Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ШЕСТДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 25 юли 2018 г.
Открито в 9,01 ч.
25/07/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов, Нигяр Джафер и Веселин Марешки

Секретари: Станислав Иванов и Джейхан Ибрямов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Има кворум, откривам заседанието.
Ще Ви запозная с Програмата за работа на Народното събрание за 25 – 27 юли 2018 г.:
1. Изслушване на министъра на труда и социалната политика на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно хода на подготовката на законодателни промени от Министерството на труда и социалната политика за гарантиране на правата на хората с увреждания. Вносители – Светлана Ангелова и група народни представители, на 24 юли 2018 г.
2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Вносители – Данаил Кирилов и група народни представители, на 1 юни 2017 г. Приет на първо гласуване на 22 юни 2017 г. – продължение.
3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Вносители – Александър Ненков и група народни представители, на 12 юли 2018 г.
4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерство на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител – Министерският съвет, на 9 юли 2018 г.
5. Проект на решение за предприемане на действия за постигане на споразумение по Дело COMP/B1/AT.39849 – БЕХ Газ. Вносители – Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков, на 16 юли 2018 г.
6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносител – Министерският съвет, на 21 юни 2018 г.
7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Вносители – Славчо Атанасов и група народни представители, на 6 юли 2018 г. Приет на първо гласуване на 20 юли 2018 г.
8. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Вносители – Менда Стоянова и група народни представители, на 29 юни 2018 г. Приет на първо гласуване на 18 юли 2018 г.
9. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Вносители – Делян Добрев и група народни представители, на 20 юни 2018 г. Приет на първо гласуване на 5 юли 2018 г.
10. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносители – Крум Зарков и група народни представители, на 22 май 2018 г. Приет на първо гласуване на 20 юни 2018 г.
11. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносител – Министерският съвет, на 4 юни 2018 г.
12. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. Вносители – Николай Александров и група народни представители, на 13 юли 2018 г.
13. Парламентарен контрол.
Моля да гласуваме, колеги.
Гласували 173 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 50.
Предложението е прието.
Процедура – господин Зарков, заповядайте.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предлагам точка десета – Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, да стане точка първа за четвъртък.
Мотивите ми за това са следните: след много работа в работна група и Правната комисия сме постигнали консенсус по няколкото параграфа, които представляват този закон. Няма да отнеме особено много парламентарно време той да бъде приет, а пък ефектите му ще се усетят веднага за гражданите и за цялата ни съдебна система. Още повече, че в него се съдържа разпоредба, която трябва да влезе в сила от 3 септември тази година. Сами разбирате, че тази разпоредба би се обезсмислила, ако не приемем тази седмица Закона. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Зарков.
Ако имаше представители от Вашата парламентарна група на Председателския съвет, само да поясня, че приехме, че този дневен ред ще изчерпим до края тази седмица. Ще подложа на гласуване Вашата процедура.
Обратна процедура ли имате?
Заповядайте, господин Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Господин Зарков, с цялото ми уважение към Вас, но утре първа точка е футболното хулиганство. Затова Ви предлагам, ако предложите, нека първа точка да си остане футболното хулиганство, а след това втора да бъде Вашата.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България, от място): Съгласен съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, само да поясня, че програмата ще бъде изчерпана. Поддържате ли все още предложението си?
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България, от място): Не, щом ще бъде изчерпана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, ще бъде изчерпана, дори с това, че утре следобед ще имаме удължено работно време. Това се разбрахме на Председателския съвет.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България, от място): Оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Оттегля предложението си господин Зарков.
Ще Ви запозная с постъпили законопроекти и проекторешения:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Постъпил е Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2017 г. – 20 юли 2018 г. Вносител е Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Постъпил е Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, на Комисията по външна политика, Комисията по отбраната, Комисията за контрол над службите за сигурност и прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по енергетика, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по правни въпроси, Комисията по образованието и науката, Комисията по здравеопазването, Комисията по околната среда и водите, Комисията по земеделието и храните, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по културата и медиите и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Постъпил е Отчет за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори през 2017 г. Вносител е Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси.
Съобщения:
На 20 юли 2018 г. с вх. № 853-16-9 от Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите е постъпила информация за дейността на Комисията за периода от 1 януари до 30 юни 2018 г. Информацията е изпратена на народните представители по служебната и електронната поща и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
На 20 юли 2018 г. с вх. № 824-00-10 и с вх. № 824-00-11 в Народното събрание са постъпили: Одитен доклад със становище на Сметната палата по бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление за периода от 1 януари до 31 декември 2017 г.; Одитен доклад със становище на Сметната палата по Отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалите са изпратени съответно на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда, социалната и демографската политика и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Колеги, преминаваме към първа точка от днешния дневен ред:
ИЗСЛУШВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 113 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ОТНОСНО ХОДА НА ПОДГОТОВКАТА НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ.
Вносители са Светлана Ангелова и група народни представители на 24 юли 2018 г.:
„Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагаме да се проведе изслушване на министъра на труда и социалната политика относно хода на подготовката на законодателни промени от Министерството на труда и социалната политика за гарантиране на правата на хората с увреждания.
На основание чл. 53, ал. 3 изслушването да се включи като точка първа за 25 юли 2018 г. в Програмата на Народното събрание.“
Заповядайте, госпожо Добрева.
РАЛИЦА ДОБРЕВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! Регламентирането на правата на хората с увреждания е сред заявените приоритети, заложени в програмата на правителството. Поводът на днешното изслушване е създалото се напрежение по темата в последния месец и нарастващите очаквания на обществото…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Добрева, само за момент.
Колеги, моля, заемете местата си и осигурете тишина!
РАЛИЦА ДОБРЕВА: …да се предложат и приемат законодателни решения за реформиране на политиките за хората с увреждания, които да им осигурят възможности за по-пълноценен и независим живот.
В началото на месец юни министърът на труда и социалната политика господин Бисер Петков информира, че Министерството активно работи по подготовката на нов закон за хората с увреждания, чрез който се търси усъвършенстване на цялостния процес по интеграция на хората с увреждания. Според представената тогава информация в този закон ще бъде разписан изцяло нов тип социална оценка, която ще е съобразена с индивидуалните потребности на хората с увреждания. Целта е постигане на индивидуален подход и адекватна преценка на най-подходящия вид подкрепа, съобразен с индивидуалните нужди и възможностите за интеграция на хората с увреждания, което да им осигури възможност да водят независим живот.
Уважаеми господин Министър, с оглед наближаващия краен срок на работната група по изготвянето на текстовете на новия закон, който е 31 юли 2018 г., считаме за удачно да запознаете Народното събрание за хода на подготовката на законодателните промени от Министерството на труда и социалната политика за гарантиране на правата на хората с увреждания. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Добрева.
Господин Министър, заповядайте да информирате Народното събрание.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Позволете ми най-напред да благодаря за възможността да представя пред Народното събрание информация за хода на подготовката на законодателни премени от Министерството на труда и социалната политика за гарантиране правата на хората с увреждания.
Няма съмнение, че тази тема е в центъра на обществения интерес в резултат на серията от протести на организациите на хората с увреждания срещу действащата система и политики за хората с увреждания.
По-голямата част от исканията за реформи в политиките, свързани с хората с увреждания, не са нови и имат своите основания в ратифицираната от България през 2012 г. Конвенция за правата на хората с увреждания. В последните седмици и месеци сме свидетели на ескалиране и ултимативност на исканията, граничещи с анархизъм, и на остри противопоставяния вътре в средите на хората с увреждания, което силно затруднява намирането на общоприемливи решения.
Гарантирането на правата на хората с увреждания е един от основните приоритети в управленската програма на правителството. Още от първия му ден полагаме усилия за реализирането на този първостепенен приоритет. Позволете ми съвсем накратко да маркирам мерките, предприети от настоящото правителство в подкрепа на хората с увреждания.
Бюджетът на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г. и средствата за реализиране на политиките за хора с увреждания са увеличени с 81 млн. 400 хил. лв. – 43% повече спрямо 2017 г., което позволи гарантиране на устойчивост на услугите в домашна среда – личен социален асистент и увеличаване на финансовата подкрепа за хората с увреждания чрез по-високи размери на така наречените интеграционни добавки, които за първи път в последните десет години бяха увеличени в резултат на увеличението на гарантирания минимален доход.
Чрез приетите от Министерския съвет през месец март и влезли в сила от средата на тази година промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания беше променен механизмът за изплащане на целевите помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания.
За първи път от средата на 90-те години е допълнен списъкът на медицинските изделия с три нови позиции и са актуализирани размерите на целевата помощ за отделните медицински изделия в така наречената лимитна заповед с цел по-добра целенасоченост, ефективно управление и контрол на финансовите средства.
През месец януари тази година правителството прие първия тригодишен план за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, с изпълнението на който се разкриват 100 нови социални услуги за пълнолетни лица, насочени предимно към пълнолетни лица с различни форми на увреждане.
За 2018 г. бяха увеличени средствата за финансиране на социални услуги, делегирани от държавата дейности с 19,5 млн. лв., като общият им размер достигна 230 млн. 900 хил. лв. През 2017 г. бе приета Методика за индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания.
Реализираните в рамките на съществуващата законова рамка действия и мерки в областта на политиката за интеграцията на хората с увреждания са ясен израз на водената от правителството и в частност на Министерството на труда и социалната политика последователна политика в подкрепа на хората с увреждания.
Очакванията и исканията за сериозни реформи в политиките за хората с увреждания не могат обаче да се реализират без законодателни промени. Затова МТСП внесе в Народното събрание още през месец октомври миналата година Концепция за въвеждане на експертиза за работоспособността с разбирането, че оттам трябва да се започне, защото оценката на увреждането и оценката на работоспособността са ключови за достъпа до права. За съжаление тази концепция не получи еднозначна подкрепа при обсъждането ѝ в Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по здравеопазването на 22 февруари тази година, а национално представените организации на хората с увреждания видяха в тази концепция заплаха за отнемане на права на инвалидни пенсии и излязоха на национален протест на 11 април тази година.
В тази ситуация правителството даде приоритет на реформата в медицинската експертиза, като по предложение на министъра на здравеопазването и с дълги дебати със заинтересованите страни през миналата седмица Министерският съвет прие важни изменения в Правилника за устройството и дейността на ТЕЛК-овите комисии и районните картотеки на медицинската експертиза, както и в Наредбата за медицинска експертиза, които са насочени към по-обективна и справедлива медицинска оценка на увреждането.
Министерството на труда и социалната политика подготви Проект за нов Закон за предприятията на социалната и солидарната икономика, който е внесен в Министерския съвет и вероятно на днешното или на следващото заседание ще бъде одобрен, и който има за цел да подобри достъпа до заетост и обучение на лицата от уязвимите групи, включително и основно за хората с увреждания.
В изпълнение на заложените в Плана за действие за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания – втория план, който е с хоризонт 2015 – 2020 г., през месец февруари тази година Министерството на труда и социалната политика сформира Междуведомствена работна група за изработване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания със срок на работа до 30 юни. Съставът на работната група включва широк кръг от представители на заинтересованите институции и неправителствени организации, работещи в областта на политиката и интеграцията на хората с увреждания.
В отговор на исканията на протестиращите майки и с убеждението, че нищо за хората с увреждания не трябва да се случва без тяхното участие, в средата на месец май в състава на работната група бяха поканени и включени представители на протестиращите майки, като задачата прерасна в изготвяне на нов Закон за хората с увреждания и срокът беше удължен до 31 юли. За съжаление на предходното заседание на работната група представителите на майките на деца и лица с увреждания декларираха напускане на работната група. Това беше причината и вчера да дойда в палатката пред Народното събрание, за да апелирам за тяхното връщане в работната група, защото усилията на Министерството на труда и социалната политика са да разпише законови промени, които имат подкрепата на всички хора с увреждания.
В новия Проект на закон са разписани функциите на координиращ механизъм и независим мониторинг и включване на гражданско участие в процеса на мониторинг в съответствие с изискванията на чл. 33 от Конвенцията на правата на хората с увреждания. За осъществяване на функциите по насърчаване, защита и мониторинг на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания се предвижда и създаването на Мониторингов съвет.
Предвижда се и изготвянето на нов вид оценка на индивидуалните потребности на лицата с увреждания, като чрез тази оценка се установява видът на необходимата подкрепа на човека с увреждане и в индивидуалната оценка се определят конкретно видът, интензивността и формата на социалната подкрепа, която ще ползва човекът с увреждания.
В Проектозакона за хората с увреждания е заложено регламентирането на финансова подкрепа в зависимост от потребностите на хората с увреждания, установени в индивидуалната оценка, като финансовата подкрепа се състои от два компонента – месечна финансова подкрепа и целеви помощи. В Проекта на Закона е разписано и правото на хората с увреждания на лична помощ, съобразена с индивидуалните им потребности, установени в оценката.
С цел гарантиране заетостта на хората с увреждания в Проекта на Закона се предлагат и мерки, с които ще се регламентират отговорностите на работодателите да назначават хора с трайни увреждания. Една от най-важните сфери на Законопроекта е осигуряването на достъпна среда, като в Проекта на акта са разписани конкретни разпоредби по отношение на достъпността, разумните улеснения и осигуряването на лична мобилност. Целта е хората с увреждания да имат право на равен достъп до физическата среда на живеене, до транспорта, информацията и комуникациите, включително до информационните и комуникационните системи и технологии и до всички останали удобства и услуги за обществено обслужване – както в градските, така и в селските райони.
Бих искал да Ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика полага максимални усилия да постигне съгласие в работната група по текстовете на Законопроекта в регламентирания срок от 31 юли. Това ще позволи като следваща стъпка изготвянето на цялостна оценка на въздействие на Законопроекта, едномесечно обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване, като с оглед на необходимото технологично време е реалистично Законопроектът да бъде одобрен от Министерския съвет и да постъпи в Народното събрание най-рано в края на месец септември.
Другият Законопроект, по който Министерството на труда и социалната политика започна работа още в първия месец от встъпването си в новия мандат, е Проектът на Закон за социални услуги.
На 21 юни 2017 г. на портала за обществени консултации на Министерски съвет и на интернет страницата на Министерството беше публикуван за обществено обсъждане и консултационен документ по концепцията на Проекта на Закона за социалните услуги. Истина е, че този консултационен документ в голямата си степен е разработен в предишния мандат, но той не срещна подкрепата на заинтересованите страни и в резултат на острата реакция на неправителствени организации нещата не тръгнаха от самото начало и през месец септември беше създадена нова работна група за разработване на Проект на Закон за социалните услуги с над 90 участници, от които по-голямата част са представители на организации извън държавния сектор, с превес на неправителствените организации.
На 31 януари тази година беше утвърдена пътна карта за провеждане на консултативния процес при разработването на Закона.
През месец февруари бяха обобщени всички предложения на членовете на работната група за въпросите и проблемните области, които следва да бъдат включени в концепцията на Закона.
На 29 май Проектът на концепция на Закона за социалните услуги беше одобрен от работната група. От 8 юни до 7 юли Проектът на концепция беше публикуван за обществено обсъждане. В същия период беше проведено и сериозно обсъждане на областно и местно ниво, като са получени много предложения и становища, които са изключително полезни за бъдещата работа по Законопроекта и ще бъдат взети предвид.
На 17 юли работната група, която има задача да разработи Законопроекта, одобри концепцията на Закона за социалните услуги. Вече стартира и подготовката на самия Законопроект, като конкретните текстове по Законопроекта се разработват от Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на малък екип от лица за консултация, определени от различните групи заинтересовани страни.
Работата по подготовката на текстовете на този законопроект ще продължи интензивно и през месец август, като апелът към работната група от моя страна беше предвиденият в пътната карта срок от 15 октомври за готовност със Законопроекта да бъде скъсен с един месец и в средата на месец септември работната група да има готов Проект на Закон за социалните услуги. С оглед на технологичните процедури по приемането на разглеждането и одобрението от Министерски съвет на Проект на нов закон, какъвто е Законът за социалните услуги, реалистичният срок за приключване на задължителните процедури по Законопроекта и внасянето му в Народното събрание е краят на месец октомври и началото на месец ноември тази година.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, тъй като виждам, че времето изтича, в заключение бих искал да благодаря на Четиридесет и четвъртото народно събрание за ангажираността му към решаването на проблемите на хората с увреждания. Тази тема е била предмет на две разисквания в пленарната зала по парламентарни питания, свързани с политиките за хората с увреждания, два пъти изслушване по актуални въпроси в Комисията за взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, едно изслушване в Комисията по труда, социалната и демографската политика, шест въпроса в рамките на парламентарния контрол и множество въпроси в рамките на блицконтрола в ресорната комисия. Правим всичко възможно, за да подготвим и внесем наесен в Народното събрание законопроекти, с които да се осъществи желаната реформа, която да подобри положението на хората с увреждания в България. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Колеги, знаете, че по чл. 113 разискванията започват, като парламентарните групи задават по два въпроса.
Започваме с първия кръг от въпроси.
От името на парламентарната група на ГЕРБ – заповядайте, господин Папашимов.
ЮЛИАН ПАПАШИМОВ (ГЕРБ): Госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Всички ние знаем колко важен и необходим е Законът за социалните услуги. В последните няколко месеца се натрупа и доста напрежение в обществото във връзка с тази тема.
През месец септември 2017 г. Вие сформирахте група за разработване на Закона за социалните услуги, като крайният срок е 15 октомври 2018 г.
Моят въпрос към Вас, господин Министър, е: какви са причините да определите такъв дълъг срок за разработване на Закон за социалните услуги? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, доктор Папашимов.
Заповядайте господин Министър, за отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Папашимов, наистина срокът за работата на работна група, надхвърлящ една година, изглежда прекалено дълъг. Когато се определяше този срок, се отчете предложението на голяма част от работната група, която беше сформирана през месец септември миналата година, че трябва да има достатъчно време, за да протече един открит консултативен процес по този законопроект и отделните срокове за отделните етапи в работата, както споменах, са разписани в пътна карта, която беше одобрена през месец януари тази година.
Подчертавам, че Министерството на труда и социалната политика за първи път провежда такъв открит консултативен широк процес за обсъждане на отделните етапи на подготовката на един законодателен акт. В тази връзка искам да кажа, че през месеците април и май в Министерството на труда и социалната политика бяха организирани шест дискусии по различни теми от Законопроекта за социалните услуги с участието на заинтересованите страни, а както подчертах в изказването си, Проектът на Концепция също беше обществено консултиран в рамките на един месец, включително и с ангажиране на областните управители и областните структури на Министерството на труда и социалната политика, включително и с участието на потребители на социални услуги. Смятаме, че този по-дълъг срок, който, отново подчертавам, апелирах към работната група да бъде съкратен във финалния му етап, ще доведе до по-високо качество на крайния продукт на Законопроекта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос?
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Това изслушване на министъра на труда и социалната политика, поискано от Светлана Ангелова и група народни представители от управляващото мнозинство, би било добро действие за успокояване на протестиращите, които, между другото, всеки изминал ден се увеличават. Би било добро начинание за информиране на обществото за хода на подготовката на законодателните промени от Министерството на труда и социалната политика за гарантиране правата на хората с увреждания в съответствие с изискванията на протестиращите. Само че, когато това изслушване е предизвикано от управляващото мнозинство, позволете ми да се съмнявам в намеренията и мотивите. Не се излъгах! Опитвате се да се хвалите и да представяте положението като нормално.
Не е важно количеството работа, която сте извършили, а качеството ѝ и колко проблеми на тези хора сте решили.
Сега само да напомня, че в Плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания по т. 4 се предвижда извършване на промени в нормативната уредба, изготвяне на проекти за нормативни актове по ресорни министерства и приемане на промени в изпълнение на концепцията по чл. 19 от Конвенцията, касаещ независим живот и включване в общността. Цялото това нещо трябва да е изразено в разработване на Проект на Закон за социалните услуги и съответно приемането на този специален закон. Срокът беше 2016 г. Сега сме втората половина на 2018 г. Така че място за хвалба няма, а по-скоро трябва разкаяние и бързи действия от страна на Министерството.
Въпросите, господин Министър.
В процеса на работа в работните групи може ли да кажете в крайна сметка окончателните варианти на двата закона, по които работите – Закон за хората с увреждания и Закон за социалните услуги, в каква степен ще отразяват и въплъщават на практика целите на Конвенцията за правата на хората с увреждания, а именно да насърчават и гарантират пълноценното и равноправно упражняване на всички права на човека и основни свободи от хората с увреждания и да способстват за зачитане на присъщото им човешко достойнство? Какво е мястото на личната помощ в тези закони? Тези два закона ще доведат ли до устойчива промяна в разбирането и политиките за хората с увреждания? Ще имат ли одобрението на всички заинтересовани страни? Защо част от участниците в работните групи напуснаха работата по въпросните законопроекти? На 16 юли протестиращите майки на деца обявиха, че напускат работната група.
От заинтересованите страни се очаква да дадат предложения и коментари по основни направления, посочени в Концепцията, както и предложения за допълнителни въпроси, които следва да намерят решения в бъдещия Закон за социалните услуги. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Свършвам, госпожо Председател.
Колко такива предложения получихте официално, писмено и от кои организации? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков! Наистина в Плана за действие по прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания – втория план, са записани действия и мерки, срокове и отговорни институции. Вие цитирахте една неизпълнена мярка по отношение на Законопроекта за социалните услуги. В Народното събрание внесохме Отчет за изпълнението на Плана за действие.
Ще кажа, че една друга мярка, която е планирана със срок 2020 г., а именно разработване на нов Закон за хората с увреждания, е изтеглена и се подготвя през 2018 г.
Вие зададохте няколко въпроса – ще се опитам да отговоря на всички, на всеки един от тях. Това, което е водещо при подготовката на Проекта на Закон за хората с увреждания, е съобразяване на нашето законодателство с принципите и гарантиране правата в Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, която България ратифицира през 2012 г. Както е известно, действащият Закон за интеграция на хората с увреждания е приет през 2005 г., доста преди да бъде ратифицирана Конвенцията, и няма как да отговаря на нейните изисквания.
В Плана за действие е предвидено по всеки един член от Конвенцията съответно да има концептуално разбиране и след това да бъде разписано като законови текстове. Акцентира се, и това е водещо, както е и водещо записаното в чл. 19 от Концепцията по отношение съответно на включването на хората с увреждания в общността и правото им на достъп до различни видове услуги, включително и лична помощ. В Проекта за Закона за хората с увреждания е разписано правото на лична помощ при определени условия, а в Проекта за Закона за социалните услуги ще бъде разписан начинът на нейното предоставяне като една от многото социални услуги, които този законопроект ще трябва да рамкира.
Ние търсим и полагаме усилия да получим подкрепата на всички организации на хората с увреждания както национално представителни, така и тези, които не са представени на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.
Изразих съжалението си, че представители на майките напуснаха на последното заседание работната група, но ние ще предоставим проекта на текстове, които са подготвени в резултат на обсъжданията, и се надяваме в крайна сметка да имаме и тяхната подкрепа, освен ако техните мотиви не са други, в което започвам да се съмнявам.
По отношение на обсъждането на Проекта на Концепция за Закона за социалните услуги получихме множество, десетки – не мога да бъда точен в бройката, становища и предложения на практика от всички области, където бяха проведени обществени обсъждания, 93 страници – запомнил съм, беше съгласувателната таблица. Всичко това беше предоставено на работната група. Беше допълнен Проектът на Концепцията и вариантът, който беше одобрен от работната група, включва част от тези предложения.
Надявам се, че отговорих изчерпателно на Вашите въпроси.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Следващ въпрос?
Заповядайте, доктор Поповски.
КАЛИН ПОПОВСКИ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър Петков! Първо, искам да кажа, че според мен – това, което казах и в Комисията, да го потвърдя и в пленарната зала – министър Петков седи на най-горещия стол в Министерския съвет. Подложен е на тройна канонада – веднъж от опозицията, която има законовото право, втори път от протестиращите майки и трети път от Омбудсмана на Република България, която има и съответни законодателни инициативи понякога.
В ситуацията на тази канонада обаче, която споменах преди малко, трябва да съобразяваме нещо много важно. Дори и трите важни закона, които работи в момента администрацията на Министерството на Бисер Петков, да ги приемем, както се казва, утре и на второ четене вдругиден, ако е възможно, те касаят сериозни финанси, които ние не сме предвидили в средата на бюджетната година.
Госпожа Стоянова ме поглежда интересно в този момент, защото, за да приемем тези закони, всичко това трябва да бъде предвидено в новия бюджет. Тук трябва да има много сериозна разлика от бюджета за тази година към бюджета за следващата година, защото проблемът на майките отвън, които ги гледате, е основно финансов.
Само правя една вметка. За бившата първа група инвалидност – понеже хората по-добре го разбират, или процентите между 90 и 100% плюс придружителите, тези майки отвън са получавали, докато детето навърши 18 години, 930 лв. месечна пенсия. След като това дете вече не е дете и навърши 18 години, месечният приход спада със 700 лв. и пенсията става 230 лв., а детето остава в инвалидна количка, проблемите остават, те не се решават чисто медицински, защото повечето от тези диагнози, за съжаление, днес просто не се лекуват. Това поставя в много трудни условия тези семейства…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Въпросът, доктор Поповски?
КАЛИН ПОПОВСКИ: Да, секунда само да довърша.
Това ги поставя пред много трудна финансова ситуация.
Моят въпрос към министър Бисер Петков е: на какъв етап се намира процесът по сключване на Двустранната спогодба за регулиране на трудовата миграция с Молдова и кога се очаква да започне прилагането й предвид обявения от работодателите недостиг на работна сила в страната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми доктор Поповски.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми доктор Поповски! В отговор на поставения от Вас въпрос информирам, че Спогодбата за регулиране на трудовата миграция между Република България и Република Молдова беше подписана през месец юни в София от министъра на труда, здравеопазването и социалните въпроси на Молдова и от мен, от страна на българското правителство. Тя беше одобрена от Министерския съвет и от страна на българската държава процедурите по нейното приемане са приключили. Очакваме по дипломатически път потвърждаване, че тези процедури са приключили от страна на Молдова, след което автоматически влиза в сила. Особеното и положителното, мога да кажа, в тази спогодба е, че в нейния текст са включени административните процедури по прилагането на Спогодбата, поради което отпада нуждата от договаряне на отделно административно споразумение по прилагането на Спогодбата. След като съответно бъде потвърдено, че е приета и от двете държави, ще може да се прилага веднага. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Процедура?
Заповядайте, господин Кутев, за процедура.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, Вие вярно ли допуснахте по време на дебата за хората с увреждания въпрос за Споразумението с Молдова? Ама въпрос, който няма нищо общо! Изчерпаха ли се въпросите за хората с увреждания, та се оказа, че сега, в рамките на този дебат, трябва да изчистим и въпросите със Споразумението с Молдова?
Е, това е цинично, извинявам се. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Продължаваме със следващите въпроси.
Доктор Адемов, заповядайте.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател!
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Ние от „Движението за права и свободи“ сме притеснени от нарастващото напрежение по темата „Политики за хората с увреждания“. Доказателство за това е намерението на представители на Националния съвет за интеграция за хората с увреждания да разкрият нов палатков лагер.
Ясни са позициите на всички страни.
Ясна е позицията на майките на деца с увреждания. Те искат да се приеме Закон за личната помощ.
Ясна е позицията и на представителите на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Те искат да бъдат приети двата закона, които подготвя в момента Министерството на труда и социалната политика: Законът за хората с увреждания и Законът за социалните услуги.
Омбудсманът на Републиката предлага в рамките на есенната сесия на Народното събрание в пакет да бъдат разглеждани и трите закона.
От тази гледна точка за мен е изключително важно да чуя позицията на управляващото мнозинство. Вие преди малко заявихте позицията на Министерството на труда и социалната политика, тя е официалната позиция, очевидно, но за мен е изключително важно да чуя позицията на управляващото мнозинство, която позиция да включва и финансовата рамка.
На този етап е ясно, че в Многогодишната финансова рамка средствата за политиките за хората с увреждания са същите, които са през тази година – 268 милиона, от които 68 милиона са за асистентски услуги и още 152 милиона за интеграционни добавки. Ако в тригодишната бюджетна прогноза няма допълнителен финансов ресурс за новите политики, които са разписани в трите законопроекта, очевидно е, че няма как работната група да върви напред по приемането на Закона.
В този смисъл моят първи въпрос е: има ли официална позиция, подкрепена от министъра на финансите, за проектите, които Вие подготвяте?
Вторият ми въпрос е: смятате ли, че могат да се намерят механизми за постигането на консенсус? Според мен има нещо, което обединява всички тези различни мнения, и това е желанието за реформа. Завършвам с това, госпожо Председател, че желанието за реформа трябва да премине през възстановяване на диалога – без диалог няма как да приемем каквито и да е промени в законодателството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми доктор Адемов.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми доктор Адемов, предлаганите политики и мерки за хората с увреждания имат своето финансово изражение и то трябва да бъде отчитано.
В отговор на първия въпрос, който задавате, бих искал да подчертая, че финансовият министър е запознат с обсъжданите в работната група предложения за финансова подкрепа на хората с увреждания, които предполагат допълнителни средства към тези, които вече са отпуснати и са предвидени в тригодишната бюджетна рамка.
По отношение на внесения Законопроект за личната помощ, който мога да кажа, че в някаква степен е и причина за това разделение, което се получи, защото предлага решение на проблема на част от хората с увреждания с ангажиране на огромен бюджетен ресурс, една от причините и резервите за неговата неподкрепа към този момент е, че той представлява един празен чек, който трябва да бъде подписан, защото предвижда безлимитна лична помощ.
Това, което ние всъщност предвиждаме в двата законопроекта, е продължаване гарантирането на устойчивост на асистентските услуги с финансиране от бюджета, но в рамките на лимити, които държавата може да си позволи и за които ще има устойчивост на финансиране.
Недопустимо е да има грешка, да се дадат обещания, които не могат да бъдат финансово осигурени в бъдеще, защото, както всички добре знаем в тази зала, когато едно право бъде предоставено, особено социално право, то няма как да бъде върнато и взето назад.
В разчетите, които правим, съответно предвиждаме и вливане на част от плащания по линия на осигурителната система, които обаче имат не осигурителен, а социално подпомагащ характер. Както Ви е известно, това са четвъртинките от социалните инвалидни пенсии, които се изплащат на 350 000 хора с увреждания и тяхното отпускане беше преустановено от началото на 2016 г., социални инвалидни пенсии, които не са на база осигурителен принос и които консолидирани с един допълнителен ресурс, биха могли да бъдат усетени от хората с увреждания в по-голяма степен и реално да ги подпомогнат в техните нужди, свързани именно с компенсация на това, което увреждането им взема. В тази посока търсим подкрепата на Финансовото министерство. Както знаете, това е трудно.
По отношение на другия Ви въпрос, мога да кажа, че всичките ни действия са водени от това – да възстановим диалога там, където той се води, не на поляната, а съответно в залите и да получим подкрепа на всички хора с увреждания, тоест те да видят в този законопроект нещо, което ще отговаря на техните интереси и ще бъде допълнителна подкрепа. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Парламентарната група на „Воля“, заповядайте, госпожо Аксиева.
ЕЛЕНА АКСИЕВА (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Поради наистина изключително големите очаквания на обществото за решаване на тези проблеми, както и тежките протести на майките на деца с увреждания, бих искала да попитам: какво място намери и в каква степен е застъпена услугата „личен асистент“ в подготвяните от Министерството на труда и социалната политика промени в Закона за хората с увреждания и Закона за социалните услуги? Още повече, Вие и Вашите експерти взехте участие с предложения при изготвянето на Закона за личната помощ, който беше иницииран от омбудсмана на Република България и Сдружението „Системата ни убива“ и беше припознат от Политическа партия „Воля“ и „БСП за България“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Аксиева.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Аксиева, асистентската услуга или по-общо услугите в домашна среда и досега се предоставят на хората с увреждания, но тяхното финансиране до миналата година беше на проектен принцип със средства от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. За първи път през 2018 г. е осигурено запазване на обхвата и финансиране от държавния бюджет.
Ние приемаме, че всъщност асистентските услуги се нуждаят от трайно регламентиране и устойчиво финансиране и затова работим за уреждането на личната помощ като право в Законопроекта за хората с увреждания, което право може да бъде упражнено като асистентска услуга, тоест ползване на професионална асистентска услуга или като парична помощ, защото не е реалистично да очакваме, че на тези около 80 000 хора с увреждания с добавка за чужда помощ, които биха били и потенциални ползватели, може да се осигури на всеки личен асистент. Просто конюнктурата и пазарът на труда в България не е реалистично да приемем, че ще го осигури. Затова трябва да има определена гъвкавост и това е една от разликите в сравнение с предложеното в Законопроекта за личната помощ.
Регламентирането на асистентската подкрепа като вид социална услуга, според нас мястото му е в Законопроекта за социалните услуги, където да се разпише кой може да бъде доставчик на тази услуга, какво представлява тя, как съответно да бъде финансирана, как да се извършва изборът на асистент, като ние подкрепяме напълно принципа в Законопроекта за личната помощ, че водещ трябва да бъде изборът на самото лице с увреждане по отношение на неговия личен асистент.
Това мога да кажа в отговор на поставения от Вас въпрос, госпожо Аксиева. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Започваме с втория кръг от въпроси.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
КЛАВДИЯ ГАНЧЕВА (ГЕРБ): Госпожо Председател, колеги! Господин Министър, моят въпрос е следният: какви действия и мерки са предприети до момента за гарантиране социалната закрила на хората с увреждания през идващия отоплителен сезон на фона на новите цени на електрическата енергия? Да, такива мерки и действия са необходими с цел гарантиране на по-достоен живот и по-добро битие на хората с увреждания. Надявам се, че такива действия до момента има и затова, господин Министър, Ви моля да предоставите информация на народните представители за това как, по какъв начин и по какви критерии ще бъде извършено подпомагането на тези хора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Ганчева.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Ганчева, хората с увреждания са една от целевите групи на социално подпомагане, които получават различни видове социални помощи, включително и така наречената целева помощ за отопление.
Конкретно по отношение на промените в целевата помощ за отопление, първо, искам да кажа, че усилията на Министерството чрез промени в съответната наредба, която регламентира тази целева помощ, са, да не се допусне отпадане от кръга на лицата, които имат достъп до тази целева помощ, която е много важна за хората с увреждания, за самотните възрастни хора и така нататък, и всички целеви групи, които я получават.
Това се постига чрез ежегодна корекция на така наречения коефициент, с който се отчита ежегодното индексиране на пенсиите, които се получават. Тази година в резултат на увеличаването на гарантирания минимален доход, който е основа за така наречения диференциран гарантиран минимален доход, се осигури по-широк достъп на хора с увреждания и на други целеви групи до тази помощ.
В момента е кампанията по подаване на заявления за отпускане на тази помощ. Тя стартира от 1 юли и трябва да продължи до 31 октомври. Очакваме над 200 000 лица и семейства да заявят ползването на тази помощ, а нейният размер тази година е по-висок в сравнение с миналата година. Конкретно той е в размер на 374,15 лв. за целия отоплителен сезон, който е с 9,05 лв. повече от миналогодишния размер. Това отчита повишената цена на електроенергията от 1 юли тази година, която служи като база за определяне на размера на тази целева помощ. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос – заповядайте, госпожо Желева.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Още при самото приемане на сега действащия Закон за интеграция на хората с увреждания беше ясно, че той по-скоро е неудачен компромис между разпоредби за интеграция и механизми за социално подпомагане и не изпълняваше основните си функции, а именно заложените в чл. 1 отношения, които уреждат обществените отношения, свързани с интеграцията на хората с увреждания, и това доведе до няколкото протести през годините. Сега предлаганият нов Закон за хората с увреждания е точно отговор на един от последните протести на майките на деца с увреждания. Сега въпросът е: доколко той ще бъде нов и дали не се изготвя кризисно, в последния момент, само в отговор на този протест и ще бъдат приети поредните временни козметични промени на така съществуващия? Така преди няколко дни приехме промените в Закона за интеграция на хората с увреждания и по-скоро прехвърлихме едни текстове от Правилника в Закона за така наречените интеграционни добавки и те за пореден път останаха на същата база. Искам само да Ви поясня – 11 лева на месец – социална интеграция ли е това?!
Предлаганият нов закон трябва да бъде основан на принципа на равнопоставеност на хората с увреждания чрез създаване на условия за компенсиране на средата на индивидуалния коефициент – основен принцип в Конвенцията за правата на хората с увреждания. Това може да се случи само ако предложим и адекватен финансов ресурс, не както досегашния, защото иначе предлагаме само права, без те да бъдат обезпечени.
Въпросът ми към Вас е: как в новия Закон за хората с увреждания ще намерят отражение исканията на майките на деца с увреждания? Ще бъде ли съобразен с финансовата рамка за следващите три години и, ако е, в каква посока? Ако не е – какво ще му е новото тогава?! Къде стоят исканията на майките, които и в момента са отвън, пред парламента? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Желева.
За отговор – заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Желева, наистина приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, което стана преди седмица, беше кризисно действие. Благодаря на парламента, че подкрепи тази промяна в отговор и като реакция на решение на Върховния административен съд, с което бяха отменени текстове.
Още при изслушването в Комисията по труда, социалната и демографската политика казах, че нашите намерения и предложения, обсъждани в работната група, са за модернизиране, както сме записали и в управленската програма за интеграционните добавки, тоест формата на подкрепа към хората с увреждания. Вие цитирахте размера – той наистина е 15 или 20%. При 20% са 15 лв. при сегашния размер на гарантирания минимален доход.
Отново подчертавам това, което казах и в отговор на въпроса на доктор Адемов – че нашето предложение е финансовата подкрепа да бъде консолидирана, да бъде обвързана и базирана на друг репер, на друга – линията за бедност, и съответно да бъде насочена основно към подкрепа на тази група хора с увреждания, които не могат да полагат труд, съответно разчитат само на тази финансова подкрепа и в момента са онеправдани, след като навършат пълнолетие, защото, както беше подчертано, размерът на финансовата подкрепа рязко спада.
Това е една от целите – финансовата подкрепа да бъде насочена основно към тази група на хора с увреждания. По отношение на другите групи хора с увреждания също да бъде обвързана с линията на бедност – показател, който се определя по методика и се актуализира ежегодно.
На въпроса Ви как ще се удовлетворят исканията на майките на деца с увреждания, поне това, което те заявяват като искане за регламентирана лична помощ, аз вече казах, че и в двата законопроекта се предвижда да бъде регламентирано това право, разбира се, съобразено с възможностите за неговото финансиране и, разбира се, другият акцент и основно искане е индивидуална оценка на потребностите. Така че в тази посока разчитаме на подкрепата и на предложенията и на майките на деца и лица с увреждания, за да може наистина техните искания да намерят място и отговор в Законопроекта. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
От „Обединени патриоти“ – имате думата за следващия въпрос.
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, как се подготвя Министерството на труда и социалната политика за предстоящата защита на първия Национален доклад по прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Йорданов.
Имате думата за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Йорданов, България ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания през 2012 г. и изпълни първия План за действие по прилагане на концепцията в първия двегодишен период след това. В края на 2014 г. е представен първият доклад за изпълнение на Конвенцията за правата на хората с увреждания на Комитета за правата на хората с увреждания – орган, който е учреден по силата на Конвенцията.
Наистина предстои защита на първия доклад. Датите, които са определени, са 3 и 4 септември тази година пред Комитета по правата на хората с увреждания в Женева. Министерството на труда и социалната политика, както и другите отговорни институции, се подготвят за защитата на първия доклад. Всъщност мога да кажа, че тази подготовка вече е в напреднала фаза на етап на сформиране на националната делегация, в която ще има представители не само от Министерството на труда и социалната политика, но и на други отговорни министерства и ведомства, така че наистина да бъде защитен този първи доклад и съответно да се чуят предложенията, препоръките и в алтернативните доклади, които ще бъдат важни за по-нататъшната ѝ работа по прилагане на Конвенцията. Именно затова разработването и напредването с Проект на нов Закон за хората с увреждания, който прилага принципите на тази конвенция, е много важно с оглед изпълнение на задълженията ни на държава страна по Конвенцията за правата на хората с увреждания. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
От „Движението за права и свободи“ – доктор Адемов, имате думата.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, моят въпрос най-общо казано е свързан с реформата в ТЕЛК. В края на миналата година или по-скоро в края на месец октомври по решение на Народното събрание Вие внесохте Концепция за реформиране на системата за експертиза на работоспособността, която концепция е основана на критериите и принципите на Международната класификация на човешката функционалност, увреждането и здравето.
Съгласно тази концепция през 2018 г. трябваше да бъде изготвена методика за експертизата на работоспособността. От друга страна, до 2019 г. трябваше да бъдат извършени промени в седем закона и в четири наредби. В Министерството на здравеопазването беше проведена дискусия, която доведе до приемане на промени в Наредбата за медицинската експертиза.
Моят въпрос е: докъде стигна подготовката на методиката за експертиза на работоспособността, от една страна? От друга страна, искам да задам въпроса, който най-често задават хората с увреждания: ако се стигне до съгласие по отношение на приемането на реформата на експертизата на работоспособността, ще бъдат ли отнети инвалидните пенсии на хората, които имат право да работят?
Вие многократно сте отговаряли на този въпрос, но аз искам ясно да се чуе от тази трибуна, че инвалидната пенсия е тази, която компенсира функционалния дефицит, а всичко останало е за сметка на възможности за рехабилитация, възможности за санаториално лечение, възможности за реализация на пазара на труда и за доходи от труд. Ако е ясна тази концепция, очевидно е, че можете да намерите съгласие по тези въпроси. Досега поне аз не съм чувал да има съгласие по отношение на експертизата на работоспособността и затова моят въпрос е: смятате ли, че може да бъде постигнато съгласие между заинтересованите страни по отношение регламентирането на експертизата на работоспособността?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доктор Адемов.
Имате думата за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми доктор Адемов, в своето встъпление казах разбирането си, че реформата трябва да започне оттам. Затова първите действия, които предприехме, са продължение на вече започнати действия от предишни правителства – продължаваме с обсъждане и търсене на подкрепа за приемане на концепция за въвеждане на експертиза на работоспособността. Мисля, че се очертава съгласие, че ТЕЛК-овото решение, Експертното решение на комисиите не следва да бъде универсален ключ към всички права. Това, че едно лице с увреждане има определен функционален дефицит, автоматично не го прави неработоспособно. Знаем, че има десетки хиляди лица с увреждания, които продължават да работят това, което са правили преди освидетелстването, и съответно да получават инвалидни пенсии.
Явно това, което препъна концепцията за въвеждане на експертиза на работоспособността, беше съмнението, че тя ще отнема права. И преди това съм казвал, че придобити права няма как да бъдат отнети. Но концепцията, която разделя медицинската оценка от експертизата на работоспособността, трябва да има своята роля, своите последствия по отношение дали лицето може да се труди, дали може да упражнява същия труд, да работи на същото работно място, защото няма абстрактно понятие „работоспособност“ и в такива случаи съответно да се определят правата на това лице. Знаете, че в държави, в които има отделна експертиза на работоспособността, тя съответно се комбинира с пенсионната система, като в определени случаи отпусканата пенсия е за определен период или е в непълен размер, отчитащо това, че пенсията е заместващ доход, загубен доход от труд и съответно това е основното ѝ предназначение.
Разбира се, другият важен елемент е – това го има и в други държави, преди да се стигне до отпускането на инвалидна пенсия, като продължително и скъпо от гледна точка на плащанията на съответната сума или разход, би трябвало да се извърши необходимата рехабилитация, да бъде осигурено финансиране за тази рехабилитация, включително трудова рехабилитация, тоест да се насочи, да се осигури, да се предложи съответно работно място, което да е приспособено и да отговаря на възможностите на лицето с увреждане.
Концепцията, както знаете, беше замразена поради този много остър отпор от национално представени организации на хората с увреждания и действията на правителството бяха насочени основно към придвижване на реформата в медицинската експертиза, с която реформа и промяна от миналата седмица на практика се усъвършенства оценката на увреждането.
Смятам, че рано или късно трябва да се върнем към темата за въвеждане на експертиза на работоспособността, разбира се, отново на базата на диалог, в който да бъдат обсъдени всички аспекти на подобно действие. Разчитам, че в един момент това ще бъде подкрепено, за да продължи работата, която, както и Вие отбелязахте, в момента върви по линия на изпълнение на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в Министерството на труда и социалната политика – „Експертиза на работоспособността“ се казва проектът. В него са предвидени няколко дейности. Първата е официален легализиран превод на споменатата от Вас класификация на Световната здравна организация за уврежданията, функционалността – така наречената система ICF. Това вече е направено.
Следващите действия са разработване на методики за прилагането на тази класификация в практиката. На този етап е изпълнението на проекта – подготвят се и ще бъдат обявени в скоро време процедури за обществени поръчки за изпълнение, за изготвяне на такива методики.
Мисля, че изпълнението на дейностите по този проект ще върне отново темата за въвеждане на експертизата на работоспособността, когато имаме готовност и методика на база, на която да я правим. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Министър.
Госпожо Аксиева – втори въпрос от „Воля“.
ЕЛЕНА АКСИЕВА (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, моят въпрос е относно хората с увреждания, които са трудоспособни и могат да работят, имайки предвид, че до момента работодателите по различни причини избягват да наемат хора с увреждания.
Въпросът ми всъщност е: предвиждате ли в промените на двата закона механизми за решаването на този проблем? Ще има ли стимулиране на работодателите, за да наемат хора с увреждания? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Аксиева.
Господин Министър, имате думата.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Аксиева, благодаря Ви за въпроса, защото наистина трудовата интеграция или интеграцията „заетост“ е една от основните области на интеграция за хората с увреждания.
Определено ситуацията на пазара на труда у нас, която се отличава с остър недостиг на работна сила, ни кара да се обърнем към този резерв, а именно хората с увреждания, като стимулираме работодателите да наемат хора с увреждания. Както знаете, това основно се прави по различни схеми, програми и мерки по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ и по Националния план за действие по заетостта.
Това, което се обсъжда в работната група по изготвяне на Законопроекта за хората с увреждания, е както да се засилят стимулите на работодателите за наемане на хора с увреждания и приспособяване на работната среда, така и съответно да се засили и да се въведе квотен принцип, защото, както знаете, в момента Кодексът на труда предвижда определен процент от щатния числен състав на работодателите да бъде предвиден за трудоустроени хора и половината от този процент да бъде определен за хора с увреждания. Но при работодателите явно това не е достатъчно за наемане на хора с увреждания. Според нас трябва да се обвържат стимули и санкции, за да може да се мотивират работодателите, да се обърнат към този резерв на пазара на труда и в същото време да се мотивират хората с увреждания, когато могат да полагат труд и съответно да получават доходи от труд.
Надяваме се да намерим подкрепа в тази стъпка, която отдавна се обсъжда, която е работеща в много други държави, свързана именно с квотен принцип за хора с увреждания по отношение на работодателите. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
С това въпросите към министър Петков завършват.
Всяка парламентарна група, съгласно Правилника, има право да изрази отношение към отговорите на министър Петков.
Господин Сираков – в рамките на пет минути.
НИКОЛАЙ СИРАКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин министър Петков, уважаеми колеги! Ситуацията, в която се намираме, е с променена социална среда, всички това ние го отчитаме. Потребностите са вече съвсем различни от тези, които са били преди години, и в момента ние се нуждаем от нов модел на социални услуги. За да стигнем обаче до този нов модел на социални услуги, не е необходимо да се решават проблемите на парче, променяйки стари закони, и това да става прибързано. Необходима е нова философия и нови роли на хората, които участват в процесите при предоставяне и ползване на социалните услуги. За да постигнем този нов модел, за да намерим неговата реализация, устойчива във времето, финансирана и с добри резултати, е необходимо всички заинтересовани страни да участват активно в процеса при изготвянето на основите на този модел, а това е законодателството.
Аз приветствам усилията на майките на деца с увреждания през последните месеци. Обръщам се към тях: нека тези усилия, които те до момента влагат в този процес, да бъдат насочени към работната група и конкретно към промяната на законодателството, защото те са онази най-чувствителна група, която би могла да даде фините настройки в промяната на законите, за да може да бъдат удовлетворени максимално техните потребности.
Паралелно с това е необходимо да има широк дебат, но не дебат тогава, когато имаме някаква чернова на законите, а по време на самия процес, за да не изпаднем в ситуация да решим проблемите на едни, а да ощетим други групи или да се противопоставим на трети такива.
За да стане всичкото това нещо, е необходимо, първо, време – време, през което прецизно и внимателно да се работи, и в същото време малко повече емоционална стабилност, малко повече хладнокръвие, защото в този процес, в който се налага да се променят из основи социалните модели, е необходимо да се чуят коренно различни гледни точки, да се научим да приемаме различното мнение хладнокръвно, за да намерим правилното решение, което ще работи, а то ще е свързано и с много компромиси.
В заключение, искам да кажа, че от чутото до момента, от поставените въпроси, от техните отговори се вижда, че е направено много – много в сравнение с изминалото време, но недостатъчно в сравнение с потребностите, които имат в момента хората с увреждания и техните семейства.
Затова, господин Министър, ние от парламентарната група на ГЕРБ Ви подкрепяме – както Вас, така и Вашите експерти в Министерството, в процеса, който тече в момента. Ние ще продължаваме да следим работния процес и да съдействаме, за да има прогрес и да намери развитие, но в същото време ще държим да се работи в темпо, за да можем да се поздравим наистина накрая с резултати, които удовлетворяват исканията на всички заинтересовани страни.
Надявам се, че ще намерим разбиране по тези въпроси с всички колеги от всички парламентарни групи, от всички заинтересовани страни, от неправителствените организации, и ще успеем през лятото да охладим страстите и да се насочим малко повече активно в експертната работа, за да можем наесен да започнем с тази най-важна тема – социалната тема. Благодаря Ви, имате нашата подкрепа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Сираков.
Друго отношение?
Господин Кутев, имате думата.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги!
Господин Министър, аз не мога да се отърва от впечатлението, че въпросът конкретно за хората с увреждания, който имате да решавате на нивото, на което Вие можете да го решите, е въпрос без отговор. Вие сега и в последната една година се опитвате да го решите и отлагането на всички тези закони във времето не е случайно. То се получава, защото там има огромен възел от проблеми, който на нивото на Министерството на труда на практика не може да бъде решен. Вие може да разработите много професионално, което, вярно, се опитвате да направите, една система, която да моделира отношенията. Обаче това, което Вие можете да направите, изобщо не зависи от Вас дали ще стане реалност или не, по две причини.
Първата причина е, че това не зависи само от Министерството на труда. Освен Министерството на труда, разбира се, Министерството на здравеопазването, за което стана дума, свързано с ТЕЛК-а или не, има отношение. Разбира се, Министерството на регионалното развитие, което трябва да осигури достъпа до средата, има отношение. Разбира се, Министерството на образованието – с помощни училища или учители и с това как влизат в класните стаи и какво изучават, има отношение. Разбира се, Министерството на финансите има отношение. Тоест всичко това означава, че Вие всъщност нямате възможността, Вие като министър да решите тези проблеми. Вие може да решите само едни механизми, което се надявам да направите добре, но крайният резултат не зависи от Вас.
Именно затова мисля, че в момента колегите от ГЕРБ просто са Ви качили на пързалката, викайки Ви тук, защото, ако те искаха да намерят решение на проблемите, трябваше да обърнат това нещо към министър-председателя, и ако не Бойко Борисов, за да не даваме чак такъв политически акцент на този разговор, тук трябваше да бъдете поне министър Горанов. Защото само след два месеца ние с Вас, както сега може би стоим от различни страни на барикадата, ще бъдем от една. Ако искаме да решим проблемите на хората с увреждания, както вече се каза и от господин Адемов, и от други колеги, ще опрем до бюджета и до това какво ще бъде предвидено с него. Тогава Ви гарантирам, че нашите разговори, дори когато сме били агресивни, ще бъдат във Ваша полза, защото някой трябва накрая да принуди финансовия министър, а и министър-председателя да отпуснат парите, които са Ви необходими. Те няма да го направят и Вие през октомври месец имате огромната възможност, за съжаление, да се окажете бушон. Ако тук го няма финансовия министър, за да подкрепи това, което Вие мислите да направите, нито една от идеите Ви няма да се осъществи по начина, по който пишете законопроектите, и Вие го виждате. Виждате, че основният Ви проблем в тези законопроекти е финансовият, вече, ако приемем, че Вие решите правилно задачата с това какви ще са механизмите, което също има своите проблеми.
Тук се връщам на нещо, което прозвуча преди това. Видите ли, проблемът на майките и на хората с увреждания бил финансов.
Хора, проблемът не е финансов. Проблемът е хуманитарен. Хуманитарен е – става дума за това, че някакви хора в България, никак не малко на брой, живеят с 250 лв. на месец. Това не е финансов проблем, това е хуманитарен проблем. Този въпрос е на оживяване и тук става дума за това… (Реплика от ГЕРБ.)
Защо да не се карам? Като го решите, ще Ви хваля, ама сега ще Ви се поскарам малко. На власт сте, Вие сте хората, които трябва да го решите.
Специално Вие, вижте каква хубава усмивка. Говорим за хора с увреждания и за това, че те живеят с 250 лв. на месец, Вие се хилите като – няма да кажа като какво.
В крайна сметка това, което трябва да се случи оттук нататък до септември, октомври месец, според мен, е да се обвърже правителството и лично министър-председателят. Няма да стане иначе, това не е работа само на Министерството на труда. Именно затова предложихме лятната ваканция, между другото, да отпадне. Дали е било популизъм или не, според мен щеше да е полезно за хората с увреждания и то щеше да снеме голяма част от Вашата отговорност в този случай, защото щеше да я прехвърли тук, в парламента, и да бъде много по-лесно за Вас след това да изчистите механизмите.
Вярвайте ми, всичко, което сме правили ние от БСП през цялото време, беше с единствената цел да подпомогнем процеса за хората с увреждания – доколкото можем. (Реплика от ГЕРБ.) Никога не сме правили друго освен това. Между другото, ние имахме много други механизми да го направим, ако искахте да направим друго.
В заключение, аз съм убеден, че мотивите на тези хора, защото Вие казахте, че вече не сте сигурни какви са мотивите, са оживяване. Бъдете сигурни, че именно затова стоят в палатките и са готови на крайни стъпки, защото те са една от малкото групи в България, при които е въпрос на оживяване. Това не е борба за втори цветен телевизор или за по-малки данъци. Това е борба за живот – техен, на децата им. Тази борба няма да спре просто така. Затова Ви препоръчвам, първото следващо заседание след ваканцията да бъде посветено на това. Дали Вие ще го направите, аз ли ще го опитам през Комисията, БСП ли ще го предизвика, не знам, но тук трябва да седне министър председателят, министърът на финансите, заедно с министъра на труда, заедно с министъра на здравеопазването. В по малък формат този въпрос няма решение. (Възгласи: „Браво!“ и ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кутев.
Друго отношение? Друга парламентарна група?
Имате думата, доктор Адемов.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, аз искам да Ви благодаря за коректните отговори не само на моите въпроси, а на всички останали, което е доказателство за това, че Министерството на труда и социалната политика, Вие и Вашият екип работите от гледна точка на експертизата на проблема, който обсъждаме, по един коректен начин.
Очевидно е, че само с експертни решения, както беше казано и преди малко, този въпрос няма как да бъде решен. Вие имате подкрепата на експертите в Министерството на труда и социалната политика, по някои от казусите имате подкрепата на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, по някои от проблемите имате подкрепата на майките на деца с увреждания, но тази подкрепа очевидно не е достатъчна, защото, за да могат да се решат всички проблеми на хората с увреждания в комплекс, трябва да има възможност и за политическа подкрепа. Трябва да има възможност за носене и на политическа отговорност. Експертната отговорност, която Вие сте поели, отново подчертавам, не е достатъчна.
Защо казвам това? Защото очевидно е, че по част от проблемите има коренно противоположни мнения, коренно противоположни становища, които няма как да бъдат обединени на базата на експертизата, която Вие предлагате. Колкото и коректна да е тя, очевидно е, че има различни мнения. Когато има различни мнения по отделните въпроси и когато няма как на експертно ниво да бъде решен този проблем, тогава управляващото мнозинство поема отговорността и носи политическа отговорност за решаването на този проблем.
Тъкмо затова искам отново да призова представителите на управляващото мнозинство, представителите на правителството да поемат своята отговорност. Случайно да сте чули мнението на министъра на финансите по тези въпроси? Аз такова становище не съм чул. Случайно да сте чули мнението на ресорния вицепремиер по тези въпроси? Такова мнение няма.
Чухме мнението на министър-председателя. Намерете съгласие, ние сме готови да подкрепим такова съгласие. За съжаление, такова съгласие няма. В такива случаи управляващото мнозинство, Народното събрание поемат своята отговорност, ако искат да решат този проблем.
Ясно е, че без поемането на отговорност от страна на целия Министерски съвет, не само на отделните министри, защото това е хоризонтална политика, политиката за хората с увреждания не може да бъде решена от който и да е министър на труда и социалната политика. Няма как това да се случи, защото с инструментите, с които разполагате Вие, Вашите предшественици и тези, които ще дойдат след Вас, не могат да решат този въпрос, който хората с увреждания искат да бъде решен.
Затова молбата ми е целият Министерски съвет, управляващото мнозинство през месец август да поемат своята отговорност, да обсъдят Вашите предложения, да ги включат във Финансовата рамка за следващата година и да се опитаме в началото на следващия парламентарен сезон да решим комплексно, както казва омбудсманът на Републиката, всички тези въпроси.
Всяко друго решение, всеки опит за частично решаване на проблема ще срещне отпора на различните представители на хората с увреждания. За да може да бъде решен този въпрос, отново повтарям и с това завършвам, трябва да се потърси поне минимално ниво на съгласие от експертна гледна точка и да се поеме политическа отговорност за решаването на този проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доктор Адемов.
Друга парламентарна група?
Госпожа Аксиева от парламентарната група на „Воля“.
ЕЛЕНА АКСИЕВА (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Ние от „Воля“ също искаме да благодарим за отговорите на всички въпроси, които получихме. Те бяха доста изчерпателни и смятаме, че наистина се работи за решаване на проблемите на хората с увреждания, но ще се присъединим и към мнението на останалите групи, че всъщност само Социалното министерство няма как да реши тези проблеми, а по-скоро всички институции трябва да се обединят и да работят върху тяхното разрешаване. Така че ние също призоваваме по-усилена работа и обединение на всички, за да може да се получи работещ закон, който да има и финансиране, защото без финансиране това няма как да се случи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Аксиева.
„Обединени патриоти“? Не.
С това завършваме изслушването.
Благодаря Ви, уважаеми господин Министър, за участието днес.
Преди да преминем към следващата точка от дневния ред имаме съобщение.
На основание чл. 86, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание съобщавам на народните представители, че на 25 юли 2018 г. е постъпил Указ № 197 на Президента на Република България по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 18 юли 2018 г. Закон за допълнение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по икономическа политика и туризъм да докладва пред народните представители Указа на президента и мотивите към него.

Продължаваме със:
ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС – продължение.
Имате думата, уважаеми господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Преди да продължим с Част III, правя процедурно предложение за допуск в залата на председателя на Върховния административен съд – господин Георги Чолаков, и на върховния съдия Теодора Николова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допуск в залата.
Гласували 115 народни представители: за 114, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
Моля, поканете гостите в залата.
Имате думата, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители! Предлагам Ви, тъй като отложихме в последното заседание обсъждането на § 103 от Преходните и заключителни разпоредби поради желанието на председателя на Върховния административен съд да вземе участие в настоящия дебат, да продължим с отложения § 103.
Параграф 103 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Менда Стоянова, Диана Йорданова и Евгения Ангелова – § 103 да се отмени.
Комисията подкрепя предложението за отпадане на § 103, т. 1 и не го подкрепя за отпадането на § 103, т. 2 и 3.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов в две алтернативни възможности.
Комисията подкрепя предложението по вариант две, а по вариант едно предложението е оттеглено.
Предложение от народните представители Христиан Митев и Емил Димитров.
Предложенията са при условието на евентуалност.
Комисията не подкрепя предложението по т. 2.2 , а по т. 1, 2.1. и 3 предложението е оттеглено.
Ще прочета неподкрепеното предложение по т. 2.2:
„2.2. Ако предложението по 2.1. не се приеме, предлагаме в чл. 160, ал. 6 от ДОПК числото „900“ да се замени с „450“, а числото „5000“ да се замени с „2500“.“
Предложение от народния представител Крум Зарков и група народни представители:
„В § 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. създава се нова т. 1:
„1. В чл. 41, ал. 3 думите „местонахождението на териториалната дирекция“ се заменят с „местоизвършване на действията“;
2. т. 1 – 3 стават съответно т. 2 – 4.
3. създават се т. 5, 6 и 7:
„5. В чл. 187, ал. 1, т. 1 думите „местонахождението на органа по чл. 184, ал. 1, т. 1 и 2“ се заменят с „постоянния адрес или седалището на длъжника“.“
„6. В чл. 197, ал. 2 думите „местонахождението на териториалната дирекция, чиито орган го е издал“ се заменят с „постоянния адрес или седалището на жалбоподателя“.“
„7. В чл. 268, ал. 1 думите „местонахождението на компетентната териториална дирекция“ се заменят с „постоянния адрес или седалището на длъжника“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 103, който става § 72:
„§ 72. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. …) се правят следните допълнения:
„1. В чл. 160, ал. 6 се създава изречение второ: „Решението на административния съд по дела, по които се обжалват установени с ревизионния акт публични вземания общо в размер до 750 лв., в които не се включват начислените лихви за забава, когато ревизионният акт е издаден на физически лица, и общо в размер до 4000 лв., в които не се включват начислените лихви за забава, когато ревизионният акт е издаден на юридически лица, е окончателно.
2. В чл. 161:
а) в заглавието след думата „Разноски“ се добавя „и държавни такси“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Държавна такса за касационно обжалване се определя по реда на Административнопроцесуалния кодекс върху определяем материален интерес в размер на установеното с ревизионния акт публично вземане.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Изказвания?
Господин Зарков, заповядайте.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател на Върховния административен съд! Досега и от дълго време насам ревизионните актове, издадени от данъчната администрация, може да се обжалват чрез решаващия орган по местонахождението му. Тази разпоредба беше пряко приложение на общия принцип в Административнопроцесуалния кодекс, а именно чл. 133, който определяше местната подсъдност. Тази разпоредба е била многократно оспорвана и атакувана от граждани, от юридически лица, от експерти в материята, от магистратите и въобще от всички, които имат отношение към данъчно-осигурителния процес и Административнопроцесуалния кодекс. Когато вносителите на Законопроекта преди година внесоха изменение в ДОПК в тази му част, с която да променят принципа и компетентният съд да стане онзи по постоянния адрес на жалбоподателя или седалището му, това беше посрещнато с аплодисменти. Това беше важен момент, който беше отбелязан от наблюдателите и от всички нас като пробив. Защо?
Всички знаят, че прилагането на разпоредбата такава, каквато важи досега, водеше и продължава да води до абсурдното състояние, в което граждани от цялата страна се стичат пред петте големи административни съдилища, за да оспорват ревизионните си актове. Всички знаят, че всеки път, когато са се опитвали да се промени този принцип, са се сблъсквали с яростната съпротива на Националната агенция по приходите и на Министерството на финансите. Прагматичен е аргументът на НАП – той не трябва да бъде отхвърлян, а да бъде чут и оборен. Националната агенция по приходите казва, че така ще е по-лесно за тях да защитават своите актове, тъй като имат по-подготвени специалисти в големите градове, където са областните им дирекции. Само че това не променя факта, че гражданинът от Видин трябва да отиде до Велико Търново, за да обжалва ревизионния си акт. Ако за НАП е трудно да пътува, за гражданина е още по-трудно, защото НАП е специализирана администрация, която прави това и ние трябва да й дадем възможността да го прави и да се организира по начин, по който ще може да изпълнява задълженията си, но гражданинът е въвлечен в този процес инцидентно, за него това е прекалено усилие.
Зарадвахме се, когато видяхме това предложение. Не само че бяхме готови да го подкрепим, бяхме готови да го обогатим и направихме предложение, според което да установим принципа за ревизионните актове и да направим така, че той да важи и за другите производства по ДОПК. Имайки предвид общата философия, в която върви процесът по промяна на Административнопроцесуалния кодекс и която има за цел, от една страна, да разтовари Върховния административен съд и да създаде по-равномерно натоварване между административните съдилища в страната, аз и колегите ми бяхме потресени как в последния момент този текст беше отхвърлен, беше гласувано срещу нещо от самите му вносители. Няма обяснение за такова нещо, още повече че междувременно ние променихме дори генералния принцип – променихме онзи чл. 133, който е основният принцип за местната подсъдност. Променихме го именно в посока, която подкрепя и това предложение. Сега ще направим изключение за НАП, така че това ще е всъщност една от малкото администрации, която ще продължава да се ползва от процесуалното си предимство. Няма никакво логично обяснение за това.
Аз моля залата, управляващото мнозинство, депутатите от Правната комисия да поемем своята отговорност, да обясним за какво става дума и да направим нещо, което се очаква от българската общност и от експертните среди от много време насам. Отхвърлихме предложението в тази му част, подкрепихме го в друга, много по-спорна. Понеже нямам време да я развия... (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Благодаря Ви, господин Председател, завършвам.
…искам да апелирам за следното: трябва да гласуваме точно по обратния начин, по който предлага Комисията. Тя предлага да отхвърлим предложението в частта му т. 1 и т. 3 и да го подкрепим по т. 2. Трябва да направим обратното – да го подкрепим в онези точки, които променят местната подсъдност, и да го отхвърлим в онази точка, която преклудира възможността за касационно обжалване при определени основания.
Такова ще е нашето настояване и вярвам, че не само юристите, но и огромна част от депутатите в тази зала разбират важността на този момент. Моля Ви да не го пропускате. (Ръкопляскания от „БСП за България.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
Реплики? Няма реплики.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Тъй като две минути нямаше да ми стигнат за реплика на изказването на колегата Зарков, затова предпочетох да направя изказване, а той ще има възможността да ме репликира, включително да конкретизира неговото предложение за начина на гласуване.
Колегата Зарков действително каза част от динамиката в обсъжданията във водещата Правна комисия по отношение на това предложение. Действително вносителите, между които съм и аз, първоначално сме предложили в т. 1 да се промени подсъдността да данъчните дела съответно по местонахождение или по постоянния адрес и седалището на жалбоподателя.
Първоначално предложихме това с оглед необходимостта да се осъществи действителна реформа в преразпределението на делата и натовареността на съдиите в административното правораздаване. Истината е, че ние разчитахме в този дебат да се проявят всички аргументи „за“ и всички аргументи „против“.
Колегата Зарков беше прав, макар да не е бил народен представител в предходните легислатури – не за първи път сме спорили по този въпрос и сме го решавали така, че действащото разпределение на подсъдността по данъчните дела да се утвърди, тоест шестте административни съдилища, които бяха специализирани, да разглеждат споровете по данъчната материя.
Виждате колко много са направените предложения между първо и второ четене, виждате, включително, че и аз, и колегите Митев и Димитров сме дали не по едно, а по няколко предложения, които са или в алтернативност – нашите, а на колегата Митев е в евентуалност по отношение на тяхната точка 2.2.
Надявам се в настоящия дебат, макар и да се повторят, но да се развият аргументите на двете спорещи страни. В гласуването в Правната комисия юристите от ГЕРБ не подкрепихме предложенията на вносителя, тоест моето предложение, и симетричните, аналогичните предложения за промяна на подсъдността.
Какви са новите обстоятелства в тази връзка? Тъй като дебатът при второто четене беше много широк и разгорещен в Правната комисия, в последната една седмица и преди това, бих казал, се проведоха специализирани, конкретни дебати между Върховния административен съд, Министерството на финансите и данъчната администрация. В тази връзка във вчерашния ден бях уведомен, че е постигнат консенсус в посока да се промени подсъдността към всички административни съдилища, като в рамките на този дебат също така е било поставено условие от страна на Министерството на финансите тези промени да влязат в сила веднага, за да може в рамките, в средата на бюджетната година да се видят преимуществата и главно недостатъците, и ако са необходими коригиращи мерки, те да бъдат съобразени и предприети за Бюджет 2019 г. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Времето изтече, господин Председател, но…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Завършете мисълта си.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: …искам да направя редакционно предложение.
В тази връзка, първо, правя предложение за разделно гласуване по отношение на предложенията на вносителя и да се отдели гласуването по т. 1 от вносителя и свързаните с това предложения.
Второ, правя предложение за редакция, ако бъде подкрепена т. 1. по вносител, тя да добие следният вид:
„т. 1. В чл. 156 ал. 1 се изменя така:
„(1) Ревизионният акт в частта, която не е отменена с решението по чл. 155, може да се обжалва чрез решаващия орган в 14-дневен срок от получаването на решението. Делото се разглежда от Административния съд, в чийто съдебен район е постоянният адрес или седалището на жалбоподателя към момента на извършването на първото действие по осъществяване на данъчноосигурителния контрол от органите по приходите.“
Благодаря, господин Председател, извинявам се за времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Реплики?
Господин Зарков, имате думата.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа!
Уважаеми господин Кирилов, не мога да не изразя задоволство от това, което се случва. Тази промяна е необходима, тя трябва да бъде направена. Сега се запознавам с текста, който предлагате.
В същото време изразявам и съжаление, че не можахме да свършим тази работа в Комисията и се налага да го обсъждаме сега в дебат, който е ограничен. Текстът обаче изглежда коректен и ние ще го подкрепим.
Използвам репликата си, за да обърна внимание на въпрос, за който не ми остана време, а именно фактът, че се предлага от Комисията дела с материален интерес до 4 хил. лв. за юридически лица и до 750 лв. за физически лица да не подлежат на касационно обжалване. Според мен това е грешка. Тази грешка се прави отново с аргумента да се разтовари Върховният административен съд, обаче трябва да отчетем, че включително с тази нова разпоредба ние правим доста, за да разтоварим Върховния административен съд и не трябва да спестяваме тези дела, защото това е касация, тоест съди се право, а правото е едно и също, независимо дали става дума за 750 лв., или за 750 милиона. Ако двама търговци са един до друг и на единия са му наложили ревизионен акт за 900 лв., а на другия – за 750 лв., на едно и също основание, единият ще има възможност да потърси правата си, а другият ще седи и ще констатира една несправедливост. Това не е добре за никого.
Приветствам предложението Ви по т. 1. Предлагам да отхвърлим предложението по т. 2 и настоявам да се гласуват и нашите предложения, защото освен ревизионните производства, в ДОПК има и други производства, за които трябва да се прилага същият принцип за подсъдност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
Други реплики?
Господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Кирилов, аз също изразявам задоволство от това, което направихте тук като процедура. Административният процес, Вие знаете, е властническо правоотношение между неравнопоставени правни субекти. От едната страна стои държавата – носителят на властта, а от другата, разбира се, са гражданите и юридическите лица. Доводът е несъстоятелен и аз се радвам, че и в Министерството на финансите са стигнали до този извод, че носителят на властта – държавата, следва да бъде поставен в по-благоприятно процесуално положение с оглед на местната подсъдност.
Вие сте прав, че този дебат беше воден в предишни легислатури и тогава имаше възприятие – мисля, общо, че данъчните дела следва да се разглеждат по постоянен адрес или седалището на жалбоподателя – нещо като това, което Вие предлагате в момента. Това е първата стъпка.
Следващата стъпка трябваше да бъде да се направят промените, които вече гласувахме в Административнопроцесуалния кодекс, отново с оглед на местната подсъдност – постоянен, настоящ адрес или седалище на жалбоподателя. Това обаче, което казахте като довод – сега да влязат тези промени, защото Министерството на финансите твърди, че до 2019 г. следва да се направят изводи за следващата бюджетна година за плюсовете и минусите от въвеждането на тази норма, уважаеми колега Кирилов, мисля, че този срок е твърде кратък. Вече минава средата на тази година. Влизането в сила и воденето на делата по местна подсъдност – по постоянен, по настоящ адрес или седалище на жалбоподателя, срокът е твърде кратък, за да се преценят наистина плюсовете (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) и минусите от тази норма в ДОПК, разбира се, респективно и в Административнопроцесуалния кодекс. Приключих, господин Председател. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Попов.
Трета реплика – господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кирилов! Много кратка ще бъде моята реплика, тъй като се солидаризирам с това, което казаха колегите преди мен.
Тя е единствено в следната насока: държавните такси не са единственият разход, който хората правят в административното правосъдие. Пътуването, което ние ще им спестим при обжалване на ревизионните актове, ще се яви съществено спестяване на разходите за всички физически и юридически лица, така че ние се радваме, че в крайна сметка това ще е факт.
Държа обаче да вземете отношение може би в дупликата си по това дали в крайна сметка ще подкрепите нашите предложения, защото нашите предложения се отнасят за текстове, които в много по-голяма степен касаят нуждата производството да се развие по адрес на жалбоподателя. Става дума за отказа, отсрочване, разсрочване, налагането на обезпечителни мерки и защитата срещу принудително изпълнение. Не е необходимо, не е правилно механично да се разделя подсъдността при обжалването на ревизионни актове от подсъдността по тези три въпроса, които ние сме предложили. За мен очакването, което създадохме в хората и сме на път да го реализираме – че ще се промени местната подсъдност, трябва да го приложим по отношение и на въпросите, които ние сме направили като предложение.
Подканям колегите да подкрепят и нашите предложения за промяна на подсъдността в членове 187, 197 и 268. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Милков.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, ще се опитам да отговоря на всички въпроси, които колегите повдигнаха в репликите си, главно по същество.
По отношение на обърнатото внимание от колегата Зарков, че една част от ревизионните актове, които мога да нарека условно „с минимален имуществен интерес“, не подлежат на касационно обжалване, заявявам, първо, че действително интересът, с който се обжалват тези актове, е несъществен. Макар и несъществен, процедурата по обжалване по тези актове е преминала един път по административен ред по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и втори път е минала през съдебно обжалване, тоест има осъществен съдебен контрол по отношение на актовете на администрацията, конкретно на данъчния орган. Смятам, че в този случай действително разходите по обжалване ще бъдат много по-големи и за двете страни, отколкото защитаваният интерес, който, подчертавам, на два пъти е получил ревизията на административния и респективно на съдебния контрол.
По отношение на срока – дали е достатъчно да се направи оценка за прилагането на новото правило за шест месеца? Сигурен съм, че по-дългият срок би бил, разбира се, по-индикативен и би дал повече факти, за да се направят заключения, но в конкретния случай иде реч за съобразяване на преките щети, които ще настъпят за държавния бюджет, за фиска. Тук припомням, че всички сме длъжни да защитаваме фискалния интерес, респективно на държавната администрация, и да не поляризираме по този начин разпределението на разноските. Да, можем да спестим няколко лева пътни разходи на жалбоподателя, но това вероятно може да коства много повече разходи и разноски на данъчната администрация, тоест на общия бюджет.
За съжаление, не успях да стигна до коментар по предложението на колегата Милков. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Заповядайте за изказване, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин Председател на Върховния административен съд! Смятам, че предложението, което направи колегата Кирилов, макар и под условие, за редакция на предложението на вносителя по т. 1 в чл. 156, ал. 1 е коректно и ще го подкрепя. Ще наведа още няколко аргумента към вече казани от колегите от БСП.
Защо трябва да бъде подкрепен текстът на вносителя и съответно предложената в днешното заседание редакция на този текст? Ясно е, че в правоотношението и в съдебния спор по ДОПК в данъчно-ревизионното производство по-слабата страна е гражданинът, респективно съответният търговец, който оспорва данъчно-ревизионния акт. Ясно е, че по-силната страна е административният орган, ясно е, че той разполага в повечето случаи с много по-голям ресурс, отколкото частно-правният субект.
Не бих приел тезата, че единствено и само се спестяват пътни разноски и не смятам пък, че държавната администрация, в лицето на съответните поделения на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП), се натоварват прекомерно с такива, тъй като беше посочено и в Правната комисия от председателя на Върховния административен съд (ВАС), и това го знаем всички, които практикуваме и се явяваме по такива дела, че на практика във всяко едно такова поделение има юрисконсулти, които най-малкото се занимават с административнонаказателните производства. Така аргументът, че винаги и на всяка цена от териториалната дирекция ще трябва да пътуват до съответния административен съд, където е поделението на НАП, което е издало акта, за мен лично е несъстоятелен.
Затова смятам, че в този случай трябва да застанем на страната на гражданите, на страната на бизнеса. Смятам, че няма да е чак такъв голям удар по отношение на данъчната администрация. Напротив!
Затова Ви призовавам да подкрепим текста на вносителя.
Що се отнася до определянето на съответни прагове, в които се прегражда възможността за касационно оспорване на решенията на административните съдилища по данъчни дела, ние сме направили предложения за по-ниски размери, които поддържаме. Тук не мога да се съглася с тезата, че минават две инстанции. Да, факт е, че действително тези данъчно-ревизионни актове преминават на съдебен контрол, но в повечето случаи така нареченият административен контрол е формален, не е реален, не е практически и едва пред съда се развива реално производство, в което да се осъществи контрол по отношение на издадения данъчно-ревизионен акт. Така че там, да, действително има съдебен контрол, но в никакъв случай не можем да кажем, че той е на две инстанции. Той си е на една инстанция – само и единствено пред съда. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Митев.
Реплики?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми колега Митев, с голяма част от нещата, които казахте, съм съгласен, но на практика какво се случва тук? Министерството на финансите казва – оборима, разбира се, надявам се, презумпция за некадърност. Нашите клонове, териториалните ни дирекции не разполагат с необходимия капацитет, с необходимото кадрово обезпечение, познание, опит юристите да се справят със съответните ревизионни актове и дела по ДОПК. Същевременно се премахва втората инстанция на съдебен контрол, която пък, от друга страна, ако приемем за истинно това, което се твърди на практика от Министерството на финансите, че не разполагат с тези кадри по места, когато се допусна на втора инстанция тук, във Върховния административен съд, тогава Министерството на финансите, съответните юристи, които са тук, на място, в София, които са с по-голям опит, ще могат да представляват държавата пред Върховния административен съд, което ще балансира и ще изчисти до голяма степен тази презюмирана, в случая от мен, а мисля, че и от Министерството на финансите некомпетентност на техните териториални поделения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Попов.
Друга реплика? Не виждам.
Заповядайте за дуплика, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колега Попов, донякъде съм съгласен с Вас. Смятам действително, че тази презумпция на Министерството на финансите е изцяло оборима. Макар да нямам статистика, убеден съм, че по-голямата част от административнонаказателните производства приключват успешно точно за данъчната администрация и за НАП, което всъщност оборва изцяло тезата, че тези юрисконсулти, които са в поделенията към териториалните дирекции, не притежават необходимата компетентност. Смятам, че този аргумент е изцяло несъстоятелен.
По отношение на касационния контрол съм съгласен, че ако приемем, че юристите не са толкова некомпетентни, наистина смятам, че това е оборима презумпция, а по-скоро, че няма реален административен контрол по отношение на данъчно-ревизионните актове, тогава действително е необходим такъв касационен контрол. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Митев.
Изказвания? Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, аз също ще подкрепя направеното предложение, както и редакционното такова, направено в днешното заседание от господин Кирилов.
Намирам, че нормата е в полза на българските граждани. Досегашният действащ текст беше в полза на данъчната администрация и по никакъв начин не кореспондираше с духа на Административнопроцесуалния кодекс. Не издържат аргументите, които чухме в Комисията против този текст, че в някои данъчни администрации – тези териториални, където досега не се разглеждаха тези дела, юристите са били по-слабо подготвени, че били некомпетентни. Те досега не са имали възможност да се явяват и да защитават, така че няма как да се прецени кои са били компетентни и кои – не. Познавам достатъчно такива хора и мога да твърдя, че са прекрасни юристи.
Не издържа и другият аргумент, колеги, че, видите ли, едрият бизнес е бил точно в тези райони, където сега са съдилищата, които разглеждат тези актове, защото, ако видите статистиката, да речем, за един район като Апелативен район – Варна, където се гледат делата от Добрич, Шумен, Силистра, Търговище, ще видите, че две трети от тези дела са извън област Варна. Тоест те идват от Добрич, от Шумен, от Силистра. Така че ще подкрепим предложението.
Защо взимам думата обаче? Бях провокиран от този шестмесечен срок, в който ще се прави оценка как действа тази норма? Уважаеми господин Кирилов, Мисля, че Вие имате 20 годишна практика като юрист, като адвокат, даже и повече от 20. Прекрасно разбирате, че за шест месеца няма как да се развие този процес, да се мине първа инстанция, да се мине касационна инстанция, да се натрупат достатъчно на брой такива дела и едва тогава да се прави оценка. Как за шест месеца някой ще направи оценка на нормата, няма да хареса резултатите и ще ни принудите след това да гласуваме нещо обратно? Това е несъстоятелно. Моля, не го предлагайте по-нататък! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Хамид.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Имате думата, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, колеги! Взимам думата, за да обоснова подробно и не в реплика, и да Ви убедя още един път да подкрепим нашите предложения за изменение на подсъдността и в други текстове на Закона, свързани по същия начин и по същия начин касаещи правата на гражданите – физически и юридически лица, както и обжалването на ревизионните актове.
Отказът от отсрочване и разсрочване, наложените обезпечителни мерки и защитата срещу принудително изпълнение няма как да останат механично отделени в различна съдебна инстанция, която да разглежда споровете от оспорванията по ревизионните актове. Така че, въпреки че не стигна времето в дупликата колегата да вземе отношение, смятам, че след като са казали А, трябва да кажат и Б и да довършим започнатото.
По отношение на праговете за касационно обжалване. Колегите казват, че на два пъти имало преценка и възможност за защита. Да, но да напомня на всички, че в данъчния процес първата инстанция – ВАС, представлява директора на териториалната дирекция. Това всъщност е спорът, поставен за разглеждате пред същата администрация, която издава оспорения акт. И първият независим орган, разглеждащ спора, остава и единствен – съдът, първа и единствена инстанция предвиждате Вие.
Нека да напомним, че това, което се случва в ДОПК, се предлага в 18 закона – съдебното обжалване да остане на една инстанция. Затова няма как да подкрепим това нещо.
Дали са няколко лева транспортните разходи? Няколко лева са, ако обжалваш от София в София, ако обжалваш от Видин в Търново, не са няколко лева – стават стотици левове отиване и връщане, при няколко заседания.
Отново Ви приканвам да подкрепим нашите предложения и да отпадне прагът. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Милков.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Давам думата на господин Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд.
ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз няма да влизам отново в полемиката във връзка с това „за“ или „против“ да има промяна в местната подсъдност по отношение на данъчните производства, защото днес се чуха достатъчно аргументи в подкрепа на това, което и Пленумът на Върховния административен съд подкрепя изцяло, а именно такава промяна да има, такава промяна да се състои, така щото всички жалбоподатели, които оспорват своите ревизионни актове, да направят това в местния, териториалния административен съд.
Предложението, което беше направено за редакционна промяна, аз го намирам изцяло за удачно, защото то държи сметка не само за интересите на жалбоподателите, но държи сметка и за интересите на Приходната агенция, защото първоначалното предложение беше да се обжалват по местонахождение и седалище към момента на подаване на жалбата.
Не се държи обаче сметка, че преди да се подаде жалбата, е минало цялото административно производство и съответно данъчно задълженото лице може да си избира съд, като си сменя своята подсъдност, за да може той да бъде съответно съдът, който предпочита.
По това, което беше предложено днес като редакционна промяна, делото се разглежда от Административния съд, в чийто съдебен район е извършено първото действие по осъществяване на данъчно-осигурителния контрол.
Данъчно-осигурителният контрол има две форми – едната е проверка, другата е възлагане на данъчна ревизия. Нормата, както е написана и предложена в момента, държи сметка за първото фактическо действие, което прави органът по приходите. Това действие заковава съответно и подсъдността на това производство към съответния административен съд, където е започнало то.
Аз ще Ви помоля да подкрепите това предложение, както беше направено, още повече, че след проведените срещи между мен и министъра на финансите се достигна договорка, че това е норма, която може да бъде приета и че тя ще има действие занапред.
Аз ще Ви помоля също така да съобразите и направените предложения за останалите производства, които са по ДОПК. Ако ние съответно променим Закона в чл. 156, ние ще предвидим една специална подсъдност само и единствено по отношение на обжалването на ревизионни актове. В ДОПК обаче са разписани още четири процедури, които имат значение във връзка с обезпечаване доказателства, отсрочване и разсрочване на задължения и други, които, ако не бъдат променени, те ще останат отново подсъдни на тези пет административни съдилища.
И накрая искам да благодаря на законодателя за това, че направи първата важна и съществена промяна в административното правораздаване, насочено към доближаване на това правораздаване до хората, за по-бързо и качествено правосъдие. Благодаря Ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Чолаков.
Нямаше заявени изказвания.
Преминаваме към гласуване.
Ще гласуваме неподкрепените от Комисията предложения по реда на тяхното представяне.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Менда Стоянова, Диана Йорданова и Евгения Ангелова в неподкрепената му от Комисията част.
Моля, гласувайте! (Шум и реплики.)
Аз обясних и ще повторя: подлагам на гласуване предложението на народните представители Менда Стоянова, Диана Йорданова и Евгения Ангелова в неподкрепената му от Комисията част.
Моля, гласувайте.
Гласували 128 народни представители: за 1, против 53, въздържали се 74.
Предложението не се приема.
Ще подложа на гласуване предложението на народния представител Данаил Кирилов в неподкрепената от Комисията част.
Моля, гласувайте! (Шум и реплики.)
Оттеглили сте по точки 1, 2.1 и 3, а по предложение 2.2 не сте оттеглили и се налага гласуване. (Реплики на народния представител Данаил Кирилов встрани от микрофоните.)
Извинявам се, ако е на Христиан Митев. При мен излиза… (Шум и реплики.)
Отменете гласуването.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Христиан Митев и Емил Димитров в неподкрепената от Комисията част.
Моля, гласувайте.
Гласували 132 народни представители: за 5, против 48, въздържали се 79.
Предложението не се приема.
Сега подлагам на гласуване предложението на народния представител Крум Зарков и група народни представители, което не се приема от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 138 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Преминаваме към гласуване на редакцията на текста на § 103, който става § 72.
Първа точка ще бъде гласувана отделно като текст от втора точка.
Подлагам на гласуване редакционната поправка, която народният представител Данаил Кирилов предложи в залата, относно текста на първа точка от новия § 72. Правилно ли формулирах, господин Кирилов?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да, господин Председател.
При това положение гласуваме допълнително този текст на т. 1, защото той не е в текста на Комисията, и правим уточнението: „в Данъчноосигурителния процесуален кодекс се правят следните изменения и допълнения“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Моля, гласувайте.
Гласували 143 народни представители: за 143, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
Сега подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, за точките 1 и 2, без редакционни поправки. (Шум и реплики.)
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уточнявам, че при това положение, след като се прие моето предложение за редакция, което кореспондираше с т. 1 по вносител, това е т. 1 по вносител, но т. 1 не беше подкрепена от Комисията, ние сега се върнахме на практика към т. 1 по вносител с тези редакция. И Ви предлагам, като се прие моето предложение, да се гласува допълнително моето предложение заедно вече с предложението на Комисията, като т. 1, която гласувахме сега, става т. 1, а двете точки на Комисията стават съответно втора и трета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов. Бяхте пределно ясен.
За процедура имате думата, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Аз правя обратно предложение на процедурното предложение на колегата Кирилов – да се гласуват разделно точки 1, 2 и 3. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Всъщност, ние вече едната точка я гласувахме. Сега ще гласуваме т. 1 по редакцията на Комисията, и т. 2 – по редакцията на Комисията, разделно ще ги гласуваме. Приел съм Вашето предложение.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, на текста на т. 1 на § 103, който става § 72.
Моля, гласувайте.
Гласували 140 народни представители: за 140, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
Сега подлагам на гласуване т. 2 по редакцията, предложена от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 145 народни представители: за 85, против 56, въздържали се 4.
Предложението се приема.
С това завършихме тази трудна част, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Следващият параграф е § 120.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не, прекъсвам работата за 30 минути. Почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Уважаеми колеги, продължаваме работа по обсъждания Законопроект.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 120 има предложение от народния представител Крум Зарков и група народни представители:
„В § 120 се правят следните изменения:
1. в т. 1, б. „б“ в новото съдържание на ал. 4 на чл. 64 думите „административен съд“ се заменят с „граждански съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.“
2. т. 2 – отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 120 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Уважаеми колеги, изказвания по § 120?
Господин Зарков си оттегля предложението, така че няма въобще да го подлагам на гласуване.
Гласуваме § 120, който Комисията не подкрепя и предлага да бъде отхвърлен.
Гласували 71 народни представители: за 67, против 1, въздържали се 3.
Предложението на Комисията е прието.
Господин Кирилов – процедура.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Искам думата по процедура, за да уточня за гласуването по § 103, тъй като колегите от „Финални текстове“ поискаха изрично уточнение. По § 103 приехме: предложението на Крум Зарков и група народни представители; приехме предложението на Данаил Кирилов, което направих и конкретизирах тук от трибуната; и приехме на Комисия т. 1 и т. 2. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 121 има предложение от народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 121, който става § 90:
„§ 90. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 103 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 накрая се добавя „освен ако съдът не реши друго“
2. Създава се ал. 15:
„(15) Индивидуалните административни актове по ал. 2 могат да се оспорват пред тричленен състав на Върховния административен съд относно законосъобразността им. Съдът се произнася по жалбата в 40-дневен срок от образуване на съответното първоинстанционно или касационно производство.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Уважаеми колеги, изказвания по § 121? Не виждам.
Гласуваме редакцията, която предлага Комисията, подкрепяйки текста на вносителя за § 121, който става § 90.
Гласували 90 народни представители: за 68, против 1, въздържали се 21.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 122 има предложение от народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 122, който става § 91:
„§ 91. В Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (обн., ДВ, бр…) се правят следните допълнения:
1. В чл. 44:
а) в ал. 1 след думите „Министърът на здравеопазването“ се
добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) в ал. 2 след думите „Министърът на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
2. В чл. 54, ал. 2 след думите „министърът на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Уважаеми колеги, изказвания по така прочетения Ви § 122? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на текста за § 122, който става § 91.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 123, който става § 92.
„§ 92. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „Министърът на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
2. В чл. 63 думите „в 14-дневен срок от съобщаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс“ се заменят с „пред съответния административния съд в 14-дневен срок от съобщаването им.“
3. В чл. 66, ал. 3 след думата „обжалват“ се добавя „пред съответния административен съд“.
4. В чл. 67, ал. 5 след думата „обжалват“ се добавя „пред съответния административен съд“.
5. В чл. 74, ал. 2 след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“.
6. В чл. 76, ал. 2, т. 1 след думите „министъра на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
7. В чл. 84, ал. 9 след думата „обжалван“ се добавя „пред съответния административен съд“.
8. В чл. 104, ал. 1 след думата „оспорват“ се добавя „пред съответния административен съд“.
9. В чл. 116, ал. 5 след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“.
10. В чл. 120, ал. 6 след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“.
11. В чл. 121, ал. 3 след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“.
12. В чл. 130, ал. 3 след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“.
13. В чл. 157 след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“ и изречение второ се заличава.
14. В чл. 192, ал. 2, изречение второ след думата „обжалват“ се добавя „пред съответния административен съд“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Уважаеми колеги, изказвания по § 123? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, който е подкрепен от Комисията, и с редакциите, предложени от самата Комисия, като § 123 с редакциите става § 92.
Гласували 98 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 18.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 124 има предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 124, който става § 93:
„§ 93. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните допълнения:
1. В чл. 48:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 в изречение първо след думите „министърът на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) в ал. 2 в текста преди т. 1 след думите „Министърът на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
в) в ал. 3 след думите „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“ се добавя „пред съответния административен съд“.
2. В чл. 51:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „Министърът на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) в ал. 2 след думите „министъра на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
в) в ал. 3 след думите „министъра на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
г) в ал. 4 след думите „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“ се добавя „пред съответния административен съд“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Уважаеми колеги, изказвания по така прочетеното предложение? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на § 124, който става § 93, в който Комисията по принцип подкрепя текста на вносителя и предлага прочетените току-що от докладчика предложения.
Гласували 109 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 21.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 125, който става § 94:
„§ 94. В Закона за медиацията (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) в ал. 3 след думите „Министърът на правосъдието“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато лицето – кандидат за медиатор, и организацията, която кандидатства да обучава за медиатори, не отговарят на нормативните изисквания, министърът на правосъдието или определено от него длъжностно лице от състава на министерството отказва със заповед вписването в Единния регистър на медиаторите, съответно одобряването. Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.“
2. В чл. 8а:
а) в ал. 1 след думите „Министърът на правосъдието“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) в ал. 4 след думите „министъра на правосъдието“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато отпадне някое от изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1, 3 и 4, министърът на правосъдието или определено от него длъжностно лице издава заповед, с която заличава медиатора от Единния регистър на медиаторите. Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Уважаеми колеги, изказвания по § 125? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, който Комисията подкрепя, с редакциите, които са предложени от самата Комисия, като § 125 става § 94.
Гласували 109 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 20.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 126, който става § 95:
„§ 95. В Закона за меценатството (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 1, изречение първо след думите „министъра на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
2. В чл. 13:
а) в ал. 1 след думите „Министърът на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) в ал. 3 след думите „Административнопроцесуалния кодекс“ се добавя „пред съответния административен съд“ и се създава изречение второ: „Решението на административния съд не подлежи на касационно обжалване.“
3. В чл. 14 след думите „министъра на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
4. В чл. 15:
а) в ал. 3 след думите „министъра на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) в ал. 4 след думите „Административнопроцесуалния кодекс“ се добавя „пред съответния административен съд“ и се създава изречение второ: „Решението на административния съд не подлежи на касационно обжалване.“
5. В чл. 34:
а) в ал. 1 след думите „Министърът на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) в ал. 2 навсякъде след думите „министъра на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
6. В чл. 35, ал. 2 след думите „Министърът на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
7. В чл. 36 в ал. 1 и 2 след думите „министъра на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
8. В чл. 39:
а) в ал. 1 след думите „Министърът на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) в ал. 3 след думите „Министърът на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
в) в ал. 4 след думите „министърът на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
г) в ал. 5 след думите „министърът на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
д) алинея 6 се изменя така:
„(6) Заповедта по ал. 3 на министъра на културата или определено от него длъжностно лице от състава на министерството може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд. Решението на административния съд не подлежи на касационно обжалване.“
9. В чл. 40:
а) в ал. 1 след думите „министъра на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) в ал. 2 след думите „Министърът на културата“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Уважаеми колеги, изказвания по § 126? Не виждам.
Преминаваме към гласуването му, като Комисията подкрепя текста на вносителя и прави предложения за редакция, които току-що Ви бяха изчетени, като така с редакциите § 126 става § 95.
Гласували 109 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 21.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 127, който става § 96:
„§ 96. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 72 ал. 4 се изменя така:
„(4) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Съдът се произнася по жалбата незабавно, като решението му подлежи на касационно обжалване по реда Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.“
2. В чл. 158 в текста преди т. 1 след думите „Министърът на вътрешните работи“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
3. В чл. 169, ал. 1 след думите „Министърът на вътрешните работи“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
4. В чл. 204, т. 1 след думите „министъра на вътрешните работи“ се добавя или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
5. В чл. 207, ал. 1, т. 1 след думите „министъра на вътрешните работи“ се добавя или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
6. В чл. 211 в изречение първо след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“ и се създава изречение трето: „Решението на административния съд по спорове за налагане на дисциплинарни наказания по чл. 197, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 не подлежи на касационно оспорване.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Уважаеми колеги, изказвания по § 127? Няма.
Преминаваме към гласуване текста на вносителя, който Комисията подкрепя с редакционните изменения от самата Комисия за посочения § 127, който става § 96.
Гласували 116 народни представители: за 92, против 2, въздържали се 22.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 128, който става § 97:
„§ 97. В Закона за младежта (обн., ДВ, бр. …) в чл. 27, ал. 1 след думите „министърът на младежта и спорта“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Уважаеми колеги, изказвания по § 128? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, който е подкрепен от Комисията, с редакцията от самата Комисия и така посоченият § 128 става § 97.
Гласували 105 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 129, който става § 98:
„§ 98. В Закона за националния архивен фонд (обн., ДВ, бр. …) в чл. 87, ал. 2 се създава изречение второ: „Решението на административния съд е окончателно.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Уважаеми колеги, изказвания по § 129? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията, с редакциите от самата Комисия и така § 129 става § 98.
Гласували 103 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 130, който става § 99:
„§ 99. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12 ал. 4 се изменя така:
„(4) Заповедта по ал. 3 се обявява на кандидатите за съответния район и на Съвета на нотариусите по реда на чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
2. В чл. 34б:
а) в ал. 4 изречение второ се изменя така: „Заповедта се съобщава на нотариуса, на Съвета на нотариусите и на Върховната административна прокуратура по реда на чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс.“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Заповедта за преместване може да се обжалва от Съвета на нотариусите, когато преместването е станало в нарушение на законовите изисквания. Отказът за преместване може да се обжалва от нотариуса. В тези случаи обжалването се извършва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
3. В чл. 46, ал. 6 след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Уважаеми колеги, изказвания по § 130? Не виждам.
Преминаваме към гласуването му, като Комисията подкрепя текста на вносителя и прави редакционните корекции, които току що бяха прочетени и така § 130 става § 99.
Гласували 108 народни представители: за 91, против 2, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 131 има предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Комисията не подкрепя предложението.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Господин Кирилов оттегли предложението си.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народните представители Христиан Митев и Емил Димитров.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Крум Зарков и група народни представители.
„В § 131 се правят следните изменения.“
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Това предложение също се оттегля.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 131, който става § 100:
„§ 100. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. …) в чл. 220 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За производствата по тази глава пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд се дължат държавни такси и разноски, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет. Държавните такси за касационно обжалване пред Върховния административен съд се определят в размера на таксите, дължими за производството по жалби пред Комисията за защита на конкуренцията. Държавни такси за отмяна на влезли в сила съдебни актове и за частни жалби пред Върховния административен съд се определят по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
2. Алинея 2 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Уважаеми колеги, изказвания по § 131? Не виждам.
Преминаваме към гласуването текста на вносителя, който Комисията подкрепя, с предложените редакционни промени и така § 131 става § 100.
Гласували 99 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 132 – текст на вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 132, който става § 101:
„§ 101. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. …) се правят следните допълнения:
1. В чл. 15, ал. 5 се създава изречение трето: „Решението на административния съд е окончателно“.
2. В чл. 18, ал. 3 се създава изречение трето: „Решението на административния съд е окончателно“.
3. В чл. 46, ал. 5 се създава изречение трето: „Решението на административния съд е окончателно“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на § 132, който става § 101.
Гласували 107 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 20.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 133 – текст на вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 133, който става § 102:
„§ 102. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 15:
а) в ал. 2, изречение първо думите „се прилагат съответно чл. 28 и чл. 29“ се заменят със „се прилага чл. 28, ал. 1 и 2“;
б) в ал. 4, изречение трето думите „се прилагат съответно чл. 28 и чл. 29“ се заменят със „се прилага чл. 28, ал. 1 и 2“.
2. В чл. 28 ал. 3 и 4 се отменят.
3. Член 29 се отменя.
4. В чл. 30, ал. 3 думите „22 и чл. 29, ал. 2“ се заменят с „и чл. 22“.
5. Член 31 се отменя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Александрова.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя в редакцията на Комисията за § 133, който става § 102.
Гласували 104 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 134 – текст на вносител.
Предложение от народните представители Христиан Митев и Емил Димитров.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 134, който става § 103:
„§ 103. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 20а, ал. 3 след думата „обжалва“ се добавя „пред административния съд“ и се създава изречение второ: „Решението на административния съд е окончателно“.
2. В чл. 24а се създава изречение второ: „Решението на съда не подлежи на касационно обжалване“.
3. В чл. 38, ал. 2 се създава изречение второ: „Решението на съда не подлежи на касационно обжалване“.
4. В чл. 40, ал. 3 думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съответния административен съд“ и изречение второ се изменя така: „Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Откривам разискванията.
Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на текста в редакция на Комисията за § 134, който става § 103.
Гласували 111 народни представители: за 89, против 12, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 135 – текст на вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 135, който става § 104:
„§ 104. В Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 44, ал. 1 след думата „обжалва“ се добавя „съответния административен съд“ и се създава изречение второ: „Решението на административния съд е окончателно“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма желаещи.
Гласуваме редакцията на § 135, който става § 104.
Гласували 112 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 21.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф § 136 – текст на вносител.
Предложение от народните представители Христиан Митев и Емил Димитров – в § 136 т. 2 се заличава.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП, от място): Оттегляме го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Оттегляте го, добре.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народния представител Крум Зарков и група народни представители:
„В § 136 се правят следните изменения:
1. т. 2 – отпада.
2. т. 1 става съдържание на § 136.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Христиан Митев по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 136, който става § 105:
„§ 105. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. …) в чл. 99 се създава ал. 12:
„(12) Държавна такса в касационно производство по обжалване на решението по ОВОС се определя по реда на Административнопроцесуалния кодекс върху определяем материален интерес.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Един въпрос напира в мен, няма как да не го задам – може да ми отговори всеки: как се определя материалният интерес на искане за ОВОС? Това е преценка дали един проект би засегнал, в каква степен, допустимо ли околната среда и как се определя материалният интерес на ОВОС, за да мога да си определя аз държавна такса? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Милков.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Не виждам.
Пристъпваме към гласуване.
Първо, ще подложа на гласуване предложението от народния представител Крум Зарков и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 113 народни представители: за 28, против 37, въздържали се 48.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме редакцията на § 136, който става § 105.
Гласували 108 народни представители: за 83, против 21, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 137 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Константин Попов, Емил Христов и Христо Гаджев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 137, който става § 106:
„§ 106. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. ...) чл. 251 се изменя така:
„Чл. 251. Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд по спорове за налагане на дисциплинарни наказания по чл. 244, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 не подлежи на касационно обжалване. Обжалването не спира изпълнението.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Александрова.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на § 137, който става § 106.
Гласували 112 народни представители: за 85, против 13, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 138 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 138.
Гласували 109 народни представители: за 83, против 2, въздържали се 24.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 139 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Христиан Митев и Емил Димитров – в § 139, в т. 6, в чл. 75, ал. 9 изречение трето се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 139, който става § 107:
„§ 107. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 21, ал. 8 в текста преди т. 1 след думите „Министърът на енергетиката“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
2. В чл. 22д, ал. 3 след думите „министърът на енергетиката“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
3. В чл. 22ж, ал. 1 след думите „министърът на енергетиката“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
4. В чл. 54, ал. 2 след думите „Министърът на енергетиката“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
5. В чл. 75:
а) в ал. 5 след думите „Министърът на енергетиката“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) алинея 9 се изменя така:
„(9) Решенията по предходните алинеи се съобщават на заинтересованите страни по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Александрова.
Има ли изказвания? Няма.
Първо гласуваме неподкрепения текст от народните представители Христиан Митев и Емил Димитров.
Гласували 110 народни представители: за 29, против 6, въздържали се 75.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста в редакцията на Комисията за § 139, който става § 107.
Гласували 101 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 19.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 140 – текст на вносител.
Предложение от народните представители Христиан Митев и Емил Димитров.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 140, който става § 108:
„§ 108. В Закона за правната помощ (обн., ДВ, бр. …) се правят следните допълнения:
1. В чл. 25, ал. 2, изречение второ след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“ и се създава изречение трето: „Решението на административния съд е окончателно.“
2. В чл. 33, ал. 7 след думата „оспорване“ се добавя „пред съответния административен съд“ и се създава изречение второ: „Решението на административния съд е окончателно.“
3. В чл. 44, ал. 6 след думата „обжалване“ се добавя „пред съответния административен съд“ и се създава изречение второ: „Решението на административния съд е окончателно.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста по Доклада на Комисията за § 140, който става § 108, в редакция на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 83, против 9, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 141 – текст на вносител.
Предложение от народните представители Христиан Митев и Емил Димитров.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Крум Зарков и група народни представители:
„В § 141, т. 2, в новото съдържание на ал. 1 на чл. 73 думите „административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс“ се заменят с „граждански съд по реда на Гражданския процесуален кодекс“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 141 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Крум Зарков и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 31, против 31, въздържали се 42.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя за § 141 и предлага той да отпадне.
Гласували 92 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 142 – текст на вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 142, който става § 109:
„§ 109. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 28а, ал. 5 думите „Върховния административен съд“ се заменят с „Административен съд - София област“.
2. В чл. 38, ал. 1 думите „Върховния административен съд“ се заменят с „Административен съд - София област“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на § 142, който става § 109.
Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 143 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 143, който става § 110:
„§ 110. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
2. В ал. 6:
а) в изречение първо след думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) в изречение второ след думите „министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определеното от него длъжностно лице от състава на министерството“, а след думите „Административнопроцесуалния кодекс“ се добавя „пред съответния административен съд“.
3. В ал. 7 думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Органът по ал. 6“.
4. В ал. 8 в текста преди т. 1 думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Органът по ал. 6“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова.
Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Гласуваме редакцията на § 143, който става § 110, по Доклада на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 144 – текст на вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 144, който става § 111:
„§ 111. В Закона за сдружения за напояване (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 2 след думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
2. В чл. 9, ал. 5 думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съответния административен съд“.
3. В чл. 37, ал. 4, изречение второ думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съответния административен съд“.
4. В чл. 65, ал. 1 след думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма изказвания и становища.
Пристъпваме към гласуване.
Гласуваме редакцията на § 144, който става § 111.
Гласували 96 народни представители: за 75, против 2, въздържали се 19.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 145 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Още едно предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 145, който става § 112:
„§ 112. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните допълнения:
1. В чл. 12, ал. 6 след думите „министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
2. В чл. 14, ал. 1, т. 2 в изречение шесто накрая се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
3. В чл. 20, ал. 2, изречение първо след думите „министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
4. В чл. 24а, ал. 3 след думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
5. В чл. 24б, ал. 1 след думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
6. В чл. 24г, ал. 3 след думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
7. В чл. 37в, ал. 12 накрая се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
8. В чл. 37и, ал. 2 след думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на § 145, който става § 112, в редакцията на Комисията по Доклада.
Гласували 104 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 146 – текст на вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 146, който става § 113:
„§ 113. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 23 в текста преди т. 1 след думите „Министърът на туризма“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
2. В чл. 24 ал. 9 се изменя така:
„(9) Отказът за откриване на процедура за учредяване на ОУТР може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от уведомяването на учредителния комитет.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на § 146, който става § 113.
Гласували 99 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 147 – текст на вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 147, който става § 114:
„§ 114. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. …) се правят следните допълнения:
1. В чл. 17, ал. 1 след думите „Министърът на младежта и спорта“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
2. В чл. 17г, ал. 1 след думата „обжалването“ се добавя „пред съответния административен съд“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на § 147, който става § 114.
Гласували 104 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 22.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 148 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 148, който става § 115:
„§115. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24а, ал. 4 след думите „Министърът на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“.
2. В чл. 32:
а) в ал. 6 след думите „Министърът на здравеопазването“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“, а след думите „министърът на земеделието, храните и горите“ се добавя „или определено от него длъжностно лице от състава на министерството“;
б) в ал. 7 след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“.
3. В чл. 51:
а) в ал. 2 т. 3 се изменя така:
„т. 3. министъра на земеделието, храните и горите или министъра на здравеопазването или определени от тях длъжностни лица от състава на съответното министерство, когато стойността на храните е над 100 000 лв.“;
б) в ал. 3 след думата „обжалване“ се добавя „пред съответния административен съд“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на текста на § 148, който става § 115 в редакция на Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 20.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 149 – текст на вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 149, който става § 116:
„§ 116. В Закона за частните съдебни изпълнители (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 2 в изречение второ думите „Гражданския процесуален кодекс“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“ и се създава изречение трето: „Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
2. В чл. 31, ал. 2 се създава изречение второ: „Заповедта може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на § 149, който става § 116 в редакция на Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 150 – текст на вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 150, който става § 117:
„§ 117. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 8а, ал. 4, изречение второ думите „Административнопроцесуалния кодекс“ се заменят с „чл. 46“.
2. В чл. 42в, ал. 2 думите „Административнопроцесуалния кодекс“ се заменят с „чл. 46“.
3. В чл. 46, ал. 2 след т. 3 думите „Върховния административен съд, чието решение е окончателно“ се заменят със „съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на съда е окончателно.“
4. В чл. 55, ал. 3 думите „Административнопроцесуалния кодекс“ се заменят с „чл. 46“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста в редакция на Комисията за § 150, който става § 117.
Гласували 97 народни представители: за 72, против 17, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 118:
„§ 118. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. …) се правят следните допълнения:
1. Създава се чл. 69г:
„Придобиване право на пенсия от съдии, прокурори и следователи
Чл. 69г (1) Съдиите, прокурорите и следователите, които към 31 декември 2018 г. имат поне 35 години общ юридически стаж, от които поне две трети осигурителен стаж в органите на съдебната власт, могат да подадат заявление за пенсиониране до 31 декември 2020 г. включително, независимо от възрастта им.
(2) Ако лицата по ал. 1 прекратят трудовия си договор по реда на чл.165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, получават пълния размер на следващата им се пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и обезщетението по чл. 225, ал. 1 от Закона за съдебната власт.“
2. В чл. 119 накрая се добавя „с изключение на постановените по жалби срещу актовете по чл. 117, ал. 1, т. 2, б. „е“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението за създаване на нов § 118 така, както беше изчетен току-що.
Гласували 96 народни представители: за 72, против 2, въздържали се 22.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 119:
„§ 119. В Закона за достъп до обществена информация (обн., ДВ, бр. …) в чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, който е издал акта“ се заменят със „съответния административен съд“.
2. В ал. 2 думите „административните съдилища“ се заменят със „съответния административен съд“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Решението на административния съд не подлежи на касационно оспорване.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на нов § 119 по предложение на Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 75, против 18, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 120:
„§ 120. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 38, ал. 1 думите „тричленен състав на Върховния административен съд“ се заменят с „административния съд по местонахождението на имота“.
2. В чл. 80а, ал. 3, изречение първо след думата „обжалване“ се добавя „пред административния съд по местонахождение на имота“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме създаването на нов § 120.
Гласували 88 народни представители: за 87, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 121:
„§ 121. В Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (обн., ДВ, бр. …) в чл. 6, ал. 6, изречение първо думите „Гражданския процесуален кодекс пред съответния окръжен съд, а тези на министрите – в същия срок пред Върховния административен съд“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме създаването на нов § 121.
Гласували 93 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 122:
„§ 122. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните допълнения:
1. В чл. 33а се създава ал. 6:
„(6) Заповедта на министъра на земеделието, храните и горите, с която се одобрява или изменя окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“, подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
2. В чл. 33б се създава ал. 6:
„(6) Заповедите на министъра на земеделието, храните и горите за одобрение, неодобрение или изменение на окончателния специализиран слой „Постоянно затревени площи“ подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Александрова.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме създаването на нов § 122 с текста по Доклада.
Гласували 94 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 23.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА: Предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 123:
„§ 123. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 45а:
„Чл. 45а. (1) Административният договор с физически или юридически лица по чл. 45 се сключва, изменя и прекратява, съгласно закона, НРД и правилника за устройството и дейността на НЗОК, а за договорите за лекарствените продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за медицински изделия и за диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната с притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, в съответствие с условията и реда по чл. 45, ал. 15.
(2) Ако за сключването на административния договор в специален закон или подзаконов нормативен акт се изисква предварително съгласие или мнение на друг административен орган, договорът поражда действие, след като съответният административен орган даде съгласие или мнение в предвидената в закона форма.
(3) Ако в установения в специалния закон срок другият административен орган не се произнесе, се прилага чл. 53 от Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Договорите, сключени между Националната здравноосигурителна каса, съответно Регионална здравноосигурителна каса по чл. 45 с физически или юридически лица, са административни договори. За тях чл. 19б и чл. 19в от Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат.“
2. В чл. 75:
а) създава се нова ал. 6 :
„(6) Арбитражът по ал. 1 – ал. 4 не е задължителен, освен ако арбитражната комисия не се е сформирала при условията на ал. 5 в двуседмичен срок от писмената покана на директора на съответната РЗОК до съответните лица и организации.“;
б) досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Арбитражната комисия се произнася с решение в двуседмичен срок от получаване на преписката.“
3. В чл. 80ж, ал. 7 след думите „ал. 6“ се добавя „когато е издаден от министъра на здравеопазването“, а след думата „обжалване“ се добавя „пред съответния административен съд“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме създаването на нов § 123.
Гласували 85 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА: Предложение на народния представител Анна Александрова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 124:
„§ 124. В Закона за социално подпомагане (обн., ДВ. бр. ...) в чл. 13 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Когато директорът на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ не се е произнесъл по жалбата или я е отхвърлил, заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд е окончателно.
(7) Когато директорът на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ е решил въпроса по същество, решението му може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд е окончателно.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме създаването на нов § 124.
Гласували 93 народни представители: за 71, против 19, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА: Предложение на народния представител Анна Александрова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 125:
„§ 125. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 17а, ал. 3 след думата „обжалват“ се добавя „пред съответния административен съд“ и се създава изречение второ: „Решението на съда е окончателно.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме създаването на нов § 125.
Гласували 88 народни представители: за 73, против 15, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА: Предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 126:
„§ 126. В Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 88 ал. 5 се изменя така:
„(5) Заповедите по ал. 1 могат да се обжалват от заинтересованите лица и организации в 7-дневен срок чрез министъра на вътрешните работи пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
2. В чл. 91, ал. 1 след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Илиева.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 126 с текст по предложение на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 72, против 5, въздържали се 20.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА: Предложение на народния представител Анна Александрова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 127:
„§ 127. Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10:
а) създава се нова ал. 6:
„(6) Заповедта по ал. 5 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на съда е окончателно.“
б) досегашната ал. 6 става нова ал. 7.
2. В чл. 14а, ал. 1 се създава изречение трето: „Решението на административния съд е окончателно.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 127 с текст по предложение на Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 72, против 20, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА: Предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 128:
„§ 128. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 36, ал. 7, изречение второ думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.“
Предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 129:
„§ 129. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 8, изречение първо след думата „обжалват“ се добавя „пред съответния административен съд“.
2. В чл. 11, ал. 8 след думата „обжалван“ се добавя „пред съответния административен съд“.
3. В чл. 26, ал. 6 след думата „общини“ се добавя „пред съответния административен съд“.
4. В чл. 77 ал. 1 се изменя така:
„(1) Издаденото разрешение, решението за изменение и/или допълнение, отказът да се издаде, измени и/или допълни разрешението, отнемането, както и решението за заличаване на площадка могат се обжалват пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
5. В чл. 78 ал. 13 се изменя така:
„(13) Решението по ал. 12 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
6. В чл. 80 ал. 3 се изменя така:
„(3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
7. В чл. 93, ал. 1 след думата „обжалват“ се добавя „пред съответния административен съд“.
8. В чл. 108, изречение първо след думата „обжалват“ се добавя „пред съответния административен съд“.
9. В чл. 129, ал. 5 изречение първо след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“.“
Предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 130:
„§ 130. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 109, ал. 4, изречение трето думите „Върховния административен съд“ се заменят с „Административния съд – София област“.
2. В чл. 265 се създава ал. 5:
„(5) Индивидуалните административни актове по ал. 4 подлежат на обжалване пред съответния административен съд.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Илиева.
Изказвания има ли? Няма.
Ще подложа на гласуване три текста: първи текст – предложението на Комисията за създаване на нов § 128 с текст по предложение на Комисията; втори текст – предложението на Комисията за създаване на нов § 129 с текст по предложение на Комисията; трети текст – предложение на Комисията за създаване на нов § 130 с текст по предложение на Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 12.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА: Предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 131:
„§ 131. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. …) в чл. 213 се създава ал. 5:
„(5) Индивидуалните административни актове по ал. 4 подлежат на обжалване пред Административния съд – София област.“
Предложение от народния представител Анна Александрова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 132:
„§ 132. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 588, ал. 4 накрая се добавя „и подлежат на обжалване пред Административен съд – София област“.“
Предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 133:
„§ 133. В Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 21, ал. 4 изречение второ накрая се добавя „и подлежи на обжалване пред Административен съд – София област“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване три текста.
Първи текст – създаването на нов § 131 по предложение на Комисията с текст, предложен от Комисията.
Втори текст – предложение на Комисията за създаване на нов § 132 с текст по предложение на Комисията, и трети текст – предложението на Комисията за създаване на нов § 133 с текст по предложение на Комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА: Предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаден нов § 134:
„§ 134. В Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. …) в чл. 15, ал. 2 думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съответния административен съд“.“
Предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 135:
„§ 135. В Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. …) в чл. 16 думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.“
Предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 136:
„§ 136. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. …) в чл. 172, ал. 5 се създава изречение второ: „Решението на административния съд не подлежи на обжалване“.“
Предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5. т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 137:
„§ 137. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. …) се правят следните допълнения:
1. В чл. 71 след думата „обжалване“ се добавя „пред съответния административен съд“.
2. В чл. 77, ал. 3 след думата „обжалва“ се добавя „пред съответния административен съд“.
3. В чл. 82 след думата „обжалване“ се добавя „пред съответния административен съд“.
4. В чл. 102, ал. 4 след думата „срок“ се добавя „пред съответния административен съд“.
5. В чл. 199, ал. 6 след думата „лица“ се добавя „пред съответния административен съд“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване четири текста.
Първи – предложението на Комисията за създаване на нов § 134 с текст по предложение на Комисията.
Втори текст – предложение на Комисията за създаване на нов § 135 с текст по предложение на Комисията.
Трети текст – предложение на Комисията за създаване на нов § 136 с текст по предложение на Комисията.
Четвърти текст – предложение на Комисията за създаване на нов § 137 с текст по предложение на Комисията.
Гласували 99 народни представители: за 79, против 4, въздържали се 16.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА: Предложение на народния представител Анна Александрова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 138:
„§ 138. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. …) в чл. 7 се създава ал. 8:
„(8) Заповедите на министъра на земеделието, храните и горите по ал. 6 и 7 подлежат на обжалване пред Административен съд – София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
Предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 139:
„§ 139. В Закона за насърчаване на научните изследвания (обн., ДВ, бр. …) в чл. 29, ал. 4 след думата „сключва“ се добавя "административен“ и се създава изречение второ: „Споровете относно сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на договора се решават по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.“
Предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 140:
„§ 140. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. …) се правят следните допълнения:
1. В чл. 11, ал. 6 след думата „обжалвани“ се добавя „пред Административния съд – София град“.
2. В чл. 24, ал. 8 след думата „обжалват“ се добавя „пред Административния съд – София град“.“
Предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 141:
„§ 141. В Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. …) в чл. 33, ал. 7 след думата „кандидат“ се добавя „административен“ и се създава изречение второ: „Споровете относно сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на договора се решават по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване четири текста.
Първият текст е предложение на Комисията за създаване на нов § 138 с текст по предложение на Комисията.
Втори текст – предложение на Комисията за създаване на нов § 139 с текст по предложение на Комисията.
Трети текст – предложение на Комисията за създаване на нов § 140 с текст по предложение на Комисията.
И четвърти текст – предложение на Комисията за създаване на нов § 141 с текст по предложение на Комисията.
Гласували 111 народни представители: за 87, против 5, въздържали се 19.
Предложенията са приети.
Извинете, госпожо Илиева, има процедура.
Процедура – господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, правя процедурно предложение за удължаване на пленарното работно време в днешния ден до 14,30 ч. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Гласували 99 народни представители: за 94, против 3, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА: Предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 142:
„§ 142. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В глава четвърта, раздел IX се създава чл. 123а:
„Чл. 123а (1) Председателят на Върховния административен съд може да командирова след взето становище от директора на Националния институт на правосъдието за срок от една година съдия от Върховния административен съд или от административните съдилища, който текущо да наблюдава и практиката на Съда на Европейския съюз, на Общия съд на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека.
(2) На командирования съдия следва да бъде осигурена възможност текущо да наблюдава и практиката на Съда на Европейския съюз, на Общия съд на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека, като му се осигури достъп до дела, участие и посещение на конференции, семинари и други мероприятия свързани с дейността на тези съдилища и с прилагането на правото на Европейския съюз в областта на административното правораздаване. Командированият съдия периодично изпраща систематизирана информация до Върховния административен съд и административните съдилища, като подбира решения на тези съдилища, както и подходящи статии и издания, свързани с прилагането на правото на Европейския съюз относими към административното правораздаване.
(3) Командированият съдия се избира след провеждане на конкурс по правила, приети от председателя на Върховния административен съд.
(4) Висшият съдебен съвет обезпечава по искане на председателя на Върховния административен съд необходимите средства за командирования съдия, като коригира бюджета на Върховния административен съд.
(5) Командированият съдия изпраща информация на Националния институт по правосъдието за подходящи мероприятия, свързани с прилагането на европейското право и относими към административното правораздаване и съдейства за организирането на подходящи обучения на административните съдии от България, когато в организирането им участват Съдът на Европейския съюз, на Общия съд на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека.
(6) След получаване на съответната информация от командирования съдия директорът на Националния институт на правосъдието предприема действия по изготвяне на програма за провеждане на текущи обучения на магистрати, свързани с прилагането на Европейското право в областта на административното правораздаване с цел поддържането и повишаването на професионалната им квалификация.“
2. Член 328и се изменя така:
„Чл. 328и. (1) Заповедта на министъра на правосъдието може да се обжалва от лицето, на което е наложено дисциплинарно наказание, и от вносителя на предложението пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Жалбата не спира изпълнението, освен ако административният съд реши друго.
(3) Жалбата се разглежда от съответния административен съд в двумесечен срок от постъпването в съда.
(4) Решението на съответния административен съд подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред тричленен състав на Върховния административен съд и се разглежда в двумесечен срок от постъпването на касационната жалба.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Илиева.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 142 с текст – по предложение на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 85 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 3.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА: По § 151 – текст на вносител и предложение на народния представител Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 151 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 149.
По § 152 – текст на вносител.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 152 и предлага той да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване два текста: първият текст – предложение на Комисията за отхвърлянето на § 151, и вторият текст – предложение на Комисията за отхвърлянето на § 152, по вносител.
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 2.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА: По § 153 – текст на вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 153, който става § 143:
„§ 143. (1) Образуваните преди влизането в сила на този закон административни дела в административните съдилища и във Върховния административен съд се довършват в същите съдилища по досегашния ред.
(2) В четиригодишен срок от влизането в сила на този закон, когато Върховният административен съд разглежда в закрито заседание дело, образувано по касационна жалба, подадена след влизане в сила на този закон, той се произнася с определение или решение по чл. 221, ал. 1 в едногодишен срок от образуване на делото, освен когато този кодекс или специален закон предвижда по-кратки срокове за определени видове производства. В случай на нередовности на касационната жалба срокът за произнасяне тече от отстраняването им. Срокът спира да тече по време на съдебната ваканция и на официалните празници, освен когато този кодекс или специален закон предвижда по-кратки срокове за определени видове производства.
(3) В четиригодишен срок от влизането в сила на този закон, когато Върховният административен съд разглежда в открито заседание дело, образувано по касационна жалба, подадена след влизане в сила на този закон, той насрочва заседанието по реда на чл. 217, ал. 3 в срок не по-дълъг от шест месеца от постъпването на жалбата в съда. В случай на нередовности на касационната жалба, срокът за насрочване тече от отстраняването им. При отлагане на делото следващото заседание се насрочва в срок не по-дълъг от 4 месеца от датата на първото заседание. Сроковете спират да текат по време на съдебната ваканция и на официалните празници, освен когато този кодекс или специален закон предвижда по-кратки срокове за определени видове производства.
(4) Съдебните производства по спорове относно недействителност, изпълнение, изменение или прекратяване на административни договори, сключени преди влизането в сила на този закон, с изключение на тези по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, се извършват по реда на Гражданския процесуален кодекс пред гражданските съдилища“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Илиева.
Изказвания?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Правя предложение за създаване на нов § 143а, като преди да прочета текста, ще обясня защо правя това предложение.
Това предложение е свързано с приетите предложения в § 103 по отношение на разпределението на делата по ДОПК. След като приехме предложението на колегата Крум Зарков, се налага да уредим и допълнително внесените, вписаните състави, по които може да се подава жалба, да се обжалва.
Предлагам следния текст на § 143а:
„§ 143а. Образуваните до обнародването на този закон в „Държавен вестник“ административни дела по чл. 41, ал. 3, чл. 156, ал. 1, чл. 160, ал. 6, чл. 187, ал. 1, чл. 197, ал. 2 и чл. 268, ал. 1 от ДОПК в административните съдилища се довършват в същите съдилища по досегашния ред“.
Виждате, че тази разпоредба е абсолютно симетрична на ал. 1 на § 143, която прочетохме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Реплики има ли? Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо ще гласуваме предложената от Комисията редакция на текста на § 153, който става § 143.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Предлагам да гласуваме предложението на народния представител Данаил Кирилов за създаването на § 143а с текст, предложен на народните представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 109 народни представители: за 107, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА: По § 154 – текст на вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 154, който става § 144:
„§ 144. До 10 октомври 2019 г. административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, осигуряват техническа възможност исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията да се подават към тях по електронен път съгласно чл. 18а“.
По § 155 – текст на вносител и предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 155, който става § 145:
„§ 145. (1) До 10 октомври 2019 г. Висшият съдебен съвет създава техническа възможност адвокатите да изпълнят задължението си по чл. 137, ал. 2 за известяване на електронните си адреси по електронен път посредством електронни съобщения, подписани с електронен подпис.
(2) Адвокатите заявяват пред Висшия съдебен съвет обстоятелствата, подлежащи на вписване, съгласно чл. 137, ал. 2 до 6 месеца от деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“.“
По § 156 – текст на вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 156, който става § 146:
„§ 146. В срок до два месеца от обнародването на този закон в „Държавен вестник” органите по чл. 307 определят длъжностните лица, които да издават актовете и наказателните постановления“.
По § 157 – текст на вносител и предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 157, който става § 147:
„§ 147. (1) В срок до 1 юли 2019 г. Висшият съдебен съвет обезпечава необходимия брой административни съдии.
(2) В срок до 1 януари 2021 г. Висшият съдебен съвет, Върховният административен съд, Административният съд – София град, и Административният съд – София област, получават необходимия сграден фонд за обезпечаване и осъществяване на дейността им съобразно натовареността и разпределението на делата“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване четири текста: първи текст – редакцията, която Комисията предлага, на текста на § 154, който става § 144; втори текст – редакцията, която Комисията предлага, на текста на § 155, който става § 145; трети текст – редакцията, която Комисията предлага, на текста на § 156, който става § 146, и четвърти текст – редакцията, която Комисията предлага, на текста на § 157, който става § 147.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 21.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Преди последните два финални параграфа на Законопроекта правя следните предложения за прегласуване и уточнения във връзка с проведените гласувания досега.
По отношение на § 19, моля да се подложи на гласуване окончателно правно-техническата редакция.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага средната редакция на § 19, който става § 15а:
„§ 15а. Член 42 се отменя“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване предложението – редакцията на § 19, който става § 15а, а именно:
„§ 15а. Член 42 се отменя“.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 99, против няма, въздържалите 6.
Предложението се приема.
Моля да продължите, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Колегите от „Финални текстове“ са направили контрола на гласуванията и по отношение на § 74 са установили, че по предложението на колегите Христиан Митев и Емил Димитров: оттеглено е предложението по т. 1 и по т. 2.7, но не е казал изрично, че оттегля 2.2. Поради тази причина би следвало да се подложи на гласуване.
Аналогичен е случаят и с предложението на колегата Крум Зарков и група народни представители по този параграф. Той е предложил § 74 да отпадне. Комисията не е подкрепила предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, ще подложа на гласуване предложението на народните представители Христиан Митев и Емил Димитров в неподкрепената му част от Комисията.
Гласували 101 народни представители: за 14, против 8, въздържали се 79.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Крум Зарков и група народни представители за отпадане на § 74.
Гласували 102 народни представители: за 17, против 31, въздържали се 54.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По финалните два параграфа.
Комисията предлага да се създадат нови § 148 и 149:
„§ 148. До 10 октомври 2019 г. съобщенията и призоваванията се извършват по досегашния ред.“
„§ 149. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. параграф 4; § 11; § 14.“
Правя редакционно предложение, господин Председател, за добавяне и на § 15а, който коментирахме преди малко, „§ 19, § 28а, § 28б, § 67 и § 99, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.;
2. параграф 33а и § 70, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон в „Държавен вестник“.“
Господин Председател, чета редактирана т. 3 в следния вид:
3. „§ 72, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7; § 143а и § 146, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания има ли? Няма.
Подлагам на гласуване два текста: първи текст – предложение на Комисията за създаване на § 148 с текст по предложение на Комисията; втори текст – предложение на Комисията за създаване на § 149, т. 1 и 2 са по предложение на Комисията; в т. 3 господин Кирилов предложи редакционна поправка и редакционната поправка включва § 15а, плюс ново предложение за включването на § 72, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7, § 143а и 146, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“.
Гласували 107 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 17.
Предложенията са приети.
Имате думата, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Искам да изкажа благодарност на всички членове на Комисията по правни въпроси, на експертите към Комисията по правни въпроси, народните представители, които участваха в работата на многото работни групи през последната година, както и на институциите. Благодаря, надявам се да сме направили сериозна стъпка. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА.
Вносители: Александър Ненков и група народни представители.
Докладът на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление ще бъде представен от госпожа Аврамова.
Имате думата.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, господин Председател.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Ненков и група народни представители
На редовно заседание, проведено на 18 юли 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 12 юли 2018 г.
В заседанието на комисията взеха участие господин Валентин Йовев – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, господин Светослав Глосов – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, господин Дончо Атанасов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, и господин Благой Станчев – парламентарен секретар на Националното сдружение на общините.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от господин Александър Ненков.
Предложените изменения и допълнения в Закона са продължение и доразвитие на промените през 2015 г., свързани с изграждането и функционирането на смесената електронна система за събиране на таксите за ползване на платената пътна мрежа на база на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона (електронна винетка).
Със Законопроекта се предвижда създаването на изрична законова регламентация на посочените варианти за таксуване, приложими към различните категории пътни превозни средства, и се въвежда смесена система за таксуване на база на изминато разстояние и на база време.
Детайлите относно условията и реда за изграждане и функциониране на системата и за различните варианти за таксуване ще бъдат доразвити в подзаконовата нормативна уредба, която е предвидена в Законопроекта.
В Законопроекта е предвидено Агенция „Пътна инфраструктура“ да сключва договори с търговци, които желаят да извършват дейност по събиране/инкасиране на вземания за такси за ползване на платената пътна мрежа, като условията, на които следва да отговарят, ще бъдат предварително обявени и общовалидни за всички, които желаят да сключат договор.
За изпълнение на функциите по управление и контрол на системата е предвидено в Агенцията да се създаде ново структурно звено – Национално тол управление.
Становища в подкрепа на Законопроекта бяха изложени от представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Агенция „Пътна инфраструктура“ и на Националното сдружение на общините, като от страна на сдружението се предлага да се предвиди възможност с част от таксите да се финансира ремонт и поддържането на общинската пътна мрежа.
В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от предложените промени, като същевременно бяха поставени и редица въпроси, на които отговориха представителите на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 13 гласа “за”, без „против” и 6 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Ненков и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Аврамова.
Докладът на Комисията по правни въпроси ще ни представи госпожа Фикирлийска.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАНКА ФИКИРЛИЙСКА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 12 юли 2018 г.
На свое заседание, проведено на 18 юли 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 12 юли
2018 г.
На заседанието присъстваха: от Министерството на регионалното развитие и благоустройството – госпожа Весела Начева – началник на политическия кабинет, и госпожа Веселина Терзийска – главен секретар; от Агенция „Пътна инфраструктура“ – господин Светослав Глосов – председател на Управителния съвет, и господин Дончо Атанасов – член на Управителния съвет.
Законопроектът беше представен от народния представител Станислав Иванов.
Господин Иванов отбеляза, че с този законопроект се регламентират спецификите на отделните „тол продукти“ – електронна винетка, маршрутна карта и таксуване на база данни относно изминатото разстояние, като се въвеждат и уикенд винетки.
Със Законопроекта се транспонира Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. за изменение на Директива 1999/62/ЕС относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури, като се създава възможност тези такси да се заплащат по електронен път.
Законопроектът предвижда събирането на таксите да се извършва от търговци, сключили договори с Агенция „Пътна инфраструктура“ при предварително обявени условия и цени, като пунктовете за продажба да се разполагат на граничните контролно-пропускателни пунктове.
Създава се отделен регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и се допълват правомощията на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Агенция „Пътна инфраструктура“ изразиха положително становище в подкрепа на Законопроекта.
В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, без „против“ и 6 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 12 юли 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Фикирлийска.
Докладът на Комисията по бюджет и финанси – господин Иванов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
„На заседание, проведено на 19 юли 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата, внесен от Александър Ненков и група народни представители.
В заседанието на Комисията взеха участие: Веселина Терзийска – главен секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Стела Кръстева – директор на дирекция „Пътни такси и разрешителни” в Агенция „Пътна инфраструктура”, Калин Каменов – член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, и други.
Законопроектът беше представен от народния представител Александър Ненков.
Със Законопроекта се предлагат изменения и допълнения в Закона за пътищата, свързани с изграждането и функционирането на електронна система за събиране на таксите за ползване на платената пътна мрежа на база изминато разстояние за превозните средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона и на база време за леките автомобили с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона.
След представяне на Законопроекта се проведе дискусия, при която представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Националното сдружение на общините в Република България и членовете на Комисията изразиха принципна подкрепа за Законопроекта.
Дискусията приключи с гласуване при следните резултати: „за” – 13 народни представители, „въздържали се” – 4 народни представители, без „против”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 12 юли 2018 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
С Доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще ни запознае господин Вигенин.
ДОКЛАДЧИК КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 12 юли 2018 г.
На свое извънредно заседание, проведено на 25 юли 2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители. Законопроектът беше представен от народния представител Александър Ненков.
На заседанието присъстваха и госпожа Весела Начева – началник на политическия кабинет от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, и господин Светослав Глосов – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Настоящите изменения в Закона за пътищата са следствие от инициираните през 2015 г. законодателни мерки по изграждане и функциониране на електронната система за събиране на таксите за ползване на платената пътна мрежа на база изминато разстояние на превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона (електронна винетка).
В мотивите по Законопроекта се посочва, че действащата към момента система за събиране на такси за платено ползване на пътищата генерира приходи от хартиени винетки, които са недостатъчни за покриване на нарастващите разходи за жизнения цикъл на националната пътна мрежа.
В тази връзка с оглед на необходимостта от дългосрочно и устойчиво решение, осигуряващо цялостни подобрения на ефективността на системата и предоставянето на задължителни европейски услуги за оперативна съвместимост, вносителите се позовават на доклад на Световната банка, отнасящ се до разработване на цялостната визия за въвеждането на електронна система за предоставяне на европейски услуги за електронно таксуване.
Докладът е изготвен на 30 април 2015 г. и в него се препоръчват следните варианти за таксуване, приложими към различните категории превозни средства, и се въвежда смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, които залягат в Законопроекта: електронно събиране на тол такси, базирани на изминатото разстояние за местни и чуждестранни тежкотоварни ППС с обща технически допустима максималната маса над 3,5 тона, чийто размер се изчислява посредством монтирано в превозното средство бордово устройство, регистриращо данните за изминато разстояние с помощта на глобална навигационна сателитна система; маршрутна карта, базирана на изминато разстояние в рамките на определен времеви период, за който е валидна, за местни и чуждестранни тежкотоварни ППС с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, които нямат специализирани бордови устройства или друг подходящ вид система за сателитно проследяване; таксуване с електронна винетка на база период от време на местни и чуждестранни ППС с обща технически допустима максимална маса по-малка или равна на 3,5 тона.
Чрез създаването на смесена система за таксуване ще се очаква да се изпълнят изискванията на Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури. Директивата цели държавите членки да въведат възможности за заплащане на дължимите такси, позволяващи на превозвачите да заплащат тол такси и такси за ползване 24 часа в денонощието, най-малко в главните търговски обекти, като се използват общоприетите начини на плащане, а и извън държавите членки, в които те се прилагат.
Вносителите посочват, че всички предложени промени целят да спомогнат за практическото приложение на европейското законодателство в областта на пътното таксуване в съответствие с Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността (текст от значение за ЕИП) и Решение на Комисията от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (нотифицирано под номер С/2009/7547 (текст от значение за ЕИП) 2009/750/ЕО. Тези изменения трябва да следва да доведат до хармонизирането между Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и националната услуга в Република България.
В последвалата дискусия господин Иван Иванов – член на Комисията, попита защо Законопроектът се внася през народни представители, което на практика не дава възможност да се премине през стандартната процедура за консултации и отчитане на позициите на засегнатите страни. Кристиан Вигенин – председател на Комисията, поиска разяснение защо е необходимо таксите да се събират от частни фирми. Господин Ненков разясни, че внасянето на законопроекти от народни представители в никакъв случай не означава, че те не са качествени, а в случая той е изработен в тясна координация с правителството. Той уточни също, че Законопроектът задава само рамката, а наредбите, които на практика ще въвеждат цените на таксите, следва да преминат през обществено обсъждане. Господин Глосов разясни начина, по който ще се събират таксите, като подчерта, че всички средства ще отиват в АПИ.
В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 5 гласа „за“, 1 глас „въздържал се“ и 1 глас „против“ на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 12 юли 2018 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Вигенин.
Господин Министър, Вие бяхте заявили – имате думата за изказване.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми вносители! Искам първо да благодаря на всички, които ни подкрепят в усилията да направим кардинална промяна в управлението и, разбира се, във финансирането на пътния сектор. Това се доказва, между другото, и от публикуваната наскоро нова визия за управление на колегите от опозицията (единични ръкопляскания в „БСП за България“), в която, между другото, въвеждането на тол таксата е поставено като основен приоритет. Благодарим за това, че подкрепяте и сте в унисон с нашите усилия, тъй като това беше наше основно предизборно обещание и да видите колко последователно, колко устойчиво ние си го изпълняваме.
Между другото, от дебата до тук и в общественото пространство, а и на комисиите, които бяха компетентни по темата – четирите комисии, чухме докладите им, се сведоха няколко по-скоро организационни, по-скоро няколко вторични въпроса, а отсъстваха дебати по същество. Може би с това изказване ще насоча Вашето внимание към дискусията, която, убеден съм, ще бъде достатъчно конструктивна по тази толкова важна за цялото общество тема.
Дискусията относно факта защо Законопроектът се внася от народни представители, а не от Министерския съвет – ами, уважаеми колеги от опозицията, не знам как е било във Вашите кратки управления в последните няколко години, но ние не делим, а мисля, че и законодателната власт, представлявана от управляващото мнозинство, и изпълнителната власт, не просто работим в унисон, не просто имаме общи цели, но и таймингът ни, разбира се, и графиците, които следваме, са в перфектен синхрон, в перфектна комуникация и с подобни действия надграждаме своите усилия. Мисля, че подобно принизяване ролята на народните представители и на парламента като цяло и искате по някакъв начин да омаловажите законодателната инициатива на конкретни народни представители, най-малкото не е сериозно.
Хубаво е, че в дебата и в дискусиите стана ясно, че Законопроектът, предложен от група народни представители от преобладаващото мнозинство, дава рамката и отговаря на въпроса – ще има или няма да има тол система в България. Това е рамката. Всички останали детайли, свързани с неколкократни въпроси – знаете, че имахме по-скоро обсъждания в комисии, като Транспортната, Регионалната, дори и тук, в залата, касаещи избора на обхвата на пътищата, които ще попаднат и ще бъдат таксувани по линия на новата тол система, дебатът за кредитирането, за финансовия модел и ред други дебати, ще се решат впоследствие, разбира се, след обществено обсъждане – разбира се, с всички заинтересовани страни, браншови организации, цялото общество на етап като хронология в края на тази година и ще бъдат решени с подзаконови нормативни актове, наредби и конкретни правилници.
Хубаво е да кажем също, че за гражданите няма да има никакво поскъпване на услугата. Знаете, че те няма да си купуват никакви бордови устройства, машинки и така нататък. Засичането на електронните винетки ще става с бордови устройства, разбира се, с мобилни екипи към Агенция „Пътна инфраструктура“ и ще се доставя информация в централния сървър, който ще пази информация кой автомобил е с платена винетка, за какъв период е тази винетка, валидна, невалидна и с каква продължителност, разбира се, е тя. Електронните винетки ще са на същите цени като сегашните.
Новото е, че въвеждаме уикенд винетка. Наш ангажимент е, знаете, още на етап стартиране на процедурата на обществената поръчка за въвеждане на смесената система, тол система за тежкотоварните и за леки автомобили. Тя ще е в услуга на хората, които рядко пътуват извън населените места за някой и друг уикенд в годината. Както, разбира се, и чуждестранните туристи, които в рамките на уикендите посещават нашите курорти и нашата страна. Има различни идеи за часови обхвати, има различни идеи за ценова ставка. Това, споменах, ще стане ясно след обществено обсъждане през месец септември, когато имаме предложенията и от консултантите към Агенция „Пътна инфраструктура“, и на техните експерти по ценовия модел и по тарифиране.
От няколко места вече, включително от Сдружението на общините в Република България с колеги от БСП и в общественото пространство, стана въпрос за това каква част от приходите от бъдещата тол система в различни съответно проценти и диапазони да бъдат отчислявани за рехабилитация, поддържане и ремонт на общински пътища. Чудесна идея! Чудесна идея, но чисто нормативно имаме една много сериозна спирачка. И аз ще цитирам спирачката. Имаме Директива 2006/38 на Европейската общност, на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. за изменение на Директива 1999/62 ЕО относно заплащането на таксите на тежкотоварни автомобили за използване на определени услуги. Тази директива регламентира за каква инфраструктура могат да бъдат разходвани приходите от тол системата – единствено и само за онези инфраструктурни обекти, в които тя се генерира, тоест републиканските пътища. Не че това не ни дава възможност, може би като разумни и добри управленци, да предложим други компенсаторни механизми. Тъй като в момента Агенция „Пътна инфраструктура“ е дотирана от Финансовото министерство, когато има излишък в бюджета при добро изпълнение на приходната част, разбира се, и на разходната такава, част от тези приходи да отиват по линия на общинските бюджети за поддръжка съответно на общинските пътища. Всички знаем, че този въпрос към момента стои на дневен ред.
Другият момент, знаете, е с подобряване на събираемостта на местните приходи, промени в съответните наредби, увеличаване на местните приходи. Така че варианти има много, но нормативно регламентацията за разходване на ресурса от тол системата е единствено и само по линия на републиканските пътища.
Много важен въпрос е тарифирането, което ще бъде решено след приемане, дай боже, на Законопроекта в този си оптимизиран вид и след работа на колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Световна банка в рамките на месец август и септември.
Друг въпрос беше зададен и стоеше на дневен ред – въпросът за задълженията на Агенция „Пътна инфраструктура“ към фирми, пътноподдържащи и така нататък, което е още един аргумент в подкрепа на максимално бързото приемане на новия подход, на новия модел и въвеждането на тол системата, респективно приемане на този закон, за да създадем устойчив – и във финансов, и в институционален аспект, пътен сектор. Бъдете сигурни, че ако боравим с точната терминология, Агенция „Пътна инфраструктура“ към момента няма финансови задължения. Има поети ангажименти – да сме коректни, а след решение на Министерския съвет още от миналата година за увеличаване лимита на поетите ангажименти, но има финансови задължения, мога да разясня в подробности какво означава това. Бъдете сигурни, че винаги сме били коректни към нашите контрагенти и сме плащали сметката, както се казва, сме изпълнявали всички задължения, които сме имали.
Не знаех, че е работа на опозицията и на депутати от нея да се грижат за баланса на конкретни търговски дружества. Явно има и конкретна причина за това, със сигурност никога не сме отказали подобни срещи с браншови организации, включително със Строителната камара, имаме перфектни отношения с ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ и всички останали и мисля, че няма нужда от подобни коментари. Може би те ще бъдат в полето на бъдещи, нямат касателство по настоящия законопроект, въпреки че такива дебати се появиха на някои от комисиите. Ще бъдат обект, убеден съм, на парламентарни въпроси, на питания, на обсъждания, а като цяло по политиката ни в пътния сектор.
Мисля, че не просто подкрепяме Законопроекта от Министерството, от Агенция „Пътна инфраструктура“, а той е важната стъпка от институционален, разбира се, и от нормативен характер, за да имаме регламентацията, за да може да извървим онзи път следващите три четири месеца с всички подзаконови нормативи, с приемането на нов устройствен план от колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“, с изпълненото съдържание на новата дирекция, която ще замени сегашната „Пътни такси и пътни разрешителни“ и ще отговаря за функционирането на тол системата.
От януари месец следващата година, какъвто ангажимент сме поели – електронни винетки, от средата на следващата година – тол такси, за да може пътният сектор да има достатъчното финансиране и на петъчния парламентарен контрол да отговарям на Вашите въпроси по доста различен начин с конкретни, точни ангажименти, разчети, тъй като ако продължим в същия дух на политиканстване, заради самото политиканстване, без експертни мотиви, без експертен дебат по темата, включая с всички заинтересовани страни, то всяко парламентарно питане за състоянието на пътищата от моя страна ще бъде с отговор: „Ами хубаво, защо спъвахте процеса за провеждане на тол системата?“
С подобни коментари и Вие, и много от жалбоподателите по абсолютно саботьорски начин саботираха стартирането на процедурата, самото й провеждане, а и в момента самото въвеждане на тол системата вече трета година. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Процедура по начина на водене.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, Вие дадохте думата на министър Нанков две минути преди изтичане на срока на работното време на Народното събрание. Той направи 10-минутно изложение, разделихте дебата. Това, от което най-много има полза българското общество, е от дебат в тази зала. Вие го оставихте той да говори 10 минути, а утре ние да си обсъждаме в негово отсъствие. И понеже той каза поредица от неистини, аз ще Ви покажа само една…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Свиленски, процедурата е към мен, обърнете се към мен. Не нарушавайте Правилника!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Това трябва да се каже.
Обръщам се към Вас, господин Председател.
Господин Нанков каза, че това е законът, но Вие трябваше да го спрете, който ще реши дали ще има тол система, или няма да има тол система…(Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Свиленски, обърнете ми малко внимание, моля.
Не бих искал да Ви прекъсвам, но това е процедура към мен. Не влизайте в диалог с когото и да било в залата или с министър Нанков.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря Ви, господин Председател.
Извинявайте, ако съм нарушил процедурата, но трябваше да обърнете внимание на министър Нанков, че това не е законът, който ще реши (шум и реплики) дали има тол система или не, а днес правителството е решило да даде 180 милиона за тол система.
И аз питам: как решихте да дадете 180 милиона, когато българският парламент…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Пак към мен, господин Свиленски, отново към мен. (Народният представител Георги Свиленски продължава да говори при изключени микрофони.)
Господин Министър, моля Ви, не влизайте в диалог, завършваме.
Господин Свиленски, изчерпи се Вашата процедура. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
Следващото редовно пленарно заседание е на 26 юли 2018 г. от 9,00 ч., съгласно приетата Програма.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,40 ч.)Председател:
Цвета КараянчеваЗаместник-председатели:
Емил Христов
Нигяр Джафер
Веселин МарешкиСекретари:
Станислав Иванов
Джейхан Ибрямов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания