Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 29 септември 2017 г.
Открито в 9,01 ч.
29/09/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателят Цвета Караянчева

Секретари: Станислав Иванов и Стоян Мирчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има кворум. (Звъни.)
Откривам заседанието.

Започваме с първа точка от днешния дневен ред:
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Заявление от Нина Пейчева Миткова – народен представител от парламентарната група на „Воля“, Изборен район 16, Пловдив град:
„Уважаеми господин Председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и четвъртото народно събрание.
Желая пълномощията ми като народен представител да бъдат прекратени по съображения от личен характер с решение на Народното събрание съгласно чл. 72, ал. 2 от Конституцията на Република България.
Подпис, 27 септември 2017 г.“
Във връзка с това Ви предлагам следния служебен

„Проект
РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Нина Пейчева Миткова като народен представител от Шестнадесети изборен район, Пловдив.“
Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложения Проект за решение.
Гласували 168 народни представители: за 153, против 8, въздържали се 7.
Проектът за решение е приет.

Точка втора е:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА, първо гласуване.
Докладът за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните ще Ви бъде представен от народния представител Димитър Гечев – заместник-председател на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ГЕЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание:
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на закона за лова и опазване на дивеча, № 754-01-54, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 13 септември 2017 г.
Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 14 септември 2017 г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 754-01-54, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 13 септември 2017 г.
В заседанието на Комисията взеха участие от Министерството на земеделието, храните и горите: Атанас Добрев – заместник-министър, от Изпълнителната агенция по горите: Румен Янкулов – директор на дирекция „Лов“, и Деница Александрова – главен юрисконсулт. Присъстваха и представители на Българското дружество за защита на птиците и на Асоциацията на парковете в България.
Законопроектът беше представен от народния представител Александър Сабанов.
Със Законопроекта се предлага министърът на земеделието, храните и горите да може със заповед да променя сроковете за ловуване на дивеч – обект на лов, и да регулира числеността на дивечовите запаси в зависимост от биологичното развитие на дивеча и щетите, нанесени от него. Заповедта ще се издава след съгласуване с министъра на околната среда и водите, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Обжалването на заповедта няма да спира нейното изпълнение.
В свое становище Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя Законопроекта, но обръща внимание, че със заповед не може да се променя срок, определен в нормативен акт с ранг на закон.
В последвалата дискусия народни представители от парламентарните групи на Обединените патриоти и на „БСП за България“ подчертаха, че предложението се прави във връзка с опасността от разпространение на африканската чума по свинете, тъй като в момента има огнища на това заболяване в съседна Румъния и съществува реална опасност то да се прехвърли на територията на страната. Това би довело до унищожаването не само дивите, но и на почти цялото поголовие от питомни свине в страната. В тази връзка се налага да бъдат предприети превантивни действия и да се даде възможност за оперативна намеса на компетентните органи, особено предвид липсата на разработена ваксина и силно увеличената популация на дива свиня, която създава допълнителен риск от бързо разпространение на болестта.
От парламентарната група на „Воля“ заявиха, че няма да подкрепят Законопроекта, тъй като изложените от вносителите аргументи са противоречиви, а предложеният текст дава право на министъра да променя сроковете за ловуване както прецени, без да бъде ограничен от условия, свързани с реакция на кризисни ситуации.
От Асоциацията на парковете в България припомниха, че в Закона и в момента съществува възможност при епизоотична обстановка министърът да прилага санитарен отстрел на диви животни като част от мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните. Освен това подчертаха, че биологичното развитие на дивеча и щетите, нанесени от него, по никакъв начин не кореспондират с превенцията на заболяването.
От Българското дружество за защита на птиците също се обявиха против Законопроекта и възможността със заповед на министъра да се определят сроковете за ловуване.
След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 13 гласа “за”, 1 глас “против” и 5 гласа “въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 754-01-54, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 13 септември 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гечев.
Доклад на Комисията по околната среда и водите.
Госпожо Тодорова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание:
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Комисията по околната среда и водите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 754-01-54, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 13 септември 2017 г.
На свое заседание, проведено на 28 септември 2017 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 754-01-54, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 13 септември 2017 г. и разпределен на Комисията по земеделието и храните като водеща.
На заседанието присъстваха: господин Атанас Добрев – заместник-министър на земеделието, храните и горите, господин Григор Гогов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, господин Румен Янкулов – директор на дирекция, госпожа Деница Александрова – юрисконсулт, и госпожа Даниела Ангелова – директор на дирекция „Правна“ в Изпълнителна агенция по горите, господин Валери Георгиев – началник отдел „Биологично разнообразие“ в дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерството на околната среда и водите.
Председателят на Комисията госпожа Ивелина Василева откри заседанието, представи гостите и обяви дневния ред, приет единодушно от членовете на Комисията, след което даде думата за представяне на Законопроекта.
От името на вносителите Законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от народния представител Александър Сабанов, който отбеляза, че настоящето предложение за промяна има за цел да се предвиди възможност със заповед на министъра на земеделието, храните и горите да бъдат променяни сроковете за ловуване на някои видове дивеч според конкретната обстановка след съгласуване с министъра на околната среда и водите. Това се налага поради увеличаване запасите на дивеч и свързаните с това зачестили регистрирани щети от него.
Народният представител посочи и усложняване на епизоотичната обстановка, свързана с разпространението на африканска чума по свинете, водеща до значителни икономически загуби. Според вносителите с възможността за промяна в сроковете за ловуване на някои видове дивеч ще се реагира адекватно на посочените проблеми.
Народният представител Александър Сабанов цитира данни, според които заболяването е нанесло сериозни щети в държави като Литва, Латвия и Естония, и отбеляза, че за африканската чума няма лечение и ваксини. По думите му болестта вече е достигнала Румъния и в тази връзка се налага да бъдат предприети превантивни действия.
Към Законопроекта е приложена и предварителна оценка на въздействието, съгласно която той е бюджетно неутрален, целящ ограничаване на икономическите загуби. Законопроектът не предвижда увеличение на административната тежест и необходимост от непосредствени и последващи промени в други нормативни актове.
Госпожа Даниела Ангелова от Изпълнителната агенция по горите представи становище на Министерството на земеделието, храните и горите, с което по принцип се подкрепя Законопроектът, но посочи, че в становището на Министерството на земеделието, храните и горите от дирекция „Правна“ е обърнато внимание, че със заповед на министъра не може да се променя срок, определен в законова разпоредба. Тя подчерта, че подобна заповед ще може да се издава след съгласуване с министъра на околната среда и водите и няма да бъде своеволен акт.
Становището на Министерството на околната среда и водите беше представено от господин Валери Георгиев, който посочи, че за предотвратяване на щетите от дивеча важно условие е да се предприемат превантивни мерки в рамките на определения ловен сезон и след извършване на задълбочен мониторинг върху популацията на видовете. Георгиев подчерта, че дейностите по регулиране на числеността на дивеча са допустими и в сега действащия Закон и Правилника за неговото прилагане.
В дискусията взеха участие народните представители Адриан Райков, Атанас Костадинов, Николай Пенев, Ивелина Василева и Ерджан Ебатин.
На зададените въпроси отговори бяха дадени от заместник-министъра на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите Григор Гогов, народния представител Александър Сабанов и директора на дирекция в Изпълнителната агенция по горите Румен Янкулов.
След приключване на дискусията и проведената процедура по гласуване Комисията по околната среда и водите с 3 гласа „за“, без „против“ и 16 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 754-01-54, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 13 септември 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Тодорова.
Мотиви на вносител?
Господин Петров, заповядайте.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ОП): Благодаря, госпожо Председател.
„Мотиви към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
Във връзка с увеличаването на запасите на дивеча зачестяват регистрираните щети от него. В същото време се усложнява епизоотичната обстановка, свързана с разпространението на африканската чума по свинете, която води след себе си значителни икономически загуби.
За да може да се реагира адекватно на тези проблеми, е необходимо да бъде предвидена възможността със заповед на министъра на земеделието, храните и горите да бъдат променяни сроковете за ловуване на някои видове дивеч според конкретната обстановка след съгласуване с министъра на околната среда и водите като част от мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране болестите на животните.“
Искам да подчертая, че става въпрос за огнища на африканска чума, възникнали на територията на северната ни съседка Румъния – едно, второ огнище, и има опасност да се прехвърли и у нас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Петров.
Откривам разискванията.
Изказвания, колеги? Ще има ли изказвания, или да закривам разискванията? Няма изказвания. Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча.
Гласували 170 народни представители: за 60, против 15, въздържали се 95.
Предложението не е прието.
Колеги, приключихме с дневния ред.
Парламентарен контрол – от 11,00 ч.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля заемете местата си.

Продължаваме с днешния:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода 19 септември 2017 г. до 28 септември 2017 г.
Здравейте, господин вицепремиер! (В залата влиза вицепремиерът Валери Симеонов, ръкопляскания.)
Постъпило е питане от народния представител Иво Ангелов Христов към Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, относно политиката на Министерството на външните работи за отношенията с Руската федерация. Следва да се отговори в пленарното заседание на 6 октомври 2017 г.
Има декларация от името на парламентарна група.
Госпожо Таскова, заповядайте.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (Воля): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, вземам думата загрижена по една тема, която, за съжаление, се превърна сякаш в ежедневие. Става дума за агресията в училище.
За пореден път научаваме за побой. Този път в училище в Шумен. В резултат има дете с разкъсан далак. Преди време почина дете в класна стая след ритник от съученик. Няма да изброявам примери – всички гледате телевизия, всички ги знаете. Какво още трябва да се случи, колеги, за да се вземат адекватни управленски мерки срещу детската агресия?
Като майка на две деца не мога да остана безучастна! Не мога да не реагирам на това падение на ценностите в обществото ни, които всички безмълвно наблюдаваме. Нещо по-страшно става: първия път сме шокирани, втория път – такива информации стават част от общия криминален поток, който ни залива, на третия път – вече не ни прави впечатление.
В какво се превръща обществото ни, какви поколения растат, какви примери от възрастните виждат, че ги повтарят по такъв жесток начин?
Управляващите тези дни се хвалят колко милиона отпускат за образование, само че, забележете, не за обучение и възпитание, а за ремонти, защото, колеги, там има комисиони и кражби, а във възпитанието и грижата за психичното здраве на децата ни няма далавера. Това е истината! Нека си я признаем!
Семействата са доведени до състояние на постоянна битка за елементарни битови условия и оцеляване. Излишно е да гадаем как този начин на живот се отразява в атмосферата в домовете и какво виждат и копират децата, защото те не се раждат озлобени и агресивни – те стават такива заради средата, която сме им създали.
От друга страна, какво имаме? Унизени учители, забравени от всички институции. Неслучайно има хиляди незаети бройки. Докато не върнем обратно достойнството на учителите, трудно ще се справим с какъвто и да е проблем в образователната система. Къде е тук Министерството? Има ли го, или се е превърнало в нечия черна касичка, в генeратор на скандали от рода на черно-бели учебници? Институциите в системата носят огромна отговорност за детската агресия, но и те като повечето институции в тази държава са абдикирали. Работят ден за ден, без отговорност, без загриженост, без желание нещо реално да се промени – отбиваме номера, както се казва.
Колеги, позволете да употребя този жаргон – всички сфери у нас са „задръстени“ с проблеми и има нужда от генерален ремонт навсякъде. Няма да отделям време да Ви упреквам какво сте правили през всичките тези години тук, та държавата ни е така изостанала, това го оставям на Вашата съвест. По-важното днес са децата ни и тяхното бъдеще – бъдещето на страната ни! Не стига, че сме в бързо напредващ демографски срив, но и оставяме младите хора да се избиват в училищата, да се дрогират по улиците, да се набиват сутринта в така наречения „Студентски град“ например. Тотална липса на ценности, на перспектива! Задължение именно на нас възрастните е да вземем мерки и да спасим децата си от самите себе си.
Декларирам от тази висока трибуна, че парламентарната група на „Воля“ ще подкрепи всички спешни мерки в тази посока.
Колеги, тъй като ние по Правилник нямаме право да инициираме създаването на комисия, най-настоятелно Ви моля и се обръщам лично към господин Цветанов, като председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и като родител на три деца, да създадем работна група в рамките на Комисията, която да обследва всички случаи на насилие и смърт на деца в учебните заведения.
Предлагаме да бъде използвано цялото ни парламентарно влияние и да се създаде кризисен щаб към Министерството на образованието. Нека инспекторатите да влязат в ролята си.
И въпреки че съм православна християнка, смятам, че не можем да се молим само на господ децата ни да се върнат живи и здрави след училище.
Призовавам учителите, родителите, децата – нека не си прехвърляме отговорност, нека се обединим! Това е национална кауза, а представители от всички парламентарни групи в това Народно събрание са заявявали от тази трибуна, че националните каузи нямат цвят и могат да бъдат общ приоритет. Сега е моментът да го докажем.(Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Таскова!
Преминаваме към писмените отговори от:
- министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народния представител Кристина Сидорова;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Николай Тишев;
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Цветан Топчиев;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народнния представител Александър Сабанов;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Таско Ерменков;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на два въпроса от народния представител Светла Бъчварова;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Светла Бъчварова;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народните представители Стоян Мирчев и Ирена Атанасова;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Калин Василев;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Галя Захариева, Десислава Танева, Таско Ерменков, Кольо Митев и Петър Христов;
- министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски;
- министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Димитър Данчев;
- министъра на правосъдието Цецка Цачева на въпрос от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски;
- министъра на образованието и наука Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Ирена Атанасова;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Станислав Владимиров;
- министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народния представител Миглена Александрова;
- министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народния представител Адлен Шевкед;
- министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Красимир Янков;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Джевдет Чакъров;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Хасан Адемов.
Колеги, продължаваме с днешния парламентарен контрол.
Декларация от името на парламентарната група „БСП за България“.
Заповядайте, госпожо Йончева!
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Днес, днес във всеки един град има по един суджук! Днес във всяка една община има по един феодал, който упражнява властта си извън своята власт, който раздава обществени поръчки на свои хора, който изнудва, който заплашва.
България се превръща във феодално владение. Едно управление, където най-важното е бизнесът на фамилията. Във всеки областен град – корупция, подмяна на процедури. Феодализират се цели региони в страната: депутат от ГЕРБ изнудва бизнесмен в Добрич за суджук и заплашва неговия бизнес; председателят на Общинския съвет в Септември стреля и убива човек; в Перник лидерка на ГЕРБ си присвоява общинска детска градина; в Ботевград – скандали в ГЕРБ, свързани с корупция и с търговия с влияние. Това обаче, което достига до медиите, е само нищожна част. Шуробаджанащина, непукизъм винаги е имало в България и затова всички носим вина, но ГЕРБ говорят за нов морал и трябва да се съглася – това наистина е нов морал.
Примерът в община Хасково е повече от шуробаджанащина. Извършена е безскруполна и нагла схема за подчиняване на общината от един роднинско-приятелски кръг, с ясна цел – търговия с обществен ресурс.
Да напомня – в община Хасково, по искане на областния координатор на ГЕРБ са назначени на ключови позиции роднини, кумове, бивши съдружници и съученици на същия областен координатор на ГЕРБ и депутат – господин Добрев. Заместник-кмет с ресор „Строителство“ – кум и бивш съдружник; втори заместник-кмет – бивш съдружник и съученик; секретар на общината – кума; председател на общинската избирателна комисия – кум, съпруг на секретаря на общината; (ръкопляскания от „БСП за България“), директор на Финансовата дирекция – първа братовчедка; председателят на Комисията по бюджет и финанси – зет, съпруг на директора на Финансовата дирекция, като същият е акционер в над четиридесет фирми, които печелят обществени поръчки за десетки милиони лева.
Само един пример, дами и господа: една от тези фирми е в топ три на фирмите, които санират сгради по Програмата за енергийна ефективност. (Ръкопляскания от „БСП за България“). Това е схемата Хасково, това е моделът Хасково!
Общината не е семейната маса, на която са седнали най-близките роднини, кумове и бивши съдружници, където се разпределя семейният бюджет. Става дума за липса на морал и за проява на пълно безсрамие.
Виждаме как един политик, съвсем законно превзема една община и не вижда нищо нередно в това. Невъобразима наглост е да декларираш с гордост как грубо нарушаваш Закона за държавния служител и принципа на конкурсното начало в държавната администрация. Вече две години този приятелски кръг управлява общината без проведен конкурс в нарушение на Закона, а секретарят – кума, няма никакъв административен опит, пак в нарушение на Закона.
Моделът ГЕРБ е моделът на калинките. Валери Симеонов, коалиционен партньор на ГЕРБ, каза тези дни: „Поставят се кадри на ръководни длъжности по чисто партийни, партизански съображения. Назначават се хора с приключили предварителни производства, със съмнителна биография, защото пари трябва да бъдат усвоени.“
Ето как изглеждаме в очите на нашите партньори Съединените американски щати: „В Доклад на Държавния департамент на САЩ за 2016 г. пише: „Служители във всички клонове на правителството са замесени в корупционни практики. Безнаказано! Корупционните практики включват подкупи, конфликт на интереси, сложни схеми за присвояване на пари, нарушени поръчки и търговия с влияние. Въпреки че законът предвижда наказателно преследване на корупцията във властта, българското правителство не прилага закона ефективно“.
Българският премиер Борисов говори за превенция и противодействие на корупцията. Покажете го това противодействие, господин Борисов! Поне от кумова срама! И не сте ли Вие, който каза, че ще отстранява при всяко съмнение – съмнение за корупция, включително и шуробаджанащина?
Днес осребряването на властта е брутално и без задръжки. Едни го правят на ниво държава, други на ниво област, трети на ниво град.
Господин Добрев сподели в национален ефир, че е нормално в един малък град като Хасково всички да се познават. Това е неговото обяснение за роднинския бизнес кръг, ръководещ общината. Ще попитам: А колко малки градове има в България? Добрич, Септември, Перник достатъчно малки ли са? Колко малък трябва да е градът, за да може да съществува Хасковската схема на ГЕРБ? А какво ще кажете за България? България малка страна ли е? Да, тя е малка, и ще става все по-малка и всеки един от нас ще се смалява, докато мълчим. Докато мълчим за унижението, на което е подложен българинът, мълчим с години за господин Суджук, мълчим с години за схемата Добрев, мълчим за превръщането на България във феодално владение, защото всеки смята, че от него нищо не зависи и защото ни е страх – страх за хляба, този страх ще ни унищожи като народ. И най-голямата заплаха за България днес е нашето мълчание.
Затова призовавам: говорете, пишете, протестирайте, викайте, търсете Вашите права. Има кой да застане зад Вас. Ако не започнем да разбиваме този модел на управление от този парламент, то и ние нямаме право да бъдем в тази зала. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Йончева.
От името на парламентарната група на ГЕРБ – господин Добрев.
Заповядайте – декларация.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Госпожо Йончева, ставате за смях. (Възгласи от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина в залата!
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Във Вашата диаграма, която показахте тук, сте изпуснали един много важен човек – това е президентът Румен Радев. Знаете ли, че аз съм повече съученик с президента Румен Радев, отколкото със заместник-кмета Милена Трендафилова? Защото аз и президентът Румен Радев сме учили в едно и също училище в Хасково, а с Милена Трендафилова никога не сме учили в едно и също училище. (Реплики и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Знаете ли, че аз съм повече съдружник с президента Румен Радев, отколкото с Милена Трендафилова? Знаете ли? Всъщност, не съм повече съдружник, аз съм точно толкова съдружник с президента Румен Радев, колкото съм с Милена Трендафилова, колкото съм с Евгени Консулов и колкото съм с всички други, които ги показахте на Вашата схема, на тази Ваша диаграма. Още нещо, аз съм съученик и с неговия главен секретар Димитър Стоянов – главният секретар на президентството. И с него сме учили в едно и също училище, съученици сме. Ние сме свързана лица, може би аз съм ги направил президент, главен секретар и така нататък. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Още нещо ще Ви кажа: във всяко едно министерство, във всяка една агенция в София, във всяка една държавна структура имам съученици, защото съм учил в математическата гимназия и в езиковата гимназия в Хасково, във всяка една агенция, във всяко едно министерство. Не ги познавам тези хора, познавам ги толкова, колкото познавам и президента Румен Радев, и неговия главен секретар Димитър Стоянов. Допълнете, моля Ви се, тази графика. И в министерствата, и в агенциите…
Ето, Дани Кирилов, и той ми е съученик, да знаете, и него да не го пропуснете. Дани Кирилов също ми е съученик от Хасково, и президентът Румен Радев, и Димитър Стоянов и така нататък.
Знаете ли какво Ви предлагам? Дайте да вземем да извадим от сайта на община Хасково всички фирми, които са спечелили санирането на блоковете в Хасково. Какво ще се окаже? Те са червени. Те са червени! (Шум, реплики и ръкопляскания от ГЕРБ.) Въпросната фирма, която е трета по саниране в Хасково, е с мажоритарен собственик Величко Минев – червеният полковник Величко Минев. Този същият Величко Минев беше ментор на покойния – лека му пръст, Димчо Михалевски. (Реплики от „БСП за България“: „Стига!“.) Димчо Михалевски е мажоритарен собственик на фирмата. И не само той. Ще извадим всичките фирми и ще видите, че повече от половината са с червен генезис. Вашият народен представител, ето го, познаваме се достатъчно добре – Никола Динков, и той има договор за санирането. Нищо лошо няма в това нали, господин Динков? Вашият народен представител, вторият в листата на БСП от Хасково. Нали, господин Динков? Прав ли съм? (Реплики и ръкопляскания от ГЕРБ.) Ето, господин Динков не отрича.
Наистина ставате смешна, госпожо Йончева. Моля Ви се, ако ще показвате диаграми, да допишете президента, главния секретар, Дани Кирилов, да издирите всички хора, които са от Хасково и са учили в математическата или в езиковата гимназия, защото е несериозно. Все пак сте разследващ журналист. Не може да съм свързан само с десетина души, имам много повече контакти, влиял съм на много повече места. Вероятно и аз съм причината президентът Румен Радев да стане президент, неговият секретар Димитър Стоянов да стане секретар и така нататък.
И още нещо ще Ви кажа: ако наистина искате да видите как се реализира Програмата за санирането, обърнете внимание, че процедурите в Хасково са на най-ниска цена. Знаете ли какво значи процедура „най-ниска цена“? Означава, че борбата е честна, че който даде най-ниска цена, той ще спечели. Знаете ли, че последният търг, който се оценява в момента, е за 11 блока и за тези 11 блока има 120 фирми, които са кандидатствали? 120 фирми за 11 блока! Защо не вземете да извадите най-ниските цени за санирането в страната? Знаете ли къде ще са те? В Хасково! В Хасково! Последният търг с 11-те блока, на който има 120 фирми участници, ще постави рекорд по най-ниска цена и качество, и то от червените фирми. Както Ви обясних повечето са червени. Нищо не казваме. Искаме честна конкуренция. Това е. Искаме честна конкуренция.
За смях станахте, госпожо Йончева. Опитах се да говоря с някои от хората от Вашата диаграма, примерно със заместник-кмета Милена Трендафилова, с която никога не съм бил съученик, а съм бил съученик с президента Румен Радев, нито съм бил съдружник с нея. С нея съм бил точно толкова съдружник, колкото съм бил съдружник и с Румен Радев, и й казах да Ви съди, защото Вие развявате името й цяла седмица. Тя каза: „Няма да я съдя Йончева, защото тя всъщност ми направи комплимент. Аз съм горда, че ме свързват с теб.“ Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев.
Заповядайте – процедура.
Няма лично обяснение! Процедура. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Процедура казах! Процедура! Процедура! (Шум и реплики.)
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Госпожо Председател, това, че трябва да дадете личното обяснение, е безспорно. Няма съмнение в това, защото той директно, по Правилника, направи това. Там ясно пише: „когато е засегнат лично и поименно“. Няма как да не му дадете процедурата. Но моята процедура не беше за това. Тя беше за самото изказване на господин Добрев. Това очевидно не беше изказване на парламентарна група и може би то влизаше в лично обяснение. Защо го казвам? Не толкова защо Вие сте разделили едната процедура от другата и трябваше ли да я разделите? Според мен това не беше съответната процедура и не беше декларация на парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Точно от името на парламентарната група беше, защото ние седим зад това, което каза господин Добрев като парламентарна група.
АНТОН КУТЕВ: Вие може да седите, обаче това не е същата процедура. Вие си стойте, но процедурата е друга.
Така или иначе, господин Добрев, аз не знам дали Елена Йончева е станала за смях, но Вие сте за срам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Процедурата е към мен, господин Кутев.
Ще Ви отнема думата. Процедурата е към мен!
АНТОН КУТЕВ: Това, което трябва да направите, е да се засрамите и да помълчите малко. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Давам му лично обяснение.
Заповядайте.
НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! (Реплики от ГЕРБ). В началото на предизборната кампания по телевизията имаше дебат между Елена Йончева и Делян Добрев. Тогава господин Делян Добрев спомена моето име, че аз санирам в Хасково. Не бях започнал да санирам. Имам спечелена поръчка. Поръчката обаче е от месец септември 2016 г. (Реплики.) Нищо не казвам. Имам договор от 20 декември. Не съм бил народен представител. Познавам фирмите в региона, работя с тях много добре, защото сме колеги, ползвам техните услуги и те ползват моите услуги. (Реплика: „И с кмета!“.)
Кметът Беливанов въобще не го познавам. Искам да Ви кажа един факт: когато поднасяхме венци на паметника в центъра на Хасково в деня на Съединението, той даже не спомена името ми, защото не ме познава. Сигурно ме е виждал само по плакатите. Тук важният въпрос е: не кой кум, кой сват, кой на булката брат, нали? (Възгласи.) Защото тези взаимоотношения са Ваши – вътрешни, и явно хармонията е нарушена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Динков, очаквам да чуя от Вас личното обяснение. Продължете го.
НИКОЛА ДИНКОВ: Въпросът е за политики, защото, когато нещо скърца някъде…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: И към Делян Добрев имате да кажете личното си обяснение. Не говорете общо, говорете по темата.
НИКОЛА ДИНКОВ: Когато в един дрийм тим нещо скърца, първо, сменят играчите, когато не ги сменят, сменят треньора. (Народният представител говори при изключен микрофон.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето Ви изтече, господин Динков. Благодаря Ви.

Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Първият въпрос е към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов. Въпросът е от Таско Ерменков относно принципи на провежданата кадрова политика.
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Кадровата политика на всяко правителство е от ключово значение за успешното развитие на страната, на нейната икономика, на нейната социална политика, не на последно място и на опазването на околната среда.
На 20 септември тази година Ви чух да заявявате: „Аз не бягам от проблемите на ресорните министерства, даже и на други“. И продължавате: „От тук, от студиото, се обръщам към абсолютно всички министерства, министри, когато някой Ви оказва натиск, елате при мен за назначение на хора, на некадърници или на партийни активисти“. Предполагам, че става въпрос да дойдат да се оплачат, а не да ги назначавате.
Вие много добре сте запознат с факта, че в Четиридесет и второто народно събрание бях Председател на Временната комисия, известна като „Комисията за калинките“, тогава заедно с представители на днешните Ваши коалиционни партньори от „Обединени патриоти“ идентифицирахме ужасната практика на партийни и други неподходящи назначения, без конкурси, на над 6000 длъжностни лица. Надявахме се тази практика да се е прекратила, но Вашите думи са причина за сериозно безпокойство по отношение на днешната кадрова политика.
В тази връзка, господин Заместник министър-председател, ми разрешете да Ви попитам: на какви принципи се базира провежданата от Вас, в качеството Ви на вицепремиер, кадрова политика? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ерменков.
Господин Вицепремиер, заповядайте да отговорите. Имате три минути за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ерменков! Във връзка с поставения от Вас въпрос Ви информирам за следното: съгласно действащата нормативна уредба на Република България назначенията в министерствата и в държавните институции, за които Вие се интересувате, в това число и подбора на кадри, са от изключителната компетентност на органа по назначаването, а именно министъра, в качеството му на орган на изпълнителната власт за отделното министерство, председателя на държавната агенция или комисия и изпълнителния директор за съответната изпълнителна агенция. Това изрично е предвидено в Закона за администрацията и по-конкретно в разпоредбите на чл. 42, ал. 5; чл. 47, ал. 7; чл. 50, ал. 7 и чл. 54, ал. 7. Както знаете, броят на министрите се определя по предложение на министър-председателя, от Народното събрание, както и състава на Министерския съвет.
Заместник министър-председателят, какъвто съм аз, е централен едноличен орган на изпълнителната власт със специална компетентност. Следва да подчертая, че за разлика от други мои колеги заместник министър-председатели, които са и министри, и имат качеството на орган на назначаването, аз не мога да назначавам в министерство или друга структура към него. Макар да имам разпределителни функции като вицепремиер спрямо конкретни министерства и институции, това не ме прави орган по назначаването в тях.
Мога да Ви осведомя за принципите на кадровата политика в създадения на мое пряко подчинение политически кабинет в Министерския съвет. Това е организационна структура със съвещателни, контролни информационно-аналитични функции, която подпомага съответните органи на изпълнителната власт при определянето и провеждането на правителствената политика в сферата на съответните правомощия, както и при представянето й пред обществото.
Съгласно Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и утвърденото на 16 май 2017 г. длъжностно разписание в моя политически кабинет са определени девет щатни бройки, от които към момента са заети общо шест. Има три свободни – икономисвам фонд „Работна заплата“. Водещи критерии при избора на кадрите в моя кабинет са високите професионални качества и компетентност. И само това!
Назначените служители са със значителен опит в публичния сектор или съответната област, притежават висше, а някои от тях по няколко висши образования и квалификации за заеманите длъжности, а имам също и назначени хора с научни степени.
В случай че Ви е необходима допълнителна информация за конкретни назначения, бих Ви посъветвал да се обърнете към компетентните министри или други органи на държавната власт.
Още нещо – какво е уникалното в моя кабинет?
Уникалното е, че няма нито едно политическо назначение. В моя кабинет няма нито един член на Националния фронт за спасение на България или на която и да било друга партия. В това отношение считам, че моят кабинет е уникален в цялата нова 27-годишна история на демокрацията. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Знам, че капанът ще бъде в репликата, така че тръпна в очакване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вицепремиер.
Господин Ерменков, заповядайте за реплика. Дано да оправдаете очакванията на Вицепремиера.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Сигурно. Той си знае.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Този отговор би бил адекватен, ако аз го бях попитал по какви критерии назначава хората при себе си. Аз не съм питал за критерии, нито за административни отношения. Питал съм за политики. И като вицепремиер в един политически кабинет би трябвало да ми бъде отговорено – той, разбира се, е отговарял. Аз ще прочета част от нещата. Госпожа Йончева прочете част от тях – че има кадрови проблеми в правителството, поставят се на ръководни длъжностни места по чисто партийни съображения, партизански съображения. Поставят се хора, за да усвояват едни пари, тоест правите обосновано предположение за наличие на корупционни практики.
Давате, господин Вицепремиер, и други примери във Вашето изказване тогава. Да вземеш човек с доста съмнителна биография и да го сложиш в град за шеф на РИОСВ.
Ето на такива глупави, първобитнообщинни процеси са подложени една част от министрите, тоест един от принципите, който Вие определяте в кадровата политика, която се провежда от правителството, са първобитнообщинните процеси. И даже назовавате виновника за тази ситуация, цитирам: „Този, който ги е назначил евентуално, или този, който е съдействал да ги назначат“. Вие преди малко ме посъветвахте това да попитам, аз ще питам и премиера за това нещо, стига председателят на Народното събрание да ми позволи да стигне въпросът до там.
Така че от казаното до тук разбирам, че основните принципи на назначения в министерствата и институциите са политическа партизанщина, шуробаджанащина и корупция. И Вие идентифицирате още един принцип, когато говорите, че се нарушават принципите на разпределение на властта, а именно, че не се спазва според Вашето участие тук колко сте депутати, колко политически постове ще получите, тоест към шуробаджанащината, политическата партизанщина и корупцията се добавя и принципът на разпределение на баницата.
Позволете ми да завърша репликата си с Вашите думи. Вие сте го казали, но аз този път го адресирам към Вас: ако продължавате да слагате „калинки” на всички постове, не може да очакваме никакви сериозни промени, а Вие ни убеждавахте, че сте дошли тук да извършвате промени, полезни за България. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Тяхната полезност вече е видна за всеки непредубеден българин и предполагам, че много скоро ще трябва да държите сметка за това, каква политика провеждате, а аз знам какво ще ми отговорите във Вашата дуплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ерменков. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Господин Вицепремиер, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Уважаеми господин Ерменков, въпросът Ви е следният: „Моля да ми отговорите на въпроса на какви принципи се базира провежданата от Вас в качеството Ви на вицепремиер кадрова политика по отношение на министерствата и институциите, за които отговаряте”.
Аз Ви отговорих ясно на този въпрос. Ясно Ви отговорих! Ако Вие не сте доволен, просто задайте въпрос, на който да Ви бъде отговорено по някакъв начин, по който Вие си мислите, че трябва да Ви се отговори. Но смисълът на цялата тази безсмислена дискусия според мен е просто да си направите едно политическо изявление. Можеше да го направите, без да ме разкарвате! Все пак аз, за разлика от Вас, имам някаква работа да свърша. Или, ако мога да приключа, в журналистиката има едно такова правило, един такъв принцип: на безсмислен въпрос – безсмислен отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вицепремиер. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към въпроси към заместник министър председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната господин Красимир Каракачанов.
Въпрос от народните представители Кольо Милев и Васил Антонов относно състоянието на хранителния блок във Военно формирование 28 880 – Белене.
Заповядайте да развиете въпроса си, господа.
Господин Милев, заповядайте.
КОЛЬО МИЛЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Вицепремиер и министър на отбраната! През изминалата 2016 г. Министерството на отбраната чрез тогавашната дирекция „Отбранителна аквизиция“ сключва договор през месец август за ремонт на хранителния комплекс във Военно формирование 28 880 – гр. Белене. Ремонтът е за хранителния блок, за кухненския комплекс, за складовите и сервизни помещения. Строителната площадка е открита на 7 септември миналата година, като срокът е 135 дни, който е удължаван на базата на процедурата и на обществените поръчки по Закона, и през тази година – 20 юни, срокът е изтекъл. В момента ремонтът там не е завършен, хидроизолацията на покрива също не е довършена, поставени са първият пласт хидроизолация, вторият топлоизолация с фибран и след това дъждовете започнаха. В момента целият комплекс не се ползва.
Нашият въпрос към Вас е: коя е фирмата, с която е сключен договорът, на каква сума е договорът, какви са проблемите за незавършването на обекта и какви мерки ще вземете Вие като министър на отбраната, заедно с директора на преименуваната дирекция „Военна инфраструктура“ за завършването на обекта? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Милев.
За отговор – заместник министър-председателят по обществения ред, сигурността и министър на отбраната.
Господин Каракачанов, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа Милев и Антонов! На 19 август 2016 г. е сключен договор за строителство № ВИ 0614 от 19 август 2016 г. между фирмата, за която Вие питате – „Пи Ейч Ай“ АД, и Министерство на отбраната за изпълнение на обект „Ремонт на хранителен блок във Военно формирование 28880 – Белене. Стойността на договора, за която Вие се интересувате, е 1 млн. 498 хил. 370 лв. 72 ст. с ДДС. Срокът за изпълнение на обекта е изтекъл на 20 юли 2017 г. Към настоящия момент на обекта не се извършват строително-монтажни работи поради финансови затруднения от страна на същата тази фирма „Пи Ейч Ай“ АД. В следствие на това Министерството на отбраната отправи до Дружеството писмо, че срокът на Договора е изтекъл на 20 юли и след тази дата започва начисляване на неустойка в размер на 001% на ден от стойността на забавата, без ДДС, което е Раздел VІІ, т. 34 от Договора, тоест направили сме го на базата на Договора, който е сключен.
В отговор фирмата „Пи Ейч Ай” писмено заяви, че обектът е приоритетен за нея и около 16 октомври 2017 г. ще възобнови строителството, след което в най-кратки срокове ще приключи цялостният ремонт. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вицепремиер.
Господин Антонов, заповядайте за реплика.
ВАСИЛ АНТОНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Вицепремиер! Случаят определено е скандален за инженерния полк в Белене, защото сам по себе си той показва как се разходват бюджетни средства без да има резултат. Но той в голяма степен е и христоматиен как не се провежда контрол от момента, в който е спечелен конкурсът от определената фирма, до момента, в който трябва да бъде извършена докрай процедурата.
Това, с което ни запознахте в момента, ни удовлетворява дотолкова, доколкото хронологията на фирмата и нейните възможности ни обрисуват една картина. Но истината е какъв е резултатът днес. Повече от година и половина нямаме съответно ремонтиран хранителен блок, няма къде да се хранят служещите в поделението – и не само те, разбира се. Има и дежурни, които са по 24 часа там. Резултатът по отношение на разхода на бюджетните средства е много лош.
Вие лично сте единият от хората, които винаги сте коментирали, че в Министерството не достигат средствата, но тук е моментът да покажете с този случай как ще се развият в бъдеще. Всички ние очаквахме от Вас строго да бъде спазен срокът, който отдавна е изтекъл, но с този, който днес споменавате, да може да се затвори годината и да имаме реално изпълнена задача към края на октомври.
Още веднъж искам да споделя, че внимателно ще следим как ще бъде завършен ремонтът и отново ще се върнем на този въпрос, ако не се изпълни това, което днес коментирахте, господин Вицепремиер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Антонов.
Господин Вицепремиер, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Антонов! Прав сте. Двадесет и седем години практиката е такава – не само в Министерството на отбраната. Всички го знаем. Средства няма, но и тези средства, които има, не се използват по най правилния начин и ефективността от тях е – хайде, да не използвам тежки думи, намалена като ефективност.
Конкретният договор е заварено положение. Както се казва, не мога да коментирам защо е сключен една година преди аз да стана министър и защо е сключен точно с тази фирма, но Ви уверявам едно: тази фирма не само ще си плати неустойките, но и ще си свърши работата. По подписания договор е по-добре да подходим по този начин – те да си довършат нещата, отколкото да започваме нови процедури и да харчим нови пари за нещо, което в края на краищата е задължение на същата тази фирма да си го свърши. Пропуск няма да има тук, както и за всички онези случаи, за които сме констатирали подобни нарушения. Пак казвам, не само, че няма достатъчно пари в бюджета за отбрана, а една част от тези пари се харчат по един глупав, безобразен начин, който не носи нужната ефективност.
Така че подобни въпроси и от Вас, и от другите колеги следват въпроси в тази тема, винаги са били полезни не само за осветляване на общественото мнение, но и за да стане ясно на всички и от двете страни – тези, които са сключвали договорите и сключват договори, и тези, които ще ги изпълняват, че няма да бъдат пропуснати, когато не са коректни към Министерството на отбраната. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вицепремиер.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Константин Веселинов Попов относно състояние на търговските дружества на Министерството на отбраната с принципал министърът на отбраната.
Заповядайте, господин Попов.
КОНСТАНТИН ПОПОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер и министър на отбраната. Уважаеми колеги, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, утвърден с Постановление на Министерския съвет от 2003 г., министърът на отбраната се явява принципал на търговските дружества в Министерство на отбраната.
На 23 юни тази година на въпрос на народни представители от парламентарната група на ГЕРБ относно сключени договори на търговските дружества към Министерство на отбраната с юридически лица Вие направихте един много сериозен анализ, доклад от 19 страници с подробен отчет за дейността на дружествата и оценка на финансовите резултати в края на месец май 2017 г.
В резултат на сключените договори от новоназначените от служебното правителство ръководства на дружествата, Вие направихте извода, че те не са имали за цел стабилизиране на финансовото им състояние.
Моят въпрос е: какви мерки предприехте за стабилизиране и укрепване на търговските дружества на Министерство на отбраната, след констатираните слабости към месец септември, и има ли промяна във финансовото състояние на дружествата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов.
За отговор – господин вицепремиерът.
Господин Каракачанов, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Попов, уважаеми колеги!
В отговор на поставения от Вас въпрос, предоставям следните данни за финансовото състояние с принципал министърът на отбраната към 20 септември 2017 г.
Първо, „Терем“ ЕАД – София, към 29 септември 2017 г., дейността на група „Терем“ е организирана в насока за изпълнение на утвърдена от мен бизнес програма за периода 2017 – 2019 г.
През третото тримесечие на 2017 г., значително е повишена натовареността на предприятията и ангажирания персонал. Финансовият резултат на групата за третото тримесечие, а именно в периода 1 юли – 20 септември, е печалба в размер на 2 млн. 281 хил. лв. Консолидираната печалба на група „Терем“ към 20 септември 2017 г. е в размер на 1 млн. 807 хил. лв. Към 20 септември 2017 г. дружество „Терем“ няма неразплатени задължения към персонала.
Второ, „Интендантско обслужване“ ЕАД – град София. За третото тримесечие на 2017 г. дружеството отчита намаление на печалбата със 127 хил. лв. Дружеството работи основно по сключени договори с Министерство на отбраната, възложени по реда на чл. 14, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки с второстепенни разпоредители с бюджет и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната. Очаква се за отчетната финансова 2017 г., изпълнението на същите да доведе до подобряване на финансовото състояние на дружеството.
„Снабдяване и търговия“ ЕООД – София на Министерството на отбраната. За третото тримесечие на 2017 г., дружеството отчита печалба в размер на 24 хил. лв. Същата е значително намалена спрямо предходните тримесечия, извинявам се, отчита загуба в размер на 24 хил. лв. в предходните тримесечия от 2017 г., съответно – загуба от 109 хил. лв. за първото тримесечие на 2017 г. и 97 хил. лв. за второто тримесечие.
Дейността на дружеството е организирана в насока изпълнение на утвърдена от мен План-програма за 2017 г. – 2019 г., което ще доведе до подобряване на финансово-икономическото състояние на „Снабдяване и търговия“ ЕООД и преодоляване на натрупаните загуби.
„Армстройинвест“ ЕООД – София. За третото тримесечие на 2017 г., дружеството отчита загуба в размер на 36 хил. лв., като същата е намаляла спрямо отчетена загуба от предходното тримесечие на 2017 г., която е в размер на 57 хил. лв.
Към 31 декември 2017 г. се очаква дружеството да реализира повече приходи, имайки предвид приключването на отделни етапи от действащи договори и да намали натрупаните загуби.
„ПРОНО“ ЕООД – София. За третото тримесечие на 2017 г., дружеството отчита намаление на загубата спрямо предходното тримесечие с 50 хил. лв.
„МОБА“ ЕООД. За третото тримесечие на 2017 г. дружеството отчита загуба в размер на 20 хил. лв. Същата загуба е значително намалена спрямо предходното тримесечие на 2017 г., съответно загуби от 213 за първото и 300 за второто тримесечие.
Предвид отрицателния финансов резултат, натрупаните задължения и увеличаване на минималната работна заплата в страната са предвидени действия за създаване на работна група от експерти в Министерство на отбраната, които да извършват преценка на ситуацията и да продължат оздравяване на дружеството. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
„Военно издателство“ – за третото тримесечие загубата е 47 хил. лв., като, въпреки че е загуба, се отчита намаляване спрямо предходните тримесечия. Съответно за първото тримесечие на 2017 г. е 67 хиляди, а за първото тримесечие – 111 хил. лв. загуба на същата тази фирма.
Времето изтича. Действително справката е голяма. Ще мога да я довърша, използвайки правото си на дуплика, ако ми дадете тази възможност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер.
Господин Попов, направо да ли да продължи, без да правите реплика? Така ли предлагате, или ще направите някаква реплика?
КОНСТАНТИН ПОПОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер и министър на отбраната, колеги! Разбира се, че ще изслушаме Вицепремиера, за да видим наистина какви са резултатите на останалите дружества.
Мисля, че моят въпрос е достатъчно коректен и благодаря за коректния отговор, но трябва да признаем, че и в бъдеще такива въпроси ще има. Това е изключително важно, предвид факта, че ни предстои модернизация на Българската армия.
Има проекти за инвестиционни разходи. Надяваме се, че проектът за инвестиционен разход на Сухопътни войски също ще влезе в парламента и ще бъде гласуван.
Тези проекти са свързани с предприятията, които ръководите, с дружествата, които ръководите, защото така или иначе проектите за инвестиционни разходи са свързани и с индустриално сътрудничество.
Искрено се надявам, а и резултатите в „Терем“ са добри, че дружествата, особено „Терем“, ще се развиват положително. Това ще ни даде глътка въздух, ако има добър мениджмънт, добри инвестиции в бъдеще, ще облекчи и ще ни даде шанс да участваме в индустриалното сътрудничество при реализирането на проектите за инвестиционни разходи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Попов.
За дуплика – господин Вицепремиер, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател, уважаеми господин Попов.
Продължавам. Дружествата са 11, бях стигнал до седмото.
ДКЦ „Свети Георги Победоносец“ – Бургас. За третото тримесечие, дружеството отчита печалба в размер на 16 хил. лв. Развива се добре, развива се устойчиво, като реализира положителни финансови резултати.
ДКЦ „Свети Георги“ – Хасково. За третото тримесечие, дружеството отчита загуба в размер на 11 хил. лв., което е увеличено спрямо загубата от предходните тримесечия.
По отношение на взаимоотношенията между ДКЦ „Свети Георги“ с МБАЛ „Хигия“, буквално миналата седмица имах въпрос, на който отговарях. Няма да влизам в подробностите, да повтарям цифрите, за да спестим време.
„Света Богородица“ ЕООД – село Нареченски бани, към 20 септември 2017 г. реализира положителен финансов резултат – печалба в размер на 2 хил. лв., докато към 30 юни 2017 г., финансовият резултат на дружеството е загуба в размер на 104 хил. лв.
„ВИТА“ ООД – Велинград, към 20 септември тази година, реализира положителен финансов резултат в размер на 147 хил. лв. Дружеството работи добре и реализира положителни финансови резултати.
Министерството на отбраната прави всичко възможно да осигурява работа на търговските дружества. Вие сте изключително прав – при проектите за модернизация, които са предвидени, изключително важно е, конкретно Вие споменахте „Терем“, това е най-важното в тези проекти на дружествата – да се поддържа една нормална среда, редовно да се заплащат заплатите на служителите и на работниците, също така да се придобиват способности, за да може максимална част от тези проекти за модернизация да бъдат използвани възможностите на нашия Военно-промишлен комплекс, част от които е и „Терем“ като структура към Министерството на отбраната. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер.
Това беше и последният въпрос към вицепремиера Красимир Каракачанов.
Преминаваме към министъра на вътрешните работи Валентин Радев с питане от народните представители Антон Кутев и Иван Иванов относно политиката на Министерството на вътрешните работи за борба с престъпността.
Заповядайте, господин Кутев – три минути да развиете питането си.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Радев, уважаеми колеги! Господин Радев, преди около три месеца се срещнахме с Вас тук по един мой въпрос по отношение на битовата престъпност и Вие тогава много подробно ни изредихте мероприятията, които предприема МВР за борба с битовата престъпност.
Моята реакция беше, че за тези неща се съди по резултатите. Сега – три месеца по-късно, нямам усещането резултатите да са се променили. Още по-малко пък това усещане имат гражданите на България, съдейки по всички направени изследвания междувременно.
Факт е, оценката на Евробарометър от 2017 г. е, че по доверие в полицията България е страната с най-ниско доверие в полицията – 43%, като за сравнение – 75% от българите вярват в Европейския съюз. Тоест почти два пъти по-малко вярват в полицията, въпреки че полицията традиционно е институцията, в която има доверие. Защото има всички възможности за това.
За мен продължава огромният проблем да бъде в гражданската сигурност, в сигурността на гражданите.
Продължаваме ежедневно да виждаме проблеми с „ало измамниците“, които общо взето не мога да разбера, как може толкова години да продължават да бъдат проблем за полицията! Ако полицията не може да проследи някои телефонни разговори, не знам дали има смисъл да съществува в този вид? Ако с „ало измамниците“ не може да се справите, не знам какво правим за другото?! А всъщност правим това, че ставаме все по-зле.
Един от въпросите, на които се надявам да отговорите е: колко коли се крадат и колко от тях се намират? Защото ако искате да ме убедите, че сателитната система не може да проследи къде е отишла всяка една открадната кола, аз няма да Ви повярвам. Знам, че има достатъчно технологични възможности, за да го направите, полицията да го направи! И Вие в този случай сте отговорни за това.
Има ли автомобил, който не може да бъде проследен? Моля Ви, технически да ми го кажете.
Битовата престъпност има още много измерения: крадат от мазетата на хората. Изобщо това е големият проблем, но има и други проблеми. Защото по данни пак на Евростат за 2015 г. България е на пето място сред страните членки с най-много убийства, след прибалтийските републики, но оттогава тези данни се покачват и убийствата се умножават. Цяло лято слушахме за едно след друго убийства, които се случваха буквално през няколко дена.
Освен убийствата, на 7 юли това лято – обир на бензиностанция посред бял ден в София; на 25 юли – на бензиностанция, пак в София на бул. „Черни връх“; на 26 септември – обир на бензиностанция ОМV. Вчера, 27 септември – въоръжен обир на инкасо автомобил в София. Всичко това са ужасно тежки престъпления.
Не говорим за корупция, за която всъщност в този случай е основният разговор, който трябва да водим. Всичко това на фона на очевидни Ваши противоречия със служителите на полицията и при ежедневни протести!
Във връзка с това въпросът, който задаваме, питането ни е: какви са политиките на Министерството и на държавата за борба с престъпността и какво лично Вие смятате да правите по тези въпроси? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кутев.
За отговор – министърът на вътрешните работи господин Радев.
Заповядайте, имате пет минути, за да отговорите на питането.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, господин Иванов! Политиката по противодействие и превенция на конвенционалната престъпност е изведена като приоритет в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г.
Целта е да се подобри взаимодействието между МВР и местната власт и други отговорни институции, а също така да се активизира сътрудничеството с частните охранителни фирми и гражданите.
Прав сте, че аз Ви изброих миналия път в отговора си някои действия, сега ще продължа – предприемат се конкретни мерки в няколко направления.
Първо, създават се обективни предпоставки за оптимизиране на нормативната и подзаконовата база. Наскоро бяха приети на първо гласуване в пленарната зала Законопроект за частната охранителна дейност и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР.
Второ, с цел подобряване на организацията на работата за повишаване ефективността в борбата срещу битовата престъпност, Министерството утвърди правила и план за противодействие на конвенционалната престъпност в населените места, в които няма полицейско присъствие.
Създаде се и постоянен екип, който да обезпечава координацията, контрола и взаимодействието между полицейските структури в страната – неща, които са някак си отзад, и не се забелязват.
Трето, значително се подобрява кадровият и материалният ресурс. Към настоящия момент правителството и Министерството изпълниха поетия ангажимент и вече има назначени над 1020 униформени полицаи. Акцентира се върху професионалното обучение на полицейските служители. Продължава процесът за оборудване на полицейските структури с автомобили за нуждите на Охранителна и Пътна полиция. Скоро бяха пуснати в експлоатация 278 нови автомобила, оборудвани с интегрирана система за мобилно видеонаблюдение.
В резултат на тази целенасочена дейност на Министерството, през 2017 г. се отчита спад в нивата на престъпността и увеличаване на разкриваемостта. Ето и някои числа: от януари до август тази година спрямо същия период на 2016 г. общата престъпност е намаляла с 4,1%; нивото на разкриваемост се е увеличило с малко над 6% или казано в абсолютни стойности – регистрираните престъпления са 70 730 спрямо 73 727 за 2016 г.; разкритите престъпления са 30 хиляди спрямо 26 527 за същия период. Наблюдава се увеличение с приблизително 8% на разкриваемостта при извършените умишлени убийства.
И една интересна статистика – през 2017 г. се пресече негативната тенденция при посегателства, това, за което попитахте, спрямо моторни превозни средства. Регистрираните престъпления са намалели с 31% и същевременно разкриваемостта е нараснала с малко, но устойчиво с около 5%.
Проследявайки хронологията на престъпната дейност с отвличанията през последното десетилетие може да се формулира изводът, че до 2009 г. при едни от най-тежките престъпления се наблюдава тенденция към увеличаване на отвличанията с цел откуп. До 2009 г., 2007 г. – три, 2008 г. – седем, 2009 г. – 11. След това рязко спадат.
С цел разкриване и пресичане на дейността на „Наглите“, така известни, в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ е сформиран специален екип. Постигнатият успех спрямо престъпната група, реализирала тежки посегателства срещу личността, оказва силен възпиращ ефект върху други структури, извършили подобни дейния. На практика от второто шестмесечие на 2013 г. не са извършвани отвличания с цел откуп.
Министерството продължава работата си с пълен капацитет за разкриване на настоящото отвличане през месец август 2017 г. Разбира се, работим по всички онези престъпления, които Вие визирахте във въпроса си. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър на вътрешните работи.
Два уточняващи въпроса – господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Аз действително от Вашето изложение очаквах малко по-сериозна информация, която да даде успокоение както на нас, така и на българските граждани, защото въпросът ни, вярвайте ни, беше продиктуван именно от недоволството на голяма част от особено малките населени места относно действията на служителите на Министерството и по-скоро не от техните действия, а по-скоро от липсата на организация на такива действия.
За съжаление във Вашето изложение чухме едни обяснения за един, по-скоро аз и колегите го считаме за лобистки закон, като Закона за частната охранителна дейност. Не чухме основни елементи от Вашата предизборна програма, освен това, че са назначени полицаи. И до ден днешен не научихме къде ще бъдат, с какъв профил ще бъдат тези хора в системата на МВР, по какъв начин ще допринесат за разкриваемостта и намаляване на престъпленията.
Не чухме отговор, а бяхте обещали да дадете, как е приключила проверката за закупените автомобили, защото имаше там съмнения относно начина на закупуване, дали те са използваеми и така нататък – неща, които се премълчават. Вие ги загатнахте във Вашия отговор, но те са изключително важни, относно и борбата с войната по пътищата.
Статистика ни прочетохте, но тази статистика може да се чете, както дяволът Евангелието, но искам да отговорите на два допълнителни въпроса, разбира се, които са много важни и част от общата картина на престъпността в България.
Вчера на парламентарната комисия, която наблюдава съответните агенции за борба с контрабандата – има една такава, бяха изнесени данни за едни страхотни злоупотреби по отношение с горива, контрабанда. За това нещо Вие какви мерки вземате? Вярно ли е това нещо, не е ли вярно?
И най-вече – борбата с корупцията, която и в Доклада за националната сигурност за миналата година, просто така – мерките, които най-вероятно са набелязани от Вашето министерство, са описани в три реда буквално. Действително като проблем са описани като един от най-важните елементи в общото криминогенно състояние на страната, а никакви мерки ние не видяхме, дори и в този Доклад, така че ако може и тук да ни кажете няколко думи по тази тема. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Господин Министър, заповядайте за отговор на двата уточняващи въпроса.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Аз Ви прочетох числа, наистина – суха статистика, но се придържах към минутите, които ми бяха отредени.
Благодаря Ви за въпроса по принцип. Винаги, когато се говори за престъпността, за работата на Министерството на вътрешните работи, аз съм длъжен да обяснявам какво правим и обществото трябва да чува всички гледни точки и най-накрая да стига до истината, до колкото е възможно да се стигне до нея в дълбочина. Тя винаги е субективна. Ние казваме едно, Вие – опозицията, може би намирате други неща. Аз внимателно се вслушвам и си вземам бележка и даже ще Ви цитирам.
Господин Кутев каза, че има усещане такова. Да, усещане има и аз затова се опитвам да отговарям, доколкото е възможно, и със статистика, която не винаги е най-добрата, но такава статистика имаме, такава е регистрирана и аз я показвам.
Истината не е такава. Усещането може да е такова и ако говорим на тези теми – и радиа, и телевизии, и медиите го повтарят, може би ще има такова усещане. И не само там, но и у гражданите, но числата показват друго. Колкото и да не са ни точни, колкото и да са само регистрирани, включително, разбира се, и тази информация, която даваме в Евростат, която Вие преди малко от друг източник цитирахте, господин Кутев, ето, аз Ви показвам тази графика (показва лист с графика). Веднъж съм я показвал, сега е с продължение за 2017 г.
Това са умишлени убийства довършени. Вижте как падат. В 2017 г. почти се докосват кривите, почти всичко е разкрито. От 70 – 68 са разкрити. И, вижте – били са някога в пика, тук в ляво, Ваше ляво, в 1991 г. Вижте къде е пикът – в началото. Постепенно пада, постепенно и сега тук сме в 2016 – 2017 г.: 79 – 67 в 2016 г., 70 – 68 в 2017 г. Това е истината за престъпленията, ако обобщим и може би едни от най-тежките престъпления покажем на графика.
Мога да Ви покажа и други неща. Това са информации. Имаме такава дирекция, която се нарича „Анализи“, където се правят тези неща, събира се информация постоянно и се показва. Аз показвам всичко, не само там, където имаме успехи.
Ето Ви една друга графика. Това са пострадали лица над 40 години. В ляво са кражби, в дясно са грабежи. Да, кражбите са се увеличили – от 8215 на 9042, за същия период на миналата година, но пък тежките престъпления са леко надолу – там, където има увреждания на човешкото тяло и така нататък.
Всичко това го виждаме. Аз съм Ви казвал и друга статистика – за блудства, за изнасилване. Там сме с 20% нагоре тази година. Правим невъзможното, за да видим там защо се случва. Това е общата картина, така че усещането е едно, статистиката и числата са друго. И нека бъдем максимално близки до истината.
Споменавате за Ваши противоречия със служителите. Нямам противоречия с никакви служители, ако имате предвид синдикати, господин Кутев, опитвам се да отговоря подред преди да стигна до двата въпроса.
Ние противоречия нямаме. Единственото противоречие е кога и как да стане, и то не е противоречие, а спор кога да бъдат увеличени заплатите на служителите, как ще стане това, с колко, ако това е противоречие.
Борба с корупцията – разбира се, че в основата и една от важните цели, които си поставя Министерството и е задължено да го прави това, и основно Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, е борба с корупцията. Там, сега числата – не бях подготвен за въпроса Ви, защото сега ми го задавате, не мога да Ви ги кажа, но скоро изнесохме данни за горивата, за цигарите. Чухте – 7% са спаднали, 7% са останали само! И това го казваме, след това го казват фирмите, които броят кутиите с цигари. Същото е с горивата. Същото е с трафика на хора и така нататък.
Аз не мога да Ви казвам навсякъде, където има успехи. Казвам, че тази битка я водим постоянно и даваме максимума, който можем, с тези ресурси.
И отново казвам, че това е същото – и с наркотиците, и с горивата, и с другите стоки и товари, които са рискови. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
За отношение към отговора – заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Министър, за да вгорча малко този разговор, ще кажа, че тези данни, които ми ги давате за убийствата, не ми ги сравнявайте с 1991 г., щото тогава Бойко Борисов е бил шеф на „Ипон“, а сега е министър-председател. Дето се вика, най-малкото е некоректно. Може и да са намалели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Кутев, моля ви!
АНТОН КУТЕВ: Но, така или иначе, към момента ние имаме този факт – имаме фактът, че ние сме една от държавите с най-много убийства в Европа. Това е фактът и той е на Евростат, не е мой.
По отношение на регистрираните престъпления – Вие много добре знаете, че голяма част от престъпленията в България просто не се регистрират, защото имаме изключително ниско доверие в полицията и точно затова не се регистрират, така че тази статистика е нещо, в което аз дълбоко не вярвам. Повече вярвам в това, което виждам с очите си.
И, между другото, Вие очевидно не сте запознат, защото Вие ми говорите за контрабандата как намалява. Вчера изпълнителният директор на петролната и газовата асоциация в Комисията имаше твърдо, ясно твърдение – 30% от горивата не се облагат, 1 милиард от 2015 г. досега е сумата, която не влиза от акцизи на горива в държавата. Това вчера беше изказано пред парламентарна комисия.
Там се говореше за тежък политически чадър върху част от горивата. Тежък политически чадър! Това са термини, които използва браншът. Онзи бранш, който е легитимен. Там бяха хората, които всъщност са официалните му представители. Тоест, не става дума за някакви съмнителни източници, доколкото това е бизнесът, който го прави. Това е ситуацията.
И пак Ви връщам на това – Бойко Борисов през 2009 г. дойде с идеята, че ще променя държавата. Затова го избраха. Нямате време. Много кратки са мандатите, много кратко е времето, за което всичко това трябва да се направи. Нямате време, за да го направите. Това е Ваша отговорност и това, че Вие сега сте станали наскоро министър, първо – то вече не е толкова скоро.
Второ, истината е, че Вие носите, както аз нося цялото наследство на БСП, Вие носите цялото наследство на ГЕРБ и лично на Борисов. Затова го чакаме от Вас. Това беше нещото, с което той през цялото време стоя във властта – борбата с корупцията, с престъпността, с новия морал. Нищо такова не виждаме от това, което аз видях тук. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев.
Следващият въпрос е от народния представител Диана Саватева относно нивото на престъпността в морските общини.
Заповядайте, госпожо Саватева.
ДИАНА САВАТЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Успешността на един туристически сезон зависи от много фактори, но безспорно един от най-важните е гарантирането на сигурност, както за милионите туристи, които идват в страната, така и за хилядите хора, които работят по курортите.
Всички ние, които живеем по крайбрежието, сме наясно колко е сложна задачата на Министерството на вътрешните работи и на органите по места, да направят такава организация на ефективна охрана на едни места, които през зимата живеят в един ритъм, а през лятото темпото се увеличава многократно. Става въпрос за цялото Черноморско крайбрежие – от Шабла до Резово, ако трябва илюстративно да се изразим.
Наистина е трудно и сложно, защото струпването на толкова много хора на места, които през зимата са пустеещи, а през лятото стават големи курорти, дори мегаполиси, изисква много сериозна организация и заедно с това изисква правилно разпределение на ресурса от хора, защото морето привлича не само туристи, но привлича и голям криминален контингент.
Престъпления имаше и тази година. Някои от тях продължават да се коментират все още. Имаше също така и обявени за международно издирване хора, които бяха задържани и съответно за тях текат процеси по екстрадиция или по изпълнение на европейска заповед за арест, което просто потвърждава в колко сложна обстановка работи МВР.
В този план е и моят въпрос: господин Министър, каква е криминалната картина през сезон 2017? Какво показва съпоставката с миналите години? Какви тенденции се открояват и съответно какви мерки трябва да бъдат предприети за по-голяма сигурност през следващите сезони? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Саватева.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Саватева! Утвърждаването на България като туристическа дестинация от висок клас, което предполага комплексни възможности за практикуване на целогодишен туризъм, е сред основните приоритети в Програмата на управление на правителството. Поради пренасочване към нашата държава на туристи от съседни дестинации се реализираха прогнози за ръст в броя на туристите през летния сезон, известно Ви е. Това от своя страна повиши натовареността и отговорността на служителите на Министерството на вътрешните работи.
През активния летен туристически сезон от юни тази година на територията на Областната дирекция МВР – Бургас, ще спомена трите основни области, са регистрирани общо 3137 престъпления, спрямо 3798 през същия период на 2016 г., което е приблизително със 17% намаление на регистрираната престъпност, и с 16% намаление спрямо 2015 г., ако сравним и с нея. Разкрити са 725 от регистрираните в периода престъпления, или 23% разкриваемост.
За същия период какво е съотношението във Варна? Не искам всичките числа да Ви споменавам. Отделна справка съм Ви подготвил. Отчетено е намаление с 1,5% регистрираната престъпност и с 9% спрямо 2015 г. Споменавам и 2015 г., за да се види и тенденцията. Около 30% е повишена разкриваемостта на тези престъпления във Варненската областна дирекция на МВР.
На територията на Добрич са регистрирани общо 751 престъпления. Ще Ви кажа процентите – със 7,9% регистрираната престъпност е намаляла, и с 12%, отново да се види тенденцията с 2015 г.
Въз основа на този анализ на оперативната обстановка е разработен план за дейността на Министерството на вътрешните работи по опазване на обществения ред, противодействие на престъпността, осигуряване на пожарната безопасност, включително в курортните комплекси и туристическите райони през летния и зимния туристически сезон 2017 – 2018 г., както питате.
За опазване на обществения ред и противодействие на престъпността са командировани допълнителни полицейски сили от Областната дирекция на МВР, на чиито територии са курортните комплекси и туристическите райони. Знаете срещата ни в Бургас, включително и аз ходих там.
Сформирани са съвместни полицейски наряди със служителите от другите европейски държави – Румъния, Чехия, Полша също. С оглед сигурността на чуждите туристи имаме много добро взаимодействие.
Създадени са междуведомствени координационни центрове съвместно с Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“, с които се извършват съвместни проверки на питейни заведения, увеселителни клубове, търговски обекти. Осъществява се контрол по спазване на фискалната дисциплина, противодействие на данъчните престъпления, контрабанда и контрол на движение на рискови стоки и товари, установяване на нерегламентирани доходи и парични потоци от престъпна дейност.
Създадена е организация за подобряване на координацията и взаимодействието на МВР с органите на местната власт – нещо много съществено, и местното самоуправление и частните охранителни фирми. Регулярно през целия летен сезон са извършени съвместни проверки в туристическите обекти на територията на структурите на Националната агенция за приходите и други министерства – на икономиката, финансите, туризма, здравеопазването, регионалното развитие и благоустройството и други администрации в държавата, за по-ефективно действие и на органите на Министерството на вътрешните работи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Радев.
Госпожо Саватева – за реплика.
ДИАНА САВАТЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Министър.
Надявам се да получа след това и писмената справка, защото е трудно човек да се ориентира винаги в цифрите и в процентите.
Това, че анализът в общи линии вече е готов, аз го приемам като добър атестат най-вече защото МВР разполага с достатъчно стабилна база, въз основа на която трябва да направи по-задълбочен анализ и да се подготви за следващия сезон. Вероятно на част от хората им звучи странно, че говорим за следващ сезон, но аз споделям мнението на тази част от бизнеса, която е убедена, че анализ се прави веднага след сезона, а подготовката за следващия започва от края на октомври и приключва най-късно до края на април. А през следващите месеци се работи и, разбира се, се гарантира спокойствието и на бизнеса, и на туристите с по-дискретно полицейско присъствие.
Може би предстоящият анализ ще включва и преценка доколко ефикасно е командироването. Тоест този модел на охрана, който е свързан с командироването на служители. Имам предвид не само на „Охранителна полиция“, но и на отделни екипи криминалисти. Мисля, че през последните години този модел дава положителни резултати, защото примерно хората, които разбират от джебчийски кражби, от грабежи или пък от наркоразпространение, когато работят край морето, са по-близо до контингента.
Когато говорим за лятото, при всички случаи не можем да прескочим темата за „Слънчев бряг“, защото най-често този курорт се споменава, когато става въпрос за престъпност. Мисля, че тази година нямаше сериозни видими сблъсъци, защото „Слънчев бряг“ е сложен не само заради струпването на хора, но и заради многото противоречиви интереси. Надявам се превенцията в тази посока да е успешна и през следващата година. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Саватева.
Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители. Уважаема госпожо Саватева, аз съм приготвил справките и ще Ви ги дам. Благодаря Ви, че поставяте въпроси, и то точно сега. Само да спомена и да повторя, че подготовката отдавна е почнала даже за зимния период, а за летния правим отчети и анализа, за който споменахте.
Да добавя само, че това го правим включително с посланиците на страните, които са заинтересовани какво се случва по нашето Черноморие. Декември месец ще има среща също с посланиците – аз или някой от моите заместници, да им кажем какво сме направили досега и какво могат да очакват в бъдеще. Много важен въпрос. Само го маркирах за колегите, които ни помагат от страните, които споменах. Идват тук, помагат ни, и то в две посоки – не само на нас, помагат на собствените си граждани също.
Много внимаваме къде е границата на взаимодействието с гражданите. Когато нарушават, ние сме, разбира се, строги, спазваме закона, но когато имат някакви права, хората, които са тук, които са от Чехия, Румъния и другите държави и ни помагат, техни полицаи буквално работят заедно с нашите, така че те помагат в двете посоки – защитават интересите на техните граждани, и то на техния език, което е много важно и много съществено. Аз имам информация, която предавам и на Вас – че работата с тях е много успешна. Разбира се, финансовите средства, които отделяме за това, внимаваме да са ограничени, но там, където е необходимо, и местата, където Вие споменахте, те присъстват. Ще Ви дам справка за водещите райони за управление на морските общини – Несебър, „Златни пясъци“, „Албена“, както споменахте, „Слънчев бряг“, включително с точни числа в таблици, които са доста подробни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Преминаваме към третия последен въпрос към министъра на вътрешните работи. Той е от Цветан Топчиев относно състоянието на полицейско присъствие в населените места в община Брегово.
Заповядайте, господин Топчиев.
ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, община Брегово се намира в най северозападния край на България, тя е гранична община. На запад граничи с Република Сърбия, на север – с Република Румъния.
На територията на община Брегово се намират девет населени места и един общински център. В състава на населените места живеят предимно възрастни хора, като голям процент от тях са самотно живеещи. Намираща се в най-бедния край на страната, нормално е и Вие сигурно знаете, безработицата в общината е доста голям процент – над средния в страната.
В общинския център и в някои населени места живеят компактни ромски общности, които имат склонности към противоправни действия. На фона на всичко това, на територията на община Брегово няма, пак повтарям, няма постоянно полицейско присъствие, и особено в тъмната част на денонощието.
Моят въпрос към Вас, господин Министър, е: считате ли, че численият състав на полицейския участък в град Брегово е достатъчен, за да се осигури постоянно полицейско присъствие във всички населени места на общината? Какви мерки ще предприеме МВР за наложителното осигуряване на допълнителни полицейски екипи в община Брегово?
Очаквам Вашия отговор, господин Министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Топчиев.
Господин Министър – три минути за отговор, заповядайте.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Топчиев! Участък Брегово в района на управление Видин при Областна дирекция на МВР – Видин, обслужва град Брегово, общинския център, и както споменахте, девет села, както следват: Ракитица, Косово, Делейна, Тияновци, Калина, Балей, Куделин, Връв и Гъмзово. Населението на общината е 4800 човека, като от тях около 2000 живеят в общинския център Брегово.
Към момента щатът на участък Брегово се състои от шест щатни бройки, от които един началник участък, един оперативен работник, един полицейски инспектор и трима младши инспектори. Мястото за полицейски инспектор е вакантно от месец април 2017 г. Един от служителите – младши полицейски инспектор, е постоянно живущ на територията на участъка в град Брегово.
В участък Брегово са зачислени два служебни автомобила с обозначителни знаци. В Брегово е изготвен и график за прием на граждани от полицейски инспектор и младши полицейски инспектор, като е осигурен такъв във всяко едно населено място съгласно нормативните документи. На служителите от участъка се изменя работното време, като се осигурява полицейско присъствие както в светлата, така и в тъмната част на денонощието.
Във всички малки населени места в община Брегово се провеждат специализирани полицейски операции по противодействие с битовата престъпност. Постоянно се извършват обходи от полицейски служители. Също така се провеждат регулярни срещи с кметове по места. Създадена е денонощна организация за незабавно реагиране при подаден сигнал на всяко населено място в община Брегово. Вследствие на така определеното разпределение на силите и средствата се осигурява необходимото полицейско присъствие според нас за противодействие на престъпленията от общ характер и се осигурява добър обществен ред.
За времето от 1 януари до 30 юни 2017 г. оперативната обстановка на територията на община Брегово е както следва: регистрирани 22 броя престъпления от общ характер, от които 12 броя са образуваните заявителски материали и досъдебни производства срещу известен извършител, 5 броя са прекратени и 5 броя досъдебни производства са образувани срещу неизвестен извършител. На базата на активната работа, която споменах, добра превантивна дейност и бързо реагиране на получени сигнали от страна на служителите, обслужващи района, и на пренасочени екипи от Районно управление – Видин, от началото на 2017 г. не са регистрирани тежки криминални престъпления на територията на участък Брегово. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Господин Топчиев, заповядайте за реплика.
ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Министър, хората от община Брегово няма да бъдат доволни от Вашия отговор. Това е суха статистика, която всички знаем.
За Ваша информация през „лошото управление“ на тройната коалиция 2005 – 2009 г. в полицейски участък Брегово служеха 12 служители, в момента са 5. Те не могат да осигурят нормално полицейско присъствие. Има полицейско присъствие до 24,00 ч., след 24,00 ч. няма полицейско присъствие. Като пример мога да Ви дам наскоро случай, оповестен и в медиите: един жител на общината се наложи да наруши закона, за да опази собствеността и бизнеса си. Всички жители на общината бяха в негова подкрепа. Вземете мерки това положение да се подобри, защото то не се подобрява, а напротив – по-лошо ще стане. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Топчиев.
Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Господин Топчиев, Вие сте народен представител, може да говорите политически, аз ще се въздържа. Все пак съм от изпълнителната власт и съм тук, за да докладвам и да ме изпитвате буквално какво правим ние.
Но не сте прав, като казвате нещо подобно. Как да го кажа? „Хората няма да ни разберат в Брегово, казвате. Това е суха статистика“. Ако те не ни разбират, и аз не ги разбирам. Или има сигнали и ние реагираме по тях, или няма сигнали и те остават неразбрани. Чрез Вас ги моля, и Вие им кажете, единственият начин да им бъде помогнато е да бъде заявено някакво престъпление или каквото се е случило. Няма как да стане иначе. Ако те нямат доверие в Министерството на вътрешните работи, нямат доверие в институциите, всички Вие, и аз включително, всички сме виновни за това и нека работим за това. Но ги моля да бъдат добри да регистрират. Регистрираме, реагираме, поправяме се.
А за статистиката, моля Ви. Преди малко показах една графика. Не съм споменал кои са били на власт тогава, когато са били много повече престъпленията. Включително в Брегово, когато са били 12, а сега са на половината. Това е направено, защото тогава при едно друго управление престъпленията са били повече. Не бих искал да влизам в политически разговори. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Да благодарим на министъра на вътрешните работи господин Валентин Радев.
Преминаваме към въпроси към министъра на енергетиката Теменужка Петкова.
Първият въпрос е от народния представител Крум Зарков относно проблем с електричеството в град Глоджево, община Ветово.
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, вече доста години в град Глоджево, община Ветово, има проблем с електрозахранването. В близкото минало населеното място е било част от територията на бившия Разградски окръг. Всъщност град Глоджево се намира едва на 35 км от Разград. Съответно електропреносната мрежа и поддръжка е била към „Електроразпределение“ – Разград. В настоящия момент град Глоджево е част от община Ветово, което е в област Русе.
Споменавам това, защото то е една от причините, които се изтъкват от населението, за да си обяснят факта, че в населеното място почти ежедневно токът прекъсва за неопределено време. Така наречените от населението „токови удари“ причиняват щети по електроуредите в домакинствата. Те спират функционирането на търговски обекти и производствени предприятия и нарушават ритъма на учебния процес в детската градина и училището в града.
Затова, госпожо Министър, моля Ви да ми отговорите: каква е причината за честите прекъсвания на електроподаването и какви мерки ще предприемате за нормалното снабдяване с електричество на над 3500-те жители на град Глоджево? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
За отговор има думата министърът на енергетиката – госпожа Теменужка Петкова.
Заповядайте, госпожо Петкова, три минути за отговор.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Зарков! Град Глоджево се електрозахранва от въздушния електропровод Сеново от подстанция Разград и въздушен електропровод Глоджево от възлова станция Сеново. Електроразпределителната мрежа в посочения район е собственост на електроразпределителното дружество „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“. В тази връзка за целите на настоящия отговор беше изискано становище от съответното електроразпределително дружество.
Със свое писмо от 8 септември 2017 г. „ЕНЕРГО-ПРО“, информира, че през 2015 г. по въздушен електропровод Сеново са регистрирани голям брой автоматични повторни включвания, така наречените „примигвания“, причините за които в общия случай са свързани с влошена изолация – стар тип изолатори, прораснали клони в близост до електропроводите и лоши атмосферни условия.
В тази връзка през 2016 г. дружеството „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ е инвестирало средства и извършило рехабилитация на въздушен електропровод Сеново. Подменени са изолатори по електропровода на стойност 16 хил. лв., като регистрираните автоматични повторни включвания са намалели, и то с близо 40%.
По информация от „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ към момента дружеството извършва ремонт и на въздушен електропровод Глоджево. Ще бъде подменена изолацията на електропровода, като стойността на инвестираните средства ще възлезе приблизително на около 50 хил. лв.
През настоящата 2017 г. допълнително са предвидени инвестиции на стойност 92 хил. лв. за възлова станция Сеново, която осъществява връзката между двата електропровода.
В тази връзка по повод изнесената информация, която изискахме от „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“, с моя заповед е разпоредена проверка на място, за която предполагам, че в рамките на следващите две седмици ще имаме конкретни резултати и ще Ви информираме какво са установили контролните органи на Министерството на енергетиката.
Ако установим нарушения или несъответствия, ние съответно ще дадем предписания, така че да бъдат предприети много бързи действия за отстраняване на тези повреди и на практика хората в този регион да се чувстват комфортно. Ще имам ангажимента да Ви информирам за резултатите от тази проверка. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Министър.
Господин Зарков, заповядайте за реплика.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Министър! Аз Ви благодаря за сериозното отношение, което очевидно сте проявили и за проверката, която е извършена. Аз и моите колеги – предполагам от всички парламентарни групи, които сме избрани от област Русе – ще продължим да следим въпроса. Надявам се и Вие да направите същото, но много е важно действително да бъдат информирани и хората за това, което се случва и какво да очакват – не само за да проявяват необходимия натиск, а и за да не се появяват най-различни конспиративни теории и напрежения в самото населено място. Благодаря Ви. Ще следим въпроса и може да разчитате на нашата подкрепа, ако можем с нещо да бъдем полезни. За нас е важно въпросът да бъде решен възможно най-бързо, тъй като всички си представяме колко е неприятно и колко е чувствително да спира токът за определен период от време през 2017 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
За дуплика? Нямате дуплика, госпожо Министър.
Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Таско Ерменков относно освобождаване на работни помещения, намиращи се в сградата на МОСВ – град София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, заемани от Национален геоложки фонд.
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът е доста важен и бих казал стратегически за България. Затова си позволих да го задавам, тъй като сме силно притеснени. Не е моя работа да Ви обяснявам какво представлява Националният геоложки фонд, Вие го знаете по-добре от мен, но само за да маркирам актуалността на въпроса, ще си позволя да посоча някои от най-важните му характеристики, показващи неговата изключителност и безценност.
На първо място, той разполага с архиви от извършени много сериозни геоложки, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания не само на територията на България, но и в Афганистан, Пакистан, Гана, Либия, Сирия и много други страни, предимно от Арабския полуостров и Африка, изследвания, които представляват жив интерес, да не казвам нещо повече – за чужди компании в тази област.
Тези проучвания включват строежа на земна кора, свлачища, тектонични форми, сеизмика, полезни изкопаеми по видове, запас, обем и проучвания на находища, строителство от всякакъв вид технически и пътни съоръжения, подземно и надземно строителство, хидрогеоложки проучвания, свързани с търсене и проучване на подземни водни ресурси и други.
Както Вие правилно посочихте в писмото си до Министерството на околната среда и водите, Националният геоложки фонд по същество не е архив, а представлява актуално действащ информационен масив с национално значение, който непрекъснато се ползва, допълва и обновява. Освен това той генерира ежегодно приходи в републиканския бюджет, като за 2016 г. този приход е бил 300 хил. лв.
Тази безценна документация в момента се съхранява в сградата на МОСВ на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 и по желание на министъра на околната среда и водите трябва да бъде преместена.
В писмото си до Министерството на околната среда и водите Вие пишете: „Предвид огромния обем на документацията считаме, че евентуалното преместване на тези масиви информация може да доведе до загуба и повреждане на информацията, а така също ще изисква големи финансови и организационни разходи. При преместването ще се стигне до трайни негативни последици за организацията, съхраняването и предоставянето на геоложката информация.“
В тази връзка, госпожо Министър, Ви питам: какви мерки сте предприели за недопускане разграбването, неправомерното използване и за гарантиране на нормалното функциониране на Националния геоложки фонд?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ерменков.
Госпожо Петкова, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ерменков, въпросът, който поставяте, е наистина много важен и много актуален.
Аз искам предварително да се извиня, може би ще изляза малко извън определеното време…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще Ви оставя да говорите, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: …но въпросът наистина е важен и той води началото си от много назад във времето. Затова ще се опитам да направя една кратка хронология.
На първо място, съгласно чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства министърът на енергетиката управлява Националния геоложки фонд. В него се съхранява, както Вие казахте, документация и веществен материал от геоложките изследвания при търсене и проучване на подземни богатства в Република България. Вещественият материал се съхранява в Националното складово фондово хранилище, находящо се в квартал „Илиянци“, а документацията от геоложките изследвания се съхранява в помещения, намиращи се в сградата на Министерството на околната среда и водите на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.
Сградата на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 е построена през 1948 г. и оттогава до днес там се помещава Националният геоложки фонд.
От 1948 г. до 1997 г. там се помещава Комитетът по геология и минерални ресурси, тогавашната Национална геоложка служба на България.
През 1997 г. функциите на Комитета по геология и минерални ресурси се прехвърлят към Министерството на околната среда и водите в същата сграда, а Националният геоложки фонд се прехвърля към дирекция „Земни недра и баланс за запасите“. След изменението в Закона за подземните богатства през 2010 г. и формирането на единен орган за управление на подземните богатства дирекция „Земни недра и баланси на запасите“ се закрива и служителите се прехвърлят към съществуващата тогава дирекция „Природни ресурси и концесии“ в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Реално само служителите сменят физически работните си места от сградата на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 в сградата на ул. „Триадица“ № 8, но документацията към Националния геоложки фонд остава за съхранение и ползване в сградата на Министерството на околната среда и водите.
Към онзи момент дирекция „Природни ресурси и концесии“ към Министерството на икономиката и енергетика и туризма не разполага с подходящи помещения, в които да бъде прехвърлена цялата документация от Националния геоложки фонд. След преобразуването през 2013 г. на Министерството на икономиката, енергетика и туризма в Министерство на икономиката и енергетиката и впоследствие през 2014 г. след разделянето на Министерството на икономиката и енергетиката в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в три отделни ведомства, Националният геоложки фонд продължава да се помещава в Министерството на околната среда и водите поради липса на подходящо помещение. Както е известно, за да се продължи физическото съществуване на наличните документи, е наложително съхраняване при контролирани температури, относителна влажност на въздуха, ниво на светлинно въздействие. Необходими са и пожароизвестителна и охранителна системи.
Тук, бих искала да допълня, че Националният геоложки фонд по същество не е архив, както и господин Ерменков цитира нашето писмо до Министерство на околната среда и водите, а представлява актуално действащ информационен масив с национално значение, който непрекъснато се ползва, допълва и обновява. Той съдържа информация за подземните богатства на България, събирани в продължение на почти 100 години.
В Националния геоложки фонд се съдържат над 326 хил. единици, носители на геоложка информация, на хартиени доклади, хартиени карти, магнитни касети със сеизмични данни, магнитни дискове, оптичен компактдиск, натурални носители на геоложка информация.
На 3 август 2017 г. от Министерството на околната среда и водите постъпи писмо с молба за освобождаване на помещенията, в които се помещава Националният геоложки фонд, с оглед необходимостта за използване на тази база за други цели на Министерството на околната среда и водите.
На 25 август 2017 г. с наше писмо Министерството на енергетиката уведоми Министерството на околната среда и водите, че към момента не е възможно да се пристъпи към освобождаване на помещенията поради липса на подходящо място за разполагане на информационния масив, но в максимално кратки срокове Министерството ще се опита да разреши проблема с придобиване на сграда и помещения за нуждите на Националния геоложки фонд.
На същата дата – 25 август 2017 г., е изпратено писмо до областния управител на област София с молба за безвъзмездно предоставяне на Министерство на енергетиката на сграда за нуждите на Националния геоложки фонд.
Министерството е в непрекъснат диалог с колегите от областната управа. Очакваме техния отговор и предприемане на съответните действия за осигуряване на подходяща сграда с подходящи условия, които да гарантират правилното съхранение на тази безценна информация.
След определяне на конкретна и подходяща сграда за нуждите на Националния геоложки фонд, обособяването на помещенията и тяхното специално оборудване, съгласно нормативните изисквания ще се пристъпи към преместването на документацията. След фактическото преместване ще бъде извършена и повторна инвентаризация с цел неговата проверка.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ерменков, използвам случая да Ви уверя, че Министерството на енергетиката и колегите от Министерството на околната среда и водите ясно разбират за какво става въпрос – че това не е просто един архив, а национално богатство, за което ние всички трябва да се погрижим, защото това е безценна информация, която ползва не само нас, тя ежедневно се ползва и от различни компании, които проявяват интерес, и от студенти, и от хора, които използват тази информация с научни цели.
Всички ние ще работим за това – тази информация да бъде съхранена по най-добрия начин, при най-добрите условия, и всички рискове от нейното евентуално повреждане да бъдат елиминирани. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Министър.
Господин Ерменков – за реплика.
Заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Частично съм доволен от отговора, не напълно и искам да Ви кажа, че сигурно щях да задам въпроса може би в малко по-отдалечено бъдеще, ако геоложката гилдия не беше притеснена от разпространените новини, че има някаква идея този фонд да се премести в Минно-геоложкия университет. Затова искам да питам дали сте запознати, че членът на Комисията по преместване на фонда – доц. Стефчо Стойнев, е управител на фирма с дейност, свързана с информацията във фонда, фирма, която печели всички обществени поръчки в Минно-геоложкия университет. По мои сведения същият доцент е и директор, ако не на всички, то поне на голяма част от лабораториите в университета. Не считате ли, че преместването на Националния геоложки фонд – условно казано в столовата на Минно-геоложкия университет – е предпоставка за неправомерното му използване от заинтересована фирма? Не е ли конфликт на интереси? Няма ли това да доведе до загуба на приходите за бюджета на държавата за сметка на увеличаване на приходите за частната фирма?
Аз не знам, госпожо Министър, дали сте информирана относно роднинските връзки на ректора на Минно-геоложкия институт в миналото и сега с членове на политическите кабинети на министър-председателя, Министерството на околната среда и водите и Министерството на вътрешните работи, а и не ми е работа да раздухвам слухове за обвързаност на ректора с управителя на спомената фирма.
Сигурно инициирането на процеса по преместването на Националния геоложки фонд в този университет не е станало без външен натиск, имайки предвид Вашите притеснения, които имате, защото това не е по Ваша инициатива.
Госпожо Министър, Ваша служебна и най-вече морална отговорност е да не допуснете този, както вече казах, безценен фонд да бъде разграбен и неправомерно използван. Тази отговорност е не само за гарантиране на нормалното функциониране на Националния геоложки фонд, но и отговорност пред усилията на всички учени, геолози, инженери, участвали в неговото създаване, а още повече отговорност пред бъдещите поколения, които могат да се възползват от огромния масив знания, които се съхраняват в него.
Не допускайте частни интереси, прикрити под загриженост уж за председателството на България – един от мотивите, които имаше Министерството на околната среда и водите, да вземат връх над разума и морала. Не влизайте в съвременната история на България като съучастник в унищожаването на информацията за подземните ни богатства.
Министерството на околната среда и водите може много лесно да осигури зали за нуждите си. Те искат 466, 99 кв. м – това е, което не им достига, това е, което заема Фондът.
Питам аз: 466, 99 кв. м по-важни ли са? Няма ли да бъде по-евтино и по-национално отговорно да си оставим фонда, където се намира, а с приходите от този Фонд – 300 хил. лв., може да се купят такива помещения за една година. Не е необходимо да се мести Фондът. По-лесно се местят чиновници, отколкото информационни масиви.
Призовавам Ви да застанете в защита на Националния геоложки фонд. Да не допуснете преместването му е единственият начин да не поставите под риск съществуването му. В битката за запазването му ние, народните представители от „БСП за България“, сигурен съм и всички милеещи за родината ни партии и народни представители, ще бъдем на Ваша страна. Имате нашата подкрепа в тази битка.
Аз имам допълнителен разговор, който ще водя с министъра на околната среда и водите по тези негови капризи, както бих ги нарекъл. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ерменков.
За дуплика – госпожо Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Ерменков, благодаря за готовността за подкрепа в това начинание. Искам да Ви уверя, че това, което Министерството на енергетиката е предприело като действие, е това, за което току-що Ви информирах. Ние сме постъпили както трябва да се постъпи, както предвиждат нормативните актове. Обърнали сме се към компетентния орган – областния управител на София област, за предоставяне на помещение, което да бъде собственост на Министерството на енергетиката, така че да се погрижим за този архив по най-добрия начин.
Смятам, че притесненията, които изразихте преди малко, са наистина неоснователни, и Ви уверявам, че всичко, което правим, е изцяло и единствено в рамките на закона и в интерес на работата, която трябва да извършва Националният геоложки фонд и той до този момент я върши успешно.
Що се отнася до това какви са претенциите на Министерството на околната среда и водите. Без да искам да бъда адвокат на колегата Димов, все пак това е сграда, която се намира в Министерство на околната среда и водите и по всяка вероятност те искат да я ползват за други нужди. Ние трябва да постъпим колегиално и мъдро, в същото време да се погрижим за това, което притежаваме като национално богатство. Мисля, че това, което прави Министерството на енергетиката, е в правилната посока. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Да благодарим за днешното участие на госпожа Теменужка Петкова – министър на енергетиката.
Преминаваме с въпроси към министъра на финансите Владислав Горанов.
Въпросът е от народните представители Лало Кирилов и Красимир Янков относно отпускане на безлихвен заем от републиканския бюджет на община Криводол.
Заповядайте, господин Кирилов.
ЛАЛО КИРИЛОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! В началото на месец септември с колегата Красимир Янков бяхме поканени от жителите на община Криводол на среща, на която те сигнализираха за финансово нарушение, извършено от кмета Петър Данчев.
На срещата жителите на общината представиха материали за системно неплащане на здравни и пенсионни осигуровки на администрацията в размер на над половин милион лева. За тяхното погасяване господин Данчев иска от държавата безлихвен заем на стойност 630 хил. лв. Решението за целия заем е било взето на сесия на общинския съвет през месец август 2016 г., а парите получава през месец октомври същата година.
Когато средствата постъпват в сметката на община Криводол, без знанието на общински съветници, парите са пренасочени по друга сметка – плащане на санкции по проект. Въпросният проект е за залесяване на неземеделски земи, финансиран с европейски средства по Програма за развитие на селските райони на стойност 535 хил. лв.
След получени редица сигнали от граждани и кметове на кметства, че няма реално залесяване по този проект, Държавен фонд „Земеделие“ налага сто процента санкция, тоест общината трябва да възстанови парите. Така Петър Данчев влиза в спирала от финансови нарушения.
Година по-късно няма плащане по отпуснатия от държавата заем и по дължимите осигуровки. Затова Националната агенция по приходите и Националният осигурителен институт образуват изпълнителни дела. Държавен съдебен изпълнител описва част от недвижимата собственост на общината. Под запрещение са старата сграда на кметството, общежитието, училища в три села, база на полицейски участък и други, които са обезпечени по тези дела.
Уважаеми господин Министър, във връзка с горепосоченото въпросът ми е: извършвали ли сте проверка на предоставените документи за одобряване на средства при постъпване на искането от кмета на общината? Какъв контрол осъществява Министерството на финансите върху бюджета на общините, на които се отпускат безлихвени заеми по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
За отговор – министърът на финансите, господин Владислав Горанов.
Заповядайте, господин Горанов.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Кирилов, господин Янков – въпросът е от двамата, уважаеми госпожи и господа народни представители! Съгласно разпоредбата на Закона за публичните финанси, която народният представител цитира, при временни касови разриви по бюджета на първостепенните разпоредители с бюджет, които не са част от държавния бюджет, министърът на финансите може да отпуска безлихвени заеми за сметка на централния бюджет със срок за възстановяване не по-дълъг от края на следващата бюджетна година.
Предоставянето от Министерството на финансите на заеми на общините се извършва по ред и условия, идентични за всички общини, в това число и община Криводол.
При постъпването на искането за заем се извършва задълбочен анализ на финансовото състояние на общината и се оценява законосъобразността и целесъобразността на искането от гледна точка на Закона за публичните финанси и Закона за общинския дълг.
Наблюдението върху изпълнението на бюджета на всички общини, включително и на тези с отпуснат безлихвен заем за преодоляване на временни касови разриви, се извършва месечно и на тримесечие чрез изготвяне на оценка и публикуване на интернет страницата на Министерството на финансите на информация с показатели за финансовото състояние на общините.
При констатирано отклонение или неспазване на фискални правила и параметри се предприемат съответни действия към общините, които са обвързани с усилия за подобряване на финансовата дисциплина, целево изразходване на предоставените от държавния бюджет средства и своевременно възстановяване на получени заеми от централния бюджет.
От началото на 2017 г. до настоящия момент до Агенцията за държавна финансова инспекция са изпратени писма за проверки в над 100 общини по повод различни нарушения на финансовата дисциплина, въз основа на доказани чрез анализ на отчетните данни нарушения на нормативно определени показатели. На този етап община Криводол не е включена в обхвата на проверяваните общини.
На община Криводол е предоставен, както Вие споменахте, безлихвен заем в размер на 630 хил. лв. със срок за погасяване –1 октомври 2018 г., при спазване реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
Ние наблюдаваме текущо финансовите показатели на общините. При наличие на отклонение от поетите от кмета на общината и общинския съвет ангажименти за преодоляване на финансовите затруднения и/или временния касов разрив ще се предприемат незабавни действия, предвидени в Закона за публичните финанси. Съгласно чл. 106 от същия Закон подлежащи на отпускане трансфери за бюджетна организация могат да се прихващат подлежащи на възстановяване трансфери и безлихвени заеми от нея за съответните бюджети или за сметка на средства от Европейския съюз.
Постоянно наблюдаваме този процес. Извън този пунктуален отговор, искам да Ви уверя, че ако постъпят основателни сигнали за нарушение на законодателството, сме готови да извършим незабавно финансова инспекция в общината, която да провери дали Вашите твърдения са обосновани и дали действително има извършени нарушения на закона. Нашата позиция е била най-добронамерена – да се опитаме да помогнем на една бедна по същество община. Ако местната общност не може да се справи с качеството на финансовото управление, тогава ще се намесим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
За реплика – господин Янков, заповядайте.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Не слушахте внимателно разяснението по така зададения въпрос от колегата – бяхте се разсеял.
Нашият въпрос е свързан с фактите. Има предложение от кмета на община Криводол Петър Данчев към общинския съвет, зачитам: „Целта на заема от централния бюджет е да бъде подпомогната общината за погасяване на задължения към Национална агенция по приходите, като по този начин ще се избегне допълнителното утежняване на бюджета с лихвите, които се генерират ежедневно и водят до непрекъснато нарастване на задълженията“. На база на това предложение има решение на общинския свет, което Ви е предоставено като препис-извлечение само как са гласували. Иначе в самото искане към Вас, господин Министър, същият избран кмет на община Криводол Петър Георгиев Данчев Ви пише: „Исканият временен безлихвен заем в размер на 630 хил. лв. – планират се 498 194 хил. лв. да отидат за погасяване на финансова корекция към Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция. Разликата от 131 806 хил. лв. планираме за погасяване на задълженията към Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ по финансови корекции на общината“. Предоставен е препис-извлечение, с който Вие сте информиран, че има решение на общинския съвет за 630 хил. лв.
Въпросът ни към Вас е: Вие как проверявате всъщност искането за безлихвен заем? Разбираемо, с решение на правителството министърът на финансите предоставя на общини със затруднено финансово положение такъв заем. Тук обаче има разминаване. Кметът иска от общинския съвет да гласува безлихвен заем за задължение към НАП, на Вас Ви пише, че те ще са за корекции, които са наложени на общината, и всъщност тези корекции са платени с парите, които Вие сте отпуснали. Как Вие осъществявате контролът, защото Вие сте подведен и това е нарушение? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Кметът носи отговорността, но Вие отговаряте за тези пари. Това е същността на въпроса. На този въпрос отговорете.
Заповядайте, господин Министър! Това е документацията, която ни е предоставена, заедно с колегата Лало Кирилов. Запознайте се подробно… (подава документи на министър Владислав Горанов)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Янков.
Времето Ви изтече!
КРАСИМИР ЯНКОВ: …и ни информирайте как ще реагирате за тази измама.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Янков, времето Ви изтече!
Заповядайте, господин Министър за дуплика.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Бъркате малко институциите. Ние сме финансите, не сме следствието. Ако има претенции, че е извършено престъпление, има си ред, по който то да се установи.
Ние имаме достатъчно надеждни механизми да гарантираме, че централният бюджет ще се разчете с общината по начин, по който интересът на държавния бюджет да бъде защитен.
В случая положителното е, че извън това, че е подведен общинският съвет, вероятно впоследствие и министърът на финансите, все пак средствата са отишли за покриване на задължения на същата община, а не за покупка или някаква нецелесъобразна инвестиция. Така или иначе на база на това разминаване, което Вие коментирате, съм готов да извършим инспекция в общината и да установим има ли закононарушения, за което да Ви информираме по надлежния ред. (Реплика от народния представител Красимир Янков.) Агенцията за държавната финансова инспекция в случая, която е към министъра на финансите.
За последния въпрос трябва да намерим правилно баланса между разделението на властите. Аз не съм пъдар на общините. Хората си избират кметовете и общинските съветници, и те контролират и управляват местните бюджети. Били сме свидетели на много провали на местната общност, респективно на местната власт. Тогава правителството е трябвало да помага и помагаме, където можем, като, разбира се, се стремим да стимулираме доброто управление и да не стимулираме лошото управление. Интересът на държавата ще бъде защитен дотолкова, доколкото имаме механизми, независимо от изхода на ситуацията от проверките и независимо от бъдещите действия или бездействия на местната власт ние да си получим обратно отпуснатия заем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
С това приключиха въпросите към министъра на финансите Владислав Горанов. Да му благодарим за днешното участие в парламентарния контрол.
Преминаваме с въпроси към министъра на труда и социалната политика – господин Бисер Петков.
Първият въпрос е от народния представител Георги Гьоков относно проблеми при отпускането и изплащането на пенсии на български граждани, работили в Гърция.
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители!
Моят въпрос е за проблеми при отпускането и изплащането на пенсии на български граждани, работили в Гърция. Тези български граждани там редовно са плащали социалните си осигуровки. В момента, в който се пенсионират, или даже при самото пенсиониране им създават различни проблеми – от изискване на документи до неизплащане на пенсиите. Тези проблеми не са нови, но по една или друга причина остават нерешени от много години насам. Разбираемо е хората да се питат дали отговорните институции в нашата страна – Министерството на труда и социалната политика, Министерството на външните работи, посланика и консулите ни в Гърция са запознати с тези проблеми, и искат да получават отговори в състояние ли е държавата и как да защити техните интереси, в случая права? Защото Общите правила на Европейския съюз за признаване на правата на социална сигурност и за тяхната защита, когато гражданите преминават от една държава в друга, са сред най-важните части на общностното право и тези Общи правила на Европейския съюз се основават на четири принципа. Основен от които е принципът на равното третиране и недискриминация. И този принцип изисква българските граждани да се ползват със същите права и задължения като тези на гражданите на страната, в която се полага труд и се извършва осигуряването, в случая Гърция.
Определено считам, че представените от мен проблеми и от хората, които идват в моята приемна и в приемните на колегите, и си поставят проблемите за пенсиите, са с нарушени права и при нарушаването на правата им е нарушен един от четирите основни принципа, а именно този за равното третиране и е налице дискриминация на българските граждани.
В тази връзка са ми и въпросите към Вас, господин Министър. Има ли яснота относно мащабите на проблема? Поддържат ли се статистически данни за броя българи, които са придобили право на пенсия в Гърция, за броя на отпуснатите пенсии, за редовността на преводите от там? Какви са мерките, които ще предприеме Министерството на труда и социалната политика, всъщност до момента, и какви са бъдещите в краткосрочен и дългосрочен план, които Вашият екип ще предприеме, за да осигури правилното прилагане по отношение на българските граждани Общи правила на Европейския съюз за защита на социалната сигурност? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гьоков.
За отговор – министъра на труда и социалната политика, господин Бисер Петков.
Заповядайте, господин Петков. Три минути за отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, Министерството на труда и социалната политика отчита важността на поставените въпроси и през последните няколко години работи по редица жалби на граждани, свързани с отпускането и получаването на пенсии от Република Гърция, в които се открояват два основни проблема.
Първият е свързан със забавяне потвърждаването на информация относно наличието и продължителността на осигурителни периоди от гръцка страна, което е пречка за отпускане на пенсии на лицата. А вторият – със спиране изплащането и невъзобновяване на вече отпуснати гръцки пенсии.
По данни на Националния осигурителен институт (НОИ) случаите към момента, в които не е преценено правота на българска пенсия, поради непотвърден осигурителен стаж в Гърция, са 908. А случаите, в които не е преценено правото на гръцка пенсия, или по-точно в НОИ не е постъпила информация за това, са 933.
Удостоверяването на осигурителен стаж в Гърция има значение и за отпускане на българска пенсия поради правилата за сумиране на осигурителни периоди в държавите – членки на Европейския съюз.
Проблемите са обсъждани на различни нива между двете държави – на ниво министри на труда, на съвместни заседания на правителствата на Република България и Гърция през месец декември 2012 г. и през месец август 2016 г., на експертно ниво в рамките на Административната комисия на Европейската общност за координация на системите за социална сигурност, както и в рамките на работното взаимодействие между Службата по трудовите и социалните въпроси към посолството на Република България в Атина, която се ръководи от представител на Министерството на труда и социалната политика, и компетентните отдели на Обединения осигурителен фонд на гръцката република ФК.
В допълнение към това Националният осигурителен институт на Република България и Обединеният осигурителен фонд ФК са в непрекъснато взаимодействие по решаване на горепосочените проблеми.
През 2015 г. е сключено Споразумение за сътрудничество в сферата на държавното обществено осигуряване между националните осигурителни институции на двете държави, което е рамката на това взаимодействие.
По отношение на първия проблем, гръцката администрация посочва като обяснение наличието на обективни причини като огромен брой напуснали служители от осигурителните институции и невъзможност за подменянето им с нов персонал. От друга страна, социалноосигурителната система в Гърция се намира в състояние на радикална реформа, която бе осъществена със Закон 4387 от 2016 г., и влязла в сила от началото на тази година. Основен израз на тази реформа е сливането на всички осигурителни фондове в един. Това е Обединеният осигурителен фонд ФК. Това сливане е поставило много предизвикателства от организационен характер, включително и с разпределението дейността в новата администрация на гръцката осигурителна институция.
Разполагаме с информация от нашата Служба по трудови и социални въпроси в Атина, че е създадена временна организация, и всички входящи преписки, свързани с удостоверяване на осигурителни периоди и издаване на пенсионни решения да се разпределят от бившия Отдел за пенсии на граждани на доскорошния Основен осигурителен фонд ИКА, който сега изпълнява функции на разпределително звено. Това обстоятелство допълнително забавя реакцията на гръцката администрация по преписки на граждани от Европейския съюз.
Вторият проблем, свързан със спирането и невъзобновяване на отпуснати пенсии, често е свързан с неизпълнение на законовите изисквания, въведени от началото на 1 март 2013 г. в гръцкото законодателство за наличие на гръцки осигурителен номер – абревиатурата е АМКА, и данъчен номер АФМ. Това се отнася както за гръцки граждани, така и за всички други граждани на Европейския съюз и на трети страни, получаващи гръцка пенсия. Получаването на тези номера може да става само и единствено лично или чрез пълномощник, като не е възможно заявяването за издаване на данъчен номер да става по пощата. Това изискване затруднява лицата, живеещи извън територията на Гърция, още повече че е обвързано с изискване за адресна регистрация.
Процедурата по обработка на новите документи според тези изисквания също води до забавяне на възобновяването при плащанията.
Допълнителни затрудняващи фактори могат да бъдат липса на попълнени и изпратени годишни декларации, наличието на нови обстоятелства, както и пропуски в документацията. По данни на НОИ броят на отпуснатите гръцки пенсии на български граждани към настоящия момент е 4780. Изплащането на пенсиите, съгласно европейските регламенти става по директен начин, тоест по предоставени банкови сметки на лицата, и затова ние нямаме информация за евентуални забавяния в плащанията.
Бих искал да отбележа, че гръцките власти категорично изключват наличието на дискриминационно отношение към българските граждани, като посочват, че забавянето при обработката на осигурителния стаж за пенсии се отнася с еднаква валидност и към гръцките граждани, за които периодът за издаване на решения за пенсионни обезщетения е около две години. За българските граждани този срок е по-дълъг заради процедурата по потвърждаване и сумиране на осигурителен стаж в повече от една държава – членка на Европейския съюз. Ръководството и администрацията на Обединения осигурителен институт ФК са информирани в детайли за наличието на проблемите с удостоверяване на осигурителния стаж за пенсии на българските граждани. Службата по трудовите и социалните въпроси към посолството на Република България в Атина се намира в постоянно взаимодействие с отдела за пенсии на граждани от Европейския съюз, с който е постигната договореност за приоритетно разглеждане на случаите с по-съществено забавяне. Службата по трудови и социални въпроси в Атина е поставила проблеми и пред новия председател на ФК господин Атанасиос Бакалексис, който демонстрира разбиране и готовност за конструктивен диалог. Имаме уверението на представителите на ФК, че към месец октомври тази година организацията на новата администрация ще има завършен вид и че най-вероятно ще завърши работата по изготвяне електронни регистри за удостоверяване на осигурителните периоди на гражданите, което следва да подобри значително времетраенето за обработка на документи. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Господин Гьоков, заповядайте за реплика.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър!
Уважаеми господин Председател, благодаря Ви за възможността да отговори министъра, защото въпроса наистина е изключително сериозен и засяга доста български граждани.
Разбирам трудностите на гръцките осигурителни институции, те са ясни, произтичат от отношенията им с Европа и рестрикциите и санкциите, които се наложиха към Гърция, и се наложи пенсионната система да се обърне с главата надолу. Но за мен е недопустимо, че в ХХI век може да се случват такива неща в две европейски държави и че категорично е отричала гръцката страна дискриминационно отношение спрямо българите там.
Аз мога да Ви задам един въпрос: представяте ли си, ако на няколко, дори не на един, а на няколко гръцки граждани в България се случи същото нещо, какъв шум ще се вдигне от отсрещната страна и какво ще се случи оттатък? Или ние, като българи, сме някакви мазохисти, които трябва да търпим всичко, което се струпва на главите ни. Донякъде си го правим и ние самите, защото аз след – извинявайте, че намесвам друга тема, но след решението на съда за този шведски гражданин, който си позволи да самоуправства в България, нямам много надежда.
Благодаря Ви още веднъж за изчерпателния отговор и не се съмнявам, че Вие правите каквото е възможно от наша страна, но може би със съдействието на нашите евродепутати, със съдействието на Европа трябва да решим този въпрос.
Не е тайна за Вас, аз задавам периодично този въпрос. Предният път беше преди година и половина-две и тогавашния министър и вицепремиер Калфин ми отговори, че се прави всичко възможно за тези хора, само че проблемите продължават. Дано, господин Министър, не Ви се налага след още една година, след две години, да задавам пак същия въпрос, защото не е нормално. Българите очакват тяхната държава да ги защити. Повярвайте ми, че това очакват наистина от държавата, поне това. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господи Гьоков.
Дуплика? Не.
Следващият въпрос е от народния представител Антон Кутев относно механизъм за социална оценка на индивидуалните потребности на хора с увреждания.
Имате думата, уважаеми господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Министър, уважаеми господин Председател, колеги! Както си спомням, в края на юни имаше серия парламентарни въпроси, включително парламентарен дебат на темата за хората с увреждания, в резултат на което и в Комисията по взаимодействие с неправителствените организации имаше такъв дебат, в който с едно Решение от 29 юни се възлага на министъра на труда и социалната политика да предложи промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане с цел изготвяне на реална социална оценка на индивидуалните потребности на хората с увреждания, което дава възможност за предоставяне на адекватни социални услуги в подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин на живот. Тази социална оценка по принцип е решена в чл. 12 от Закона за интеграция на хората с увреждания, където обаче само се казва, че такава оценка трябва да се направи и съответно изработката я прехвърля към Правилника за прилагане на Закона. Именно затова препоръката на Комисията отпраща към разработване на този правилник, където, между другото, в чл. 11, 12 и 13 е разписано как трябва да се случи съответната социална оценка и също така тази оценка е предмет на чл. 16 от Закона за социалното подпомагане и респективно на Правилника за прилагане на Закона.
Въпреки това обаче оценката, която се прави, всъщност не отговаря на изискванията на Закона – за това ние вече сме говорили, а тя се оказва изключително важна за хората с увреждания. Защото е ясно, че когато сега цялата система стъпва на ТЕЛК-а и когато ТЕЛК-а съответно ти каже, че ти си 90%, за съжаление, не дай си Боже, но се случва на много хора, нетрудоспособен, има хора с 90% инвалидност или нетрудоспособност, които имат едни възможности, други – други.
Тоест, тази оценка на ТЕЛК не дава възможността да бъде направена реалната оценка на хората какво им трябва, за да може оттук нататък да бъдат предприети съответните мерки към тях. Именно затова излиза въпросът, че тази оценка трябва да се направи както трябва. Важно е и е ясно между другото, че правенето на тази оценка всъщност обръща голяма част от системата за социалното подпомагане, която досега работи. И затова си даваме сметка, че това е трудна работа. Честно казано, тук имам протоколите от работата на Комисията, в които Вашата заместничка, заместник-министърката, която беше на тези разговори, малко самоотвержено пое ангажимент как август месец трябва да сме изработили онези неща, че октомври-ноември да сме вкарали вече Закона за социалните услуги, които, според мен, в който закон тази социална оценка трябва да бъде в основата на механизма. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам, господин председател.
Така че с ясното съзнание, че това са сложни механизми, моят въпрос към Вас е: какво е направило Министерството в изпълнение на тези решения на Комисията и респективно Народното събрание? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кутев.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, в отговор на Вашия въпрос относно разработването на механизъм за социална оценка на индивидуалните потребности на хората с увреждания, бих искал да предоставя следната информация за действията на Министерството на труда и социалната политика.
Първото действие е разработка на Проект на постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Промените са подготвени в сътрудничество и консенсус с представители на правителствения сектор и Националното сдружение на общините в Република България. С предложените промени се уреждат редът и методиката за извършване на индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа и подготовка на индивидуален план за подкрепа за ползване на социални услуги, както и тяхното съдържание, сроковете за актуализацията и преразглеждането му. Предвидено е цялостният процес по подготовката и изпълнението им да се осъществява от доставчиците на социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности или местна дейност.
Оценката и планът се разработват от мултидисциплинарен екип от съответната социална услуга, към която е насочено лицето.
Предвидена е възможност индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа и индивидуалният план за подкрепа за ползване на социални услуги да бъдат преразглеждани и актуализирани при необходимост, но не по-късно от 12 месеца от изготвянето им. Предвижда се задоволяване на здравните потребности на лица, настанени в специализирани институции, да се изготвя план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование. Този план е неразделна част от индивидуалния план за подкрепа.
С предложените промени се регламентира задължение на дирекция „Социално подпомагане“ и кметовете на общини да предоставят консултации и информации на лицата относно всички видове социални услуги, които могат да ползват, включително и относно профила на услугите.
Доставчик на социална услуга, когато е делегирана от държавата дейност, не може да откаже настаняване, респективно ползване на услугата на лице, насочено от дирекция „Социално подпомагане“ на АСП, ако услугата отговаря на нуждите на лицето. Доставчикът може мотивирано да откаже единствено, ако индивидуалната оценка на потребностите покаже, че не може да осигури подкрепата за лицето.
Ако мотивираният отказ на доставчика не бъде обжалван, Дирекцията предприема действия за насочване на лицето към друга услуга, като до настаняването и насочването, доставчикът направи отказа и предлага на лицето тези дейности, чрез които е възможно да бъде подкрепено в рамките на услугата.
Чрез подготвените промени ще се подобри достъпът до социални услуги от пълнолетни лица, включително и от лица с увреждания, както и ще се гарантира правото им на свободен избор да ползват социалните услуги, от които имат нужда.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане има одобрена частична предварителна оценка на въздействието и е публикуван на 13 септември 2017 г. за обществено обсъждане на портала за обществени консултации и на електронната страница на министерството.
В изпълнение на Решение на Народното събрание, обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 55 от 7 юли, бе създадена Междуведомствена работна група със задача „Разработване на нова методика за социална оценка за определяне на индивидуалните потребности на хората с трайни увреждания“. Това е второто ни действие, което предприехме след обсъжданията, които се проведоха в председателстваната от Вас Комисия. Работната група разработи Проект на методика за извършване на социална оценка при определяне на индивидуалните потребности на хората с увреждания съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
Методиката има за цел да даде възможност за предприемане на адекватни и подкрепящи действия, базирани на извършената социална оценка.
В разписаните в новата методика ред и условия за извършване на социална оценка за определяне на индивидуалните потребности на хората с трайни увреждания се дава възможност и за самооценка на потребностите чрез включване на лицето с трайно увреждано в процеса на оценяване при изявено желание от негова страна. Този подход цели извършване на максимално точна преценка за оказване на подходящия вид подкрепа, съобразен с индивидуалните нужди и възможностите за интеграция на оценяваното лице, отчитайки условията на средата, в която то живее.
Принципното становище на представителите на организациите на хората с увреждания при обсъждането на Проекта на методика на заседанието на Националния съвет за интеграция на хората с увреждане, проведено на 14 септември 2017 г., е, че за изготвянето на комплексна социална оценка на хората с увреждания, отчитащи индивидуалните потребности, извършвана посредством диференциран подход, тоест чрез работа по конкретен случай при установяване на индивидуалните възможности за социална интеграция, е необходимо да бъде извършена промяна в законодателството. В противен случай има опасност подходът за оценка на индивидуалните потребности да е в противоречие с действащите законови разпоредби, което би довело до формалност и липса на ефикасност на процеса на оценяване.
Причината за това е сега действащото законодателство, което не предполага разписването на по-гъвкав подход за подкрепа на лицата с трайни увреждания единствено чрез промяна в подзаконовата нормативна уредба. В тази връзка Министерството ще предприеме действия за разработване на промяна на законодателството в съответствие с реформирането на медицинската експертиза, въвеждането на експертиза на работоспособността, както и с предстоящите промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които са в проект и оценката на потребности за ползване на социални услуги.
По отношение на поставения въпрос бих добавил, че има работна група, която подготвя Проект на Закон за социални услуги, но готовността на тази работна група ще бъде през следващата година, тъй като наистина, както и Вие констатирахте във Вашето експозе, проблемът е много голям и се нуждае от сериозна работа. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Господин Кутев, заповядайте за реплика.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Благодаря за отговора, господин Министър.
От това, което казвате, аз разбрах, че Вие работите активно по въпроса в рамките на Министерството, така както е записано и в решението, за което от името на хората с увреждания, благодаря. Друг е въпросът, че всички знаем – и аз, и Вие, и хората с увреждания, че всъщност механизъм и досега имаше. Тоест, не е най-важното да напишем някакъв механизъм за работа, а той да сработи. Защото всъщност това е проблемът, че механизъм и досега имаше, но той не сработваше и е хубаво, че Вие го разглеждате в целия контекст на това как ще работи, защото Вие започнахте със социалните услуги.
Съгласен съм, че трябва ново законодателство. На линия сме и аз бих подкрепил всички форми, които Вие предложите, за ново законодателство, включително бихме се включили в изработването на такова. Разбира се, самият Закон за социалните услуги е много по-труден и той надали може да бъде изработен извън Министерството, както и с Вас сме си говорили. Тоест, аз разчитам на това Министерството възможно най-бързо да подготви Закона за социалните услуги най-малкото, защото понятието за доставчик на социални услуги в момента е разработено така в законодателството и в наредбите, че то всъщност не може да сработи, особено на ниво личен асистент, тоест на нивото на личната помощ.
При това положение, Вие действително имате много работа. Хубаво е, че тя е започнала, което аз оценявам и се надявам, че и хората с увреждания ще си дадат тази сметка. Тук най-важното е как ще завърши тя. Най-важното е дали механизмът, който ще изработите, на практика ще може да бъде използван, така че да даде необходимите резултати. Най-полезното от моите разговори с организациите на хора с увреждания беше, че те даже казват: „не е толкова важно да увеличим парите за хората с увреждания“, което, разбира се, винаги е важно, защото те са неравнопоставени, „най-важното е да направим начина така, че сегашните пари и сегашните механизми да работят в наша полза, така че да дават резултат“.
Това е Вашата отговорност в момента. Пак казвам – аз съм удовлетворен от това, че работите. Поздравявам Ви за това, но все пак имайте предвид, че в най-скоро време трябва да имаме резултати, които да заработят, а от това, което ми казахте, аз не мога да преценя дали мерките, които взимате, са адекватни, тоест дали резултатът ще работи. Това е Вашата задача. Надявам се след един-два месеца вече да можем да минем към по-конкретен разговор, в който да имаме реално разписани текстове. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев.
Дуплика, господин Министър? Не.
Благодарим Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към въпроси към Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството, който ще отговори, първо, на питане от народните представители Филип Попов, Цветан Топчиев, Иван Генов и Николай Иванов относно Северозападен район на България – политика относно пътната инфраструктура.
Заповядайте, господин Топчиев, да развиете питането си. Разполагате с три минути.
ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, Северозападният район остава последен по почти всички икономически показатели спрямо останалите региони в България и в Европейския съюз. Северозападният район е с най-ниския регионален брутен вътрешен продукт на глава от населението в Европейския съюз. Районът е с най-отрицателен прираст на населението и най-висока безработица. Оценката за общото въздействие на Регионалния план за развитие на Северозападния регион върху развитието на региона, е ограничено. Обсъждани са различни възможности за съживяване на Северозапада – развитие на туризма, селско стопанство и така нататък, но всъщност една от най-сериозните пречки пред развитието на региона е лошата инфраструктура.
В тази връзка питането ни към Вас е: каква ще бъде политиката на повереното Ви министерство за чувствително подобряване на пътната инфраструктура в Северозападния регион? Кои пътни участъци ще са приоритет за изграждане и рехабилитация през Вашия мандат? Ще се осигури ли най-сетне реално финансиране за републиканските пътища от втори и трети клас в най-бедния регион на Европа? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Топчиев.
Министър Нанков, заповядайте за отговор. Разполагате с пет минути.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господа Попов, Топчиев, Генов и Иванов! В страната има голяма потребност от поддръжка и модернизация на пътищата. Това е факт, което е предпоставка за осигуряване на икономическия растеж, подобряване на управлението на трафика, безопасността на пътищата, националната свързаност и улесняването на търговията, разбира се, сигурността. Сегашната система, базирана на стикер „Винетка“ и ограничените възможности на държавния бюджет, са недостатъчни за подобряването на състоянието на пътната мрежа и дори за запазване на текущото й състояние.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството съвместно с АПИ е предприело конкретни стъпки за промяна на политиката по отношение на таксуването при ползването на пътната инфраструктура. Чрез въвеждането на смесена система – тол такса за тежкотоварните автомобили и с винетки за леките такива, ще се осигури стабилно и дългосрочно финансиране и необходимата поддръжка и модернизация на пътищата. Тези действия са инициирани не само в контекста на общоевропейската транспортна политика, защото сме убедени, че с внедряването на смесената система ще се осигури значително по-големи приходи главно от транзитно преминаващите тежкотоварни автомобили, което ще предостави възможност за развитие и модернизиране на пътищата. Освен това, това е най-справедливият подход и модел.
Осъществяването на тол системата несъмнено ще рефлектира върху политиката по отношение на регионите за чувствително подобряване на състоянието на пътната инфраструктура, политиката, която да осигури транспортна достъпност и безопасни условия на движение. В това число, фокус, както ние сме заявявали през този мандат, Северна България и, разбира се, Северозападна.
Към момента съобразно определените от държавния бюджет средства за поддържане и ремонтиране на републиканската пътна мрежа през съответната бюджетна година, Агенция „Пътна инфраструктура“ планира своята инвестиционна програма, като приоритизира пътните участъци в зависимост от техните експлоатационни качества, интензивност на движение и други фактори.
С приоритет се процедира в случаите с необходимост на аварийно-възстановителни дейности. Така например по линия на Програмата за поддържане през 2015 г. АПИ е вложила 9 млн. 300 хил. лв. за текущ ремонт и зимно поддържане в областите Видин, Враца и Монтана и около половин милион средства за подмяна на знаци, ограничителни системи, маркировка.
През 2016 г. освен текущото поддържане, Агенцията изпълнява редица обекти с цел подобряване на експлоатационното състояние на републиканските пътища в Северозападна България. Не случайно фокусирам само вниманието върху трите области, а не за целия Северозападен район, тъй като видях все пак, че народните представители са представители на трите области – Видин, Враца и Монтана. Средствата за тези обекти са осигурени от държавния бюджет с Постановление на Министерския съвет.
Говорим за обща сума през 2016 г., инвестирана по линия на текущите ремонти за поддръжката в трите области, за които споменах в Северозападния регион, за развитие от над 61 млн. лв., като ще изброя само част от пътищата.
За Видин примерно това са 31 млн., за пътищата Видин – Димово 11 млн. Граница ОПУ Монтана – Тополовец – третокласният път 112 – четири милиона. Димово – Бела – Скомля – Медовница – път I-1 – 12 млн. и 600 хил. лв. За Враца например над 22 млн. лв. Частта от път Е-79 в рамките на града за около 14 млн. лв. и републикански път Враца – Криводол за над 4 млн. 400 хил. лв. В Монтана е малко по-ограничен ресурс – около седем милиона лева.
Споменах общо за трите области през 2016 г. – почти 62 млн. лв.
Към момента през 2017 г. за текущ ремонт и поддържане, включително за знаци, ограничителни системи и маркировка са изразходвани почти 12 млн. лв.
Освен със средствата, осигурени от държавния бюджет – каквито са тези 12 млн. лв., Агенция „Пътна инфраструктура“ изпълнява рехабилитация на участъци от републиканската пътна мрежа и чрез финансиране с държавно гарантирани заеми.
В трите области Програма „Транзитни пътища 5“ са рехабилитирани и изградени нови участъци от републиканската пътна мрежа – това са проходът Петрохан – път II-81, изграден е обходът на Берковица, две нови мостови съоръжения на същия път II-81 и рехабилитация на участъка „Йончеви ханове“ – Благово.
Рехабилитирани са и два участъка от път II-13 – Борован – Кнежа. По Програмата e рехабилитиран пътен участък Мездра – Нови Искър в частта на област Враца.
През 2015 г. се изпълни и Проект по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.“ на стойност почти 13 млн. лв. на път II-13 граница на път Криводол – Девене – Борован.
За този мандат в програмата на Агенция „Пътна инфраструктура“ е заложено да започне изпълнението на републиканския път Видин – Ботевград по основната пътна артерия, която свързва останалата част на България с тези три области от Северозападния район за развитие и, разбира се, с Дунав мост 2.
Общата дължина на проекта е 167 км – отговарял съм на въпроса – разделени на четири участъка, като приоритетни да кажем са участъците Ботевград – Мездра – 32,8 км и обходът на Димово, изнасяйки тежкотоварния трафик от общинския център.
Имаме финансиране в размер на почти 3 млн. лв. с ДДС по Оперативна програма „Транспорт за проектиране“ на тези участъци. Срокът за приключване на дейностите е края на 2018 г. за техническо проектиране. С приоритет е инвестиционната програма на Агенцията, споменах кои два участъка, като предвиждаме още през тази година ще стартираме обществената поръчка за възлагане на инженеринг на трасето от Ботевград до Мездра. Поемаме твърд ангажимент.
През 2018 г. като приключим с проектната дейност по Оперативна програма „Транспорт“ ще възложим и обществената поръчка за обхода на Димово през 2018 г.
Отделно от това, два пътни участъка в Северозападния район, по-скоро в трите области, а не в целия район, тъй като в Ловешка област имаме един, в Плевенска още два пътя – в трите области имаме два пътни участъка, които попадат в обхват на „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Това е път с обща дължина почти 30 км – лот 18 от „Път III-112 Дъбова махала – Монтана“. Офертите за избор на изпълнител и съответно строителен надзор са отворени. Продължава работата на комисиите. Очакваме до края на годината да сключим договорите и да стартираме през 2018 г. с този участък и, разбира се, Враца – пещера Леденика, в област Враца. Двата договора са подписани вчера. Дадохме официалния старт за изпълнение на този важен 17-километров участък – не само за развитието на Областния център – Враца, но и на туризма в региона.
През настоящата година със заделените средства с постановление от Министерския съвет отпреди двадесетина дни в Северозападния район предвиждаме рехабилитацията на още три пътни участъка. Това са: във Врачанска област имаме рехабилитация на Път II-11, включително участъкът от Хайредин, през Хърлец към Мизия, Крушовица и Оряхово; в Монтанска област също имаме два пътя, във Видин един. Към момента сме стартирали тръжните процедури за най-тежкия участък от второкласния път, свързващ Видинска област със Сърбия през прохода „Връшка чука“ за укрепване на свлачището. От тази трибуна съм поел ангажимент, с който ще се реализираме впоследствие за цялостното рехабилитиране на второкласния път, връзката на Видинска област със Сърбия през прохода „Връшка чука“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
За два уточняващи въпроса – заповядайте, господин Иванов, разполагате общо с две минути.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Развиването на питането ни и Вашият отговор закъсняха по обективни причини доста дълго време и наистина трябва да призная, че през последните два месеца – през август и септември, има ясни знаци за променено отношение към пътната инфраструктура в Северозапада. Обаче хората са се наслушали много на думи и обещания и вече трудно вярват.
Поздравления за вчерашния хубав ден за Враца и новия централен булевард, който все още поема част от трафика в посока Видин и старта на изграждането на пътя за Леденика, който, както казахте и Вие, ще окаже влияние за развитието на целия регион, а не само на туризма в областта – важни знаци, за които казах преди малко.
Моите два допълнителни въпроса са по-скоро под формата на ангажимент, който очаквам да поемете. Вие вече го казахте, но отново ще Ви помоля ясно и категорично да заявите, че имате вече ясен и точен график за старт на изграждането на скоростния път Мездра – Ботевград.
Вторият ми допълнителен въпрос е: ще поемете ли ясен ангажимент и ще устроите ли в бюджетната процедура за 2018 г., ясен и финансово осигурен план за подобряване на второкласната и третокласната пътна мрежа в региона? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Министър Нанков, заповядайте за отговори-ангажименти на двата допълнителни въпроса.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов и господин Топчиев! Да, ангажиментът, който не просто ще поема, а който ще изпълним в рамките на оставащия мандат – още три години и половина, е наистина реални действия, не просто обещания, по най-важната пътна артерия в Северозападна България.
Благодаря Ви за оценката, тъй като не просто на думи, а Вие също доста активно сте участвали в процеса на формиране дори на нашите политики, задавайки многократно въпроси по темата, но виждате вече реални действия и по осигуряване на техническата готовност, а и аз поемам конкретни ангажименти за стартирането на тръжните процедури за строителство на най-важната пътна отсечка Е-79.
Факт е, че по-голямата част от ремонтните дейности на второкласната и третокласна пътна мрежа в Северозападна България и по-специално в трите области, за които коментираме и назад във времето – споменах и 2015 г., 2016 г., и през тази година, и през следващата, ще идват от държавния бюджет, от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“, или ако, дай Боже, и догодина е както и тази – реализираните приходи в бюджета превишаваха значително разходите и Агенция „Пътна инфраструктура“ се облагодетелства тази година с нови 100 млн. лв. чрез нарочно постановление, очакваме същия подход и догодина, ако изпълним и ако Министерство на финансите работи със същите изключително добри темпове.
Аз затова неслучайно загубих минута и половина в експозето на въпросите в самото начало, за да говоря отново за тол таксите и за електронните винетки, тъй като наистина реалните ангажименти, освен на думи, в областта на пътното поддържане и на качествената ни пътна инфраструктура втори и трети клас, ще дойдат тогава, когато име наистина справедлив модел и достатъчен финансов ресурс по линия на тол таксите и електронните винетки.
Разбира се, винаги съм подчертавал – не трябва да пренебрегваме и факта, това е количественото измерение на въпроса и на неговото качествено измерение, тоест ефективното разходване на този ресурс наистина с по-добър контрол и по-голямо качество.
Днес един много интересен случай: сигнал във Фейсбук за отремонтиран път 2016 г. във Вашата област. Веднага отреагирахме след сигнала. Дори и гражданинът вече се е похвалил пред врачанска медия, но аз не съм очаквал някой да коментира медийно. Още другата седмица пътят ще се отремонтира за сметка на изпълнителя и гаранционните му срокове. Така че и качеството на ремонтите е много важно.
Споменах, от тези 100 милиона кои пътища в Северозападна България, аз мога да ги уточня: област Видин, път III-114; Лом – „Сталийски махала“, Дондуково, Дреновец, Ружинци, Чупрене – 8 млн. лв. – 21 км дължина на пътя; споменах за „Връшка чука“ – това е с бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“. За пътищата по „Региони в растеж“ – в област Монтана, имаме път III-102 – 38 км, три общини обслужва – Монтана, Георги Дамяново и Чипровци, над 8 млн. лв. Област Враца споменах: Хайредин, Крива бара, Бутан, Гложене, през Хърлец към Оряхово. Целият е 30 км, тази година 24, почти 14 млн. лв. Виждаме какви суми, а като процент може да ги сметнем, са почти една трета от ресурса на Постановлението в Северозападна България. Така че догодина подходът ще е същият. С увеличаването на финансовия ресурс, споменах по какъв начин, още по-голям ресурс в Северозападна България не само за основното направление – скоростният път Ботевград – Мездра – Враца – Монтана – Видин, а и за пътища втори и трети клас.
Вие сте отговорни хора и политици и Вие си давате сметка, убеден съм и обществото, и населението в най-изостаналата част на България, на Европа, че в последните години средствата, инвестирани в пътна инфраструктура в Северозападна България, са наистина най-много и ефектът е видим. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
За отношение – заповядайте, господин Иванов.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! От Вашия отговор става ясно, а и Вие поехте ангажимент за това, че пътната инфраструктура в Северозапада ще бъде Ваш приоритет. Очакваме, разбира се, и както казах вече, има знаци за това, но ще продължим да настояваме това да става със сериозни и реални действия.
Факт е, че през последните години всички решени тежки проблеми в пътната инфраструктура, основно във второкласната и третокласната пътна мрежа, ставаха и се случваха, имаше воля за това, след като хората излизаха на протести. Най-пресните примери са пътят през Димово, протестите в Михайлово, наскоро в Оряхово, за централния булевард на Враца, част от Е-79, преди няколко години също имаше протести.
Ще се съгласите, че този начин на решаване на проблемите едва ли е най-ефективният. Време е наистина към нашия регион да има не само ангажирано отношение, но и ясно изразен ангажимент, разписан като план за действие, осигурен финансово, за което Ви благодаря, че поехте този ангажимент във Вашия отговор. В предстоящата бюджетна процедура ще имате нашата подкрепа за всички действия в тази посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Последният въпрос към министър Нанков е от народния представител Цвета Караянчева относно изграждането на обходен път на град Кърджали.
Имате думата, уважаема госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Министър, една от най-наболелите теми на област Кърджали е липсата на обходен път. Неговото изграждане е заложено в Областната стратегия на област Кърджали, но той все още е в проектен етап. Околовръстното шосе ще бъде част от Коридор № 9 – от Скандинавието до Бяло море, обаче след отварянето на прохода Маказа през 2013 г. потокът от автомобили стана изключително интензивен и този проход е на второ място по интензивност на автомобили.
Другият голям проблем е, че тези автомобили преминават през центъра на Кърджали, през булевард „Беломорски“ и булевард „Първи май“. Това създава изключително големи предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Изключително тежка е ситуацията през лятото, когато започват да идват туристи от Украйна, Молдова, Румъния, а също така и български граждани, които пътуват пътя Хасково – Мост – Кърджали.
Искам да Ви предоставя и една статистика. За 2014 г. през Маказа са минали 845 моторни превозни средства, от които 464 само за периода юни – август; 2015 г. близо милион МПС-та, от които 524 хиляди са в това тримесечие; 2016 г. вече имаме милион и сто моторни превозни средства, преминали за една година, в рамките на месеците юни – август са преминали 509 хиляди автомобила. Само за месец август имаме 213 моторни превозни средства и 630 лица, които преминават на територията на област Кърджали и през прохода Маказа. Виждате, че тази статистика показва изключително голямо покачване на интензивността на преминаващите моторни превозни средства.
Предвид на това, господин Министър, моите въпроси са в тази посока. Искам да Ви попитам: до какъв етап е проектът? Кога се предвижда да стартира строителството и има ли предвидено финансиране за строителството на този проект? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Караянчева.
Министър Нанков, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Караянчева, с изграждането на обходния път на град Кърджали, Вие много добре знаете, ще се решат редица проблеми, част от тях изброихте, свързани с транзитното движение и осигуряването на безопасни условия за пътуване в района.
Изнасянето на трафика от чертите на населеното място ще допринесе за намаляване на вредните емисии във въздуха и за ограничаване на шума от тежкотоварните превозни средства. Очакванията са, разбира се, че с изпълнението на проекта, освен посочените ползи, ще се съкрати времето за пътуване към и от Гърция, което ще благоприятства цялостното развитие на региона, а и транзитният трафик и товаропоток през България, в частност през област Кърджали.
Проектът за обходен път на град Кърджали е в напреднала фаза на подготовка. Към момента има сключен договор за изработване на идеен и технически проект за обекта. През месец януари 2012 г. е приета първата фаза на идейния проект за обходен път на град Кърджали, а през месец април 2013 г. е проведена процедура съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, като е постановено Решение по ОВОС на министъра на околната среда и водите. Приет е окончателният идеен проект по одобрения вариант на трасето от Решението по ОВОС, съобразно законовата процедура. През месец август 2017 г., преди месец, на Експертен съвет беше приет окончателният вариант на Проекта.
Предвижда се трасе с дължина 15 км. Обходният път е сложно инженерно съоръжение, като началото му е на около 6 км северно от град Кърджали по съществуващото трасе на Път I-5, в близост до разклона за село Черна скала, а краят – включване в Път I-5, южно от град Кърджали, в близост до разклона за летището. В изграждането на това сложно пътно трасе са включени пет броя виадукти, естакада на Републиканския третокласен Път III-507, мост над река Арда с дължина около 1050 м, надлези, подлези при пресичанията с жп линия и републикански, общински и селскостопански пътища.
Проектирани са общо три пътни възела – в началото и в края за връзка със съществуващия път и един пътен възел със сложна геометрия при пресичането с Път III-507, това е булевард „България“ в рамките на града.
Агенция „Пътна инфраструктура“ към момента не може да се ангажира с конкретен срок за стартиране на строителство, тъй като процедурата, която трябва да приключи като теренното осигуряване на обекта и провеждането на обществените поръчки, заедно със строителството и строителния надзор, отнемат време, но аз ще кажа какви стъпки ще предприемем тогава. Разбира се, евентуалното обжалване на тези постановени актове и решения е вероятно невъзможност да фиксираме конкретен срок с месец в рамките на дадена календарна година.
Но съм убеден, че през 2018 г. ние ще завършим всички отчуждителни процедури. Тук с адмирации и благодарности към областната управа, която съдейства в тази посока, така че през 2019 г. да стартират обществените поръчки за допълнително техническо и работно проектиране и за самото строителство на обекта. За мен по-добрият вариант е инженеринг, тъй като тогава ще спестим и срокове, а виждаме, че в момента имаме проект на експертен съвет, внесен доста подробен идеен проект с добри технически чертежи и решения. Разбира се, трасето да бъде разделено на два участъка, за пътя има изготвени количествено стойностни сметки.
Това е в най-общи линии. Може би в дупликата ще дам още малко подробности. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Госпожо Караянчева, заповядайте за реплика.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Министър.
За мен като народен представител от този регион е много важно да чуя тези думи от Вас, че нещата наистина са много напреднали. Аз бях информирана за това, но исках и моите съграждани от област Кърджали да разберат, че проектите и работата по обходния път са в напреднала фаза и ангажиментите, които е поело Министерството на регионалното развитие, на АПИ и в частност на министър-председателя и правителството, е в посока на това да запазим възможно повече човешки животи и да не допускаме пътнотранспортни произшествия, които се случват на територията на град Кърджали.
Само да Ви кажа, че през месец септември 2013 г. е открит проходът Маказа, имаме 98 пътнотранспортни произшествия, няма убити, има 38 ранени. През 2016 г. имаме 184 пътни произшествия, 8 убити и 63 ранени.
Така че аз Ви благодаря за тази информация, която давате, за работата, която вършите и която вършим съвместно, разбира се. Разбирам, че става дума за сложно хидротехническо съоръжение, че има страшно много процедури, през които трябва да се мине и трябва време. Но околовръстният път виждате, че е жизнено важен. Аз се радвам, че годините, които Вие казахте и фиксирахте – 2018 г. за отчуждителните процедури, 2019 г. да стартират обществените поръчки. Надявам се ще се намери и финансиране, защото това е основният момент в един проект. Затова и искам от трибуната на Народното събрание, надявам се Вашият отговор да бъде чут от един народен представител, който гастролира в Кърджали и се опитва с лъжи и манипулации да печели политически пиар. Само да кажа, че ако по времето на тройната коалиция се изразходваха рационално средствата, които имаше, сега щяхме да имаме околовръстен път за 100 милиона, а не Водно огледало. Благодаря Ви, господин Министър.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: И нямаше да имате вода.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Караянчева.
Дуплика?
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Дами и господа народни представители, уважаема госпожо Караянчева! Още малко подробности относно подготовката и процедурите, които извървяваме в Агенция „Пътна инфраструктура“. В АПИ е представен пилотният проект, споменах за подробния устройствен парцеларен план за обекта. Към момента се извършва проверка по него и се работи по окомплектоването на окончателния вариант. Предстои внасянето му за разглеждане, каквато е процедурата, и утвърждаване от Комисията за земеделски земи, като сме си поставили доста амбициозен индикативен срок през декември 2017 г. да приключим и с тази процедура.
След това продължава процедурата по съгласуването на парцеларния план, последвана от провеждане на заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика за разглеждането и приемането на подробен устройствен план, парцеларен план за обходния път на Кърджали.
Следва издаване и влизане в сила на заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството и одобряването на подробния устройствен план, след което, споменах, през 2018 г. по Закона за държавната собственост ще довършим отчуждителните процедури наистина със съдействието, както и към момента, на областната администрация.
Така че не просто доказваме ангажираност с проекта, а виждате, че вече подготвителният план на самото строителство е не в напреднала, а в крайна фаза.
Относно финансирането и ангажимента, който може да поеме Министерството, респективно Агенция „Пътна инфраструктура“, аз неслучайно в дейността си четвърти месец като министър, толкова много говорене, толкова действия върша с колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ по въпроса с новата система на таксуване на тол таксите за електронните винетки.
Тъй като всички ангажименти, които поемам от тази трибуна и не само, наистина трудно биха могли да се реализират без реалното въвеждане на тол таксите и то не става въпрос просто за ангажименти, тук става въпрос за дългосрочна, за устойчива политика в областта на пътния сектор, която политика може би ще бъде първата като сектор, която ще има достатъчен финансов ресурс, за да е устойчива и да се самоиздържа. Тоест на база на нуждите и потребностите в пътния сектор ресурсът ще е достатъчен, без да се надяваме нито на европейско финансиране, нито на заемно такова, нито пък на съответно средства от излишък от държавния бюджет. Тоест средства след 2018 г. по линия на тол таксите ще има, така че бъдете спокойна, обходният път на Кърджали е приоритет за нас. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър за отговора, както и за участието Ви в днешния парламентарен контрол.
С това изчерпахме предвидените въпроси за днешния парламентарен контрол.
Следващото пленарно заседание е на 4 октомври, сряда, 2017 г. от 9,00 ч. Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,51 ч.)Председател:
Димитър Главчев


Заместник-председател:
Цвета Караянчева


Секретари:
Станислав Иванов
Стоян Мирчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания