Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ШЕСТА СЕСИЯ

ДВЕСТА И ЧЕТИРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 11 януари 2019 г.
Открито в 9,01 ч.
11/01/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов, Явор Нотев и Нигяр Джафер

Секретари: Станислав Иванов и Филип Попов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Уважаеми колеги, добър ден! (Звъни.)
Има кворум. Откривам заседанието.
Уважаеми колеги, съгласно чл. 47 от нашия Правилник всяка парламентарна сесия се открива с химните на Република България и Европейския съюз.
Моля да станем на крака, за да изслушаме химните. (Всички стават. Звучат химните на Република България и на Европейския съюз. Ръкопляскания.) Благодаря Ви, колеги.
Уважаеми народни представители, честита новата 2019 година! Нека в началото на годината си пожелаем тя да бъде ползотворна и успешна. Нека се стремим през тази година всички наши усилия и действия да бъдат градивни, конструктивни и дейността ни – общополезна, водена от съзнанието за високата ни отговорност пред българските граждани.
През тази година в страната ни ще се проведат избори за представители на Европейския парламент и за местната власт. Всичко това предполага политическо говорене и партийно противопоставяне, но от нас – хората в тази зала, зависи да превърнем вота не в повод за очерняне на опонента и за принизяване на постигнатото, а в оспорвано спортсменско състезание, при което се изправят един срещу друг достойни кандидати с ясни и силни политически послания. Позволете ми да Ви припомня думите на Петко Каравелов: „Взаимните обвинения си нямат място тук… Това е работа на историята: прави ли са били партиите, или не в своето управление…“
Уважаеми колеги, през тази парламентарна сесия ще отбележим важна годишнина за българската държава – 140 години от Учредителното народно събрание и приемането на Търновската конституция. Когато си припомняме делото на бащите учредители и на всички наши предшественици, имаме ясни критерии за оценка, а именно каква България искаха да съградят и колко успяха да бъдат полезни за нея и за народа си. Това са критериите, по които хората ще оценяват и нашата работа като народни представители.
Затова нека си пожелаем наситена и резултатна парламентарна дейност, която да е част от усилията за осигуряване на просперитет на страната ни и на нейните граждани. Благодаря Ви и успешна година! (Ръкопляскания.)
Сега ще Ви предложа Проект за програма за работа на Народното събрание за 11 януари 2019 г.:
1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството. Внесен е от Министерския съвет на 17 декември 2018 г.
2. Парламентарен контрол.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 200 народни представители: за 180, против 2, въздържали се 18.
Предложението е прието.
Ще Ви изчета няколко съобщения за постъпили законопроекти и проекти за решения 19 декември 2018 г. – 10 януари 2019 г.:
Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2018 г. – 20 декември 2018 г. Вносител е Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносител е народният представител Валери Симеонов и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Отчет на Българска народна банка януари – юни 2018 г. и Бюджет на БНБ за 2019 г. Вносител е Българска народна банка. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси.
Доклад за изпълнение на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013 – 2016 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по образованието и науката и Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по правни въпроси, Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по външна политика.
Законопроект за защита на търговската тайна. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по икономическа политика и туризъм.
Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Проект на решение за разглеждане на предложенията и мотивите за тях, посочени в доклада на Министерския съвет относно резултатите от провеждането на оценка на изпратените предложения съгласно Примерен план (Пътна карта) – приложение № 3 към Актуализирания проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“, приет с решение на Народното събрание (ДВ, бр. 51 от 2018 г.) и за възлагане на министър-председателя да създаде организация и преговорен екип за изготвяне на проект на международен договор и провеждане на преговори с правителството на Съединените американски щати за придобиване на нов тип боен самолет. Внесен е от Министерския съвет. Разпределен е на Комисията по отбрана и Комисията по бюджет и финанси.
Съобщения.
В Народното събрание са постъпили:
- Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 25 ноември 2018 г. – 24 декември 2018 г. и Протокол № 1 от заседанието на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете за банките, проведено на 3 януари 2019 г., на което Отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание;
- от Сметната палата в Народното събрание е постъпила Програма за одитна дейност на Сметната палата за 2019 г. Програмата е внесена с писмо, изходящ № 824-00-23, от председателя на Сметната палата. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание;
– от Националния статистически институт е постъпила информация за Индекси на строителната продукция през ноември 2018 г., Индекси на промишленото производство през ноември 2018 г., Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно“ без търговия с автомобили и мотоциклети през ноември 2018 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Уважаеми колеги, съгласно парламентарната традиция всяка наша сесия започва с изявление на парламентарните групи по реда съгласно тяхната численост, като изявленията се излъчват пряко по Българската национална телевизия – Канал 2, и по Българското национално радио. Правя предложение за пряко излъчване на изявленията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 194 народни представители: за 190, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, включете камерите.
Преминаваме към изявленията от името на парламентарните групи. Първа е парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.
Заповядайте, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, бих искал да Ви поздравя с настъпването на новата 2019 г. Нека да е мирна и добра за България и нека действително да работим само и единствено водени от обществените интереси!
През тази година политическият календар включва важни избори, първият от които е за Европейския парламент, а вторият – за местни органи на властта. Това гарантира интензивен политически дебат през цялата година, който би трябвало да стимулира законодателната активност на българския парламент и работата на всички държавни институции. Много ми се иска през идващите месеци прагматизмът в тази зала да заглуши популизма, а политическите аргументи да вземат връх над заклинанията. Сред нас има политици, които все още не разбират, че хората не приемат обидно кресливия им тон, защото според немалко българи подобен патос е дълбоко неискрен и непродуктивен.
Политическа партия ГЕРБ се гордее с това, че се възприема като най европейската партия у нас. Това твърдят близо половината българи в изследвания от декември 2018 г. БСП е определяна като категорично проевропейска партия едва от 11%. На този фон изглежда логично ръководството на БСП да си представя евровота главно като повод за премерване на силите между БСП и ГЕРБ и като оценка на управлението на ГЕРБ.
От 23 до 26 май около 500 милиона граждани от Европейския съюз ще избират 705 евродепутати, в това число и 17 български. В ГЕРБ си поставяме задачата да имаме шестима или повече евродепутати в следващия Европарламент, както и да работим за това Европейската народна партия да бъде първа политическа сила. Европейската народна партия изпълнява обещанията си от 2014 г. – върнаха европейската икономика към растеж, създадени са 12 милиона нови работни места, безработицата е с най-ниски нива от 2008 г.
От 2015 г. насам броят на незаконните имигранти е намалял с 90% благодарение на предприетите мерки. Тези резултати са постигнати с политики и усилия на всички държави в Европейския съюз. Пред Европа остават общи предизвикателства, които не могат да бъдат решени от нито една страна поотделно. Осъзнавайки това, още в началото на февруари тази година ГЕРБ ще инициира граждански диалог под наслов: „Европа в нашия дом“. Всички трябва да работим за по-сигурна, просперираща, справедлива, устойчива и единна Европа.
Ние от парламентарната група на ГЕРБ подкрепяме Европейския парламент в намеренията му да превърне евровота в избори на Европейския съюз. Избирателите трябва да знаят какъв е залогът на вота им. От 2018 г. тече общ европейски граждански дебат за бъдещето на Европа. Над осем хиляди младежи от страните членки обобщиха очакванията си към Европейския съюз в 100 идеи, като първите десет бяха представени в Европейския парламент в рамките на Младежкия парламент през 2018 г.
На предстоящите местни избори, очаквано, всяка партия ще се стреми не само да победи, но и да се представи по-добре в сравнение с предишни избори. Сега ГЕРБ управлява 130 общини с население над 5,5 милиона жители. Искаме да погледнем с повече оптимизъм и към населените места, в които досега не сме печелили местен вот. Без колебание ще номинираме сегашните ни кметове, които са възприемани като успешни. Ще подкрепим хората, които доказаха, че са допринесли за подобряване на средата за живот в своите населени места.
Освен в партийните оценки ще се вслушаме и в обществените настроения. Ще дадем зелена светлина на проработилите регионални политики. Целта ни е да провеждаме последователна регионална политика, която да се ползва с обществено одобрение и надпартийна подкрепа. Поради това ще подкрепяме и успешни кметове, които са издигнати от инициативни комитети, но с които сме имали добър диалог през последните четири години.
Един от важните законодателни приоритети на новия парламентарен сезон е свързан с дебата за изменение в Изборния кодекс. Ще се съобразим с докладите на Централната избирателна комисия за проведените експерименти, както и с анализа на БАН и на Софийския университет за електронното гласуване. Търсим баланс между високотехнологичния изборен процес и привличането на вота на българите от чужбина, от една страна, и постигане на гаранции за сигурността на вота, от друга.
Предстоят изменения в Закона за съдебната власт според плана на Актуализираната стратегия и препоръките в Доклада по Механизма за сътрудничество и оценка на Европейската комисия. Ще усъвършенстваме режима за усвояване на програмни средства от структурите в съдебната система. Ще работим по НПК, ГПК, АПК, както и за утвърждаване на съдийското самоуправление и развитие на електронното правосъдие. Чрез изменения в Наказателния кодекс и в Закона за борба с домашното насилие ще доразвием режима на борба с домашното насилие и защитата на личните права на жените и децата. Ще финализираме едногодишната проверка по прилагането на Антикорупционния закон и след като отчетем становищата на всички институции, ще го оптимизираме. Промените, които ще направим в търговското законодателство, ще повишат сигурността на търговския оборот и ще защитят българските и чуждестранните инвеститори. Ще развиваме и законодателството за електронните административни услуги и електронната правна идентификация на субектите.
Приоритетите за нас в сферата на образованието: внасяме изменения на Закона за висшето образование с цел усъвършенстване на акредитацията на висшите училища и гарантиране на по-добро качество на обучението. Предлагаме програма за развитие на компетентност и умения, необходими за времето на Индустрия 4.0. Ще инициираме клуб по дебати към парламента, за да развием граждански компетентности и кариерно ориентиране на младите хора.
За периода 2017 – 2019 г. бюджетът се увеличи с около 10 млрд. лв. Така, без да сме променяли параметрите на данъчната политика, вече можем да си позволим да преразпределяме повече средства, което означава, че българите произвеждат повече.
През 2019 г. насочваме усилията си за присъединяване на страната ни към ERM ІІ и Банковия съюз. България е първата членка на Европейския съюз извън Еврозоната, която пое по пътя към еврото, след като Банковият съюз до голяма степен е завършен. Предстои оценка на качеството на активите от Европейската централна банка, както и последващи стрес тестове. Надяваме се те да потвърдят стабилността на банковата ни система.
В сферата на здравеопазването регламентираме нормативно функционирането на Единна национална здравно-информационна система и очакваме основните ù елементи да бъдат изградени до края на годината. След промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с които въведохме стриктно и обективно наблюдение на наличностите и контрол на паралелната търговия с лекарства, очакваме преодоляване на дефицита на животоспасяващите и животоподдържащите медикаменти за българските граждани. Ще продължим обществените и експертни дискусии в търсене на оптималния здравноосигурителен модел.
Парламентарната група на ГЕРБ апелира към колегите народни представители в парламента: нека сектор „Здравеопазване“ от терен на остра политическа полемика се превърне в пример за надпартиен диалог в интерес на българските граждани.
През 2019 г. ще приемем нов закон за ВиК. Общо 1 млрд. 350 млн. лв. са инвестициите за ВиК структурата, които ще получат 14 ВиК оператори.
Предстои да финализираме първия етап от Програмата за саниране и да създадем модел за поддържането ѝ. След промените в нормите за проектирането на пътищата, отнасящи се до тяхното качество и безопасност, през 2019 г. възнамеряваме да завършим изграждането на отсечката Ябланица – Боаза от автомагистрала „Хемус“. Тук искам да припомня последното решение на Министерския съвет, с което процесът за доизграждането на автомагистрала „Хемус“ е необратим. Ще стартираме процедура по изграждането на пътя Видин – Ружинци и ще сключим договор за изграждането на автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле.
В сферата на земеделието се очаква до края на февруари правителството да внесе в парламента Проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи. През тази парламентарна сесия ще работим и по Закона за храните, както и по Закона за българската маслодайна роза, в отговор на исканията на производителите и преработвателите.
За нас от Политическа партия ГЕРБ темата за обединение зад национални каузи е особено важна, неслучайно слоганът на Българското европредседателство беше „Съединението прави силата“. Каузи не липсват и днес, както в Брюксел протестират превозвачите от транспортните фирми, които имат принос към брутния вътрешен продукт на България.
Наясно сме, че ако се приемат регулациите в „Мобилен пакет 1“, по-големите български фирми ще бъдат принудени да работят в Централна Европа или в страни, в които регулацията не важи, а по-малките фирми просто ще фалират. В подобна ситуация сме длъжни да защитим интересите на превозвачите, още повече че протестите им се подкрепят масово от българите, при това независимо от техните политически пристрастия.
Премиерът Борисов, министри и евродепутати от България нееднократно през 2017-а и 2018 г. поставиха проблема на най-високо европейско ниво. Ето, това е пример за единение на нация зад кауза.
През 2019 г. Пловдив е Европейска столица на културата. Местната власт, хората на духа и културата и гражданското общество се обединиха и създадоха своя проект заедно, за да реализират над 400 артистични събития. Те получиха подкрепа от бизнеса, както и от всички етнически общности, които вярват, че диалогът, уважението и общата кауза променят нашите градове и нас самите. Над 1200 доброволци от страната и чужбина ще работят за целите на Европейска столица на културата в България. Близо 100 читалища от страната ще представят вековните ни традиции и самодейното ни изкуство. Творци от 30 държави ще участват в програмата. Над два милиона са очакваните посетители в Пловдив, които ще се запознаят с културното ни наследство. Ето още един добър пример за единение в името на национална кауза.
Не така обаче разбира единението президентът, който посвети на критиките към управляващите обръщението си към нацията в новогодишната нощ. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Радев препотвърди нежеланието си да работи за хората, заедно с техните избраници, начело на властта. За какво единение говори той тогава? Неслучайно някои определиха думите му като агресия, други като революционен патос в конгресна зала, а трети като израз на лични политически амбиции. Европейски медии коментираха, че речта му е свръхполитизирана и заподозряха, че, наричайки се обединител на нацията, той успява единствено да провокира разделение и омраза. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина, колеги!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Ето защо бих искал през 2019 г. в парламента да имаме повече общи и спечелени за всички нас каузи в името на българите.
Желая успешна работа на българския парламент и нека да помним, че България е над всичко! (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цветанов.
Следващото изявление е от името на парламентарната група на „БСП за България“.
Колеги, няма да прекъсвам председателите на парламентарни групи – в рамките на десет минути, нека да направят изявленията си – толкова, колкото са преценили.
Заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми български граждани, да е честита, мирна и по-благодатна за България и за Вашите семейства 2019 г.!
Всяка нова година свързваме с надежда за нещо ново, за нещо по-добро. За нас от „БСП за България“ 2019 г. ще сложи край на статуквото и начало на промяната в България и в Европа.
Минаха само десет дни от началото на тази нова година, но те показаха нестабилност, несигурност, растяща бедност, погазване на държавността и правовата държава, корупция, некадърност на управлението във вътрешната и външната политика, което доведе във вътрешната до хаос, а във външната ни въвлече само за десет дни в два международни скандала.
Растящата бедност през тези десет дни се прояви, защото икономически необоснованото и нелогично високото увеличение на ток, вода, газ и парно изправят хиляди семейства пред невъзможност да оцелеят през зимата. Стигна се дотам в 21. век във Велико Търново например българи да се отказват от топлата вода като услуга просто защото не могат да си я платят. Български фирми започват да фалират и уволняват работници заради неимоверния скок в цената на промишления ток.
Тези дни чухме най-тежките думи, произнасяни през последните години, и то не от политици, не от нас, които традиционно спорим, а от реалния сектор, от българската икономика и фирми. Председателят на една от работодателските организации заяви публично, цитирам: „Положението в България е като на война. Нуждаем се от извънредни мерки“, край на цитата.
Докато хиляди български семейства трудно си плащат ежедневните сметки, докато бяха поздравени за Коледа с високи цени, пет фирми получиха огромен коледен подарък: 1 млрд. 350 млн. за строителство на магистрали! Магистралите са необходими на България и на Европа, разбира се, но тук тези пари се раздадоха извън закона, извън правила, без обществени поръчки, без конкурс или търг, при това на някои фирми, срещу които текат разследвания за злоупотреби със средства. Питаме: по какви критерии ги избрахте, уважаеми управляващи и господин Премиер? Защото единственото, което виждаме, е, че тези фирми организираха протеста срещу Българската социалистическа партия за искана проверка заради съмнения за корупция в строителството на магистралите. И всички знаем какво се случва, как продължава моделът на политико-олигархичните обвързаности в България, дори и в тези десет дни на 2019 г., но всички мълчим. Някъде си говорим по кабинетите тези неща, но мисля, че е време да се чуят от тук и поименно имената на тези обвързаности, а те са: 1 млрд. 350 милиона извън закон и ред за: „Пътностроителна техника Груп“, „Главболгарстрой“, „Хидрострой“, „Пътстрой-92“ и „Трейс Груп“. Ето ги имената и лицата на политико-олигархичните обвързаности за 2019 г. и за много години напред! Вярно ли е, че вече има преведени аванси на тези фирми? И защо се бърза преди изборите извън всякакви правила да се приключи с тези процедури?! Отговорите оставям на Вас, уважаеми българи.
Некомпетентност и некадърност на управлението отбелязах в началото и ярък пример за това е случаят с винетките! Хвърлихте в хаос цялата страна заради своята некомпетентност. Светът и Европа вече разполагат с изкуствен интелект. Правителството на Бойко Борисов не може да въведе електронна винетка. Изводите отново са за нашите сънародници.
Не стига това, но не признахте вина, а ни вкарахте в международен скандал, като обвинихте фирмата „Капш“ – Австрия, за виновна за случилото се – една от най-добрите в Европа, уважаеми европейци, най-европейската партия, най-добрите, които са направили това в Австрия, Германия, Швейцария, Полша, Чехия, без нито един проблем. А в България – хаос не заради австрийския професионализъм, а заради българската некомпетентност на правителството на Бойко Борисов!
Вкарахте ни и в друг международен скандал само за десет дни – отвлечен кораб в българските териториални води с участието на българската държава. Случаят се разглежда в Организацията на обединените нации и ще търси международно решение през съдилищата.
Уважаеми европейци, уж, не Ви ли е неудобно от това? Два европейски и не само скандали за десет дни на терена на международното право?!
Нестабилност и несигурност личи и в решенията на правителството от тези дни. Как така на 17 декември приехте системата – електронната, винетки, тол системата, на 2 януари я отменихте?! С какви решения прехвърлихте тези решения на общините, като грубо нарушихте принципа за разделение на властите – изпълнителна, законодателна и местна.
В икономиката продължава и за тези дни, а в съвсем скоро време ще има развитие на един случай за разграбване на националните богатства. Тече, уважаеми българи, с пълна сила процедурата за концесия на летище София. На 9 февруари приключва с подаване на оферти. И никакви аргументи за национална сигурност, за отговорност към националните ресурси не бяха чути.
Представете си това само за десет дни, без да съм изчерпателна, защото няма да ми стигне времето. А ако това правителство и това мнозинство управляват цяла година, какво ли ни очаква?!
Ние от БСП няма да гледаме безучастно случващото се. Предприемаме следното.
По отношение на цените и помощта на българските малки и средни предприятия и българските домакинства, настояваме Комисията за енергийно и водно регулиране да влезе в ролята си на истински регулатор, а не на обслужващ монополи и олигарси, да приложи всички законодателни мерки за реално отразяване на цените, а не изкривено такова заради частни интереси. В противен случай внасяме искане за оставка на цялата Комисия за енергийно и водно регулиране в парламента.
По корупцията и отстъплението от националния интерес. Сделката с петте фирми, близки до властта, както и концесията за летище София заминават другата седмица в Европейската комисия с жалба за държавна помощ. И в двата случая правителството на Бойко Борисов помага на частни интереси, като нарушава европейски правила и български закони.
За живота и цените, уважаеми колеги, ще внесем и ще искаме актуализация на бюджета по отношение на доходите на хората. И не ни казвайте, че е невъзможно да се прави актуализация в началото на годината, защото Министерският съвет я прави всеки месец с постановления на Министерския съвет, с които раздава безотговорно пари извън всякакви правила за бюджета.
Този сезон показа и отношението към общините с решението на Министерския съвет отново да раздаде пари на общини на ГЕРБ и ДПС извън всякакви правила. Може би и с оглед наближаващите местни избори – си задаваме въпроса. Ето защо, ако това не се промени, днес нашите членове в Управителния съвет на Сдружението на общините внасят декларация: ако тази практика не се промени – да се облагодетелстват приближени до властта кметове и да се ощетяват жителите на другите общини, нашите представители напускат Управителния съвет на Сдружението на общините.
Всички решения на наболелите проблеми предлагаме в нашата „Визия за България“ и „Визия за Европа“, които на 26 януари ще бъдат официално приети и ще станат нашата Програма за европейските, предсрочните парламентарни и местни избори.
Много е важно каква България в каква Европа искаме, защото, уважаеми „Граждани за европейско развитие на България“, когато преди две години от БСП поискахме да сме равни с другите европейски народи, да няма двойни стандарти, Вие ни заклеймихте. Това беше светотатство да се произнесе. Тогава казахте: „Това е антиевропейско!“ Докарахте господин Лопес в разгара на кампанията да ни хули за това, че не искаме двойни стандарти в храните. Днес всички го повтаряте вкупом, само че трудно ще вземете завоя, защото през всичките тези години ГЕРБ и Европейската народна партия управляваха Европа. И затова Европа стигна до това състояние!
Днес всички големи европейски лидери искат промяната на Европа. Защото през всичките тези години безропотно подкрепяхте позицията на госпожа Меркел по миграцията и днес ще Ви е трудно да вземете завоя. Безропотно гласувахте всички брюкселски чиновнически решения, които бяха в угода на монополи, на бюрокрацията, но не и на европейските народи и сега трудно ще се разграничите от статуквото, в което бяхте и сте в момента в Европа. А Европа върви към промяна и всички я усещаме.
Ето защо ние ще бъдем последователни. За нас Европа – бъдещата, истинската, е тази, която зачита националния интерес на държавите членки, в която няма двойни стандарти; в която има по-малко бюрокрация и повече социална Европа. И най-вече: ще работим усърдно Европейската прокуратура възможно най-бързо да се конструира, да заработи и да влезе в България. Дано европейското правораздаване да даде справедливост на българския народ, каквато той досега не познава.
Ще бъдем категорично против Истанбулската конвенция, против Пакт за миграция, против Пакета Макрон. Но за да имаме претенции, че искаме да променяме Европа, първо трябва да започнем от себе си.
Уважаеми колеги, знаем, че правителството и мнозинството искат по всякакъв начин да изкарат мандата и това е нормално, така е – взели сте изборите и искате да управлявате до край, с всички средства – с раздаване на пари извън правила, с отмяна на машинно гласуване, с всички опити тези избори да бъдат опорочени. Знаем, че го искате. Но, уважаеми господин Премиер и мнозинство, как точно това ще стане със 17% доверие у българския народ, което показва същото социологическо проучване, което цитирахте вчера?! Със 17% кое правителство смятате, че може да управлява с перспектива и да прави сериозни реформи, от които българското общество има нужда?! Този парламент е изчерпан.
Същото проучване казва: 8% доверие в парламента, в най-висшия орган в държавата! Всякакви опити за политическо инженерство – да се продължи животът на това мнозинство с ново програмно правителство, в което да участваме всички партии, ще срещнат нашия отпор, защото това ще бъде опит отново политическото статукво да се запази срещу волята на народа да промени годините на прехода и статуквото в лицето на сегашната политическа класа. Така че за нас този парламент е с изчерпано доверие и с изчерпани възможности.
Уважаеми българи, знаем, че имате сили, знаем, че можете, надяваме се, че имате и желание животът Ви да се промени към по-добро! Начинът за това е само един: предсрочни парламентарни избори и каквото вие, народът, реши, ние ще го изпълним. Благодаря Ви. (Продължителни ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Нинова.
Следва изявлението на председателя на парламентарната група „Обединени патриоти“.
Заповядайте, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (ОП): Дами и господа народни представители, уважаеми журналисти! Годината, в която влизаме, ще бъде историческа за Европа. Това не е клише, това е истина. Това ще бъде година на разместване на пластовете в Европа. Европа трябва да реши каква ще бъде: дали свободна територия за незаконни мигранти, които да я прегазват, които идват не за да работят и да стават интегрирани членове на европейското общество, а да грабят, убиват, изнасилват. Това всички европейци го видяха. И след като го видяха, те посочиха с пръст своите държавни ръководители, имам предвид най-големите държави в Европа, които се провалиха. Лидерите на най-големите държави в Европа се провалиха в своята политика на свободна миграция, на прекален либерализъм, на премахване на всички бази, основи, върху които стои европейската цивилизация.
През тази година, която идва, в Европа ще стане сблъсък и той няма да е сблъсък на така нареченото „ляво“ и така нареченото „дясно“. Това ще е сблъсък глобализъм – антиглобализъм, това ще е сблъсък соросоизъм срещу здрави национални, консервативни, традиционни ценности, върху които са изградени нашите народи, нашите държави, нашите страни в продължение на векове, на хилядолетия. Тази битка ще изведе на преден план в Европа политически формации и сили, които не са членове на сегашните алианси.
Колкото и хубави приказки да говорим от тук какви намерения имаме, когато членуваш в алианс, който е приел джендър философията, който е приел третия и шестия пол и го налага от там, от Брюксел, то тогава ти си слаб. Да, България загуби своя суверенитет доста отдавна. Ние живеем в ограничен суверенитет, но не и ликвидиран. И тук въпросът е: в месеците и в годините, които идват, защото светът не свършва с 2019 г., какво ще прави България, България като един народ, защото ние, каквито и да сме, различни политически, различни по възраст, по състояние, сме един народ, друг няма. Българският народ е един. Ако той се съгласи да бъде заличен, никой няма да му е виновен.
Ние сме политическо съсловие, няма да използвам думата „елит“, защото тя е противна на хората, в което някои от нас вече 20 години се занимават с политика. Ние носим отговорността да посочим накъде ще върви България.
Имаме два вида избори през 2019 г. – за Европейски парламент и за местна власт. И двата вида избори са страшно важни. Дали отново България ще прати в Европейския парламент 17 души, от които само един-двама да застават на ясни, здрави, народни, национални и издържани в духа на европейската цивилизация позиции, а на другите дори да не им научава имената. Другите да са съгласни с всичко, което им се налага: дали ще е джендър философия, дали да имаме шест пола – да не знаем дали сме мъже или жени, и да го приемат безрезервно. Това ли ще направи българският народ или този път ще се замисли и ще каже: искаме отбор от хора, които защитават интереса на България в Европа?! Да, знам, че някой оттук веднага ще стане и ще каже: там интересът на отделните страни не се защитава. Да, но се защитават ценности.
Сблъсъкът на ценности през 2019 г. ще бъде решаващ за нашия континент, от който България е основна, съставна част, мога да кажа даже образуваща цивилизационно. Дали ще може при този ограничен суверенитет, който приехме с влизането си в Европейския съюз и НАТО, съответно през 2004 г. и 2007 г., да продължим да бъдем държава? Дали ще намерим пътя, по който българският интерес да бъде над всичко – не вашингтонският, не московският, не анкарският – българският интерес.
Дали ще съумеем – нашето правителство, на което пожелавам разум и мъдрост, нашата съдебна власт, на която пожелавам разум и мъдрост, и ние като законодателно тяло, да направим това, ще зависи само от нас. Оттам вече дали рейтингите, процентите, с които народът ще има доверие или недоверие към най-висшия законодателен орган, ще растат или ще падат, зависи от нас. От нас зависи дали ще се провалим, или ще успеем. От нас зависи дали този път ще отидем в центъра на Европа и ще кажем ясно, да се чуе ясно българският глас: Европейският съюз е конструиран неправилно. Той трябва да бъде съюз на отечества, на суверенни държави, на народи, които пазят своя интерес, а не искат да бъдат обезличени. Да бъде антиглобалистки съюз, да гледа своя интерес, да води своята икономика, да прави това, което е полезно за европейските граждани, а не за тези, които живеят в други континенти или далеч от нашите земи.
Това може ли да го каже българският глас през 2019 г.? Сред нас има представители, които могат да го правят. Патриотичните формации могат да го направят. Доколко другите партии в България ще станат патриотични, защото натам е пътят, натам вървят нещата? Виждате, че идеи, които сме споделяли през последните две десетилетия и които бяха еретични, заради които бяхме нападани и охулвани – говоря за националистическите и патриотичните, сега са модерните идеи в Европа. Те идват на мода. Те ще бъдат последвани от все повече и повече хора.
Доживяхме, уважаеми колеги, човекът, който направи изборите на американския президент Тръмп – Стив Банън, да дойде в Европа и да каже: „Националисти от всички страни, съединете се.“ Иска да направи обединение, което да е анти-Сорос, което да е антилиберално. Доживяхме САЩ – страната, която ни даваше наставления да бъдем колкото можем по-либерални, да сме толерантни към всичко, което понякога ни застрашава като нация, да казва: национализмът трябва да се обедини. Е, щом сме доживели това и това е исторически момент, какво ще направим? Как ще участваме? Дали ще бъдем наблюдатели от последния ред, или активни участници? Аз предлагам да сме участници. Предлагам през тази година да не си пречим, по стар български обичай, един на друг, защото, ако преодолеем това, ние сме просто непобедими. Знаем го от историята. Най-големият порок, най-голямата слабост на нашия национален характер е, че си пречим един на друг. Ако успеем да преодолеем през тази много важна за света, Европа и България година този порок, поне донякъде, сигурен съм, че България ще покаже чудеса. България ще покаже, че не е държава от периферията, че е държава, която не е голяма, но може да посочва, да казва и да изисква, може да бъде пълноценен член на този съюз, който наричаме Европейски, но всъщност в него диктуват само една две държави – това го знаем всички. Ние изпълняваме и козируваме.
Предлагам през 2019 г. да спрем да изпълняваме и да козируваме, преди да се замислим дали то е полезно за нашия национален интерес. Мисля, че групата, на която съм председател, е единна в това да бъдем преди всичко българи, да бъдем хора с достойнство, да го показваме там, където отиваме и да посочваме на правителството кое е в правилната посока и кое не е. Правихме го досега, ще го правим и през тази година.
През тази година ще работим също така за нещо, което сме обещали, за което сме застанали пред избирателите – повишаването на доходите. Това не е приключил въпрос. Знам, че има много критики, много нападки по този въпрос, но мандатът не е приключил. Това, което сме обещали и заложили като Програма, ще го следваме. Доходите на българите ще се увеличават, но пак повтарям, ако не си пречим много един на друг, поне в рамките на поносимото. Ще се повишават и възможностите за икономическо развитие на България, ако преодолеем васалното, махленското, провинциалното, комплексарско поведение и не козируваме на всеки от изток или запад, който дойде да ни каже какво да правим или да не правим.
Хайде да бъдем малко по-самостоятелни през тази година, защото, казвам Ви със сигурност, тази година няма да е скучна – всичко друго, но няма да е скучна. Това ще е година, през която ще защитим правото си да бъдем българи в Европа на отечествата. Аз ще работя за това. Мисля, че и моите колеги, с които сега сме тук, също ще работят за това доколко българското политическо съсловие ще събере кураж най-после да заяви пред партньорите си в Европа: ние сме държава, с която трябва да се съобразявате. Аз лично ще помагам на всеки, който иска да го направи. Знаете, не съм егоист – отворен съм, ще давам съвети, ще давам всичко, което съм натрупал като полезен обществен опит, за да може българското политическо съсловие да израсне, да може да защитава българския национален интерес.
Мисля, че това е годината, в която ще се явим на изпит – ставаме ли за политици или не. Да Ви кажа честно, този изпит сигурно няма да има поправителна сесия. Така че, уважаеми колеги, вземете се в ръце! Нека да бъдем на ниво! Пожелавам на всички българи, които ни гледат и слушат, българският народ да бъде на ниво, да бъде готов, да участва активно в защитата на нашите национални интереси! Ние ще бъдем там, където трябва и където сме били винаги. Ние ще отстояваме нашите виждания и идеи, които сега стават най-модерните в Европа.
В личен план Ви пожелавам крепко здраве на Вас и семействата Ви и дълги години живот, граничещ с безсмъртие, разбира се, но изпълнен само с добри дела.
Пожелавам на България, една държава, която е видяла много в своята история, не само да оцелее, а да покаже, че е държавата, която е създала европейската цивилизация. Благодаря Ви за вниманието. Бог да пази България! (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Сидеров.
Следва изявление на председателя на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ господин Карадайъ.
Заповядайте.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! В началото на новата сесия на Четиридесет и четвъртото народно събрание от името на „Движение за права и свободи“ и от свое име честитя Новата година на всички! Пожелавам здраве и берекет във всеки дом! Нека 2019 г. да е плодородна и богата, мирна и успешна! България да извоюва достойно място в Европа и в международен план! Европейският съюз да намери верния път за просперитет на всички държави членки и благоденствие на обществата!
Началото на годината е време за равносметка, оценка на отминалата година и поглед в бъдещето. Според нас в „Движение за права и свободи“ оценката за управлението на страната през 2018 г. може да се определи с три думи – скандали и пропуснато време.
Скандали. Със скандали започна годината и със скандали завърши. Политически – в малката и в голямата коалиция, в страната и в чужбина – примери много. Управленски – в институциите и в правителството, между институциите. Морални – примерите, за съжаление, отново са много. Нещо повече, със скандал започна и новата 2019 г.
Изгубено време. Изминалата година е изгубено политическо време за България. Чухме основната политическа сила, управляващите казват: в страната има изключителни постижения – икономически растеж, рекордно ниска безработица, повишаване на доходите, бюджет с най-високи приходи и разходи за целия преход. И това са аргументи, че трябва да продължат да управляват страната по същия начин. Внимателният, действителен анализ на тези факти обаче показва съвсем друга картина – тази на още една изгубена за България и българските граждани година. Икономическият растеж е в рамките на 3,5% – крайно недостатъчен, за да догоним дори страните от нашата група в Европейския съюз. Такъв растеж обрича и следващото поколение български граждани, не само сегашното, да остане най-бедното в Европа.
От трите фактора на растежа – инвестиции, износ и потребление работи основно последният. Инвестициите като фактор, генериращ устойчив растеж, практически отсъстват. Рекорден е спадът и на преките чуждестранни инвестиции, и това е поради липса на адекватна политика на държавата.
През 2018 г. най-големият инвеститор в страната са българските граждани, които работят в чужбина. Те захранват потреблението с парите, които изпращат тук. България се превръща в износител на труд. Младите са принудени да заминават зад граница, защото мина още една година без реформи в образованието. Реформи, които биха могли да бъдат направени за бизнеса. Реформи, които да спрат търсенето на препитание зад граница.
Растеж, основан на потреблението без инвестиции, без повишаване на заетостта, дава винаги един и същ икономически ефект – инфлация. Тя вече е факт в България. През 2019 г. по високите й нива ще обезсмислят увеличаването на доходите. България има нужда от програма за ускорено догонващо развитие. Стратегически приоритет на България е ускореното, догонващо развитие спрямо средния стандарт на Европейския съюз. Ние трябва да имаме три пъти по-бърз растеж спрямо средното нарастване на брутния продукт на глава от населението, за да не бъде страната и за още едно поколение най-бедната държава в Европейския съюз.
Липсата на реформи обезсмисля увеличените разходи в ключови социални сфери. Продължава да се налива вода в бездънна каца – примерите са много. Един – здравеопазването. Тези по-големи харчове без реформи няма да направят по-добри услугите за гражданите.
Политиката на „Движение за права и свободи“ през 2019 г. ще бъде търсене на диалог и консенсус за приоритетите и Програмата за развитие. И, разбира се, нов модел на управление.
Трябва час по-скоро да се намери решение на важните за българските граждани въпроси. Важни въпроси стоят за решаване и тези въпроси няма да се решат от само себе си, нито от улицата. Те чакат сериозно експертно и политическо обсъждане. Те стоят за решаване от този парламент.
Този парламент трябва да постигне консенсус по визията за ускорено и догонващо развитие на страната, за да гарантираме мира и демокрацията, за да препотвърдим европейските ценности, за да създадем условия за икономически растеж, за благополучието на цялото общество. Всички ние сме длъжни да го направим.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, ние от „Движението за права и свободи“ призоваваме националноотговорните партии да превърнем 2019 г. в година на намиране и постигане на консенсус по политическите и икономическите приоритети на Република България, които да определят пътя за развитие на страната, и България да даде своя принос за възраждането на европейската идея и за създаването на по-единен и по-силен, проспериращ Европейски съюз с активната роля на България. Това е отговорност на всеки един от нас. Дължим го на България и българските граждани. Така можем да бъдем полезни и на Европа. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Карадайъ.
Следва последното изявление – на председателя на групата на Партия „Воля“ господин Веселин Марешки.
Заповядайте, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, за много години, живи и здрави на Вас, на всички български граждани! Дай боже с работата си през 2019 г. да направим така, че животът на всички българи да стане по-щастлив, по-благоденстващ, по-радостен, по-здравословен, по-усмихнат! Това е смисълът на нашето присъствие тук.
Щастливи сме били ние от „Воля“, че досега не сме присъствали в този парламент. Когато сме отвън, може и да пропуснем някое изказване, обаче когато сме тук, по задължение трябва да ги чуем и виждаме този цинизъм, това двуличие, този катарзис, който някои сега, в опит да подлъжат отново българския народ, преживяват в момента.
Аз направо нямам какво да кажа, защото това, което трябваше да кажа аз, преди мен го каза Корнелия Нинова от БСП, частично и господин Волен Сидеров. Но имат ли право те, които са част от този преход, да задават тези въпроси? Те са правилни въпроси, но нали затова ние сме тук – ние да ги задаваме срещу тези, които са създали този преход, срещу тези, които са провели този преход, срещу тези, които са създали тази бедна и корумпирана държава. Откъде накъде хора, които са били част от този преход, хора, които са участвали в престъпната приватизация, хора, които са участвали в грабежа, сега с какви очи задават въпроси?
Ако Вие сте били максимално искрени, да кажете – понеже не го казахте, трябва да го кажа аз – вярно ли е, че Вие примерно лобирате за изтребителите „Грипен“? Затова ли подкрепихте разхода, този грабеж на няколко милиарда наши български пари, които вместо за здравеопазване и образование, което виждам, че Вашият бивш заместник-председател на БСП говори, повтаря нашите думи – да, ако отидат за „Грипен“, е добре, но понеже избраха по-добрия самолет F-16, това вече не е добре и Вие отново преживявате някакъв катарзис и сте против? (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.) Нека да бъдем последователни в нашите действия и да не се опитваме да подлъгваме нашите избиратели.
Към господин Сидеров – Вие казахте: ние сме да посочваме на правителството правилните действия. Господин Сидеров, Вие заедно с господин Каракачанов и Валери Симеонов сте правителството. Ние и другите опозиционни партии можем да показваме и да даваме някакви идеи за корективи. Вие трябва да работите. Ние разбираме, че Вие вече две години не разбирате, че сте част от правителството. Вие никога не сте си представяли, че ще бъдете в някакво правителство. И затова продължавате. Вчера чувам Каракачанов: „Аз няма да позволя да бият военни!“ Те пребиха военния като куче по време, когато той е министър, а той излиза нагло и обявява, че няма да позволява такова нещо?!
Да приключа и с господин Сидеров, понеже той каза: имам много опит, искам да го споделям с Вас, готов съм да го споделям с Вас...
Кой опит, господин Сидеров? Това, че се прегърнахте с господин Бареков, който в Европарламента е подкрепил Истанбулската конвенция, гласувайки смело „за“ с Вашия коалиционен партньор – големите консерватори Джамбазки и Бареков, който пък не се е противопоставил на Истанбулската конвенция в Европейския парламент, срамежливо гласувайки „въздържал се“, мълчаливо гласувайки „въздържал се“ и непротивопоставяйки се по никакъв начин точно на гаврата с тези семейни ценности, за които Вие сега ще излезете най-големите пропагандатори? От този опит ние не искаме. Ние сме готови да почерпим от всеки положителен опит, независимо от коя страна на залата и извън залата идва, но положителен – опит, който да покаже не догонващо даже, а изпреварващо развитие. (Оживление.) Изпреварващо! Темпове, с които доходите, образованието, защото без образование няма здравеопазване, няма национална сигурност, няма нищо!
Голяма част от нас сме учили по времето, когато е имало ред по училищата. Някои са се възползвали от това, поучили са се, развивали са държавата. (Реплики от ДПС: „Носталгия!“) Докарахме я дотам да имаме носталгия. Какво ни пречи сега да създаваме такава държава – модерна, образована, 7 милиона население?
2019 г. ще бъде знакова и за България, и за цяла Европа. Ще стане ясно дали Европейският съюз, в който членуваме от 12 години, ще се разпадне, или ще продължи да съществува, но по коренно различен начин. Всички знаем защо се стигна дотук.
И тук напълно подкрепям госпожа Нинова – слаби, зависими лидери, грешни политики, разрастване на луксозната чиновническа армия в Брюксел, диктат на държавите членки, размиване на идентичността, заплаха за сигурността на европейските граждани. С една дума, нищо общо с онова, за което са мечтали идеолозите, основателите на обединена Европа.
Нали Вие сте създатели на тези неща като част от Европейския парламент с Вашия лидер Станишев, който е ръководител на втората по големина към днешна дата фракция в Европарламента?
Откакто „Воля“ е в парламента, аз говоря за необходимостта от радикална промяна в начина, по който се ръководи този съюз. Говоря и за преосмисляне на членството на България в различни международни организации. Между другото, видяхте, че Съединените щати и Израел, съвсем без да се притесняват, излязоха от ЮНЕСКО. Така че не е толкова страшно да се преосмислят определени членства и определени действия.
Да теглим чертата какво спечелихме не отделни политици и партии, а като народ, както и да си дадем сметка какво пропуснахме през тези години, можем ли и как да допринесем това членство да донесе най-после видима промяна в стандарта на живот на всеки български гражданин, както ни се обещаваше, когато влизахме в тази структура през 2007 г.
Така наречените „стари елити“, преди малко стана дума в залата, ще бъдат пометени след броени месеци. Първите признаци вече са налице и във Франция, и във Великобритания, и в Германия, да не говорим за Италия и Австрия. Навсякъде е в подем истинската патриотична вълна, част от която е и „Воля“. Категорично не приемам никой да нарича нашите партньори националисти и популисти, защото всички много добре виждате разликата. Няма как да наричаме популист Матео Салвини, който в Италия единствен прави реални неща, за да спре набезите на мигранти към бреговете на Италия. Популистка ли е Марин Люпен, която, както знаете, към днешна дата е с най-висок рейтинг във Франция? Ако има избори във Франция, тя е най-вероятният следващ президент. „Жълтите жилетки“ не са популизъм, а реалност. Те са не само протест, те са жълт картон за статуквото, и то не само във Франция. Подобни процеси ще наблюдаваме и вече наблюдаваме из цяла Европа, защото пробуждането на народите вече е факт.
Виждам, както стана преди малко въпрос, че някои от присъстващите са започнали да повтарят нашите послания. Влязохте в говоренето срещу досегашния Европейски съюз. Няма лошо да ни копирате за пореден път. Няма лошо да сте се осъзнали накъде върви светът, кое е правилно и кое – не. Само че, колеги, кой ще Ви повярва на този политически катарзис? Самите Вие чрез Вашите евродепутати години наред крепихте същото това сбъркано управление на Съюза, гласувахте безумните директиви, срещу които говорите в момента, декларации и наредби на Брюксел, водихте вътрешнопартийни битки кой да е по-напред в евролистата, за да се уреди със заплата и привилегии, които преди това не е и помирисал.
С какви очи сега ще излезете да говорите пред избирателите си, че вече мислите по друг начин, че изведнъж сте се събудили и сте погледнали колко е лошо състоянието на Съюза и колко грешни са били решенията за хората? Забогатя ли българският пенсионер благодарение на Вашите евродепутати? И тръгна ли да обикаля света, както правят пенсионерите от други европейски държави? Забогатя ли българският учител благодарение на десетките фондове и програми, които някой постоянно усвоява? Чувстват ли се хората по-сигурни в домовете си? Имат ли лекарите европейски условия, за да останат тук? Раждат ли се повече деца? Тези въпроси наистина са важни, но единствено ние от „Воля“ имаме право да ги задаваме в момента. Всички други са имали възможността да ги реализират, преди да се появим ние. (Оживление, реплики от „БСП за България“ и ДПС.)
Кой и каква отговорност ще понесе за всичко това? Да, народът ще пита, няма да питам аз: кой ще носи отговорността? Надявам се, не мислите, че аз съм отговорен за тези неща, нали така? И след този въпрос се надявам малко по-възпитано да се заслушате, да замълчите, защото Вие сте част от отговорността.
Ето защо промяната е на вратата. Няма нужда човек да притежава някакви специални качества, за да прозре, че в този съюз така повече не може. Хората искат справедливост и сигурност, по-добър живот, силни лидери и силни нации, които са запазили достойнството си и правото да решават как да се развиват. Така че не се учудвайте, ако в кампанията за евроизборите хората не Ви питат: какво ни обещавате този път, а защо досегашните евродепутати мълчаха толкова години в Брюксел и чии интереси защитаваха там?
Диктатът на брюкселските чиновници и най-вече на техните кукловоди свършва. Сигурно много от тях, за да оцелеят, ще се пребоядисат за една нощ, ще станат горещи привърженици на Русия, ще заговорят за сваляне на санкциите, ще заклеймят корупцията в еврофондовете, ще заговорят изведнъж за грешката на Меркел с мигрантите – грешка, платена и с човешки животи. Не знам колко от старите лица ще успеят да се спасят от обществения линч, но истината е, че ако го има Европейския съюз, то той ще трябва да бъде съвсем друг. И тази драматична промяна предстои да видим в Европа съвсем скоро.
Ние от „Воля“ не искаме да сме пасивни зрители, а активни участници в преобразяването на Съюза, защото в тези турбулентни времена България получава нов шанс, а може би и последен, да завоюва влияние и да защити по най-добрия начин българския народ и националния интерес. Ето в такава среда ние ще отбележим 30 години от началото на така наречените „демократични“ промени у нас. Моето поколение тогава беше на около 20 години и искрено вярвахме, че само за няколко години страната ни ще стане Швейцария на Балканите, както много политици тогава обещаваха. Вярвахме, мечтаехме, работихме здраво. Изтърпяхме експериментите на социалистическите правителства – Луканови и Виденови зими, тотален срив на лева, разграбването и унищожаването на предприятията, легендите за куфарчетата с пари, за борчетата, рекета към бизнеса, разрастващата се корупция. Въпреки това ние избрахме да останем, с надеждата, че наистина един ден държавата ще стане нормална европейска страна. Днес обаче не само младите напускат, тръгват си и опитни специалисти на възраст 40 – 50 години.
Какъв е резултатът за тези 30 години? България е най-бедната държава в Европейския съюз с най-висока корупция! Както казва народът ни: ножът е опрял до кокала. Или оттук нататък ще се работи с бърза скорост за осезаемо, а не символично подобряване на стандарта на живот на всеки български гражданин, или трябва да се готвим европейската вълна на недоволство да залее и нашата страна. Процесите са необратими и ако някой си мисли, че тук е изолиран остров, много се лъже.
Ние от „Воля“ Ви призоваваме да направим екшън план за месеците до европейските избори, в които приоритетно да заложим: повишаване на доходите на хората, подкрепа на малкия и среден бизнес, спешни мерки за преодоляване на демографската криза чрез специални програми за младите образовани семейства, истинска ефективна промяна на здравната система, както и, не на последно място, подобряване на статута на българския учител.
Патриотизмът – истинският патриотизъм, а не псевдопатриотизмът, не обединеният, а българският патриотизъм в случая… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина, колеги!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: ...ще бъде новата идеология, най здравата база за правене на политика през тези и идните години. Ето защо през месец май ще е изключително важно какви хора България ще изпрати в Брюксел – дали страхливи и мълчаливи послушковци, несмеейки да се противопоставят на гаврата с истинските семейни ценности, подкрепяйки Истанбулската конвенция, или смели и достойни българи?
По същия начин ще стоят нещата и с изборите за кметове през есента.
Колеги, образование, здравеопазване, икономика, култура, сигурност – това са петте ключови условия, които според „Воля“ са изключително важни, за да оцелеем като държава и като народ. В тези времена на големи промени трябва да се подготвим добре. Ако си давате сметка, че като депутати имате в ръцете си всички властови инструменти, значи няма пречка да го направим. Ако не, то народът ще намери начин да даде тази възможност на такива като нас от „Воля“, които не само имаме волята, но и знаем как.
Ето защо и през тази сесия парламентарната група на „Воля“ ще продължи да бъде различна, защото осъзнаваме добре дълга си пред народа.
Накрая искам да пожелая на Вас мъдрост и родолюбие, а на нашия народ – да бъде непримирим и да изисква много повече от хората, на които е гласувал доверие да вземат решения за съдбата му.
Успешна година на всички, но успешна в работата им в полза на българския народ и държава! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Марешки.

Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО.
С Доклада на Комисията по земеделието и храните ще ни запознае госпожа Танева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Заповядайте, госпожо Танева.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Моля първо да направя процедурно предложение за допуск в залата на доцент доктор Янко Иванов – заместник-министър на земеделието, храните и горите, и госпожа Силвия Василева – директор на дирекция „Животновъдство“ в Министерството на земеделието, храните и горите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Уважаеми народни представители, гласуваме предложението за допуск в залата.
Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите в залата.
Слушаме Ви, госпожо Танева.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА:
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, № 802-01-58, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2018 г.
Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 20 декември 2018 г., на което обсъди цитирания законопроект.
В заседанието на Комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите: доцент доктор Янко Иванов – заместник-министър, и Силвия Василева – директор на дирекция „Животновъдство“; от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството: Георги Йорданов – изпълнителен директор.
Законопроектът беше представен от заместник-министър Иванов, който изтъкна, че промените целят привеждане на Закона в съответствие с действащото европейско законодателство и прецизиране на част от текстовете.
Основните промени са свързани с получаването на разрешение за извършване на развъдна дейност, което се издава на признати развъдни организации с одобрени развъдни програми. Прецизирани са условията и редът за признаване на организация за развъдна и за одобряване на развъдна програма. За целта до министъра на земеделието, храните и горите ще се подава общо заявление. Част от официалните удостоверителни документи вече ще се проверяват по служебен път. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството задължително ще извършва предварителна проверка на място на декларираните в заявлението обстоятелства. С един месец се удължава срокът, в който сформирана за целта комисия следва да разгледа подадените документи. Подробно са разписани случаите, при които министърът на земеделието, храните и горите може да откаже да одобри развъдната програма и съответно
да издаде разрешение за извършване на развъдна дейност. Регламентирана е възможност за ограничаване обхвата на разрешението за извършване на развъдна дейност, както и процедура за промяна на вече одобрена развъдна програма. Предвидено е, освен зооинженери, в разработването на развъдните програми да участват и научни работници, специалисти по съответния вид животни. В Министерството на земеделието, храните и горите ще се води публичен списък на издадените разрешения за развъдна дейност.
Следващата група промени е свързана с прецизиране на функциите и правомощията на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Агенцията ще следва да отразява породата и развъдния статус на животните под селекционен контрол в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. Предвидено е Агенцията да създаде и поддържа база данни за произхода на мъжките разплодни животни от местни (автохтонни) породи. Агенцията ще публикува информация за резултатите от контрола на биологичните, стопанските и продуктивните признаци – обект на селекция, както и на развъдната стойност на контролираните от тях животни. Дава се възможност Агенцията да издава актове за установяване на административни нарушения, констатирани при извършване на проверките на дейността на развъдните организации.
Облекчават се изискванията към образованието на лицата, извършващи производство на бубено семе.
Изменят се наименованието и съставът на националния съвет към изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, който вече ще се казва Национален съвет по генетични ресурси, като в него, освен председатели на развъдни организации и зооинженери, ще членуват служители на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, на Министерството на земеделието, храните и горите, както и учени от Селскостопанска академия и висши училища от съответната област.
Предвидени са нови административнонаказателни разпоредби по отношение на извършването на развъдната дейност.
В Допълнителните разпоредби са прецизирани някои от легалните дефиниции на понятията.
В последвалата дискусия от парламентарната група „Движение за права и свободи“ изразиха подкрепа за Законопроекта. Настояха в Закона да бъдат разписани текстове, които да регламентират отношенията между фермерите и развъдните организации, и техните права и задължения. Препоръчаха статутът на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството като компетентен контролен орган да бъде изрично записан в Закона.
От парламентарната група „БСП за България“ поставиха въпроса: защо от Закона отпадат минималните критерии, на които следва да отговаря дадена порода, за да бъде определена като застрашена от изчезване? От Министерството обясниха, че измененията са свързани с промяната на европейските изисквания, според които компетентен научен орган на всяка държава следва да определи съответните минимални критерии. В тази връзка Министерството е възложило на Селскостопанската академия да разработи методика за определяне на тези минимални прагове, която ще бъде представена в най-скоро време.
Според парламентарната група „Обединени патриоти“ липсата на ясна дефиниция и критерии за определяне на степента на застрашеност на местните (автохтонни) породи позволява нееднозначно тълкуване и съответно неправомерно разходване на финансов ресурс. Настояха за засилен контрол върху дейността на развъдните организации и за значително завишаване на имуществените санкции, предвидени в Закона, които според тях са твърде ниски, за да осигурят дисциплиниращ ефект.
От Министерството на земеделието, храните и горите изразиха готовност да се съобразят с отправените бележки.
В заключение, народният представител Десислава Танева заяви, че направените от народните представители предложения ще бъдат обсъдени и взети предвид между първо и второ гласуване на Законопроекта.
След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 21 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, № 802 01 58, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Танева.
Това беше Докладът на Комисията по земеделието и храните. (Част от народните представители разговарят.)
Моля, народните представители, заемете местата си в залата.
Изслушахме Доклада на Комисията, обсъждаме закон, моля Ви, обърнете се с лице към официалната трибуна!
Квесторите, помогнете ми да въведем ред! Благодаря Ви.
Няма други постъпили доклади по Законопроекта.
Пристъпваме към разискванията.
Има ли изказвания?
Заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Безспорно Законът за животновъдството е важен за отрасъла и промените, които се предлагат, са в насока, която ще създаде предпоставки за по добър контрол и по-ефективно управление на сектора.
Част от предложените промени в Законопроекта са свързани с прилагането на европейски регламенти, тяхното адаптиране съобразно със структурата и контрола, който се осъществява в България.
Има също така и предложени промени, които са свързани с дейността на развъдните асоциации в страната. Факт е, че за тяхната дейност се осигурява значителен финансов ресурс и контролът е един от необходимите важни, задължителни елементи от държавната политика за тяхната дейност, така че те да изпълняват своите функции.
Също така са предвидени и нови санкции, в съответствие с изискванията към развъдните асоциации – дали те трябва да бъдат в такъв размер, дали ще имат възпитаващия ефект, който се търси. Това е тема, която съответно също може да се коментира.
Ние ще подкрепим Законопроекта в основните направления и мотиви, които са изложени, и дадените промени в него, но между първо и второ четене ще имаме предложения и те са свързани с някои според мен странни или екзотични предложения. Например едно от предложенията, което беше подчертано и в Доклада, че за застрашените от изчезване породи ще се определя какви са те, какъв може да бъде техният размер – с методика.
Не обичам методиките, когато става въпрос за европейски средства и когато няма точни количествени параметри. Още повече че за всички останали направления – изчезващи породи, конвенционалните породи, ние имаме точно определени количествени показатели и затова ми се струва, че размиването на това понятие ще доведе до сериозни проблеми по прилагането и финансирането с европейски средства.
Също така малко озадачаващо е защо създадената ДНК лаборатория за генетични ресурси, която е едно постижение за администрацията и възможност да се осъществява контролът, който е необходим, ще бъде или е насочен само за тези изчезващи породи, но не и за абсолютно всички, за да може да се гарантира селекцията в страната като цяло и да се поддържа националният генофонд. Но това ще бъде между първо и второ четене, с наши предложения, които считаме, че ще бъдат резонни и ще има възможност да подобрим Законопроекта в частта, свързана с развъдната дейност в страната, а също така и с контролните функции на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, професор Бъчварова.
Има ли реплики към изказването? Не виждам желаещи.
Изказвания?
Заповядайте.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, както каза и професор Бъчварова – важен Законопроект, тъй като изхранването на нацията е от изключително важно и първостепенно значение, тъй като знаем в последните години каква храна консумира българският народ.
Аз ще дам един пример в исторически план. От 1983 г. до 1989 г. България се е изхранвала с месо в живо и преработено състояние на 100%. За съжаление обаче, днес ще дам един пример в сектор „Свиневъдство“, ние внасяме над 100 хил. тона годишно месо. Тоест Законът е важен, тъй като чрез него ние можем да подобрим сектор „Животновъдство“. А това, което предстои през следващите години с приемането на новата Обща селскостопанска политика – знаете, от 2021 г. до 2027 г. като държава за първи път ни се дава право чрез така наречените „национални стратегически планове“ да имаме собствена политика.
Така че отново подчертавам: важен е Законът и промените дори са закъснели. Добре че покрай европейските директиви ние правим и някои промени.
Тук трябва да кажем, че със засилване ролята на Агенцията се дава право да има по-голям контрол върху дейността на развъдните организации. На първо четене не ни беше представен доклад и анализ за финансовите средства. Както и професор Бъчварова каза, че доста финансови средства – и национални, и европейски, са раздадени, така да се каже, на тези развъдни организации и нямаме такъв анализ, доклад, за да видим тяхната дейност. С промените, които сега се правят, съм убеден, че някои неща ще излязат на светло.
На следващо място, едно от добрите предложения в този законопроект, който, както каза и професор Бъчварова, ние ще подкрепим на първо четене – засилването на ролята на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството като компетентен контролен орган да бъде изрично записано в закона. Изключително важно е да се даде по-голяма тежест на държавния орган, за да може средствата, които до този момент са изразходвани и са раздавани на развъдните организации, да бъдат по-прозрачни и да видим смисъла от тези действия и дейности, които те са извършили.
Облекчаването на изискванията към образованието на лица, извършващи производството на бубено семе, също трябва да бъде отразено, че е важно, тъй като, знаете, преди промените сектор „Бубарство“ беше един от ключовите в малките населени места и в селата. Ето една възможност по този начин да развием и да дадем тласък, развитие, работа и поминък в селата, а оттам съответно и развитие на демографската криза, за това този бич за българското население да бъде подобрен.
И не на последно място, отново искам да кажа, че контролът върху дейността на развъдните организации е изключително важен. Надявам се между първо и второ четене с нашите предложения Законът да бъде подобрен и да приемем този важен за сектор „Животновъдство“ закон. Благодаря за вниманието. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Георгиев.
Има ли реплики към изказването на народния представител Румен Георгиев? Не виждам желаещи за реплики.
Други изказвания? Няма заявки за други изказвания.
Закривам разискванията по обсъждането на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, № 802 01 58, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2018 г.
Предстои гласуване.
Моля, квесторите да поканят народните представители от кулоарите да заемат местата си в залата.
Уважаеми народни представители, подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, № 802-01-58, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2018 г.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
С това на първо гласуване е приет Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, № 802-01-58, внесен от Министерския съвет.
Уважаеми народни представители, прекъсваме за почивка от 30 минути.
Ще продължим заседанието с парламентарен контрол в 11,10 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми народни представители, започваме първия:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ за 2019 г.
Първи ще отговаря господин Томислав Дончев – заместник министър-председател. Той ще отговори на питане от народните представители Кристиан Вигенин и Светла Бъчварова-Пиралкова относно политиката на правителството за справяне с усложняващата се епизоотична обстановка в страната.
Кой ще зададе питането?
Заповядайте, професор Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Вицепремиер, проблемите с болестите по животните достигнаха своя пик през 2018 г. Няма да изброявам болестите по животните, които засегнаха страната, и най-вече земеделските стопани, но загубите са огромни. Няма да ги изброявам, защото списъкът е дълъг и обхваща почти цялата държавна профилактична програма за 2019 г. Само да припомня, че обезщетенията за птичия грип в рамките на две години са над 16 млн. лв., а за чумата по овцете стойностите достигнаха до 3,5 – 4 милиона.
Чумата по дребните преживни животни засегна обаче не само населените места с унищожаването на животните на земеделците, но продължава да създава проблеми. Едва вчера Европейската комисия вдигна забраната за движение на животни, а също така и за продажба на продукцията. Или в рамките на седем месеца земеделските стопани нямаха възможността да развиват своите стопанства и така наречените „пропуснати ползи“, които се счита, че трябва да бъдат покрити чрез средства от държавния бюджет, не могат да компенсират загубите, които имат тези стопани. Още повече че в рамките на следващите две или три години не могат да си възстановят стопанствата под никаква форма.
Особено тревожна е ситуацията в граничните райони на страната.
Предприетите от Българската агенция по безопасност на храните мерки показаха редица недостатъци и слабости в здравеопазването при животните. Въпреки че има разписана Държавна профилактична програма за превенция, надзор и контрол на заболяванията с ресурс 40 милиона в началото на годината, а в края на 2018 г. – 45 милиона, координацията при осъществяването на действията при сложни епизоотични обстановки се свежда единствено до ликвидация.
Пред мен е и Стратегията за борба с болестта африканска чума по свинете, която е приета от Агенцията по безопасност на храните през месец януари 2018 г., и там две трети от набелязаните мерки са: ликвидация, ликвидация, ликвидация.
Все по-отчетливо се поставя и въпросът за липсата на цялостна стратегия на правителството, която да се фокусира не само върху конкретните краткосрочни мерки за справяне с болестите, но и да отчита дългосрочния национален интерес за развитие на сектора. Такава стратегия следва да предвижда система от мерки, които да облекчат и подпомогнат засегнатите производители да се справят с последиците и да възстановят стопанствата си.
Смята ли правителството да изготви цялостна стратегия за превенция и за справяне с последиците от заразните заболявания в сектор „Животновъдство“?
Обръщаме се към Вас поради факта, че делегираните Ви правомощия включват дейности, свързани с координация при сложни епизоотични обстановки.
Считате ли, че са необходими законодателни промени, които да подобрят ефективността, прозрачността и контрола на Агенцията като цяло, още повече че за такива промени се говори поне от една година, но те не са факт към настоящия момент? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема професор Бъчварова.
Следва отговор от вицепремиера господин Дончев.
Заповядайте, господин Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаема госпожо Председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема професор Бъчварова, уважаеми господин Вигенин! Според мен би имало ниска добавена стойност аз да изчитам, да изреждам всички мерки, които са вземани последната година, или по-специално от две години, при възникналите кризи от различни типове заболявания. Мога да го коментирам в детайли – и по отношение на инфлуенца по птиците, и по отношение на африканска чума по свинете, и по отношение на чумата по дребните преживни животни.
Това, което мога да твърдя, е, че действията на българските ветеринарни власти бяха адекватни и въпреки в някои от случаите на големите мащаби на кризата, те доведоха до овладяване на последствията.
Фокусът на въпроса Ви е свързан с това дали не е необходимо друг тип уреждане на ангажименти, действия, поведение на отговорните институции именно чрез разработването на нарочна стратегия.
Предполагам, по-добре от мен знаете, доколкото аз не съм ветеринарен лекар, имате по-тясно отношение към сферата на земеделието, че целият процес не се движи, не се организира на ниво импровизация, той е планиран с цяла каскада от документи, включително е много ясно законово фундиран чрез Закона за ветеринарномедицинската дейност. Ние имаме планове, някои от тях – по-общи, някои от тях, като например контингенс плановете – много конкретни, те са на ниво ръководство, 22 плана за борба с различните видове заболявания. Имаме и стратегии на европейско ниво с прости принципи.
Аз лично съм скептичен към производството на нови и нови стратегии. Не знам дали знаете броя на стратегиите, които имаме на национално ниво. Техният брой е над 160! Ако кажете, че една държава има 160 стратегии, това по всяка вероятност означава, че няма ясен стратегически фокус какво точно прави. По същата тази причина има една паралелна инициатива, която скоро ще бъде на Вашето внимание. Аз имам намерението силно да ги редуцирам.
Но, по темата. Дали да бъде принципен план, дали да бъде стратегия – не е основната тема. Моето предложение е в ресорната парламентарна комисия да се организира една професионална дискусия с представители на ресорните институции, на Министерството на земеделието, на БАБХ, на специалисти, които имаме в други ведомства, където, включително и с участието на народните представители, които имат ангажимент по темата, да се вземе най-доброто решение.
Аз не бих възразил принципно, започвайки от нулата, да видим как е организиран процесът и дали има мерки, които на ниво планов или стратегически документ биха могли да бъдат организирани по друг начин.
Не съм съгласен с Вас, че действията, които се предприемат и които са отразени и в съответните планове, съответните вътрешни инструкции, включват само и единствено умъртвяване на животните. Дори мога да Ви припомня, че когато коментираме африканската чума по свинете, една криза също от изминалата година, ще установите, че огромна част от мерките са именно на ниво профилактика и превенция, включително чрез ограничителни мероприятия, включително чрез изграждане на ограда. Подобни са и мерките по отношение на другите видове заболявания.
Ако правим аналогии с други сектори, лично аз приветствам подхода, където повече усилия, дори повече средства да бъдат вкарвани на ниво профилактика и превенция. Това автоматично води, ако действията са добре организирани, до по-малко разходи и по-малко щети при предотвратяването на последиците.
Всички знаем какви са естествените предпоставки. Поради географското положение на страната рисковете са огромни, поради общата ни граница с Република Турция и поради миграционните потоци на птиците ние имаме естествени предпоставки и рискове да бъдем засегнати от подобни заболявания.
Едва ли някой в тази зала, без значение дали е специалист, или не е специалист, би оспорил необходимостта процесите да бъдат организирани по най-добрия начин. Ако има такова виждане, ако има подобни конкретни предложения, нека да се организира нарочен дебат в ресорната комисия в Народното събрание с участието на институциите от изпълнителната власт, външни експерти и да се вземе най-доброто решение. Аз лично изразявам подкрепа за един подобен подход.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Вицепремиер.
Кой ще зададе уточняващите въпроси?
Заповядайте, професор Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер, господин Министър! Не мога да се съглася с Вас, че ресорната Земеделска комисия ще е тази, която ще бъде инициатор на промени, свързани с решаването на сложната епизоотична обстановка в страната, която започна в 2018 г. Това е най-тежката година в страната в епизоотично отношение, което означава, че трябва да се вземат екстрени мерки.
Съгласно чл. 127 от Закона за ветеринарномедицинската дейност има създаден кризисен щаб. В този кризисен щаб участват осем министерства. От 2005 г. за първи път през месец септември в резултат на огромния шум, който се получи по отношение на чумата при дребните преживни животни, беше събран. И след това съответно при чумата при свинете, където трябваше да се вземат мерки. Така че в Закона са разписани правила, но те не се изпълняват.
Искам да обърна внимание, че държавата ни е член на Световната организация по здравеопазване на животните от 1924 г. и там има правила. Записано е в Международния ветеринарен кодекс, че основен принцип и философия е: профилактиката и борбата със заразните болести е държавна политика преди всичко и се осъществява чрез законодателна, изпълнителна и съдебна власт.
Вие сте оставили Българската агенция по безопасност на храните да се справя абсолютно сама, като се счита, че едни финансови средства, ако се предоставят или обезщетенията се платят навреме, болестите ще спрат. Това вече не работи!
Има Център за оценка на риска. Защо никой не се обръща към този център и прочете докладите, в които се казва: трябва да има прогнозиране на болестите и превенция на по-ранен етап, отколкото когато вече възникне това заболяване.
От 28 области в страната – 19 са гранични, затова въпросът беше: какво правим в граничните райони? България винаги е била на това място, но никога не е била в толкова тежка епизоотична обстановка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, професор Бъчварова.
Заповядайте за отговор, уважаеми господин Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаема госпожо Бъчварова, аз се боя, че въпреки всичките ми усилия да бъда добронамерен и да водим един смислен разговор, в който да произведем нещо, че се отклоняваме от основната тема на въпроса, доколкото той беше: необходимо ли е ново уреждане на организацията и отношенията чрез разработване на стратегия, което в първия си отговор мисля, че казах каква е моята позиция.
Сега правим вторичен и то, бих казал, спекулативен анализ на всичко случило се през предходната година, която безспорно беше тежка. И аз пак твърдя, че действията на отговорните институции, основно на Българската агенция по безопасност на храните, бяха адекватни. Има доказателство за това. Тези действия са проверявани неведнъж от кого ли не, включително от Европейската комисия, която неведнъж излезе с положителни оценки и подкрепа за свършеното от българските компетентни органи.
Освен това, позволете ми да допълня, че не сте коректна в констатацията си, че Агенцията е оставена да реагира сама. Цялото Министерство на земеделието, всички останали служби, които имат отношение по темата – Полиция, Гранична полиция, също бяха в помощ на всички предприемани действия.
По повод коментара Ви, че не е работа на ресорната парламентарна комисия да разработва подобна стратегия, абсолютно съм съгласен, но предвид интереса, който имате по темата, в режим на максимална откритост, добронамереност, уважавайки законодателния орган на страната, предложих една такава среща. Разбира се, един подобен преглед и професионалната дискусия дали е необходима нова стратегия, би могло да се случи и извън Народното събрание, без негово участие. Много благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Имате възможност да изразите отношение – заповядайте, господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! Аз не съм и очаквал да дадете отговор, на който можем да кажем, че благодарим и че може да предизвика някакви следващи смислени стъпки.
Искам да подчертая, че въпроса задаваме към Вас като вицепремиер, тъй като председателят на Народното събрание върна въпроса, който беше насочен към премиера Бойко Борисов. Защо към премиера? Защото на нас ни е омръзнало да задаваме въпроси на министъра на земеделието, той да отговаря с общи приказки и след това нищо да не се случва. Очевидно е, че министърът на земеделието не е в състояние да контролира или да ръководи – „ръководи“ може би не е най-точната дума, но най-малкото да насочва дейността на Българската агенция по безопасност на храните, и в резултат на това се оказва, че ние задаваме въпроси на министъра, но директорът на БАБХ се назначава от премиера. И когато говорим за правителствена политика – кой би трябвало да отговаря на нас? При това положение би трябвало да е премиерът, но така или иначе Вие като вицепремиер, който наблюдава този ресор, очаквахме да кажете нещо повече по тази тема. Не се получи.
Искам да обърна внимание на два факта.
Първо, стратегиите се разработват от изпълнителната власт. Ние в парламента бихме могли да обсъдим една такава стратегия, ако тя бъде предложена. Ще се радваме сигурно в по-широк кръг да се включим, но очакваме това да го направи изпълнителната власт и без да отрича фактите, да си даде сметка, че резултатите от миналата година не говорят добре за превенцията и справянето със заразните болести по животните.
Второ, говорехте, че действията на БАБХ са адекватни. Искам да кажа, че „адекватни“ далеч не е точната дума. Може би в някои елементи – да, но от тази трибуна искам да помоля още веднъж да бъде отменена заповедта за заличаване на животновъдния обект на Ана Петрова от Болярово, да бъде отменена заповедта за избиване на нейното стадо от юли миналата година. Причини има много, разбира се, но една от тях – например, ето това е овцата, която беше „огнището на зараза в България“ (показва снимка), заради която бяха въведени санкциите. Тази овца преди няколко дни роди две агънца. В стадото на Ана Петрова вече има 20 агънца и в същото време нито едно умряло животно за тези 6 – 7 месеца. Вие искате да смачкате тази жена. Не Вие персонално, но аз все пак призовавам да проявите същия подход към нея, като към новите случаи на зараза, които бяха констатирани през октомври.
И припомням сега и ангажимента на министъра на земеделието, храните и горите да предложи комплексни мерки при подобни кризи, тъй като компенсациите, които бяха дадени на стопаните, не стигат доникъде, те продължават да изпитват неимоверни трудности и са изоставени изцяло от властта в момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Вигенин.
Позволете ми да благодаря на господин Томислав Дончев – заместник министър-председател, за неговото участие в днешния парламентарен контрол.
Позволете ми, преди да пристъпим към следващите отговори, да връча писмените отговори.
Първият е от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Мариана Николова на въпрос на народния представител Георги Гьоков.
Писмени отговори и от:
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Светла Бъчварова;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Светла Бъчварова;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на два въпроса от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;
- министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народния представител Калин Василев;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Пенчо Милков и Георги Йорданов;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Славчо Велков;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Виолета Желева;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Кристина Сидорова;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Николай Александров;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Милен Михов;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Александър Сабанов.
Продължаваме с отговорите на устните въпроси.
Следва въпрос към министъра на околната среда и водите Нено Димов.
Първият въпрос е от народните представители Крум Зарков, Георги Стоилов и Пенчо Милков относно средства по Програма „Околна среда“ за чистотата на атмосферния въздух в Русе.
Заповядайте, уважаеми господин Стоилов.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, на 6 декември 2018 г. Министерството на околната среда и водите обяви общини, които ще получат над 111 млн. лв. във връзка с подобряване качеството на атмосферния въздух. Парите са по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. За съжаление, сред тези общини община Русе не е.
Наясно сте с тежката ситуация със състоянието на въздуха в Русе, и ние също, и това е сериозен проблем, който предизвика тежко положение в Русенска област. Това не е първият въпрос, който ние задаваме, но получаваме само празни обещания и никакви конкретни действия. Замърсеният въздух в Русе наистина е предпоставка за доста сериозни заболявания, за лошо качество на живот на съгражданите ни.
Във връзка с това нашите въпроси към Вас са: кандидатства ли община Русе по цитираната процедура и ако е кандидатствала, кога е последното заявление; какви са критериите и условията за определяне на тези шест града и защо Русе не е сред тях; съществува ли друга възможност община Русе да кандидатства за получаване на целеви средства за подобряване на качеството на атмосферния въздух? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Заповядайте за отговор, уважаеми министър Димов.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господа Зарков, Стоилов и Милков, всъщност на 5 декември 2018 г. Министерството на околната среда и водите обяви процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“. Община Русе не е кандидатствала по цитираната процедура и не се очаква да подаде проектно предложение, тъй като не е допустим кандидат – конкретно на този въпрос.
Допустимите бенефициенти са дефинирани въз основа на извършена оценка по шест критерия – три критерия са за допустимост и три критерия са за качество.
Критериите за допустимост са: налична актуална, което означава действаща в момента и одобрена от общинския съвет, общинска програма за качеството на въздуха. В програмата битовото отопление да е идентифицирано като основен източник за замърсяване; в програмата да са предвидени мерки за подмяна на стационарни неефективни отоплителни устройства на твърдо гориво – дърва и въглища.
Критериите за качество са:
Първо, общият брой превишения на нормите на средногодишните и средноденонощните нива на прахови частици за периода 2011 – 2017 г. да надвишава средния, изчислен за всичките 25 общини с нарушено качество на атмосферния въздух.
Второ, делът на засегнатото население в съответната община да надвишава средния за всичките 25 общини.
Трето, в общинската програма за качеството на въздуха да са заложени регулаторни мерки.
Допустимите кандидати по процедурата са седем общини, които отговарят едновременно и на трите критерия за допустимост, и на трите критерия за качество.
Община Русе не отговоря на два от критериите. Първо, не отговаря на критерия за допустимост за наличие в общинската програма на мерки за подмяна на печки на твърдо гориво, както и на критерия за качество за заложени в програмата регулаторни мерки.
В процеса на изпълнение на проектите по цитираната програма е възможно да бъдат генерирани спестявания, които да позволят да бъдат подкрепени и други общини с нарушено качество на въздуха със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Отчитайки значимостта на проблема с качеството на атмосферния въздух, Министерството на околната среда и водите залага тази тема като една от водещите по време на преговорите за следващия програмен период.
Допълнително Вие попитахте: има ли други източници? Да, има и други източници. Между другото, има общини, които вече са използвали Програмата LIFE, която е един много сериозен инструмент да се кандидатства. Не знам дали община Русе е сред тях, но това е само единият от инструментите. Програмата DESIREE е друг инструмент, който мога да посоча. Така че на практика Оперативна програма „Околна среда“ не е единственият източник на финансиране, когато говорим за замърсяване на въздуха, а и не само за замърсяване на въздуха. Въпрос на активност и на местната власт е да се търсят алтернативни източници на финансиране, доколкото Оперативната програма само подпомага този процес.
И още една информация в допълнение. Имахме много дълги разговори, почти шест месеца продължиха, с Европейската комисия, която можем да разглеждаме като донор на тези средства върху критериите, които трябва да бъдат заложени, и върху това дали трябва да бъдат финансирани всичките 25 общини, или да бъдат финансирани само няколко. В края на краищата се наложи разбирането, че, за да можем да извадим максимален резултат, сега трябва да се съсредоточим върху определени общини, които да послужат като модел за доказване на финансирането за останалите общини в следващия програмен период. И двата подхода имаха своите разумни доводи, но това беше, което и Комитетът по наблюдение прие като краен резултат за мерки. Надявам се седемте общини, които ще бъдат финансирани в този програмен период, да са достатъчно основание да защитим по-добър финансов ресурс за следващия програмен период. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Димов.
Заповядайте, имате възможност за реплика.
Господин Милков, имате думата.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Първо, използвам възможността да Ви поздравя с Новата година, да Ви пожелая здраве и да се оправите бързо! На всички колеги – ползотворна работа!
Господин Министър, нашият въпрос е породен от това, че реакцията в града беше остра – и на гражданите, и на медиите, че Русе не фигурира в списъка на одобрените градове. Вашият отговор беше полезен дотолкова, доколкото внесе яснота по отношение на критериите за допустимост и останалите след това – критериите за качество. Аз се надявам Вашият отговор да стане предпоставка за оптимизиране на нашата програма за качеството на атмосферния въздух, ако това се налага, за да бъдат получавани средства по Оперативната програма, защото в нашите медии изтече информация, че решението ще бъде оспорвано пред съда. Нямаме информация дали общината вече го е оспорвала. До голяма степен мисля, че Вашият отговор даде яснота за това, че в крайна сметка в Русе имаме още работа по отношение на общинската програма.
Обаче следва да се използва всяка една възможност, когато ти си в нужда и гражданите дишат мръсен въздух. Такава възможност представляваха тези средства. Надявам се другите две възможности, които Вие казахте – програмите LIFE и DESIREE, също да бъдат използвани оптимално и администрацията на Министерството да оказва… В крайна сметка това е същината и на моето послание към Вас: хайде, Русе е голяма община, има административен ресурс, но когато една община има такъв сериозен проблем с качеството на въздуха или други проблеми, трябва самото Министерство според мен да подпомага, когато има такова несъответствие в критериите, за да стигнат парите точно до нуждаещите се.
Ние с Вас се виждаме все по този въпрос, и това не е нещо самоцелно, а точно защото проблемът в Русе е много остър. И Ви приканвам, когато има такива възможности и общините не са изрядни, да получават и методическа подкрепа от администрацията на Министерството. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Милков.
Заповядайте за реплика, уважаеми министър Димов.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Благодаря, уважаеми господин Милков.
Този проблем е проблем не само за Русе. Той е проблем на всичките тези 25 града, а вероятно и не само за тях, и до известна степен активността, която има местната власт – ние сме говорили по Закона за въздуха, който гледахме тук, има различни отговорности и различни нива. Основната и досега е падала и продължава да пада върху местната власт.
Тези програми се приемат от общинските съвети и това, което се мъчихме, и мисля, че в края на краищата заедно с помощта на всички народни представители, които бяха ангажирани, намери едно добро решение във вече приетия и публикуван Закон за въздуха – да търсим конкретни резултати. Може би това ще бъде преломен момент – да има програма, която да предлага нещо, но да има резултати.
Мисля, че това, което съвместно с всички Вас успяхме да постигнем с един много широк консенсус, за което искам да благодаря на всички народни представители – да вървим към резултати, ще бъде в правилната посока. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Следва въпрос от народния представител Андриан Райков относно изграждане на регионална система за управление на отпадъците.
Заповядайте, уважаеми господин Райков.
АНДРИАН РАЙКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, изграждането на регионалната система за управление на отпадъците, обхващаща общините в област Русе, стартира със средства от Оперативна програма „Околна среда“ и продължи с финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Предвид значимостта на проекта за нашия регион и високите очаквания на местното население, бихте ли ни информирали на какъв етап е изпълнението на проекта; в какъв срок очаквате да завършат строителните дейности и окончателното приемане на системата? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Райков.
Заповядайте, господин Министър, да отговорите на поставените въпроси. Имате думата.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Райков, изграждането на регионалната система в Бяла включва общините Бяла, Полски Тръмбеш, Борово, Две могили, Ценово и Опака и е сред приоритетите на страната ни с цел осигуряване на цялата необходима инфраструктура за третиране на битовите отпадъци. Към момента 51 регионални системи на територията на цялата страна, които отговарят на нормативните изисквания, са въведени в експлоатация. В процес е изграждането на останалите три регионални системи, в които е и тази в Бяла.
Изграждането ѝ стартира, както сам отбелязахте, с финансиране по Оперативна програма 2007 – 2013 г., но към срока на допустимост на дейностите, което е месец ноември 2015 г., са изпълнени едва 8% от договора за безвъзмездна финансова помощ поради продължило обжалване на обявената от община Бяла обществена поръчка за избор на изпълнител на проектирането и изграждането на регионалната система. Това е причината, поради която Проектът е обявен за нефункционален и следва да се довърши с национални средства до 31 март 2019 г. Реализирането му подлежи на строг мониторинг от страна на Европейската комисия. В случай че срокът не се спази, разходите на стойност над 5 млн. лв., изплатени от Оперативна програма 2007 – 2013 г., трябва да бъдат върнати от Регионалното сдружение на Европейската комисия.
С цел да се избегне спиране на строителния процес и осигуряване на финансиране за доизграждане на регионалната система през месец март 2017 г. община Бяла е подала в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда заявление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура.
На 26 юни 2017 г. е одобрено финансиране в размер на до 2,96 млн. лв. С решение от 10 септември 2018 г. са одобрени средства за реализиране на втория етап в размер на 2,94 млн. лв.
С цел организиране на цялото необходимо финансиране на 6 ноември 2018 г. Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда одобри средства в размер на до 4,8 млн. лв. за реализиране на третия и последен етап от Проекта.
На 20 декември е сключен договор за отпускането на безлихвен заем за осигуряване на средства за доставка на превозно средство за транспортиране на контейнери – част от мобилното експлоатационно оборудване, включено в Проекта, в размер на 252 хил. лв., тъй като такова оборудване не е допустимо да бъде безвъзмездна помощ. Допустимо е само като безлихвен заем.
Министерството на околната среда и водите непрестанно оказва подкрепа на община Бяла и общините в региона с цел довършване на строително-монтажните работи и въвеждане на регионалната система за експлоатация в рамките на определения от Европейската комисия срок. Към момента са изградени депото, административната сграда и по-голямата част от довеждащата инфраструктура. Инсталациите за сепариране и компостиране са изпълнени и е монтирано оборудването в тях. Предстои довършване на строителството на част от довеждащата инфраструктура. Община Бяла е декларирала уверението си, че строителните работи ще бъдат извършени в срок преди 31 март 2019 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Димов.
Господин Райков, не желаете реплика, следователно няма да има и дуплика.
Позволете ми да благодаря на господин Нено Димов – министър на околната среда и водите, за участието му в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпросите към господин Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната. Той ще отговори първо на въпрос от народния представител Петър Витанов относно годишен преглед на отбраната.
Господин Витанов – очакваме Ви на трибуната, имате думата.
ПЕТЪР ВИТАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Заместник министър-председател, драги колеги! На 22 юни 2017 г. лидерите на Европейския съюз се споразумяха да бъде поставено началото на така нареченото „Постоянно структурирано сътрудничество“ с цел укрепване на сигурността и обраната на Европа.
На 11 декември 2017 г. Съветът прие Решение за създаване на ПСС или ПЕСКО, в което участват почти всички държави – членки на Европейския съюз, с изключение на Дания, Малта и Обединеното кралство. Участващите държави се споразумяха относно първоначален списък от 17 проекта. На 19 ноември 2018 г. Съветът прие втора поредица от още 17 проекта.
Механизмът на функциониране на Постоянното структурирано сътрудничество включва в себе си координиран годишен преглед на отбраната на държавите членки, който цели да осигури по-добър обзор на разходите за отбрана, националните инвестиции и усилията в областта на научните изследвания.
Затова моят въпрос, господин Заместник министър-председател, е: какви са резултатите от годишния преглед на отбраната по механизма на ПЕСКО? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Витанов.
Господин Каракачанов, заповядайте да отговорите на поставения въпрос.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Витанов, уважаеми господа народни представители! Позволете ми първо да отбележа, че днес се навършват 111 години от създаването на българското военно разузнаване. Позволете ми от трибуната на Народното събрание да поздравя всички служители на Служба „Военна информация“, които в днешните тежки условия продължават да изпълняват своите задължения и да събират, анализират и предоставят на държавното и военното ръководство необходимата информация за вземане на адекватни политически решения.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България, от място): Тези, които са работили.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Казах – 111 години, не казах – 23.
Уважаеми господин Витанов, координираният годишен преглед на отбраната е самостоятелен процес, свързан с изграждането на способности в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Той не е част от инициативата за постоянното сътрудничество в областта на отбраната. Развива се чрез доброволен принос на желаещите да участват в него страни – членки на Европейския съюз.
Прегледът ще бъде цикличен двугодишен процес, съгласуван и синхронизиран с аналогични процеси в НАТО. Ще се управлява от министрите на отбраната на страните членки, които ще приемат доклад за неговото развитие. Европейската агенция по отбрана ще изпълнява ключова роля в провеждането му заедно с Европейската служба за военно действие и Военния секретариат на Европейския съюз. Предвижда се работата по прегледа да се осъществява с участието на Европейската комисия в контекста на прилагане на Плана за действие на европейската отбрана. Пробният цикъл на координиране на годишен преглед на отбраната беше стартиран през есента на 2017 г. Той протече в рамките на една година, като имаше за цел да подпомогне развитието на способностите, да задълбочи отбранителното сътрудничество и да осигури по-оптимално използване на бюджетите за отбрана. През септември миналата година беше разпространен първият Обобщен доклад за резултатите и изводите от процеса. Впоследствие същият беше приет от министрите на отбраната по време на направляващия борд на Агенцията през ноември 2018 г.
По-важните предварителни изводи, които бяха направени в Доклада от пробния цикъл на прегледа, бяха следните: двустранните разговори с държавите членки са изключително полезни за изясняване на целите на прегледа и необходимите за предоставяне от тях данни; част от държавите членки не са в състояние да споделят финансовите си данни за 2018 г. и нататък, затова трябва да бъдат преодолени трудностите пред този процес, който работи върху методологията за провеждане на прегледа и начина на отчитане на данните.
В Доклада са направени препоръки в две направления.
По отношение на отбранителните разходи държавите трябва да се стремят към растеж на бюджетите за отбрана до достигане на два процента от брутния вътрешен продукт, като 20% от тези разходи да бъдат капиталови, а 2% – за изследване и технологии.
Наблегнато е върху необходимостта тези средства да се разходват за съвременни проекти и инициативи в рамките на наскоро стартирали инициативи, като например Постоянното структурирано сътрудничество и Европейския фонд за отбрана.
По отношение на развитието на способностите препоръката е държавите да работят за синхронизиране на своите национални планове, като изпълняват приоритети, дефинирани от Европейския съюз и неговия План за развитието на способностите.
В Доклада се очертава и бъдещата работа на координирания годишен преглед на отбраната. Наличието на информация за плановете и способностите на всяка държава членка, участваща в прегледа, ще подпомогне да бъдат идентифицирани онези области, където съвместно да работят за изграждане на необходими за Европейския съюз способности. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Господин Витанов, заповядайте, имате думата за реплика.
ПЕТЪР ВИТАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Господин Министър, признавам си, от отговора Ви по-скоро останах впечатление, че се правят общи препоръки по начина на провеждането на годишния преглед, а нямаше ясни резултати за този преглед, който е направен в България, или поне аз не успях да се ориентирам в него. Той безспорно е важен, защото, от една страна, увеличава прозрачността и политическата видимост на националните и европейските отбранителни способности. Ползите сами по себе си включват както по-добро идентифициране на недостатъците, така и задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната, по-добър и по-съгласуван подход към планирането на разходите за отбрана.
Тъй като споменахме и Постоянното структурирано сътрудничество, понеже координираният преглед на отбраната е част от Общата политика по отбрана и сигурност, по отношение на ПЕСКО също имаме ежегодно преразглеждане и актуализиране на плановете за изпълнение. Ако имате информация, сега тет-а-тет можете да отговорите: по какъв начин ние сме актуализирали нашите планове? Ако имате възможност, ще съм Ви благодарен.
Това е важно и от друга страна, защото ПЕСКО предвижда и механизъм за изключване – нещо, което няма аналог при всички други форми на колективна отбрана и Обща политика по отбрана и сигурност. Важно е българската държава да не допусне България да попадне в хипотезата на този механизъм. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Витанов.
Господин Вицепремиер, заповядайте, за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Витанов, Вие сте изключително прав. Темата е изключително обширна. Тук не става въпрос за разговори тет-а-тет. Готов съм и на такъв, разбира се. Тъй като времето по процедура за устен отговор е малко, Ви предлагам, ако искате, да трансформирате този въпрос в писмен вид, за да може по-подробно, на повече страници да Ви бъде отговорено, за да може да бъдете информирани максимално пълноценно. В рамките на три минути няма как всичко това да бъде изговорено и обяснено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Следва въпрос от народния представител Милко Недялков относно осигуряването на надеждна охрана на складове с въоръжение и боеприпаси, подчинени на бригада „Логистика“.
Заповядайте, уважаеми господин Недялков.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! На 2 ноември тази година бе подписан последният договор по проведена през 2017 г. обществена поръчка, наречена „Сключване на Рамково споразумение за охрана на войскови имоти и на военни формирования от състава на Съвместното командване на силите“, по пет обособени позиции.
Последният сключен договор е за охрана на войскови имоти, забележете, с боеприпаси и въоръжение. Бързо беше въведена фирмата, която беше спечелила – „Бат Секюрити“, в обектите – в 12 военни формирования на бригада „Логистика“. Оттогава при мен като народен представител постъпиха многобройни факти за това, че охраната не се осъществява спрямо сключения договор. На много места тя въобще не е въоръжена охрана, за което има и конкретни примери. Освен това качеството на услугата е на много ниско ниво, въпреки че Министерството на отбраната през 2013 г. е имало съвсем друга позиция по охраната на тези военни формирования, в които се съхраняват огромни количества боеприпаси. Тогава е заявено, че ниското заплащане на услугата – една минимална работна заплата, възпрепятства наемането на надеждни служители с необходимите качества и нагласи. От друга страна, демотивира вече наетите служители да проявяват старание, инициативност и отговорност при изпълнение на функционалните им задължения. Това е в отговор на колегата Радев от групата на ГЕРБ – отговор по същия този въпрос.
Моите въпроси към Вас са: считате ли, че възлагането на охраната на военни обекти на частни фирми ще позволи командирите на военните формирования да осъществяват своите права и задължения по охраната на обектите?
Допълвам: знаете ли за случаи, в които командирите на тези поделения са били длъжни да отделят от другия числен състав за охраната на поделението, за да спазят това, въпреки услугата на частната фирма? Не намирате ли, че ценовите предложения по тази обществена поръчка са камуфлажни и прикриват едно преднамерено снижаване на качеството на изпълняването на услугата по охрана? Поверяването на охраната на войскови имоти с боеприпаси и въоръжение на бизнес обекти не засилва степента на защитеност на населението, живеещо в близост до тях. Тук става въпрос за огромни количества материали. С какви мерки Министерството на отбраната ще гарантира нужната защитеност? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Недялков.
Заповядайте за отговор, господин Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Недялков, уважаеми колеги! Вие сте изключително прав. Всичко, което казвате, е точно така. Ще отговоря по същество на Вашия въпрос. Съгласно разпоредбите на чл. 60 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България Съвместното командване на силите е юридическо лице на бюджетна издръжка, което отговаря за управлението и поддръжката на предоставените му имоти. Всъщност то е структурата, която провежда тези обществени поръчки, извършва ги и определя фирмите, които охраняват.
В съответствие със Закона за обществените поръчки Съвместното командване на силите е организирало и възложило процедура за обществена поръчка с предмет „Сключване на рамково споразумение за охрана на войскови имоти на военни формирования от състава на Съвместното командване на силите по обособени позиции“.
По повод на постъпилия от Вас въпрос, а и преди това, е изпратено запитване до командващия Съвместното командване на силите, който отговори, че причината за възлагане на обществена поръчка на военни формирования от състава му на търговски дружества е намаляването на разходите по издръжката на персонала, изключващ цивилни служители, назначавани по допълнително разписание на длъжности за охранители. В писмото се подчертава, че охранителите осъществят охранителни дейности само на определените в техническата спецификация на обществената поръчка места, с постове и охранители, но не влиза в помещенията с боеприпаси и въоръжение.
Прояви на опити за грабежи и на вандализъм в подобни обекти не са рядкост. Това трябва да се знае.
Случаят, който Вие конкретно цитирате, не е само в района на Ловеч, а и на други места, свързани с тази фирма. Той действително предизвиква не само опасност за съхраняването на собствеността на имуществото на Министерството на отбраната, но както Вие много правилно казахте – ако тази собственост не бъде надеждно охранявана, натам се насочват едни определени групи от населението с ясната цел да грабят. Това създава несигурност и опасност за живеещите в близост хора от съседните населените места.
Какво трябва да се направи оттук нататък? Във връзка с това с моя заповед беше сформирана работна група под ръководството на постоянния секретар на отбраната, която е представила за обсъждане на предстоящия Съвет по отбрана конкретни предложения, като едно от тях е за имотите, които не са в управление на Министерството на отбраната, а са предоставени на второстепенни разпоредители с бюджетни средства към ведомството и в които се съхраняват оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия – при изтичане срока на действие на сключените вече договори за тяхната охрана или при предсрочно прекратяване на договора поетапно охраната им да преминава от частни фирми към фирма МОБА ЕООД, която е фирма на Министерството на отбраната.
Така наречените „Допълнителни разписания на длъжностите“, ДРД, наистина не са решение, тъй като тази практика ни е забранена, и действително става въпрос за много по-високи разходи, които трябва да бъдат направени, ако бъдат наети по ДРД. Както виждате, за да се справим с това положение, което е наследено отдавна, търсим мерки, които да дадат дългосрочно решение на проблема.
За охраната на подобни обекти може да бъде ангажирана и „Военна полиция“, а също така и личният състав на поделенията, които са на разположение на Съвместното командване на силите.
На последно място, още преди постъпването на Вашия въпрос по отношение проблемите с фирмата, която Вие споменавате – „Бат Секюрити“ ЕООД, съм възложил проверка за качественото изпълнение на договора, сключен от командващия Съвместното командване на силите с фирма „Бат Секюрити“, вследствие на което беше установено неизпълнение на договора. Оттук нататък командирът на Съвместното командване на силите има възможни две решения, които той трябва да вземе сам – аз не мога да му издам заповед за това – или да прекрати договора, което смятам, че е правилното решение, или да даде срок за изправяне на допуснатите пропуски, макар че срокът, който съществува по договор, е изтекъл вече. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер.
Имате думата за реплика, уважаеми господин Недялков.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Като народен представител приветствам усилията на министъра на отбраната в тази посока. Моето мнение обаче е, че това не трябваше да бъде допуснато! Не трябваше да бъде допуснато осъществяването на тази обществена поръчка и възлагането ѝ на фирма след доста дълго отлагане, само и само да няма назначени пряко охранители към Министерството на отбраната, въпреки че преди това Министерството е имало друга позиция.
Много добре разбирам, че бройките вече не съществуват и точно заради това се търсят други решения за охраната на тези военни формирования, в които има складирани твърде много боеприпаси и взривни материали.
В духа, в който Вие говорихте, искам да Ви добавя два такива случая. На 3 декември 2018 г. си позволих, въпреки че не ми е това работата, да вляза на територията на поделението. Бях спрян едва при моето излизане. Попитах човека, който беше в караулното: Вие какво правите там? Той каза: „Ми, е тай, тука трябва да седа и пускам чушмътъ – това е негов израз, – за да не замръзне водата.“
На 29 декември, когато срокът за отстраняването на допуснатите пропуски от страна на фирмата вече е изтекъл, е станал един много интересен инцидент, при който две-три момчета от съседно село отиват и почти се саморазправят с един от служителите на фирмата, който в същото време е в кабината за охрана. Битов проблем. Такъв битов проблем, който показва, че той е бил сам като охранител, имал е само една палка и не е успял да се справи.
Запознат съм много добре с договора и ще приветствам всяко едно решение на Съвместното командване на силите да прекрати този договор и да подсигури надеждна охрана – това е едното.
Второто, бих се радвал оттук нататък проблемите с охраната на тези поделения да имат по-широка публичност и гласност. Аз лично мога да Ви посоча, господин Министър, десетки поделения, които формално съществуват и в които има просто ненужна охрана. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Недялков.
Дуплика, уважаеми господин Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Недялков, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз бих допълнил: след Вашето ходене там, на 31 декември при проверка се установява, че има само един-единствен охранител. Факт! Оттук нататък концепцията, философията за охраната на нашите обекти, която предлага постоянният секретар, е следната – обекти, в които има въоръжение, взривни материали и така нататък, да бъдат охранявани изключително от фирма МОБА. Останалите обекти, които са с отпаднала необходимост, става въпрос за съхранение на друго имущество или сграден фонд, да бъдат поверявани на частни фирми, където няма опасност от възникване на инциденти, свързани с взривни материали и боеприпаси. Обектите, в които има боеприпаси, взривни материали, да се охраняват от фирмата на Министерството на отбраната, „Военна полиция“ и личен състав, за да има сигурност в охраната. Останалите обекти, в които няма опасност от подобни взривни инциденти и така нататък, могат да бъдат предоставяни на частни фирми, като част от обектите спокойно могат да преминат към неприсъствена охрана – система СОТ, което би съкратило страшно много разходи на Министерството на отбраната, използвани за обекти с несъществено значение – да използваш жива охрана от 9, 12 души. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер. Благодаря Ви и за участието в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпроси към господин Красимир Вълчев – министър на образованието и науката. Той ще отговори на въпрос от народните представители Анелия Клисарова и Николай Цонков относно заявените промени в минималните национални изисквания по Закона за развитие на академичния състав в Република България.
Заповядайте, доцент Цонков, имате думата.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Нашият въпрос е провокиран от промените, които бяха направени през месец юли в Закона за развитие на академичния състав в Република България, с които бяха изменени и минималните национални изисквания, отразени в Правилника за прилагане на Закона и съответните подзаконови нормативни актове.
Разбира се, промяната на Закона беше положителна стъпка и всички разбираме, че е с цел повишаване нивата на качество на образованието, на преподавателския състав и с това трябва да отговорим, естествено, и на конкуренцията в европейски и в световен мащаб, говорейки за образование и за високи образователни стандарти.
Въз основа на направените промени университетите също приведоха своите правилници в съответствие с промените в Закона за развитие на академичния състав. Всички докторанти оттук нататък, както и процедури по хабилитация, започнаха да се готвят по новите изисквания, заложени в Закона и в поднормативните актове. Буди обаче съмнение един въпрос, който възникна – 6 месеца след въвеждането на новите минимални национални изисквания установихме, че се готви промяна в тези изисквания. Само шест месеца, след като беше приет новият закон. Вие знаете, че новите изисквания, които очевидно се подготвят оттук нататък, са свързани с докторантите, с хабилитациите занапред. Това обаче изисква задълбочен анализ.
Въпросът ни е: какво налага 6 месеца след приемането на националните изисквания да бъдат отново променени Наредбата и правилниците?
На второ място: какво е Вашето отношение в тази връзка, свързано с промяната на тези минимални национални изисквания толкова скоро, а не на базата на година-две, задълбочен анализ и резултатите, които показват новите процедури. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми доцент Цонков.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Цонков, измененията в Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав са направени поради постъпили в Министерството на образованието и науката възражения и предложения от учени от Българската академия на науките и Софийския университет. По същество предложените изменения и допълнения се изразяваха в следното: премахване деленето на броя на авторите при отчитане на броя на публикациите за даден учен, поради факта, че науката в цитираните области е колективно дело и при деленето не може да се отрази приносът на всеки един от учените в едно комплексно изследване.
Второ: преместване на показателите за патенти и полезни образци в групата „показатели Г от група Е“, като същевременно полученият патент се оценява като публикация с най-високо ниво от 25 точки, а заявката за патент или полезен модел – с 15 точки; други специфични изменения в тежестта на отделните показатели за посочените научни области, отразяващи различията помежду им и отразяването им в научната литература, научноизследователските проекти и други.
Предложените промени бяха направени с цел създаване на по¬добри условия за обективност и безпристрастност при оценяването на научната продукция в три от научните области – природни науки, математика и информатика; технически науки и здравеопазване и спорт.
Общественото обсъждане на Проекта приключи на 21 декември 2018 г. Въз основа на постъпилите в хода на обсъждането бележки и предложения се очерта мнението, че прецизирането на изискваните минимални наукометрични показатели за придобиване на научни степени, заемани академични длъжности се налага единствено в област 4. Природни науки, математика и информатика.
В допълнение, спецификата на различните области, включително и особеностите вътре в тях, предполага търсенето на най-балансираното решение за различните области. Когато става въпрос за една толкова сложна, специализирана и диференцирана материя, колкото и да са били интензивни обсъжданията преди приемането на акта, невинаги за всяко едно от направленията, за всяка една от областите на висшето образование може да се намери най-точното решение. Причината да взема решение да отворим отново тази тема беше едно от тези предложения, а именно, че когато става въпрос примерно за изследвания в областта на физиката на елементарните частици, ядрена физика, екипите, които работят в тази област, са многочислени. Българските учени, които работят, са част от екипи от десетки учени. Ако тяхната научна продукция, измерена чрез брой статии, трябва да се дели на броя на учените, това означава, че те никога не могат да придобият научна степен „доктор“, тоест констатирано е несъвършенство в тези наукометрични показатели и е необходима корекция конкретно в областта на природните науки. Аз лично апелирах по време на общественото обсъждане да се направят редица обсъждания с академичната общност, които показаха, че необходимостта от промени е най-вече в тази област на висшето образование – природни науки, математика и информатика. Надявам се, че това няма да внесе голяма несигурност по отношение прилагането на Закона, напротив, ще изчистим един от пропуските, допуснат в хода на първоначалните обсъждания и приемане на Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав, и в частност на наукометричните показатели. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаеми доцент Цонков.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за отговора.
Съгласен съм, че наукометричните показатели трябва да бъдат преценявани спрямо отделните области на научното познание и считам, че това е било направено още в хода на общественото обсъждане на Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България.
Сега разбирам, че все пак са пропуснати някои важни неща, свързани с точните науки. Разбира се, има голяма разлика между хуманитарните и точните науки – физика, химия, биология и така нататък, медицина. Разбира се, от тази гледна точка минималните национални изисквания трябва да бъдат различни и като степен, и като качествени показатели, и като брой точки точно заради това, че в точните науки имаме и по-големи колективи.
Единственото притеснение от наша страна буди това, че срокът, в който са приети тези минимални национални изисквания, е много кратък. Отново се прави промяна и това донякъде може да има демотивиращ ефект за младите учени. Вие знаете, образованието е една по-консервативна система, където трудно се приемат постоянни промени. Това е нашето разбиране и именно затова поставихме този въпрос за наукометричните показатели.
Надявам се, че с тази промяна в следващите няколко години няма да бъдат променяни повече и резултатите, които ще има на базата на анализ на процедурите, които ще се провеждат, защото знаем, че отнемат от шест месеца до няколко години по защита на хабилитационни трудове и хабилитационни трудове. Резултатите, които ще покажат тези процедури, ще бъдат положителни и от тук нататък ще можем да надграждаме промените в Закона за развитие на академичния състав на Република България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви и аз.
Следващият въпрос към министър Вълчев е от народния представител Станислав Владимиров относно развитието на Националния детски екологичен комплекс в община Ковачевци.
Имате думата, господин Владимиров.
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вълчев, въпросът ми към Вас е във връзка с Националния детски екологичен комплекс в село Ковачевци. Той е открит на 23 септември 1984 г. Комплексът е обособен като специализирано учебно-възпитателно учреждение за отдих, учене и укрепване здравето на деца и ученици от всички възрасти. Комплексът предлага на децата от цялата страна и чужбина условия за ученически отдих, туризъм и спорт. Той е уникален в архитектурно отношение и се намира в екологично чист район с много забележителности, като в последните години община Ковачевци изгради много нови места за отдих и спорт – Спортен комплекс „Димитровец“, екопътека, Етнографски център „Сурвакари“ и други.
През 2016 г. поливната и отоплителната система са нарязани и предадени на „Вторични суровини“, като със средствата от тях е направен козметичен ремонт на част от помещенията.
Въпреки че е изключително удобно и добро място за отдих на деца и ученици, с капацитет над 300 места, столова и зали за различни занимания, Националният детски екологичен комплекс в Ковачевци последно е ремонтиран през далечната 2005 – 2006 г. За съжаление, след 2009 г. не са отпускани пари за ремонт, с изключение на 140 хил. лв., след като са били изведени бежанците, които бяха настанени в него. Дали парите са похарчени по предназначение, си личи от моментното състояние на комплекса – започнатата и недовършена спортна зала се нуждае от доизграждане, стаите, баните, столовата, залите, отоплителната система, дворът и съоръженията в него се нуждаят от ремонт, за да могат да предложат пълноценен отдих на децата.
Уважаеми господин Министър, въпросът ми към Вас е: какви конкретни мерки ще предприемете за опазването, развитието, поддържането и популяризирането на този уникален за България комплекс и колко средства ще отделите за тези дейности?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Владимиров.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Владимиров, Националният детски комплекс в село Ковачевци се управлява от Учебен център – така е именувано, от Държавното специализирано обслужващо звено, което е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката. Капацитетът му е 300 легла и разполага със столова, зали, два открити басейна. Към момента извършва дейността си сезонно, използва се предимно през пролетта и лятото. През 2006 г. са ремонтирани частично покривите на сградите в комплекса. В периода 2013 – 2015 г. сградният фонд на комплекса е предоставен за настаняване на бежанци. За целта от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет е финансирано извършването на ремонтните дейности в комплекса, преди да бъдат настанени бежанците, в размер на близо 115 хил. лв. След извеждането им от комплекса през 2015 г. не е извършен основен ремонт.
През месец ноември 2015 г. с писмо от кмета на община Ковачевци е отправено предложение до Министерството на образованието и науката за преобразуване на собствеността на комплекса от публична държавна собственост в публична общинска собственост. Идеята на кмета на община Ковачевци е запазване и утвърждаване на социалната функция на комплекса, като чрез кандидатстване по програми ще бъде възможно извършването на цялостна рехабилитация на Националния детски екологичен комплекс, който включва хотелски корпус, учебен корпус, подобряване на инфраструктурата, довършване на спортната зала.
Министерството на образованието и науката е изразило положително становище за възможността имотът да бъде предоставен на община Ковачевци по реда, установен в Закона за държавната собственост. Изискано е от кмета на община Ковачевци да предостави решение на общинския съвет за придобиване на имота, мотивирано становище от областния управител на област Перник, актуална скица и финансова обосновка. До настоящия момент в Министерството на образованието и науката не са постъпвали необходимите документи.
Учебният център се финансира със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката и собствени приходи. Директорът на Учебния център се разпорежда с бюджета и отговаря за неговото законосъобразно, целесъобразно и ефективно разходване.
С оглед искането на кмета на община Ковачевци и предстоящата процедура за промяна в собствеността на Националния детски комплекс не е извършен основен ремонт на базата и не са предвидени средства за тези дейности. Ако разширя малко темата, към Министерството на образованието и науката има и Дружество „Ученически отдих и спорт“, в което назад във времето, исторически, са били обособени така наречените „ученически лагери“. В момента голяма част, близо 70%, не функционират. Факт е, че с развитието на частен туристически пазар, с невъзможността да се поддържа по най-ефективен начин цялата тази голяма инфраструктура, в случая става въпрос и за големия комплекс, поради намалялото търсене и заради материалната база, но и заради развитието на този пазар трудно успяваме да осигурим необходимата посещаемост във всички тези лагери, комплекси и бази, които навремето са отредени за ученически отдих и за други дейности.
Възложил съм на директора на Центъра за обучение да ми предложи проекти и количествено-стойностни сметки за поддържане и обновяване през настоящата година на материално-техническата база както на този комплекс, така и на други, който е към Центъра в Ястребино, тъй като факт е, че тяхната материална база има нужда от поддържане и модернизиране. В рамките на инвестиционната програма на Министерството за тази година, в рамките на утвърдения бюджет ще направим инвестиции в тях.
Като дългосрочна концепция, конкретно по отношение на тези два комплекса не можем да очакваме, че, предвид и капацитета им, те ще бъдат ефективно запълнени във времето – една голяма инвестиция, която, разбира се, винаги има алтернатива. Към Министерството на образованието и науката имаме да стопанисваме близо две хиляди сгради чрез различните си звена и всеки един разход има алтернатива – може да бъде насочен към някое друго звено или към някоя друга сграда. Това, което може би трябва да направим, е да развием тематично тези комплекси и в по-голяма степен да бъдат насочени към развитие на извънкласните дейности, към реализирането на различни инициативи, но не и към отдих на учениците или туристическа дейност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаеми господин Владимиров.
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вълчев, в първата част от отговора Ви се притесних, че ще прочетете това, което са Ви написали чиновниците в Министерството. Радващо е, че във втората част от отговора Ви все пак имате желание действително да погледнете в дълбочина на проблеми като този с Детския екологичен комплекс в село Ковачевци. Неслучайно насочих вниманието Ви, че това е един уникален комплекс, изграден в средата на 80-те години, с една сравнително модерна база, въпреки че не е направена в последните години. Знаете, държавата ни в 80-те години инвестираше много в такъв тип комплекси.
Радващо е, че имате желание. Надявам се да се запознаете с този комплекс. Сигурен съм, че не сте ходили да го видите, но там са преминали много български деца и много деца от чужбина, които доскоро имаха желание да провеждат занимания в детския комплекс. За съжаление, условията в момента не предразполагат такъв тип дейности. Радвам се, че имате желание да се запознаете с проблема в детския лагер и евентуално да насочите средства, които да подобрят материалната база. Сигурен съм, че ако се насочат средства, Детският комплекс в Ковачевци може да бъде едно добро място както за наши, български, деца и за учебни занимания, и за извънкласна дейност, така и за деца от чужбина, които съвсем доскоро посещаваха Детския комплекс в Ковачевци.
Тази тема ще я следя, ще искам официално срещи с Вас, както и с моите колеги от парламентарна група на ГЕРБ, да седнем и да намерим най-доброто решение за Детския комплекс в село Ковачевци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Владимиров.
Следващият въпрос към министър Вълчев е от народния представител Ирена Анастасова относно проблеми в дейността на Центъра за специална образователна подкрепа „Академик Тодор Самодумов“, село Кранево.
Имате думата, уважаема госпожо Анастасова.
ИРЕНА АНАСТАСОВА (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Вълчев! Проблемът, по който ще говорим днес и който се засяга в днешния ми въпрос към Вас, знаете, че не е отсега, той е отпреди лятото на миналата година. Тогава Ви представих изложение на колеги от Центъра за специална образователна подкрепа „Академик Тодор Самодумов“ в Кранево.
Благодаря за бързата Ви намеса, за това, че веднага разпоредихте проверка във въпросния център. Понеже резултатите от проверката са много сериозни като изводи и според мнението на част от колегите – не виждат промяна в начина, по който се управлява и ръководи Центъра, задавам този въпрос. Изводите от проверката са сериозни: директорът, като орган на управление, е допуснал нарушения, като е определил за свой заместник в периода на отсъствието си непедагогически специалист – честно да Ви кажа, за пръв път срещам такова нещо, а и в практиката си на директор досега не съм чула за такова нещо; че не е изпълнил редица договорености в КТД, когато става дума за определяне на минимални работни заплати; че не е упражнил ефективен контрол върху правилното водене на задължителната училищна документация; че включително като второстепенен разпоредител с бюджет, който се разпорежда с бюджетни средства, на основание чл. 289 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 6 и 7 от Закона за финансовото управление и контрол на публичния сектор не е извършил контрол по законосъобразното и целесъобразно изразходване на бюджетни средства. Тоест констатираните нарушения са много сериозни.
Затова въпросът ми към Вас е: към днешна дата какво е финансовото и организационно състояние на Центъра, изпълнило ли е Регионалното управление на образованието – Добрич, предписанията, които са направени в доклада от проверката, и ако – не, какви стъпки ще предприеме Министерството на образованието и науката, предвид констатираните нарушения от страна на директора, някои от които според мен говорят за сериозна професионална некомпетентност? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Анастасова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Анастасова! Действително през месец юли 2018 г. беше извършената такава проверка от комисия от Министерството на образованието и науката. След констатираните нарушения на началника на Регионалното управление по образованието – Добрич, е възложено да предприеме действия по компетентност спрямо директора на Центъра за специална образователна подкрепа.
Предложенията, които цитирахме в доклада ни, са изпълнени.
Със заповед на началника на Регионалното управление са отправени задължителни предписания до директора за отстраняване на допуснатите пропуски и нарушения. Наложено му е дисциплинарно наказание „забележка“ по смисъла на чл. 188, ал. 1 от Кодекса на труда. Експерти от Регионалното управление са оказали методическа подкрепа на директора във връзка с разработването и попълването на документите от задължителната училищна документация.
По отношение на финансовото състояние на Центъра община Балчик е оказала пълно съдействие при определяне размера на субсидиите и регулярността на предоставянето им. В резултат на това плащанията към педагогическите и непедагогическите специалисти и контрагенти са регулирани. Съгласно представен на директора Доклад за специална образователна подкрепа в края на годината няма просрочени задължения и преразход на бюджета. Финансовата 2018 г. е приключила нормално и с неголям преходен остатък.
Директорът на Центъра за специална образователна подкрепа е назначен през 2016 г. на основание чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда до заемане на длъжност въз основа на конкурс.
През месец ноември 2018 г. е обявен конкурс за длъжността „директор“. Госпожа Боева, понастоящем и тогава временно изпълняващ длъжността „директор“ на Центъра, не е подала документи за участие в конкурса. Документи са подали двама кандидати, които не са покрили изискванията за заемане на длъжността. Към момента госпожа Боева продължава да изпълнява длъжността директор до провеждането на конкурса, който предвиждаме да обявим отново през настоящата година.
Ако говорим общо за центрове за специална образователна подкрепа, миналата година отново направихме анализ на бюджетите им и констатирахме, че трябва в по-голяма степен да се увеличат, още повече когато говорим за въвеждането на цялостната Концепция за приобщаващо образование и модернизиране на тяхната дейност.
Реализирахме Проект „Приобщаващо образование“, който помогна на няколко центъра да осъществяват съвременна подкрепа с модерна материално-техническа база. Това обаче изисква значителни допълнителни средства. Тази година тези центрове за специална образователна подкрепа са звената, в които в най-голяма степен увеличихме разходните стандарти. Освен за обезпечаване на увеличението на възнагражденията, те получиха и допълнително възнаграждение – общо около 46 – 47% е увеличен стандартът на центровете за специална образователна подкрепа. От друга страна, това е съпроводено с намаляване на децата в тях. Може би реално няма да видят това увеличение, но като цяло сме подходили отговорно и с желание да подобрим подкрепата, която осъществяват центровете за специална образователна подкрепа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаема госпожо Анастасова.
ИРЕНА АНАСТАСОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вълчев, колеги! Радвам се, че предписанията са изпълнени от Регионалното управление на образованието в Добрич, въпреки че нарушенията са такива и аз не съм убедена, че административно наказание „забележка“ ще реши въпроса, но това не е в моите компетенции, а в компетенциите на началника на Регионалното управление.
В проверката така и не се изясни защо се наложи в средата на учебната година да се променя, да се реже бюджетът на хората и те да работят в един постоянен стрес. Отговорите тук са два, тъй като има сериозна разлика в броя на децата, които са заявени в админ и на базата на които е съставен бюджетът, и реално съществуващия брой деца. Така и не се изясни това грешка на директора ли е – съзнателна или поради некомпетентност, но така или иначе, това е много сериозно финансово нарушение и Вие го знаете. Оттук насетне няма как госпожа Боева да е кандидатствала за мястото на директор, тъй като тя вече е имала наложено дисциплинарно наказание. Със сигурност комисията е преценила, че няма подходящ и никой не е спечелил конкурса, но аз мисля, че Вашето внимание трябва да бъде насочено по-сериозно към дейността на Регионалното управление на образованието в Добрич, защото явно контролът там не е на необходимата висота, защото един директор, колкото и да е неподготвен, има ситуации, в които Регионалното управление може да окаже съответната помощ.
За Ваша информация – явно вече не само за Ваша, след като въпросът е публичен, нещата в Центъра не стават по-добри. Част от колегията непрекъснато контактува с мен и аз съм притеснена, защото продължават редица нарушения, включително и такива, че се събират по 10 лева от персонала, за да могат да бъдат извозвани децата, защото в бюджета – цитирам какво се обяснява на колегите – „нямало параграф със заделени пари, с които да могат да се извозват учениците“. Те питат: „Как, след като имаме общежитие, да нямаме средства за транспорт на децата?“ и така нататък. Тоест нарушенията продължават и аз не знам каква методическа помощ оказва Регионалното управление на образованието – Добрич, върху дейността на директора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Анастасова.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Благодаря.
Искам да кажа, че приемам препоръките на госпожа Анастасова. Ще обърна внимание както на Центъра, така и на контролната дейност на Регионалното управление по образованието в Добрич.
Необходимо е също така да проследим да няма разминаване и тази година в бюджета. Във всички случаи директорът и общината е следвало да знаят, да преценят на какъв брой деца да разчитат. Имало е завишена стойност на подадените ученици при разчитането на бюджета за 2018 г. Това е довело до необходимостта от корекция, но нормативната уредба е ясна, а те относително знаят с какъв бюджет трябва да работят, още повече когато звеното е единствено и не зависи от формула за разпределение на средствата на общинско ниво. Можело е да преценят още през януари месец 2018 г., така че сега ще проверим за 2019 г. да няма подобен проблем.
Другото, което поемам като ангажимент, е по-скоро отново да стартира конкурс. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
С това завършихме въпросите към министър Вълчев.
Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол днес.
Преминаваме към въпросите към министър Кирил Ананиев.
Първият въпрос е от народния представител Валентина Найденова относно осигуряване на недостатъчно законово регламентирани приходи за общопрактикуващите лекари, за да могат същите да посрещнат разходите по закупуването на застрахователни премии, съгласно Наредбата за задължително застраховане на лицата упражняващи медицинска професия.
Имате думата, доктор Найденова.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! На основание чл. 189, ал. 1 от Закона за здравето лечебните заведения задължително застраховат лицата, които упражняват медицинска професия в лечебното заведение за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения.
На 28 септември 2018 г. на основание чл. 189, ал. 2 беше обнародвана Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, като по дейности тя разделя тези лица на три групи – първа, втора и трета, като минималният застрахователен лимит за извънболничната медицинска помощ е определен на 30 хил. лв. за обезщетение при настъпване на събитие.
Зачестяват случаите на съдебни дела срещу лекари и лечебни заведения, както по броя, така и по размера на търсените обезщетения за причинени вреди на пациенти при оказване на медицинска помощ. Налице е тенденция за увеличаване на разходите от общопрактикуващите лекари, без да са налице приходи, които да покрият тези разходи съгласно изискванията на действащото законодателство.
В тази връзка, уважаеми господин Министър, моля да ми отговорите на въпроса: предвиждате ли свое участие, като ръководител на националната система за здравеопазване и осъществяващ контрол върху дейностите в нея, съгласно изискванията на чл. 5 от Закона за здравето в намиране на баланс между гарантиране на достатъчно приходи на общопрактикуващите лекари, с които да бъдат посрещнати постоянно увеличаващите се законово изискуеми разходи, които не са свързани пряко с медицинската помощ?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема доктор Найденова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин Председател! Уважаема доктор Найденова, до приемането на визираната от Вас Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, минималната застрахователна сума при задължително застраховане на „Гражданска отговорност“ беше в размер на 500 хил. лв. на застрахователно събитие и 2 млн. лв. за всички застрахователни събития за срок една година.
Предвиденият размер на минималната застрахователна сума в Кодекса е твърде висок за целите на задължителното застраховане на всички лица, упражняващи медицинска професия, и в съответствие с правната възможност на чл. 468, ал. 3 от Кодекса за застраховане беше създадена разпоредбата на чл. 189, ал. 2 от Закона за здравето, въз основа на която да бъдат въведени диференцирани прагове за застрахователните суми за посочените рискове.
Определената с Наредбата минимална застрахователна сума при задължително застраховане по чл. 189 от Закона за здравето за общопрактикуващите лекари е от 30 хиляди до 90 хил. лв. при агрегиран лимит от 120 до 360 хил. лв. в зависимост от рисковата група, в която попада лицето, упражняващо медицинската професия. Така определените застрахователни суми са значително по-ниски от предвидените в чл. 468, ал. 3 от Кодекса за застраховане, минимална застрахователна сума при задължително застраховане на „Гражданска отговорност“ в размер на 500 хил. лв. на застрахователно събитие и 2 млн. лв. за всички застрахователни събития за срок от една година.
Намаляването на застрахователните суми трябва да доведе до намаляване на застрахователните премии, тоест до значително намаляване на разходите за задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, в това число и на общопрактикуващите лекари. Разбира се, всяко лице, упражняващо медицинска професия, в това число и общопрактикуващите лекари, е в правото си да се застрахова за сума, надвишаваща посочената в Наредбата минимална сума.
С приетата Наредба се намаляват разходите за лечебните заведения, което е свързано с намаляване на размера на застрахователните суми и диференциране на застрахователните премии в зависимост от риска, присъщ на съответната медицинска дейност.
По отношение на законово регламентираните приходи следва да отбележим, че от представена от НЗОК справка става ясно, че през 2016 г. в първичната извънболнична медицинска помощ са заплатени средства в размер на 186 млн. 878 хил. лв. През 2017 г. размерът на средствата е увеличен на 198, 903 хил. лв., а през 2018 г. са заплатени средства в размер на 206 млн. 844 хил. лв.
С приетия от Народното събрание Закон за бюджета на НЗОК за 2019 г. за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ са предвидени 225 млн. лв. за настоящата година.
Уважаема доктор Найденова, гореизложените факти и обстоятелства показват ясно, че Министерството на здравеопазването е направило необходимото, създавайки нормативна уредба, позволяваща съществено намаляване на разходите на общопрактикуващите лекари поне в частта на задължителното застраховане, както и мерки в посока увеличаване на средствата, предвидени със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Доктор Найденова, имате думата за реплика.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Министър, аз съм доволна за това, че тази наредба излезе. Тя беше нужна за всички медицински лица, упражняващи медицинската професия. Вярно е, не мога да оспоря, че средствата се увеличиха като тенденция в последните три години, но като относителен дял вече можем да спорим за това колко пари постъпват в извънболничната медицинска помощ – специално за медицински дейности.
Тревогата ми е една и аз мисля, че ще бъда правилно разбрана от Вас. Тя е за малките практики на общопрактикуващите лекари, които имат записани много по-малко пациенти. Безспорно те ще получат и по-малко приходи. Знаете, че политиката на застрахователните дружества ние не можем да я определяме и не всяко застрахователно дружество, водейки собствената си политика, ще бъде склонно да я променя с цени надолу по отношение на това, което може да бъде закупено от общопрактикуващите лекари като услуга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема доктор Найденова.
Дуплика?
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин Председател! Уважаема доктор Найденова, Вие знаете, че Наредбата беше поставена на обществено обсъждане. Ние водихме разговори както с изпълнителите на извънболничната медицинска помощ, така и със застрахователите. Мисля, че постигнахме консенсус. Надявам се този консенсус да е еднакво добър и за двете страни. Ще следим процеса. Поемам ангажимент и ако има някакъв проблем, ще реагираме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос към министър Ананиев е от народните представители Анелия Клисарова, Георги Михайлов, Георги Йорданов, Георги Гьоков, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Илиян Тимчев относно политиката на Министерството на здравеопазването за осигуряване правото на достъп до медицинска помощ, предоставена от общопрактикуващи лекари.
Имате думата, уважаема доктор Найденова.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Националната ни здравна система има неограничен брой проблеми, които стъпка по стъпка трябва да се решават и през тази година. Днес обсъждаме краткосрочни и дългосрочни мерки за осигуряване на достъпна първична извънболнична медицинска помощ.
Господин Министър, ние искаме да знаем и Вашите намерения по този въпрос. Общопрактикуващият лекар е основният, който стои на входа на системата. Очаквайки и оказвайки комплексна здравна грижа, той намалява разходите за здравеопазване, а една от основните цели на реформите е намаляване на болничните легла и пациенти и осигуряване на по-голяма продължителност на живот в добро здраве. Много от проблемите в първичната извънболнична медицинска помощ са идентични за цялата ни система – намаляване броя на лекарите, увеличаване на незаетите индивидуални и групови практики, висока средна възраст на общопрактикуващите лекари, проблеми с финансирането и редица други.
Питането ни към Вас, господин Министър, е следното: какви краткосрочни и дългосрочни мерки ще предприемете за осигуряване на достъпна извънболнична първична медицинска помощ при тази ситуация, която е в момента?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема доктор Найденова.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаема доктор Найденова и всички останали Ваши колеги, които са поставили питането пред мен! Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите, извършени от общопрактикуващите лекари в първичната извънболнична медицинска помощ, предвидени в Наредба № 3 от 20 март 2018 г. за определяне на пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и Националния рамков договор за медицинските дейности. Осигуреността с общопрактикуващи лекари към 31 декември 2018 г. средно за страната е един лекар на 1409 здравноосигурени лица с непрекъснати здравноосигурителни права. Сравнено със същия период на миналата година, един общопрактикуващ лекар е обслужвал 1396 здравноосигурени лица с непрекъснати здравноосигурителни права.
Следва да се отбележи, че очертаните тенденции са аналогични в страните от Европейския съюз. Осигуреността на населението в страната ни с общопрактикуващи лекари средно е 6,2 на 10 хиляди или еднаква с тази в Румъния и Германия. По данни на „Евростат“ около и над два пъти по-голяма от тази в България е осигуреността с общопрактикуващи лекари в Белгия – 11,3; Франция – 15,4, а значително по-ниска е в Гърция – 3,2; Полша – 2,2 на 10 хиляди души население.
Най-висока е осигуреността в РЗОК – Плевен, един общопрактикуващ лекар има 1072 здравноосигурени лица. В РЗОК – Добрич – 1171 здравноосигурени лица; РЗОК – Видин – 1210 здравноосигурени лица. Най-ниска е осигуреността в РЗОК – Разград, където един общопрактикуващ лекар има 2004 здравноосигурени лица; в РЗОК – Кърджали, където един общопрактикуващ лекар има 2026 здравноосигурени лица.
Съгласно годишните отчети за касовото изпълнение на Закона за бюджета на НЗОК ежегодно се отчита нарастване на здравноосигурителните плащания за първичната извънболнична медицинска помощ. Заплатените средства през 2017 г. за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ са в размер на 198 млн. 903 хил. лв.
През 2018 г. заплатените средства от Националната здравноосигурителна каса възлизат в размер на 206 млн. 844 хил. лв., с което се отчита нарастване със 7 млн. 941 хил. лв. Нарастване се отчита и при средствата, заплащани на изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия. Заплатените средства за 2018 г. са в размер на 4 млн. 817 хил. лв., докато през предходната година за същия период по време са заплатени 4 млн. 739 хил. лв., което е със 78 хил. лв. повече от предходната година. Съгласно Списъка с населените места с регистрирани в РЗИ адреси с неблагоприятни условия и възнаграждения за работа в тях – през 2017 г. са определени 1074 населени места като неблагоприятни, докато през 2018 г. населените места са нараснали на 1139.
За следващата 2019 г. в Закона за бюджета на НЗОК са заложени 8,6% ръст на средствата за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ и те възлизат в размер на 225 млн. лв. С Договора за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицински дейности 2018 г. между НЗОК и Българския лекарски съюз, който влиза в сила от 1 януари 2019 г., е договорено увеличение на цените, заплащани на изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ както на капитационното заплащане, така и на голяма част от дейностите.
С промените в Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, която дълбоко се надявам до края на месеца да бъде готова, ще определим броя на специализантите и ще финансираме стипендии за специализация на лекари, като един от приоритетите ще бъдат лекарите по специалност „Обща медицина“, които изпълняват функциите на общопрактикуващи лекари. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Два уточняващи въпроса.
Имате думата, уважаема доктор Найденова.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Първият въпрос е мой.
Уважаеми господин Министър, мисля, че там, където има проблеми с достъпността до медицинска помощ, в такива населени места има проблеми и с наличие на свободни практики. Ако се стигне дотам, че въпреки всичките усилия, които се полагат от страна на Министерството, от страна на Комисията по здравеопазването да бъдат задоволени всички изисквания и да няма проблеми и пробиви в достъпността, бихме могли – само подхвърлям като идея, да предложим и да обмислим законодателни инициативи, така че специалисти от болничната помощ, специалисти по педиатрия и вътрешни болести да могат да работят почасово или за известно време в тези свободни практики. Казвам какво евентуално – ако би се случило и ако всички мерки, които Вие предвиждате в краткосрочен и дългосрочен план, не окажат своето въздействие, това да го вземем пό навреме като решение. И това е към мене – вторият въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема доктор Найденова!
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър!
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаема доктор Найденова, това е едно предложение, върху което може да се помисли. За съжаление, ние не можем да го направим веднага. Можем да започнем един разговор с Българския лекарски съюз и при подготовката на Националния рамков договор за следващата година да видим как наистина може по-оптимално и по-ефективно да използваме наличния човешки ресурс в системата, в това число и за подпомагане на първичната извънболнична медицинска помощ. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър!
Отношение? Няма да вземете отношение.
Благодаря Ви.
Това беше и последният въпрос към министър Ананиев. Благодаря Ви за участието. (Реплики от „БСП за България“: „Има уточняващ въпрос.“)
Тя зададе. (Реплика от народния представител Георги Йорданов.)
Извинявам се, но двата въпроса се задават заедно. Аз останах с впечатление, че вече е зададен.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България, от място): Не е зададен. Има процедура – има първи уточняващ и втори уточняващ въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: И тогава следва по процедура отговор на двата уточняващи въпроса. Затова аз бях леко учуден, но можете да изразите отношение.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Понятно е в първия ден от работата на пролетната сесия на Народното събрание да има такива мисъндърстендинг – неразбирателства. Сигурно не сте разбрали, но действително процедурата е такава: първи и втори уточняващ въпрос. Понеже нямам тази възможност, ще си позволя да изразя отношение, пък предполагам, че и господин министърът ще вземе отношение след това към проблема.
Чух Вашата статистика. Вие сте опитен икономист и опитен играч с цифрите, но много добре знаете като министър, че 500 лични лекари не достигат в България. (Реплика от министър Кирил Ананиев: „300.“)
Петстотин са. Току-що извадих данните от интернет и мога да Ви ги посоча. Този проблем, както го подчертахте този път съвсем почтено, в някои региони на страната е много тежък. Според нас като професионалисти той има две страни.
Едната страна, колкото и парадоксално да Ви прозвучи сега, това е така наречената специалност „Обща медицина“. Трябва да го знаете от нас като лекари, че, господин Ананиев, почти никой не иска да специализира тази медицинска специалност. Тя те обрича – както, между другото, е трансфузионната медицина, за което съм говорил лично с Вас – на един толкова тесен спектър на активност, че ти оставаш в рамките на целия си живот в една позиция, която няма никакво развитие.
Редно е Министерството да си направи една справка в рамките на територията на континент Европа и Европейския съюз: въобще тази специалност как се котира там – има ли я, няма ли я, как работят общопрактикуващите лекари? Защото тук в залата има общопрактикуващи лекари, и то достойни, които нямат тази специалност. Министерството непрекъснато отлага във времето, когато ще падне този дамоклев меч и няма да можеш да работиш като общопрактикуващ лекар, ако нямаш специалността „Обща медицина“. Което, разбира се, че е нонсенс, тъй като хората са подготвени и могат да изпълняват тази роля, без да имат тази специалност.
Така че в този канон за специалностите трябва да се влезе съвсем спокойно, съвсем разумно – с една дискусия, и нещата да се подредят така, че това, което каза и доктор Найденова, и Вие го приемате като позитив, да може да се реализира в рамките, ако не сега, то на следващата календарна година.

Вторият въпрос е много важен. Той е свързан с правата на общопрактикуващите лекари и те многократно заявяват в срещи и с нас, заявявали са го в срещи и с ръководството на Министерството, че трябва сериозно да се преосмисли ролята на общопрактикуващия лекар.
Ние тук имахме кръгла маса само преди броени седмици – в края на миналата календарна година, която беше посветена на една много специфична медицинска помощ – психиатричната. Там се видя, че има голямо желание от страна на общопрактикуващите лекари, но няма визия от страна на държавата, че могат да помогнат много в това отношение, за да не се стига до много отклонения, които за някои части на България, за някои региони на България са много проблемни по отношение точно на този вид помощ.
В този смисъл правата на лекарите, освен това тяхното стимулиране, тъй като Вие казвате: добре, колко са лекарите на глава от населението в различните региони… Но ако Ви кажа каква е средната възраст на тези лекари, бога ми, тя е много висока! Затова още от миналата година Сдружението на общопрактикуващите лекари предупреждава, че само в следващите 5 – 6 години може да настъпи голяма криза, тъй като никой без тези две страни, ако не се оправят, няма да отиде и да работи тази високоотговорна… тъй като 80% от медицинските нужди на населението се осигуряват от общопрактикуващите лекари. Това е истината! На това трябва да набляга българското здравеопазване. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми професор Михайлов.
Господин Министър, благодаря Ви и за участието днес.
Преминаваме към въпросите към министър Теменужка Петкова.
Първият въпрос е от народния представител Красимир Янков относно газово хранилище „Чирен“.
Имате думата, уважаеми господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! Въпросът ми към Вас е относно газово хранилище „Чирен“.
Съгласно приетата Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. още 2011 г. е записано в краткосрочните инвестиционни мерки разширяване на капацитета за съхранение на природен газ и за дневен добив до необходимата за покриване на потреблението степен.
В предишното Народно събрание с колега от парламентарната група – Георги Божинов, зададохме въпрос относно разширението на газохранилище „Чирен“. Вие, госпожо Министър, отговорихте, че сте си поставили за цел превръщането му в съвременно газохранилище, отговарящо на стандартите и изискванията на Европейския съюз за такъв вид дейност и за целта в ход са два проекта: „Модернизация на инфраструктурата на газохранилището“ и Проект за експлоатация и разширение на Чиренското газохранилище, като целта е да се увеличи дневният капацитет за цялостното съхранение в последващото увеличаване на дневната производителност на подземното газово хранилище в Чирен.
В тази връзка, тъй като проектът и намеренията за разширяване както на добива, така и на капацитета от хранилището в Чирен са на повече от 10 години, конкретният въпрос към Вас е: какво е предприето и какво се предвижда за осъществяване на разширението на хранилището? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков.
Имате думата за отговор, уважаема министър Петкова.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Янков! Въпросът, който поставяте на дневен ред, е наистина важен, той е значим за енергийната система на страната, изключително важен от гледна точка сигурността на доставките на природен газ. Това е един проект, по който се работи вече доста време. Както и Вие споменахте, още 2015 г., мисля, че и през 2016 г. имаше поставени подобни въпроси, и аз съм информирала уважаемите народни представители за всички действия, които са предприети.
Сега съвсем накратко ще обобщя това, което е свършено до настоящия момент и онова, което предстои оттук нататък.
Първо, важно е да се знае това, че проектът за разширение на капацитета на подземното газово хранилище „Чирен“ е включен в действащия към момента трети списък с проекти от общ интерес на Европейския съюз. Също така е част от 10-годишния план за развитие на мрежите на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи и на „Булгартрансгаз“.
Дейностите, които са извършени до момента и които предстоят да бъдат извършени, са следните: през 2010 г. е изготвен технологичен проект за експлоатация и разширение на подземно газово хранилище „Чирен“, в който са разработени четири варианта за разширение на газохранилището за постепенно увеличаване на резервоарното налягане до 180 бара.
Като икономически най-изгоден проектът предлага вариант 3, тоест активен газ 1 млрд. куб. м газ, дебит на нагнетяване и добив 8 до 10 млн. куб. м на ден и максимално резервоарно налягане до 150 бара. Тези параметри са определени въз основа на анализ на наличната геолого-геофизична сондажна и резервоарно-инженерна информация за Чиренската геоложка структура и капацитетните възможности на надземните съоръжения.
Геомеханичното симулиране на чиренския резервоар и наземният газов анализ върху площта на чиренската структура бяха завършени съответно през 2015 и 2016 г.
За прецизиране на варианта за разширение на газохранилището в аспект максимално резервоарно налягане е предвидено провеждане на допълнителни изследвания. Това са 3D сеизмични изследвания – геомеханично симулиране и наземен газов анализ, като за целта е предвидено изпълнението на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на чиренската структура.
„Булгартрансгаз“ кандидатства за финансиране по Механизма за свързване на Европа в размер на 50% от стойността на дейността, съответно 3 млн. 900 хил. евро. На 23 октомври 2015 г. е подписано споразумение за безвъзмездно финансиране за провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на чиренската структура, част от Проект „Разширение на подземно газохранилище „Чирен“, което е в процес на изпълнение и включва следните основни дейности: дейност 1 е свързана с провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на чиренската структура и дейност 2 – контрол на качеството при извършване на 3D полеви сеизмични проучвания и обработка на получените данни.
Съгласно графика на подписаното грантово споразумение за изпълнение на дейност 2 на 14 юли 2016 г. е подписан договор с предмет контрол на качеството при извършване на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на чиренската структура. Към момента дейностите по договора са в процес на изпълнение.
На 18 декември 2017 г. дейностите по Проекта бяха временно преустановени поради обстоятелства, които са извън контрола на възложителя – на „Булгартрансгаз“, и те са свързани с изпълнението на дейност 1 – провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания. Знаете, че този тип дейност се осъществява при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Имаше обжалване от страна на един от участниците в процедурата и този процес приключи. На 25 май 2018 г. „Булгартрансгаз“ подписа договор за изпълнение на горепосочената обществена поръчка и тя в момента се изпълнява.
Резултатите от проучването, както и останалите извършени анализи и проучвания ще служат като основа при определяне на окончателния вариант за разширение на подземното газохранилище „Чирен“ и на следващите стъпки, свързани с проектиране и строителство на наземни и подземни съоръжения. Предвижда се строителството, както и въвеждането в експлоатация, да приключи през 2024 г. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Вторият въпрос към министър Петкова отново е от народния представител Красимир Янков относно договор за доставка на 1 млрд. куб. м газ от Азербайджан.
Имате думата, уважаеми господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! Въпросът ми към Вас е относно договор за доставка на 1 млрд. куб. м газ от Азербайджан.
Преди повече от 10 години е подписано споразумение при правителствено посещение на президента Георги Първанов, а през 2013 г. държавната компания „Булгаргаз“ е подписала с консорциум „Шах Дениз“ договор за доставка на 1 млрд. куб. м азерски газ годишно от 2019 г.! Контрактът е за 25 години. С този договор, обявява общественият доставчик, за първи път реално се диверсифицират източниците и трасетата за доставка на природен газ за българския пазар.
Въпросът ми към Вас е: тъй като сме вече 2019 г., има ли и какви действия е предприело Министерството на енергетиката за осъществяване на доставки на природен газ от Азербайджан съгласно този договор? Ще има ли такива доставки през настоящата година? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков.
Имате думата за отговор, уважаема госпожо Министър.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Янков! Нееднократно сме споменавали, че стратегически проект за българското правителство години наред е диверсификацията на източниците и маршрути за доставка на природен газ. За да стане този приоритет факт за България, трябва да бъдат изпълнени няколко задължителни условия.
Първо, трябва да имаме необходимата инфраструктура, която да ни даде възможност да осигурим доставка на природен газ от различен източник, по различен маршрут, и второто условие е наистина да имаме такива договори, които ни дават възможност да получим природен газ на съответно конкурентни цени и конкурентни условия.
Само по този начин ще можем наистина да говорим за либерализация на пазара на природния газ и само по този начин ще можем да защитим интересите на българските потребители и на българския бизнес от гледна точка конкурентоспособността на съответните доставки и конкурентна цена на тази изключително важна суровина.
Както и Вие споменахте, през месец септември 2013 г. е подписан договор между „Булгаргаз“ и азербайджанската компания „Сокар“ за доставка на 1 млрд. куб. м газ. Тези доставки са пряко свързани с два изключително важни проекта, които се реализират. Това е проектът „Южен газов коридор“, от който основна, неразделна част е интерконекторът Гърция – България. Именно реализацията на този проект ще даде възможност България да изпълни договора, който е сключен през 2013 г. и да достави 1 млрд. куб. м газ, което на практика представлява близо една трета от нашето потребление на природен газ. И тук вече наистина можем да говорим за една реална диверсификация на източника за доставка на природен газ, конкурентни условия и конкурентна среда.
По отношение на изпълнението на този договор ние трябва да концентрираме своите усилия и по реализацията на проекта за интерконектор Гърция – България. В тази връзка смятам, че е важно да обясня пред Вас, че този проект е във финална фаза, може би до броени дни трябва да приключат дейностите по обществените поръчки. Те са три обществени поръчки, които са свързани – едната с избор на доставчик на тръби, другата – с избор на инженер консултант, и третата – с избор на изпълнител, на строител на проекта. Тези обществени поръчки трябва да бъдат финализирани и надявам се в рамките на следващите два до три месеца да започне реалният старт на строителството на интерконектора. Това строителство трябва да приключи втората половина на 2020 г., когато по график трябва да бъдат и първите доставки на природен газ по южния газов коридор по силата на договора, който има „Булгаргаз“ със „Сокар“.
Този процес се движи в необходимите времеви параметри. Паралелно се движим с колегите от Южния газов коридор. Информираме периодично страната по договора „Сокар“, те искат да знаят във всеки един момент как се развива реализацията на проекта за интерконектор Гърция – България. Така че ние сме в непрекъснат контакт с тях и ги информираме за всички действия, които сме предприели.
От наша страна всичко във връзка с проекта „АйДжиБи“ е финализирано дотолкова, доколкото е осигурено финансиране, извършени са съответните нотификации на държавната помощ, която е осигурена от българското правителство под формата на държавна гаранция в размер на 110 млн. евро. Двата регулатора на Гърция и България са се произнесли по отношение освобождаването на проекта от изискванията за регулиран достъп по силата на Директива 73, така че всичко онова, което трябва да бъде предприето като действие от наша страна, е факт, включително разрешение за строеж на българска територия. Разрешението за строеж на територията на Гърция ще бъде издадено на един последващ етап, тъй като тяхното национално законодателство предвижда такава опция и такава възможност. Но това, което мога да кажа, е, че договорът със „Сокар“ ще бъде изпълнен, и той е пряко свързан с реализацията на интерконектора Гърция – България, който трябва да бъде въведен в търговска експлоатация 2020 г. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Имате думата за реплика, уважаеми господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Министър, това да създавате непрекъснато някакви химерни проекти и да се отклонявате от истинските ангажименти е характерно за управлението Ви.
Щели сме да правим газов хъб „Балкан“, за който нито е ясно как ще пълним, нито с какъв ресурс ще се изгражда. А „Чирен“, където газовите запаси за енергийното ни обезпечаване са реални, сте сложили във фризера.
Има договори за доставка на газ без реална близка перспектива за налични трасета на доставка. Какво е това – некомпетентност или безотговорност? Според мен – и двете!
Десетте години управление на ГЕРБ са тежък удар върху енергетиката ни – без стартиране на нито един стратегически проект, все по-отчетливо очертаване на дефицити и нарастващи цени за бита и икономиката ни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков.
Имате думата за дуплика, уважаема госпожо Министър.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Янков, аз мисля, че преди да правим подобно заключение, трябва да направим една ретроспекция за това какво се случи назад във времето, колко инфраструктурни проекти в енергетиката имаме реализирани, как и при какви условия. Първото и най-важно нещо, което трябва да знаем, е, че всеки един такъв инфраструктурен проект в областта на енергетиката се извършва по определени правила. Това са правилата на Европейския съюз, чийто член сме ние, и смея да твърдя, че сме изключително лоялен член на Европейския съюз. Тези правила трябва да бъдат спазвани. Ние ги спазваме и по тази причина всяко действие, което се извършва във връзка с реализацията на всеки един от тези проекти, трябва да извърви своя път съобразно правилата на Европейския съюз. Тези правила изискват съответни прегледи, съгласувания, одобрения – нещо, което ние правим.
В никакъв случай не може да се говори за химерни проекти. Интерконекторът Гърция – България все пак е включен в седемте топ приоритета на Европейския съюз. Погледнете проектите от общ интерес в рамките на Европейския съюз, вижте какво значение се придава на този проект, защото той няма само национално значение, не касае само България. Ние трябва да гледаме в едни по-широки рамки. Този проект касае целия регион на Югоизточна Европа. Това е проектът, който ще даде реална възможност за диверсификация не само за България, но и за целия регион.
В пряка връзка с този проект е изграждането и на интерконектора България – Сърбия, който всъщност ще даде възможност на тези държави да имат достъп до друг различен източник за доставка на природен газ. Така че нито един от нашите проекти не е химерен.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България, от място): Напротив!
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Просто трябва да се следват, проектът ще стане факт и ще бъде въведен в търговска експлоатация през 2020 г. (Реплики от „БСП за България“.) Нека да имаме още малко търпение!
А що се отнася до газовия хъб „Балкан“, Вие знаете, че това е проект, който ние разработваме съвместно с Европейската комисия. Той е проект, който има също регионално значение и включва освен инфраструктура, и създаването на борса за търговия с природен газ. Това вече ще е една много решаваща стъпка – нещо, което досега не се е случвало в България, за да може да се търгува природният газ при пазарни условия. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви за участието днес, уважаема министър Петкова.
С това завършваме Парламентарния контрол.
Следващото редовно пленарно заседание е на 16 януари 2019 г. от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,17 ч.)


Председател:
Цвета Караянчева


Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев
Нигяр Джафер

Секретари:
Станислав Иванов
Филип Попов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания