National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Parliamentary Committees
Delegation to the Parliamentary Assembly of the South-East European Cooperation Process
9 Members of parliament to date
TSVETA VALCHEVA KARAYANCHEVA
ALBENA VLADIMIROVA NAYDENOVA
BORIS VANGELOV BORISOV
DZHEVDET IBRYAM CHAKAROV
EVGENIYA DANIELOVA ANGELOVA
FILIP STEFANOV POPOV
EVGENI GENCHEV BUDINOV
IVAN VALENTINOV IVANOV
PETAR HRISTOV PETROV