Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ОСЕМДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 10 октомври 2018 г.
Открито в 9,02 ч.
10/10/2018
Видео архив » Преглед на видео архивВидео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник-председателите Емил Христов и Нигяр Джафер

Секретари: Станислав Иванов и Симеон Найденов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Имаме кворум. (Звъни.) Можем да започнем работа.
Уважаеми народни представители, ще Ви представя Проекта за програма за работата на Народното събрание за периода 10 – 12 октомври:
1. Прекратяване пълномощията на народен представител – подадена е оставка от народния представител Николай Нанков на 9 октомври 2018 г.
2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация. Вносител е Министерският съвет. Приет е на първо гласуване на 19 септември 2018 г.
3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Търговския закон. Вносител е Министерският съвет. Приет е на първо гласуване на 12 септември 2018 г.
4. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. Вносители са народният представител Николай Александров и група народни представители. Приет е на първо гласуване на 27 юли 2018 г.
5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Вносител е Министерският съвет на 13 август 2018 г.
6. Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. Вносител е Министерският съвет.
7. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в град Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект BlackSea4Fish, сключено чрез размяна на писма. Вносител е Министерският съвет.
8. Законопроект за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон. Вносител е Министерският съвет.
9. Първо гласуване на Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията. Вносители са народните представители Цветан Цветанов, Корнелия Нинова и Мустафа Карадайъ. Вторият Законопроект е от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Има предложение да е точка първа за четвъртък, 11 октомври 2018 г.
10. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата. Вносител е Министерският съвет – точка втора за четвъртък, 11 октомври 2018 г.
11. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Вносител е Министерският съвет. Приет е на първо гласуване на 12 септември 2018 г. Предлагаме това да бъде точка трета за четвъртък, 11 октомври 2018 г.
12. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца. Вносител е Министерският съвет. Приет е на първо гласуване на 21 септември 2018 г. Предлагаме това да бъде точка първа за петък, 12 октомври 2018 г.
13. Парламентарен контрол.
Моля, режим на гласуване за предложената Програма за работа.
Гласували 165 народни представители: за 131, против 1, въздържали се 33.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, има предложение от народния представител Корнелия Нинова – председател на парламентарната група на „БСП за България“, за включване в дневния ред на Програмата по чл. 53, ал. 3 от Правилника. То е: на основание чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от името на парламентарната група на „БСП за България“ предлагам като точка в предстоящата седмична програма на Народното събрание за периода 10 – 12 октомври 2018 г. да бъде включено Първо гласуване на Законопроект за личната помощ, № 854-01-64, внесен от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Кой ще го представи?
Господин Кутев, заповядайте, имате думата.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Внасяме този законопроект сега и може би даже по-скоро заради съобщенията от вчера, в които се твърди, че има договорка на 19-и да влезе Закона за хората с увреждания.
Честно казано, аз не виждам смисъл двата закона – Законът за личната помощ и Законът за хората с увреждания, да вървят заедно. Законът за личната помощ е изключително важен, но по начина, по който е написан Законът за хората с увреждания, единият не касае другия. Те са паралелни закони. Доколкото разбирам, по същия начин е и Законът за социалните услуги, който трябва да видим, откъдето е отделена частта за личната помощ, защото такъв законопроект вече има. Тъй като вече няколко пъти казвам, че според мен мнозинството се опитва да излъже хората с увреждания и накрая да не приеме Закона за личната помощ, затова аз държа този закон да се разгледа сега.
Ако Вие настоявате да си гледате в пакет законите, това касае първо и второ четене. Тоест между първо и второ четене Вие можете да ги движите заедно колкото си искате, но в момента няма никакво основание този закон, който е внесен преди повече от два месеца, който е абсолютно ключов, който на практика касае абсолютно всички хора с увреждания, който всъщност е най важното нещо, което те искат, защото изразява най-важната част от грижите за хората с увреждания, а именно личната помощ, възможността и начина, по който тя се регламентира, абсолютно нищо не пречи този закон да бъде приет на първо четене сега, с което всички ние да покажем своето отношение към това, което искат хората на улицата. Оттам нататък първо и второ четене ги нагласяйте както искате – след 19 октомври или изобщо когато това стане възможно.
Затова Ви призовавам: изключително важен закон е. Това е нещо, за което говорим от месеци, ние сме го внесли преди повече от два месеца, това е нещо, което е ключово за хората с увреждания, и категорично казвам, че отказът от този закон сега ще покаже отношението на Народното събрание и на мнозинството към този проблем.
Призовавам всички да подкрепим влизането му в дневния ред и респективно Закона. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кутев.
Госпожо Ангелова, заповядайте – имате думата за процедура.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Председател, може би предварително трябваше да обсъдите това предложение с колегите от парламентарната група на БСП, защото от вчера има нов момент по отношение на преговорите по приемане на законодателството за хората с увреждания.
Аз смятам, че предложението на колегите от БСП не кореспондира във връзка с подписаното вчера споразумение с правителството, с представители на протестиращите майки на деца с увреждания, с национално представителните организации на хората с увреждания и с омбудсмана Мая Манолова. Бяха приети конкретни ангажименти от правителството с конкретни срокове (шум и реплики), а именно: тези законопроекти да се гледат в пакет. Това е искането не само на парламентарната група на ГЕРБ, това е искането и на протестиращите майки.
В точка две от подписаното вчера споразумение ясно и категорично е казано: „Законът за хората с увреждания и Законът за личната помощ да се обсъждат и приемат в пакет от Народното събрание.“ Ето положените подписи, уважаеми колеги. Явно е, че няма никаква логика във Вашето предложение. Вие търсите поредната пиар акция. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България, от място): Искам процедура по начина водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
По начина на водене – заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, когато се приема дневният ред, има няколко начина за включване на точките и на съответните алинеи. Ние се възползвахме от правото, което Вие прочетохте – право за внасяне на нова точка в дневния ред, но в тази част на Правилника никъде не е записано, че има възможност за обратно предложение, че има възможност за начало на дебати.
Вие трябваше съвсем просто и елементарно – след като направихме предложението и го обосновахме, да пристъпите към гласуването му. Не можах да разбера каква беше процедурата, защо позволихте от тук да се правят инсинуации и защо въобще дадохте възможност някой да става и да говори по точка от дневния ред, когато той не е вносителят?
Искам да ми обясните, да отворите Правилника в момента и да ми кажете по коя точка, по кой ред, по кое правило от този правилник дадохте думата на госпожа Ангелова? В противен случай ще Ви помоля да се смените с някой друг, който може да спазва Правилника при управлението на Народното събрание. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Заповядайте, ще отговоря на всички.
Добре, аз просто исках да отговоря на господин Ерменков. Вижте, аз не мога да зная всеки народен представител, който иска думата за процедура…
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България, от място): Вие не се държите като народен представител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Ерменков, моля Ви, нека да се държим като народни представители. Аз се опитвам да Ви обясня много спокойно защо дадох думата за процедура. Да, прав сте, нямам основание и ако беше поискала думата госпожа Ангелова с обратно становище, нямаше да я получи. Но аз бях длъжен да й дам думата. (Шум и реплики.)
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, всъщност проблемът в този процедурен ред е, че едното води до другото и затова, ако спазваме процедурата, няма да се наложи да водим тези диалози.
Проблемът е, че, когато госпожа Ангелова вземе процедура необосновано, след това, за да отговори, се налага да я взима друг необосновано и така това започва да се завърта.
Само искам да напомня, колеги, обещанията, така наречените, особено в тази тематика сме ги чували много пъти. Много пъти!
Между другото, вчера чух обещание от страна на министъра на труда и социалната политика, че ще бъде приет този закон. Днес ще си проличи дали това е обещание, или е лъжа. Той поема обещанията, Вие трябва да ги изпълнявате. Него сте го сложили на пангара – извинявам се за израза, и той ходи да обещава, а Вие после вървите точно в обратната посока. Гарантирам Ви, че днес Вие не само няма да приемете този законопроект, Вие изобщо няма да го приемете, с което ще излъжете всички. В момента лъжете абсолютно безобразно хората с увреждания и някои от Вас знаят точно и защо го правят. Повечето може и да не знаете, но има някои, госпожо Ангелова, които знаете какво правите, и лъжете безобразно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кутев.
Подлагам на гласуване предложението за включване на точка в предстоящата седмична програма на Народното събрание: Първо гласуване на Законопроекта за личната помощ, внесен от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 167 народни представители: за 76, против 33, въздържали се 58.
Предложението не се приема.
Прегласуване – заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Колеги, обръщам Ви внимание, че Законопроектът е изключително…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Това не е прегласуване.
АНТОН КУТЕВ: Защо да не е прегласуване? (Реплика от народния представител Димитър Лазаров. Шум.) Обръщам Ви внимание, че този законопроект е изключително важен…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Кутев, ще Ви помоля да поискате прегласуване.
АНТОН КУТЕВ: Защо да поискам? Имам две минути за прегласуването според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не, това е прегласуване.
АНТОН КУТЕВ: Да, точно така – искам прегласуване, защото, колеги, начинът, по който гласувахте, довечера ще го видите на улицата и не само довечера. В момента влизате в игра, от която няма да може да излезете във вида, в който сте. Предупреждавам категорично, че начинът, по който сте тръгнали, не кореспондира с гражданския диалог и това е най-прекият път към това да приключите предсрочно мандата си. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кутев.
Преминаваме към процедурата за прегласуване.
Гласували 164 народни представители: за 76, против 39, въздържали се 49.
Предложението не се приема.
Съобщения и постъпили законопроекти и проекторешения от 3 октомври 2018 г. до 9 октомври 2017 г.:
Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи. Вносители: народните представители Михаил Ивайлов Христов и Крум Зарков. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Разпределен е и на Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Законопроект за ратифициране на Споразумението, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г. Вносител: Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2017 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2017 г. Вносител: Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда, социалната и демографска политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносител: Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по външна политика, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и за избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Вносител: Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители: народните представители Цветан Цветанов, Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа политика и туризъм.
Законопроект за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Вносител: народният представител Александър Сиди и група народни представители. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Разпределен е и на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане. Вносител: Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със своя заповед е разрешил изпращането и използването на самолет с екипаж от военнослужещи от състава на военновъздушните сили за изпълнение на специални полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на Министерството на отбраната по маршрут от летище София до летище Белград, Република Сърбия на 10 октомври 2018 г. и от летище Белград, Република Сърбия до летище София на 11 октомври 2018 г. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 9 октомври 2018 г. с вх. № 803-09-55 и е предоставено на Комисията по отбрана.
В Народното събрание е постъпил Одитен доклад за извършен одит на Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. със становище на Сметната палата по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
От Националния статистически институт е постъпила информация за ключови показатели за развитието на икономиката в Република България към 5 октомври 2018 г.; индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през месец август 2018 г.; индекси на промишленото производство през месец август 2018 г.; индекси на строителната продукция през месец август 2018 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Уважаеми колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред:
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Има заявление от народния представител Николай Нанков Нанков:
„На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с възстановяване на пълномощията ми на народен представител в условията на чл. 140, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъдат прекратени предсрочно пълномощията ми на народен представител по лични причини.“
В тази връзка Ви представям:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Николай Нанков Нанков като народен представител от Единадесети изборен район – Ловешки.“
Уважаеми колеги, подлагам…
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Чакайте, мотиви няма ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Мотивите са лични. (Реплики, шум от „БСП за България“. Народният представител Драгомир Стойнев иска думата.)
Имате думата, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители от ГЕРБ! Разбира се, че не можем току-така да подминем тази оставка, още повече че искаме да разберем и какви са причините. Ако са лични причини, би било хубаво господин Нанков да бъде тук, защото трябва да отговори на следните въпроси: отговаря ли на истината твърдението, че подалият оставка министър на регионалното развитие и благоустройството Нанков, в момента народен представител, ще бъде върнат в правителството като заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството? Искаме отговор от самия него.
Ако днес бъде подписана заповед за назначаването му за заместник-министър, как това действие отговаря на поетата политическа и морална отговорност с оставката му? Политически моралният министър Нанков подаде оставка заради смъртта на 20 български граждани, загинали при тежка катастрофа, и заради лошата пътна инфраструктура. (Шум, реплики. Тропане по банката от народен представител на ГЕРБ.)
Моля за тишина! (Смях, реплики от ГЕРБ.) Ще се намесите ли, господин Председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Прав сте! Колеги, изслушайте спокойно изказването на господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Политически лоялният депутат Нанков подава оставка, за да се върне на същото място, но като заместник-министър с ресор, разпределящ милиарди за инфраструктурно строителство. Това ли са фактите? Искаме отговор.
Ако – да, това означава, че зад тях стои брутално и безсрамно лицемерие, зад тях стои гавра с морала – политически и човешки, но зад тях стои и една желязна машина за много пари и власт, разпределяни под формата на инфраструктурни проекти. Мога да продължа с въпросите.
Господин Нанков, в крайна сметка Вие морален ли сте, или сте лоялен?! Стоящите на банките в дясната част на залата депутати от ГЕРБ – Вас кой Ви избра? Народът или ГЕРБ? Как ще погледнете народа в очите утре след маньовъра с оставката? Някой от Вас ще пита ли къде отива Нанков?
Знаете ли какво означава думата „псевдо“? Това е първата съставна част на сложни думи със значение: мним, лъжлив, фалшив. Ако Нанков стане заместник-министър, тогава Вие сте псевдоморални и правите псевдополитика. Вие превърнахте държавата в псевдодържава.
Нанков ще се върне в Министерството след псевдонапускането си, но дали ще се върнат загиналите?! Смъртта не е псевдо – и тяхната, и на другите. Мир на душите им! Загубата на семействата им не е псевдо. Нито корупцията е псевдо, нито бедността, нито провалената здравна система. Истински са, колеги от ГЕРБ!
В момента обаче върви голям обществен вот срещу Вас заради псевдоморала, псевдополитиката, псевдореформите и кражбата на доверието на българите. И този е обречен да бъде успешен. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Стойнев.
Реплики?
Други изказвания?
Имате думата, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Господин Председател, много Ви моля, обяснете на колегите от ГЕРБ, че когато някой говори от трибуната, демократично е да се изслушва. Ако имат нещо да му кажат, има формула на реплики и всякакви други начини, по които това нещо да бъде направено, или като изказване от трибуната. Подвикванията от място просто показват лош вкус. И лошо възпитание, освен всичко друго! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Ерменков!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Това е част от изказването, което правя, защото то ще бъде обвързано и с оставката на господин Нанков като народен представител.
Искам само да кажа на господин Стойнев, който току-що се изказа.
Господин Стойнев, това мълчание – нали знаете – мълчанието е знак на съгласие, така че… Виждам, че колегите от ГЕРБ са съгласни с всичко, което казахте. Предполагам, че се чувстват и леко неудобно в момента – там, където седят, с това, което се случва. Защото, когато един народен представител подава оставка като такъв, след като я е подал като министър, може да бъде само адмириран, ако това е знак наистина на осъзната политическа отговорност, която е довела до това един млад политик да се запази като политик, поемайки тази отговорност докрай, отказвайки се от министерски пост, отказвайки се от депутатство и служейки на интересите на народа.
Възкръсването му обаче в Министерството на регионалното развитие едва ли ще доведе до възкръсване на онези, заради които той си подаде оставката, за съжаление. Когато той стана и каза: аз поемам политическата отговорност за онова, което се случи в Своге, се надявахме, че това наистина е политическа отговорност, която е осъзната, а не един акт на заблуда на обществото, където един млад човек казва – днес ще си подам оставката, но утре ще се върна на бял кон в същото министерство. Надявам се това да не е така! Пак казвам: ние не знаем какви са мотивите.
Призовавам обаче – нищо, че го няма тук, надявам се, че ще чуе – призовавам господин Нанков да бъде наистина достоен за постъпката като начало, когато си подаде оставката като министър, продължението на тази постъпка, когато си подава оставката като народен представител, и да не се опитва през задния вход да влиза в Министерството само и само за да разпределя публичен ресурс в угода на управляващите и в угода на началника си!
Аз още един път Ви призовавам, колеги – нека, когато действаме от името на Народното събрание и когато казваме, че носим политическа отговорност, да носим политическата отговорност (шум и реплики от народния представител Маноил Манев) и да се отказваме от постовете, а не да се опитваме да замазваме едни наши постъпки с други и само защото има едни средства, които трябва да бъдат усвоени, ние да се опитваме да вървим срещу себе си!
Господин Нанков, надявам се Вие да се окажете наистина на висотата на положението, което се изисква от един политик, и да докажете, че всичко, което в момента днес говорим за Вас, би могло да бъде окачествено като клевета, ако Вие не станете заместник-министър. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ерменков.
Реплики? Не виждам.
Има ли други изказвания? Не виждам.
Господин Цветанов, имате думата.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Не смятах, че днес трябваше да водим този дебат, но колегите от БСП явно търсят начин да излеят енергията си в някаква друга посока, а не да гледат техния си двор и проблемите, които имат в тях...
Аз мога да кажа, че от името на Парламентарната група ние заставаме твърдо зад професионалиста Николай Нанков!
Заставаме твърдо зад един човек, зад когото всяка една професионална общност застава – както от строителния бранш, така също и от представителите на Националното сдружение на общините. Когато един министър е успял да направи политики, които да стигнат до всички български граждани – в образователната инфраструктура, в Пътната агенция, в пътната инфраструктура – да говорите по този начин, смятам, че е несериозно!
Нека да си припомним за проектите „Струма“! Нека да си припомним за парите, които са осигурени за Северозападна България!
Уважаеми колеги от ляво, подкрепяйте експертизата на Николай Нанков!
Колеги от ляво, той ще бъде с отворена врата към всеки един кмет, независимо от неговата политическа принадлежност (шум и реплики) и това доказателство той го е показал с отношението си към кметицата, която Вие давате винаги като най-успешната във Вашите редици. Това е кметицата на Троян.
Колеги, аз мога да Ви кажа, че това ще продължи да прави Николай Нанков и занапред!
Моля Ви, стига с тази омраза, стига с тази агресия, защото доникъде няма да стигнете Вие, като политическа формация! А за парламентарното мнозинство и това, което българските граждани дават като подкрепа за Николай Нанков, ще продължат да го дават и занапред! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Цветанов.
Реплика или процедура?
Заповядайте за реплика, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Цветанов, идеята да говорим за омраза и агресия, да го правите Вие точно от това място, е абсурдна!
Аз съм чул много омраза и агресия, но не активната, агресивната и вредната за България, защото за нея сте осъден, сте го правили Вие, точно от тази трибуна. Да напомним ли за докторите от Горна Оряховица и още няколко случая? Според мен, между другото, по тях дължите пари на държавата, защото държавата ги е платила вместо Вас.
А иначе по повод на политиките за всички граждани и на това колко ценен е господинът – аз познавам господин Нанков преди да стане министър. Моят проблем не е с господин Нанков. Моят проблем е с думата „отговорност“. Когато за нещо, което се е случило в държавата, Вие, като политическа сила, решавате да поемете отговорност и поемате отговорност, като подавате оставка на трима министри, след което единия го правите шеф на банка, втория го правите заместник-министър, а третия, който е главен секретар на МВР, го правите министър на вътрешните работи, това е отговорност в най-вулгарния тип, бих казал мафиотски тип, защото не става дума за отговорност, а става дума за смяна на местата и за продължаване на същата линия по същия начин.
И ако с господин Нанков някак си мога да го разбера, това с главния секретар на МВР, който е от времето – само последната година, която започна с шесторното убийство в Нови Искър и свърши с убийството отпреди няколко дена, този човек през цялото време е главен секретар на МВР и Вие тук го правите министър, поемайки политическа отговорност…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Кутев, моля Ви, влезте в темата!
АНТОН КУТЕВ: …това, господин Цветанов, само Вие може да го направите, имайки предвид Вашето минало! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кутев.
Има ли друга реплика?
Господин Цветанов, имате право да дуплика – заповядайте.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, няма да отговоря по начина, по който Вие направихте тази реплика, защото Вие просто не трябва да бъдете удостояван с такова внимание от мен от парламентарната трибуна! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Само ще кажа следното.
Господин Кутев, за периода, в който бях министър на вътрешните работи, получихме най-голямото признание на страната ни. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Това, което Вие давате като пример в момента – мога да Ви кажа, че можем да спорим много по тази тема. По-важното обаче е това, което давате като оценка за сегашните кадрови смени, които бяха направени в Министерския съвет, и носенето на морална отговорност. Тук можем да кажем, че Политическа партия ГЕРБ и днешното правителство, заедно с „Обединени патриоти“, доказахме, че можем да носим морална отговорност (шум и реплики от „БСП за България“) и затова и достойният Вальо Радев, и достойният Ивайло Московски и достойният Николай Нанков подадоха оставката си!
Понеже говорите за отговорности, ще Ви дам пример с Бяла, когато също загинаха български граждани и Вие не понесохте въобще никаква морална отговорност. Българските избиратели обаче пък дадоха възможността Вие да нямате следващ управленски мандат и дълги години няма да го имате! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това е, което мога да кажа.
Направихте коментар за сегашния министър на вътрешните работи, който само допреди няколко дни беше главен секретар.
Уважаеми господин Кутев, развитието в професионален план на сегашния министър Младен Маринов става в управленския мандат на премиера Орешарски. Вие го издигате до заместник-шеф на СДВР, след това го правите директор на Столична дирекция на вътрешните работи, а когато започва съгласувателната процедура с президентството, лично президентът на Република България Румен Радев, след като е направил съответните проверки и съгласувателната процедура, която е извършил, подписва указ за неговото назначаване като главен секретар. Това е висшата професионална фигура на Министерството на вътрешните работи! И сега, в момента, какво лошо има в това един главен секретар, който е минал през подобна съгласувателна процедура с президента на Република България Румен Радев, да бъде назначен за министър на вътрешните работи?! (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Това, което мога само да Ви кажа и да спрете да давате подобни квалификации за професионализма в системата на МВР: убийството, което беше извършено в Русе – тежко, брутално, престъпление, за което всеки един може само да замълчи и да остави професионалистите да си свършат своята работа. Не знам как Вие днес гледате тези професионалисти, които укорявахме през всичките тези часове след неделя, когато беше установено, че има жертва? (Шум и реплики от „БСП за България“.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България, от място): Защо лъжеш?
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Мога да кажа, че ако бяхте замълчали и не бяхте атакували правоохранителната система, мисля, че днес можем да отдадем уважение и респект за денонощния труд на българските полицаи, следователи и прокурори. Но когато Вие искате само да рушите и само да създавате напрежение в обществото, това, под една или друга форма, не Ви прави чест! Това обаче е Ваше право, това е Вашият профил на поведение, което демонстрирате, откакто имате сегашния си председател на БСП.
Решете си проблема във вестник „Дума“ и тогава излезте на трибуната! (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Цветанов.
Господин Свиленски, изказване?
Имате думата.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги!
Господин Председател, в репликата на господин Цветанов Вие чухте ли нещо да се говори за оставката на господин Нанков? Говорихме за вестник „Дума“, говорихме за Русе, говорихме за наша реакция на случая в Русе и чухте ли нещо за повода, по който сме се събрали – оставката на министър Нанков? (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Запазете тишина!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: На народния представител Нанков!
Колеги, тук наистина говорим за отговорност. Нека всеки един от нас да си сложи ръката на сърцето и да мисли, когато поема отговорност!
Само преди няколко месеца тук, в тази зала, господин Добрев също подаде оставка, ние също признахме неговите експертни качества – и никой не ги отрича!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): И той остана!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Така. И Вие него не го освободихте! Нанков по-слаб експерт ли е от господин Добрев?
Господин Цветанов, Вие министър-председател ли сте на България? (Шум и реплики.) Вие ли назначавате заместник-министрите? Защото Вие оттук преди пет минути го назначихте?! Казахте и кои кметове ще приема – всички, тоест Вие определяте кои кметове да приема в кабинета си?! (Шум и реплики от народния представител Цветан Цветанов.) Нали?
Аз мисля, че министър-председателят е друг – казва се господин Борисов. Вие все още не сте заели този пост, така че недейте да кадрувате в кабинета на господин Борисов!
Говорим обаче отново за отговорността.
Когато стана инцидентът, самият господин Нанков не знаеше как се поема политическа отговорност. Между другото, първата му реакция беше: аз не съм сигурен, че политическата отговорност се поема винаги с оставка.
А с какво се поема бе, господин Нанков? (Шум и реплики.)
Господин Председател, излизам от темата и Ви моля наистина – там има един народен представител, господин Манев се казва, горе в ъгъла, когото много го е страх да дойде и да говори от тази трибуна (шум и реплики), той стои на последния ред, тропа с ръце, рита с крака, вика, свири (шум, реплики, смях), моля Ви се, вземете го под наблюдение и му налагайте санкция, когато нарушава Правилника!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Свиленски, моля Ви, влезте отново в темата!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Защото този човек, освен да тропа и да вика в залата, той от тази трибуна не е направил едно изказване! (Шум и възгласи: „Еее!“ от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Свиленски, моля Ви отново – в темата!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Колеги, когато се подава оставка, трябва да говорим за морал и за отговорност!
Чест прави на господин Московски, че стои в тази зала, пое отговорност и, както всеки един народен представител, ще си изпълнява задълженията.
Не мога да разбера с какви очи господин Нанков, бидейки в качеството на заместник-министър, ще говори, ще кореспондира с целия бранш, за който Вие твърдите, че много добре го възприема?! Това е Ваше твърдение, това е твърдение на Вашите организации, на Вашето писмо, което пуснахте – да го подкрепят от всички населени места.
Ама, това е само във Вашите структури, господин Цветанов! Тази подкрепа я няма и Вие ще го разберете много скоро, само когато, не дай си боже, бъде назначен за заместник-министър. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Има ли реплика? (Народният представител Маноил Манев иска думата.)
Ще Ви дам думата, господин Манев. За Вас лично обяснение ли?
Реплика – господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Господин Председател, уважаеми господа и дами народни представители! Господин Свиленски, когато има реплика, аз правя дупликата съгласно това, което е казано в репликата. Действително имаше теми, които излязоха извън обхвата на днешния дебат за оставката на Николай Нанков, но това беше провокирано от народния представител, който ми направи реплика. (Реплика от народния представител Георги Свиленски.)
Господин Свиленски, ако слушате по-внимателно онова, което говоря, мисля, че няма да изпадате в неловката ситуация да говорите неистини. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Цветанов.
Друга реплика има ли? (Народният представител Маноил Манев върви към трибуната.)
Изчакайте, господин Манев, да завършим с дупликата.
Имате думата за дуплика.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Господин Манев, изчакайте. Прочетете Правилника: реплика – дуплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Застрашително се доближавате, господин Манев.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Реплика – дуплика, след това сте Вие.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ, на пътеката пред банките): Продължавате да злоупотребявате с правото си на народен представител.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Какво правим?
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ, на пътеката пред банките): Господин Председател, вземете отношение – злоупотребява с…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Манев, моля Ви, проявете разбиране (шум и реплики) – изчакайте, ще Ви дам думата.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Правото на народния представител е записано в Конституцията и то е да се изказва от трибуната свободно, така както мисли.
Господин Цветанов, отговарям на Вас. В репликата на господин Кутев нямаше и дума за вестник „Дума“. Нали така? Но Вие си говорихте за вестник „Дума“. Чухте ли някъде в репликата на господин Кутев за БСП и за отношението към Русе?
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Правя реклама на вестника. (Весело оживление в ГЕРБ.)
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Тази реклама можете да я правите на Вашите събрания. А относно това какво съм казал – кажете коя неистина казах, защото Вие продължавате да спекулирате – след мен да говорите, че говоря неистини и да не сте опровергали нито една неистина! Кажете: какво излъгах от тази трибуна? Същото го говорехте и в „Панорама“ – когато аз говоря, Вие след мен говорехте, че говоря лъжи. Кажете една лъжа! (Реплика от народния представител Цветан Цветанов: „После!“)
Няма „после“ – тук. (Реплики от народните представители Цветан Цветанов и Димитър Лазаров.)
Председателят ще даде – за Вас може.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Свиленски, благодаря Ви.
Господин Манев, имате думата за лично обяснение.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Господин Председател, уважаеми колеги! Явно в това Народно събрание в момента, в който получиш партийната длъжност „шеф на предизборен щаб“, полудяваш. (Смях от ГЕРБ.) Защото да твърдиш от трибуната на Народното събрание, скрит зад правата си на народен представител, за друг народен представител откровени лъжи, че стоял не знам къде си, че не бил правил изказвания, това не е мъжки, господин Свиленски! Това не е честно, господин Свиленски! Това не е морално! Нали за морал станахте да говорите днес от тази трибуна? Нали за причините кой бил пό морален и кой – не? Да излезеш тук и да засипеш с мръсотия свой колега, знаейки, че си скрит зад функционалното си право на народен представител, какво морално има?
Само че в тази зала, в лявата й част някои от Вас съвсем скоро станаха партийни функционери на висока длъжност, шефове на предизборни щабове (реплики от „БСП за България“), нови борби за власт в БСП, за овладяване на вестник „Дума“ и какво ли още не! И решихте да си го изкарате на Манев! Няма такъв вариант, господин Свиленски, няма такъв вариант! (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
Решете си Вашите проблеми, застанете мъжки и тогава можем да разговаряме с Вас! Дотогава Вие просто се криете зад това, което дори не заслужавате да бъдете. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Манев.
Други изказвания има ли? Не виждам.
Закривам разискванията. (Реплики от „БСП за България“.)
Извинявайте, но аз питах, погледнах, така че ще преминем към гласуване.
Подлагам на гласуване представения проект за решение за прекратяване пълномощията на народен представител.
Гласували 104 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.

Уважаеми колеги, продължаваме с втора точка от Програмата за работа:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ, с вносител – Министерския съвет.
Доклада на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения ще представи господин Лазаров.
Имате думата, господин Лазаров.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Благодаря Ви за предоставената дума. Днес много се споменава тази дума „Дума“.
Моля, преди да започнем гласуването по Доклада, да подложите на гласуване предложението за допуск в залата на господин Борис Димитров – председател на ДКСИ, и господин Анатолий Методиев – заместник-министър на отбраната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допуск в залата.
Гласували 104 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, поканете господин Димитров и господин Методиев в залата.
Моля, продължете с представянето на Доклада, господин Лазаров.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 802-01-32, внесен от Министерския съвет на 27 август 2018 г., приет на първо гласуване на 19 септември 2018 г.“
„Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2 и за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 1, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 2, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 3, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, като в него думата „заглавието“ се заменя с „наименованието“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста по вносител за § 4 с редакционната поправка, която е по предложение на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 5, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 6, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 7, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 8, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 9, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 10, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 11, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Лазаров.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 12, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 13, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 14, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 15:
„§15. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават т. 19 – 26:
„19. „Комуникационна и информационна система (КИС)“ е съвкупност от технически (включително комуникационни средства, устройства за защита на границата, криптографски средства и среда за разпространение на сигнала в границите на системата) и програмни средства, методи, процедури и персонал, организирани за осъществяване на една или няколко от функциите по създаване, обработване, ползване, съхраняване и обмен на класифицирана информация в електронна форма. Комуникационната и информационната система може да е изградена и на основата на една или повече отделни работни станции, несвързани в мрежа.
20. „Информационна система от затворен тип“ е система с приложени мерки за защита, без достъп до публични мрежи, предназначена за работа с информация, която не е класифицирана.
21. „Междусистемна връзка“ е връзка между две или повече КИС, както и връзка на КИС към други информационни системи за работа с информация, която не представлява класифицирана информация за целите на обмена на данни и други информационни ресурси по еднопосочен или многопосочен път. Връзката между КИС и система, предлагаща единствено комуникационна инфраструктура за пренасяне на класифицирана информация, защитена чрез криптографски средства, одобрени по реда на наредбата по чл. 85, не се счита за междусистемна връзка.
22. „Граница на КИС“ е физически или логически периметър, който определя границите на защита на КИС.
23. „Механизъм за защита на границата“ е съвкупност от компоненти (програмни или технически средства), служещи за контрол, наблюдение и филтриране с цел предотвратяване на нерегламентиран достъп до класифицираната информация и информационните ресурси в КИС при междусистемна връзка.
24. „Компрометиращи електромагнитни излъчвания“ са непреднамерено излъчени електромагнитни сигнали, свързани с работата на технически средства за създаване, обработване, съхраняване и пренасяне на класифицирана информация, чието прихващане и анализ могат да доведат до нерегламентиран достъп до нея.
25. „TEMPEST“ е изследване, изучаване и контрол на компрометиращите електромагнитни излъчвания и контрамерките за тяхното потискане и ограничаване.
26. „Контрамерки по TEMPEST“ са мерки за сигурност, имащи за цел защита от нерегламентиран достъп до класифицирана информация чрез компрометиращи електромагнитни излъчвания.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по предложения текст? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 15.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 16, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: „Заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така: „Преходни и заключителни разпоредби“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за изменение на наименованието на подразделението.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17:
„§ 17. (1) Актовете по прилагането на закона се издават или привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
(2) Издадените до приемането на актовете по ал. 1 подзаконови нормативни актове се прилагат, доколкото не противоречат на този закон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 17.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Комисията предлага да се създадат нови параграфи 18, 19 и 20:
„§ 18. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 5 думите „автоматизираните информационни системи или мрежи“ се заменят с „комуникационните и информационните системи“.
2. В чл. 42, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. извършва акредитиране на комуникационните и информационните системи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация; координира и контролира контрамерките по TEMPEST;“.
§ 19. В Закона за военното разузнаване (обн., ДВ, бр. …) в чл. 71, ал. 4 думите „автоматизираните информационни системи или мрежи (АИС или мрежи)“ се заменят с „комуникационните и информационните системи (КИС)“ и думите „АИС или мрежи“ се заменят с „КИС“.
§ 20. В Закона за електронното управление (обн., ДВ, бр. …) в чл. 1, ал. 3 думите „автоматизирани информационни системи или мрежи“ се заменят с „комуникационни и информационни системи“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на разделно гласуване предложението на Комисията за създаване на параграфи 18, 19 и 20 с текста по предложение на Комисията.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 18 с текст по предложението на Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 19 с текст по предложение на Комисията.
Гласували 75 народни представители: за 74, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 20 с текст, съгласно предложението на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 18 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на § 18 по вносител.
Гласували 81 народни представители: за 79, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието, с което завършихме второто обсъждане на Законопроекта.
Благодаря Ви, уважаеми господин Лазаров.

Преминаваме към трета точка от Програмата ни за работа:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.
Вносител е Министерският съвет на 16 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 12 септември 2018 г.
Докладът на Комисията по правни въпроси ще представи госпожа Атанасова.
Заповядайте, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря, господин Председател.
„Доклад относно Законопроект за изменение на Търговския закон, № 702-01-48, внесен от Министерския съвет на 16 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 12 септември 2018 г.“
„Закон за изменение на Търговския закон“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 75 народни представители: за 74, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 1, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 2, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 73 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 3, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 72 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 4, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 5, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 6, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 7, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
Комисията подкрепя и текста на вносителя за § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 8, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 9, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: „Допълнителна разпоредба“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 10, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 11 има предложение от народните представители Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Пенчо Милков и група народни представители:
„В § 11, ал. 5 текстът след думите „равностойността на“ до края на изречението се заменя с „по-високата измежду пазарната цена на акциите към датата на придобиване и към датата на обезсилване“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
„§ 11. (1) Издадените до влизането в сила на този закон акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения се заменят с поименни акции.
(2) В 9-месечен срок от влизането в сила на този закон дружествата, издали акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения, са длъжни да изменят уставите си, като предвидят, че акциите им са поименни, заменят акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения с поименни акции, започват да водят книги за акционерите, заявяват за вписване промените и представят за обявяване изменените устави в търговския регистър. Към заявлението се прилага заверено актуално извлечение от книгата за акционерите.
(3) След влизането в сила на този закон срещу временни удостоверения, удостоверяващи права по записани акции на приносител, се получават само поименни акции.
(4) В случай че акционер не представи за замяна притежаваните от него акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения в срока по ал. 2, дружеството ги обезсилва. В този случай чл. 189, ал. 3, изречения трето и четвърто се прилагат съответно.
(5) Акционер, чийто акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения са обезсилени съгласно ал. 4, има право да поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените по тях вноски в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
Изказвания?
Имате думата, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, колеги! Вземам отношение по разглеждания днес Проект за изменение на Търговския закон, с който фактически един правен институт, какъвто е акциите на приносител, се премахва от търговското право.
Ще си позволя едно изречение като увод и то е от мотивите на вносителя, който цитира Директива 2015/849. В тази директива се казва, че: „държавите членки са длъжни да предприемат мерки за предотвратяване на злоупотребата с акции на приносител“.
За нас явно действа принципът „има акции на приносител – има проблем, няма акции на приносител – няма проблем“. Но както и да е, текстовете до момента, гласувани вече от Вас, предопределят, че правният институт на акциите на приносител ще отпаднат от Търговския закон.
Какво се случва, след като лицата не са заявили в срок замяната на акции на приносител с поименни, и в този случай техните акции на приносител се обезсилват, казва вносителят на Законопроекта. По-точно алинеята, с която не съм съгласен, и ще Ви обясня защо, казва така:
„Акционер, чийто акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения са обезсилени съгласно ал. 4, има право да поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените вноски в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години.“
Първо, акции на приносител не се придобиват единствено и само срещу направени вноски. Акции на приносител могат да бъдат придобити дори и безвъзмездно, въпреки че самите те имат стойност, примерно ако ги наследите, така че самата формулировка „от направените вноски“ не е точна.
Следващата неточност в този текст е какво може да иска човекът. Предвижда се той да иска стойността към момента на придобиване на акциите, само че в годините тази стойност се е променила и може да се е увеличила. Затова Ви предлагам да бъде по-високата измежду двете стойности – тази към момента на придобиването и тази към момента на обезсилването, както е с други институти в правото, когато се преценява такъв момент. Това е справедливо, защото акцията е носила на своя собственик определена стойност и не може при обезсилването ѝ той да не получи тази стойност, а да получи стойност отпреди 15 или 19 години.
Следващата неточност в предлагания текст е хората да могат да претендират тази стойност след обезсилването само в кратък 6-месечен срок от узнаването. При положение че последиците настъпват екс леге – след приемането на Закона в 9-месечен срок, узнаването е предопределено от законодателя и този 6-месечен срок според мен няма основание. Петгодишният краен срок пък съвпада с общата погасителна давност и е излишно ние да го вписваме в този текст.
Предлагам текстът да стане: „по-високата измежду пазарната цена на акциите към датата на придобиване и към датата на обезсилване“ и да отпадне текстът със сроковете, защото лицата и без това могат в 5-годишен срок да заявят от дружеството сумите – стойност на акциите, които са им били обезсилени.
Надявам се да вникнете в същината на текста и да подкрепите моето предложение, което е в унисон със Законопроекта. Акциите на приносител де факто няма да съществуват като правен институт, въпросът е как ще уредим правата на хората, след като се обезсилят техните акции на приносител. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Милков.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо, ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Пенчо Милков и група народни представители.
Гласували 81 народни представители: за 21, против 37, въздържали се 23.
Предложението не се приема.
Сега подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласували 85 народни представители: за 78, против 5, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 12 има предложение от народните представители Александрова и Фикирлийска.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
„§ 12. (1) Кредиторите със залог на акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения извършват в срока по § 11, ал. 2 действията по замяна на акциите на приносител съответно по замяна на заместващите ги временни удостоверения с поименни акции. В противен случай дружеството обезсилва акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения и чл. 189, ал. 3 изречения трето и четвърто се прилагат съответно.
(2) При замяната дружеството отбелязва върху поименната акция залога съобразно заявлението на заложния кредитор и го вписва в книгата за акционерите.
(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно при запор на акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения по чл. 515, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.
(4) Кредиторът със залог или запор носи отговорност за вреди, причинени виновно на акционер вследствие на обезсилване на акциите му или заместващите ги временни удостоверения по ал. 1 или на извършени неверни записи във връзка със залога или запора при замяната на акциите.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Гласуваме текста на § 12 в редакция на Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 13 има предложение от народните представители Александрова и Фикирлийска.
Предложение от народните представители Кирилов, Александрова и Фикирлийска.
Комисията подкрепя и двете предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
„§ 13. (1) Търговските дружества, които не изпълнят задълженията си по § 11 и нямат висящо производство по заявление за вписване на промени, се прекратяват по реда на чл. 252, ал. 1, т. 4.
(2) В двумесечен срок след изтичането на срока по § 11, ал. 2 Агенцията по вписванията съставя списък на търговските дружества, които не са изпълнили задълженията си по § 11 и нямат висящо производство по заявление за вписване на промени.
(3) Списъкът се изпраща на прокуратурата за завеждане на искове по реда на чл. 252, ал. 1, т. 4.
(4) Списъкът се актуализира на всеки 6 месеца и се изпраща на прокуратурата.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Не виждам.
Гласуваме текста на § 13 в редакция на Комисията по Доклада на Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
По § 15 има предложение от народните представители Александрова и Фикирлийска, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15:
„§ 15. Подзаконовите нормативни актове се привеждат в съответствие с този закон в тримесечен срок от влизането му в сила.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 14 и редакцията на Комисията за § 15.
Гласували 88 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 6.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 16 има предложение от народните представители Кирилов, Александрова и Фикирлийска.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16:
„§ 16. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 6, който влиза в сила от 1 юни 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания, съображения? Няма.
Гласуваме редакцията на Комисията за § 16.
Гласували 84 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието, с което и целият Законопроект за изменение на Търговския закон.

Пристъпваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ.
Вносители: Николай Александров и група народни представители. Приет на първо гласуване на 27 юли 2018 г.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, ще Ви запозная с Доклада за второ гласуване:
„Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост“.
Комисията е подкрепила текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, правя предложение за редакционна поправка в наименованието на Закона – думите „и допълнение“ да се заличат.
Мотивът ми е следният. Предложението по вносител за добавяне в § 1 на т. 1 не е подкрепено от Комисията и следва Законът да бъде само за изменение на Закона за държавната собственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Не виждам.
Предложението на госпожа Атанасова е: в наименованието „Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост“ думите „и допълнение“ да се заличат. Чухте мотивите.
Пристъпваме към гласуване на това редакционно предложение.
Гласували 82 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
При тази ситуация става безпредметно гласуването на това, което е дадено в Доклада.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 1 има предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „в които държавата е едноличен собственик на капитала“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания по § 1? Няма.
Гласуваме текста за § 1 в редакцията на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 2 има предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 57, ал. 3 думите „или при условията и по реда на Закона за публично-частното партньорство“ се заменят с „при спазване на законодателството в областта на държавните помощи“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?
Госпожо Атанасова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Вземам думата, за да направя предложение за редакционна поправка – в редакцията на § 2 думата „законодателство“ да се замени с „правилата“. Мотивът ми е следният: в Закона за държавните помощи се употребява изразът „правилата“ в областта на държавните помощи. С редакцията се цели единствено уеднаквяване на терминологията, което не променя значението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Гласуваме направеното предложение на госпожа Атанасова с изложения мотив в редакцията на § 2 думата „законодателство“ се заменя с „правилата“. Мотивът е уеднаквяване на терминологията.
Гласували 87 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Гласуваме целият текст на § 2 в редакцията на Комисията с направената редакционна поправка.
Гласували 83 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 3 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението за неподкрепа на чл. 3 и отхвърлянето му.
Гласували 86 народни представители: за 79, против 3, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 3:
„§ 3. В чл. 57а, ал. 1, изречение първо думите „държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала“ се заменят с „и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на новия § 3.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Постъпило е предложение от народния представител Маргарита Николова:
„Член 39, ал. 4 от Закона за концесиите се отменя.“
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Николова:
„В чл. 4, ал. 2 от Закона за Българската банка за развитие думите „както и дейностите по чл. 39, ал. 2, т. 4 и 5 от Закона за концесиите“ се заличават.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме първото предложение от народния представител Маргарита Николова, неподкрепено от Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 9, против 28, въздържали се 48.
Предложението не е прието.
Гласуваме второто предложение от народния представител Николова, неподкрепено от Комисията – за заличаване на член от Закона за концесиите.
Гласували 84 народни представители: за 3, против 37, въздържали се 44.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Постъпило е предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде подразделение „Заключителна разпоредба“ с § 4:
„Заключителна разпоредба
§ 4. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. …) се създава чл. 28а:
„Чл. 28а. (1) Апорт на имоти или вещи, които не са обособени части – собственост на търговско дружество, включено в списъка по чл. 3, ал. 1, се извършва след решение на Министерския съвет по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на дружеството.
(2) Апорт може да се извършва само в търговско дружество, в което едноличен собственик на капитала е дружеството по ал. 1, както и в търговско дружество, в което дружеството по ал. 1 притежава част от капитала, а останалото участие в капитала е държавно или общинско.
(3) Апорт може да се извършва и при учредяване на търговско дружество при условията на ал. 1 и 2.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията, подкрепено и с текста в Доклада, да се създаде подразделение „Заключителна разпоредба“ и § 4.
Гласували 74 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието, а с това приехме и приключихме работата по точка четвърта – второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост.

Пристъпваме към следващата точка:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА.
Вносител е Министерският съвет.
С доклада на Комисията по културата и медиите ще ни запознае господин Будинов.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИ БУДИНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедура на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – моля в залата да бъде допуснат Румен Димитров – заместник-министър на културата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Направено е процедурно предложение за допуск в залата.
Гласуваме това предложение.
Гласували 70 народни представители: за 68, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, гостът да бъде поканен в залата.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИ БУДИНОВ:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерския съвет на 13 август 2018 г.
На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 27 септември 2018 г., беше разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерския съвет на 13 август 2018 г.
В заседанието участваха от: Министерството на културата – Амелия Гешева – заместник-министър, Весела Щерева – парламентарен секретар, Катерина Пашова – държавен експерт в дирекция „Авторско право и сродните му права“; Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори: Ева Петрова – юрист; „Музикаутор“: Мариана Андреева – юрист, и Ефросина Саракинова – юрисконсулт.
От името на вносителите Законопроектът беше представен от госпожа Амелия Гешева.
Промяната се налага от задължението в българското законодателство да бъдат въведени разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно определени позволени видове, използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, наричана по нататък „Директивата“.
Директивата е изработена въз основа на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали от юни 2013 г. Маракешкият договор съдържа набор от международни правила, чиято цел е да гарантират съществуването на ограничения или изключения от правилата за авторското право в полза на хората, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Той прави възможен трансграничния обмен на екземпляри от произведения, публикувани в достъпен формат. От името на Европейския съюз Маракешкият договор е подписан на 30 април 2014 г.
Във връзка с произтичащи от Маракешкия договор задължения за Европейския съюз e приет и Регламент (ЕС) 2017/1563 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, наричан по-нататък „Регламента“.
Регламентът и Директивата са в сила от 10 октомври 2017 г., като Регламентът се прилага пряко в държавите – членки на Европейския съюз, от 12 октомври 2018 г., а до 11 октомври държавите членки трябва да транспонират и разпоредбите на Директивата.
С предлагания законопроект, наред с досега съществуващите възможности за допустимо свободно използване без съгласие на правоносителя и без заплащане на възнаграждение, се въвеждат нови такива в полза на лица с увреждания, регламентирани в Директивата.
Допуска се изготвянето на копия в достъпен формат като брайлов шрифт, едър шрифт, адаптирана електронна книга, звукозапис на съдържанието на писмено произведение (аудиокнига), радиопредаване и други. Предвижда се копията в достъпен формат да се изготвят пряко от лицето с увреждания с помощта на лице, което действа от негово име, или юридически лица, подали уведомление до министъра на културата.
Вменява се задължението министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър да поддържат и публикуват на интернет страницата на Министерството на културата списък на оправомощените лица.
Законопроектът предвижда да се извърши изменение, с което да се даде възможност министърът на културата да делегира на свой заместник-министър правомощия във връзка с регистрациите за колективно управление на права.
По време на дискусията народният представител Емилия Милкова изрази подкрепа на Законопроекта и зададе въпрос относно възможността университетските библиотеки да създават копия в достъпен формат. Заместник-председателят на Комисията Диана Саватева попита дали има постъпила информация от организации на и за лица с увреждания или от отделни физически лица за ограничения на достъпа заради липсата на регламентация. Мариана Андреева от „Музикаутор“ определи Законопроекта като навременен и постави въпроса дали има констатирани други дефицити в действащия закон, касаещи свободното ползване и достъпа до защитени произведения, както и ако има такива, кога се предвижда тяхната ревизия. На поставените въпроси представителите на Министерството на културата отговориха обстойно.
След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно, с 13 гласа „за“, предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерския съвет на 13 август 2018 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Будинов.
Следва Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Има ли член на тази комисията в залата? (Шум и реплики.)
Тогава ще чуем Доклада на Комисията по труда, социалната и демографска политика.
Заповядайте – давам думата на председателя на Комисията Хасан Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерския съвет на 13 август 2018 г.
Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 12 септември 2018 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, внесен от Министерския съвет на 13 август 2018 г.
В заседанието участваха Румен Димитров – заместник министър на културата, Мехти Меликов – директор на дирекция „Авторско право и сродните му права“, Катерина Пашова – държавен експерт в дирекция „Авторско право и сродните му права“.
Законопроектът беше представен от заместник-министър Румен Димитров, който посочи, че с него се цели въвеждането в българското законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (OB, L 242 от 20 септември 2017 г.). Държавите – членки на Европейския съюз, са длъжни да отразят тази директива във вътрешното си законодателство най-късно до 11 октомври 2018 г. Директивата е приета въз основа на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали.
Авторско правните закони на държавите – членки на Европейския съюз, в това число този на Република България, в резултат на транспонирането на съответното европейско законодателство уреждат по хармонизиран начин имуществените и неимуществени изключителни права на авторите и на носителите на права, сродни на авторското право, като предвиждат в тяхна полза набор от правомощия да разрешат или да забранят използването на съответните обекти на закрила (например при използване чрез възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване, предоставяне на достъп по интернет и други). В определени случаи, когато това е наложено от съществен обществен интерес, тези изключителни права могат да бъдат ограничени и да се допусне произведенията и другите обекти да бъдат използвани свободно, макар и в строго очертани рамки.
Целта на новите норми е да преодолеят дефицитите, пораждани от нарушения и увреждания в достъпа до култура, знание, информация и свобода на изразяване чрез създаване на копия във формат, достъпен за бенефициерите (копия в достъпен формат). Като примерни такива формати са посочени брайлов шрифт, едър шрифт, адаптирана електронна книга, звукозапис на съдържанието на писмено произведение (аудиокнига), радиопредаване и други. Обектите на закрила, от които се допуска изготвянето на копия в достъпен формат, наречени в Законопроекта „писмени произведения или свързани с тях други обекти на закрила“, са всякакви разгласени произведения – обекти на авторски права, създадени в писмена форма, възпроизведени в съответствие със законоустановените изисквания за съгласие на носителя на права, като книги, специализирани издания, вестници, списания, нотни материали и илюстрации към такива произведения. С оглед на допустимото създаване на аудиокниги, радиопредавания и други, в приложното поле на изключението са включени и обекти на сродни права (изпълнения, звукозаписи, радиопрограми).
Проектът на Закона предвижда, че копията в достъпен формат могат да се изготвят от бенефициера пряко, с помощта на лице, което действа от негово име или от юридически лица, подали уведомление до министъра на културата. Категориите такива лица, посочени в проекта, са: юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в полза на хора със специфичните увреждания, посочени в Законопроекта; народни читалища; държавни или общински културни организации, осъществяващи дейност на библиотеки; или специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение.
Целта на Законопроекта е да освободи определени действия, които се квалифицират като използване по смисъла на авторскоправния закон и съответно изискват разрешение от правоносителите, като предвиди, че те могат да се извършват от бенефициери, от лица, действащи от тяхно име, или от оправомощени лица свободно, когато са необходими за целите на създаване на копие в достъпен формат, или предоставянето му на бенефициерите. Общо условие за това е използването да отговаря на изискванията по чл. 23 от ЗАПСП – да се отнася до изключение, посочено в Закона, да не пречи на нормалното използване на произведението и да не уврежда неоправдано законните интереси на носителя на права. Конкретните начини на използване, чрез които е допустимо да се изготви копие в достъпен формат, са лимитативно изброени.
Важно място заемат и разпоредбите, които предвиждат, че оправомощени лица със седалище в Република България могат да предоставят копия в достъпен формат на бенефициери от други страни – членки на Европейския съюз, а бенефициери или оправомощени лица с постоянен адрес или със седалище в Република България имат право да получат копие в достъпен формат или достъп до такова копие от оправомощено лице, независимо от държавата – членка на Европейския съюз, в която е седалището му.
Към Законопроекта е приложен Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието.
Приложена е справка от Министерството на правосъдието, съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове, относно съответствието на Законопроекта с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека. Според справката предложеният Законопроект не създава нормативни предпоставки за противоречие с разпоредбите на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека.
След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 20 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерския съвет на 13 август 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми доктор Адемов.
Уважаеми колеги, предлагам 30-минутна почивка, след което ще продължим с докладите на Комисията по правни въпроси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Едно съобщение. Уважаеми колеги, в Клуба на народния представител ще бъде открита изложбата „Копринена приказка“ на Детската школа за природни изкуства – Габрово. Експозицията представя 27 картини върху коприна на деца от цялата страна, участвали в Проекта „Най-дългата рисунка върху коприна на България“. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Квесторите, бихте ли поканили народните представители да влязат в пленарната зала?
Заповядайте, господин Вигенин.
ДОКЛАДЧИК КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Председател.
„ДОКЛАД
на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерския съвет на 13 август 2018 г.
На свое редовно заседание, проведено на 12 септември 2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерския съвет на 13 август 2018 г.
Законопроектът беше представен от господин Мехти Меликов – директор на дирекция „Авторско право и сродните му права“ в Министерството на културата. Поради паралелно разглеждане на Законопроекта в Комисията по култура и медии заместник-министър Румен Димитров не участва в представянето и дискусията в КЕВКЕФ.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права е изготвен с цел въвеждане на Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 година относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество. Вносителите посочват, че държавите – членки на Европейския съюз следва да транспонират Директива най-късно до 11 октомври 2018 г.
Директивата е приета на основание Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Маракешкият договор е приет на 27 юни 2013 г. под егидата на Световната организация за интелектуална собственост и въвежда набор от международни правила, които гарантират прилагането на ограничения или изключения от авторското право на национално равнище в полза на хората, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, непозволяващи четенето на печатни материали. Целта на Маракешкия договор е и да стане възможен трансграничният обмен на копия на произведения, публикувани в достъпен формат съгласно тези ограничения или изключения от авторското право. По този начин следва да се улесни достъпът до публикувани произведения за бенефициерите на територията на Европейския съюз и извън нея.
Законите по отношение на авторските права на държавите – членки на Европейския съюз, включително и този на Република България, в резултат на транспонирането на съответното европейско законодателство уреждат имуществените и неимуществени изключителни права на авторите и на носителите на права, сродни на авторското право, като предвиждат в тяхна полза набор от правомощия да разрешат или да забранят използването на съответните обекти на закрила. В определени случаи, когато това е наложено от съществен обществен интерес, тези изключителни права могат да бъдат ограничени и да се допусне произведенията и другите обекти да бъдат използвани свободно, макар и в строго очертани рамки.“
Пропускам част от текста, тъй като предполагам, че в другите доклади вече е отбелязано.
„С цел да се допълни посоченото незадължително изключение и да се изпълнят задълженията за Европейския съюз, произтичащи от Маракешкия договор, са приети Регламент (ЕС) 2017/1563 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, наричан по-нататък и Директивата, която настоящият законопроект предвижда да транспонира.
Регламентът и Директивата са в сила от 10 октомври 2017 г., като Регламентът се прилага пряко в държавите – членки на Европейския съюз, от 12 октомври 2018 г., а до 11 октомври 2018 г. държавите-членки следва да транспонират и Директивата.
Целта на предвидените норми е да преодолеят дефицитите, пораждани от горепосочените нарушения и увреждания, в достъпа до култура, знание, информация и свобода на изразяване чрез създаване на копия във формат, достъпен за бенефициерите. Примерите, посочени за такива формати, са посочени брайлов шрифт, едър шрифт, адаптирана електронна книга, звукозапис на съдържанието на писмено произведение (аудиокнига), радиопредаване и други. Обектите на закрила, от които се допуска изготвянето на копия в достъпен формат, наречени в законопроекта „писмени произведения или свързани с тях други обекти на закрила“, са всякакви разгласени произведения – обекти на авторски права, създадени в писмена форма, възпроизведени в съответствие със законоустановените изисквания за съгласие на носителя на права, като книги, специализирани издания, вестници, списания, нотни материали и илюстрации към такива произведения, с оглед на допустимото създаване на аудиокниги, радиопредавания и други.
В последвалата дискусия господин Кристиан Вигенин – председател на КЕВКЕФ, попита дали организациите, следящи за защитата на авторските права, са имали някакви съображения относно разпространението и употребата на обектите на закрила и осъществяването на контрол върху това те да се използват само от предвидените целеви групи. Той зададе въпрос и относно това дали Министерството на културата има възможността да следи за това предвидените в закона промени да бъдат насочени изцяло към хората, за които са предвидени с цел да се избегне извършването на злоупотреби. Господин Меликов увери, че Министерството на културата ще участва в процеса на прилагане и контрол на Закона и ще взаимодейства с организациите, представляващи целевите групи, за които са предвидени промените.
В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 4 гласа „за“ на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерския съвет на 13 август 2018 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин.
С Доклада на първо гласуване на Комисията по правни въпроси ще ни запознае господин Митев.
Имате думата, уважаеми господин Митев.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители!
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерския съвет на 13 август 2018 г.
На свое заседание, проведено на 19 септември 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерския съвет на 13 август 2018 г.
На заседанието присъстваха: от Министерството на културата – господин Мехти Меликов – директор на дирекция „Авторско право и сродните му права“ и госпожа Катерина Пашова – държавен експерт в дирекция „Авторско право и сродните му права“; от Сдружение „Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО“ – госпожа Ева Петрова – юрист; от Сдружение „Артистаутор“ – господин Николай Стайков – юрист; от Сдружение „Музикаутор“ – госпожа Яна Тодорова – юрисконсулт; от Сдружение „Филмаутор“ – госпожа Мария Палаурова – изпълнителен директор.
От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Меликов, който посочи, че с него се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 година относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество.
Господин Меликов отбеляза, че със Законопроекта се въвеждат ограничения на правата на авторите и на носителите на права, сродни на авторското право, като се създава възможност за свободно използване на произведенията и другите обекти на закрила от хора, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни произведения.
С Проекта на закон се създават задължения за оправомощените лица като гаранция за спазване на неимуществените авторски и сродни права, както и за предотвратяване на неоторизирано използване от страна на лица, които не са бенефициери по смисъла на закона, или по начини, извън допустимите от закона.
Със Законопроекта се създава възможност за осъществяване на трансграничен обмен на копия на произведения, публикувани в достъпен формат като брайлов шрифт, едър шрифт, адаптирана електронна книга, звукозапис на съдържанието на писмено произведение, радиопредаване и други.
В дискусията взеха участие народните представители Пенчо Милков, Христиан Митев и Данаил Кирилов, които заявиха, че ще подкрепят законопроекта.
Господин Милков отбеляза, че не възразява срещу предметния обхват на законопроекта и разширяването на възможността за свободно използване на печатни произведения от слепи хора и такива с нарушено зрение.
Господин Кирилов изтъкна, че Директива (ЕС) 2017/156 е сериозна стъпка в подобряване на правното положение и достъпа на лицата, които са с физически увреждания и които не могат свободно да използват всички произведения с оглед на съответните заболявания.
След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за“, без гласове „против“ „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерския съвет на 13 август 2018 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Колеги, откривам разискванията.
Имате думата за изказвания.
Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерския съвет.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо гласуване.

Преминаваме към шеста точка от Програмата за работата на Народното събрание:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПУБЛИЧНИ АКТОВЕ.
Вносител е Министерският съвет.
Следва Докладът на Комисията по външна политика.
Имате думата, господин Гаджев.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ГАДЖЕВ: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
на Комисията по външна политика относно Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, № 802-02-22, внесен от Министерския съвет на 7 септември 2018 г.
На заседание, проведено на 19 септември 2018 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, внесен от Министерския съвет.
Мотивите към Законопроекта бяха представени от заместник-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева.
С предложеното изменение се цели привеждане в съответствие на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове с променената нормативна уредба. Конкретно това се отнася до законодателната промяна по отношение на термина „народна просвета“, променен със закона за училищното и предучилищното образование, както и във връзка с преминаването на дейностите по издаване на удостоверение „апостил“ на образователни документи от Министерството на образованието и науката към Националния център по информация и документация.
За прилагането на предложените промени не са необходими допълнителни финансови средства. С промените не се въвеждат разпоредби от правото на Европейския съюз.
Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 10 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържали се“, предлага на Народното събрание, да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, № 802-02-22, внесен от Министерския съвет на 7 септември 2018 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гаджев.
С Доклада на Комисията по образованието и науката ще ни запознае госпожа Стоянова.
ДОКЛАДЧИК ВЕНКА СТОЯНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание:
„ДОКЛАД
за първо гласуване
на Комисията по образованието и науката
относно Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, № 802-02-22, внесен от Министерския съвет на 7 септември 2018 г.
На свое редовно заседание, проведено на 19 септември 2018 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, № 802-02-22, внесен от Министерския съвет на 7 септември 2018 г.
На заседанието присъстваха представители на Министерството на образованието и науката: госпожа Карина Ангелиева – заместник-министър, господин Любомир Йосифов – директор на дирекция „Правна“ и госпожа Йорданка Петрова – парламентарен секретар.
Мотивите към Законопроекта бяха представени от заместник-министъра на образованието и науката госпожа Карина Ангелиева.
С предложеното изменение се цели привеждане в съответствие на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове с изменения в националното законодателство. Конкретно следва да се отразят настъпилите промени по отношение на термина „народна просвета“, променен със Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила през 2016 г. Освен това извършването на дейностите по полагане на удостоверение „апостил“ на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища и от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение е преминало от Министерството на образованието и науката към Националния център по информация и документация.
За прилагането на предложените промени не са необходими допълнителни финансови средства. С предложените промени не се въвеждат разпоредби от правото на Европейския съюз.
След последвалото гласуване Комисията по образованието и науката, с 12 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, № 802-02-22, внесен от Министерския съвет на 7 септември 2018 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова.
Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, № 802-02-22, внесен от Министерския съвет.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Господин Гаджев, имате думата за процедура.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ГАДЖЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Поради липсата на заявени изказвания и желание за промени между първо и второ четене на базата на чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение Законопроектът да бъде разгледан сега на второ четене. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гаджев.
Колеги, подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Приема се процедурното предложение.
Моля, продължете с представянето на Законопроекта, господин Гаджев.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ГАДЖЕВ: „Закон за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Законопроекта.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ГАДЖЕВ: „§ 1. Декларацията по член единствен се изменя така: „Република България заявява, че оправомощени да издават удостоверението по чл. 3, ал. 1 от конвенцията са следните органи:
1. Министерството на правосъдието – за актове на съдилищата и нотариусите;
2. Националният център за информация и документация – за образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от Министерството на образованието и науката и неговите звена;
3. областните администрации – за документи, издавани от кметовете и общинските администрации;
4. Министерството на външните работи – за всички останали актове.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания по § 1? Няма.
Подлагам на гласуване § 1 с текст по вносител.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ГАДЖЕВ: „Заключителна разпоредба“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Това е наименованието на подразделението.
Колеги, имате ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО ГАДЖЕВ: „§ 2. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на т. 3 от Декларацията по член единствен, която влиза в сила от 1 януари 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване представения Ви текст на § 2.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Приема се.

Преминаваме към следващата точка от Програмата:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО ПРЕХРАНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ (ФАО) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СУБРЕГИОНАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ЗВЕНО В ГРАД БУРГАС ЗА ОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ ПО ПРОЕКТ BLACKSEA4FISH, СКЛЮЧЕНО ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА ПИСМА.
Докладът на Комисията по земеделието и храните ще ни представи госпожа Десислава Танева.
Имате думата, госпожо Танева.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми колеги! Първо, моля за процедурно предложение за допуск в залата на господин Галин Николов – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Приема се.
Моля, поканете господин Николов в залата.
Продължете, уважаема госпожо Танева.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект BlackSea4Fish, сключено чрез размяна на писма, № 802-02-19, внесен от Министерския съвет на 26 юли 2018 г.
Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 19 септември 2018 г., на което обсъди цитирания законопроект.
В заседанието на Комисията взеха участие Атанас Добрев – заместник-министър на земеделието, храните и горите и Галин Николов – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
Споразумението беше представено от заместник-министър Добрев, който посочи, че това е една от инициативите, насочени към подкрепа на устойчивото рибарство в Черно море.
Проектът на Споразумението е одобрен от Министерския съвет на 14 февруари 2018 г., като министърът на земеделието, храните и горите е упълномощен да проведе преговорите и да подпише писмото отговор при условие на последваща ратификация. Основната му цел е да се осигури ефективно и цялостно изпълнение на задълженията на Субрегионалното техническо звено.
Изграждането на звеното е във връзка със заявено желание от страна на Република България. Агенцията за рибарството и аквакултурите ще се ангажира да предостави материална, логистична и административна подкрепа за целите на Проект BlackSea4Fish.
Споразумението е сключено чрез размяна на писма и може да бъде прекратено с писмено 60-дневно предизвестие от всяка от страните, като в този случай те ще се договорят за необходимите мерки за приключване на текущи дейности.
Ангажиментите на правителството на Република България, включени в споразумението, са да осигури безплатно два оборудвани офиса в град Бургас, а при необходимост и допълнителен офис и да предостави административна подкрепа и два изследователски кораба, които да бъдат използвани за дейности, попадащи в обхвата на Проекта.
Освен това Република България ще следва да признава пасаваните на служителите на ФАО като валиден документ за пътуване, еквивалентен на паспорт; да подпомага безплатната обработка и издаването на визи на лицата, които работят по Проекта, и да носи отговорност за всякакви искове от трети лица, освен когато иска или задължението произтича от груба небрежност или умишлено нарушение. При изпълнението на Проекта ще се прилага Конвенцията за привилегиите и имунитетите на специализираните агенции, към която България се е присъединила през юни 1968 г. Всяко изменение ще бъде по взаимно съгласие и следва да бъде приемливо за българското правителство.
Споразумението ще влезе в сила след уведомяване от двете страни за изпълнени вътрешни процедури, като дотогава ще се прилага временно от двете страни и ще бъде в сила, докато не бъде прекратено.
От парламентарната група на БСП за България заявиха, че ще подкрепят Законопроекта.
След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 20 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в град Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект BlackSea4Fish, сключено чрез размяна на писма, № 802-02-19, внесен от Министерския съвет на 26 юли 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Имаме Доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, колеги, представям на Вашето внимание:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в град Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект BlackSea4Fish, сключено чрез размяна на писма с № OSD-DG/17/900 от 17 октомври 2017 г. и № 53-63 от 26 март 2018 г., № 802-02-19, внесен от Министерския съвет на 26 юли 2018 г.
На редовно заседание, проведено на 20 септември 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в град Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект BlackSea4Fish, сключено чрез размяна на писма с № OSD DG/17/900 от 17 октомври 2017 г. и № 53-63 от 26 март 2018 г., № 802-02-19, внесен от Министерския съвет на 26 юли 2018 г.
Законопроектът беше представен от господин Атанас Добрев – заместник-министър на земеделието, храните и горите.
На 14 февруари 2018 г. Министерският съвет с протоколно решение одобри проекта на Споразумение между Република България и ФАО за изграждане на Субрегионално техническо звено в град Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект BlackSea4Fish, сключено чрез размяна на писма, като основа за водене на преговори и упълномощи министъра на земеделието, храните и горите да проведе преговорите и да подпише писмото отговор за сключване на Споразумението от името на правителството на Република България при условие на последваща ратификация.
Своевременното изграждане на Субрегионално техническо звено в град Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект BlackSea4Fish ще даде възможност на това страната ни да започне координацията на дейностите по Проекта и ще подпомогне сътрудничеството между страните от черноморския регион за подобряване на събирането на данни (биологични, икономически и научни) за риболова в Черно море. С ратифицирането на споразумението Република България ще подпомогне инициативите, насочени към подкрепа на устойчивото рибарство в Черно море, и ще спомогне за по-доброто сътрудничество в областта на научните и техническите дейности, включително между националните институти на държавите от региона.
На основание чл. 85, ал. 1, т. 2, 4 и 8 от Конституцията на Република България Народното събрание следва да ратифицира със закон Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в град Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект BlackSea4Fish.
След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: с 15 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие за изграждане на Субрегионално техническо звено в град Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект BlackSea4Fish, сключено чрез размяна на писма с № OSD DG/17/900 от 17 октомври 2017 г. и № 53-63 от 26 март 2018 г., № 802-02-19, внесен от Министерския съвет на 26 юли 2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам желаещи за изказвания.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в град Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект BlackSea4Fish, сключено чрез размяна на писма с № 802-02-19, внесен от Министерския съвет.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Няма направени предложения между първо и второ гласуване.
Няма направени предложения след първото гласуване.
Процедура.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за второ четене на Законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Танева.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в град Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект BlackSea4Fish, сключено чрез размяна на писма.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Законопроекта, представен пред народните представители.
Гласували 91 народни представители: за 91, без против и въздържали се.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Член единствен. Ратифицира Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в град Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект BlackSea4Fish, сключено чрез размяна на писма с № OSD DG/17/900 от 17 октомври 2017 г. и № 53-63 от 26 март 2018 г.“
Законът е приет от Четиридесет и четвъртото народно събрание на 10 октомври 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване представения текст за Член единствен.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието, а с това Законопроектът на второ четене.

Преминаваме към следващата осма точка от Програмата за работа на Народното събрание:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПОДПИСАНО НА 4 ЯНУАРИ 2008 Г. ВЪВ ВАШИНГТОН.
Вносител – Министерският съвет, 27 август 2018 г.
Имаме Доклад на Комисията по образованието и науката.
Заповядайте за представяне на Доклада, госпожо Захариева.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон, № 802-02-21, внесен от Министерския съвет на 27 август 2018 г.
На свое редовно заседание, проведено на 19 септември 2018 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон, № 802-02-21, внесен от Министерския съвет на 27 август 2018 г.
На заседанието присъства Карина Ангелиева – заместник-министър на образованието и науката, която представи Законопроекта. Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество е подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон и е ратифицирано от 40-ото Народно събрание на 30 май 2008 г. Предвид изтичането на срока на Споразумението на 17 юни 2018 г. двете страни договарят неговото удължаване с една година, като през този период ще се работи върху изменение, допълнение и актуализиране на текста с цел последващото му подписване за нов период от 10 години. Водените преговори изразяват волята на Република България за цялостно разширяване на съществуващите форми на международното сътрудничество в областта на научните изследвания, технологии и иновации, което да съответства на целите, поставени на ниво Европейски съюз, за интензифициране на отношенията с трети страни.
След приключване на обсъждането и проведено гласуване Комисията по образованието и науката с 12 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон, № 802-02-21, внесен от Министерския съвет на 27 август 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Захариева.
Доклад на Комисията по външна политика.
Имате думата, уважаеми господин Танев, за представяне на Доклада.
ДОКЛАДЧИК РАДОСТИН ТАНЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон, № 802-02-21, внесен от Министерския съвет на 27 август 2018 г.
На редовно заседание, проведено на 5 септември 2018 г., Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет Законопроект за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон.
Мотивите по Законопроекта бяха представени от заместник-министъра на образованието Карина Ангелиева.
Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество е подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон и е ратифицирано от 40-ото Народно събрание на 30 май 2008 г. Поради изтичане на срока на Споразумението на 17 юни 2018 г. двете страни се договориха за удължаването му с една година. Предвижда се през това време да се работи върху изменение, допълнение и актуализиране на текста с оглед последващото му подписване за нов период от десет години.
Протоколът за удължаване на срока на действие на Споразумението влиза в сила след размяна на писмени уведомления между двете страни по дипломатически път за изпълнение на съответните вътрешни изисквания, необходими за влизането му в сила. Датата на последното уведомление ще се счита за датата на влизане в сила на Протокола.
Ратифицирането на Протокола цели да допринесе за разширяване на международното сътрудничество на България в областта на научните изследвания, технологии и иновации. Предвижда се провеждането на съвместни дейности между двете страни под формата на координирани програми и изследователски проекти; научни семинари, конференции и симпозиуми; размяна на научна, технологична информация и документация при обмена на учени, специалисти и изследователи, обмен или взаимно ползване на съоръжения или материали и други форми на научно и технологично сътрудничество.
Споразумението подлежи на ратификация на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България.
След изслушване на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 11 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ Комисията по външна политика предлага на Народното събрание да приеме на първо четене, внесения от Министерския съвет проект на Закон за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Танев.
Уважаеми колеги, имате думата за изказвания. Не виждам заявки за изказвания. Тогава преминаваме към гласуване.
Ще подложа на първо гласуване обсъждания законопроект.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Госпожо Захариева – процедура.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Господин Председател, на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника правя процедурно предложение за второ гласуване на Законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 92 народни представители: за 90, против и въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля продължете, госпожо Захариева.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: „Закон за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Законопроекта.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА:
„Член единствен. Ратифицира Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон, подписан на 15 юни 2018 г. във Вашингтон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване представеното съдържание на член единствен.
Гласували 92 народни представители: за 91, против и въздържал се 1.
Приема се.
С това завършваме работата за днес.
Следващо редовно пленарно заседание – 9,00 ч. на 11 октомври 2018 г., съгласно приетата Програма за работа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 12,57 ч.)

Заместник-председатели:
Емил Христов
Нигяр Джафер

Секретари:
Станислав Иванов
Симеон Найденов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни заседания