Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ОСЕМДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 10 юли 2019 г.
Открито в 9,01 ч.
10/07/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Нигяр Джафер

Секретари: Александър Ненков и Слави Нецов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, колеги! (Звъни.)
Има кворум. Откривам заседанието.
Уважаеми колеги, преди няколко дни ни напусна нашият скъп колега и приятел госпожа Снежана Дукова.
Ще я запомним с нейната човечност, с професионализма в работата ѝ като преподавател и педагог, с енергията и отдадеността, които влагаше в дейността си като народен представител в четири парламента.
Поклон пред паметта ѝ!
Моля с едноминутно мълчание да почетем паметта ѝ. (Всички стават. Едноминутно мълчание.)
Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, ще Ви представя Проект за програма за работата на Народното събрание за периода 10 – 12 юли 2019 г., с уговорката, че на Председателския съвет вчера поех ангажимент към господин Стойнев – заместник-председател на парламентарната група на „БСП за България“, да включим допълнително точките: Проект на решение за избиране на заместник-председател на Народното събрание и проекти на решения за промени в постоянни комисии и делегации на Народното събрание.
Сега ще Ви изчета цялата Програма – тези точки бяха приети на Председателски съвет.
Програма за работата на Народното събрание 10 – 12 юли 2019 г.:
„1. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приет от Народното събрание на 13 юни 2019 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 149 от 24 юни 2019 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Вносители – Александър Ненков и група народни представители на 1 юли 2019 г.
3. Проект на решение за избиране на заместник-председател на Народното събрание. Вносители – Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Крум Зарков на 10 юли 2019 г.
4. Проекти на решения за промени в постоянни комисии и делегации на Народното събрание. Вносители – Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Крум Зарков на 10 юли 2019 г.
5. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал. Вносител е Министерският съвет на 17 юни 2019 г. Приет е на първо гласуване на 27 юни 2019 г.
6. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносители са: Валери Симеонов и група народни представители на 1 февруари 2019 г. Приет е на първо гласуване на 13 март 2019 г. – точка първа за четвъртък, 11 юли 2019 г.
7. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. Вносител е Мария Белова и група народни представители на 5 юли 2019 г. – точка втора за четвъртък, 11 юли 2019 г.
8. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Общ проект изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, въз основа на приетите на първо гласуване на 6 юни 2019 г. законопроекти с вносители: Андон Дончев и група народни представители на 27 февруари 2019 г.; Министерски съвет на 5 април 2019 г.; Министерски съвет, 30 май 2019 г. – точка трета за четвъртък, 11 юли 2019 г.
9. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Изборния кодекс. Вносители са: Даниела Дариткова и група народни представители на 9 юли 2019 г. – точка първа за петък, 12 юли 2019 г.
10. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за железопътния транспорт. Вносител е Министерският съвет на 25 юни 2019 г. – точка втора за петък, 12 юли
2019 г.
11. Парламентарен контрол.“
Моля, режим на гласуване по така представения Проект за програма.
Гласували 204 народни представители: за 159, против 1, въздържали се 44.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, постъпило е предложение от Драгомир Стойнев – заместник-председател на парламентарната група на „БСП за България“, с което на основание чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага от името на парламентарната група да бъде включен като точка в седмичната Програма за работата на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 954-01-40, внесен на 13 юни 2019 г. от Корнелия Нинова и група народни представители.
Предложението е недопустимо като неотговарящо на изискванията на чл. 53, ал. 3 от Правилника, тъй като не е постъпил доклад от водещата по Законопроекта Комисия по труда, социалната и демографската политика, на която е разпределен. Не е изтекъл и двумесечният срок по чл. 78, ал. 3 от Правилника, в който тя трябва да разгледа Законопроекта и да предостави доклад. Поради това предложението не следва да бъде подлагано на гласуване.
Продължаваме със съобщенията.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 3 юли 2019 г. до 9 юли 2019 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Вносител е Министерският съвет, водеща е Комисията по вътрешната сигурност и обществен ред. Разпределен е на Комисията по бюджет и финансите; Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове; Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения; Комисията за наблюдение на приходните агенции и борбата със сивата икономика и контрабандата.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. Вносител е Мария Белова и група народни представители. Водеща е Комисията по земеделието и храните. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси.
Предложение за провеждане на разисквания по питане № 954-05-26 от 26 юни 2019 г. от народните представители доцент Георги Йорданов, професор Георги Михайлов, професор Анелия Клисарова, доктор Илиан Тимчев, доктор Валентина Найденова, доктор Иван Ибришимов и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването – господин Кирил Ананиев, относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти. Вносител – Георги Йорданов и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по правни въпроси и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление; Комисия по външна политика; Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта; Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.
И последният внесен законопроект – Законопроект за изменение на Изборния кодекс. Вносител е Даниела Дариткова и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Съобщения:
На 8 юли 2019 г. е постъпила декларация от народния представител Георги Георгиев Михайлов. С декларацията си народният представител информира председателя на Народното събрание, че дава съгласие за възбуждане на наказателно преследване по постъпило искане от главния прокурор на Република България.
С писмо от 9 юли 2019 г. председателят на Народното събрание, е уведомил главния прокурор на Република България за даденото от народния представител писмено съгласие за възбуждане на наказателно преследване по направеното искане, което е приложено – заверено копие от декларацията.
И последното съобщение: на 4 юли 2019 г. с вх. № 924-00-5 с вх. № 824-00-6, и вх. № 824-00-7 в Народното събрание са постъпили:
Становище на Сметната палата по Доклада за финансовото управление и контрол на вътрешния одит на Висшия съдебен съвет за 2018 г.
Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол на вътрешния одит на Сметната палата на Република България за 2018 г.
Становище на Сметната палата по консолидирания Годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2018 г.
С писма на председателя на Народното събрание, материалите са изпратени съответно на Комисията по бюджет и финанси; Комисията по правни въпроси и Подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Господин Кънев има процедура.
Заповядайте, господин Кънев.
ПЕТЪР КЪНЕВ (БСП за България): Колеги, на основание чл. 83 от нашия правилник правя предложение за удължаване срока за писмени предложения за изменение и допълнение на приетия на първо гласуване Законопроект за публичните предприятия, № 902-01-27, внесен от Министерския съвет на 5 юни 2019 г., със седем дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кънев.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Кънев за удължаване на срока.
Гласували 184 народни представители: за 184, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.

Колеги, преминаваме към първа точка:
НОВО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ, ПРИЕТ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 13 ЮНИ 2019 Г., ВЪРНАТ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ С УКАЗ № 149 ОТ 24 ЮНИ 2019 Г. НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ЧЛ. 101 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
С Доклада ще ни запознае председателят на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Господин Веселинов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Указ № 149 на Президента на Република България, постъпил на 25 юни 2019 г., за връщане за ново обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приет от Народното събрание на 13 юни 2019 г. и мотивите към Указа
На свое заседание, проведено на 26 юни 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Указ № 149 на Президента на Република България, постъпил на 25 юни 2019 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приет от Народното събрание на 13 юни 2019 г. и мотивите към Указа.
В заседанието на Комисията взеха участие госпожа Емилия Друмева – секретар по правни въпроси в Администрацията на Президента на Република България, господин Валентин Йовев – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, и представители на граждански организации.
Госпожа Емилия Друмева представи пред комисията Указа на Президента на Република България и мотивите към него.
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България Президентът връща за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите на § 2 и 9 от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приет на 13 юни 2019 г.
В мотивите си Президентът заявява, че не се противопоставя на опита да бъдат въведени правила, нормативи и стандарти, както изрично повелява чл. 55 от Конституцията, прокламиращ основното право на здравословна и благоприятна околна среда.
Според Президента обаче режимът за „диво къмпингуване“ става по-рестриктивен, като се въвеждат значителни ограничения в сравнение с досегашния ред. Тази промяна е предложена между двете гласувания на Законопроекта, без обществено обсъждане, което оставя без отговор редица въпроси. Президентът подчертава, че ограниченията за „диво къмпингуване“ по Черноморието са вече в Закона, а местата, където ще може да се къмпингува, не са определени. Не са определени и условията за ползване и престой в тези места, тоест няма ги стандартите и нормативите, които са изрично предвидени в Конституцията гаранция за осъществяването на основното право на чиста околна среда.
Освен рестриктивни правила, според мотивите на Президента, с промените в Закона се въвеждат и строги санкции за тяхното нарушаване. При липсата на яснота за капацитета на местата, разрешени за разполагане на палатки, кемпери или каравани не може категорично да се твърди, че е намерена най-щадящата мярка за постигане на желания резултат – опазването и възпроизводството на околната среда. Налага се извод за несъразмерност между строгите санкции към гражданите и липсата на строгост към дължимата грижа от страна на държавата.
Представителите на присъстващите граждански организации изразиха подкрепа на ветото на президента.
В хода на дискусията само от народните представители от БСП бе изразена позиция в подкрепа на ветото на Президента, за да може да продължи дискусията по оспорените текстове. Останалите народни представители, които взеха отношение, изразиха несъгласие с мотивите на Президента и обърнаха внимание, че от страна на неправителствените организации се представя невярна информация за съдържанието на Закона.
Подчертано бе, че приетият Закон не ограничава права, а създава допълнително такива, като предоставя възможност за удовлетворяване на исканията им за регламентиране на свободно къмпингуване извън съществуващите категоризирани къмпинги, но при определени правила, условия и ред, като те ще имат възможност да участват в създаването на подзаконовата нормативна уредба.
Изложени бяха становища, че няма как новият режим да се явява по-рестриктивен от съществуващия досега ред, тъй като ред и правила за свободно къмпингуване до момента не са създадени, а има редица законови разпоредби в действащото законодателство, които не позволяват дейности от подобен характер.
По отношение на санкциите изрично бе обърнато внимание, че приетия закон предвижда тези разпоредби да влязат в сила в едногодишен срок след влизането в сила на наредбата, с която ще се уточнят условията и редът за определяне на места за свободно къмпингуване, като в този едногодишен срок ще могат да се реализират и процедурите за определяне на места за разполагане на палатки, кемпери и каравани.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 13 гласа – „за”, 6 гласа „против” и без „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме повторно Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приет на 13 юни 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Веселинов.
Колеги, откривам разискванията и давам думата за изказвания.
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Изправям се пред Вас и от името на групата на „БСП за България“ Ви призовавам да подкрепите президентското вето, като аргументите за това са от два сорта – едните са от юридически, другите са от политически характер.
Юридическите аргументи са основно застъпени в това вето. Трябва ясно да си даваме сметка, че материята, с която се е захванал законодателят, има своята конституционна рамка. Тя е определена от две конституционни разпоредби – чл. 15 и чл. 55 от Конституцията. Ако прочетем тези конституционни разпоредби в светлината на конкретния въпрос, а именно така нареченото свободно къмпингуване, трябва да кажем следното.
Първо, според Конституцията гражданите имат право да къмпингуват свободно и да се възползват от здравословната и благоприятна среда. Това право обаче не е неограничено. То, първо, се ограничава в начина си на употреба, а именно те имат и задължението да пазят тази околна среда, както и може да бъде ограничено от държавата чрез регулации, както е постановено в другия конституционен текст, а именно чл. 15. Държавата – това трябва да е ясно и никой не го оспорва, има право да регулира тази дейност; има право да я санкционира, когато тази дейност не влиза в съответния законов ред. Никой – нито Президентът, нито протестиращите, нито къмпингуващите, нито ние като опозиция оспорваме факта, че трябва да има ред, по който тази туристическа дейност да се случва. Въпросът е: как да се направи това?
Всъщност и преди промените в този текст държавата е регулирала процеса. Член 10а, който е основният поставен под съмнение днес и който е преправен в Комисията с последните изменения, досега гласеше, че в определени зони се разрешава къмпингуването извън категоризираните къмпинги, тоест свободно при условия и по ред, определени в Закона за туризма и специфични правила и нормативи, предвидени в други закони. Защо обаче държавата през годините не е приела тези правила в Закона за туризма, остава отворен въпрос. Ако днес някой се чуди защо определен начин на къмпингуване създава проблеми, това е отговорност не само на самите къмпингуващи, но и на държавата, която в Закона за туризма не е изпълнила своя ангажимент. Тоест такава регулация винаги е имало.
Какво ни се предлага днес обаче и защо то трябва да бъде преосмислено? Днес ни се предлага не регулация, днес ни се предлага да упълномощим определен брой министри – четирима, те евентуално някой ден да регулират. Оттам идва цялото напрежение.
Първо, от теоретична гледна точка, имайки предвид, че въпросът е и конституционен, то такава регулация трябва да се направи в закон, а не в подзаконов нормативен акт. Аргументите за това са няколко. Първо, законът се променя по-трудно и той е този, който може да бъде поставен на конституционен контрол, за да разберем дали се вписва в конституционно зададената рамка.
Второ, предвидени са тежки санкции – глоби от 1000 до 3000 лв., при повторно – до 5000 лв. Съгласно принципа за законоустановеност тези санкции трябва да бъдат ясно очертавани в законова рамка, да се знае за какво нарушение се носи отговорност. Фактът, че Законът предвижда тези санкции да се прилагат в някакво бъдеще, след приемането на Наредбата, съвсем не отменя тези основополагащи принципи на правото.
Как ние като народни представители можем да преценим днес дали предвидената санкция е пропорционална на търсената цел, след като тези неща, които ще бъдат забранени, ще се определят напред в бъдещето? Това е все едно днес да решим, че глобата за неправилно паркиране става 5000 лв., но че зоните, в които може да се паркира, ще бъдат определени след година, година и половина. Естествено, това ще създаде напрежение в обществото. Естествено, определена група хора – ползвателите на тези услуги, се чувстват стигматизирани и притеснени. Това не е правилен подход. Санкциите трябва да бъдат ясно обвързани със законовите постановки, а не да бъдат обект на някакви условия.
Самият факт, че четирима министри са предвидени да правят тази нова наредба, показва, че тя е достатъчно сложна и покрива достатъчно аспекти и компетентности на различни министерства, за да бъде тя определена със закон. Неслучайно предишният режим предвиждаше това да е Законът за туризма. Честно казано, струва ми се, че е доста по-редно и ако трябваше да се реши този проблем, той трябваше да се реши през Закона за туризма, а не през Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
Самият Закон за устройството на Черноморското крайбрежие, който гледаме днес, е внесен от Министерския съвет и той първоначално не третира тази материя. Това е вторият елемент, на който искам да Ви обърна внимание. По такива въпроси, които засягат сложни баланси между правата и свободите на гражданите, от едната страна, и на необходимостта от регулация, от друга, трябва да се търсят широки форми на дебати, на обсъждания. А не да се правят с промени между първо и второ четене.
Този закон е бил на обществено обсъждане дълго време, но неговата основна цел според вносителите му е създаване на възможност заповедите на министъра на туризма, свързани с търгове и определени наддавания, да подлежат на предварително изпълнение. Не е било цел на Закона да регламентира свободното къмпингуване. Оттам нататък дебатът се промени и не води в добра посока. До такава степен не е било цел на Закона, че когато в сайта за обществено обсъждане е постъпило предложение от заинтересовани граждански сдружения, в които обясняват за свободното къмпингуване, в графата „реакция на Министерството“ е записано: „Къмпингуването не е предмет на настоящата законодателна инициатива.“ Това казват вносителите на Закона. Случва се обаче, че в процеса на дебата между първо и второ четене се появява това предложение. То все още не е влязло в сила, но беше гласувано. Така построеният публичен дебат изправя различни категории граждани една срещу друга абсолютно безсмислено, защото те имат еднаква цел. Нито вносителите на Закона, нито протестиращите срещу Закона искат да се руши българската природа! Напротив! Но искат участие в начина, по който да бъде гарантирано запазването на природата и изконното право на всеки български гражданин да се ползва от нея.
Общественото обсъждане беше претупано. То не може да бъде заменено с една бърза комисия между първо и второ четене – в интерес на истината, предизвикана извънредно, в 11,30 ч. по време на парламентарно заседание, когато чисто формално са изслушани различните организации, които има какво да кажат. Обещано им е да се включат в подготовката на тази наредба. Но това не е достатъчно обещание, не е достатъчна гаранция, защото това е законова материя. Тя трябва да бъде разисквана тук, да направим така, че да е една устойчива законова рамка, в която да се развие българският туризъм, включително в тази му част.
Върху това се наслагва и едно общо чувство, уважаеми дами и господа, че Законът е някак си по-строг към определена група хора, които нямат същите икономически и политически ресурси, отколкото към друга група хора.
Кое е по-вредно за околната среда, че днес се занимаваме със свободното къмпингуване – палатката в гората или джипът на плажа, боклуците, оставени от къмпингуване, или тоновете строителни отпадъци, зарили Черноморието? Създава се усещане за двоен стандарт! Създава се усещане, че целенасочено се стигматизират едни и се премълчават нарушенията на други!
Не казвам, че това е целта на вносителите на Законопроекта, не казвам, че това е целта на тази зала, казвам само, че този дебат е нужен и той трябва да се проведе заедно със заинтересованите страни, които не са само къмпингуващите, не са само в тази зала. Това са и притежателите на другите видове категоризирани къмпинги, хотелиери и други хора, заинтересовани от развитието на българското Черноморие, а в крайна сметка и на всеки български гражданин. Приемането на ветото няма да бъде загуба за Вас или победа за който и да било. Приемането на ветото ще бъде шанс този дебат да се състои в една нормална атмосфера и обстановка.
Видно е от стенограмата на Регионалната комисия, която е водеща, че по време на обсъждането между първо и второ четене бази за такъв дебат има, чуваемост на определените аргументи има, просто им трябва време, за да се намери едно решение, което няма да изкарва хората на протести едни срещу други, а напротив – ще бъде поздравено от всички. Всъщност това вето ще гарантира, че този закон ще бъде приет на две четения, както е редно за материя, която е толкова важна. Колкото до първоначалните цели на Законопроекта на Министерския съвет, те са постигнати, тъй като разпоредбите по този закон, които първоначално са били предвидени, не са обект на ветото и не са върнати.
Следователно апелирам към Вас не да гласуваме автоматично, а за продължаване на един ценен диалог, който ще доведе до това българските граждани да се чувстват на морето си у дома. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
Реплики към изказването на господин Зарков? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители! Аз смятам, че този закон трябва да бъде подкрепен и ветото да бъде отхвърлено. Не съм съгласен с тезите, които току-що бяха изразени от парламентарната трибуна.
На първо място, съвсем нормална практика е уредбата, когато тя е подробна и няма как да бъде развита в закон, да бъде делегирано правомощие на изпълнителната власт – без значение дали става въпрос за едно министерство, за един министър или няколко министерства – да изработят проекта на подзаконов нормативен акт. Това го има в множество закони, а не само в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
По отношение на липсата на контрол. Всъщност контрол има и тази наредба подлежи на контрол. По реда на Административнопроцесуалния кодекс контролът се осъществява от Върховния административен съд, пред който може да бъде оспорен актът за приемане и самата наредба, ако те противоречат на закона. Така че не виждаме в това отношение пречка в уредбата, която е гласувана.
На трето място, няма никакви проблеми по отношение на административнонаказателните разпоредби. Те съществуват в момента с ясни състави на административни нарушения и наказания за тях. Не е вярно, че не може да съпоставим дали предвидените и предложените наказания съответстват или не на нарушението. Напротив, това е напълно възможно и наказанията, които са предвидени, и размерите, които бяха посочени, в никакъв случай не могат да бъдат определяни като прекомерни в случая с оглед обекта на закрила.
На следващо място, срокът, който се поставя между приемането на наредбата и влизането в сила на административнонаказателните разпоредби, е достатъчен с оглед на това лицата, за които се отнасят, адресатите на тези норми, да се запознаят внимателно, да знаят какво законът разрешава и забранява и да съобразят поведението си с тези правила.
По отношение на това, че тези изменения са внесени между първо и второ четене – това е право на законодателна инициатива на всеки народен представител, конституционно право е. Съответно – в случая Комисията по регионално развитие и благоустройство, е преценила, че може да разгледа тези предложения и ги е разгледала. Разгледала ги е на редовно заседание във време, в което всъщност не е имало пленарно заседание. Така че аз не виждам в това нито процесуални, нито материални пречки законът да бъде подкрепен на това гласуване и ветото на Президента да бъде отхвърлено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Бойчев.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Между другото се радвам, че има вето, защото на трето четене, на трето гледане на Закона ще имаме възможност да обясним какви промени се правят, защото имам чувството, че някои администрации наистина не разбраха промените, които се правят в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие или те тенденциозно се манипулираха в обществото. Каква е ситуацията към момента? Към момента няма абсолютно никаква регламентация за така нареченото свободно къмпингуване. Моите уважения към тази група от хора, но всички ние се съобразяваме с някакви правила и живеем по тях в обществото.
Какви са промените? Малко се промени акцентът им и се наблегна на това какви наказания ще бъдат налагани на така наречените свободно къмпингуващи, а те не са в този смисъл. Промените са, че се правят изменения за регламентация на тази дейност – да има такива обособени места, които към момента да са с много по-малки изисквания.
Мога да Ви кажа, че черноморските общини харчат немалък ресурс – и това е факт. Аз като представител на такъв Черноморски регион съм го виждал с очите си, че харчат немалко пари, немалък ресурс, събран от всички нас, за сметосъбиране и сметоизвозване след такива свободно къмпингуващи. Това е абсолютният факт. Каня всеки, който има желание, през лятото да дойде и да отидем на място да видим за какво става въпрос.
Реално към момента България е единствената страна – членка на Европейския съюз, където ползването на чужди права без разрешение не се санкционира. Защото такива свободни къмпингуващи се настаняват както в частни имоти, така и в държавни, в общински и по никакъв начин местните власти нямат правомощия да се намесят. Да, има опити за промяна – за приемане на наредби от общинските администрации, но те са атакувани и по един или друг начин падат. Затова кметовете нямат правомощия и към момента.
Каква е промяната, която се предложи? В Закона за устройство на Черноморското крайбрежие да се регламентират такива места с много олекотен режим, със създаване на елементарни хигиенно-санитарни условия, което според мен е абсолютно нормално тези изисквания да бъдат регламентирани в Закона. Шест месеца е дадено, регламентирано е в Закона, да се направи подзаконовата нормативна част от съответните министерства и съответно година и шест месеца след приемането на Закона евентуално да се делегират права на общините кметовете да налагат санкции на тези, които не го спазват.
Аз съм си направил труда да извадя каква е практиката в страните – членки на Европейския съюз, и мога да Ви кажа, ще ги цитирам: в Португалия е забранителен режим; в Испания е забранителен режим; в Италия е забранителен режим – глобата за нарушение е от 25 до 500 евро; в Хърватска е забранителен режим – глобата за нарушение е от около 405 евро; във Франция е забранителен режим; в Гърция е забранителен режим – глобата е от 300 евро и задържане до шест месеца; в Малта е забранителен режим; в Германия е забранителен режим. Виждате каква е практиката. Наистина крайно време беше да се направят такива предложения в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и съм абсолютно убеден, че всички трябва да ги подкрепим. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Бойчев.
Реплики към изказването на господин Бойчев?
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бойчев, взимам реплика, защото на няколко пъти се споменава, включително и в заседанието на Комисията, че, видите ли, Администрацията на Президента не била разбрала Закона. Страхувам се, че Вие не сте го разбрал добре.
„Няма – казвате – регламентация досега.“ Има. Член 10а и досега регламентира в Закона за туризма къде трябва да направите нещата, за които говорите. Никой не отрича, че законовата рамка е необходима. Защо в Закона за туризма не е направено това в годините назад, е въпрос, който може да си зададем, но там трябва да бъде направено, защото свободно къмпингуване и къмпингуване въобще има не само по Черноморието, тоест, ако трябват такива правила, те трябва да залегнат в Закона за туризма.
Още нещо – и сега с това, което предлагате, пак няма регламентация, нулева регламентация. Ще има такава евентуално след шест месеца при изграждане на наредба, която е предвидена в този закон. Тоест нещата, за които говорите – хубаво, но те не са тези, записани в Закона.
Преди малко и господин Митев каза, че е имало ясни състави на административни нарушения. Няма, ще има тепърва – след шест месеца. Това, което е записано, вече го има, а санкциите, които тогава ще се прилагат, ще се прилагат година по-късно. Обикновено и винаги е обратният режим – първо се казва какъв е съставът на нарушението, след това каква е санкцията, за да можем и аз, и Вие да разсъждаваме за нейната пропорционалност. Подчертавам – и преди имаше възможност за регламентация, а тя не е направена, сега пак няма регламентация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
Втора реплика? Не виждам.
Дуплика – заповядайте, господин Бойчев.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Зарков, благодаря Ви за репликата. Наистина има неразбиране. Да, в Закона е регламентирано това и е казано в какъв срок съответните министерства трябва да направят наредбата. Материята е малко по-широка и затова са регламентирани министерствата, които трябва да направят този подзаконов нормативен акт, година и шест месеца след това влизат санкциите, но, пак казвам, крайно време беше. Досега няма абсолютно никаква законова регламентация на така нареченото свободно къмпингуване. Пак казвам, моите уважения към тази група от хора, но крайно време е да се направи такава регламентация и мисля, че това в момента се случва с промените, които са предложни от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Бойчев.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз искам да се обърна към Вас, за да видим ветото на Президента и гражданския дебат, който беше по улиците на София – и не само по улиците на София, и на други места в страната, след приемането на този законопроект от следната гледна точка. Всички ние, Вие вносителите – Министерският съвет, искате да се случи едно добро дело: да има по-добър ред, да бъде запазен животът на българските граждани и, съответно, да продължи да има и диво къмпингуване. Заедно с това къмпингуващите казват: ние си искаме територията. Да, те няма да бъдат ограничени.
Паралелно с това вижте какво се случва? Гражданите, които дебатират – безспорно ГЕРБ се наричате „граждани за европейско развитие на България“, не искате да ги чуете, че те нямат доверие в четирите институции, които ще правят наредбата, те искат това да бъде регламентирано със закон – и без това ще има минимум шест месеца дебат на въпросните четири министерства.
Аз се обръщам към Вас за едно разумно решение: не заради това, че Вие искате да окажете съпротива, че Президентът налага вето, а заради това да успокоим една група от обществото и да кажем: да, Вие искате да участвате заедно с администрацията да се подготвят едни правила, но вижте техните предложения, които ги има във всички комисии. Те казват – това, което пледира и моят колега Зарков: нека в Закона за туризма да има стабилен акт, в който да има стандарти, да има ред.
И са прави колегите за това, което върви като дебат в обществото – не само на Черноморието, покрай язовирите, покрай езерата, в планините има къмпингуване. Ако трябва, министърът на туризма да направи стандарти заедно с четирите министерства, заедно с гражданското общество в този шестмесечен период да приемете това вето по § 2, Законът да влезе в сила и тези добри намерения на всички страни – и на Вас, управляващите, и нашето предложение като говорители на опозицията, и гражданското общество, и самия Президент. В момента всички ние говорим за едно и също, само че Вие се съпротивлявате и казвате: до шест месеца ще има една добра наредба. Ами, ако тази наредба влезе в съда и ако съдът започне дълго време да я гледа? Това означава, че за още една година ще сме отложили всичките добри намерения.
После, на мен ми звъняха много хора, къмпингуващи. Те са уплашени и казват: сега аз като отида там, ще ме глобят ли, или не? Дайте да дадем послание към обществото, че глобяването ще бъде след приемането на въпросната наредба, ако тя изобщо се приеме. След това да излезе един от Вас и да каже кое министерство ще е водещо във въпросната наредба. Министерството на туризма в момента е един от играчите в Закона за Черноморското крайбрежие, Министерството на регионалното развитие и благоустройството – там има и гори. Как ще институционализирате глобяващите – отново ще дадете на общините горещия картоф да глобяват?
Ето тук нещата не сме ги огледали както трябва. Факт е, че има гражданско недоверие, факт е, както каза колегата, че още един път сме на този дебат – нека не правим съпротива. Всички ние, заедно с Вас, искаме да направим Закона по-добър, но той да дава възможност хората да разберат, че за тях е добър, а не за нашия политически инат тук един към друг.
Затова се обръщам към Вас: приемете ветото, да отхвърлим § 2 и § 9, да дадем за себе си един срок, в който, ако трябва, Комисията по регионалното развитие и благоустройство или Икономическата комисия, да приемат стандартите, да привлекат четирите министерства заедно с гражданското общество и да решим този въпрос, а сега излишно създаваме напрежение в обществото с политика на инат. Благодаря, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Янкова.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Господин Шишков, заповядайте за изказване.
МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, бих искал да изразя своята адмирация към Администрацията на Президента за това, че се вслушва в гласа на протестиращите и прави някаква съответна реакция. Но като че ли се вслушваме в този глас, бих казал, избирателно, тъй като част от протестиращите, които бяха пред Президентството, много ясно и категорично заявиха подкрепа за тези промени, само че този глас не беше чут достатъчно.
Бих искал да направя няколко коментара по мотивите, с които е върнат Законът, и да отговаря на някои от въпросите, които Президентът задава.
На първо място, той казва, че режимът става по-рестриктивен. Това категорично не е вярно. Напротив, смятам, че с предложените промени значително се разширява обхватът на местоположенията, които могат да бъдат използвани за така нареченото свободно къмпингуване. Досега в чл. 10а в Закона беше разрешено къмпингуването само в зона „А“, извън определените места. В момента се добави и зона „Б“, което на практика е почти 20 пъти повече като площ и като възможности, така че е съвсем невярно това твърдение, че има някаква рестрикция. Напротив, така да се каже, ние отваряме по голяма врата и с още една корекция в Закона правим още по-широка тази врата.
Към настоящия момент в Конституцията е казано ясно, както и в чл. 2 от Закона за опазването на земеделските земи, че земята е основно национално богатство и тя може да бъде ползвана единствено за земеделски нужди. Това, което предвижда новият чл. 10а, е именно земята да бъде ползвана и за дейности, различни от земеделските нужди, без промяна на предназначението ѝ. Тоест облекчаваме режима на ползване на тези имоти – било то частни, било то общински, било то държавни. Говорим за имотите извън плажовете.
Какъв е броят на лицата, които ще бъдат засегнати от промените? Това е един много интересен въпрос, който поставя Президентът. Самият той много добре разбира, че няма как да бъде даден отговор на този въпрос, при положение че няма никаква регламентация на тези дейности. Тоест въпросът е нонсенс, задаваме въпрос, който няма смисъл. Такъв отговор бихме могли да получим едва когато вече има създадени ясни регламенти и когато е ясно къде, по-какъв начин и с какъв обем може да се къмпингува.
„Ако всички притежатели на каравани отидат в категоризираните къмпинги, ще има ли място за всички тях?“ – това е другият въпрос, който се поставя в мотивите. Това показва, бих казал, едно несериозно отношение към материята. Няма как да задаваш подобен въпрос, при положение че именно тези промени, които са заложени, ще гарантират, че това няма да се случи. Напротив ние казваме: имате право да къмпингувате извън определените и категоризирани места. Със същата сила бихме могли да зададем въпроса: ако всички български граждани решат да посетят хотелите по Черноморието, дали ще има места за тях? Абсолютно нелогичен въпрос! Стандартите и нормативите все още не са установени, но глобите вече са разписани в Закона.
Аз бих искал да задам въпрос към Президента: съзнателно ли се пропуска разпоредбата, в която ясно е записано, че глобите влизат в сила едва една година, след като бъде приета наредбата, която наредба, разбира се, ще бъде подготвена от четири министерства заедно с всички заинтересовани неправителствени организации? Съзнателно пропускане ли е това, или търсим някаква манипулация, внушение, което да създава допълнително напрежение в обществото? Докато тази наредба не бъде приета – след всички съгласувания, тези санкции и тези глоби няма да започнат да действат. Това трябва да стане ясно за всички, защото вече няколко пъти чувам колегите от опозицията, които повтарят тази мантра.
Накрая, бих искал да използвам думите на Президента, с които на практика започва: „Не се противопоставям на опита да бъдат въведени правила, нормативи и стандарти.“ Всъщност точно това се прави. Противопоставяме се на опита да бъдат въведени правила и стандарти – нещо, което е изключително важно и належащо както за опазването на околната среда, бих казал, така и за чисто елементарните хигиенни условия, които трябва да бъдат въведени, за да може тези къмпингуващи да се възползват максимално от условията, които предоставя нашата държава.
Между другото, не знам откъде се завъртя тази дефиниция, това диво къмпингуване, което няколко пъти беше споменато, първо, от президентската институция. Такава дефиниция няма – „диво къмпингуване“, и много ми се иска да подкрепим Закона още веднъж, за да не стане така, че това диво къмпингуване да се превърне в дивашко къмпингуване, с цялото ми уважение към всички къмпингуващи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шишков.
Има ли реплики?
Заповядайте, уважаеми господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Шишков, изказването Ви показва голямото объркване и необходимостта от още един дебат. Не може едновременно да твърдите, че досега не е имало никакви правила, но сега не става по-рестриктивно – или не е имало някакви правила и сега го правите по-рестриктивно, или не.
Освен това, да Ви кажа какво мисля. Досега чл. 10а казва: „Зона „А“ може да подлежи на къмпингуване при условия и ред определен от друг закон“, а зона „Б“ не влиза въобще в това нещо и там ограниченията за къмпингуване са определени със съответните закони за ползване на земеделски земи или други. Сега когато включвате тази зона, Вие не разширявате зоната за възможности за къмпингуване, а разширявате зоната, която ще подлежи на регламентация, според която ще се къмпингува. Няма лошо. И Президентът подчертава това, с което Вие завършихте, че няма лошо да се регламентира, само че трябва да се направи разумно, а с този закон Вие нищо не регламентирате. Казвате: да има елементарни хигиенни и санитарни условия. Къде са в този закон? Те са препратени шест месеца напред във времето.
Колкото до глобата, опитах се да Ви кажа в нашето изказване по основния въпрос. Защо още сега определяте размера на глобата, след като условията, при които ще бъдат налагани, ще се появят след шест месеца? Защо тогава не се определи размерът на глобата?
Последно го казвам, за да не се повтарям и да не отегчавам аудиторията: първо се определят правилата, които трябва да се спазват, и след това се определя глобата, която се дължи при неспазването им. Обратното е непозната техника, тя противоречи на основите на законотворчеството и правото.
Как ще се почувствате Вие, ако председателят сега Ви каже, че ще Ви накаже в бъдеще с три дена отсъствие от залата, но кога ще Ви накаже, ще Ви каже след шест месеца? Естествено, че това ще създаде у Вас чувство за неувереност, нали?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Втора реплика?
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Шишков.
МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Зарков, благодаря за репликата, действително дебатът е необходим и е важен, защото голяма част от обществото възприе промените не по най-добрия начин, бих го нарекъл.
Ще започна да Ви отговарям отзад напред на поставените въпроси. Не съм юрист, аз съм инженер и не разбирам много от правна техника, но през последните две години, докато съм член на този парламент, това, което наблюдавам, е именно това: Законът определя рамката, определя санкциите и определя начина, по който те ще бъдат налагани чрез наредба. Това е много често използвана техника – не знам, но има юристи в залата и нека да се произнесат дали е правилно, или не.
От чисто техническа гледна точка е абсолютно безсмислено сега да правим изисквания за въвеждане на наредба и шест месеца по-късно да се връщаме отново в Закона, и да казваме: сега по тази наредба санкциите ще бъдат следните. Абсолютно безсмислено е – два пъти отваряне на Закона.
Къде са тези хигиенни условия, за които Вие коментирахте? Ами, именно в наредбата. Точно там им е мястото. Няма как в Закона да запишем детайли с площи, с размери, с отстояния, ако щете, с начин на заустване, с начин на захранване и така нататък. Именно това е предмета на наредбата и затова тази наредба ще трябва да бъде издадена от четири министерства. С това отговарям на първия Ви въпрос.
Да, в чл. 10а в момента е казано, че тези дейности се извършват по специфични норми и правила, но, бих казал, че от Министерството на туризма не са достатъчно компетентни да издадат такива норми и правила, очевидно.
Това не е липса на някаква техническа немощ или незнание. Напротив, материята е всеобхватна, тя касае четири министерства. Именно затова, осъзнавайки този факт, е направена тази промяна. Даваме възможността на тези четири министерства – всяко със своите компетенции, да намерят начина, да направят такива правила, че те да отговарят едновременно на изискванията за опазване на околната среда и в същия момент да не пречат на тези, които искат да къмпингуват свободно. Това е смисълът на тези промени. Смятам също, че има някъде нещо, което остава неясно и за колегите, и за президента. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Шишков.
Продължаваме с изказванията.
Колеги, има ли други изказвания?
Господин Янков, имате думата.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Подкрепям ветото, наложено от президента Румен Радев върху Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. На първо място, защото също смятам, че евентуалната регулация на свободното къмпингуване трябва да е част от друг закон – Закона за туризма, и то след голяма обществена подкрепа. По начина, по който е структуриран настоящият вид на Закона, той не е част от възможността за стимулиране и развитие на туризма, а е лобистки и рестриктивен спрямо съществена част граждани, предпочитащи почивка близо до природата. Настоящият сезон е показателен и дава основание за преосмисляне на подходите за развитие на България като туристическа дестинация. Такива закони пречат за развитието на туризма във всички негови форми.
Бойко Борисов оправи футбола тези дни, оправи българо-сръбските отношения, но хората с палатките и караваните както и туризмът не са му приоритет. Негови приоритети са асфалтът и бетонът, но когато те са основна част от предлагания туристически продукт, няма достатъчно желаещи да почиват в България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания, колеги? Не виждам.
Господин Ненков, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, мислех да започна оттам, че парламентът би печелил винаги, ако има такива стойностни дебати – без последното изказване на колегата Янков, и исках да започна по този начин. Хайде да не разваляме доброто настроение. Безспорно дебатът е смислен и има своето поле за изява и в бъдеще – не само в тази зала, но и извън нея.
Ще започна оттам – президентското вето. Естествено, винаги и аз като народен представител, и моите колеги се отнасяме достатъчно сериозно към всеки от мотивите, които бяха изложени, независимо дали е по този законопроект или по някой друг. Ние винаги се отнасяме с достатъчно уважение към президентската институция, независимо от принципните си различия и политическите си пристрастия, що се отнася до мотивите на Президента и неговата администрация. Много внимателно слушахме техните мотиви и в Комисията по регионалната политика, благоустройство и местно самоуправление. Аз смятам, че там се говореше и основният мотив беше за това, видите ли, че се нарушава, или че по-скоро сегашният по-либерален режим се заменя с по-рестриктивен. Само че, колеги, няма как да има по-либерален режим, при положение че режим изобщо липсва – няма такъв режим, за да бъде той по-либерален или по-консервативен.
Темата не е нова, защото се разисква от много години. Изказвам се с цялото си съзнание и пред съвестта си, защото имам много приятели, които прекарват своето време по този начин – чрез така нареченото свободно къмпингуване. Не виждам нищо лошо в това или пък някой от моите колеги е против това. Напротив, това, което искаме да направим, въпреки че вносителите не сме от ГЕРБ, но подкрепяме изцяло така направеното предложение да има все пак някаква елементарна регламентация.
Много е важно в Закона да се намери необходимият баланс в обществените отношения. Виждате, че, от една страна, общините масово се оплакват от това, че в края на всеки сезон – примерно община Шабла, която често се дава за пример, е принудена да намира средства, за да почиства след свободно къмпингуващите, и то в порядъка на примерно 150 хил. лева, ако не ме лъже паметта. Пари, които те в план-сметката си няма откъде да ги имат, нямат ги. Няма как да ги имат, защото хората, които къмпингуват, не плащат нищо. Те вземат своите приходи за почистване от хората, които живеят в община Шабла и до там. Принудени са да търсят по някакъв начин да почистят собствената си територия. Факт е и че има много такива репортажи за това какво се оставя след такива свободно къмпингуващи хора. Не казвам че всички са така – напротив, даже с неправителствените организации коментирахме, че сигурно по-малък е процентът на тези хора, които са недобросъвестни, но има такива. Ние не можем да си затваряме така очите, защото свободното къмпингуване или всичко свободно не означава свободия. Трябва все пак да има някакви правила и ред, по които да се движим.
Смисълът на тези промени е не да се наложат някакви санкции, не да се търсят някакви приходи – смисълът е да има елементарни, ако щете от гледна точка и на чисто хигиенни изисквания, които всеки да спазва. Направих си труда да видя в историята на Гърция каква е практиката. Можете да отворите и ще видите в Гугъл, че през 2017 г. двама българи даже са били арестувани, защото примерно са спрели няма значение каравана или кемпер на неопределените за това места.
Идеята на Законопроекта не е да правим къмпинги по смисъла на Закона за туризма, които са с различни категории. Тук искаме да се обособят определени места – общинска ли ще е територията, държавна ли, частна ли – без да се променя предназначението на земята, с някакви елементарни условия и евентуално примерно хората, които отиват там и свободно си разполагат палатките, кемперите, караваните да плащат някаква минимална такса, която да отива в бюджета на една община и тя да се грижи за тези елементарни, чисто хигиенни изисквания – нищо повече.
Вие казвате, че в Закона трябва да бъдат записани всички тези правила. Не смятам, че трябва го правим толкова утежняващо, толкова сложно. Мисля, че достатъчно неправителствени организации са ангажирани с темата. Ангажирали сме неслучайно четири министерства, защото всяко посвоему има отношение по темата. Достатъчно практика може да видим в други държави, на които сериозна част от брутния вътрешен продукт идва от туризма – имат такъв развит туризъм. Не мисля, че трябва да утежняваме толкова Закона. Много пъти тук, в тази зала, едва ли не е ставало въпрос за това, че Законът е прекалено тежък, прекалено тромав. Необходимо е, както и колегата Шишков каза… Ако не бяхме приели, че санкциите ще влязат след една година, какво? Сега приемаме наредба – след шест месеца живот и здраве, след това пак променяме Закона, за да можем да въведем някакви санкции. Няма смисъл в това. Трябва да сме по-гъвкави. Ние в тази зала сме по-скоро политици, отколкото чисто експерти. Експертите са хората, които работят с години в една администрация, в някое министерство или в някоя държавна, общинска или каквато и да била друга агенция. Така че не мисля, че трябва да усложняваме толкова много един не чак толкова сложен въпрос.
Факт е обаче, че предстои много сериозен дебат. Апелирах и към всички неправителствени организации да подготвят своите предложения, защото те по принцип не го отричат.
Факт е, че и Президентът не го отрича – да има по принцип такава регламентация. Факт е, че и Вие, колеги от ляво, не отричате, че това е посоката. Не виждам нещо толкова страшно в това, което в момента се предлага. За съжаление, малко повече се политизира и се преекспонира темата, а всъщност тема не е от сега, не е от вчера – това е един дебат, който от много отдавна върви. Сега сме намерили, хайде да кажем сме направили малка стъпка напред, защото тук говорим за някакъв режим, който евентуално би влязъл в сила след година и половина в най-добрия случай. Надявам се в тези шест месеца, които предстоят, министерствата да изработят наредбата, да се получи една истински широка дискусия и всеки да каже своето мнение, да се поучим от други държави, където това вече е направено.
Самият факт, че в нито една държава – Италия, Испания, Германия, Великобритания, няма вариант, в който свободно да отидете някъде, на нечия чужда територия и да си поставите кемпера или караваната и да не носите никаква санкция за това. В момента режимът, който имаме, или по-скоро липсата на режим води до това. Ако Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление възприеме такъв подход, защото, според мен, трябва да се даде малко по-сериозен тласък, темата трябва да остане на достатъчно публично ниво, за да може да се чуят всички аргументи, по подобие на други теми, можем да направим в обозримо бъдеще – след един, два, три месеца да поканим четиримата министри, които са ангажирани с темата, да поканим отново всички неправителствени организации, да видим докъде сме стигнали, така че наистина в шестмесечния срок да имаме вече нещо готово, което да е разумно, да удовлетворява постигането на баланса между тези хора. С цялото ми уважение казах, че имам познати и приятели, които по този начин прекарват своите почивки, и да се намери необходимият баланс между интереса на тези хора и интереса на общините и на другата част на обществото.
Така че, колеги, предлагам и моля наистина да не се преекспонира прекалено и да се подвежда общество и да се насажда някакъв страх, че видите ли някой иска да им отнеме това, ако щете и конституционно право. Не, никой не иска да им го отнеме и смятам, че всеки трезво мислещ човек е на мнение, и би трябвало да е на мнение, че няма как да имаме такава дейност, която да няма абсолютно никакви правила и после да гледаме репортажи, където хората след това си оставят…
Един от аргументите на една от неправителствените организации беше, че е въпрос на възпитание. Моят отговор беше следният: ако разчитаме само на възпитание, то тогава по-добре да нямаме и закони. Ако разчитаме, че всеки добросъвестен гражданин всичко, което трябва да прави по съвест, то тогава няма нужда от правила за каквото и да било. Правила трябва да има и те трябва да са точно балансирани. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
Има ли реплики?
Реплика господин Зарков, реплика госпожа Лечева, и реплика господин Иванов.
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Ненков, започвам с това, с което съм съгласен. Естествено, че трябва да има правила. Въпросът е какви правила и как се изграждат. В момента Вие ни предлагате да потвърдим Закон, в който няма правила, и който е изграден по некачествен начин.
Аргументът защо не трябва да е в Закона – аз съм чувствителен към устойчивостта на Закона. Днес по друг повод с Вас спорихме по този въпрос. Законът за устройството на Черноморското крайбрежие обаче е в сила от 1 януари 2008 г. и досега е променян 23 пъти за тези 10 години. Самият 10а, който сега се променя, е въведен със същите мотиви през 2016 г., за да се регламентира тази дейност и тогава е даден срок да се определят условия ред със Закона за туризма. От 2016 г. до сега такива правила в Закона за туризма не са изградени по две причини – не е лесно. Съмнявам се, че след шест месеца такава наредба ще има, че четиримата министри ще седнат и ще се разберат. Съмнявам се, защото дебатът е сложен, защото досега не се е случило по причина и тези рамки. В този закон има много неща, които не трябва да са в него, но ако има едно нещо, което трябва да е в Закона, то това са правилата, по които, евентуално, утре ще санкционирате гражданите. Това е принципът на закона – установеност. А пък изпълнителната власт трябва да гарантира приложението на Закона. Спомена се, че може да се атакува пред Административен съд. Въпросът е на конституционосъобразност, защото засяга, от една страна, основни права и задължения на гражданите. Второ, основно природен ресурс и конституционно закрепено богатство, каквото е българската природа. По-законна материя от тази няма. Точно тази наредба не биваше да я отменяте, според мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Господин Александър Иванов, искахте реплика.
По Правилник ще Ви дам думата на Вас, госпожо Лечева.
Нека да има редуване по групи.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми колега Ненков, важен аргумент тук, който, за съжаление, пропускаме да споменем в залата, е регулираните места по предложенията, които сега имаме: за къмпингуване, за поставянето на караваните и на кемперите, е много важно да бъдат обособени поради следната причина – ще бъдат поставени на места, където ще има контрол и от водноспасителните служби. За мен не е маловажна безопасността, здравето и животът на българските граждани, които, освен да отиват да летуват, отиват и да плажуват и в тази си дейност със сигурност ще влизат във водата. Затова трябва да бъде обезпечена и водноспасителната дейност. Не трябва да ставаме свидетели на нелепи инциденти. За съжаление, знаете колко е важно наистина осигуряването на крайбрежието с водоспасителни пунктове, с медицински пунктове и медицински лица, които при необходимост да оказват помощ на българските граждани, избрали да летуват по този начин.
Затова, моля, не пропускайте този аргумент. Не знам защо не го чух и от другата страна на залата. За мен безпрецедентно трябва наистина да мислим за живота и за здравето на българските граждани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Госпожо Лечева, имате думата за трета реплика – заповядайте.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА (БСП за България): Уважаеми дами и господа народни представители! Отново ще обърна внимание по отношение на качеството на законодателната дейност.
Всъщност въпросът тук е какво точно искаме да решим с това, което Вие предлагате. Искам да кажа, че това е абсолютен нонсенс, защото не решава нито един от въпросите, които вълнуват българските граждани, искащи да летуват в къмпинги. В момента обсъждаме една законодателна дейност, която предлага само рестрикции, без да задава стандарти.
Нашите основания, опасения и основни критики към Закона, който Вие предлагате, са, че той не дава законова рамка, която да определи стандартите по отношение на хотелска услуга, къмпинг услуга и така нататък. Вие лишихте българските граждани от възможност да къмпингуват в най-атрактивните черноморски ивици, планински езера и така нататък – това, което вече отдавна е решено в европейската практика.
Това, което Вие казвате – че е необходим дебат, че е необходимо да се изследва каква е световната практика, трябваше да го направим преди да предложите тези законодателни промени, които касаят единствено рестрикции. В момента ние нямаме нито един разработен стандарт колко къмпинга трябва да има по отношение на 300 км черноморска ивица. Няма такъв стандарт. Вие лишихте въобще българските граждани от това, а сега с тази Ваша законодателна инициатива предлагате само рестрикции. Тук не става въпрос на какви условия трябва да отговаря един къмпинг. Това не трябва да бъде разписвано в Закона, това трябва наистина да бъде разписано в наредбата. Тук става въпрос за законодателна рамка… (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Завършете мисълта си, госпожо Лечева.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: ...която да каже какъв е стандартът. Колко къмпинг места трябва да има на черноморската ивица, на езера, на планини, в планинските курорти и така нататък?
Само да Ви кажа, че…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Извадихте картата, но продължавате да говорите. Моля Ви!
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: В най-атрактивните зони…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето Ви отдавна изтече!
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: И на Сен Тропе има стотина-двеста декара, които са само за къмпингуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Лечева. (Реплики от „БСП за България“.)
Колеги, времето изтече за реплика, не изтече времето на групата. Реагирах на това, че беше извадена картата и продължи да говори.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Господин Председател, правя процедура за удължаване на времето на групите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, продължете. Ще удължим времето, ако се наложи.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: По репликите, които ми бяха направени.
Госпожо Лечева, започвам отзад напред. Опитах се да обясня с моето изказване, без да се заяждам, че никъде в Закона не става въпрос за къмпинги. Никъде! И в момента в Закона за туризма са регламентирани хотели, къмпинги, категоризация на тези къмпинги. Повтарям, никой не е имал желание да се правят допълнително къмпинги по смисъла на Закона за туризма, да се ограждат и всички условия и задължения, които трябва да има по Закона за туризма.
Тук говорим, ако щете, за една общинска местност, в която общината възприема, че се дава възможност на всички хора свободно да отидат да разположат своите каравани, кемпери и всички съоръжения, евентуално да заплащат някаква такса и евентуално да има някакви хигиенни условия, които не е необходимо да бъдат написани в един закон. Това е гъвкава материя. Не мисля, че трябва да утежняваме Закона.
Що се отнася до практиката в другите държави, точно практиката ни навежда на мисълта, че няма друга държава, в която да няма никаква регулация, макар и либерална или консервативна. То просто няма! Всъщност мисля, че Вие достатъчно добре сте запозната как е ситуирана тази тематика в други държави.
Що се отнася до колегата Зарков, съгласявам се с Вашите думи. Да, факт е, че не е направено до този момент. Мисля, че и ние достатъчно изразихме становище по тази тема. Явно нещо трябва да се случи, явно законодателят, виждайки че по друг начин не се случва, трябва да даде някакъв тласък. С тези шест месеца, в които поставяме ангажимент на четири министерства, бъдете сигурни, че не са очаровани от идеята, че сега трябва да се заемат с тази дейност. Факт е, че Народното събрание възприема идеята да ги накара да започнат да работят и да изработят някакви правила. Показателно е, че искаме да разрешим този въпрос, без да се противопоставят. Не трябва по никакъв начин да се противопоставят обикновените къмпингуващи, които летуват по този начин, и хора, които биха отишли на хотел.
Ако съм къмпингуващ, няма да отида на хотел, ако ще не регулации, а каквото иска да приеме Народното събрание. Ако искам да си прекарам времето по начин, по който съм преценил, че ми е по-добре, няма кой да ме накара на света, или ще отида някъде другаде, така че не трябва да се смесват двете неща. Мисля, че тук трябва да се съгласим и общо да тръгнем в тази посока. Има ли проблем? Има! Има ли нужда от някаква регламентация? Има! Тогава всички заедно да се опитаме да подпомогнем този процес. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
Заповядайте, господин Янков, за лично обяснение.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Използвам възможността съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да обясня на колегата и на тези, които ще подкрепят така внесения Закон, аргументите, които явно не бяха чути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Само Ви моля по личното обяснение. Влезте в лично обяснение!
КРАСИМИР ЯНКОВ: Реагирате като кучето на Павлов, когато чуете името на Бойко Борисов. Използвам точно това сравнение, припомняйки Ви, че Иван Павлов е правил експерименти с кучета, за да установи връзката между слюноотделянето и храносмилането.
Да, за този закон и за промените носи отговорност Бойко Борисов. Нищо, че Вие защитавате…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Тъй като сега не откривам лично обяснение в това, което казахте, господин Янков…
КРАСИМИР ЯНКОВ: Бойко Борисов е отговорен за тези промени, които правите между първо и второ четене. Нищо, че специално Вас, колега, не са Ви виждали гражданите около джипа на Борисов при отворен прозорец…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Отговорност за промените в този закон…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Завършете, защото не сте в лично обяснение.
КРАСИМИР ЯНКОВ: …и за последствията се носят само и единствено от Борисов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Прекратявам изказването Ви, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Вие сте част от тази подкрепа…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Нямате лично обяснение.
КРАСИМИР ЯНКОВ: …но докога, не се знае.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Продължаваме с изказванията.
Заповядайте, господин Веселинов.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Тъй като аз съм авторът на оспорваните от Президента предложения, трудно мога да бъда заподозрян, че съм бил в нечий джип и че премиерът по някакъв начин ми е оказал влияние, за да ги внеса.
Искам да започна с това, че идеята за внасяне на тези законодателни предложения е изцяло позитивна. Всъщност ние имаме проблем с възможността на хората законно да къмпингуват извън категоризираните къмпинги и искаме да решим този проблем – това е смисълът на предложението и е изцяло позитивно. Това, че една част от неправителствените организации решиха, че ще открият в този закон враг, който по някакъв начин да оправдава съществуването им, е по-скоро втората част от въпроса, отколкото основната.
Истината е, че по този начин ние за първи път създаваме правила и регламенти по отношение на възможностите на хората да къмпингуват свободно, защото няма нито един закон, в който да се съдържа разрешение да къмпингуваш в чужда собственост, изобщо да обсебваш чужда собственост, да я замърсяваш, увреждаш и така нататък. Много се говори за отпадъците, обаче малко се говори за опасността от пожари – в рамките само на една година има съставени няколко десетки такива протоколи, когато са проверявани така наречените диво къмпингуващи, и тези пожари могат да причинят щети на природата, които са несъизмерими със свободното тълкуване на житейските правила на някого.
Аз също се отнасям с уважение по принцип към президентската институция, но смятам обаче, че в случая имаме едно не толкова тежко мотивирано вето, а по-скоро обществено мотивирано с оглед на дебата. Да, дебатът се случи, случва се и в момента в залата. Хубавото е, че всички говорим за това, че трябва да има правила и че те трябва да бъдат материализирани в закон, че трябва да има активни действия от страна на администрацията и Народното събрание, за да се постигне крайният позитивен резултат, който в края на краищата категорично е цел на този закон.
Тъй като съм единственият вносител, не съм искал да лиша никой от никакво право. Искам да създам правила и тези правила да бъдат в полза на българската природа и в полза на къмпингуващите. Всъщност идеята тези текстове изобщо да бъдат предложени е на хора, които къмпингуват от години и ни запознаха с проблема. Неслучайно една огромна част от тях ме приветстваха, включително и от така наречените протестиращи хора, които ми споделиха, че изцяло подкрепят текстовете, повечето с някакви редакционни забележки, с които се опитах да се съобразя в законодателната процедура.
Няма причина да смятаме, че сме извън обхвата и целите на Закона. Министерството на туризма е написало нещо в своята бланка, за да оправдае неповдигането на въпроса, но реално законодателната цел на основния закон беше не само да се подобрят административните процедура, но съдържаше и текстове за защита на дюните, тоест за опазване на околната среда, каквито са и целите на моите законодателни предложения. Тоест не смятам, че по принцип сме извън обхвата на Законопроекта за първо четене.
Смятам, че е съвсем ясно, че ние създаваме възможност за свободно къмпингуване и създаваме санкция за тези, които не спазват правилата и къмпингуват извън определените за това места. Законът изчерпателно описва какво е нарушението и какво се подлага на санкция. Единственото, което остава за наредбата, всъщност е редът и начинът за установяване на местата, където свободно ще се къмпингува и съответните процедури за тяхното учредяване. Считам, че това е коректно от гледна точка на законодателната процедура, съдържа се в много закони. Достатъчно отговорно подходихме, като натоварихме няколко министерства да се заемат с този проблем, тъй като касае дейността им. Дали ще се справят? Гарантирам, че поне що се отнася до нашата комисия, ще има контрол в това отношение.
Понякога имаме проблеми с наредбите, които министерствата трябва да издадат. Такъв пример е ЗУТ, където на практика имаме повече от три месеца забавяне. В този случай отново две министерства и една комисия – става дума за КЕВР, трябваше да издадат подзаконови и нормативни актове за така нареченото бързо присъединяване, но те се бавеха по определени причини. Събирахме специално заседание на Комисията, викахме отговорните фактори. Вече имаме проектите и наредбите, независимо че със закъснение. Същата ще бъде процедурата и оттук нататък.
Категорично се съгласявам с колегите, които, както се казва, в този дебат отвориха вратата за неправителствените организации. Проблемът всъщност на неслучването на законодателните предложения на Закона за туризма – четири години, са до голяма степен изключително разнопосочните виждания на неправителствените организации по отношение на текстовете, които трябваше да залегнат в Закона.
Затова ние преминахме към един по-прост начин за решаване на проблема: кратка и точна рамка, която да създаде възможност за устройване на определени зони за къмпингуване; санкции за нарушителите, защото без санкции не може, и както всички колеги казаха, тези санкции ще започнат да се налагат едва когато има зони за свободно къмпингуване, тоест година след влизане в сила на наредбата, което е, смятам, правилен реверанс към къмпинг общността. Няма как да започнем да наказваме, въпреки порочните факти, които знаем за част от къмпингуващите, преди да създадем условия за това.
В това отношение мисля, че Народното събрание има два пътя: единият, да подкрепи ветото на Президента и да върне нещата в мъртвата точка. След известно време някой народен представител пак ще прояви законодателна инициатива или нещо подобно, пак ще има несъгласни. В името на някакво криворазбрано спокойствие в обществото ще жертваме вероятно и следващите законодателни предложения. Същевременно безобразията по Черноморието – там, където ги има, ще продължават, общините ще продължават да плащат за летуването на онази част от къмпинг общността, която не е достатъчно съвестна, и природата ще продължи да бъде заплашвана.
Другият вариант е да потвърдим нашия закон; да имаме сериозна взискателност към министерствата, които са натоварени да изготвят правилата за създаване на зоните за свободно къмпингуване; да продължим диалога с неправителствените организации, който смятам за важен, и в края на краищата след шест месеца да имаме готови правила за създаването на тези зони, следейки процеса; да гарантираме правата на българските граждани, първо, за ползване на този тип услуга, но същевременно и да гарантираме опазването на околната среда; да гарантираме и правата на общините, които да могат да се грижат, вече оправомощени от Закона за териториите, за които отговарят.
В това отношение смятам, че нашата парламентарна група съвсем правилно ще подкрепи Закона при новото му гласуване и ще продължим по процедурата, която единствено дава шанс тези вече доста сложни и обхватни обществени отношения да бъдат легитимно решени. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Веселинов.
Реплики към изказването на господин Веселинов? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Подлагам на повторно гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приет от Народното събрание на 13 юни 2019 г.
Гласували 210 народни представители: за 143, против 66, въздържал се 1.
С това Законът за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е повторно приет.
Законът ще бъде изпратен на Президента на Републиката за обнародване в „Държавен вестник“ в седемдневен срок от получаването му съгласно чл. 101, ал. 3 от Конституцията.
Колеги, когато правих съобщенията, допуснах пропуск – искам да Ви информирам:
„Уважаема госпожо Председател, предоставяме Ви протокол с Решение за промяна в ръководството на парламентарната група на „Обединени патриоти“, прието на заседание на парламентарната група на 9 юли 2019 г.
Ръководството на парламентарната група е в следния състав, считано от 9 юли 2019 г.: съпредседатели – Валентин Касабов и Искрен Веселинов; заместник-председатели – Борис Ячев и Милен Михов; секретари – Христиан Митев и Юлиан Ангелов.“
Подписали са се Валентин Касабов и Искрен Веселинов.

Продължаваме със следващата точка от днешния дневен ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА.
Докладът е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Господин Веселинов, заповядайте да ни запознаете с Доклада.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-46, внесен от Александър Ненков и група народни представители
На извънредно заседание, проведено на 2 юли 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-46, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 1 юли 2019 г.
В заседанието на Комисията взеха участие: госпожа Весела Начева – началник на политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството, господин Георги Терзийски – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ и господин Олег Асенов – директор на Национално тол управление в Агенция „Пътна инфраструктура“.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от господин Александър Ненков. Той подчерта, че с предложения законопроект се въвеждат няколко изменения и допълнения в Закона за пътищата, касаещи предстоящото въвеждане страната на смесената система за таксуване на пътни превозни средства, преминаващи по платената пътна мрежа – на база време, и на база изминато разстояние.
Внася се пояснение относно техническия начин, по който Електронната система за тол такси ще изчислява изминатото разстояние. Посочено е, че това ще се извършва чрез определяне на тол сегментите, в които даденото пътно превозно средство е навлязло, като е дадена и дефиниция на понятието „тол сегмент“. В тази връзка се предлага и изменение на легалната дефиниция за „декларирани тол данни“, в която е уточнено съдържанието на тези данни, които Електронната система за тол такси ще обработва.
На следващо място, предложени са изменения в посока на промяната на концепцията за функциите, които доставчиците на декларирани данни ще осъществяват в рамките на Електронната система за тол такси.
Първоначално бе предвидено, че тези доставчици, чрез осигуряваните от тях устройства за спътниково позициониране, ще предоставят на Агенция „Пътна инфраструктура“ данни за географското позициониране на своите клиенти – ползватели на платената пътна мрежа, които данни се очакваше да бъдат обработвани от Агенцията и допълвани със съдържание, до получаване на декларирани тол данни, които Електронната система за тол такси обработва, и на база на тях изчислява дължимите такси.
С настоящия законопроект се предлага тези доставчици на декларирани данни да предоставят получаваните от тях данни за географското позициониране на своите клиенти на доставчици на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние – национални доставчици и ЕУЕСТ доставчици, които да ги обработват и допълват до получаването на декларирани тол данни, използвайки техническите си системи, които позволяват това.
По този начин Агенция „Пътна инфраструктура“ ще може да се съсредоточи в опериране на Електронната система, събиране на пътни такси и контролиране на процесите и участниците в тях, като същевременно описаната по-горе търговска дейност ще бъде извършвана от доставчиците на услуги за електронно събиране на пътни такси, които ще си взаимодействат директно с доставчиците на декларирани данни и ще предоставят окончателни данни за тол таксуването на Агенция „Пътна инфраструктура“.
По същите причини в Законопроекта се предлага и премахване на задължението на Агенция „Пътна инфраструктура“ да организира разпространението на бордови устройства и директното отчитане на ползвателите на платената пътна мрежа, като тези дейности ще бъдат изцяло прехвърлени върху търговците, които в различните си качества осъществяват дейности по предоставяне на услуги по електронно събиране на пътни такси. Съответно предложени са промени и в компетентността на Агенцията, отразяващи предложената концепция за промени в търговското опериране на тол системата.
Предлага се изричен ред за възстановяване на надвнесени или недължимо внесени пътни такси, който да изключи приложението на разпоредбите, свързани с възстановяване и прихващане по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Предлага се възстановяването да се извършва по реда на Закона за държавните такси, който ред е значително по-бърз и ефективен от този по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Съществени изменения се предлагат в преходните и заключителните разпоредби, касаещи тол таксуването и междинният период до въвеждането му.
С оглед осигуряване на възможността за техническо изпитване на тол системата, с предложените изменения се предлага действието на реалното таксуване с тол такса да бъде отложено до постигане на сигурност, че Електронната система за тол такси е в пълна готовност и всички тестове са преминати успешно в реални експлоатационни условия.
В тази връзка се предлага да се отложи таксуването с тол такса до вземане на решение на Министерски съвет, с което да се потвърди готовността за техническо опериране, като се постави максимален срок, след изтичане на който, независимо дали е взето такова решение, да се осигури въвеждането на смесената система. Предлага се този срок да бъде 1 март 2020 г. За целите на осигуряване на публичност се предлага решението на Министерския съвет да се публикува в „Държавен вестник“ на Република България, като от деня, следващ деня на публикуване на това решение или съответно – от 1 март 2020 г., да се стартира тол таксуването на пътните превозни средства с обща допустима техническа маса над 3,5 тона.
До датата на обнародване на решението на Министерския съвет, съответно до 29 февруари 2020г., пътните превозни средства с обща допустима техническа маса над 3,5 тона ще заплащат винетна такса, съответно с валидност за месец, седмица или ден, като за така заплатените винетни такси ще се издават електронни винетки със съответната заявена от собственика или ползвателя валидност.
За целите на осигуряване на правна сигурност заплатените винетни такси от пътните превозни средства с технически допустима максимална маса над 3,5 тона ще запазват първоначално заявената валидност, независимо дали същата изтича след деня на обнародване на решението на Министерския съвет, съответно след 1 март 2020г.
В Закона за движението по пътищата се предлага промяна, свързана с налагането на принудителна административна мярка – временно недопускане продължаване движението на пътно превозно средство, за което не са изпълнени задълженията по установяване размера и заплащане на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата – до заплащането ѝ, но за не повече от един месец. Предлага се тази принудителна административна мярка да се прилага само от Агенция „Митници“ при осъществявания от нея контрол на гранично-пропускателните пунктове. Това предложение е свързано с практическите рискове при прилагането на тази принудителна административна мярка по протежението на платената пътна мрежа и липсата понастоящем на изградени в достатъчен брой охраняеми места, на които пътните превозни средства с наложена мярка да бъдат отвеждани.
Становища в подкрепа на Законопроекта бяха изложени от представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Агенция „Пътна инфраструктура“.
В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от предложените промени, като същевременно бяха поставени и редица въпроси, свързани с причините за отлагането на тол таксите, техническата готовност на системата и очакваните, и реализирани приходи, на които отговориха представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Агенция “Пътна инфраструктура“.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 11 гласа „за“, без „против“ и 3 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-46, внесен от Александър Ненков и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване“.
Уважаема госпожо Председател, разрешете ми да направя процедурно предложение за допуск в залата на господин Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. (Реплика от залата: „И Олег Асенов.“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Веселинов.
Моля, режим на гласуване за допуск на заместник-министър Нанков и господин Олег Асенов.
Гласували 87 народни представители: за 86, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
Имате думата за представяне на мотивите, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, в навечерието сме, даже бих казал вече много време се забави тази реформа, тъй като въвеждането на смесената електронна система за таксуване на пътищата считам, че е една от най-съществените и важни реформи, които се случват в… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля Ви за тишина!
Заповядайте, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Считам, че въвеждането на електронната система за таксуване на леките автомобили с електронна винетка и на тежкотоварните превозни средства с максимално допустима маса над 3,5 тона, е една от най-съществените реформи в държавата, която се опитваме вече повече от две години да бъде въведена.
До този момент знаем, че приходите, които идват в Агенция „Пътна инфраструктура“ и които са предназначени за рехабилитация и изграждане на нови пътни участъци на републиканската мрежа – тежестта падаше върху леките автомобили. Седемдесет процента и повече от приходите на Агенцията идваха точно от леките автомобили, което сами разбирате, че няма как да е справедливо.
Справедливото и подходът, по който сме тръгнали, е този, който руши повече и ползва повече пътната мрежа, той да плаща повече. Това са именно тези тежкотоварни превозни средства с максимално допустима маса над 3,5 тона.
Законопроектът, който сме внесли с колегите, е основан и базиран на две основни причини. Първата по-съществена причина е това, че в крайна сметка все още не е постигнат необходимият баланс или компромис, както искате го наричайте, между държавата и основните потребители на тази система за тежкотоварни автомобили. Имаме още спорове, които са неизяснени между обхвата на старта на толуването на пътищата. Коя част от републиканската пътна мрежа ще бъде обхваната от толуване и какви ще бъдат тарифите?
Аз смятам, че когато говорим за реформа, тъй като думата реформа, обикновено е свързана с много проблеми и с много усилия от всяка една от заинтересованите страни, няма как да говорим за реформа, колкото и лека или тежка да бъде тя, без да има доверие между двете страни, а именно между потребителите и държавата, и постигането на добрия компромис. Защото няма как да не отчетем факта, че при всички положения за превозвачите на тежкотоварни превозни средства ще се оскъпи услугата да ползват републиканската мрежа, за разлика от сега използваната система с винетки. Трябва да се търси необходимият компромис. Вече започнаха такива разговори. Вярно е, не оспорвам този факт, че трябваше по-отрано да се започнат тези преговори – имаше забавяния и от страна на Световната банка, за това да стартира процесът по-рано. Но това не трябва да е проблем, или толкова голям аргумент, именно срещу постигането на този компромис. Мисля, че това е по-съществената причина, за да наложим едно отлагане с няколко месеца – с шест месеца, до 1 март 2020 г.
Втората причина да направим търговското експлоатиране на системата с шест месеца забавяне е техническата част на въпроса. Ние не сме безгрешни хора, мисля, че месец януари с голямо желание стартирахме въвеждането на електронни винетки за леки автомобили, но е факт, че това породи първите дни все пак и технически проблеми.
Ние не трябва да си заравяме главата в пясъка и трябва да гледаме обективно на сложността на тази система. Точно подходът, който възприемаме сега – да разделим търговската експлоатация от техническата, е достатъчно основание да ни даде аргументи от търговското експлоатиране, а именно събиране на приходи и такси от превозвачите, да се забави, докато не се определи точният обхват, от една страна, на пътищата, които ще обхване това толуване, тарифите, които ще бъдат въведени, и немаловажно е да не създаваме смут и напрежение между потребителите и държавата.
На 16 август ще започне техническото експлоатиране на системата. Колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ ясно увериха, че фирмата изпълнител е в готовност на 16 август да бъдат пуснати в експлоатация всичките – по договор 10 800 км участъци, които вече технически ще могат да бъдат експлоатирани. Какво означава това? Това означава, че всяко едно превозно средство вече може да се оборудва със съответните бордови устройства. Ще бъде много по-лесно и за самите превозвачи през тези месеци, докато се постигне необходимият баланс, и самата държава да видят реално един автобус или един камион колко километра точно на година минава, колко ползва тази мрежа, за да може наистина да не се спекулира с темата колко биха се увеличили цените на някои стоки поради факта, че цената на услугата за ползване на пътната мрежа ще се повиши. Така че смятам, че не трябва да пренебрегваме този немаловажен факт. И няма как пък, от друга страна, да не подложим на достатъчно добра проверка техническата съвместимост, техническата подготовка на Агенцията.
Факт е, че във всяка една друга държава и в много по-развити от нас, предвид че ние правим една наистина иновативна система, такава смесена електронна система няма никъде, поне по моя информация – хем, от една страна, да имаме електронни винетки за леките автомобили и да не бъдат толувани, хем, от друга страна пък, да имаме тежкотоварни автомобили, които да бъдат толувани, и при положение че нямаме тези стари рамки, каквито има в Западна Европа – ами модерно, с бордови устройства, през GPS данни, които ще бъдат много по-лесни за използване от всеки един потребител.
Факт е, че и електронните винетки, макар че имаше техническо забавяне и проблеми в първите дни, няма как да си кривим душата, в момента виждаме ефекта от тези електронни винетки. Всеки един от нас вижда колко по-лесно, колко по-удобно е, вместо да лепите нещо по стъклото си, да го закупите през мобилно приложение, най-лесно през телефона в рамките на 15 – 20 секунди.
Сигурен съм, че независимо от забавянето, за което говорим, за да може да се постигне необходимият баланс и необходимата техническа готовност, че един ден, и то в близко бъдеще, ще се поздравим с това, че България има една от най-модерните иновативни системи за електронно таксуване в цяла Европа. Трябва да бъде повод за гордост и трябва всички да подкрепим една такава никак нелека инициатива.
Не трябва да се вглеждаме толкова в това, че едва ли не с шест месеца ще се забави таксуването. Да, имахме голямото желание на 16 август това да се случи, но поради и обективни причини, а и някой път и по субективни от това, че все пак няма необходимото достигане до доверие между двете страни – държавата и потребителите, не трябва да ни плаши, не трябва да бъде обект на прекалено политизиране на една до голяма степен и техническа тема, тъй като това е пътят на реформата. Тя трябва да обърне модела, в който вече тежкотоварният автомобил, който ползва повече мрежата, който руши повече мрежата, да бъде този, който да носи по-голямата отговорност за поддръжката и изграждането на републиканската пътна мрежа. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ненков.
Откривам разискванията.
Заповядайте, господин Али – първа заявка за изказване.
ТАНЕР АЛИ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Спомням си дебатите преди повече от година, когато за първи път разисквахме въвеждането на тол системата в България и предупрежденията, които ние от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, отправихме към тогавашния министър – господин Нанков, който днес е сред нас, като заместник-министър, когато предупреждавахме, че без проби и без добро устройство на самата система не бива да избързваме с нейното въвеждане и преди преговорите с браншовите организации и тези, които ще бъдат пряко засегнати от финансова гледна точка, да не въвеждаме тол системата, въпреки че гласувахме „за“ и бяхме за нея, за да имаме европейски норми, разбира се, и да имаме приходи в държавната хазна.
Очакванията бяха много големи, приказките бяха много големи, на година се очакваха повече от 1 милиард приходи, близо 1 милиард и 200 милиона, като с тези средства щяхме да рехабилитираме пътища, да строим нови магистрали, дори щяхме да помогнем и на общински такива пътища от четвърти и трети клас, въпреки че не са от републиканската пътна мрежа, със субсидии, които се дават на общините като капиталови разходи, да увеличим тези разходи, имайки предвид, че ще имаме достатъчно приходи в тол системата за републикански пътища.
Какво ли не се изказа?! Ние тогава от „Движението за права и свободи“ категорично бяхме „за“ системата и предупредихме, че има една тъмна страна на самия законопроект, тоест имаше едно неведение, което нас ни притесняваше. Не бяха ясни правилата, цените, не бяха ясни колко километра ще бъдат въведени в самата експлоатация. Тогава говорехме за 16 000 км, тоест 80% от 20 000 километровата републиканска пътна мрежа.
Сега се очаква да въведем в система подготовката й, разбира се, за 16 000 км, но да бъдат въведени около 10 700 км, които тази система, заработвайки, да въведе от 1 март 2020 г. и започване на приходоизточника от нея.
Тогава, ако си спомняте това, което казах, за съжаление, го казвам днес – сме били прави. Системата беше така направена спрямо българските изисквания на потребителите, тоест пътища, които не са в добро състояние, да не бъдат въвеждани в тази система, тоест да не бъдат таксувани потребителите – тези, които са превозвачи над 3,5 тона.
В момента браншовите организации и фирми водят преговори с представителите на тол системата и с Агенцията „Пътна инфраструктура“ да има едно синхронизиране на цените и за да няма катаклизми впоследствие.
Аз на Комисията предупредих, че един хлебопроизводител или един превозвач, който извозва хляб, днес, ако плати тази такса, която плащат тези, които са транзитно преминаващи през нашите републикански пътища, това неминуемо ще доведе до вдигане на цената на самите стоки и услуги, тоест на самия хляб като цена.
Ние от „Движението за права и свободи“ преди няколко седмици бяхме предложили намаляване на ДДС на определени стоки и услуги в името на това тези граждани да ползват и цените да бъдат намалени поради трудните обстоятелства, в които се намира самият потребител, особено в малките населени места и там, където освен хляб, насъщният, който произвеждат, друго като препитание нямат.
Вие не се съгласихте, а днес, отлагайки, поводът и доводът за това да отложим във времето въвеждането на тол системата са преговорите с браншовите организации, точно тези, които извозват хляба, защото знаят, че цената на хляба ще бъде повишена, въвеждайки тол системата, особено за местните фирми.
Нашето предложение и тогава, и сега беше да има различни видове такси или най-малкото – субсидиране от страна на държавата точно на такива производители и потребители, за да не вдигаме цената на тези стоки и услуги от хранителния бранш.
Веднага тук ще излезете с мотива, че това не може и няма как да се случи, защото поради европейски директиви има такива държави, които са глобени, защото са разделили за транзитно преминаващия – една такса, или за потребители, български местни фирми – друга такса. Да, но има начини и днес дори, и в днешно време държавата плаща субсидии за труднодостъпни райони, за да се снабдява населението с хранителни продукти, особено с хляб. Така че, когато преговаряте, нека да помислим и върху това как можем да обезщетим тези производители, за да не вдигаме цените. Веднъж, не приемате намаляване на ДДС точно на тези продукти и, втори път, увеличавате цените заради превозвача, вкарвайки го в такава система.
Има много поводи за размисъл. Нека се обединим. Тук не правим абсолютно никакъв популизъм, защото имаше и такива приказки на комисии. Ние не сме Социална комисия, ние сме Комисия по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление. Моят отговор е: ние сме комисия по регионално развитие, но и комисия по местно самоуправление. Нека помислим в тази насока и тези, които отговарят за въвеждането на тол системата – и АПИ, и организацията, като ръководство на тол системата, да водят такива преговори, че да не бъдат ощетени никои от страните.
Благодаря Ви и се надявам с консенсус да вземем това решение, особено на второ четене и тези наши предложения, които са дадени, да се имат предвид, за да не се получи това, което ме притеснява, и това, което и миналата година, и сега, и днес го казвам пред Вас. Благодаря Ви за вниманието.
Ние ще гласуваме „за“ на първо четене и се надявам между първо и второ четене да бъдем информирани как вървят преговорите между браншовите организации и системата тол, която ще бъде въведена. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Али.
Реплика?
Имате думата за реплика.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Али, уважаеми колеги! Бих искал да кажа и да Ви обърна внимание, господин Али, че Вие сигурно също сте запознат от медийни публикации, че в МРРБ в момента текат преговори с превозвачите и че имат уговорка за корекция на плащането по отношение на превозвачи, които изпълняват маршрути по редовни линии. Това е една глътка въздух. Всички останали – тежките превози, те ще си останат, разбира се, да си плащат тол системата, тол таксата, която дължат за ползване на различните видове пътища, но за българските превозвачи, които са по редовни линии, мисля, че коректно трябва да се спомене, че МРРБ води преговори и преговорите вървят към добро – за корекция на цената, която те ще плащат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Втора реплика? Не виждам втора реплика.
Дуплика, уважаеми господин Али? Без дуплика.
Продължаваме с изказванията.
Процедура.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, ще Ви помоля да поканите все пак колегите да се върнат в залата. Преди малко с особен плам господин Ненков като вносител ни обясни колко е важен този законопроект. Виждам сега, че няма голям ентусиазъм в залата, а Законопроектът наистина е важен.
Също ще Ви помоля да дадете думата на господин Нанков, вместо да си говори така пламенно с различни колеги в залата. Наистина разбираме, че всъщност истинските вносители на този законопроект не са господин Ненков и господин Иванов, и група народни представители. Това е Законопроект, който е на Министерския съвет. Затова хубаво е господин Нанков да ни обясни какви са причините, които налагат отлагането на въвеждането на тол системата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Данчев.
Вносителите са тук. Имахме изказване. Ще спазя установения ред – след разискванията ще дам думата и на заместник-министър Нанков.
Продължаваме с изказванията.
Изказване?
Имате думата, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Нанков, благодаря, че дойдохте на днешното гледане на Закона, защото досега три-четири пъти гледаме тол система, а тук представители на Министерството на регионалното развитие мисля, че нямаше, или най-честият представител беше парламентарният секретар.
Ще започна подред. Господин Александър Ненков каза: това е пътят на реформата. Преди малко го казахте, докато представяхте мотивите. Това не е пътят на реформата, господин Ненков. Това, което правите, е пример как не трябва да се прави реформа, как не трябва да се въвежда някаква нова система, как се губи доверие в обществото, как се губи доверие в бизнеса, как губят доверие хората, които трябва да спазват тези закони, и хората, които трябва да реализират тази система.
Ще си позволя да цитирам и господин Ненков, и господин Нанков тук на 26 юли 2018 г. Колеги, слушайте внимателно!
Господин Ненков тогава – 26 юли, точно преди една година: „Всяко едно забавяне е в ущърб на системата.“ Господин Ненков преди една година: „Давам Ви уверение, че цялото усилие и приоритет на правителството е тази система да бъде в сила от 1 януари 2019 г. за леките коли и от 16 август 2019 г. за останалите.“
В какво ни уверихте, господин Ненков, преди една година? Тоест Вие тогава ни излъгахте, заставайки пак на тази трибуна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Свиленски, моля Ви, от трибуната обвинявате в лъжа.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Сега пак от тази трибуна искате още шест месеца.
Следващ цитат: „И колкото повече се бавим, колкото повече се правим на инати и на опозиционери, толкова по-бавно ще влезе тази система и толкова повече приходи ще сме загубили.“
Господин Ненков, кой се прави на инат? Кой се прави на опозиционер днес, една година след Вашето изказване тук, от тази трибуна? БСП ли се прави на опозиционер и БСП ли прави на инат? Къде отидоха тези един милиард приходи, които очаквахте за 2019 г.? Кой ще ги плати на българската държава, на АПИ, на българските пътища, на българските магистрали? Този инат, ама не е от нас, а от Вас, този инат не е от БСП! Един милиард обещавахте. Господин Нанков, според това на коя седалка се вози в джипа, беше от 700 милиона до милиард и 200. Неясно как, но в различните предавания говореше различни числа.
Господин Нанков, започвам и от Вас малко цитати, защото и Вие сте се изказали по темата: „Общественото обсъждане ще приключи през месец септември 2018 г.“ Да де, ама сега сме месец юли 2019 г. Няма обществено обсъждане, няма разговори с превозвачите, няма стиковане на исканията, няма нищо.
„Работим в синхрон с депутатите“. Господин Нанков, това ли Ви е синхронът? Две години не можете да синхронизирате кога да стартира системата.
Тарифирането – каза го и колегата Али – колко време Ви е нужно? Обещавахте до края на месец септември да има тарифа. Тогава казахте, че Световната банка е дала варианти. Да, дала е варианти. И Вие тези варианти ги удвоихте по две и предложихте на превозвачите левче на километър от София до Бургас. Това предложихте на превозвачите. И всички Ви скочиха, нормално, след което стана 40 ст. на километър. И не се знае колко ще стане. Да, защото не знаете какво правите, защото нямате визия.
Господин Ненков, не сте виновен Вие, казах Ви го още първия път. Това е важна реформа и това нещо трябва да го прави правителството. И тук сега трябва да бъдат и министърът на транспорта, и министърът на вътрешните работи, и министърът на регионалното развитие, защото това не е реформа да я направят двама-трима депутати. Нито аз, нито Вие, нито който и да е може да го направим. Но Вас Ви натовариха с тази задача и сега събирате моите критики, разбира се, основателно. Не ми се сърдете.
Обхвата на системата. Стартирахме с 18 хиляди километра, колеги. И този обхват аргументираше този вид система. Защото тази система струва 200 млн. лв. и това българските граждани трябва да го знаят. Двеста милиона лева и аргументът да бъде тази система беше обхват 85% от територията на държавата. В един момент стигаме до обхват шест хиляди километра – пак не е ясно, но горе-долу към там се ориентирате, което Ви го говорихме още от първия ден – че трябва да обхване магистралите и първокласните пътища. Вие ще стигнете до това нещо, аз съм сигурен, но защо трябваше да изхарчим 200 млн. лв., за да изпълним задача, която може да се изпълни с 20 млн. лв.? Обхватът не Ви е ясен.
Говорихме за държавно предприятие и Вие тук ни подкрепихте, че най-добре е експлоатацията да бъде от държавно предприятие. Сега и Вие, и преди това господин Веселинов, който чете доклада на Комисията, се говори за оттегляне на АПИ, изваждане на още функции, на дейности към частни субекти. Процентът комисионна колко става? Седем процента плюс два или минус два, не стана ясно. Надявам се от Министерството да обяснят дали ще е 9% или ще е 7%. Седем процента на един милиард са 70 милиона, на милиард и 200 са 84 милиона – ей така ги давате на някой, вместо да отидат за ремонти и за рехабилитация на българските пътища. Това правите. А всички колеги, които се изказаха тук казаха, че правилното е да бъде държавно предприятие, че функциите трябва да се изпълняват от държавата, за да може изпълнението да бъде под контрола на държавата. Но естествено комисионните са Ви любима тема и, разбира се, където може, трябва да се прокарат.
Говорите за тестов период. Сега? И чух тук една нова терминология – не го виждам председателя на Управителния съвет на АПИ – че системата била готова, технически всичко било в срок, но се отлагала „търговската експлоатация“. Хайде сега, ние сме тук законодатели, да видим къде в Закона или в законите има понятие „търговска експлоатация“ и коя търговска експлоатация отлагаме.
Ако някой е чел договора за възлагане на поръчката, ще види там колко ясно и точно е написано: седем месеца за техническото изпълнение, 12 месеца тестов период и на 16 август старт на системата. Написано е ясно, точно и конкретно. И нека някой сега да стане да каже не е ли изпълнена техническата експлоатация преди 12 месеца и ако не е изпълнена кой носи отговорност? И ако има отговорни ще платят ли неустойки, или няма да платят неустойки?
Тестовият период трябваше да приключи на 16 август, но досега не сме чули аргументи защо не е приключил и защо сега тепърва се въвежда шест месеца тестови период или защото просто не може да проведете едни нормални разговори с българските превозвачи, в които да кажете това, което БСП Ви каза преди шест месеца: тарифиране магистрала и първи клас, автобусите на винетна система и минималният вариант, предложен от Световната банка.
Те предлагат три варианта, ние от БСП Ви предложихме минималния вариант – този вариант, който се приема и от превозвачите. Вариантът с винетките за автобусите се приема от превозвачите, предложихме Ви го. Предложихме Ви и обхвата да е магистрала и първи клас. Понеже БСП го предлага, това било лошо. Като дойдоха превозвачите под кабинета на Борисов, това стана много добре. Една разходка на господин Нанков с господин Горанов в джипа на задната седалка по българските пътища и изведнъж нов закон с шест месеца отлагане – тестови период.
Колеги, олицетворението на този целия сюжет, който Ви разказвах, се казва с една дума: „толгейт“. И тук вече ще трябва да се намесят и други органи – да видим договорът как се изпълнява, изпълнява ли се по сроковете, които са разписани, и защо вкарват българските народни представители в това да легитимират, да узаконяват беззаконието на Агенцията, която явно не си е свършила работата, явно няма компетенциите, възможността и желанието да въведе тол системата. И най-важното – лиши българските граждани и българската държава, според господин Нанков, от 800 млн. лв., според мен около 300 – 400 милиона, защото трябваше да ги има тези пари в бюджета на АПИ, с които да се ремонтират българските пътища. Тази година тези пари ги няма, ще има само от винетки.
Защо накарахме превозвачите да си купуват месечни винетки? Някой ще отговори ли на този въпрос? Всеки един камион, знаете, купува месечна винетка, защото безхаберието на управляващите не можа преди шест месеца да им каже, че винетките ще им важат една година, и те всеки месец сега ходят и купуват винетки. Това се казва „облекчаване на административната тежест“, „електронно управление“ – все такива хубави и красиви думи от устата на управляващите. Допреди една година купуваш веднъж в годината, управлява ГЕРБ, въвежда административно облекчение и става да ходиш всеки месец за винетка, защото така е по-лесно.
„Имаме още спорове по обхвата и тарифите“, казва господин Ненков. Докога ще ги спорите бе, господин Ненков? Кога ще стане ясно, поне на Вас, хайде на други не, какъв да е обхватът и какви да са тарифите?
Световната банка се била забавила. Ами нали тя Ви беше основният гуру, на който вярвахте? Даже и ние им се предоверихме и казахме: дайте по-ниския вариант. Ама Вие и на тях не вярвате, и сега те са Ви виновни.
Не, виновните са тук, в тази зала, и трябва ясно да се поемат отговорности. Надявам се Министерството на регионалното развитие и благоустройството, господин Нанков да дойде, да обясни за обхвата, за тарифите, за загубените пари и за така измисления тестови период, не знам от кого. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
Първа реплика – господин Иванов; втора реплика – господин Станислав Иванов; трета реплика – господин Шишков.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! Господин Свиленски, простряхте се доста обширно във Вашето изказване. Наистина важна тема, радвам се, че я обсъждаме не за първи път в пленарната зала.
Ще засегна една част от Вашето изказване, където казахте как не се прави. Точно това ще попитам Вас, господин Свиленски: БСП кога показа как се управлява пътната инфраструктура в България? Каква визия има, дори във Вашия документ, споменаването на управлението на пътя и на тол системата в България? Всички се съгласихме в тази зала, че тя е необходима за подобряване поддържането и изграждането на пътна инфраструктура в България и, естествено, на първокласните пътища.
Понеже казвате как не се прави, да Ви попитам: как направихте магистрала „Люлин“? БСП, как направихте магистрала „Люлин“? Какво заварихме управлението на ГЕРБ, когато дойдохме на власт, с магистрала „Люлин“, какво направихте Вие? Спомнете си и ми отговорете от тази трибуна. (Реплика от „БСП за България“.)
Нагънатата „Тракия“ – как се прави магистрала „Тракия“? Как направихте околовръстното на София, господин Свиленски? Как БСП направи околовръстното на София? Какво направихте с магистрала „Хемус“, господин Свиленски?
А ние казваме: до 2024 г. ще завършим магистрала „Хемус“ и ще свържем София с Варна, както свързахме София с Бургас по „Тракия“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Свържете увода с темата, уважаеми господин Иванов.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Градивна критика трябва да има. Съгласен съм, че на моменти, и когато обсъждахме първоначално въвеждането на тол системата, толкова се забави. Вие защо по Вашето управление не приехте тол системата? Защо не направихте това обследване? Защо не направихте тарифиране? Защо не направихте обхвата? Ами, защото не можете, господин Свиленски!
Затова сега, когато ние сме поели ангажимента, макар и с това забавяне, където нещата могат да бъдат по-добре прогнозирани, по добре видени от всички – и от бизнеса, и от държавата, да го изпълним и да въведем тази тол система, която е предвидена. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Господин Станислав Иванов – втора реплика.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, позволете ми да не се съглася с темата, която засегнахте Вие, за събираните суми. Трябва да разглеждаме сумите като цяло по принцип. Поради тази причина, знаете, че само от електронната винетка до момента в България са събрани около 250 млн. лв. До края на годината тези пари ще станат може би над 400 милиона. Това, от една страна.
От втора страна, уважаеми господин Свиленски, знаете, че само за един ден – беше посочено и по време на заседанието на Комисията – са събрани 30 хил. лв. от глоби от тол полицията. 30 хил. лв., като ги умножите по сумата до края на годината, които остават като дни, ще се получи една огромна сума. Така че, господин Свиленски, нека да бъдем реалисти и да говорим нещата такива, каквито са. Първо, от една страна, както споменах, 250 млн. лв. са събрани от винетни такси, и се събират в момента по около 30 хил. лв. на ден от тол полицията. (Реплики от „БСП за България“.)
Господин Свиленски, позволете ми да Ви направя реплика по отношение на една дума, която използвахте. Споменахте, че нямаме визия. Ами не искаме да имаме визия като Вашата, която Ви занули касата на БСП (шум и реплики от „БСП за България“), и в момента не знам с какви очи Вие искате да управлявате тук и тази система. Благодаря. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Заповядайте, господин Шишков.
МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, в лично качество аз избягвам политическите коментари, но този път бях провокиран да го направя, така че ще си позволя един политически коментар, взимайки повод от Вашите думи за визията, която ние имаме, за така наречената тол система. Позволих си да отворя Вашата визия и единственото, което прочетох в Раздел „Регионално развитие“, е нещото, което се нарича „Национален фонд за сближаване“, каквото и да означава това. Това леко ми звучи като да вземем от богатите и да дадем на бедните – позната история. (Реплика от „БСП за България“.)
Не знам кое е по-добре в случая.
Много е лесно, когато вземете един готов документ, който е написан на бял лист, да започнете да го критикувате. Да, аз съм съгласен, че има пропуски, има грешки. Всички сме съгласни с това и господин Ненков го каза, но ние трябва да дадем шанс на тази система. Нека да не забравяме, че на парламентарен контрол всеки втори въпрос към регионалния министър е свързан с това – коя отсечка кога ще бъде ремонтирана или рехабилитирана? Отговорът е стандартният: когато бъде готова тол системата, така че нека да не спираме този процес. Важен е, има недостатъци, има пропуски, но те ще бъдат отстранени в процеса на работа.
Завършвайки ще кажа, че не е лесно да се въведе в работен режим такъв механизъм, който може би трябваше да бъде въведен преди 20 години в България. Малко обидно стои – 2019 г. да си говорим в момента за въвеждане на тол система в страната. Това трябваше да стане много отдавна. За съжаление, във визията не го видяхме. Смятам, че нашата визия е по-добра, така че предлагам на колегите да гласуваме „за”. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шишков.
Господин Свиленски, заповядайте за дуплика.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми колеги Шишков, Иванов и Иванов!
Господин Председател, първо към Вас. Предлагам Ви наистина, ама в много скоро време, да организирате на народните представители едно запознаване с „Визия за България“. Явно има интерес, четат я поединично колегите, но не я разбират. Явно трябва да им я обясним, мисля, че няма нищо лошо. Обиколихме цяла България с „Визия за България“, хората ни разбраха (ръкопляскания и оживление в ГЕРБ), хубаво би било и народните представители от ГЕРБ да ни разберат.
Сега конкретно по репликите.
Господин Александър Иванов – магистрали „Люлин“, „Тракия“ и „Хемус“ били некачествено направени. Магистрала „Люлин“ – 400 милиона гаранция, гаранционен обект, непотърсени от държавата, приета от господин Бойко Борисов. 400 милиона!
Господин Иванов, слушате ли ме добре? Гаранционен обект, 400 милиона непотърсени, приет от господин Борисов!
Господин Нанков много добре знае за нашето желание, една година ще стане вече, за проверка на магистралите. Защо отказвате бе, колеги? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Защо Ви е страх бе, колеги, да разрешите независима лаборатория да провери качеството на магистралите в България? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Защо отказвате, а ни каните в някакво деловодство на АПИ да четем проекти?! Не, ние проекти не щем да четем, има кой да ги чете. Проектите и резултатите от проверката ще ги чете българската прокуратура, а ние искаме независима лаборатория да направи проверката.
Господин Станислав Иванов – 30 хил. лв. на ден събирали от глоби. Така ли е, господин Иванов?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Да.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Хайде сега с Вас заедно, като свършим тук, да пуснем едно искане до АПИ – от 1 януари до 9 юли колко пари са събрали?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Защо от 1 януари? От 16 август е датата.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: По 30 хил. лв. на ден, за да видим пък къде са отишли тези пари?! Защото 30 хил. лв. на ден по 180 дни са бая парички и да видим дали господин Нанков ги е събрал?! (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Не, това Вие го казахте.
Само да Ви напомня, че в това тол управление вече работят 600 човека.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): И те си изкарват парите.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: И те си изкарват парите. Да де, ама тези пари трябва да отидат за ремонт на пътища, а не за заплати на нещо, което и досега го е имало.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Ще отидат от винетки.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не ми обяснявайте от място. Елате тук, говорете, да Ви направя реплика, господин Иванов.
Колеги, господин Шишков каза, че системата трябвало да тръгне, за да може на парламентарен контрол министърът на регионалното развитие да не отговаря на… Нали така? Ами хайде да тръгне де. Ама Вие не искате да тръгне. Хайде на 16-и да тръгне тази система и на 17-и, на 18 август министърът на регионалното развитие ще казва колко пътища ще направи. (Реплика от народния представител Младен Шишков.)
Вие искате да го отложите и господин Нанков да се мъчи още една година откъде да намери пари. Помогнете му на този човек – трябват пари на АПИ!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Свиленски, моля завършете мисълта си, завършете изказването, или излизате извън времето за дуплика.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: А Вие искате тези пари да не се събират, и го правите много усърдно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Продължаваме с изказването на госпожа Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Ако трябва да се върнем в историята на подготовката за тол системата, ще отидем на 11 ноември 2015 г. – първият кабинет Борисов на Министерски съвет разглежда доклад на Световната банка за въвеждане на смесената тол такса и електронна винетка.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Дайте да я разгледаме по времето на Станишев.
ДОРА ЯНКОВА: Може да си говорим и за времето на Станишев.
Искам да Ви кажа, че ние гледаме положително на въвеждането на тол системата, но виждаме един бодряшки тон и нервничене, защото Вие не използвате законовите механизми, правата, които сме Ви дали да изберете консултанти, да целеположите политики, да водите разговори с обществото, и всичко това да се случва, както трябва. Имаше дори и междуведомствен съвет на отделните министерства, които да си партнират, и някак си до 2018 г. тук добутахме избран изпълнител и възможности системата да бъде изградена технически. Да, добре, че е изградена технически, защото това са пари на българския народ.
Тук в рамките на няколко месеца ни се разиграват етюди на доброто и лошото ченге. Министър Аврамова смело казва: „Ще въведем тол системата на 10 800 км.“ Министърът на транспорта казва: „Не, на 5000!“ Вчера от консултациите в Министерството на регионалното развитие: около 6000 – само магистралите и част от втори клас, нали така? Тоест ще имаме изградена инфраструктура, но тя, видите ли, ще се ползва за нещо друго.
Второ, министърът на финансите казва: „На мен ми трябват пари. Те са ми предвидени в тригодишната рамка.“ Може да четете дебата от май месец досега.
Министър-председателят казва: „Аз съм добрият човек. Сега по-тихо – трябва да минат евроизборите.“ Пък сега: дай да минат и местните избори. Защо? Защото дори превозът на води във вътрешните превози прави на водата добавена стойност четири стотинки, и тя отива на българските граждани, защото дори за превозите на хора прави лев, лев и петдесет.
И сега не се героизирайте, че ще се намалят тези средства и те няма да отидат върху българските граждани: ще занулим системата, когато става въпрос за пътническите превози, за случайните превози, и за междуведомствените превози и, видите ли, сега мислим единствено за тежкотоварните превози!
Колеги, няма как да се оправдаете, че този дебат не го проведохте честно с българското общество. За този дебат можеше да се говори поетапно от 2015 г. – 2016 г., 2017 г. 2018 г. и на 2019 г. и бизнесът, и гражданите, и хората, пък и Министерският съвет, и ние, депутатите, да направим една справедлива регулация. Сега, да – ние като опозиция се ползваме от това, че бодряшки, на парче работи държавата, но въвеждането на тол системата, създадените документи, всичко това, за което сме Ви съдействали, е повод как функционира държавата, уважаеми колеги от ГЕРБ.
И Вас са Ви сложили отпред като матросовци да браните това, което е пропуснато от администрацията. Пропуснато от администрацията и пропуснати ползи за държавата! И пропуснати обществени отношения – да се разговоря честно с българските граждани!
Вчера слушаме дебата – от 39 ст. на 26 ст. според категорията на замърсяване на ТИР-те на километър. Ами 500 километра да преминава един ТИР, а ние сме държава, в която, знаете, преминават много превозни средства от юг към Европа – ами това е 180 лева на ден минимум.
А сега една винетка за тежкотоварен ТИР е 23. Ами къде са 180 лева, къде са 23? Поне това да въведем, защото в момента покрай тази неготовност ние сме раят на тежкотоварните международни превози, ще бъдем и още шест месеца, сигурно и още три – още девет месеца. Хайде да кажем: „Замразяваме товарните превози вътре в страната, защото народът не си е калкулирал как ще поскъпнат храни или как ще поскъпнат билетчетата, но хайде да не оставяме рая за международните превози и всяка стотинка за България е важна!“ – защо ние, опозицията, да го кажем? И защо да е наша грижата за пътищата, а Вие в момента срамежливо да мълчите и да не знаете как да браните този процес? Ето поради тази причина ние се гневим. Гневим се, защото Вие в момента и с въвеждането на тол системата отново играете на доброто и лошото ченге за театър пред народа, но Вие не подреждате справедливо обществените отношения между хората и най-вече отношението към българските граждани. За всяко нещо: ще го правим, ще струва толкова на данъкоплатеца, толкова ще дадем, но и Вие ще бъдете натоварени – да го кажем искрено и честно!
Ние бодряшки мълчим, после се засилим, после отстъпим – това не е държавническо управление на българската държава. Затова тол системата – да, тя е необходима, сега ѝ е дошло времето – 2015 г. е тръгнала в държавата, ние няма да я спираме. Ние, напротив, приветстваме въвеждането на тол системата, защото тя модернизира българските пътища. В рамките на този театър обаче изглежда смешно държавата и държавността, и увличате и парламента да изглежда смешен! Поради тази причина, ние ще се въздържим. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Янкова.
Има ли реплики?
Заповядайте за реплика.
АТАНАС ТАШКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Янкова! Няма нищо драматично в това, което правим. Напротив, ние искаме да изгладим всичко по системата, искаме тя, след като бъде въведена, нещата да вървят по предвидения начин. Имахме огромното желание да спазим сроковете, но излязоха допълнителни причини и невъзможности, които трябваше да доогледаме, да доизгладим.
Няма нищо драматично в цялата тази история – дали ще плащат 20 лева за едно преминаване, 180 – 200 и така нататък, това е технически въпрос, който ще бъде решен. Идеята, която няколко пъти споменахме, е тези, които износват повече пътищата, да плащат повече, но все още не сме стигнали до точния модел.
Вие казвате, че ще се въздържите, но Вашите колеги в Комисията гласуваха „за“. Аз не мога да разбера – Вие искате да се отложи ли, искате да я приемем сега ли, каква да е таксата, да има ли, да няма ли тол системата и така нататък.
Ние сме загрижени за българските пътища, имаме намерение да стартираме системата. Тя ще стартира на 16-и, но плащането като тол такса, а не винетка, ще бъде отложено с няколко месеца. Може да са шест – ние сме казали „до шест месеца“, не сме казали „шест месеца“. Може след два месеца да сме готови, да сме изяснили въпроса и да стартира така, както трябва да бъде. (Шум и реплики.) До шест месеца!
АНТОН КУТЕВ (БСП за България, от място): Кой ще го реши това?
АТАНАС ТАШКОВ: В Законопроекта е казано: „Най-късно на 1 март.” (Шум и реплики.) Може да стартира след два месеца, може да е след три – когато бъдем напълно готови, тогава ще стартира. (Шум и реплики.) Министерският съвет. В Законопроекта е записано.
Аз не знам Вие чели ли сте го, или така говорите общи приказки? Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ташков.
Заповядайте за втора реплика, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател!
Уважаеми колеги, уважаема госпожо Янкова!
Първо, искам да уточня нещо по отношение на казаното от господин Ташков – въвеждането на системата ще се случи с Решение на Министерския съвет. Така че моментът, в който се прецени, че може да стартира, тя ще стартира технически. Моментът, в който се прецени, че може да започнат да се събират пари за тол, ще стартира с Решение на Министерския съвет.
Уважаема госпожо Янкова, започнахте с господин Борисов.
Искам да Ви върна пък аз към господин Станишев (шум и реплики), когато Вие бяхте тръгнали да строите „Тракия“, като бяхте казали, че ще дадете на концесия пътищата на България и ще облагате не само тежкотоварните, а и леките автомобили с тол такса. Това беше решението на кабинета Станишев! Това по отношение първоначално на Вашето изказване. (Шум и реплики.) Да, това е визията може би. И тази визия може би е залегнала в сегашната визия.
Това, което искам да кажа обаче, госпожо Янкова, е, че 350 милиона са събрани миналата година. Тази година са събрани 250 милиона до момента – може би ще бъдат над 400 милиона към края на годината, от една страна.
От втора страна, госпожо Янкова, погледнато реално ние искаме да изгладим всички страни и да засегнем всички аспекти при обсъждането на тази система, за да може тя, когато я въведем, да бъде адекватна. Затова ние се съгласихме, знаете, при разговори с превозвачите да бъдат коригирани цените за превозвачите, които са пътнически превози, които са по редовните линии, така че тази система е отворена. Затова и в МРРБ се стартира дискусията по отношение на тол системата и благодарение на тази дискусия в момента се взимат решения. Това исках да кажа. Благодаря. Надявам се, че ме разбрахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Трета реплика?
Имате думата, господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Янкова, Вие направихте чудесна ретроспекция на това, което се случва в последните две години с въвеждането на тол системата, но пропуснахте няколко неща, които ми се струва, че е редно да припомним на колегите тук, в залата.
Първо, спомняте ли си как нервно премиерът Бойко Борисов още 2017 г. заплаши, че държавата сама ще построи тол системата, ако не успее най-накрая да връчи тогава поръчката за изграждането ѝ? А спомняте ли си преди няколко дни в едно шумно представено авиошоу по една от новоизграждащите се магистрали как премиерът нарече в обръщение към господин Нанков – който, между другото, продължава да си говори и да не следи дебата, но това е друг въпрос – че тази система е печатница за пари и каза на заместник-министър Нанков да пускат печатницата за пари? И преди малко, когато господин Иванов пък каза, че системата събирала от глоби, наложени от тол полицията, 30 хил. лв. на ден, трябваше да каже може би също така, че същият този господин Нанков заяви, че всеки ден, в който системата не работи, държавата губи по милион и половина лева на ден. Къде са 30 хиляди, къде са милион и половина, госпожо Янкова?
И питаме сега, разбира се, може би и Вие трябва да зададете този въпрос: кой носи отговорността за тези пропуснати ползи? В своето изказване господин Свиленски също обърна внимание, че това са загуби за държавата в размер на над 300 млн. лв. до въвеждането, до старта на тол системата, когато ѝ да бъде това, господин Иванов. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Данчев.
Дуплика, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Гледам на въвеждането на тол системата като нещо много сериозно. За тези, които си живеят в миналото, им препоръчвам да си четат книжки – Сергей е написал и други книги, прочетете ги!
Въпросът е сега – в рамките на четири години и половина я въвеждаме. Тя има много елементи. Първият елемент – поръчките. В самия доклад, ако четете документите – Вие дори не четете документите – добре е премиерът да Ви направи може би семинар, на Световната банка, на други… Документът на Световната банка още оттогава дава някакви прогнозни цени. И сега, че в рамките на тези четири години и половина, хората за които я въвеждаме, българското общество – ние тях представляваме, че не сме провели този дебат миналата година, по-миналата, че бодряшки си казвахме: да, ние го въвеждаме, въвеждаме системата, не е проблем на опозицията.
Както и да се оправдавате, Вие пренебрегнахте един от елементите на въвеждането на системата – дебата с гражданите, превозвачите и всички, за които сега казвате, че са обективен фактор – да отложим. Четете и това, което Ви казва Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ! КРИБ Ви предлага след първото тримесечие на 2020 г. да я въведете, а доколкото знам, Вие доста слушате КРИБ, и не само КРИБ – и превозвачите. Ако ние сме популистка опозиция, ще Ви кажем: освободете хората и не въвеждайте тези такси, но гледаме държавнически на въвеждането на тол системата.
Да, има изградена в момента тол система и не може да корим тол управлението и Министерството, но Вие имате сбъркан дебат с българското общество. Вие не разговаряте с хората! Вие смятате, че тъй като управлявате, те трябва да се съобразяват с Вас.
Този дебат от миналата година, който го пропуснахте с превозвачите, с хората – това са пропуснати ползи вече в тол системата за бюджета на страната. И затова искаме да Ви кажем, че Вие не гледате на това нещо държавнически. Ние гледаме изключително сериозно, защото сериозно се готвим за управлението на държавата. (Шум и реплики.) Ще Ви благодарим, ще кажем, че сте изградили една добра, модерна тол система, с добри консултанти, но колкото по-бързо въведете тол системата и тя заработи, ние по-леко ще приемем управлението на страната. Благодаря. (Ръкопляскания от „БПС за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Янкова.
Обявявам прекъсване на работата.
Ще започнем след тридесет минути с продължение на изказванията.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, продължаваме с разискванията. Последно взе думата народният представител Дора Янкова.
Има ли други?
Господин Бонев, заповядайте.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми народни представители! Защо се налага отлагане на тол системата? Правителство, министерства, министри, заместник-министри, АПИ – никой не дава навременна и синхронизирана информация какви са причините – дали са финансови, технически, технологични, управленски, комуникативни или може би е микс от всички?
Първо, законодателно безсилие. Вместо устойчиво скрепени, превъртане отново и отново на текстове, обяснения без да има никаква устойчивост и ясна правна рамка. Към настоящия момент липсва единен закон, който да регламентира действията на всички равнища. Няма да визирам подзаконовите нормативни актове и издадените наредби. (Шум и реплики.)
Ще имате възможност да ми направите реплика.
Второ, финансова безотговорност. Вместо приходи от тол системата, продължава плащане на такси и винетки, като по този начин се изграждат правила на поведение от страна на фирми, шофьори и граждани. Отново отлагане. Визирам едномесечните винетки, а не целогодишните. Основателно ли е поредното отлагане, при положение че се допускат огромни пропуски и приходи за бюджета. Всички знаем за недофинансирането на пътищата – втори, трети и четвърти клас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля да удължим времето на групата.
ЛЮБОМИР БОНЕВ: Трето, социално напрежение и настройване един срещу друг на различни групи от обществото, а като резултат неяснота относно размера на тол системата.
Четвърто, не се допуска прозрачност и контрол, за да се разбере кога и какви пари са похарчени, следователно каква е представата на България пред Европейския съюз за един стратегически отрасъл, който има както човешки, така и социален фактор.
Пето, липса на експертиза, дори на оперативно равнище, изявления и словесни бушони – обхват, цена, наредба. Абсолютно всичко липсва. Няма никаква прогноза относно последствията в краткосрочен и дългосрочен план за държавата, за гражданите, за фирмите, за превозвачите. Отново се налага отлагане. Граждани и фирми се заливат с различна информация абсолютно хаотично.
В крайна сметка с това поредно отлагане пак отиваме в мъглата за отлагане на сроковете. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Бонев.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Нанков! Не спряха тези разговори днес. Сега обаче е хубаво да си кажем, че това, което се случва в момента, е едновременно очаквано, логично и скандално, защото нещо подобно се случи и с електронните винетки. По Закон те бяха въведени от 1 януари 2019 г., но заради проблеми в системата се наложи шофьорите на автомобилите да не бъдат глобявани до 15 януари. Всъщност това, което се случва, показва липсата на способност за планиране и спазване на предвидените графици на институции като Министерството на регионалното развитие и Агенция „Пътна инфраструктура“.
Самият факт, че регионалният министър, който днес отсъства – госпожа Аврамова, с лека ръка отбелязва, че Законът за пътищата просто ще бъде изменен, за да удовлетвори новия график, тотално обезсмисля каквито и да е планове, които се готвят с години и за които, както беше казано в други изказвания днес, бяха платени близо 200 млн. лв.
От това, което се представи от вносителите на Законопроекта, стана ясно, че държавата изобщо не е готова с нито едно съществено решение, което касае тол системата. Вече стана въпрос, че не е ясен обхватът на пътната мрежа, която се таксува, не е ясен и размерът на тол таксите, които тежкотоварните автомобили ще трябва да заплащат.
Разбира се, няма как да не обърнем внимание на основателните претенции на транспортния бранш, защото наистина в навечерието на тази промяна за техния бизнес, те нямат абсолютно никаква яснота относно обхвата и стойността на таксите, а Агенция „Пътна инфраструктура“ би следвало да поеме отговорността за липсата на тези два ключови елемента, защото тя отложи за последно това най-важно решение. На изслушване на господин Нанков в Регионалната и в Транспортната комисия преди две години ние задавахме въпроса за обхвата на тол системата. Още тогава предупреждавахме, че този дебат трябва да стартира далеч по-рано от само няколко дни преди въвеждането в експлоатация на тол системата.
Разбира се, за никой не е тайна, че и самите изпълнители очевидно също са закъснели. Ясно е, че дори системата да беше влязла в употреба от 16 август, то пак нямаше да има достатъчно време да се тества. По-рано днес господин Свиленски вече каза, че тази система трябваше да започне тестове преди една година.
Например към момента председателят на тол управлението, който виждаме тук днес в залата, няколко пъти вече в публични изявления заявява, че са готови 65 нови рамки – от общо 100, които трябва да бъдат изградени за нуждите на тол системата. Всъщност истината е, че много трудно е да се разбере как се движи техническото изпълнение на тол системата, защото цялата ѝ изработка, изобщо нейното въвеждане е потънало в гъста мъгла и непрозрачност на процеса. Вероятно тук управляващите крият пред нашето общество, че има и други причини за тяхното желание да отложат въвеждането на тол системата, но за нас от опозицията тук прозира мотивът за предстоящите местни избори. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
С две думи, покрай новите срокове за въвеждане на тол системата, днес ни се предлагат и други предложения, които ще променят също така много сериозно бизнес плановете около новата тол система. Днес вече стана ясно и за промените, които се предлагат по отношение на така наречените доставчици на декларирани данни. Припомням, че това трябва да се GPS компаниите, които така или иначе предоставят устройства на камионите. Досега идеята беше те да подписват договори с Агенция „Пътна инфраструктура“ и директно да подават данни за движението на камиони към нея, като неофициалната информация беше, че ще действат без комисионна.
Днес ние вече знаем причината за тези промени. Това са едни 2% от приходите в тол системата или около 20 милиона на година, които ще отидат в тези доставчици на декларирани данни. Сега тези компании ще сключват между другото и договори с националните доставчици на услуги.
Да отбележим за незапознатите слушатели на нашия дебат, че към момента има само един регистриран национален доставчик на услуги. Ако той се запази като един-единствен, това ще означава приходи за него, само от първата година на работа на тол системата, а ако прогнозните приходи за нея са верни – около 50 млн. лв. под формата на комисиони. Така че вече знаем истинската финансова причина за действията по промените в този законопроект. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Данчев.
Има ли реплики?
Заповядайте, първа реплика.
МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Данчев, поставихте доста въпроси и аз успях да си запиша няколко, които са ключови.
На първо място, споменахте, че системата с електронните винетки е тръгнала с фал старт, така да се каже. Разбира се, аз не бих могъл да се съглася с едно такова твърдение. Да, имаше проблеми на места, но тези проблеми бяха отстранени, и то в много кратки срокове. Именно в тази посока са отлаганията на сроковете, защото ние искаме да сме сигурни, че системата ще работи в пълен обем, без грешки, защото едно е да тестваш електронни винетки, друго е да тестваш тежкотоварни автомобили, които изминават някакво разстояние от точка А до точка Б. Така че в тази посока е именно това отлагане, за да могат да бъдат направени тестове в реални условия.
Това е система, която досега не е работила, система, която е до голяма степен иновация въобще за Европа и за целия свят, нещо, което тепърва започва да се разработва. Така че е нормално да дадем някакъв разумен срок, който да бъде разработен добре, за да очертаем ясна визия за мащаба на изминатите разстояния, мащаба на теглото, ако щете, на тежкотоварните автомобилите и всичко това, което е необходимо да бъде събрано като данни, за да могат да бъдат направени необходимите анализи, на базата на които вече да бъдат наложени такси, които са реални и близки до очакванията на управляващите, реални и близки до очакванията на превозвачите.
Така че чисто технически са причините за отлагането. Няма нищо нормативно, няма никакъв друг проблем, особено пък това, което Вие визирате по отношение на местните избори. Тук това е пълна демагогия. Въобще не става въпрос за местни избори. Знаете, че голямата част от обхванатите групи, това ще бъдат транзитните превози, които до голяма степен не касаят местното самоуправление. Да, ще има и част от пътната мрежа, която ще бъде толувана от първи и втори клас от мрежата, но това по никакъв начин няма да повлияе негативно или позитивно на местната власт.
Нека да не спекулираме с тази тема. Ясни са причините. Искаме да имаме точен анализ, точни данни, на базата на които да изградим една добре и правилно работеща система. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Шишков.
Втора реплика?
Господин Иванов, заповядайте – имате думата.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Данчев, нека да не спекулираме с темите.
Първо, Световната банка е нашият консултант. Знаете, че австрийската фирма – няма нужда да ѝ назовавам името, е изпълнител на този проект. Когато говорим за обхват, обхватът ще бъде изпълнен в своята цялост от изпълнителя, а каква част от обхвата ще стартира, е наше решение. Това решение ние ще го вземем след дебатите, които в момента се водят в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
По отношение на притеснението Ви за загубата на средства. Господин Данчев, знаете колко милиарда отпусна правителството за дострояването на магистрала „Хемус“. Знаете, че повече пари ще влязат тази година от винетни такси и от глобите, които се налагат по тол системата.
Отново Ви моля да не спекулираме. Нека да гледаме принципно нещата. Нещата са такива, че тази система ще тръгне, когато ние имаме споразумение с бизнеса и това споразумение ще се превърне в реалност до 1 март следващата година. Това е. Аз не знам какво не разбирате! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Иванов.
Има ли трета реплика?
Заповядайте за трета реплика, господин Бонев.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Данчев, напълно разбираме това, че ще има огромни загуби за бюджета – загуби на средства, загуби, жизненонеобходими за поддържане на републиканската пътна мрежа, която е в критично състояние, окаяно състояние.
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Кога?
ЛЮБОМИР БОНЕВ: Много е интересно дефинирането „в срок до 31-ви“ – ама, дали ще бъде на 1 октомври, на 1 ноември, на 1 декември… Тук говорим за устойчивост относно законодателство, говорим за устойчивост относно разчети на фирмите, говорим за превози, за цени – това също е един добър акцент – „до“, „от – до“, ама кога ще се случи, как ще се случи – пак остава загадка. Това е само малка част от нещата.
Господин Шишков в репликата призна: да, наистина има технически проблем.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Няма проблем.
ЛЮБОМИР БОНЕВ: Той го каза, не го казвам аз.
Господин Шишков призна, че има технически проблем. Техническа експлоатация. Доколкото си спомням, в договора на фирмата изпълнител последните три месеца са за техническа експлоатация и дали това словосъчетание – незнайно какво означава – не се използва точно за това, че се изпускат сроковете? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Бонев.
Възможност за дуплика – заповядайте, господин Данчев.
Пълен набор от три реплики.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Шишков, Иванов, Бонев!
Първо, към господин Шишков. Господин Шишков, ако днес сте слушали внимателно изказването на колегата, който седи до Вас – господин Ненков, той започна сутринта – по-рано днес, с признание, че наистина системата за електронните винетки е стартирала с тежки проблеми, които, разбира се, имаха своето отражение и върху потребителите на системата, и за държавата. Тъй като държавата беше лишена от приходи от тази система в продължение на повече от две седмици, в това число и от приходи от глоби за неизползване на винетка.
Факт е, че обхватът на системата, господин Шишков, не е ясен Факт е, че наистина се въвежда или се прави опит да се въведе в експлоатация една много модерна, по признание на специалистите в областта, тол система за събиране на тол такси. Но истината е, че ако от самото начало Вие, респективно Агенцията за пътна инфраструктура, имаше идея за обхвата на тол системата, то тогава вероятно и въвеждането ѝ в експлоатация щеше да стане много по-лесно и много по-безпроблемно. От една страна, сега се изгражда една система, която очевидно няма да се използва, което я прави донякъде и безсмислена, от друга страна, се оказва, че едни рамки, които бяха предварително направени и които сега се включиха в системата, би следвало вече да са събрали някаква информация – за трафика, за товарите, за всичко това, което говорите Вие, всъщност не са вършили никаква работа.
Така че техническите причини, които изтъквате Вие, наистина за мен са субективни. Обективните причини аз вече казах кои са и това са невъзможността на Министерството на регионалното развитие, на Агенция „Пътна инфраструктура“ да осъществяват и реализират заложените планове и проекти. Това е неспособност на управляващите и е обективната причина за отлагането на тази система.
Съгласен съм, господин Иванов, че Световната банка е наш консултант, а управляващите – Вие, ще решите какъв да е обхватът на тол системата, но тогава се питам: необходим ли беше толкова всеобхватен, скъп доклад от страна на Световната банка, за да се стигне накрая до извода, който правите Вие, че всъщност каквото и да пише в тези доклади, решението ще го вземете без значение на написаното в тях?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Не съм казал такова нещо.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Пак казвам, тук големият въпрос е: кой ще носи отговорността, къде отива отговорността за пропуснатите приходи за бюджета, за пропуснатите възможности за извършване на рехабилитация, ремонт и изграждане на нови пътища с приходите от тол системата, която се забави с повече от година? Защото в първоначалния вариант трябваше да бъде въведена в експлоатация месец март, а сега го отлагаме за месец март догодина. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам, госпожо Председател.
И накрая на господин Бонев – с една дума: наистина, господин Бонев, фрапантна е неспособността на това правителство да създава планове и да ги реализира успешно. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Данчев.
Заявено е изказване от господин Генов – заповядайте, имате думата.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Нанков! Уважаеми колеги вносители, както виждате, на нас ни стана ясно, дори и на Вас вече Ви стана ясно как този закон и неговото реално въвеждане в действие са пълен хаос и най-лошото е, че този хаос продължава да се разраства. Проблемът с двата пъти отлагане на старта на системата вече прилича на някакъв параван, зад който прозира натиск от интереси и прекрояване на апетитни части от закона. Няма как да си обясним, още по-малко Вие ще обясните, че в 90-ата минута на мача си прокарват поредните промени в закона.
Кой ще дръзне да обясни например защо се променя режимът на така наречените доставчици на декларирани данни? Уж идеята беше те да подписват договори с АПИ, а сега изведнъж това ще се прави от посредниците между АПИ и потребителя, така наречения национален доставчик на услуги.
Опитите да си прехвърлят оправданията за поредното закъснение на гърба за закъснели и неосъществени преговори с превозвачите, няма как да бъдат достоверни. Повече от ясно е, че поредното забавяне, и така вече с около девет месеца – месец март 2020 г., е изключително и само по вина на държавата.
Оттук-оттам се чуват гласове от архитектите на Закона и те си признават някак си, че двукратното отлагане на старта на системата е елемент на доста голяма неяснота от нейния обхват, тарифите и всичко това, което колегите тук коментираха – не искам да го повтарям. По същество – пълен хаос е идеята с начина на плащане. Няма грам обяснение защо отпадна досегашната идея камионите да плащат тол по избор, през маршрутни карти, бордови устройства или GPS системи. Сега това рязко отпадна с единственото обяснение, че АПИ не може да извършва търговска дейност – като че ли сега открихме тази нейна невъзможност. Разбра се, че до момента няма нито една фирма, която да е успяла да интегрира системата с АПИ и да започне реална работа в действие.
Дреме се и на етап регистриране и подписване на договори с такива доставчици. Не са ясни и мотивите, според които държавната агенция се освобождава изцяло от планираната първоначална продажба на тол такси и как така изведнъж няма капацитет да изпълнява тази работа, а в същото време същата държавна агенция продава винетки през сайта bgtoll. Или да търсим обяснението във финансовия ефект? Националните доставчици на услуги прибират 7% от цената и на винетките, и на тол таксите, като приходите от вторите ще бъдат неколкократно по-големи. Да пресмятаме ли колко милиона на година ще изтичат по този начин?
Накрая, както сте тръгнали с тримесечните отлагания, 1 март не Ви върши работа, направо запишете 1 април, за да повярват повече хора на тази идея, че тя ще се осъществи. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Генов.
Има ли реплики? Реплики към господин Генов? Няма.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Внимателно изслушах това, което колегите от ляво имаха като аргумент против приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата и оставам с няколко впечатления от техните изказвания.
Първо, според мен някои от колегите може би дори и не са прочели Закона в цялост, щом даже преди малко се твърдеше, че едва ли не е отпаднало закупуването на маршрутни карти. Аз такова нещо в Закона не знам, поне лично не съм чел, нито съм внесъл, демек не съм се подписал под такова нещо.
Вие говорите за апокалипсис, трагедия, невъзможност на институциите да се справят, нито един план не е бил изпълнен. Колеги, ако беше толкова лесно, може би някой преди нас е щял да го направи, но, уви, никой не го е направил. Факт е, че през 2019 г. България е една от държавите, последните държави, които нямат такава електронна система. Това означава, че сме тръгнали да правим именно тази реформа с цялата отговорност, с всичките налични ресурси – някой път не е толкова лесно, някой път изисква повече време и в крайна сметка това не трябва да бъде причина да се омаловажават усилията да не въведем една изключително иновативна, модерна система, от която България ще се ползва години напред от редица правителства. Реалният ефект от тази реформа няма да е след пет-шест месеца, една година, а десетилетия напред. ГЕРБ ще остане в историята с това, че е направил тази система и аз съм убеден в това нещо, колкото, може би, и на Вас да не Ви се иска.
В крайна сметка аз не разбрах от Вашите изказвания Вие „за“ тази електронна система ли сте, или не? Защото, ако сте „за“ – направих справка с последното гласуване, когато всъщност регламентирахме въвеждането на тази електронна система, Вие сте гласували „против“.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): А, вярно ли е?
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Каква е Вашата визия за това да напълним бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“, така че да търсим някакви наистина средноевропейски нива на качество на строителство и модерна пътна мрежа? Това ли е Вашата визия – да сте „против“, на всяка цена „против“? Няма значение какво се предлага, няма значение, че това не е някаква електронна система, която ГЕРБ ще си я ползва – ще я ползват десетилетия напред. Утре може Вие да сте управляващи, Вие ще черпите този ресурс, Вие ще го определяте примерно как да разпределите този ресурс по най-целесъобразен начин.
Чух още по-несъстоятелен аргумент от гледна точка на това, че, видите ли, защото идвали местни избори. Аз по-несъстоятелен мотив и аргумент срещу приемането на Закона, наистина не бях чувал. Че коя реформа, колеги, е лесна? Че кой превозвач иска да плати повече, отколкото е плащал сега? Ако беше толкова позитивно и без да има някакви сблъсъци, нямаше тогава да тръгнем да го правим. Защото така или иначе отсрещната страна, потребителите на тази електронна система, със сигурност, знаят, че това ще породи сериозен конфликт и сериозно напрежение, което трябва да бъде изгладено.
Чух друг аргумент за това, че двукратно се е отлагало влизането на електронната система.
Колеги, ние не сме отлагали досега нищо от тази електронна система. В предишния закон, който регламентираше, бяхме сложили 16 август крайна точка, в която трябва да се въведе и техническата, и търговската експлоатация – няма значение, че в Закона не го пише. Тук става въпрос за съвсем различно… Мисля, че говорим на разбираем български език – едното е въпрос за техническата готовност на системата, другото е за събирането на електронните такси и нищо друго по-различно от това.
Ние не сме отлагали до този момент въвеждането на тази система и пак не го отлагаме. Отлагаме, така да кажем, само търговската експлоатация, събирането на електронни такси. По договор фирмата изпълнител трябва да предостави на държавата готовност за експлоатиране на 10 800 км пътища – това е факт, и ще бъде факт на 16 август тази година.
Държавата има необходимост и не виждам нищо плашещо в това да потърси повече възможности за компромис, някаква пресечна точка. Пак казвам: всеки превозвач знае, че това ще оскъпи неговия превоз. Няма нищо лошо – държавата не да си заравя главата в пясъка, не по някакъв силов метод административно да налага някакви тарифи или обхват, а да потърси максимално балансиран подход.
В своето изложение казах нещо много важно: без доверие между двете страни една реформа е абсолютно безсмислена, тя няма да даде своя резултат. Реформата винаги е свързана с много препятствия, винаги е тежка, винаги има недоволни. Работа на държавата, на отговорните институции, на отговорните политици е да не се плашат от дебат или от по-труден път, ако ще и със забавяне няколко месеца, за да се намери този балансиран подход. Мисля, че това е истинското държавническо поведение. Всичко останало е в сферата на драматургията, на политическото заиграване с темата, без да си дадем ясна сметка каква е целта.
А целта е следната: да обърнем модела – затова е реформа. Смятам, че това е една от най-тежките реформи, които се правят в държавата в момента. Мога да дам и други примери с реформи, които в момента текат, но това е една от най-съществените – да обърнем модела на финансиране на Агенция „Пътна инфраструктура“. Всеки иска да кара по хубави пътища, всеки иска да се ползва от тази инфраструктура, всеки гледа на Запад. Нека, когато говорим за Запада, да погледнем какъв е моделът, кой плаща повече – леките автомобили, тези, които не рушат магистралите и инфраструктурата, или тези, които ползват повече, рушат повече и са по-тежки? Има проблеми с претоварването на камионите – това всеки го знае, което като много важна функционалност бъдещата система също ще отчита. Когато гледаме на Запад, виждаме какво се случва в Австрия, в Швейцария. Държавите са си го направили по друг начин – имат винетки, всяка област отделно има пътни данъци, които плащат само за пътища, на трето място – плащат и върху всеки литър гориво добавка, която пак отива в бюджета за правене на пътища. Затова, колеги, те имат хубави пътища.
А ние до този момент имаме една винетна система, остаряла по своя смисъл, която генерира около 350 – 360 милиона миналата година, което е крайно недостатъчно. От тези 360 милиона, 70% от тежестта отива в леките автомобили. Как тогава ще имаме тези пътища, за които някак така бленуваме?
И тъй като, колеги, отстрани, естествено, давате с радост акъл, аз затвърждавам своето мнение, че Вие на приказки сте много силни. Много е лесно отстрани – страхотни идеи, визия за България, магистрали, чудесии за хората. За всичко, което хората искат да чуят, Вие сте насреща. Проблемът, колеги, при Вас е единствено само когато управлявате. Вие в опозиция сте много силни, и признавам това нещо, винаги си имате достатъчно аргументи, но в крайна сметка, когато дойдете да управлявате, се проваляте, защото едно е на приказки, друго е да го направиш реалност. И няма как да възприема едва ли не обвинението, че ние не сме подходили или не сме изпълнили плана, който сме направили.
Аз мисля, че ясно Ви беше споменато, и нека да не забравяме, защото това е много важно: магистрала „Люлин“ докъде беше – едни насипи и нищо повече; магистрала „Тракия“ – най некачественият участък, за който Вие говорите за некачествено строителство. Най-некачественият магистрален участък е Чирпан – Стара Загора, това е магистрала „Тракия“. Защо, колеги, тогава не го направихте? Защо не тръгнахте в тази посока? Защо сега, когато някой е решил, че ще го направи и ще се опита да го направи, и съм сигурен, че ще бъде изпълнено, защо в момента не подкрепите тази хубава идея? Тя е национална, тя е над политическото заиграване. Търсите единствено и само начин да се конфронтирате и да намерите пробойни.
Завършвам с това, че в крайна сметка не трябва наистина да е нещо толкова фрапантно и, видите ли, всичко се е провалило, защото няколко месеца държавата ще забави въвеждането на събирането на електронни такси. Това е държавнически подход, който смятам, че всяка една управляваща партия трябва да търси. Нищо насила не трябва да се прави. Решенията насила обикновено са катастрофални и не са с дългосрочен ефект, а с някакъв краткосрочен такъв.
Надявам се и апелирам към всички трезвомислещи хора да подкрепят едно отлагане не за нещо друго, а да се намери този необходим баланс между потребителите и държавата. Неслучайно сме записали в Закона до 1 март 2020 г. Ако в рамките на следващите седмици, месец, два се стигне до някакво споразумение между превозвачите и държавата, а аз знам, че сме на път да стигнем до някакво такова заключение, в крайна сметка и Агенция „Пътна инфраструктура“ имат готовност това да се случи и да стартира търговската експлоатация буквално в рамките на няколко дни, и никакви политически мотиви, никакви технически мотиви не могат да спрат държавата и правителството да реализират този проект. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
Реплика?
Господин Шишков, заповядайте на трибуната.
Първа реплика и единствена.
МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Ненков, ще Ви дам възможност да продължите, като бих искал да подчертаете нещо, което пропуснахте – да подчертаете и да обясните още веднъж на колегите, каква е истинската причина за отлагането с няколко месеца въвеждането на експлоатацията, а именно това, че това правителство създаде един нов модел на поведение, което е изключително демократично, което се вслушва във всички заинтересовани групи, включително и от превозвачите.
Причината е точно това – да се намери точният баланс, да се намерят точните тарифи и начинът, по който ще бъде експлоатирана мрежата. Това бих искал да обясните още веднъж на колегите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Шишков.
Има ли други реплики?
Няма време „БСП за България“.
Дуплика – заповядайте, господин Ненков. Три секунди.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, ако беше лесно, всеки щеше да го направи – qфакт. В това, което Младен Шишков каза, е абсолютно прав.
Ние не сме нито безгрешни хора, нито сме роботи, имаме добри желания и добри намерения. Някой път естествено е необходимо повече време. Някой път е необходимо човек ей така просто да се замисли върху това, което се е случило, и да види фактите. На 1 януари, не го крием, имаше техническо забавяне – имаше проблеми. Да не влизам в подробности сега, но имаше проблеми – поставихме потребителите в ситуация, в която трябва да се ориентират какво да правят, един път закупуват винетки после трябваше отново, имаше такива технически проблеми. Сега какво трябва да направим? Трябва да кажем: дайте отново да го направим по същия начин, да поставим под съмнение изобщо цялата система, да поставим в неизгодна позиция потребителите и после да излизаме и да обясняваме, като магаре на мост, че тъй като сме решили, че на 16 август трябва да стане всичко?! Видите ли, ние сме безгрешни и ще го направим точно така. Не мисля, че това е някакъв нормален, разумен подход. Истинската отговорна политическа сила, която управлява, трябва да умее, когато вижда, че има евентуално възможност за пораждане на някакво съмнение, или все още непостигане на някакъв компромис, да даде дори крачка назад. Неслучайно казах шест месеца, три месеца няма никакво значение – тук перспективата е дългосрочна. Държавата ще се ползва с този ресурс, който ще генерира тази електронна система. Всички правителства десетилетия напред ще се ползват от възможността да направят едни истински, качествени, европейски пътища. Това е целият мотив и целият път, по който сме тръгнали да го правим. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
По начина на водене?
Заповядайте, господин Генов.
Процедура по начина на водене!
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Да, по начина на водене, госпожо Председател.
Обяснете на господин Ненков и на господин Шишков, защото единият преди малко каза, че нямало отлагане, а другият казва, че имало отлагане. Поканете ги да се разберат има или няма отлагане на системата? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Нямам правомощия да приканвам за разбирателство народните представители.
МАНОЛ ГЕНОВ: Господин Ненков, аз не знам как не Ви е неудобно?
Обяснете на господин Ненков, не му ли е неудобно – господин Нанков е обещал поне на петдесет актуални въпроса да се изградят пътища, надявайки се като панацея на тази система, госпожо Председател. Сега отлагането мисля, че поставя господин Нанков в това неудобно положение, така че обяснете му, госпожо Председател…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Приписвате ми правомощия, каквито нямам.
Злоупотребихте с процедурата.
Има ли други изказвания?
МАНОЛ ГЕНОВ (встрани от микрофоните): Към Вас се обръщах непрекъснато с молба за съдействие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Заместник-министър Нанков, давам Ви възможност да отговорите на поставените въпроси и може би да въздействате на начина, по който ще гласуват народните представители с тези отговори.
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Господа и госпожи вносители на Законопроекта за изменение на Закона за пътищата, уважаеми дами и господа народни представители! Аз ще започна с благодарност към вносителите на Законопроекта, който убеден съм, е логично потвърждение, логично следствие от доста усиления, конструктивен и градивен диалог в последните три месеца с превозвачите – нашите браншови партньори. Ще дам малко аргументи в подкрепа на това свое съждение впоследствие. Още веднъж благодарности към вносителите на Законопроекта.
Може би трябва да се обърна и към колегите от парламентарната група на БСП, които зададоха въпроси , със следното съждение: ние не изграждаме тол системата за опозицията в парламента, а за всички български граждани. Това трябва ясно и категорично да бъде разбрано най-вече от Вас. Предпочитаме те да бъдат доволни и спокойни при въвеждането на системата и да изтърпим всички политически критики, но в никакъв случай да не внесем сътресение в транспортния бранш, в търговския, ако искате, в бизнеса като цяло, а, разбира се, най-вече в българските граждани.
Според анализа на Световната банка въвеждането на тол тарифите не би трябвало да се отрази съществено на цената на крайните продукти, защото един ТИР не превозва например един килограм захар, а няколко тона. Става дума за икономически анализ, който не съм убеден, че някои от колегите от парламентарната група на БСП биха могли да разберат, затова няма да губя времето на целия парламент. (Шум и реплики от „БСП за България“.) С две думи, не искаме да даваме повод за спекулации и за притеснения на крайния потребител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Нанков, моля Ви за повече уважение към народните представители, които след малко ще упражнят правото си на глас по този законопроект.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Извинявайте, госпожо Председател.
Да, права сте, извинявайте за направената…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Ако може да промените нагласите към повече гласове за подкрепа, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Да, благодаря Ви.
Това ще се опитам да направя в оставащото си изказване.
Виждаме, че аргумент, отново към колегите от БСП, е пропускът, водя си записки, затова поглеждам, на приходите в бюджета и невъзможността на тези приходи да бъдат използвани за ремонт и рехабилитация на пътищата. Тук искам да отбележа няколко неща.
На първо място, точно правителствата на ГЕРБ се налагаше да Ви убеждават, че трябва да има тол система. Госпожа Янкова направи ретроспекция назад във времето, тоест че тези приходи са възможни на първо време. Не усетихме тази загриженост за приходите нито в политическия отпор при първоначалното представяне въобще на идеята, на логиката, на концепцията за тол системата, нито от двегодишната ни битка да стартираме самата процедура за избор на изпълнител. Тогава никой от Вас не бързаше между другото.
На второ място, да, прави сте като държавници, ако сте държавници, разбира се, че е нормално да се мисли за приходите и ние го правим…(Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Заместник-министър…
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: …но малко по-задълбочено мислим и от кого ще идват тези приходи. От кого ще идват тези приходи?
И ако директният вносител са превозвачите – надявам се, че не трябва да Ви убеждавам, че крайните потребители на стоки и услуги са тези, които плащат, тоест всички български граждани, и ние водим този необходим дебат за тарифирането и първоначалния обхват на пътищата с тол система, защото за нас тези хора са важни, защото, за да бъде възприета и прокарана – както господни Ненков като вносител се изрази – една реформа, толкова съществена реформа, като бъдеща електронна система за таксуване на републиканските пътища, е необходимо да има обществен консенсус, а не стресовото й въвеждане. И сме убедени, че ако на 16 август ние стартираме и търговската експлоатация на системата при непостигнат баланс на обществен интерес, Вие ще сте първите, които гръмко ще подкрепят евентуалния протест на превозвачите.
На трето място, не се опитвайте да прокарате в обществото тезата: видите ли, няма въведен тол, няма и приходи. Ще дам малко цифри. Има, и до момента ги преизпълняваме, а тежкотоварните автомобили ще продължат да плащат винетки до стартирането на търговската експлоатация на системата.
Планираните приходи от първия елемент от електронната винетка за 2019 г. до 16 август тази година са в размер на 240 млн. лв. – това са планираните, а само до началото на месец юли, до 2 юли, имаме събрани над 254 млн. лв. от електронни винетки. Това не се дължи на занижените прогнози, а на факта, че колеги от Националното тол управление създадоха и необходимата организация, разбира се, на превантивната функция на сините луноходи, както Вие ги нарекохте, това са именно автомобилите на тол полицията и техните инспектори. До края на годината – появиха се и такива прогнози в пленарна зала – да, ние очакваме да имаме изпълнение от над 400 до 410 млн. лв. приходи от електронни винетки. В този смисъл при текущия модел на таксуване ще бъдат усвоени около 50 млн. лв. повече приходи спрямо 2018 г. именно поради въвеждане на електронната винетка.
Отново да припомня, че този дебат въобще нямаше да се състои, ако нямахме политическия кураж да започнем въвеждането на тол системата, защото ние можем да попитаме за 20-годишното забавяне в намирането на устойчив модел за финансиране на пътищата. Да, хората може да са забравили Вашите мандати, отдавна бяха, но нека попитам: защо Вие не въведохте тол системата досега? Наистина не е лесно! Вие добре си давате сметка, Вие също имате представители – Ваши членове, партийни членове на браншови организации на превозвачите, предполагам, че с тях държите добра комуникация, те самите си дават ясна сметка, колко труден е не само балансът между отделните видове интерес, техният като бранш, като бизнес, този на крайните потребители на гражданите, и ние като правителство, като ръководство на Министерството и на Агенция „Пътна инфраструктура“ да намерим този тънък крехък баланс между бизнес интереса и, разбира се, между обществения интерес на всички български граждани.
Вторият Ви аргумент, че забавяме въвеждането заради местните избори – сега няма да го квалифицирам, да не предизвикам отново подобни реакции – не е сериозен най-малкото. Срокът, предложен в Закона, знаете, e до – не „на“, а „до“ 1 март 2020 г. Ако постигнем консенсус за тарифите и обхвата, аз съм убеден – в петък имахме една наистина много ползотворна среща на първото заседание на Обществения национален консултативен съвет към министъра по въпросите за въвеждането на тол системата, срещата беше конструктивна, градивна, затова имаме и писма за подкрепа както по отношение на нашите усилия, така и по внесения от колегите народни представители Законопроект от няколко браншови организации на превозвачи. И повтарям, ако постигнем консенсус за тарифите и обхвата поради техническа готовност на системата, търговската експлоатация може да започне в рамките на не повече от една седмица – много преди крайния срок лимитиран и изложен в Закона. Тоест напълно възможно е да стартира и преди местните избори.
Вижте, ако само изборите са важни и Вие така оценявате правенето на политики, ние сме избрали да работим и да го направим реалност. Тол-ът ще функционира, когато всички заинтересовани страни са постигнали съгласие – това го заявяваме най-отговорно и в Министерството, разбира се, и колегите народни представители, които се изказаха от трибуната.
Няма да успеете да постигнете и да всеете разкол между колегите народни представители, народното представителство на мнозинството и изпълнителната власт. Ние работим в синхрон, по никакъв начин не омаловажаваме нормотворческата законодателна инициатива на колегите от мнозинството. Точно обратното – към момента сме показали, и сме работили в конструктивен диалог, надграждайки всичко, направено през мандата.
Зададохте няколко други въпроса – например темата с отлагането на тол системата за 16 август.
Споменах – колегите народни представители, вносители на Законопроекта също направиха това изложение – да, ние сме напълно готови и ще бъдем напълно готови след техническата експлоатация. Да Ви обясня какво означава „техническа експлоатация“. Това означава, че ще бъде изградена системата по отношение на инфраструктура, по отношение на софтуер, необходимия хардуер, на всички сървъри, всички защити и всичко свързано с тол системата като такава. Ще имаме изградени на 16 август 200 стационарни камери по продължение на републиканските пътища, ще имаме и 100 мобилни такива, които ще могат да осъществяват необходимия контрол.
Хубаво е да се знае, че на 16 август ще имаме възможността заедно, съвместно, партньорски с превозвачите да изчислим реалния ефект от една или друга тарифа, от една или друга такса.
Затова, господин Свиленски, разликите между 800 милиона, както споменахте, зададохте въпрос към мен, и милиард и 200 милиона е такава, тъй като говорим все пак за различните тарифи. Не са три предложените сценарии от Световната банка – 13 на брой са. Предложихме – може би беше грешка това от страна на ръководството на Министерството – най-консервативния, най-тежкия, най-притеснителния за българските превозвачи вариант. В момента Ви говоря за 40 ст. – за масовия транспорт Евро 3 предложената тарифа е около 30 ст. на километър, на най-тежките камиони говоря, за най-тежките, за Евро 6 говорим за около 20 ст. на километър. (Шум и реплики.)
Та в тези изчисления се съдържа – и в баланса, който ще постигнем в преговорния процес с българските превозвачи, отговорът на въпроса: какъв приход ще генерираме след стартирането на търговската експлоатация на тол системата. Това няма да са теории, сметки на хартия, а ще бъдат реални, обективни, измерими, не просто прогнози, а реални цифри, реални такси, които те ще заплащат, а ние ще ги имаме като приход.
Така е и по отношение на репликата на господин Данчев, свързана със загубата от държавата на милион и половина лева на ден. Държавата не представлява МРРБ или държавата не е МРРБ, или даден народен представител, даден министър или заместник-министър. Държавата сме всички ние – всички ние, българските граждани. И по отношение на генерирането на приходи ние трябва да сме особено чувствителни, тъй като тези приходи – разбирайте, да, те ще генерират повече средства в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за рехабилитация на пътища, за строеж на нови такива, това добре, всички ние осъзнаваме, но тези приходи ще дойдат от джоба на българския бизнес, разбира се, международния такъв. Нашата цел е – по груби сметки понастоящем – 48% български превозвачи, 52% международни превозвачи да бъдат нетните платци на бъдещите приходи в тол системата. Не искаме обаче по никакъв начин да предизвикаме шоково, пък не дай си боже, дори не шоково, а минимално, камо ли спекулативно такова повишаване на основни цени, стоки, услуги – дали ще има повишаване на транспортните услуги – такива са икономическите разговори, които водим към момента с транспортния бранш, но ние трябва да намерим наистина най-точното сечение, най-обективния компромис, за да може да сме сигурни в това, че няма да има ощетен български гражданин, ощетен български превозвач, фалирал български превозвач, за да можем да имаме очи да гледаме тези хора и в бъдеще.
Убеден съм, че ще бъдем много по-рано готови и с търговската експлоатация на база на сроковете, които са изложени в Закона. Факт е, че трябва да имаме поне още две до три експертни срещи, за да напаснем всички тези дребни детайли след 16 август, когато реално, повтарям, на база на бордовите устройства, на база на GPS тракерите, на база – тук отново чух едно доста грешно, няма как да го квалифицирам освен като грешно съждение, че АПИ няма да извършва търговска експлоатация, или ще лимитира начините на продаване и на тол отчитане и таксуване. Напротив, и трите начина се запазват: и под формата на бордови устройства, и под формата на GPS системи и тракери, които към момента всички български превозвачи, които шофират извън граница и возят стоки и товари извън граница, притежават и, разбира се, под формата на маршрутни карти, които колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез устройствата за самотаксуване ще предоставят на желаещи превозвачи.
Отделно от това се направиха още няколко съждения – аз си водих записки през цялото време – по отношение на затормозяването с електронните винетки, това че не са годишни, а са месечни и антилогиката по отношение на електронното правителство и електронната реформа, която в момента се извършва. Не, напротив! Няма обратна логика – електронните винетки, без значение дали са на дневна база, дали са на месечна база, за леките автомобили на годишна база, отново в унисон, и в противоречие на това, което казвате, и в унисон с политиката плюс за изграждане на електронно правителство, издадохме различни, и то изключително ефективни механизми за достъп до тази услуга – за закупуване на винетки говоря. И чрез мобилния си телефон – тоест вече не ходим винаги на гише, и чрез интернет платформа, и чрез конкретно мобилно приложение, имаме, разбира се, и терминали за самотаксуване, имаме възможност в търговските вериги на партньорите на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Отново едно грешно съждение се записа, че към момента има само един регистриран доставчик на услуга, тоест партньор на Агенция „Пътна инфраструктура“ при извършване на търговската… (Шум и реплики.)
Не е факт. Моля Ви се, има регистър, който е публичен за всички. Просто си направете, господин Данчев, труда, отворете го, ще видите, че има три регистрирани доставчика.
От вчера имаме втори договор, който влезе в сила. (Шум и реплики.) Решението на колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ е отпреди повече от месец, но за съжаление, колегите от „Конкорд Смарт Инфраструктура“ – така се нарича вторият доставчик, подадоха документи и успяха вчера да сключат договор. Третият доставчик сключи договор, но поради недоказването на техническата съвместимост с интерфейса, който се предоставя от АПИ, договорът беше прекратен до доказване на тази техническа съвместимост.
Колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Националното тол управление не могат да позволят на всеки с една екселска таблица, образно казано, да осъществяват търговска дейност, тъй като имаме редица системи за контрол. Все пак говорим за парите, за средствата на българските граждани, тези, които закупуват електронни винетки и ползват българските пътища. Трябва да бъдем особено осторожни, особено внимателни, обективни по отношение на тези продажби.
Ще благодаря още веднъж в заключение на колегите народни представители – вносители на Законопроекта, ще призова цялото народно представителство да подкрепи предложените промени.
Ще завърша отново с факта, че колегите от транспортния бранш, нашите браншови партньори подкрепиха с официални позиции – мога да Ви ги покажа впоследствие на колегите народни представители отляво, предложените промени. Те са в интерес както на правителството, на колегите от АПИ, които изграждат системата, така, разбира се, и на тях, за да имаме една доста по-обективна практическа, а не теоретическа представа, теоретична представа за това колко реално ще коства на транспортния бранш преминаването през републиканските пътища, отделните такива и, разбира се, колко ще бъдат реалните приходи, които държавата ще генерира.
Да, цифри, които коментираме – между 800 милиона, около милиард са цифрите – говоря само за тол такси, които ние се стремим да постигнем при гарантиране на интереса на всички участници в процесите, и най-вече на българските граждани.
Благодаря Ви още веднъж, колеги, и не се поддавайте на манипулативни и спекулативни твърдения! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, заместник-министър Нанков.
Уважаеми колеги, пристъпваме към гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-46, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 1 юли 2019 г.
Гласували 169 народни представители: за 106, против 43, въздържали се 20.
Предложението и Законопроектът са приети.
Отрицателен вот – заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Имам много мотиви да гласувам „против“ предложените промени със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата, но ще спомена само две от тях.
Първата причина за това мое гласуване „против“ е, че не вярвам на нито една дума на заместник-министър Нанков, казана от тази трибуна. И ще Ви кажа защо не вярвам, защото той преди една година на един мой въпрос ми каза, почти се закле от тази трибуна, че Стара Загора ще има разширение на пътя – скоростен път, до връзката си с автомагистрала „Тракия“. По неговите думи сега трябваше този път да бъде в строеж и най-късно догодина март месец да бъде завършен.
Той каза, че ще си гони докрай ангажиментите, които е поел от тази трибуна, и независимо дали е министър, или няма да бъде вече в правителството, предполага, че неговите наследници ще следват това, което той е казал.
До момента това в Стара Загора не се случи и всеки, който пътува до Стара Загора, може да го види. Министър Нанков излъга от тази трибуна тогава и сега нямам никакво основание да му вярвам, че това, което каза, ще се случи и ще имаме влязла в сила март месец тол система.
Другата причина, поради която гласувах „против“, е, че, поне на двадесетина въпроса към министър Нанков и може би още толкова към сегашния министър Петя Аврамова за проблемни пътища в област Стара Загора, които спешно и неотложно се нуждаят от ремонт, отговорът им беше, че ще бъдат ремонтирани, когато влезе тол системата в сила и се съберат едни големи такси – близо 1 милиард, и ще започнем да ремонтираме пътища, включително и в Старозагорска област.
Сега, отлагайки с шест месеца влизане на тол системата, това значи, че поне с една година, да не казвам и повече, отлагаме ремонта на тези пътища и няма да има пари за тях.
По никакъв начин не мога да приема това отлагане и не вярвам на заместник-министър Нанков и на това правителство. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Гьоков.

Уважаеми колеги, пристъпваме към следващата точка:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
„На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 88, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и т. 1 и 2 на Решението на Народното събрание за приемане на Процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и четвъртото народно събрание, (обн., ДВ, бр. 32/2017 г.) внасяме Проект на решение за избор на заместник-председател на Народното събрание.
Моля Проекторешението да бъде представено за разглеждане и приемане съгласно установения ред.“
Вносители са Корнелия Нинова – председател на парламентарната група на „БСП за България“, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Крум Зарков – заместник-председатели на групата.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на заместник-председател на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 88, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и четвъртото народно събрание
РЕШИ:
Избира Кристиан Иванов Вигенин за заместник-председател на Народното събрание.“
Вносители са Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Крум Зарков. (Реплики.)
Режим на гласуване, уважаеми народни представители.
Гласували 114 народни представители: за 106, против 4, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Поздравления, господин Вигенин. (Ръкопляскания.) Вярвам, че този избор ще даде принос за утвърждаване на парламентаризма в Република България.

Пристъпваме към следващата точка от дневния ред.
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПОСТОЯННИ КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
„Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 88, във връзка с чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасяме Проект на решение за промени в състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.
Моля Проектът на решение да бъде представен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.“
Вносители: Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Крум Зарков.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции борба със сивата икономика и контрабандата
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Георги Ченков Търновалийски, Денчо Стоянов Бояджиев и Драгомир Велков Стойнев като членове на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата и контрабандата.
2. Избира Валентин Георгиев Ламбев, Кристина Максимова Сидорова и Николай Кръстев Бошкилов за членове на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.“
Вносители: Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Крум Зарков.
Гласувайте, уважаеми народни представители.
Гласували 94 народни представители: за 90, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Следва:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промени в състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, т. 3 и ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Георги Димитров Андреев като заместник председател и член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
2. Избира Иван Валентинов Иванов за заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
3. Избира Никола Илиев Динков за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.“
Вносители: Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Крум Зарков.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 95 народни представители: за 88, против 3, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Представям Ви следващия Проект за решение за попълване състава на Комисията по отбрана:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Георги Николов Вергиев и Любомир Бойков Бонев за членове на Комисията по отбрана.“
Вносители: Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Крум Зарков.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 104 народни представители: за 97, против 3, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Проект за решение за промени в състава и ръководството на Комисията по правни въпроси.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, т. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Филип Стефанов Попов, като заместник-председател на Комисията по правни въпроси.
2. Избира Крум Костадинов Зарков за заместник-председател на Комисията по правни въпроси.
3. Освобождава Валери Мирчев Жаблянов, като член на Комисията по правни въпроси.
4. Избира Смиляна Николова Нитова-Кръстева за член на Комисията по правни въпроси.“
Вносители са Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Крум Зарков.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 99 народни представители: за 88, против 7, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Представям Ви текста на
„Проект
РЕШЕНИЕ
за попълване на състава и ръководството на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 1 и 3, и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Георги Николов Вергиев за член на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
2. Избира Филип Стефанов Попов за заместник-председател на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.“
Вносители: Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Крум Зарков
Моля, режим на гласуване.
Гласували 108 народни представители: за 98, против 5, въздържали се 5.
Предложението е прието.
„Проект
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по културата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Донка Димова Симеонова за член на Комисията по културата и медиите.“
Вносители: Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Крум Зарков.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 106 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Представям Ви следващия:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по политиките
за българите в чужбина
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Цветан Борисов Топчиев като член на Комисията по политиките за българите в чужбина.
2. Избира Кристиан Иванов Вигенин за член на Комисията по политиките за българите в чужбина.“
Вносители: Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Крум Зарков.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 97, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Следващият:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по образованието и науката
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Стоян Михайлов Мирчев като член на Комисията по образованието и науката.
2. Избира Анна Николова Славова за член на Комисията по образованието и науката.“
Вносители: Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Крум Зарков.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 89, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Следващият:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Драгомир Велков Стойнев като член на Комисията по икономическа политика и туризъм.
2. Избира Стоян Михайлов Мирчев за член на Комисията по икономическа политика и туризъм.“
Вносители: Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Крум Зарков.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 90, против 4, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Следващият:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава и ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, т. 3 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Кристиан Иванов Вигенин като член и председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
2. Избира Драгомир Велков Стойнев за член и председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.“
Вносители: Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Крум Зарков.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 96, против 3, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Следващият:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по здравеопазването
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Георги Янчев Гьоков като член на Комисията по здравеопазване.
2. Избира Анна Николова Славова за член на Комисията по здравеопазване.“
Вносители: Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Крум Зарков.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 94, против 4, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Следва:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в ръководството на Комисията по труда, социалната и демографска политика
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3, чл. 23, ал. 1, т. 3 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Георги Янчев Гьоков като заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографска политика.
2. Избира Весела Николаева Лечева за заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографска политика.“
Вносители: Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Крум Зарков.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 86, против 2, въздържал се 2.
Предложението е прието.
Представям Ви следващия:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в ръководството на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3, чл. 23, ал. 1, т. 3 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Весела Николаева Лечева като заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
2. Избира Иван Ивайлов Ченчев за заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.“
Моля, гласувайте.
Гласували 107 народни представители: за 101, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Ще Ви представя следващия:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава и ръководството на Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 1 и 3, чл. 23, ал. 1, т. 3 и ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Антон Константинов Кутев като член и председател на Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите.
2. Избира Георги Янчев Гьоков за член и председател на Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите.“
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 97, против 8, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Представям Ви следващия:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване на състава на Комисията по външна политика
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 1 и 3, чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Антон Константинов Кутев за член на Комисията по външна политика.
2. Избира Кристиан Иванов Вигенин за член на Комисията по външна политика.“
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 92, против 5, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Представям следващия
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Иван Димов Иванов като член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
2. Избира Димитър Величков Георгиев за член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 114 народни представители: за 107, против 4, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Следващият
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по околната среда и водите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Даниел Петков Йорданов и Николай Димитров Пенев като членове на Комисията по околната среда и водите.
2. Избира Антон Константинов Кутев и Иван Димов Иванов за членове на Комисията по околната среда и водите.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 104 народни представители: за 94, против 5, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Следващият
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Николай Асенов Тишев като член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
2. Избира Виолета Русева Желева за член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 108 народни представители: за 99, против 5, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Следващият
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промени в състава и ръководството на Комисията по бюджет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Георги Ченков Търновалийски като заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси.
2. Избира Румен Василев Гечев за заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси.
3. Освобождава Лало Георгиев Кирилов като член на Комисията по бюджет и финанси.
4. Избира Николай Асенов Тишев за член на Комисията по бюджет и финанси.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 97 народни представители: за 86, против 7, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Следващият
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване на състава на Постоянната делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Станислав Иванов Владимиров за заместващ член на постоянната делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 101 народни представители: за 90, против 4, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Следващият
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване на състава на постоянната делегация в Парламентарната асамблея на НАТО
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Таско Михайлов Ерменков за член на постоянната делегация в Парламентарната асамблея на НАТО.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 85 народни представители: за 66, против 8, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Прегласуване.
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Молбата ми е за прегласуване на кандидатурата на господин Таско Ерменков. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Стойнев.
Ще подложа отново на гласуване предложението.
Гласували 86 народни представители: за 68, против 13, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Продължаваме с последния
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промени в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Валери Мирчев Жаблянов като основен представител и заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
2. Освобождава като заместващ представител и избира за основен представител и заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Анелия Димитрова Клисарова.
3. Избира Георги Йорданов Йорданов за заместващ представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 102 народни представители: за 89, против 3, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Колеги, с това завършваме работата по Програмата за днешния ден.
Следващото редовно пленарно заседание – на 11 юли 2019 г. от 9,00 ч. съгласно приетата Програма за работа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,59 ч.)Председател:
Цвета Караянчева


Заместник-председател:
Емил Христов
Нигяр Джафер


Секретари:
Александър Ненков
Слави Нецов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания