Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 30 юни 2017 г.
Открито в 9,01 ч.
30/06/2017
Видео архив » Преглед на видео архивВидео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателите Цвета Караянчева, Явор Нотев и Нигяр Джафер

Секретари: Стоян Мирчев и Джейхан Ибрямов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добро утро, уважаеми колеги!
Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието.
Съобщения.
На 29 юни 2017 г. с вх. № АД-724-00-6 в Народното събрание е постъпила обобщена информация с приложения към нея за проведената на 6 юни 2017 г. в София конференция „Финансови инструменти на Европейския съюз, поуки и перспективи“, организирана съвместно с Европейската сметна палата и Сметната палата на Република България.
С писмо на председателя на Народното събрание материалите са изпратени на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и на Комисията по икономическа политика.
На 29 юни 2017 г. с вх. № 724-00-10 в Народното събрание на основание чл. 20, ал. 4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор е постъпило становище на Сметната палата по Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2016 г., внесен от председателя на Сметната палата.
С писмо на председателя на Народното събрание становището е изпратено на Комисията по бюджет и финанси и на Подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Продължаваме с първата точка, предвидена за днешния дневен ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.
Вносители са народния представител Цветан Цветанов и група народни представители на 27 юни 2017 г.
Доклад на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Преди това – процедура.
СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля в пленарната зала да бъде допуснат господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме направеното предложение.
Гласували 161 народни представители: за 151, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието. Поканете заместник-министър Ципов в залата.
Имате думата, уважаеми господин Тачев.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН ТАЧЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Позволете ми да ви запозная с:

„ДОКЛАД
относно Законопроект за допълнение на Закона за Министерство
на вътрешните работи, № 754-01-31, внесен от Цветан Цветанов
и група народни представители на 27 юни 2017 г.

На свое редовно заседание, проведено на 28 юни 2017 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи, № 754-01-31, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 27 юни 2017 г.
На заседанието присъстваха: Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, Младен Маринов – главен секретар на МВР, Росица Грудева – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност”, Петър Тошков – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и Право на ЕС”, и Йордан Пеев – директор на дирекция „Планиране и управление на бюджета“.
От името на вносителя Законопроектът беше представен от Цветан Цветанов. В изложението си той отбеляза, че основна цел на Законопроекта е създаването на законов текст за изплащане на суми за униформено облекло на служители, на които не е осигурено полагащото им се униформено облекло. Действащият закон не предвижда такава компенсация за изплащане на левовата равностойност на служителите, на които униформено облекло не е било предоставено, а някои от тях са били принудени със собствени средства да си го доставят. Целесъобразно е в Закона да се създаде норма, която да разреши проблема и да бъде изплатена стойността на облеклото за предходни години. Това е важна стъпка в посока за разрешаване на проблеми в системата и адекватен принос за повишаване авторитета на институцията. Трудностите в тази посока са били създавани от липса на финансов ресурс, както и от пречки, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки.
Получено е и становище от министъра на финансите господин Владислав Горанов, което по същество подкрепя Законопроекта, но с някои редакционни поправки, свързани с избягване на противоречивото му тълкуване.
Заместник-министър Ципов изрази подкрепа на Законопроекта за допълнение на Закона за МВР.
В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов и Георги Андреев, които изразиха становища за подкрепа при разрешаване на този проблем.
Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 18 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 754-01-31, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 27 юни 2017 г.“ Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Тачев.
Становище на вносителите?
Заповядайте, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Това предложение, което беше направено с вносители група народни представители от парламентарната група на ГЕРБ, получи пълна подкрепа и от останалите парламентарни групи на обсъжданията във Вътрешната комисия. Смятаме, че по този начин ще можем да намалим напрежението в системата за сигурност.
Също така трябва да кажем, че през последните четири години полицаите, които трябва да получат униформено облекло, не са го получили по обективни причини – или стартирана процедура, която не е приключила в календарната година, или недостиг на пари, но пък служителите, които са от Министерството на вътрешните работи и не са с полицейска униформа, са получавали ритмично вещевото си доволствие, изразено в паричната сума от 400 лв.
Това е забавяне от 2013, 2014, 2015 и 2016 г. Смятаме, че по този начин ще може да има справедливо възмездяване и получаване на паричната равностойност на парите за дрехи, която трябва да получат служителите от Министерството на вътрешните работи и ще може на тези служители, които със собствени, лични средства са си закупували част от униформените атрибути, да им се възстановят и да си получат средствата, които са предвидени годишно във всеки един бюджет на Министерството на вътрешните работи. По този начин ще можем да се обединим всички и да дадем много ясен знак за отношението ни към полицейската работа и към това, което беше натрупано като напрежение за неизплащането и неполучаването на вещевото доволствие.
Искам да благодаря на колегите от БСП, от Движението за права и свободи, от „Обединени патриоти“, от „Воля“, защото всички единодушно, както беше прочетено и в доклада от колегата Пламен Тачев, всички застанаха зад тази законодателна промяна. Убеден съм, че по този начин трябва да работи българският парламент. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Реплика!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплика на становище на вносител няма как да направите.
Изказване?
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днес разглеждаме промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, които ще доведат именно до намаляване на така наречената „диспропорция“ в Министерството – липсата на вещево доволствие и на униформено облекло. В Комисията беше посочено, че проблемът е още от 2012 г. – това са 5 години.
Вярно, че в Комисията дадохме своята подкрепа за този Законопроект, защото положението, в което са изпаднали нашите униформени полицаи, не е завидно. На фона на предстоящото ни председателство на Съвета на Европейския съюз щеше да бъде, меко казано, смешно да посрещнем тук представителите на високо равнище от Европейския съюз със скъсани униформи, със скъсани обувки.
Основният проблем остава. Направи ни впечатление, че ако не беше угрозата – за съжаление, тя остана и синдикатите заявиха, че ще има протести на празника на МВР, че господин Радев ще бъде първият министър, който ще бъде запомнен именно с встъпването в Министерството, с посрещане на полицейския празник с протести, което продиктува тази промяна.
Не намираме отговори на основния въпрос, който се поставя от служителите на МВР: кога ще се увеличат заплатите? Не чухме и отговор от министъра на финансите – дали действително ще запази своето предложение да намали бюджета на Министерството за 2018 г. с 300 млн. лв. Подобна заявка не е адекватна нито на исканията на служителите в Министерството, нито на желанието, не мога да разбера чие е то – на заместник-министъра ли, на министъра ли, да увеличи заплатите, да има диалог със синдикатите. В крайна сметка какво ще се случи със сектор „Сигурност“?
Опасността, уважаеми колеги, на 1 януари 2018 г. да посрещнем председателството и еврокомисарите със скъсани кубинки все още е налице. Разбирате и Вие, че даването на ръка на полицаите да си купуват дрехи, а не да им ги осигури Министерството, също не е кардинално решаване на проблема. Това е решаване на проблема на парче.
Ако действително желаем да имаме функционираща система, полицаи, които са мотивирани да работят, и за да можете да си изпълните предизборните обещания за доокомплектоване на системата, борба с битовата престъпност и да има превенция за такива случващи се неща, каквито днес виждаме в Асеновград, трябва да се намери цялостен подход, уважаеми колеги. Ако продължаваме с кръпки, вярвайте ми, ефектът ще бъде нулев.
Надявам се, че в най-близко време Министерството на вътрешните работи и Министерският съвет действително ще изпълнят желанието на униформените да внесат изцяло нов Закон за Министерството на вътрешните работи, който, на първо място, да отмени така наречената „реформа Бъчварова“. Мнозина се изказаха, включително и от ръководството, и от служителите на МВР, че е грешна реформа, която е довела до напрежение и до конфликти.
Да могат полицаите да получават адекватно възнаграждение. Да може службата да стане привлекателна за всички онези, които желаят да постъпят в нея, а не на конкурси да се явяват хора, които ги връщат – не стават за нищо, с извинение. Да могат тези хора да си встъпят в задълженията по малките населени места и да защитават българските граждани от посегателства – и ги ограбват, и ги бият, и ги убиват, правят какви ли не неща.
Затова, уважаеми колеги, днес ще подкрепим този Законопроект, тъй като напрежението по отношение на вещевото доволствие е назряло до крайност. Няма да влизам в подробности как изкараха зимата тези хора и летните месеци през годините, но замислете се върху едно – много е важно това Министерство да бъде така реформирано, че хората да могат да носят с чест и достойнство службата си. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Реплики?
Заповядайте да направите реплика на господин Иванов.
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, както казахте, в Комисията ние подкрепихме този Законопроект. Но ние го подкрепихме за това, че трябваше да бъде премахната тази несправедливост и служителите на Министерството на вътрешните работи да могат да получат финансовите средства, които им бяха необходими в четиригодишния период за закупуване на униформи. Тяхното присъствие на улицата да бъде адекватно на това, което очакват гражданите – представителността в лицето на българския полицай, държавността, да бъдат акуратни.
За голямо съжаление, това е кръпка в Закона, с която управляващите се мъчат да тушират създаденото напрежение сред синдикатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Андреев, много Ви моля – реплика към господин Иванов, за да изразите несъгласие с това, което е казал той.
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ: Господин Иванов, не видях конкретно в този Законопроект какво предвижда Министерството на вътрешните работи за процедура, която да бъде организирана, проведена и финализирана – в бъдеще полицаите да имат добро работно облекло и да бъдат представителни на улицата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Андреев.
Има ли други реплики? Няма.
Господин Иванов, заповядайте за дуплика на репликата, която Ви беше направена.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Андреев, до голяма степен сте прав, защото предложеният Законопроект, освен предлагането на решение на един проблем, поражда и ред въпроси. За тази година разбрахме, че са осигурени 29 милиона. Въпросът е: за следващата година осигурени ли са тези средства, Министерството има ли готовност да проведе необходимите процедури и да облече тези хора?
Както беше казано в Комисията, проблемът е фиксиран от 2012 г. насам. Каква е гаранцията, че това нещо няма да се случи и тази, и следващата година, че тези хора зимата пак няма да ходят голи и боси на границата, да студуват? Откъде ще купуват такива дрехи, от кой магазин? Това също е много интересно. При положение че Министерството не може да достави тези дрехи навреме и да облече хората, от кой магазин ще ги закупят? Това означава, че дрехите са някъде на склад и този склад очевидно не е складът на Министерството на вътрешните работи.
Тук задаваме въпроса: дали това не е вариант за заобикаляне на Закона за обществените поръчки? Една допълнителна дискусия по тази тема. Действително, дават им дрехите на тези хора, но те откъде ще ги купят?
Не получаваме отговор на основния въпрос: кога ще се увеличат заплатите на служителите в Министерството на вътрешните работи? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз останах изключително доволен като чух изявленията днес и в Комисията как всички се обединяваме, че този проблем на полицаите е един от проблемите, върху който можем да работим съвместно, без да го политизираме, без да го партизираме, а че трябва да решаваме проблемите.
И в един момент обаче, днес започват дебати в залата и аз реших да се обърна към Вас с една молба. Преди много години ние деполитизирахме МВР. Хайде сега ние да се департизираме от МВР и да не правим политика от проблемите на българските полицаи. Българските полицаи много пъти в годините, а и сега доказват, че сред тях има много повече държавническо мислене, отколкото сред някои политици и това е най-малкото странно. Радвам се, че ще подкрепите това предложение. Радвам се, че по този начин ще поправим една несправедливост в Закона, повтарям: в Закона, не в процедурите, не във финансовото осигуряване, а просто в Закона. Законът не позволява до този момент униформени полицаи да получават паричната равностойност, ако се случи така, че не им бъдат осигурени униформи. А какво може да се случи? То се случваше и 2014 г ., и 2013 г. – нямаше процедури. В други години пък те не бяха завършени в срок. И тогава, както каза преди мен господин Цветанов, служителите, които вършеха своята дейност и вършат своята дейност в МВР в цивилно облекло, получаваха своето финансово обезпечаване за дрехи, а полицаите, които работят в униформено, не можеха да ги получават. И ние сега днес го изправяме, ама не само това. За нас, за политиците, за хората, несвързани с МВР, примерно това, което направи правителството на господин Борисов – падането на лимитите, означава падане на лимитите – думички. За полицаите на улицата и за хората, които са ни пратили тук, означава две много важни неща. Отпада необходимостта полицаят да избира дали да зареди колата си от джоба, защото е нарушил лимита и да изпълни сигнала, или да не изпълни сигнала. Също така отпада възможността при минус 20 градуса или при плюс 40 градуса полицаят да не може да включи парното или да пусне климатика, защото нарушава лимита. А това е важно, когато си цял ден на улицата, когато отиваш и правиш обиски в гета, няма как да не се замисляш и за това, но това се прави с разбиране на проблемите на полицаите, а не с тяхното политизиране. И аз наистина апелирам: нека когато говорим за полицаите, да не яхваме временни вълни, да не яхваме временни неща, а да покажем смислена работа за тяхното решаване. И Министерството в момента за два месеца постига това, което не е правено много, много години (Шум.) Да, да защо от 2012 г. до ден-днешен никой не предприе тази мярка, която предприемаме днес? Защо? Защото няма разбиране. Сега между нас всички има разбиране, че трябва да се случи. Нека да го правим без политика. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Манев. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! В момента разглеждаме може би следствията от реформата Бъчварова – една жена, изключително уважавана от господин Цветанов, доколкото знам (смях от Цветан Цветанов), която, разбира се, постави и сложи на дневен ред реформа, която се подкрепяше и ни се обясняваше колко е добра тази реформа. Сега в момента ние правим една промяна на парче, което показва – тук вече е политическият въпрос, че ГЕРБ са неспособни да правят реформи. Защото няма и една година откакто е минала, и ние вече правим промени, които де факто трябваше да доведат до подобряване качеството на живот примерно на хората от Министерството на вътрешните работи. За съжаление, от 2012 г. тези хора не могат да си купуват облекло. Сега големият въпрос е следният: откъде ще си купят това облекло? Още по-важно е да се замислим дали наистина ние решаваме и проблемите за следващата година. Явно не ги решаваме. Но, скъпи приятели, защо се стигна дотук? Стигна се дотук, защото Синдикатът заплаши с протест и Вие реагирахте на тази заплаха, защото Вас Ви е страх от протести. Нали така? Ако нямаше тази заплаха, Вас хората въобще не Ви интересуват. Вие въобще нямаше да предприемете и така бързо днес да гледаме този Закон в пленарна зала. Единственото, което Ви уплаши, бе срещата на министър-председателя със служителите от МВР и заплахата от протест. Забележете, тук преди малко се каза колко е важно, колко е хубаво, че вече няма лимити – чудесно. Но спомняте ли си какво каза и министър-председателят на тези началници на МВР, които бяха там: „И внимавайте да не крадете“. Така ли беше? Това е обидно. Това е отношението, което Вие имате към хората от вътрешните работи. Тези хора трябваше да станат и да излязат, и да напуснат залата. Ето това е Вашето отношение към тях. И искате тези хора да бранят малките населени места, тези хора да осигуряват сигурност в страната. Това отношение, тази реплика, която изпусна министър-председателят към служителите на МВР да не крадат, показва и Вашето отношение към тях. Когато единственият начин Вие да им обърнете позитивно отношение единствено с протест, тези хора са прави, тези хора търсят наистина справедливост. Вярно е, всички са бъркали. Тук не говорим за ляво и дясно. Хубаво, но от 2012 г. не им е плащано. Но, голямото „но“ е – Вие залагахте на един министър и тя се казва госпожа Румяна Бъчварова. Една реформа, която всички Вие носихте на ръце. Тази реформа се провали. И първият провал е именно днес. И това показва, че Вие наистина сте неспособни. Вие сте неспособни да управлявате това Министерство и хората са прави. Тук как така говорите: нека да не партизираме – няма проблем, но в крайна сметка ние сме тук, за да решаваме проблемите на хората, независимо какъв е секторът. И когато Вие не можете да го решите, затова е хубаво, че сме демократична страна – има силна опозиция, която наистина Ви притиска да взимате правилните решения. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
СНЕЖАНА ДУКОВА: (ГЕРБ, от място) Може би Вие можете?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте, господин Цветанов – първа реплика.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Стойнев, 2013 г. - 2014 г., Вие бяхте министър и в екипа на Орешарски, а министър на вътрешните работи и вицепремиер беше Цветлин Йовчев. (Реплика: от ГЕРБ „За съжаление“). Вие като министър тогава, като част от Министерския съвет заедно с министър Йовчев, ако бяхте толкова загрижени, щяхте поне да проведете процедурите. (Ръкопляскания от ГЕРБ). През 2013 г.-2014 г. няма проведени процедури.
Само да кажа, че колегата Бъчварова, за която Вие толкова много така искате да вкарате някаква интрига, защото сте майстори в тази посока – те направиха невъзможното, за да стартират и да наваксат изоставането. През 2015 г. има приключена процедура, има подписано рамково споразумение и в момента полицаите вече започват вече да получават своите униформи в съответните служби и по начина, който е разписан да бъдат тези униформи.
Това, което днес ние обсъждаме, е не за реформите в системата на МВР, а да можем да оправим Вашите грешки (ръкопляскания от ГЕРБ), за да стигнем до това, което всъщност днес вече ние говорим – имаме подписано рамково споразумение, има изпълнители и в момента искаме само да изплатим неизползваната сума от полицаите през 2013 г., 2014 г., 2015 г. В момента полицаите вече започват да получават своите униформи. Аз не знам униформеното облекло какво отношение има към реформата в системата на МВР. Защото, ако трябва да влизаме в детайлите, ще Ви кажа толкова много неща, но аз искам все пак да се съобразя с призива, който е дала госпожа Нинова, да не се връщаме толкова назад, а да вървим напред. Затова за начина, по който започнахме днешното заседание, аз благодарих на всички парламентарни групи – за подкрепата, която дадоха, за да може един текст, който може да реши един проблем и сме се обединили да го гласуваме, да може да стане факт. А ако искате да правим някаква политическа реторика тук с такъв негативен оттенък, ние не искаме да участваме в този проблем и не искаме да участваме в този дебат. Ние искаме да решаваме проблемите на българските полицаи, както сме го правили винаги и аз Ви уверявам, че днес системата е много по стабилна, отколкото при Вас. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
Има ли други реплики? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цветанов! Вие управлявате от 2009 г.! Само за една година сте били в опозиция. И искате да кажа, че от 2009 г. досега вина носи БСП?! Е, съжалявам, ама това не може… Няма такова нахалство, бих казал! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
В крайна сметка единствените правителства, които са увеличавали заплатите в сектор „Сигурност“, са били именно правителствата на БСП. И това е истината! Защото последното правителство, което увеличи заплатите в сектор „Сигурност“, бе именно по време на правителството на Орешарски. И това е! И хората го знаят! (Шум и реплики от ГЕРБ.) И хората го знаят! Докато Вас заплатите на хората не Ви интересуват. Така е! Преди това последното най-голямо увеличение беше 2008 г. И Вие го знаете много добре!
Лошото е, че Вие сте управлявали – Вие лично като министър, госпожа Румяна Бъчварова, сега пак министър на ГЕРБ. Проблемите се задълбочават!
Ние тук, като една конструктивна опозиция, ще гласуваме „за“ този Закон, ще Ви помогнем, но в същото време Вие нямате капацитета да решите проблемите в сектора. Благодаря Ви. (Ръкопляскания в „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Стойнев.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Велков. (Възгласи: „Ееее!“ от ГЕРБ.)
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, благодаря за вниманието, че ме слушате!
Бих искал да кажа една арабска поговорка. Ще я кажа на български език. Тя е предназначена за господин Цветанов. На български ще я разберете: „Косми ми поникнаха на езика да Ви обяснявам“.
По време на предизборната кампания, господин Цветанов, включително и в лична среща с Вас, Ви казах, че полицаите от Областна дирекция на МВР – Пазарджик от три години си купуват сами униформите. И на Вашето заявление, че ще назначите толкова хиляди полицаи, Ви казах, че панталони не можете да им купите.
Сега ние сме тук не за друго, ние сме тук да подкрепим справедливите искания и да покажем грижа към онзи, който осигурява гражданската сигурност на България.
Защо се стигна до това гласуване днес? Заради мотивацията и нагласата в българските полицаи за протести. Ако те не бяха заявили своята воля за протест, ние днес нямаше да гласуваме.
Аз вземам думата, за да Ви кажа едно, което онзи ден заяви господин Борисов. Той го каза на ръководството на Министерството: „Два месеца сте дремали – цитирам го точно с ударението – и нищо не сте направили“. Не го споделям това – че са „дремали“, напротив, и че „ето, давам Ви аз 29 милиона”, за да Ви кажа, че не Вие ги давате тези милиони, даваме ги всички ние и да разберете, че и от решението на опозицията зависи този процес!
Затова ние ще Ви подкрепим наистина и българските полицаи ще ни чуят, а Вие как ще ги чуете на 5 юли, това вече е Ваш въпрос. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Велков.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Също няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 754-01-31, внесен от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители на 27 юни 2017 г. – първо гласуване.
Гласували 171 народни представители: за 171, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет единодушно на първо гласуване.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.
Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г. – първи, и Министерският съвет – втори Законопроект, внесен на 13 юни 2017 г.
С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае заместник-председателят на Комисията народният представител Десислава Атанасова.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря, господин Председател.
Колеги, представям Ви:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 702-01-4, внесен от Министерския съвет на 13 юни 2017 г.
На свое редовно заседание, проведено на 21 юни 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието г-н Александър Стефанов – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“; от Върховния касационен съд г-жа Павлина Панова – заместник-председател и ръководител на Наказателната колегия; от Прокуратурата на Република България г-жа Мария Шишкова – заместник на главния прокурор, и от Висшия адвокатски съвет г-жа Емилия Недева – адвокат.
От името на вносителите Законопроектът беше представен от г-н Александър Стефанов.
Законопроектът цели въвеждането на мерки за значително ускоряване на наказателния съдебен процес, ефективно правораздаване при корупционни престъпления по високите етажи на властта, въвеждане на незабавно изпълнение на присъдите, както и допълнителни гаранции за защита на жертвите на престъпления. Предвижда се усъвършенстване на уредбата на бързото и незабавното производство чрез създаване на единен процесуален ред за ускорено разследване в досъдебната фаза и разширяване на приложното му поле.
Със Законопроекта се въвежда и дистанционен разпит на вещо лице по инициатива на пострадалите от престъпления. С измененията и допълненията се предвижда въвеждането на разпоредително заседание, в което ще се решават окончателно въпросите относно допуснати процесуални нарушения в досъдебното производство. Създава се и разпоредба, която задължава съда да обявява в какъв срок ще бъде готов с мотивите към присъдата си. Вменява се задължение за касационния съд да изпраща незабавно препис от решението си на прокурора за изпълнение при ефективно лишаване от свобода. Предлага се, с оглед компетентността и по-голямата специализация на Специализирания наказателен съд, той да решава дела с висока правна и фактическа сложност. Проектозаконът предвижда той да гледа корупционни престъпления, за които са привлечени под отговорност народни представители, министри, председатели на държавни органи, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, националното и териториалното ръководство на Агенция „Митници”, членове на Управителния съвет на Националната агенция по приходите и териториалните директори, областните управители и заместниците им, магистратите, членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите, както и служителите в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Промените в Наказателно-процесуалния кодекс целят защита на жертвите на престъпления, изключване на паралелните наказателни производства в България и в друга държава от Европейския съюз. Законопроектът е изготвен от Министерството на правосъдието в работна група с участието на представители на прокуратурата, съда и адвокатурата и е обсъден на заседание на Съвета по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
Предвидени са и изменения в действащия Наказателен кодекс, свързани с необходимостта от приемане на мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на няколко акта на Европейския съюз.
Бяха представени становища по Законопроекта от Върховния касационен съд и Висшия адвокатски съвет. Становището на Върховния касационен съд е в по-голямата си част положително, като са приветствани законодателните изменения, насочени към ускоряване на наказателното производство. Предложени са и законодателни промени, свързани с прецизиране на съществуващи разпоредби.
Становището на Висшия адвокатски съвет по посочения Законопроект е отрицателно, като според него голяма част от предлаганите промени биха се отразили негативно върху бързината на наказателното производство и ефективността на правосъдието, а друга част би довела до съществено ограничаване на процесуалните права.
В дискусията взеха участие народните представители Симеон Найденов, Християн Митев, Крум Зарков, Димитър Стоянов и Данаил Кирилов.
Господин Зарков и господин Стоянов приветстваха идеята на Министерството на правосъдието за ускоряване на наказателното производство и увеличаване на ефективността на борбата срещу корупцията, но заявиха, че ще се въздържат при гласуването на Законопроекта. Те изразиха своето несъгласие с въвеждането на преклузивен срок във връзка с констатирането на допуснати в досъдебното производство съществени процесуални нарушения, с новосъздаденото задължение на съда за налагане на административно наказание, когато се установи, че извършеното деяние всъщност е административно нарушение, както и с промяната в подсъдността на делата за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висша държавна длъжност.
Господин Митев отбеляза, че одобрява новите правила за ускорено наказателно производство, както и намереното решение за преодоляване на конкуренцията между административно-наказателното и наказателното производство. Той заяви, че парламентарната група на „Обединени патриоти“ ще подкрепи предложения Законопроект, но ще направи предложения за прецизиране на някои от разпоредбите в срока между първо и второ четене.
Господин Кирилов изрази подкрепата си за промяна на подсъдността и прехвърляне на делата за корупция по високите етажи на властта от Софийския градски съд на Специализирания наказателен съд.
От името на прокуратурата заместник-главният прокурор госпожа Шишкова посочи, че специализираните структури са създадени именно при изпълнение на препоръките по Механизма за сътрудничество и оценка и следва да бъдат използвани с максимален капацитет, като призова да се помисли за кадрово и материално обезпечаване на специализираните органи.
В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за“, без „против“ и с 6 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 702-01-4, внесен от Министерския съвет на 13 юни 2017 г.“
Представям и
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 754-01-15, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г.
На свое заседание, проведено на 28 юни 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта.
От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Попов, който посочи, че с предложените изменения се целят промени в процесуалния ред за прилагане на института на предсрочното освобождаване. Предвижда се отнемане на възможността на осъдените на лишаване от свобода сами да преценяват дали е настъпил моментът за предсрочно освобождаване, като се предлага тази преценка да бъде извършвана от органите по изпълнение на наказанието. Предлага се и стесняване на критериите за преценка на основателността на молбата за предсрочно освобождаване чрез заличаване на разпоредбите на чл. 439а, ал. 1 и ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс.
По Законопроекта е постъпило отрицателно становище от Български хелзинкски комитет.
В дискусията взеха участие народните представители Филип Попов, Симеон Найденов, Явор Нотев и Данаил Кирилов.
Господин Найденов отбеляза, че институтът на предсрочното освобождаване е сложен фактически състав и в направените предложения няма разграничителен критерий за кои тежки престъпления ще се прилага и затова няма да подкрепи така внесения Законопроект.
Господин Нотев посочи, че направените изменения и допълнения през 2017 г. предоставят единствено правото на искане на лишените от свобода за предсрочно освобождаване, а преценката за това се прави от съда.
Господин Кирилов изрази своето отрицателно становище към Законопроекта, като подчерта, че с приемането на промените в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража през месец февруари 2017 г. са изпълнени изискванията на редица осъдителни решения срещу Република България на Европейския съд по правата на човека.
След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 5 гласа „за”, 10 гласа „против“ и без „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 754-01-15, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Атанасова.
Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Господин Вигенин, Вие ли ще го представите?
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 702-01-4, внесен от Министерския съвет на 13 юни 2017 г.
На заседание, проведено на 21 юни 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 702-01-4, внесен от Министерския съвет на 13 юни 2017 г.
Законопроектът беше представен пред членовете на Комисията от проф. Николай Проданов – заместник-министър на правосъдието, и господин Александър Стефанов – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“ в Министерството на правосъдието.
Предложените промени в Наказателно-процесуалния кодекс имат за цел да ускорят процесуалното развитие в двете фази на наказателното производство, както и да спомогнат за преодоляването на нормативния недостиг на действащата правна уредба, като същевременно я съобразят с изискванията на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета и Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства.
Настоящият Законопроект предвижда промени в Наказателно-процесуалния кодекс относно делата, свързани с корупция по високите етажи на властта, които се следят с голямо внимание от обществото, както и от Европейската комисия. Специализираният наказателен съд ще бъде отговорен за корупционни престъпления, за които са привлечени под отговорност депутати, министри, председатели на държавни органи, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, ръководството и териториалните началници в Агенция „Митници“, управителят на Националния осигурителен институт, управителят на Националната здравноосигурителна каса, изпълнителният директор и териториалните директори на Националната агенция по приходите, областните управители, заместниците им, магистратите, членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите от Инспектората на Висшия съдебен съвет.
С цел пълното транспониране на Директива 2012/29/ЕС в Наказателно-процесуалния кодекс се въвеждат нови разпоредби относно специфичните нужди от защита на свидетелите. Предвижда се специално основание за назначаване на експертиза в такива случаи и взимане на съответните мерки за избягване на контакт с обвиняемия при разпит, включително чрез използване на видеоконференция или телефонна конференция. Това е от особено значение при специфични уязвими категории лица като малолетни и непълнолетни пострадали, и свидетели.
Предвижда се в Наказателно-процесуалния кодекс да бъдат въведени и изискванията на Рамково решение 2009/948/ПВР. Като израз на правно сътрудничество между държавите членки то следва да повиши ефективността на наказателните преследвания и същевременно да гарантира добро правораздаване съгласно принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателноправни въпроси. Целта е да се предотвратят случаите, при които едно и също лице може да е субект на паралелни наказателни производства в различни държави членки, за едни и същи факти, което създава опасност от постановяване на повече от едно окончателно решение по всяко от тези производства.
Законопроектът също така регламентира и реда, по който се отправят преюдициални запитвания по наказателноправни въпроси. Чрез преюдициалното запитване, като един от основополагащите механизми на правото на Европейския съюз, се предоставя на всички държави членки средство за осигуряване на еднакво тълкуване и прилагане на правото в рамките на Съюза.
Не на последно място, с Преходните и заключителните разпоредби се предвижда допълнение в Административнопроцесуалния кодекс, чрез което да се осигури възможност и на административните съдилища да отправят преюдициални запитвания в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси до Съда на Европейския съюз по реда на новосъздадената Глава тридесет и седма в Наказателно-процесуалния кодекс.
В последвалата дискусия взеха участие народните представители Кристиан Вигенин, Петър Петров и Димитър Аврамов. Заместник-министър Проданов и господин Стефанов отговориха на техните въпроси, свързани с необходимостта от въвеждането на предложените промени в Наказателно-процесуалния кодекс, като поясниха, че част от тях са именно в изпълнение на препоръките към България в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка. Представителите на Министерството на правосъдието увериха депутатите, че работят сериозно и задълбочено за отпадането на Механизма в най-кратки срокове.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага единодушно – със 7 гласа „за”, на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 702-01-4, внесен от Министерския съвет на 13 юни 2017 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Вигенин.
Уважаеми народни представители, чухме докладите на комисиите, през които е преминал Законопроектът, преди да бъде внесен за първо четене в пленарната зала.
Откривам обсъждането едновременно по двата законопроекта.
Има ли изказвания по току-що представените законопроекти?
Но, първо, господин Попов – от името на вносителите на втория Законопроект, заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Накратко ще представя втория Законопроект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, именно касаещ промените в Наказателно-процесуалния кодекс, довели до промени в процесуалния ред за прилагане института на предсрочното освобождаване.
Тези промени очевидно, че не дадоха необходимия ефект. Напротив, според нас, според вносителите на този Законопроект те имат именно обратен, негативен ефект в обществото.
С предоставяне правото на осъдения да сезира съда след изтичането на определен период се постигна осигуряване на практика на достъп до съда на осъдени при определени предпоставки и за особено тежки престъпления, които са били във фокуса на гражданското общество и са предизвикали изключително негативна обществена реакция.
На практика предвиждането на правото на всеки осъден да подаде молба до съда след изтичането на минималния срок на изтърпяване на наказанието, регламентиран съответно в членове 70 и 71 от Наказателния кодекс, доведе до възможността лица, осъдени за тежки престъпления, като отвличане, да получат възможност за предсрочно освобождаване.
Тук не се изпълнява, според нас, една от основните функции на наказателното право, на Наказателно-процесуалния кодекс също, а именно превенцията. Защото усещането в обществото е за безнаказаност. Извършва се тежко престъпление, лежи се няколко години в затвора, след което по молба, по инициатива на престъпника, той може хипотетично да бъде освободен. Това правомощие се предоставя в негови ръце, зависи от неговата воля, а не от органите, които следва да следят за изтърпяване на наказанието.
Знаете в последните месеци какви подобни случаи имаше в България с много тежки обществени последици, което доведе на практика и до разклащане устоите на наказателното право в съзнанието на българското общество, именно защото то не изпълнява една от основните си функции – да води до справедливост, и по отношение на превенцията. Ето защо ние сме внесли този Законопроект и се надяваме да го подкрепите.
Той е необходим за развитието на наказателното право в България, защото след опита, който беше направен за промяна в Наказателно-процесуалния кодекс, видя се, че този опит не сработи.
По отношение на анализа на разходи и ползи – приемането на Закона не е свързано с никакви допълнителни финансови средства.
Административната тежест и структурните промени – в резултат от приемането на законодателната инициатива няма да се наложи извършване на значими административни промени, няма да възникне допълнителна административна тежест, не се въвеждат нови такси или други тежести за членовете на гражданското общество.
По отношение въздействието му върху нормативната уредба – в резултат от приемането на законодателната инициатива няма да възникне необходимостта от промени в други нормативни актове.
Ето защо молим да подкрепите този Законопроект на първо четене. Разбира се, между първо и второ четене, ако не сте съгласни с част от промените, може да направите и своите предложения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Попов.
За представяне на другия проект, внесен от Министерския съвет, има ли желаещ, който да вземе отношение?
Оглеждах се за господин Ципов.
Господин Кирилов, заповядайте, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз няма как да представя Законопроекта на Министерския съвет от името на вносител, но моля под формата на изказване да ми се даде възможност да представя основните акценти в този Законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Така е, господин Кирилов.
Започваме с изказванията.
Имате думата.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Аз ще започна с това, че този Законопроект беше разработван в работна група в Министерство на правосъдието в миналия мандат от двама министри на правосъдие, както от единия министър – Христо Иванов, така впоследствие работата по този Законопроект продължи и от министър Екатерина Захариева.
Законопроектът отговаря на основната необходимост от ускоряване на наказателния процес, от преодоляване на възможността дейците да се отклоняват от изтърпяване на наказанието, включително в тази материя и в тази работа беше включен актуален проблем, който касаеше прилагането на принципа „non bis in idemi“ с оглед постановките на Тълкувателно решение № 3 от 2015 г. на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд.
Колегите, които бяха в миналия парламент, знаят, че по този въпрос ние внесохме Законопроект, който беше подписан от представители на всичките парламентарни групи в Четиридесет и третото народно събрание, тоест принципно тази работа получи общата подкрепа на всичките парламентарни групи тогава.
Ако стане дебат, готов съм да дискутирам всички становища, които са получени досега от страна на заинтересованите институции, включително от Върховния касационен съд, включително от Висшия адвокатски съвет, които сочат – в първия случай необходимост да се подобрят някои разпоредби, а на Висшия адвокатски съвет становищата са по-крайни и критични, но заявявам, че ние имаме готовност да направим предложения между първо и второ четене, впрочем които предложения съответстват на актуалния статут на постигнатото в междуведомствената работна група, за която споменах в началото на настоящото изложение.
Ако някой от ораторите коментира и въпросите на подсъдността по отношение на лицата, заемащи висши длъжности в държавата и въпроса за разпоредителното заседание, които фокусираха един интензивен дебат в Правна комисия, аз ще опитам да взема становище, макар вече да няма да мога да се изкажа, а под формата на реплики. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Кирилов.
Дадени са заявки отляво, но – заповядайте, по поредността на заявките. (Шум и реплики.)
Няма заявки за реплики.
Това беше малко странно представяне. Господин Кирилов направи тази уговорка да преминем към изказвания. Той представи Законопроекта с изказване, доколкото господин Ципов не беше тук. Огледахме се за представители на вносителите… (Шум и реплики.)
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Министър Цачева искаше да присъства. Явно има някакъв проблем…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Продължаваме с изказванията. Вече обявих, че сме ги започнали по повод изказването на господин Кирилов.
Заповядайте, имате думата, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Ще взема отношение и ще се изкажа по Законопроекта, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.
Уважаеми колеги, настоящият Законопроект е продиктуван единствено от желанието за промяна в Наказателно-процесуалния кодекс и съответно в Наказателния кодекс – един друг Законопроект, който внесохме. Беше корелативен към този и очаквахме да вървят заедно, тъй като касаят една промяна в законодателството, която беше направена буквално в последния ден на Четиридесет и третото народно събрание и касаеше начина, по който осъдените, особено за тежки престъпления, имат възможността да кандидатстват за предсрочно освобождаване. Въведе се една възможност те сами да пожелават, сами при определени условия да подават заявления пред компетентния съд, пред администрацията на затвора да бъдат освободени предсрочно. Стигна се до един изключително неприятен случай в нашето общество, в който осъдени за особено тежки престъпления получиха възможността и включително на първа инстанция им беше дадена възможност да бъдат освободени.
Тук искам конкретно да запитам господин Цветанов и ръководената от него парламентарна група. Защо този Законопроект беше отхвърлен в Правната комисия именно от Вашата група, господин Цветанов? Защото нашето предложение целеше да бъде възстановено чувството за справедливост именно в тези хора, които бяха отвличани, тези хора, които излязоха по националните медии и изразиха своето неудовлетворение от факта, че хората, които са ги държали в плен, които са ги измъчвали, които са ги малтретирали, сега имат реалната възможност отново да влязат в обществото под предлога, че вече са интегрирани, че вече са изтърпели необходимото наказание и, виждате ли, могат да бъдат нормални членове на нашето общество.
Аз не знам тук как управляващите ще застанат отново пред тези хора и ще обяснят, че Законопроектът е бил отхвърлен и дава възможност именно на същите хора отново да излязат и да поискат от компетентния съд да бъдат предсрочно освободени, при положение че тежестта на наказанието, която им е наложена, е адекватна на извършеното престъпление и е необходимо да излежат присъдата си в необходимия размер, а в същото време направените промени през месец януари 2017 г. отново ще им дадат възможност те да станат активни членове на нашето общество? Наистина не знам и ще моля тук да ми отговорите, включително като заявка за реплика: как Вие ще застанете пред своите избиратели, пред българските граждани и ще обясните защо на тези хора се дава отново възможност да излязат пред съда и да поискат предсрочно освобождаване и ако са изпълнени необходимите изисквания на Закона, да бъдат предсрочно освободени? Как ще се почувстват именно хората, които бяха отвличани, които бяха малтретирани, на които все още не са намерени къде са парите, които те са дали за откупите? Как ще отговорите, господа? Това искам да разбера от Вас, защото нашето предложение не е нищо повече от това – да лишим от възможност именно такива хора, които са нарушили реда, нарушили са законите и са нанесли изключителна вреда на обществени отношения, да бъдат отново сред нас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Реплики?
Господин Кирилов дава заявка. Заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Иванов, бях поканен от Вас за тази реплика. Ако си спомняте, тук последните два месеца, когато проблемът, за който Вие говорихте, ескалира в публичното пространство, аз бях поставен в ситуацията да обяснявам смисъла на извършените промени, които бяха със Закона за изпълнение на наказанията. Нищо по отношение на предсрочното освобождаване, господин Иванов – и Вие това като добър юрист пеналист го знаете – не се е променило. Единствената промяна е това, че спазихме изискванията на Европейския съд и на 26 решения да има възможност осъденото лице на наказание лишаване от свобода да има възможност самó да подаде искане за предсрочно освобождаване. Защото до този момент, докато влезе в сила изменението през януари 2017 г., осъденото лице, изтърпяващо наказанието лишаване от свобода, нямаше възможност да направи искане от свое име. Имаше много жалби и към съда, и към Правната комисия, и къде ли не, че това лице е с отнети права, че то зависи от действието на някаква комисия, че тази Комисия може да действа по закон, обаче никой не знае точно как действа.
Другото изменение беше, че персонализирахме отговорността на всеки един, който дава становище за пред съда, защото съдът взема решението ще има ли предсрочно освобождаване и респективно в замяна на това наказание, или няма да има. Органът, който решава този въпрос, е съдът. Предпоставките за предсрочно освобождаване са усилени, а не са минимизирани.
Виждам, че ми давате знак, че времето изтича. Аз имам много обяснения по този въпрос. Поканихте ме. Ако искате, и на лично обяснение ще довърша обяснението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Кирилов.
Следваше да дадем възможност на господин Кирилов да развие отговора си. Струва ми се в интерес на всички е.
Има ли други реплики? Не виждам знак.
Заповядайте, господин Иванов – за дуплика се приготвихте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Кирилов! Те ги пускат, господин Кирилов, и вратата да ги пускат отново е широко отворена, защото критериите, които са зададени в последните промени в НПК, са изключително широки, като врата в полето. Мотивите, с които беше внесен тогава Законопроектът да бъдат направени тези изменения, не бяха точно от изискванията на Европейския съюз, че местата за настаняване на лишените от свобода не отговарят на изискванията, а това е ангажимент именно на правителството, на Министерството на правосъдието да направи нормални условия за пребиваване на осъдените лица. Пак питам: как ще отговорите на тези, които са пострадали, и тези, които бяха отвличани, че ние продължаваме да даваме възможност на хората, които са ги малтретирали, да поискат тази или другата седмица, или след месец отново да бъдат освободени? Как ще отговорим на това изискване?
Наистина искам да разбера господин Цветанов беше ли искрен тогава по телевизията, когато така драматично изразяваше своето становище против подобни случващи се неща?
Пак казвам, този Законопроект беше свързан с друг – с изменение на Наказателния кодекс, който ние внесохме, и трябваше да се разглеждат заедно, където изобщо не даваше възможността на именно тези, тежко осъдените, да искат правото да бъдат освобождавани при опредени условия – нещо, което беше направено тогава. Ако направите тази крачка: да отхвърлите този Законопроект, утре отново ще бъдем свидетели как тези „Нагли“, както ги наричахте, и „Килъри“ ще застанат пред съда и ще поискат, защото са доказали по свое усмотрение, че са годни да бъдат освободени и пуснати в обществото. Какво ще последва оттам нататък, това ще бъде Ваша отговорност, уважаеми. Благодаря. (Ръкопляскания от БСП за България.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Уважаеми народни представители, имаше и още една заявка за изказване.
Заповядайте.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми колеги, включвам се в обсъжданията да взема отношение по втория Законопроект за изменение на НПК, направен от народни представители от нашата парламентарна група.
Много могат да бъдат аргументите за подкрепа на такъв Законопроект. Ще се опитам да обърна вниманието Ви върху няколко от тях. И към момента – преди месец февруари 2017 г., когато е направено изменението от предходното Народно събрание и е дадена възможността осъдените на тежки престъпления сами да искат, е имало възможност независим орган, извън ръководителя на затвора, а именно окръжният прокурор, който, знаете, че е член на съдебната система, да направи такова искане. Но такова искане се прави не само когато са изтекли минималните срокове за предсрочно освобождаване, а и когато спрямо лицето се установи, че са изпълнени тези предпоставки, а именно то с поведението си в ежедневието, със спазването на реда в мястото за лишаване от свобода да е показало, че се е променило.
Именно преценката, направена от друг орган, на който законът е поставил изискването да контролира поведението на лишения от свобода, според мен е релевантна.
На следващо място, не трябва да се забравя, че говорим за лица, които в момента са осъдени, с влязла в сила присъда за извършено тежко престъпление – към момента на направеното искане за предсрочно освобождаване се водят осъдени за престъпления, тоест в момента обществото прилага спрямо тях мерки за поправяне. Съвсем нормално е орган, на който е възложено да осъществява тези мерки, да направи преценка доколко спрямо лицето е изпълнена наказателната принуда, целите на наказателната принуда, така че логично е да има такава преценка. Това са моите аргументи.
Моля Ви да подкрепите предложението за изменение в НПК и да върнем положението, защото и общественият натиск е много силен, както каза и колегата преди мен, лица с тежки престъпления спрямо обществото сами да преценяват, че са се променили. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Милков.
Има ли реплики по повод изказването на господин Милков? Не виждам желаещи за реплики.
Други изказвания?
Господин Попов, заповядайте – имате думата.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Първо, няколко думи по отношение на Законопроекта, внесен от Министерския съвет. От една страна, приветстваме желанието за ускоряване на наказателното производство и увеличаване на ефективността на борбата срещу корупцията, но, от друга страна, имаме някои принципни и съществени забележки по отношение на този Законопроект.
Изразяваме несъгласие с въвеждането на преклузивен срок във връзка с констатирането на допуснати съществени процесуални нарушения в досъдебното производство, с новосъздаденото задължение на съда за налагане на административно наказание, както и с промяната в подсъдността на делата за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши държавни длъжности.
Създаването на нарочен съд само и единствено въз основа на функционалността на определен гражданин, тоест с оглед на заеманата от него длъжност, не ни се струва удачно и конституционно съобразно. Когато заемаш определена длъжност – да, първо, престъплението следва да е виновно извършено, разбира се, и да е съставомерно. Това са основните принципи на престъплението. Когато обаче лицето заема определена длъжност – била тя и висша държавна длъжност, това може да е квалифициращо обстоятелство, но не и повод да се създаде нарочен съд, защото тук има привкус на извънреден съд, което, знаете, е забранено от Конституцията. Поради тези причини ние ще се въздържим да подкрепим на първо четене така предложения Законопроект.
По отношение на Законопроекта, който сме внесли от „БСП за България“. Уважаеми народни представители, какви са основните функции на правото? Престъплението е основният юридически факт на наказателното право, защото престъплението е основният юридически факт, който поражда наказателната отговорност. Разбира се, деянието, тоест действието или бездействието, следва да е съставомерно.
По отношение на обществото. Наложените наказания следва да бъдат справедливи, защото само по този начин наказателното право може да осигури генералната си превенция – да въздейства на останалата част на членовете на обществото.
Да, лишеният от свобода има своите права, безспорно. Но къде отива превенцията? Къде са правата на пострадалите? Къде отива справедливостта в крайна сметка? Къде е сигурността на пострадалите от това престъпление, а и на цялото общество? Естествено е, че наказаният ще има устрем към свобода, субективно чувство, че се е поправил и следва да бъде предсрочно освободен. Поправянето на престъпника обаче следва да се постави във волята на други правни субекти, органи, следящи за изтърпяване на наказанието, органи с обективна, а не субективна преценка – чувството на престъпника, че се е поправил – с обективна преценка за поправянето на престъпния деец. Ето защо направихме това предложение, ето защо искаме Вашата подкрепа за това предложение. То касае основни принципи и функции на наказателното право, които вече споменах, една от които е справедливостта и сигурността на обществото като цяло, както и превенцията за извършване на бъдещи престъпления от други членове на обществото, виждайки на практика тази безнаказаност. С това ще завърша своето изказване.
Отново Ви призовавам: подкрепете този Законопроект. Обществото в България има нужда от него. Само на думи да се борим срещу престъпността – била тя битова, организирана престъпност, нещата няма да станат, защото чувството в българското общество е на съвсем другия полюс от желанията и демонстрациите, които правите от управляващото мнозинство. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Попов.
Реплики към изказването на господин Попов? Няма реплики.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Цветанов – имате думата за изказване.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Смятам, че по тази тема не трябва да има спекулации, а трябва действително да търсим най-прагматичното и най-доброто за обществото и действително да има истинско възмездие за тези, които са извършили тежки престъпления.
Всички знаем как се стигна до изменението в НПК и на нормата, която в момента обсъждаме. Знаете, че и в момента, и преди, и в бъдеще съдът ще бъде този, който ще решава дали някой трябва да бъде освободен предсрочно.
Понеже има сериозна чувствителност в обществото и можем да бъдем подведени от манипулативно поднасяне на фактите и обстоятелствата, от парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепим двата законопроекта и Законопроекта, внесен от „БСП за България“. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.) Убеден съм, че в градивен диалог между първо и второ четене ще се направят допълнителните консултации, срещи, ще се вземе експертно мнение и от Министерството на правосъдието, разбира се, и от неправителствените организации, защото в никакъв случай не трябва да имаме различия по тази тема. Трябва да търсим консенсуса, който може да ни даде възможността да бъдем полезни с решенията, които взимаме тук, в парламента. Действително нека търсим повече политически консенсус в законопроектите, които се приемат.
Колеги, предлагам да го подложим на гласуване, ако няма други изказвания, разбира се. Смятам, че същественият професионален дебат трябва да се води между първо и второ четене. След разговори, които проведох и с председателя на Правната комисия, той ще създаде необходимата среда, за да се направи този диалог. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Цветанов.
Има ли реплики по повод изказването на народния представител Цветан Цветанов? Не виждам заявки за реплики.
Има ли други изказвания? Да приемем, че се съгласяваме с постъпилото предложение, макар и неформално. Не виждам, желаещи за изказвания.
Приключваме обсъждането на двата законопроекта и преминаваме към тяхното гласуване.
Моля, квесторите, поканете народните представители в залата, предстои гласуване.
Ще гласуваме поотделно двата законопроекта.
Първият Законопроект по реда на внасянето е с № 750-01-58 от 14 юни 2017 г. Вносител е Министерският съвет на Република България.
Моля да гласуваме.
Гласували 160 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 58.
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, пристъпваме към гласуване на втория по ред Законопроект № 750-01-42 от 1 юни 2017 г. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 160 народни представители: за 155, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието. (Ръкопляскания от „БСП за България“ и ДПС.)
Господин Кирилов, заповядайте за процедура.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! С оглед дебата и както заяви господин Цветанов, необходимостта от по-широк експертен дебат във връзка с приетите законопроекти на първо четене, предлагам срокът за предложения между първо и второ четене по тези законопроекти да бъде десетдневен, след като обявим общия доклад по двата законопроекта. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря за предложението.
Надявам се, че всички в залата разбрахме предложението на господин Кирилов, то е в името на по-добрата подготовка, преди второ четене в залата на двата законопроекта, които ще бъдат внесени с общ доклад.
Моля да гласуваме предложението на господин Кирилов.
Който е съгласен с това предложение, моля да заяви гласа си.
Гласували 153 народни представители: за 152, против 1, въздържали се няма.
Предложението за удължаване на срока между първо и второ четене е прието.
Благодаря Ви.
С това изчерпихме законодателната програма преди почивката.
Почивка до 11 часа, когато продължаваме с Парламентарен контрол по предварително обявения ред.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги!

Продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 23 юни 2017 г. до 29 юни 2017 г.:
1. Постъпило е питане от народните представители Халил Летифов, Ерол Мехмед, Сергей Кичиков, Ихсан Хаккъ към Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, относно политика на Министерството на образованието и науката относно безопасност на движението по пътищата. Следва да се отговори в пленарното заседание на 7 юли 2017 г.
2. Постъпило е питане от народните представители Анелия Клисарова, Иво Христов, Николай Цонков, Стоян Мирчев към Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, относно изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Следва да се отговори в пленарното заседание на 7 юли 2017 г.
3. Постъпило е питане от народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към Николай Петров – министър на здравеопазването, относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в Спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на Спешната медицинска помощ. Следва да се отговори в пленарното заседание на 7 юли 2017 г.
Писмени отговори от:
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Йордан Младенов;
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Веселин Марешки;
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Боряна Георгиева;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Николай Сираков и Иглика Събева;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Любомир Бонев;
- министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народния представител Светла Бъчварова;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Светла Бъчварова и Румен Георгиев;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Пенчо Милков;
- министъра за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Жельо Бойчев;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов;
- министъра на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Ирена Анастасова;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Миглена Александрова;
- министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народния представител Миглена Александрова;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Георги Търновалийски;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Красимир Янков;
- министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народните представители Весела Лечева и Иван Ченчев;
- министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Кристина Сидорова;
- министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Теодора Халачева. (Реплика от народния представител Корнелия Нинова.)
Процедура?
Заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Господин Председател, поисках процедура на основание чл. 99 от Правилника за работа на парламента, в който пише, че на питания се отговаря задължително в срок до 14 дни от регистрирането им, с възможност министър-председателят да поиска продължаване на срока не повече от седем дни от тези 14.
На основание чл. 96 председателят на Народното събрание уведомява незабавно министър-председателя за питането и го информира за заседанието, на което той трябва да отговори. Наблягам на думата „трябва“. Защо? Задала съм питане на 5 юни към министър-председателя Бойко Борисов. Четиринадесет дни по Правилник плюс седем за отлагане изтекоха на 26 юни.
По същество. Питането ми е за приоритетите на българското председателство и позицията на премиера и правителството по петте сценария за развитие на Европа, предложени в Бялата книга. В последните дни се занимаваме с председателството на друго, много ниско равнище – на обществени поръчки, плочки, съмнения за корупция и така нататък.
Колеги, пропускаме голям шанс за България. Бихме искали да поставим въпроса за политиките и приоритетите и това е начин да спасим председателството.
Затова настоявам, господин Председател, да изпълните поне изискването на Правилника в чл. 101, в който се казва, че министър-председателят е длъжен – длъжен, наблягам отново на думата, в 10-дневен срок да се яви лично пред Народното събрание и да даде обяснение за неизпълнение на своето задължение.
Господин Главчев, 10-дневният срок по този законов текст изтича в следващия четвъртък. Настоявам да осигурите министър-председателя лично, както изисква Законът, да дойде да обясни защо не го изпълнява и да се опитаме заедно наистина да наложим политиките по европредседателството като приоритет. Защото, колеги, по тази тема ние обявихме от първия ден, че имате нашата подкрепа, така ще остане и до последния, но по политики и по приоритети, а не по обществени поръчки, кражби и далавери. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, госпожо Нинова.
Министър-председателят е ползвал правото си за отлагане с една седмица.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България, от място): Изтече!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изтекла е, да. Следващите две седмици, както и днес, както и предишната е на международни участия, международни срещи именно във връзка с председателството. Има писма, аз съм Ви ги прочел вчера и предишния четвъртък. Медиите всъщност отразяват какво се случва и мисля, че бихте могли да проявите разбиране. Но ако не,… (Реплики на народния представител Корнелия Нинова.) Благодаря Ви.
Продължаваме с декларация от името на парламентарната група на Движението за права и свободи.
Заповядайте, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Преди дни за пореден път станахме свидетели на брутална агресия в Асеновград, която Движението за права и свободи остро и категорично осъжда. Призоваваме за предприемане на спешни действия от компетентните органи в държавата.
Последвалото напрежение само по себе си е тревожен знак за състоянието на обществото и е крайно време всички да погледнем реалността в очите и с общи усилия да осигурим мирното бъдеще за нашите деца.
За пореден път заявяваме, че осъждаме всякаква форма на агресия, както и за пореден път успоредно алармираме и поставяме въпроса за предпоставките, които създават такъв тип агресия в обществото. За да се преборим с агресията, трябва да се преборим с предпоставките, които създават такъв модел на поведение. Когато в държавата се толерират хора, които публично демонстрират своята омраза и имат агресивно поведение, това е определен сигнал към обществото.
Налагането на езика на омразата, насаждането на омраза, официализирането на омразата е на път да създаде проблем на демокрацията в страната ни. И не само! Симптомите са повече от тревожни.
Всъщност какво имам предвид? Ясно казано: „Пожар не се гаси с бензин“. Ще посоча само няколко заглавия в медиите. „Вицепремиерът Валери Симеонов отложи тристранка, за да се разправя с циганите в Асеновград“, Симеонов: „Да търсят къща по къща биячите в Асеновград“. Пак от медиите: „Държавните органи имат пълната политическа подкрепа…“ (Реплика от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата!
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: „…да издирят биячите в Асеновград къща по къща в циганския квартал. Никакви компромиси.“ „В рамките на това управление има и ще продължава да има по-различен подход към междуетническите проблеми.“ Това каза на среща Симеонов по време на среща с протестиращите граждани в Асеновград. Той обясни, че инцидентът в района на язовир „Четиридесетте извора“ е възникнал на битова основа, но е прераснал в етническо противопоставяне. Това също е цитат от медиите.
Независимо от предупрежденията от наша страна, наблюдаваме неглижиране на проблема с агресията като цяло в обществото, за проявите и актовете на омраза и етническо противопоставяне. Няма да се откажем да поставяме проблема за решаване. Искаме и дебат по тези въпроси както в нашия парламент, така и в Европейския парламент.
Не трябва да пропиляваме шанса си след 28 години мирен преход да захвърлим постигнатото и да пренебрегнем една работеща уникална формула, получила и международно признание: Българския етнически модел.
Ние от ДПС искаме да заявим нашето разбиране по отношение на компетентните държавни органи. Те трябва спокойно и професионално да вършат работата си, без да допускат политическа намеса. Когато така професионално изпълняват своите високоотговорни държавни функции, органите не се нуждаят от политическа подкрепа. Тя им се дължи и така е винаги, независимо дали се преследват деяния на вицепремиери или на обикновени граждани.
Обръщам се отново към основната политическа сила, която носи отговорност за управлението в страната. Липсата на първите седем години, казано в най-лека форма, няма да намали отговорността на най-голямата политическа сила. И не говорим в далечна перспектива, а съвсем скоро.
Кой дава мандат на вицепремиер да определя инцидента като етническо противопоставяне и дори в момент като този отново да противопоставя отделни групи от населението с изрази, цитат от медиите: „Аз съм на Ваша страна, и не само аз!“?
РЕПЛИКА ОТ ОП: А биячите?
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Уважаеми основни управляващи, нека да не забравяме, че има закон и докато тече разследване, подранилите изводи и констатации са по-скоро внушения и не са в интерес на авторитета на органите и могат изключително много да навредят.
Ще спра с позоваването на закона, без да коментирам основни принципи, залегнали в нашата Конституцията. В противен случай би трябвало да попитам: да блъскаш, а ако използвам цитат: „да изблъскаш“, възрастна жена или хора от цял автобус и да не носиш отговорност, на какво основание е?
Няма да продължавам с демонстрацията на незачитане на основни права и на закона в чий интерес е. Ще оставя без коментар дори изявлението, че в рамките на това управление има и ще продължава да има по-различен подход към междуетническите проблеми. Това изявление носи допълнителен заряд и по-скоро се асоциира с друго, различно от решаване на проблема. Има база за това, създадена през цялото битуване на конкретната политическа формация и нейния представляващ.
Основни носители на отговорността, нашите въпроси са по-скоро и основно към Вас: нека да осъдим агресията и омразата в техните различни проявления, нека изискваме прилагането на закона и наказването на установените виновници за такива деяния. В същото време да изискваме всеки орган в рамките на своята компетентност да действа и да се произнася в рамките на законовите си компетенции и да не забравяме основната мисия като политици – да успокояваме обществото, за да не се нагнетява допълнително напрежение.
И още нещо, да отчитаме, че наказателната отговорност е лична и заради етническата принадлежност на провинили се лица или на престъпници да внушаваме колективна отговорност на цели етнически групи е крайно опасно и противоречи на закона. И не само не следва да толерираме, а трябва да пресичаме всяка възможност за подобни внушения.
Не е излишно да повторя: „Пожар с бензин не се гаси“. В противен случай вече няма да има нужда да се поставя въпросът: има ли държава, която да гарантира правата и свободите на своите граждани?
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Движението за права и свободи, осъждайки остро всяка проява на разделение и омраза, всяка демонстрация на нетолерантност, етническо и верско противопоставяне, призовава Народното събрание да подкрепи нашата декларация и всички компетентни органи незабавно да предприемат мерки за наказване на виновниците.
Крайно време е да направим дебат и по въпроса относно състоянието на демокрацията в страната, за състоянието на обществото, различните форми на агресия, заплахата за мира и демокрацията в страната и мерките, които държавата предприема за справяне с проблема.
Мирът и демокрацията са ценности, които ние трябва да защитаваме с всички сили. Няма нищо по-важно от разбирателството и мирното съжителство на всички етноси в страната, за да можем с обединени общи усилия в заедност да постигаме напредък. Това е дълг и отговорност на всички политици, на всички органи в държавата, на всички граждани! С най-голяма сила това важи за тези, които са във властта и управляват държавата. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
МИЛЕН МИХОВ (ОП): Високоуважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Две поредни декларации на парламентарна група в рамките на три дена, първо, квалифицира едно събитие, днес искат да квалифицираме друго събитие.
Уважаеми дами и господа, в последните дни ескалира напрежение в Асеновград, провокирано от безчинството на самозабравила се група цигани, които арогантно и с особена дързост, според обвинението на прокуратурата – цитат: „нападна с колове, камъни и лопати български деца, спортуващи в язовира на Асеновград“. Ако случилото се край язовира е ужасяващо дързък инцидент, то последвалото сбиване пред болницата в града, където озверяла тълпа от около 150 цигани се разправя с вече пострадалите деца, техните родители и нагло, цинично и брутално демонстрира безнаказаност, то циганите от квартал „Лозница“ в Асеновград са поредните, които показаха ясно, че живеят в паралелна държава, че нямат страх от закона и че за тях важат единствено правилата на техния племенен род.
Тези нагла проява на насилие е вследствие на почти 30 -годишната политика на държавата на търпимост към беззаконията, даване на безгранични права на тази етническа група, без да им бъдат вменявани задължения. Кой е в основата на това? Всеки знае отговора – псевдолиберална политическа формация, която уж се бори за права и свободи, и плеяда псевдолиберали, които атакуват органите на държавата със заклинания за дискриминация, ксенофобия и при всеки опит да се наложи някакъв ред оспорват това. Същите, в чиито джобове потекоха милиони левове на всякакви грантови схеми, усвоиха успешно стотици милиони за ромското включване, а като наследство от действията си оставиха стотици гета, като язви върху снагата на България; оставиха неграмотно и оскотяло население, чиято вярност при гласоподаването – по време на избори, им струва дребни пари.
Нека заявим ясно: те, псевдолибералите, псевдозащитниците на човешки права, клеветящи България в Европейския съюз и бранещи циганизацията на страната ни, са в основата на това законът на гетото да поставя под въпрос закона на държавата. Те са причината за Катуница, Гърмен, Асеновград.
Дами и господа, преди 10 години в квартал „Моленбек“ в европейска Белгия и нейната столица Брюксел, държавата се оттегли и там не влизаше полиция. Вследствие на това населението се радикализира и либералната европейска толерантност се взриви на летището „Завентем“ на 22 март 2016 г.
Напомняме, че българската държава се оттегли от гетата в България и кълновете на радикалния ислям са поникнали в махалите на Пазарджик, Пловдив и Асеновград. Делото за радикалния ислям се точи вече години и присъдите са неадекватно ниски.
С оглед на всичко дотук ние, като част от управляващото мнозинство, заявяваме категорично, че трябва да се вземат всички необходими мерки и с абсолютна безкомпромисност да се гарантира общественият ред. Ще насочим всички усилия на държавата, за да се наложи чувството за държавност, ред и законност във всяко кътче на родината ни! Държавата трябва да предприеме всички действия по премахването на незаконните къщи от махалата в Асеновград, а и навсякъде другаде и да изсели всички онези хора, които нямат адресни регистрации и са се самонастанили незаконно. Трябва да се вземат всички необходими мерки да се възстанови редът и да се демонстрира твърда решителност, че всички български граждани имат еднакви права, но и еднакви задължения. Търпимостта към което и да е било незаконие днес, утре ще се взриви така, както вече виждаме в Западна Европа. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Обединени патриоти“ .)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Михов.
Заповядайте, господин Ибрямов – по начина на водене, процедура.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Господин Председател, госпожи и господа народни представители, взимам по начина на водене.
Господин Председател, позволихте от най-високата трибуна в Република България българските граждани да бъдат причислявани към една общност и да ги притесняват по най-грубия начин.
Защото не наричате „варварин“ или „грубиянин“ човека, който нападна жените на заместник-главния мюфтия в Република България,…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: По начина на водене, господин Ибрямов.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: …защо не наричате детето, което нападна учителката и я нарече „фашист“, с фашистки поздрав?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: По начина на водене, господин Ибрямов.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ: Да, по начина на водене.
Господин Председател, Вие сте пръв сред равни, затова не позволявайте на народните представители да квалифицират български граждани с обидни думи, защото това не е допустимо в българския парламент! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Ибрямов.
Още един път ще изразя убеждението си, че когато има декларация от името на парламентарна група, няма да се намесвам в това, което се говори от нейно име. Ако беше индивидуално изказване, макар че доста се замислях на моменти дали да не направя забележка, но, ако кажете коя дума е обидна от всичките думи, които казах тук…Но, нека не влизаме в спор.
Заповядайте, за декларация, господин Стойнев, от името на парламентарната група на „БСП за България“.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър!
Уважаеми колеги, в сряда парламентарната група на „БСП за България“ гласувахме за предложението на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ за увеличението на минималната пенсия от 1 юли на 180 лв. и на 200 лв. от 1 октомври. Тази промяна ще я усетят около 600 хиляди пенсионери и с това правителствената политика за доходите през 2017 г. е изчерпана. Не звучи като повод за гордост, но вероятно е подходящо за публични хвалби и отчитане на дейност.
Подкрепихме Ви, колеги от управляващото мнозинство, защото 2 милиона и 200 хиляди български пенсионери наистина нямат вина, че толкова можете и сериозно издишате в политиката за доходите.
Подкрепихме Ви и заради хората – нашите майки и бащи, които са строили тази държава, въпреки че Вие гласувахте против предложението на „БСП за България“ за преизчисляване на пенсиите. Ето това предложение щеше да реши несправедливостта и да премахне голямата ножица между старите и новоотпуснатите пенсии. Ето така хора, упражнявали една и съща професия и с еднакъв осигурителен стаж, щяха да получат много по-справедливи доходи за целогодишния си труд.
Разликата между Вашето и нашето предложение е безкрайно ясна. Вашето е лесно решение, с неголям и противоречив ефект, подкрепящ само тези, които са били най-малко коректни към осигурителната система.
Второто, нашето предложение, колеги, вече е политика. Страшното тук не е само отношението към пенсионерите, а че мнозинството в българския парламент се задоволява с имитация на политика и решение на парче.
Страшно е, че не мислите за цялостната политика на доходите, за бъдещето на пенсионната и осигурителна система.
Колеги, за няколко минути се абстрахирайте, че сте управляващи. Помните ли как по време на предизборната кампания обикаляхте страната с обещания за минимална пенсия от 300 лв. и за преизчисляване на всички пенсии като разумна и необходима мярка? Днес вече забравихте обещаното. Най-страшното нещо в политиката е да лъжеш избирателите и да не спазваш обещанията си. (Реплики от ГЕРБ и ОП.)
Нека колегите от ГЕРБ и „Обединени патриоти“ се върнат в реалността при фактите такива, каквито са – близо 39 лв. повече ще получат едва 547 хиляди пенсионери, а останалите милион и половина български пенсионери няма да получат нищо.
С формулировката си в приоритетите за управление при съставянето на правителството ГЕРБ и „Обединени патриоти“ обещават преизчисляване на пенсиите, но вече е ясно, че нямат никакво намерение да изпълняват ангажимента си към огромната част от българските пенсионери. Нещо повече – те цинично противопоставят пенсионерите за осигурителен стаж и възраст на пенсионерите с пенсии за инвалидност: ще дадем на добрите като накажем лошите. Но ако въобще има неправомерно отпуснати инвалидни пенсии, за това имат вина правителствата, а ГЕРБ управляват 7 от последните 8 години.
В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г., качена на страницата на Министерството на финансите през май 2017 г., тоест преди няколко месеца, отново всички социални плащания се замразяват. От нея е видно, че правителството предвижда за следващите години увеличението на пенсиите да е в рамките на около 2,5% годишно. Това ще доведе до увеличение на бедността и неравенствата, до нарастващо и натрупващо се изоставане на пенсиите за трудова дейност на лица с еднакъв осигурителен принос. Отново се противопоставят поколения и групи хора. Това ли гарантира предвидимост и спокойствие на хората в дългосрочен план, както сте написали във Вашите управленски намерения, защото програма нямате?
Нещо повече, колеги, от вчера има и нов скандал, който бушува и който ще изригне. Затова ние ще настояваме в пленарна зала да бъде изслушан д-р Глинка Комитов, защото вчера той е подал оставка. Става въпрос за управителя на НЗОК. Нов скандал, който Вие може би сте хората, които сте го създали, и ние искаме да разберем каква е причината за неговата оставка и защо човекът не може да се справи при Вашето управление.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Лични причини.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: От ГЕРБ и „Обединени патриоти“ често ни задавате въпроса за нашата политика за увеличаване на пенсиите. Сега ми позволете да Ви напомня как ние сме подпомагали българските граждани.
През 2008 г. от 1 юли за първи път се въведе швейцарското правило – осъвременяването на пенсиите в съответствие с инфлацията и ръста на осигурителния доход. От 1 октомври 2008 г. всички пенсии се преизчислиха със средния осигурителен доход за 2007 г. Това доведе до средно увеличение на пенсиите за осигурителен стаж и възраст с 22%.
През 2009 г. от 1 януари се увеличи минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст с 10%. От 1 април се увеличи коефициентът за тежест на всяка година осигурителен стаж от 1 на 1,1%. Това доведе до ново увеличение на размера на пенсиите. От 1 април се увеличи размерът на максималната пенсия от 490 на 700 лв. От 1 юли с 9% се осъвремениха пенсиите.
За целия управленски мандат 2005 – 2009 г. размерът на минималната пенсия се удвои. Размерът на средната пенсия, колеги, нарасна с 90%. Размерът на максималната пенсия нарасна с 67%. Започна изплащането на коледни добавки за пенсионери. Забележете – те бяха в размер на 150 лв. за всеки един български парламент.
Правителството на Орешарски юни 2013 – август 2014 г. Възстанови се швейцарското правило, което Вие гордо замразихте по време на Вашето управление през 2009 – 2013 г. Увеличи се минималният и максималният размер на пенсиите. Спря се необоснованото увеличение на осигурителен стаж и възраст за пенсиониране – една наистина пагубна реформа, която Вие продължавате и до ден-днешен. Ние заявяваме, че стаж и възраст ще бъдат замразени.
Ето това е политика, дами и господа управляващи.
Парламентарната група на „БСП за България“ настоява за цялостна политика за развитието на пенсионната и осигурителната система и за преизчисляването на всички пенсии като част от тази политика.
Питате ни: къде са парите? В шумно рекламирания бюджетен излишък или в Програмата за саниране, за която има милиарди левове, но и още толкова съмнения за разходването на средствата.
Пенсиите в България са ниски. Голяма част са на критичната граница на бедността. И най-високите трудно стигат за достоен живот, за храна, лекарства, сметки. Повтаряме го непрекъснато, но, за съжаление, Вие не го разбирате. Затова Ви даваме още един мотив – ниските доходи на пенсионерите са проблем и за техните деца. Активното поколение, което трябва да осигури собствените си деца, е принудено да отделя, за да помага на своите родители. Така още една огромна група от обществото е въвлечена в този проблем и ще страда от късогледата Ви управленска политика.
Избрани сме тук всички заедно, за да правим политика, а не да имитираме грижа, както Вие го правите. Подобряването на живота на хората – това е голямата цел на „БСП за България“, за която ние работим. Искрено се надявам, че един ден тази цел най-накрая ще бъде и Ваша. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Още една декларация.
От името на парламентарната група на Политическа партия „Воля“ думата има народният представител Веселин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За никого не е тайна разграбването на бюджетите на болниците, когато в различни болници за едно и също лекарство се плаща по някой път в пъти по-скъпо, отколкото в други болници. Същото е с разграбването на бюджета на МВР за горива. Зададох въпрос на господин Радев и ще си позволя да Ви прочета отговора.
Отговорът е на въпроса: при различни цени в рамките до 40 ст. разлика в различните региони, МВР възползва ли се от тези цени, или плаща навсякъде по възможно най-високата цена и всъщност всички ние плащаме ли по най-високата цена, за да пълним джобовете на картела?
И чуйте отговора:
Закупуването на автомобилни горива за нуждите на Министерството на вътрешните работи се извършва с карти за безналично плащане чрез сключване на договор за централни доставки. Договарянето на търговските отстъпки от трайните търговски цени при доставките на горива се осъществява по реда на Закона за обществените поръчки. Изборът на изпълнителя за доставка на автомобилни горива чрез карти се извършва от централния орган за покупки на Министерството на финансите по реда на еди-кой си член. Министерството на вътрешните работи, като индивидуален възложител, провежда минимум процедури за доставка на горива чрез покани до избрани доставчици на основание сключено рамково споразумение между тях и министъра на финансите на Република България след проведена обществена поръчка по реда на ЗОП.
Годишният разход за горива е различен през всичките години и се обуславя от различни фактори като брой на структурите, брой на автомобилите, криминогенна, метеорологична, политическа и всякаква друга обстановка.
Що се отнася до въпроса Ви, касаещ сключени договори и с кои бензиностанции, Ви информирам за следното: да, има сключени договори, но не с бензиностанции, а с избрани доставчици, отговарящи на комплекс от критерии за нуждите на държавната администрация при определен ред. Договорите са общодостъпни в официалния сайт в профила на купувач, възложител и така нататък.
Разбрахте ли нещо? (Реплики: „Не, не!“) И аз не разбрах нищо. (Смях, оживление.) И българският народ не разбра нищо. Но това е свързано с тези събития, които са в момента и в Асеновград, защото с разграбен бюджет на служителите на МВР от един, втори, или трети картел или монополист, всъщност не остават пари за мотивация на служителите да си свършат работата и да не се допускат тези неща.
И докато за стипендиантите на картела като Вальо Ахчиев, или Ревизорката това е нормално – да изкарват нормална информация, или да прикриват вярната информация, то аз питам: има цензура, невъзможност на министъра на вътрешните работи да достигне до информацията или страх от това да изкара реалната информация, че в момента в региони, където цената на колонка е с 40 стотинки по-ниска, МВР плаща с 40 стотинки повече. Ние плащаме с 40 стотинки повече, за да ограбваме парите на МВР и да пълним джобовете на картела.
Затова аз призовавам министър-председателя да даде гръб на министъра си на вътрешните работи, да му даде силата, а ако той пък има и смелостта, да излезе и да ни покаже реалните неща, за да разберем всъщност какво се случва поне с част от нашите и на целия български народ пари. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“ и „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки. Това беше и декларация от името на парламентарната група на Политическа партия „Воля“.
Преминаваме към разискванията:
Първото е във връзка с питане на народните представители Таско Ерменков и Иван Генов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно актуалната политика на Министерство на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България.
На питането от народния представител Таско Ерменков и народния представител Иван Генов е отговорено в заседанието на 16 юни 2017 г., – петък. На същото заседание 51 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ са внесли предложение за разисквания по питането заедно с Проект за решение. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за следващото заседание за парламентарен контрол – 23 юни 2017 г., но поради отсъствие от страната на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, председателят на Народното събрание пренасрочва разискванията по питането за следващото заседание на парламентарен контрол – 30 юни 2017 г., а именно днес.
Предложението за разисквания по питането и Проекта за решение са изпратени на народните представители в електронен вид на 16 юни 2017 г., петък. Внесен е и втори Проект за решение от осем народни представители от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ на 29 юни 2017 г., четвъртък и същият е изпратен в същия ден на народните представители в електронен вид.
Внесени проекти за решение, които следва да се гласуват:
1. Проект за решение, внесен от 51 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“, с № 754-00-36 от 16 юни 2017 г., регистриран е в 9 часа и 39 минути.
2. Втори Проект, внесен от осем народни представители от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, с № 754-02-63 от 29 юни 2017 г., регистриран е в 14 часа и 56 минути.
От вносителите на Проекта, имате думата, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаема госпожо Министър, питането ни, както беше отбелязано, което беше направено на 16 юни 2017 г. и което прераства в днешните разисквания, беше предизвикано от последните решения на Европейската комисия по повод рязкото ограничаване на парникови газове, емитирани от енергетиката. Наясно сте, че тези ограничения на практика означават закриване на ТЕЦ-овете в България и удар по над 10 000 работещи в държавните предприятия в този сектор. Към тях трябва да прибавим и около 3000 човека, заети в ТЕЦ 1 и 3 в „Брикел“. Допълнително много малки и средни предприятия работят в региона, обслужвайки дейността на енергийните предприятия. Всъщност става въпрос за над 100 000 активно заети в този регион, които ще останат на улицата, ако не се предприемат адекватни и навременни мерки.
За информация на народните представители в залата ще спомена, че вчера се състоя заседание на Комисията по енергетика съвместно с председателя на Комисията по околната среда и министрите Теменужка Петкова и Нено Димов, представители на мини „Марица изток“, на ТЕЦ 1, 2 и 3, посветено на този въпрос и няма да скрия, че съм удовлетворен от това заседание на Комисията по енергетика и от заявената от Вас, госпожо Министър, готовност правителството на Република България да работи за запазване живота на топлоелектрическите централи, знаейки какво означава това не само като работни места, но и въобще като структуроопределящи за нашата икономика.
Госпожо Министър, проблемите на електроенергийната сигурност не могат да бъдат ограничени до или да се изчерпят само с проблемите на въглищни централи и мини, а проблемите на енергийната сигурност да се идентифицират само с електроенергийната такава. Днес ние като страна сме изправени пред огромно предизвикателство – да гарантираме не само електроенергийната сигурност на България, а въобще да гарантираме сигурността на енергийните доставки, в това число и газови и нефтови.
Ако днес ние не предприемем правилните действия, ако днес ние като политици не намерим правилните решения и не се обединим около тях, утре следващите поколения няма да ни простят това. Енергетиката е силно иновационна система и решенията и действията, които се предприемат днес, имат своите резултати и последствия след и за десетилетия. Ако днес се изкушим да политиканстваме, ако отново загърбим националния си интерес и се снишим без да направим опит за защитата му, утре България няма да има базови мощности. Утре България ще се превърне в газовия апандисит на Европа, който лесно и безболезнено може да бъде отрязан. Утре вместо да сме един от енергоразпределителните центрове в Европа, използвайки стратегическото си географско положение и който ще има и стратегическо регионално значение, ще се превърнем в просяк, очакващ някой да му направи подаяние. Вместо да изнасяме, ще внасяме електроенергия, вместо да реализираме енергийни проекти, които да генерират национална и регионална сигурност, ще се превърнем в елемент на нестабилност и за региона, а изхождайки от предстоящото енергийно обединяване в Европа, и на Европа като цяло.
Госпожо Министър, дами и господа народни представители от управляващото мнозинство, ние не сме наивни и знаем, че имаме неизгладими политически различия с Вас и по отношение на доходите на хората, и по отношение на ролята на държавата в икономиката, и по много други ключови проблеми, но има области от национално значение, които трябва да ни обединяват. Една от тези области е националната сигурност, а тя включва в себе си и енергийна сигурност.
Внесохме това предложение заедно с Проект за решение, защото освен нашите виждания и очаквания по проблема за енергийната сигурност и по отношение на нашето решение искаме да чуем мнението на колегите и от другите парламентарни групи. Искаме да чуем техните въпроси и отношение към проблематиката, свързана с енергийната сигурност.
Искаме, госпожо Министър, да чуем и Вашите отговори на тези въпроси. Нещо повече – искаме и се надяваме не само ние да го искаме, но и всички тук в тази зала да чуят и отношението на министър-председателя ни по въпроса на енергийната сигурност на България като елемент от националната ни сигурност. Изхождайки от факта, че той е този, който ръководи и координира цялостната дейност на правителството, сме внесли нашия Проект за решение и се надявам да ни подкрепите при приемането му. Така, от една страна, ще защитим факта, че сме парламентарна република, а от друга, ще имаме възможност да чуем и самия министър-председател какво мисли по този жизненоважен въпрос, свързан с националната ни сигурност като цяло и енергийната такава в частност.
Ще си позволя, тъй като не беше прочетен текстът на нашето Решение, самият текст без преамбюла, ще прочета какво пише в него: Реши – Народното събрание, разбира се, възлага на министър-председателя на България в срок до“, оригиналния текст чета: „до 7 юли 2017 г. да представи в Народното събрание информация относно предприетите от правителството на Република България мерки за гарантиране на енергийната сигурност на страната в контекста на решенията на Европейската комисия за намаляване на парниковите емисии от топлоелектрическите централи в Европа, в частност в България“.
И нека да бъде – приемането на едно такова консенсусно решение от парламента първата от много години насам крачка в посока обединяване около национално значими теми. Няма друга област, толкова зависима от единението, колкото националната сигурност на България. И още един път подчертавам: и енергийната, като елемент от тази национална сигурност.
Надявам се и ние, народните представители, и Вие, госпожо Министър, да бъдем на висотата на очакванията на народа, ни защото наистина проблемите са огромни. Проблемът с въглищните централи е изключително важен и той би трябвало да намери своето решение не в отлагане във времето, а в запазването им, колкото се може, не колкото се може, а колкото позволяват техните технологични възможности за работа.
Нека да обърнем внимание между другото, ако не възразявате, в тази дискусия и на другите елементи от така наречената „енергийна сигурност“, за да можем днес да използваме пълноценно времето, в което да чуем нашите различия, да чуем нашите мнения и да намерим решенията, които ще ни позволят в бъдеще да бъдем страна, която продължава да е сигурна в енергийните си доставки, страна, която излъчва сигурност, а не нестабилност. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Имаме и втори Проект за решение.
Моля да го представите.
Заповядайте, господин Николов – от парламентарната група на ГЕРБ.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Ние, нашата парламентарна група, предложихме алтернативен вид на това решение.
Първо, бих искал да благодаря на министър Петкова, защото тя много ангажирано проведе вече няколко срещи в Министерството на енергетиката и показа не само ангажираност, а бих казал, влезе много в проблема и започна да търси решение по въпроса. Всички парламентарни групи се обединихме и заедно с господин Ерменков предложихме това изслушване да е вчера на Комисията по енергетика, която също показва съпричастност.
Искам само да спомена, че срокът, който сте предложили във Вашето решение, при условие че още не е излязло официално решението на Европейската комисия, ни поставя във факта, че няма как да бъде изпълнено, поради това че ние чакаме все пак то да се официализира в официалния вестник на Европейския съюз. Затова предлагаме следното решение: „Министърът на енергетиката съвместно с министъра на околната среда и водите в срок до 31 октомври 2017 г. да внесат доклад в Народното събрание относно предприетите от правителството на Република България мерки във връзка с приетия в Брюксел на 28 април 2017 г. от Комитета по чл. 75 от Директива 2010/75ЕС референтен документ за най добри налични техники за големи горивни инсталации относно емисиите от промишлеността. Решението е прието от Четиридесет и четвъртото народно събрание 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание”. То е народния представител Делян Добрев и група народни представители. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Николов.
Преди да открия разискванията, да Ви запозная с това колко минути имате да говорите различните парламентарни групи: парламентарната група на ГЕРБ – 19 минути; „БСП за България“ – 16 минути; „Обединени патриоти“ – 8 минути; Движение за права и свободи – 7 минути; „Воля“ – 5 минути; нечленуващи в парламентарни групи – 5 минути.
Колеги, откривам разискванията. Заповядайте за изказвания.
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! Днешният дебат е изключително важен с оглед гарантирането на електроенергийната сигурност на страната. Тук трябва да имаме консенсусно мнение. Вие вече сте запознати с това, което се случва, и напрежението в комплекса „Марица Изток“. Там трябва да имаме една единна позиция така, както направиха българските евродепутати – обединиха се. Считам, че е Ваше задължение (Обръща се към министър Теменужка Петкова.) – Вие ще получите и подкрепата от българския парламент, на високо политическо ниво в Брюксел да защитите именно българското производство на електроенергия. За нас е ключово… Ние трудно можем да се справим. И вчера по време на дебата в Комисията стана ясно, че трябва да се търси такова решение. За нас виждането е силен подход, силна позиция, в която Вие да имате пълната подкрепа, и съвместно с министъра на околната среда и водите да защитите националните ни интереси.
Госпожо Министър, тъй като в енергетиката се изисква дългосрочна политика, най-вече визия, Вие все още нямате енергийна стратегия. За съжаление, в предишния мандат при оставена енергийна стратегия от предходното правителство – не казвам, че тя е най-добрата, и с оглед на това, което се случва в момента, и с геополитическата ситуация, тя може да търпи и промени, но Вие изпуснахте две години, в които да съберете всичките политически сили, да седнем да говорим именно по тази стратегия. Сега, разбира се, съм длъжен да бъда коректен. Вие вече сте изпратили писма до политическите партии да предоставят експерти, с които да обсъдим тази стратегия, защото тя няма да бъде нито наша, нито Ваша, това ще е стратегия на България. На базата на тази стратегия трябва да мислим и за изграждането на нови мощности.
Колеги, колкото и да си говорим, ние имаме нужда от нови мощности. Ние имаме остарели мощности. Тези мощности –наистина трябва да има инвестиции. За да има инвестиции, трябва да имаме обединение. Разбира се, с нетърпение очакваме най-накрая да видим и управленската Ви програма, защото все още такава програма няма. Силно се надявам, че там вече ще има и първите стъпки относно изграждането на нови мощности. Неслучайно наблягам на изграждането на нови мощности, защото, колеги, ние сме в доста деликатна ситуация – държава, която не произвежда ядрено оборудване, за втори път да продава ядрено оборудване. Не желаем да се стига дотам. Считаме, че е необходимо да има визия за изграждането на нови ядрени мощности – колкото и да удължаваме пети и шести блок, това не може да бъде още 100 години. В същото време трябва да мислим и за следващото поколение български граждани. Хубаво е да чуем и Вашето мнение по този толкова важен въпрос, защото това са много пари, това са пари на българските данъкоплатци. Считам, че трябва с общи усилия да намерим решение на този проблем.
Пак казвам, ние от „БСП за България” сме за изграждането на нови ядрени мощности.
Госпожо Министър, колеги, България в никакъв случай не трябва да пропусне покрай границата си или по-меко казано „да проспи” евентуален бъдещ газов проект, какъвто е „Турски поток“.
Първо, минаването на тръбата през нашата страна означава, че ние ще запазим статута си на страна, през която минава транзит на природен газ. Доколкото знам, Сърбия и Унгария вече имат готовност за изграждането на тяхна територия като продължение на този проект.
Второ, трябва да мислим и за българската икономика. Това ще гарантира сигурност на доставки на природен газ и няма да зависим от геополитическата ситуация в дадена страна, ще можем директно да получаваме природен газ и така да гарантираме доставките за българската икономика. Разбира се, и самата цена ще бъде много по-ниска.
Трето, ако обединим усилията си за този проект, България ще остане и на газовата карта. Тогава вече можем да говорим реално за изграждане на газов хъб. Засега този газов хъб е медиен проект, но може и да се реализира, ако държавата обедини своята позиция.
Неслучайно, госпожо Министър, казвам „държавата“, а не „правителството“, защото считам, че трябва да има ясна цел, политическа консолидация около тази цел и да се предприемат конкретни действия, за да се реализира именно тази цел.
Най-лошото ще бъде, ако във всичките ни усилия по изграждането на отклонения „Турски поток“ отново дебатите бъдат сведени до вътрешнополитическото боричкане и започнем да се делим на -фили и -фоби, или пък да започнем да вземаме страна в спора Русия – Европейски съюз. Това трябва да бъде избегнато. България, държавата, трябва да гони своя национален интерес, а те са именно изграждането на отклонение ли ще бъде, на разклонение ли – това зависи и от преговорите, но Вие ще получите подкрепа от парламентарната група на „БСП за България“ именно за бъдещите Ви действия, за бъдещите преговори. Няма да се връщам на лошите практики, ще говоря за бъдеще. Вие ще получите тази подкрепа. Изключително важно е да се водят преговори. Като държава – членка на Европейския съюз, ние желаем да си гарантираме сигурността на доставките на природен газ.
Госпожо Министър, въпросите са много, но това, което касае електроенергийната ни сигурност и действията, които предприемате, няма да търсим политическа конфронтация, ще търсим общо решение на проблемите, защото това е дългосрочна политика, която ще остане за следващите поколения. Ние, като една наистина конструктивна опозиция в тази сфера, ще получите подкрепа от нас. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Стойнев.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Заповядайте, господин Христов.
ЕМИЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа, колеги, госпожо Министър! Всеки от нас си има някакви предпочитания относно енергията, аз си имам свои и то е съвсем разбираемо.
В България делът на електроенергията, произведена на база въглища, до момента е около 45%. От тях 40% е на термичните централи в района на „Марица-изток“, където се изгарят местни лигнитни въглища. За 65-годишната история на комплекса от рудниците са изкопани малко над 1 милиард тона лигнити. Оставащите за изземване ефективни запаси по днешни икономически, повтарям по днешни, са около 1,2 – 1,3 милиарда тона. Тоест, осигурена е възможност за енергийна независимост на страната за бъдещ период от над 70 години.
Енергоизточникът е собствен национален ресурс и цената не зависи от борсови спекулативни игри или конюнктурни външни интереси. Пазарният продукт от производството – електроенергията, е на конкурентна цена и в перспектива последната ще остане една от най-ниските в сравнение с тази на останалите електроенергийни производители.
Към днешна дата трите основни електроцентрали в комплекса вследствие на направените от над 4 млрд. лв. инвестиции бяха приведени в съответствие с действащите към момента нормативи по отношение на отделяните емисии и останалите екологични изисквания. Трите централи не отстъпват по нищо на аналогичните централи в Европейския съюз. Комплексът „Марица-изток“ е стратегически обект, който е от значение за националната сигурност на страната и осигурява енергийната независимост на България.
Работните места, които осигуряват централите и рудниците, са над 13 000. Индиректно в обслужването и поддържането на дейностите, съпътстващи производството и свързани с комплекса, са ангажирани още над 80 000 места на територията на цялата страна.
Инсталираната базова мощност в района на „Марица-изток“ от общо 3500 мегавата захранва с електроенергия на ниска цена производства с непрекъснат режим в предприятия на металургията, химическата и нефтопреработвателната промишленост.
Всеобщо е мнението на българските специалисти, на колегите от ЕВРОКОЛ и на водещи европейски експерти, че заложените в референтния документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации лимитни стойности на газови емисии от централи, работещи с въглища и лигнити са недостижими. Нещо повече, поставя се под въпрос коректността на изчисленията на предложените диапазони за пределни нива на емисиите, тъй като последните са пълни с технически грешки. Това е част от експертното решение на проф. д-р Алфонс Катер от Хамбургския технологичен университет. Тези лимитни стойности са абсолютно безсмислени и ефектът върху екологията ще бъде нулев, а за България може да се окаже и отрицателен, като причината за спирането или ограничаването на електропроизводството в комплекс „Марица-изток“ ще доведе до рязко покачване на цената на електроенергията. Бедното българско население няма да може да осигури отоплението си през зимните месеци. Ще започне масово унищожаване на българските гори.
Факт е, че са налице нарушения и ние вече няколко пъти алармираме за тях на процедурата по време на заседание на Комитета по чл. 75. Съгласно правните становища крайно наложително е гласуването да бъде повторено.
Позицията ни следва да бъде ясна преди да бъдат определени нови референтни стойности на емисиите от живак или азотни оксиди, също и серен диоксид, емитирани от термичните централи на въглища и лигнит. Необходимо е съответните експертни наши институции и специалисти да направят преглед на наличните практики и перспективите през следващите десетилетия за поетапно намаляване на наблюдаваните стойности при разработен конкретен план.
При евентуално затваряне на електрогенериращи мощности на база въглища и лигнит през следващите 40 до 50 години каква ще бъде стратегията ни за намиране на енергоносители, които ще заместят отпадащите по начин, при който няма да настъпят проблеми при управлението на електроенергийните системи? Много хора не са убедени обаче, че алтернативните източници са добро решение към момента. Ядрените за момента – също. Да, ядрената енергия беше добра преди, но дали е добра сега и ще бъде ли добра като източник през следващите 20 до 50 години?! Необходимо е да бъдем достатъчно разумни и да дадем гаранции, че няма да бъде нарушено или застрашено екологичното равновесие под една или друга форма.
Госпожо Министър, очакваме в съответствие с предложението, внесено от народните представители Делян Добрев и група народни представители, да бъдем информирани в посочения срок какви действия ще предприеме нашето правителство по защита на един от най-сигурните, най-евтините и най-достъпните за населението енергийни източници. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Господин Николов, заповядайте.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, госпожо Министър! Всъщност, за съжаление, изменението на тази директива се подготвяше отдавна. Проблемът е, че ние малко късно намерихме желание да формираме някакво лоби в Европа така, че да не допуснем това. Благодарение на ЕВРОКОЛ общо взето се направи достояние и в нашата енергетика така, че да може всички големи горивни инсталации, включително и ние като радетели на енергийната сигурност в нашата страна да направим каквото можем по този въпрос.
Още през месец февруари Минната камара беше организирала такава дискусия. Там даже казаха, че 90% е сигурно, че няма да бъде приета. Оказа се, че от над 200 такива инсталации само 50 са били против. Тези 50 всъщност са в България, Чехия, Полша и така нататък – по-скоро в Източния блок.
Защо това е така? Като погледнем референтните стойности, те обикновено са на азотен окис, на серен двуокис и на живак. Обикновено въглищата, които са черни и кафяви, особено в Европа, са по-бедни на сяра, живак почти нямат. Азотният окис, в зависимост от температурата на горене, се образува повече или по-малко.
В Маришкия басейн нещата не стоят така. Ние разполагаме с лигнитни въглища с много сяра и съответно с живак. Не е правено изследване от референтна лаборатория за живака и ние не можем да кажем все още какъв е живакът. Не можем да кажем и технологията, по която да бъде изменян така, че този живак след изгарянето да не попада в праха, тоест като живачен окис.
Проблемът не е в средногодишните стойности, които ни се дават. Мисля, че там можем да се справим с малко инвестиции, с повече технологична промяна. Проблемът е в среднодневните стойности, които ще се следят онлайн. Именно среднодневните стойности всъщност правят така, че нашите големи горивни инсталации да не могат да изпълнят преработката на серния двуокис, който в момента достига до 96%, да може да изпълнят до 98%, както е заложено в тази Директива.
Въпросът е: какво правим оттук нататък? Разбира се, че това е 40% от нашата енергетика, разбира се, че става дума за много работни места, както каза и господин Ерменков. Разбира се, че всички сме съпричастни и трябва да търсим варианти какво да се случи. Именно поради тази причина Народното събрание, изразявайки не че Министерството на енергетиката няма да свърши работата и не е загрижено, но все пак Народното събрание трябва да покаже, че е съпричастно и задължава с това решение министърът на енергетиката да докладва за това, което се случва, какви са предприетите мерки и по какъв начин да защитим нашата енергетика.
Досега в ТЕЦ „Марица-изток 2“ са вложени около 1 млрд. 300 млн. лв. за сероочистващи инсталации. Те вършат своята работа, модерни са за своето време и в момента няма забележки от органите на Европейската комисия, която следи за екологичната чистота. Затова и комплексното им разрешително е в действие сега.
От 2021 г. обаче, след като това няма да бъде изпълнено, има два варианта. Единият вариант е инвестиции, които да изпълнят тези мерки, вторият вариант е дерогация, тоест изключение. Тази дерогация, разбира се, може да бъде без срок. Може да е безсрочна както по условията на живака, така и по серния диоксид.
Тази дерогация трябва да бъде доказана пред нашия орган, но, така или иначе, той е орган, който се наблюдава, верифицира и фактически и под мониторинг на Европейската комисия, тоест ние трябва, така или иначе, да го докажем пред Европейската комисия, за да може да бъде дадена тази дерогация.
Именно тук трябва да съсредоточим много голяма част от нашите усилия, обаче възниква проблемът, че методологията, по която може да бъде направен този мониторинг на тези референтни стойности, все още не е направена в България. Все още не се знае как, тоест няма методологията, особено на живака. Как да се следи той? По какъв начин да бъде констатиран и по какъв начин евентуално може да бъде неутрализиран, така че той да не попада в праховите частици, които се отделят.
Това, мисля, че е един от големите проблеми, така че да може икономически да се остойностят тези проблеми, тоест да се остойностят евентуално вложените средства, така че да можем да изпълним директивата или, евентуално, когато защитаваме по какъв начин вредите, икономическите, които ще бъдат нанесени, са много по-големи, отколкото екологичните подобрения, които ще се получат на база на изпълнението на тази директива.
Именно тук трябва да се забързат нашите големи горивни инсталации, но те трябва да бъдат и координирани, за да не може всяка една от тях да търси такъв орган, такава фирма, която е съответно лицензирана, за да може да изготви такава система, а те да бъдат координирани, за да могат да се извършат плащания от всичките тях, така че не всеки да тръгне по свой път, да бъде координиран. Именно тук е ролята на Министерство на енергетиката – да може да ги координира, включително синдикати, включително големи горивни инсталации, така че те да тръгнат по един и същи път, да се направи една методика, една и съща схема и да им се помогне те да могат да изчетат икономически тези неща, за да може после Министерството на околната среда и водите, като координиращ орган, да може да бъде внесено от тяхно име в Европейската комисия.
Именно затова ние приветстваме усилията на Министерството на енергетиката, но не само. Ние ги подпомагаме, ние казваме, че заставаме изцяло зад тях и няма да политизираме, разбира се, тези въпроси в частта на това, което заплаща нашата енергетика.
Аз съм съгласен, че успоредно с това трябва да върви дебатът тези мощности до кога ще изкарат. Трябва да бъдат заместени с други мощности, с друга базова енергия. Каква да бъде тя? Това да бъде част, разбира се, от Енергийната стратегия. Това трябва да върви паралелно, но не трябва да бъде този въпрос поставен на база на другия, тоест ние не трябва да търсим вариант върху този проблем, който касае въглищните ни централи, да разрастваме другия, който трябва да се развива като базова енергия. Затова трябва да бъде паралелно.
Аз благодаря на всички колеги, че не политизират този въпрос, че по този въпрос се търсят усилия от всички парламентарни групи. Слава Богу, в Комисията по енергетика политиката е оставена на задно място, винаги се търси решение експертно, така че мисля, че този дебат показа още един път диалога, в който сме влезли още в 2015 г. и решихме големи проблеми на енергетиката, като дефицита в Националната електрическа компания, като първите стъпки, които да направят пълна либерализация на пазара, като това – да направим дружествата печеливши в по-голямата си част от тях.
Дори ТЕЦ „Марица изток 2“ за първото тримесечие доколкото знам, вече е на печалба, слава Богу, и на пазара, който го позволява. Така че това е усилие на всички други, това не е усилие на една партия, така че искам да изкажа своята благодарност и да се надяваме да се увенчае с успех.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Николов.
Реплики? Не виждам.
Заповядайте, господин Генов, за изказване.
ИВАН ГЕНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председателстваща, уважаеми колеги, госпожо Министър!
Аз също ще се включа в групата, която ще подкрепя без всякаква политика борбата на правителството за спасяването на блоковете в Маришкия басейн. Това сме длъжни всички да го направим.
Господин Христов тук, както и да е, чете ни лекция, сякаш има някой, който е против това централите в Маришкия басейн да останат в работа. Просто аз съм сигурен, че такива хора в тази зала няма, даже бих казал, че и в България няма. Това е засега основният ни проблем и основният приоритет на правителството и ние трябва да го подкрепим.
Все пак от разговорите, които водихме вчера и в Комисията по енергетика стана ясно, че там вариантът е един, за съжаление – дерогацията. И ако си сложим ръката на сърцето, трябва да си кажем, че и там има много подводни камъни, които трябва да преодоляваме – трябва да преодоляваме заедно, трябва да търсим решение заедно. Дано го намерим, защото в противен случай това ще бъде много тежък удар върху българската енергетика, и не само това.
Това ще бъде една социална бомба за България, но аз мисля, че по този въпрос просто различия няма между политическите сили. Ние работим заедно. Ще се борим. Може и да сме закъснели, както господин Николов каза, че сме пропуснали да си създадем навремето лоби, което по-добре да ни защитава в Европа. Както и да е. Така или иначе, борбата продължава и ние трябва да я водим с намерението да я спечелим.
И все пак, колеги, това не е единственият проблем в българската енергетика. Ние не трябва да залагаме на един вариант „Б“, за който вчера говорихме. Ако успее – добре, ако успее частично – тогава какво правим?
Да се върнем и на другия важен въпрос, за който аз искам да говоря – за стабилна българска енергетика. Това е паралелно с вариант „Б“ да върви и вариант „Д“, за който вчера не се говори, но тогава темата беше друга, а именно какво правим с оборудването, което си купихме.
В последните дни аз следя много внимателно Вашите изказвания. Честно казано, доволен съм от това, което Вие казвате, казвам си го честно – вариантите с търсене на инвеститор. И ако не намерим инвеститор – Седми блок? До тук – добре, все пак обаче ние трябва да направим, поне Вие трябва да направите още една крачка напред в отварянето на завесата. Търсим инвеститор, но – колко време? Все пак трябва да има някакви времеви хоризонти. Ако го търсим десет години и не го намерим, няма да имаме енергетика. Това е много важен въпрос.
Не съм против намирането на инвеститор, но ако говорим за инвеститор, за мен изключително важно е и това каква стратегия ще направим, енергийна. Стратегия, зад която да застанат, вече веднъж го казвах някъде, стратегия, за която да застанат всички политически партии, които имат потенциала да влизат в бъдещите 15-20 години в управлението на страната, за да бъдем прогнозируеми, за да знаят инвеститорите, че без значение кой управлява България, техните инвестиции няма да се загубят някъде по трасето. За това стратегията е изключително важна.
И другият въпрос. Ако все пак в обозримото бъдеще – надявам се, че Вие ще кажете какъв е времевият хоризонт за търсене на инвеститор, ако минем към вариант VII блок – защо само VII, какво правим с оборудването за VIII блок? Този въпрос също трябва да се реши. Говорил съм и с колеги от ГЕРБ, при всяко положение можем да намерим общ език. Въпросът е да се реши как се изграждат тези блокове.
По принцип в световната практика най-евтин начин на изграждане на два реактора на една площадка е с изместване във времето от една година – първият, след това вторият. Това е най-евтиният вариант. Но ако не можем да си го позволим, може да приемем и варианта изграждане на единия, след като започне да работи, да започне другият. Тогава наистина можем да обезпечим инвестиции за изграждането на тези блокове, но това задължително трябва да го направим.
Ние нямаме алтернатива на атомната енергетика. Господин Христов говореше колко е била добра досега, но дали ще бъде такава в бъдеще? Само две цифри, господин Христов, за да разберете, че атомната енергетика няма алтернатива. Това е! Коефициентът на използване на инсталираната мощност за миналата година на АЕЦ „Козлодуй“ е 90%, тоест близо осем хиляди часа през годината атомната централа работи на 100%. (Шум и реплики.) Това са важни неща, но после може да си говорим по тях. Атомната енергетика няма алтернатива.
Последното, за да не отнемам от времето на колегите, което е много важно, и аз Ви предлагам да го решим по възможно най-бързия начин, това е новото предприятие по изграждането на новите мощности да се върне под шапката на АЕЦ „Козлодуй“. Там му е мястото, то там си беше. Беше прехвърлено в НЕК навремето неправилно. Не е от ГЕРБ, така че не се притеснявайте. Беше прехвърлено към НЕК неправилно, в НЕК няма място за изграждането на нови ядрени мощности. Капацитетът, компетентността е в „Козлодуй“ и там трябва да се върне предприятието за изграждането на новите мощности, без значение дали ще бъде в „Белене“, или в „Козлодуй“. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Генов.
Реплики?
Заповядайте, господин Аталай, за изказване.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Обсъждаме един много сериозен въпрос и чак се чудя как така всички политически сили, всеки, който излиза на тази трибуна днес, е толкова тих, кротък, като че ли кипи едно съвместно съжителство. Явно не е от радост, а е от притеснение. От притеснение, колеги!
Ако четете решенията, които ни предлагат и двете политически сили, ще видите, че най-после едната политическа сила иска министър-председателят да се ангажира много сериозно с проблемите на енергетиката, другата политическа сила иска Министерството на енергетиката най-после да застане на мястото си, независимо дали има в структурата им от обединените националисти, и тези от дълго време управлявали част от енергетиката, където проблемите се задълбочават.
Но обединението за развитието на енергетиката и за доставките на енергийните суровини е политика, господин Николов, и няма как да не се прави тази политика. Въпросът е политиката, която провеждат всички политици, да бъде еднопосочна, целенасочена за развитието на енергетиката ни, а документът, който ще ни предостави това развитие, е Енергийната стратегия, която Вие нямате. Нямате я! Нито е от 2008 г. – няколко пъти се опитахте да я промените и я докарахте до един такъв документ, с който Вие изобщо не се съобразявате и сега ще Ви кажа защо не се съобразявате. Защото в старата Енергийна стратегия се казваше, че ако – и там имаше таблици, в които Ви бяхме оставили, че до 2004 г. трябва да бъде затворен ТЕЦ „Русе“, след това трябва да бъде затворен „Бобов дол“ и така нататък, и онези инсталации, които бяха необходими да бъдат построени за ТЕЦ „Марица 2“. Същевременно заспиването, приспиването, бездействието на всички управляващи от 2009 г. досега в европейските структури да не се предприемат онези действия, госпожо Министър, с които Вие днес трябваше да застанете пред нас и да ги кажете. И пропускането на възможността ние да искаме дерогацията, пропускането на възможността да не може да подготвим онези документи, които Вие, господин Николов, казахте, че всяка горивна инсталация самостоятелно да се кандидатира и да иска дерогацията. Днес, когато вече птичката ни е отлетяла от рамото, търсим, колеги, възможности как и по какъв начин да излезем от тази ситуация.
Ситуацията, госпожо Министър, е много тежка и остава на Вас, защото виждам, че решението на БСП за натоварването на министър-председателя няма да мине и Вие ще бъдете натоварена с тази задача. Дерогацията трябва да я искате, защото ако политическите сили бяхме обединени и Вие бяхте спазили онази Стратегия, в този процес на закриване на определени мощности, които бълват серни окиси, азотни диоксиди…
Да отворя скоба, господин Добрев, че взехте възможността и онези биоинсталации, които щяха да намалят също така азотните окиси, и за тях ще получаваме достатъчно наказания в най-близко време. Госпожа Василева може да Ви ги каже, защото не виждам министъра на земеделието къде е.
Вие най-активно атакувахте онези нови мощности като „Цанков камък“, които бяха построени за България. Направихте така, че да не могат да се изпълнят онези проекти за нови мощности като „Белене“. Направихме в България онези действия, с които накарахме да бъде построен „Син поток“. Тогава говорихме. Даже някои демократи излизаха, да не говоря за господин Костов, който казваше, че ще бъдат унищожени рибите в Черно море и няма да може да се построи тръба, а днес Турция получава от „Син поток“ количества газ, които трябваше да минават през България.
За „Турски поток“ по същия начин – когато от управлението, където е участвало ДПС, се правеше всичко възможно да бъде построен „Южен поток“, да направим онова нещо, което е необходимо да накараме европейските бюрократи и институции да приемат нашите предложения – България да има възможност да транзитира газ, Вие, Вашето правителство, спряхте и направихте всичко възможно да няма „Южен поток“. И сега, ако само с 2% се увеличат изискванията за емисиите, средствата, които трябва да се вложат в новите пречиствателни инсталации, са толкова големи, че единствено дерогацията може да ни спаси. Всичко друго, което се говори от тази трибуна, са празни приказки.
И затова, госпожо Министър, Вие трябва да се ангажирате, трябва да поемете отговорността – да направите онази организация, която е необходима, заедно с нашите евродепутати, заедно с онези осем държави, които са в същата ситуация, и това е Вишеградската четворка, колеги. Като имате предвид, че трябва много сериозно да говорите с Гърция – знаете, че единствено те ни докараха до това положение, но защитиха собствения си интерес.
Уважаеми приятели, в политиката вечни приятели няма, има вечни интереси. Ако нашите политици еднопосочно работят за защита на интересите на България, днес енергетиката нямаше да е в това състояние.
Приключвайки, колеги, ние ще подкрепим и двете декларации, но така, както и ГЕРБ, господин Добрев, са установили, че в тяхното решение думите „съвместно с министъра на околната среда“ да отпаднат, защото те са контролиращият орган, и да остане само „министърът на енергетиката“.
Уважаеми колеги, енергетиката е политика, енергетиката е сигурност, енергетиката е за онези, които я разбират. Благодаря Ви. Пожелавам Ви успех!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Аталай.
Да разбирам, че има предложение за промяна на текста на решението ли, господин Добрев? Добре, Вие ще го заявите после.
Реплика към господин Аталай? Не виждам.
Следващо изказване – господин Ерменков, заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър!
Първо, по Стратегията. Понеже стана ясно, че трябва да изработим стратегия – говорихме с колегите, ще инициирам законови промени в Закона за енергетиката и в Закона за енергийната ефективност за премахване на двете стратегии: Стратегия по енергетика и Стратегия по енергийна ефективност, и създаване на обща стратегия за устойчиво енергийно развитие. Колегите от Комисията по енергетика ме подкрепиха, така че в най-скоро време ще направим това.
Колкото до решенията – още веднъж подчертавам: днес проведохме разговор, който показа, че нещата излизат извън… Не само при въглищните централи, има и много други проблеми.
Предлагам двете решения, предложени от нас и от колегите от ГЕРБ, да бъдат обединени в едно с първа и втора точка по важност: първа точка да бъде министър-председателят, втора точка да бъде министърът на енергетиката със съответните корекции на датите и в двете.
В нашето решение точката се слага след „енергийна сигурност на страната“. Имам го написано, ще Ви го дам.
Смятам, че ако бъде възприет този подход, ще имаме възможност да чуем какво мисли по принцип министър-председателят на Република България за енергийната сигурност на държавата, която включва не само въглищни централи, както вече казах, а включва и газ, и нефт, и ядрена енергетика. Въобще къде стоим в бъдещото и как се виждаме като държава в областта на енергетиката. Ще имаме възможност да разберем конкретно за въглищните централи, като най-важен и наболял проблем, какво е казал министърът на енергетиката и какви действия са предприети. Благодаря. Точно минута и четиридесет секунди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ерменков, за коректността.
Реплики към господин Ерменков? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Давам думата на министъра на енергетиката госпожа Теменужка Петкова.
Заповядайте, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми, на първо място, да благодаря за днешната дискусия и разискване, за дебата, който се получи. Благодаря Ви, защото това е много важна тема, която днес всички Вие поставихте на обсъждане. Темата, свързана с енергийната сигурност на страната, е неизменна и изключително важна част от националната сигурност, както стана ясно и от изказването на господин Ерменков, на господин Стойнев, на господин Николов – наистина тема, която вълнува всеки един от нас.
Благодаря Ви, че показахте и показваме на българските граждани, че когато става въпрос за важни, значими теми за цялото общество, всички ние сме в състояние да пренебрегнем дребните политически различия, да обединим своите усилия и да вървим напред. Смятам, че това наистина е много добър сигнал и показа държавническото отношение на всички Вас към тази изключително важна тема.
Както и във Вашите изказвания стана ясно, енергетиката не е отрасъл, който може да се развие от днес за утре. Затова решенията, които се взимат в сектора, трябва да бъдат много добре анализирани, трябва да бъдат оценени от всички посоки, от всички гледни точки и трябва да бъдат взети с консенсус. Всички ние трябва да обединим усилията си и, когато застанем зад дадено решение в българската енергетика, това решение трябва да е ясно, че е взето с консенсус след обстоен анализ, след много сериозен анализ от гледна точка на икономическа обоснованост на всякакви проекти и решения в областта на енергетиката и от гледна точка на защита на нашите национални интереси.
Когато говорим за енергийната сигурност на страната, безспорно основен елемент от тази енергийна сигурност е финансовата стабилност на сектора. Без да имаме финансова стабилност на сектора, без да имаме устойчивост в неговото развитие, трудно бихме могли да постигнем и съответната енергийна сигурност, защото всеки проект, всяка модернизация, всяка стъпка в енергетиката е свързана с много сериозен финансов ресурс. Ето защо още в рамките на предишния управленски мандат ние тръгнахме и с Вашата подкрепа, и с Вашата помощ успяхме да се справим в основни линии с един от най-сериозните проблеми в енергетиката – финансовия дефицит в системата, финансовите проблеми, огромната междуфирмена задлъжнялост. Бяха приети много важни промени в Закона за енергетиката, в Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници, които ни дадоха глътка въздух и възможност да преодолеем и да решим много важните проблеми, трупани с години в сектора.
Създадохме и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ – стъпка, която и от Световната банка се оценява като една от може би най-успешните крачки в реформата на българската енергетика, тъй като тя гарантира точно финансовата стабилност на сектора, покриването на дефицита в Националната електрическа компания и ролята на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ в бъдещия модел за пълна либерализация на електроенергийния пазар – както всички знаем, ще бъде много важна и много решаваща. Това ще бъде органът, който ще играе ролята на страна по така наречените „договори за разлика“. Тоест това ще бъде фондът, който трябва да генерира ресурс, който да позволи българската енергетика да бъде финансово стабилна.
В рамките на предишния мандат, пак с общи усилия, беше приет и специален Закон за Националната електрическа компания във връзка с арбитражното решение за „Белене“. Решавайки този въпрос, плащайки на нашите партньори от „Атомстройекспорт“ задължението по арбитражното решение, ние също решихме един от много важните проблеми в енергетиката. Знаете, че ако този въпрос не беше решен тогава и с Ваша помощ, с Вашето съгласие, по всяка вероятност щеше да се стигне до много неблагоприятни последици за българската енергетика и от финансова гледна точка, и от гледна точка на нашата енергийна сигурност.
Това, пред което днес сме изправени и, което е основата на дебата, е свързано с решение, един референтен документ на Европейската комисия, който поставя много по-високи изисквания към големите горивни инсталации, изисквания, които са сериозно изпитание пред нас. Големите горивни инсталации, както вече стана дума тук, осигуряват повече от 40% от електрическата енергия, която произвежда българската енергетика.
Уважаеми дами и господа, трябва да бъдем откровени и да кажем, че българската енергетика, българската енергийна сигурност няма как да се справи без тези базови мощности. Затова и вчера в рамките на Комисията по енергетика беше направено много сериозно обсъждане и днес в рамките на дебата стана ясно, че всички ние трябва да обединим усилията си и да работим за това големите горивни инсталации да получат дерогация от тези по-високи изисквания.
За да стане факт тази дерогация, трябва да бъдат изпълнени няколко основни условия. Това е процес, който трябва да бъде двустранен. От една страна, всички ние – държавата, народните представители, нашите евродепутати, и от друга страна трябва да стоят големите горивни инсталации с техния експертен потенциал и с възможността да направят анализи на, базата на които нашата Изпълнителна агенция по околната среда да може да вземе достатъчно мотивирано и ясно решение за даване на дерогация. За да стане това факт, големите горивни инсталации трябва да свършат своята част от тази важна задача – да изготвят анализ, на базата на който да стане ясно по безспорен начин, че разходите, които ще бъдат извършени за внедряване на тези нови, по-високи изисквания от гледна точка на екологията, в пъти ще надвишават ефекта за екологията. Това трябва да бъде съобразено с географското положение на съответната инсталация, трябва да бъде съобразено и с нейните технологични специфики. Тук виждам важната роля на нашите големи горивни инсталации.
Използвам случая от тази висока трибуна да заявя, че Министерството на енергетиката, правителството стоят твърдо зад този подход и ще оказваме помощ и съдействие по всякакъв начин на големите горивни инсталации, така че да можем да защитим по безспорен начин те да получат дерогация. Без тази дерогация българската енергийна система няма как да се справи с изпитанията, които предстоят. Не беше далеч времето – само преди няколко месеца, когато българската енергийна система беше изправена пред много сериозно изпитание. И тогава, уважаеми дами и господа народни представители, енергийната система се справи благодарение именно на активното участие на ТЕЦ „Марица изток 2“, двете американски централи, „Брикел“ и, разбира се, АЕЦ „Козлодуй“. Това ни даде възможност наистина да се справим по достоен начин с тази тежка ситуация. Това по отношение на големите горивни инсталации.
Трябва да работим за дерогация. Ще разчитаме на всички Вас за подкрепа, за съдействие. Радвам се, че чухме и видяхме, че ще получим такава. Радвам се, че се обединяваме около това, че и българските евродепутати от всички политически партии застават зад нас. Мисля, че това е първата и много важна крачка, и първата и много важна гаранция за това, че това наше общо дело ще бъде увенчано с успех, просто защото всички ще обединим своите усилия.
В рамките на дебата стана дума и за позицията на правителството, визията по отношение на изграждането на нови мощности. Разбира се, това е една от много важните теми, друго много важно предизвикателство, което стои пред нас. Ние трябва да бъдем реалисти и да знаем две основни неща в тази посока. На първо място, това, че България към настоящия момент притежава една лицензирана площадка на Белене, за която през годините са извършени разходи в размер на 1 млрд. и 400 млн. лв. В края на миналата година платихме и оборудването с дълъг цикъл на производство, то струваше 1 млрд. 176 млн. лв.
Проектът АЕЦ „Белене“ е нотифициран от Европейската комисия още през 2007 г., тоест ние имаме всички предпоставки, за да търсим най-доброто решение по отношение на рационалното използване на това оборудване. От друга страна, имаме и дългосрочната визия на Европейския съюз по отношение на въглищните централи и по отношение на тяхното място и роля в бъдещото развитие на енергетиката.
Това, че ние ще се борим за дерогация на нашите големи горивни инсталации за максимално дълъг срок или безсрочна дерогация, е безспорно, но трябва да мислим в дългосрочен план. Енергетиката е сектор, който трябва да има хоризонт пред себе си и той трябва да бъде години напред, тъй като ангажира не само едно, две или три правителства, то ангажира поколения напред – нашите деца, внуци и правнуци, така че ние трябва да подходим максимално рационално.
Изграждането на нова мощност в българската енергетика трябва да бъде взето с консенсус след много подробен анализ, икономически обоснован анализ, който да почива на една много добра база, много добра основа. Ние нямаме право на грешка и нямаме право да си позволяваме политически нюанси при взимане на такива решения. Ние трябва да знаем, че изграждането на една такава мощност ще бъде икономически обосновано, че ще бъде на пазарен принцип.
По отношение на новата ядрена мощност, позицията на правителството, и друг път сме имали възможност да я споделим с Вас е, че безспорно трябва да бъде направен опит да се търси възможност за отделяне на активите и пасивите във връзка с Белене. Процес, върху който ние работим. В момента се прави чисто счетоводен анализ в НЕК, за да видим какви са активите и какви са пасивите за този проект, да могат те да бъдат отделени в една отделна проектна компания. Тази проектна компания трябва да бъде подложена на процедура по приватизация, за да видим реалния интерес към този проект. Има такъв инвеститорски интерес, но съгласете се, че най-добрият начин да се уверим дали той е реален е да бъде проведена процедура и в рамките на тази публична, прозрачна процедура да се заяви интерес и този, който предлага най-добри условия за нас, съответно да бъде избран. Ако проектът е жизнеспособен, той ще бъде и реализиран.
По отношение на втория вариант, за който и господин Генов спомена, ако такава една процедура не приключи успешно, така както всички ние бихме желали, то тогава ще търсим възможност за използването на това оборудване и съответно за възможност за изграждане на седми блок на АЕЦ „Козлодуй“. Смятаме, че и при реализацията на такъв проект са налице необходимите предпоставки, защото оборудването на АЕЦ „Козлодуй“ е също руско, на същия производител. Изградена е необходимата инфраструктура, АЕЦ „Козлодуй“ разполага и с много добър експертен потенциал, така че, когато говорим за нова мощност и това е една от възможностите и един от вариантите, върху които ние мислим.
Много често в днешния дебат се споменаваше думата „енергийна стратегия“ и тя е разковничето на всички това, за което днес тук водим този толкова важен дебат. Енергийната стратегия е документът, който ще даде ясната визия, как ще се развие българската енергетика, доколко тя ще бъде устойчива. От това как ще бъде развита българската енергетика, зависи и конкурентоспособността на българската икономика, зависи и това българските потребители да придобиват, да разполагат с енергийни ресурси на най-добри цени.
Уважаеми дами и господа народни представители, смятам, че когато говорим за енергийна стратегия, ние отново трябва да бъдем изключително единни и този документ трябва да бъде разработен с консенсус от всички нас.
В рамките на тази работна група, на този процес по изготвяне на енергийната стратегия ние със сигурност ще имаме дискусии, спорове, ще се борят тези, ще се борят виждания, но в крайна сметка е важно да стигнем до най-доброто за българската държава, най-доброто за българската икономика и за българската енергетика.
Имах възможността да изпратя едно официално писмо до всички парламентарно представени партии с молба да бъдат излъчени представители, които да вземат участие в работната група, която е създадена в Министерството на енергетиката.
Благодаря на всички, че се отзовахте на тази моя покана и вече има излъчени представители. В рамките на работната група участие ще вземе и екипът на Българската академия на науките, който работи по договора, който Българският енергиен холдинг сключи с БАН във връзка именно с разработването на енергийната стратегия и с разработването на анализа за възможностите за използване на оборудването за АЕЦ „Белене“.
Използвам случая да Ви благодаря за това, че се отзовахте на тази покана и съм сигурна, че с обединени усилия ние ще успеем да разработим една енергийна стратегия, която ще ни даде ясен хоризонт как ще се развива българската енергетика. Там ще намерят отговор много, да не кажа всичките въпроси, които днес бяха поставени и разисквани тук.
Уважаеми дами и господа народни представители, в заключение бих искала още веднъж да Ви благодаря за конструктивния диалог, да Ви благодаря за заявената подкрепа за българската енергетика и да кажа, че това поведение днес от Ваша страна е достойно за адмирации. Смятам, че българските граждани все по-често трябва да стават свидетели на подобен консенсус, защото тук наистина става въпрос за България, и всички ние сме изпратени тук, или сме на определени позиции точно заради това – за да работим за българските граждани. Благодаря Ви за вниманието и Ви благодаря за подкрепата. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Колеги, преминаваме към гласуване.
Първо, редакционната поправка, която господин Добрев предлага – да отпадне „министърът на околната среда и водите съвместно“.
Предложение за редакционна поправка: да отпадне „съвместно с министъра на околната среда и водите“.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 144 народни представители: за 144, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Таско Ерменков двете решения да бъдат събрани в едно.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 141 народни представители: за 55, против 9, въздържали се 77.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на двете отделни предложения за решение.
Първо, подлагам на гласуване предложението на госпожа Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 142 народни представители: за 54, против 59, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на предложението за решение на Делян Добрев и група народни представители с редакционната поправка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
Гласуват 139 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 43.
Проектът за решение е приет.
Преминаваме към следващото разискване по питане на народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях. (Силен шум.)
Има гласуване, моля Ви, заемете местата си.
Заповядайте.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми колеги, тъй като ще имам процедура по допуск, моля Ви да не излизате, защото ще се окаже, че няма да имаме кворум.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моля да бъдат допуснати в залата представители на няколко организации на хората с увреждания. Отсега казвам, че имам ясната представа, че това може би не е съвсем прието, защото обикновено допускаме представители на институции, но тъй като тук става дума за хора с инвалидни колички, които нямат достъп до балкона и няма как да стигнат в залата, няма нужда до обяснявам по-нататък мотивите си. Моля да гласуваме достъпа в зала на седем човека – Катя Йорданова, Вера Димитрова Иванова, Цветелина Пенчева Христова, Нели Пламенова Антова, Мария Николаева Димитрова, Наталия Иванова и Юлия Кирилова Старчева, съответно с техните деца, да могат да бъдат допуснати до зала. Колеги, моля за допуск.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кутев.
Смятам, че предложението Ви е основателно.
Моля, гласувайте.
Гласуват 131 народни представители: за 130, против няма, въздържал се 1.
Моля, квесторите, окажете съдействие на лицата да заемат местата в залата.
Справка във връзка с разискванията по питането на народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях.
На питането от народния представител Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков е отговорено в заседанието на 23 юни 2017 г., петък. На същото заседание 61 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ са внесли предложение за разискване по питането, заедно с Проект за решение. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за следващото заседание за Парламентарен контрол. Предложението за разисквания по питането и Проекта за решение са изпратени на народните представители в електронен вид на 23 юни 2017 г., петък.
Внесен е и втори Проект за решение от 11 народни представители от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ и от парламентарната група „Обединени патриоти“ на 29 юни 2017 г., четвъртък, и е изпратен в същия ден на народните представители в електронен вид.
Внесени проекти за решение, които следва да се гласуват:
Първи Проект за решение, внесен от 61 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“, № 754-00-62, от 23 юни 2017 г., регистриран е в 10,42 минути.
Втори Проект за решение, внесен е от 11 народни представители от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ и от парламентарната група „Обединени патриоти“, № 754-02-62 от 29 юни 2017 г., регистриран е в 11,55 ч.
Преди да дам думата за становище от вносителите, ще Ви запозная с минутите, които има всяка една парламентарна група не за друго, а за да могат да се настанят лицата и тогава да чуят становищата на вносителите. Даже, ако малко се забавим, ще Ви помоля господин Гьоков да ги изчакаме да се настанят и тогава да започнем с Доклада.
Разпределение на времето във връзка с прилагането на чл. 105, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, която е с численост 95 народни представители, разполагат с време по чл. 105, ал. 2 в рамките на 19 минути; „БСП за България“ – с численост 80 народни представители, разполагат с 16 минути; „Обединени патриоти“ – НФСБ, „Атака“ и ВМРО, с численост 27 народни представители, разполагат с 8 минути; „Движение за права и свободи“ – с численост 25 народни представители, разполагат със 7 минути; „Воля“ – с численост 12 народни представители, разполагат с 5 минути, и нечленуващите в парламентарни групи – 1 народен представител, който разполага с 5 минути.
Господин Гьоков, имате думата от името на вносителите по първия Проект.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, преди да започна изложението си, само да спомена от кои организации са нашите гости, които в момента се настаняват, за да имат време да се настанят. Това са представители на Конфедерация „Защита правата на децата“, НПО „Равен старт“, 2008, Сдружение „Погледни ме!“, фондация „Движение на българските майки“ и Център за независим живот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Гьоков.
Мисля, че те вече се настаниха.
Заповядайте, имате думата.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър, уважаеми гости! Проблемите на хората с увреждания се създават не от състоянието им, а от средата, която не е достатъчно гостоприемна за тяхното различие, а също и от физическите и социални бариери в обществото, в това число стереотипи и предразсъдъци. Затова вниманието и политиките трябва да бъдат насочени не към самото увреждане, а към възможностите на човека – това какво той знае и може. Извън чисто моралните аргументи да водим такава политика, има икономически. Икономически обосновано и изгодно е да се инвестира в потенциала като се компенсират ограниченията, наложени от увреждането, отколкото да се финансират ограниченията без да се ползват възможностите. У нас е точно обратното. Подходите във водената социална политика, в политиките към хората с увреждания през последните 27 години се основават на ограниченията вследствие на уврежданията и дефицитите, а не върху възможностите и способностите на човека и наложеният стереотип, че те не могат да участват пълноценно в обществения живот.
Тогава логичен е въпросът: в правилна посока ли са политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях?
Проблемите в отношенията и политиките към хората с увреждания са натрупвани без ефективни опити за цялостното им решаване поне през последните 20 – 25 години. Затова не гледайте на днешния дебат като на политическо театро или като на заяждане, а на едно конструктивно отношение във формирането на политика, която ще се води в социалната сфера и по-конкретно спрямо хората с увреждания.
Целта ни е промяна в нагласата на управляващите и на обществото ни спрямо хората с увреждания, защото не бива да ги разглеждаме като обекти на социална закрила или лечение, а като субекти с права. Трябва да признаем достойнството им на хора, като хора – активни членове на обществото, които са способни да предявяват правата си да се борят за тях и да вземат решения за живота си въз основа на свободен и осъзнат избор.
Започвам с Националната стратегия за хората с увреждания, която е основен политически документ и според целите й тя формулира приоритети и мерки за подобряване качеството на живот на хората с увреждания за недопускане на дискриминация по признак „увреждане“ и така нататък.
Твърди се, че целите и приоритетите са формирани в съответствие с Европейската стратегия на хората с увреждания и кореспондират с Националната ни здравна стратегия. Твърди се, че Стратегията е разработена във връзка с изпълняване на националните ни ангажименти по прилагане на ратифицираната Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН. Имаме и План за действие на Република България за прилагане на тази Конвенция.
Стратегии и планове си имаме бол, цели и приоритети си имаме бол, само резултати си нямаме! Както се казва, от ден на ден – по-добро, а от година на година – по-зле. Хората с увреждания въпреки тази приета Стратегия през миналата година, въпреки периодичните екшън-планове за реализирането ни оставят с усещането, че за тях нищо не се е променило от времето преди приемането на Стратегията и организират протести. Защо ли? Защото Стратегия има, но адекватни действия няма.
Затова с Проекта за решение Народното събрание възлага на министъра на труда и социалната политика в срок до 15 юли 2017 г. да представи в Народното събрание анализ на изпълнението и контрола по Националната стратегия и на Плана за действие за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания. И, на второ място, информация за финансовите средства за изпълнение на този План за действие за 2017 г. и за следващите до 2020 г. Нека анализът е обективен и конкретен и ни предостави точна картина ефективни ли са мерките, подобрява ли се положението на хората с увреждания, има ли неефективно изхарчени пари.
Продължавам нататък с не толкова стратегически, но изключително важни за хората с увреждания проблеми. След поредица протести миналата година ГЕРБ въведе нов модел за подпомагане на семействата с деца с увреждания. Тогава се твърдеше, че вместо различните видове помощи, вече ще им се дава една, която съдържа всички стари и ще е по-висока във финансово измерение. Но се получи скандална ситуация. За по-голяма част от тях парите са орязани, а други останаха без личните си асистенти. За най-тежките случаи – 5876 деца с ТЕЛК над 90% новата помощ наистина е с около 550 лв. повече, но за сметка на това децата остават без лични асистенти. Най-голямата група от 12 378 деца с ТЕЛК от 50-70% се оказват с орязана финансова помощ и тя е с 20 лв. по-малко от преди.
И задавам въпрос: Спести ли си държавата няколко милиона лева за сметка на тези деца и родители?
От асистенти се нуждаят не само децата с увреждания, а и възрастните с увреждания, болни и самотни стари хора, които сами не могат да се грижат за себе си. Да не отваряме темата за болните от Алцхаймер. Стотици от тях остават без такава помощ заради бюрократични и други причини.
На протестите на майките и другите протести на хората с увреждания се издигна искане за закон за личната помощ, който да е ориентиран към всеки човек според индивидуалните му потребности.
В тази връзка от господин министъра се изисква информация за изпълнението и развитието в бъдеще на социалните услуги „личен“ и „социален“ асистент, които се предоставят в общността, за насърчителните програми и мерки за заетост и обучение на хора с увреждания и за развитието на собствен бизнес, а също и систематизирана информация за плащанията и обезщетенията, на които хората с увреждания имат право, включително в контекста на преминаването им в пълнолетна възраст и в контекста на замразяването им по време при управлението на ГЕРБ.
По-нататък трябва да отбележа важната роля за провеждане на политиките за хората с увреждания на системата за експертиза на работоспособността – ТЕЛК-овата система. Работи ли тя ефективно? Има ли друго мнение по въпроса, освен че в системата на ТЕЛК е нужна много дълбока реформа, но не самоцелна. Освен злоупотребите, които едва ли са в такава степен, в каквато се преекспонират от управляващите, има и много трудности – недофинансиране, липса на достатъчно експерти, липса на цялостна визия какво се стремим да получим и постигнем с тази експертиза.
Трябва да се промени цялостната концепция. На първо място, да се диференцира отношението към хората в трудоспособна и нетрудоспособна възраст, защото при първите е оценка на възможностите за устройване на пазара на труда, а при вторите – децата и възрастните, е оценка на подпомагане, тоест социална политика.
Затова в Проекта за решение, господин Министър, искаме от Вас и Вашата визия за системата на трудовата и медицинска експертиза, и в частност на трудовата експертиза, а също и анализ на ефективността и адекватността на социалните оценки за хората с увреждания по Глава трета от Закона за интеграция на хората с увреждания.
Стигаме до друг важен въпрос и важен момент. Каква е, господин Министър, визията Ви за промяната на гарантирания минимален доход? Той е ключова величина, защото от него зависи достъпа на хората до социални помощи, както и размера на самите помощи, включително и за хората с увреждания. След като правителството на тройната коалиция го актуализира през 2009 г., размерът му е замразен на 65 лв. Познайте кой управлява от тогава до сега?
Друг проблем, и то немалък, е, че има статистика колко са хората с увреждания в България, но все още няма точна информация, въпреки че в българското законодателство е уредено създаването и поддържането на информационна база за хората с увреждания с точно установен ред за водене и поддържане на тази база, а данните трябва да служат за проследяване броя за анализ на социално-икономическия статус на хората с увреждания, за планиране на дейности, свързани със задоволяване на потребностите от образование, медицинска и социална рехабилитация.
Изкушавам се да задам въпроса: Как въобще водим държавна политика и планираме дейности в подкрепа на хората с увреждания, когато дори не знаем точния им брой?
В тази връзка, господин Министър, с този Проект на решение Ви задължаваме в един разумен срок – до 31 декември 2017 г., да предприемете необходимото за привеждане в действие на Информационната база данни за хора с трайни увреждания със съдържание, актуалност и организация, обезпечаващи възможността за постигане в пълнота на законово дефинираните цели на нейното създаване.
И накрая нещо важно за хората с увреждания – актуализиране и осъвременяване на пределните размери на помощите за изработване, покупка или ремонт на медицински изделия и помощни средства.
Знаете ли, че последната заповед, с която се определят пределните лимити, е от 10 януари 2008 г. и под нея стоят подписите на министър Масларова и на министрите Орешарски и Димитров? Без да изпадам в подробности ще спомена, че от 2008 г. технологично медицинските изделия, помощните средства, приспособления и съоръжения са се развили сериозно технологично. Все пак са минали 9 години и половина, да не говорим за актуалността на пределните размери.
Категорично в срок до 31 декември 2017 г., за да се съобразят пределните лимити и в новия бюджет за 2018 г. в изпълнение на правомощията Ви, господин Министър, трябва да издадете заповед, с която да актуализирате и осъвремените пределните размери на помощите за медицински изделия и помощни средства.
В заключение искам да кажа, че всичко, което искаме с този Проект за решение, е изпълнимо и е необходимо условие, за да насочим политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях, в правилна посока. Това са наистина необходими стъпки, за да се постави началото на една нова политика за хората с увреждания, за да няма повече невидими за обществото и държавата граждани.
Искам да завърша изложението и представянето си с една мисъл на бившия генерален прокурор на Съединените американски щати Рамзи Кларк. Той казва: „Правото не е това, което някой може да Ви даде, правото е това, което никой не може да Ви отнеме“.
Аз имам чувството, че нашата държава и ние като народни представители сме отнели правата на тези хора и е време да насочим политиката си в тяхна полза и да им върнем правата в пълна степен. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
От вносителите на втория Проект – народният представител Светлана Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа, уважаеми гости! Ще представя Проект за решение, подписан от народни представители от парламентарната група на ГЕРБ и парламентарната група на „Обединени патриоти“.
Една от най-важните теми в сектор „Социална политика“ е тази, свързана с хората с увреждания, тяхната интеграция, подобряване качеството на живот и социалното включване. В Проекта за решение, който предлагаме, са застъпени три важни предложения, свързани с представяне на информация в Народното събрание от министъра на труда и социалната политика относно политики за решаване на проблемите на хората с увреждания.
Първото ни предложение е свързано с представяне на информация от министъра за предприетите мерки от страна на Министерството на труда и социалната политика за осигуряване на устойчивост на социалните услуги и личен асистент, социален асистент, домашен помощник след приключване на финансирането на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 –2020 г. в срок до 30 септември 2017 г.
Смятаме, че тази информация е важно да бъде представена в Народното събрание, тъй като тези услуги имат изключително силен социален ефект в обществото, от една страна, за самите хора с увреждания и техните семейства, а, от друга страна, по отношение на общините, които осигуряват тези услуги на местно ниво.
Приносът на предоставените социални услуги е от особена важност за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, включително и деца, които се нуждаят от постоянна грижа в ежедневието си. Предоставянето на социални услуги в общността – в това число и в домашна среда, е част от обхвата на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 –2020 г. в сферата на социалното включване, а хората с увреждания и самотно живеещите възрастни хора в невъзможност да се самообслужват са сред приоритетните целеви групи на Програмата.
Операция „Независим живот“, която стартира през 2015 г., даде възможност на всички общини и райони на общини в България да кандидатстват и да изпълняват проекти в качеството си на конкретни бенефициенти: за изграждане и почасово предоставяне на услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Изпълнението ѝ се осъществява в 260 общини и 33 района в Столична община, община Варна и община Пловдив за близо 24 800 лица с увреждания, включително деца и лица над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване. Те се обслужват от 16 500 назначени лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници. Проектното й финансиране приключва в 178 общини и райони на общини през 2017 г., а в останалите 115 общини и райони на общини през 2018 г.
Във връзка с гореизложеното Министерството на труда и социалната политика полага усилия за продължаване на социалните услуги чрез национално финансиране, като за целта ще бъдат направени необходимите разчети и предложени конкретни варианти за нейното бъдещо реализиране.
Второто ни предложение се отнася – министърът на труда и социалната политика да предостави информация за предприетите действия от страна на Министерството на труда и социалната политика относно съобразяване на социалната оценка на хората с увреждания с отчитане на техните индивидуални потребности в срок до 30 септември 2017 г. Важно е да бъде представена информация за предприетите действия от страна на Министерството на труда и социалната политика относно съобразяване на социалната оценка на хората с увреждания с отчитане на индивидуалните потребности, тъй като тази тема е в обсега на обществените очаквания за промяна на модела на оценката.
След извършеното наблюдение и анализ е установено, че настоящият модел не е достатъчно ефективен за оценяване на индивидуалните потребности на лицата с увреждания и е необходимо неговото усъвършенстване. Съществуващата социална оценка е необходимо да бъде заменена със социална оценка от нов тип, чрез която да се постигне диференциран подход за осигуряване на независим живот за хората с трайни увреждания. Министерството на труда и социалната политика ще предприеме конкретни действия за съобразяване на социалната оценка на хората с увреждания с отчитане на индивидуалните потребности и нужди на лицата от обучение, трудова заетост, професионална реализация и социално включване.
И третото ни предложение е свързано с представяне на концепция за реформиране на системата за експертизата на работоспособността в срок до 31 октомври 2017 г. Необходимо е да има мащабна промяна на модела на експертизата на работоспособността вследствие на назрялата нужда от реформиране на системата – важна тема, която стои във фокуса на обществото през последните няколко месеца и е част от поетите ангажименти на правителството. По този проблем вече се работи от Здравното и Социалното министерство. Амбицията ни е до края на годината да има концепция, която да послужи за изработването на необходимите законови промени. Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
След двете становища на вносителите на проекторешенията имате думата за изказване.
Заповядайте, уважаеми колеги.
Имате думата, уважаеми господин Христов.
МИХАИЛ ХРИСТОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми министър Петков, уважаеми колеги народни представители! Живеем в страната с най-голям брой затвори и тези затвори нямат решетки, но тези затвори са навсякъде. Ако не сте забелязали или всъщност вече забелязахте – майките на децата с увреждания са тук, за да ни покажат за пореден път, че този голям затвор съществува. Надявам се никой от Вас да не попадне там, където са затворени 800 хиляди души в България. В този затвор, уважаеми колеги, няма години, в които се лежи, но има присъда.
И да, със сигурност, ако нещо в Социалното министерство не се промени, тя ще бъде доживотна и без право на помилване. Представете си, че тези хора с увреждания се чувстват точно по този начин.
Колегите от ГЕРБ са предложили нещо интересно. Благодаря им за проявената инициатива да привикаме месец септември министъра да ни информира за работата си, но ще Ви помоля да не преписвате от нас, защото не сме ученици.
И сега не мога да разбера всъщност това страх от опозицията ли е, или е загриженост за хората с увреждания, или Вие се опитвате да правите пиар на техен гръб? Това са 800 хиляди души с увреждания и само 2000 лични асистенти. Някои от тези хора, включително и аз, имат нужда от инвалидни колички, от протези за горни и долни крайници, за слухови апарати, за ортези и така нататък.
Наредбата, по която тези помощни средства се отпускат, не е актуализирана от 2008 г. Там присъства нещо, което поне в моите очи – аз имам право да го кажа, е смешно и то е дървената протеза. Дървена протеза, колеги, не съществува и реално Министерството дава пари за несъществуващи неща. Това е трагично и ще продължи да е такова, докато тези хора се чувстват като в затвор в собствената си страна.
Уважаеми министър Петков, искам да Ви поздравя и Ви поздравявам за това, че сте взели едно от тежките министерства. Поздравявам Ви, че сте приели този пост, но не мога да бъда безучастен към това, което се случва и Ви обещавам, че ще бъда Вашият най-голям коректив, защото 800 хиляди души са Вашият най-голям коректив.
Приемете този пост не толкова като значение, а като лична мисия. Убеден съм, че бихте се справили стига да имате желание и стига да не приемате БСП за опозиция. Ключът към този затвор в момента е във Вас и Вие решавате какво да направите с него.
За завършек искам да повторя нещо, което повтарям сигурно за четвърти или пети път в тази зала – хората с увреждания не са цифри и за тях трябва да се вземат реални решения на реалните им проблеми. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“ и „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Има ли реплики? Не виждам.
Имате думата за следващи изказвания.
Заповядайте, д-р Поповски.
КАЛИН ПОПОВСКИ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Групата „Обединени патриоти“ подкрепя общото становище на Проекторешението от трите точки, което изчете преди малко колежката Светлана Ангелова.
Обръщам внимание специално на трета точка, което винаги съм застъпвал като теза и в Социалната комисия – работата на ТЕЛК-овете в България. Пак се връщаме на сериозните цифри, които и господин Цветанов каза преди една-две седмици – 9 милионната България на края на социализма има 150 хиляди души с инвалидни групи, 7-милионната България днес има над 800 хиляди души. Четири-пет пъти са нараснали хората с инвалидни пенсии.
Това рефлектира върху няколко неща. Първо, един голям преразход. Второ, хората, които реално са болни, и тези деца, които ние виждаме тук, като ги гледам като лекар – основно с детска церебрална парализа, знаем, че това е една диагноза до живот, вместо да осигурим на тях един по-реален доход, от който те имат остра нужда, ние даваме около 1 млрд. лв. на лъжеинвалиди в България на годината. Това нашият нов министър много добре го знае. Ние затова даваме този срок 30 септември, за да се намерят нови начини за преразглеждане на тези решения, което не е лесно, защото трябва да се преразгледат няколкостотин хиляди решения от ТЕЛК-овете в България.
Това е част от отговора на „Обединени патриоти“ как ще стане пенсията от 200 на 300 лв. Тук трябва да се пренасочи 1 млрд. лв. в двете рационални звена – на реалните инвалиди и на хората с минималните пенсии, които все още продължават да вземат пенсии под прага на бедността, който в момента в България е около 300 лв.
Затова пожелаваме успех на Министерството и в тези три точки, които ние от управляващото мнозинство сме формулирали. Надяваме се на 30 септември да получим отговор от един нов екип на Министерството, безкрайно мотивиран да се променят нещата в положителната посока. Ако не направим тези неща, ще остане в сила старата българска поговорка „Болен здрав носи“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, д р Поповски.
Има ли реплики?
Заповядайте, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, госпожи и господа народни представители! Д-р Поповски, бях на приемна в Девин и дойдоха граждани с увреждания и казаха, сега ми дойде времето: поговорете с представителите на управляващата коалиция да престанат да противопоставят две групи – едната, бедната, която очаква повишаване на пенсиите, и другата, хората с увреждания.
В тази група хора с увреждания, които получават пенсии за инвалидност, не всички можем да ги сложим под общ знаменател. И този дебат е неприятен. Той наранява тези хора. Нека лекарите, нека държавата да види държавната институционалност как работи, но не да нараняваме и противопоставяме тези хора.
Категорично възразявам срещу такъв дебат от тази трибуна. Обиждате огромна група хора, казвайки, дори с управленското си решение: ние ще вземем пари от едни хора с увреждане, даже Вие казахте „лъжеинвалиди“, и ще ги дадем на другата група по-бедни хора. Това е цинично, колега. И това е цинично и като управленско решение. (Ръкопляскания от „БСП за България“ и „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
За втора реплика, заповядайте, госпожо Таскова.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, скъпи гости! Както каза господин Поповски, Вие точно: давате един милиард лева на лъжеинвалидите. И точно поради това идва въпросът: къде е контролът и ефективността в управлението? Благодарим Ви, че признавате тези Ваши пропуски в управлението. (Реплики от ОП.)
И сега искам да коментирам решението, което Вие ще подкрепите.
Информация за предприетите мерки от страна на Министерството на труда и социалната политика. Чудесно! Получаваме информацията и какво от това? Как ще подобрим живота на тези хора? Това ли е нашата работа?
Информация за предприетите действия относно социалната оценка на хората с увреждания. Нека да се срещнем с тях, нека да поговорим и да чуем техните нужни. Те нямат нужда да бъдат оценявани, повярвайте ми. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“ и „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Таскова.
Заповядайте за трета реплика.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Поповски, защо не казахте цялата истина във Вашето изказване? Защо не казахте, че цели махали са болни от бронхиална асма или от епилепсия? Защо не го казахте това нещо във Вашето изказване? Затова сме на 800 хиляди инвалидни пенсии. Затова ние искаме преразглеждане на тези пенсии, господин Поповски. Защото много от тези пенсии са фалшиви. Никой не противопоставя едната група на другата.
Истината обаче е, че 800 хиляди пенсии трябва да се преразгледат. И тези, които на гърба на тези нещастни хора там, отзад, печелят, здрави като бикове, трябва това нещо да се преодолее най-после.
И защо не казахте, господин Поповски, че ние само от два месеца сме в управлението. Тези инвалидни пенсии на 800 хиляди кой ги даваше? Тези, които няколко пъти управляваха държавата досега. (Реплики от „БСП за България“: ГЕРБ, ГЕРБ!“.) Няколко пъти! (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Имате думата за дуплика. Не желаете.
Д-р Адемов, имате думата за изказване.
Заповядайте.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър, уважаеми представители на хората с увреждания! Предметният обхват на днешната дискусия по питането на народните представители от „БСП за България“ е изключително широк, затова ще се опитам в рамките на ограниченото време да се спра на част от проблемите, които поставя тази дискусия.
Основната цел при прилагане на политиката в областта на интеграцията на хората с увреждания е създаване на условия и законови гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа подкрепа на хората с увреждания и техните семейства.
Искам да отбележа, че политиките за хората с увреждания са регламентирани в международни и в национални стратегически документи. Искам да Ви кажа част от тези стратегически документи, защото те са изключително важни.
На първо място е Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която е ратифицирана от българския парламент през 2012 г.
На следващо място, но не по важност, разбира се, е Европейската стратегия за хората с увреждания 2010 – 2020. Има и Национална стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г. Към тази Национална стратегия има един План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията на правата на хората с увреждания 2015 – 2020 г. като в този план има зададени цели, има начини за мониториране на изпълнението на тези цели, предварително поставени. И сега, уважаеми дами и господа, обърнете внимание на това, което ще Ви кажа след малко и което е официална информация от статистиката на Европейската комисия. Тези числа, които ще Ви кажа след малко, са част от Националната стратегия за интеграция на хората с увреждания в България, така че това са официални данни. Всеки шести човек в Европейския съюз е с някаква степен на увреждане, всеки шести човек от 500-милионна Европа. В Европа, в 28-те страни – членки на Европейския съюз, в момента 80 милиона са хората с различна степен на увреждане – 80 милиона по официалната статистика на Европейката комисия. Във възрастовия диапазон над 65 години – 54% са хората с увреждания, а в диапазона 16 – 64 години са 18%.
Сами си направете извода дали тези хора, за които Вие говорите, 800 хиляди или 900 хиляди инвалидни пенсии са много или малко в България. Още повече, че разбирам, че Ви е трудно да правите разлика между тези, които са с инвалидни пенсии, и тези, които са със социално-инвалидни пенсии, които са някъде между 49 и 50 хиляди, а останалите са добавка към пенсията, която получават хората, които са придобили право на пенсия за стаж и възраст. Само че тази добавка на близо половината от тези 900 хиляди пенсии от 2015 г., вече не е законов текст, вече не я получават. Получават я само и единствено тези, които са заварените случаи. Сами може да си направите извода дали тези 450, близо 500 хиляди инвалидни пенсии в България са много или малко на фона на статистиката, която Ви казах преди малко. И тази дискусия е изключително контрапродуктивна на тема фалшиви инвалидни пенсии, фалшиви експертни решения на ТЕЛК и ще Ви кажа защо.
Уважаеми дами и господа, инвалидните пенсии в България се изчисляват на базата на методика на Министерство на здравеопазването като всяко едно заболяване си има съвсем точно определен процент. Дали тази методика е най-добрата, или не е най-добрата е съвсем друг въпрос. Но хората в ТЕЛК издават експертните решения на базата на медицински документи. Ако някой има съмнения в това, че издадените експертни решения са фалшиви, нека да оспорва издадените документи, а всички Вие знаете, че когато се издава документ с невярно съдържание, за това се носи наказателна отговорност. Посочете всички тези случаи и недейте да говорите, че 800 хиляди пенсии трябва да бъдат ревизирани. Ако твърдите това нещо, ми кажете какъв е механизмът, какъв е начинът, по който това може да се случи, за да може да приключим веднъж завинаги с тази дискусия.
Аз не казвам, че няма фалшиви медицински документи. Не съм казал такова нещо. Вероятно има хора, които не заслужават да имат според Вас такава инвалидна пенсия само че не може тази вина да я прехвърляме върху всички останали. Няма как това да се случи. Искам подробно да се спра на медицинската експертиза на работоспособността.
Уважаеми колеги, експертното решение е универсалният ключ към 64 вида подкрепа, които следват от това експертно решение на ТЕЛК – 64 вида подкрепа. Експертното решение на ТЕЛК е универсалният вход към системата и понеже този универсален вход на входа на системата предполага универсално решение, вижте за какво става въпрос? В Дирекция „Социално подпомагане“ има така наречените експертни комисии, които на базата на социален доклад правят социална оценка.
Само че медицинската експертиза, ТЕЛК-овото решение какво дава? Дава функционалния дефицит, процента загубена работоспособност спрямо здравия човек, а къде е останалата част на експертизата? Къде е експертизата? Тя трябва да бъде извършена в Дирекция „Социално подпомагане“. Да, ама Дирекция „Социално подпомагане“, при положение че в останалите секторни политики няма разгърнати политики за хората с увреждания, които да отчитат индивидуалните потребности, каквото и решение да вземат тези хора от тези осемчленни комисии – един председател, един секретар и шест други члена, като ги няма или са недостатъчни останалите политики за хората с увреждания, няма как този универсален достъп на входа на системата да не се пренесе върху изхода. Това е огромният проблем и затова Световната здравна организация предлага нещо друго, което трябва и в България да бъде въведено, тоест трябва да се оценява остатъчната работоспособност на хората, защото освен процента увреждане тези хора имат остатъчна работоспособност и тази остатъчна работоспособност е гаранция за това те да бъдат активни, а активността дава възможност за социално включване, това е основната идея – тези хора да бъдат социално включени, да бъдат включени в системата на образованието, на здравеопазването, но за това са необходими... (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло).
Приключвам, госпожо Председател. За това са необходими хоризонтални мерки във всички секторни политики. Няма да стане единствено и само с една мярка. Затова трябва новата методика да бъде съобразена с международната класификация на функционирането, увреждането и здравето.
Завършвам с едно изречение, което трябва да запомним всички ние: нищо за хората с увреждания без хората с увреждания. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, д-р Адемов.
Реплика?
Проф. Станилов, заповядайте.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Уважаема госпожо Министър, уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
Многоуважаеми д-р Адемов, не очаквах от Вас такава реч. Вие бяхте прав напълно в данните, които изнесохте, и в съображенията – те бяха много експертни и много добре направени и беше справедливо. Това, за което аз излизам за реплика, е, че искам да Ви кажа, че изместваме дебата. Вие твърдите, че ние противопоставяме едни на други хора с увреждания, което не е вярно.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Не е вярно.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Ние не сме казали, д-р Адемов, че всички тези 800 хиляди са фалшиви инвалиди. Ние казваме, че сред тях има един много голям брой, които чрез подкупи, чрез всевъзможни фалшификати са станали такива и получават несправедливо тези пари, които трябва да получават хората, които стоят там отзад. (Посочва инвалидите в залата.) Затова техните пари са по-малко и затова няма пари и това е правилно и е справедливо и ние сме първите, които повдигнахме така категорично този въпрос. Не измествайте дебата, не става дума за противопоставяне, става дума за една ревизия, за една, как да я нарека, реформа в цялата тази система и тя трябва да бъде всеобемаща. Тук Вие сте прав. Но Вие измествате въпроса и той не беше изместен директно, а в контекста на Вашата реч. Наблягате на неща, които се знаят, които са важни, но не наблягате на онова, което е порокът, а порокът е това. Знаете нашето общество докъде се е разпаднало и знаете, че такива явления са масови, те са повсеместни и не са само в тази сфера. И сега ние повдигаме въпроса и тук колегите от ляво се хвърлят срещу нас като че ли тази работа е започнала, когато „Обединените патриоти“ са влезли в управлението. Това е несправедливо, това е цинично и за това не е вярно, разбира се. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Това беше първа реплика на проф. Станилов.
Втора реплика – господин Гърневски.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Да се прави политика с болката на хората, на децата не бива. Аз не знам колко от Вас в залата имат в семейството си дете с увреждания. Завчера, навърши 18 години внучката ми, която е дете с увреждане, и знам какво е в дома си да имаш дете с увреждания. Репликата ми е към господин Адемов.
Господин Адемов, когато критикувате недъзите в системата...
ХАСАН АДЕМОВ: (ДПС, от място) Нищо не критикувам.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: ... Прав сте, че в социалната система има недъзи. Ние всяка година, всяко тримесечие, всеки месец се занимаваме с тази система. Прав сте, че в системата има недъзи и Вие най-добре знаете къде са, кои са те и много компетентно критикувате. Аз Ви питам: точно в това правителство, което управляваше и за което говорите, на господин Орешарски, Вие бяхте министър! Защо не излекувахте системата? Това е въпросът ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това беше втора реплика от господин Гърневски.
Трета реплика – господин Поповски, заповядайте.
КАЛИН ПОПОВСКИ (ОП): Уважаеми господин Адемов, Вие сте клиничен специалист като мен. Няколко сме в тази зала, които абсолютно най-добре разбираме, какво точно си говорим в момента. Вие знаете, че има хора в България които не са болни от абсолютно нищо – хоспитализират се във една вътрешна клиника и този пациент излиза след седем дни с епикриза, в която пише, че този човек е диабетик на инсулин. Той не е диабетик изобщо! А там пише, че е диабетик на инсулин! На инсулиново лечение тип 1 – Вие най-добре знаете това какво е. Този човек отива в ТЕЛК-а и получава инвалидна пенсия. Знаете ли колко са такива в страната? Само това ли е? Едно плевенско село има 38 деца, записани при едно джипи от циганското съсловие – 34 от тях са с епилепсия. От тях дали припада дори едно? Ако ги вземем всички в детска клиника и спрем терапията, да видим колко от тях ще припаднат в рамките на следващите два, три дни!
Вие много добре знаете за какво точно си говорим днес. Съжалявам, че хората са само няколко. Водим излишни спорове тук от гледна точка на медицината кое е правилно и кое не е.
Пак казвам, ресурсът, който харчим, е уникално голям. Той може да бъде пренасочен в съвсем други направления. Този ресурс е един милиард български лева на годината.
Мога да дам друг пример. Магистрала „Тракия“, в недостроената й част, струва 980 милиона. В джобовете на лъжеинвалидите потъва една магистрала „Хемус“, извинявайте – Северна България, от Белокопитово до Ябланица. Тази магистрала от един милиард потъва всяка година в джобовете на лъжеинвалидите. Това го твърдя от тази трибуна съвсем отговорно. Колега от моята клиника, където аз съм работил допреди 20 дни, един месец, получава инвалидна пенсия 500 лв. и не работи почти нищо, а аз съм опериран от тежка операция на гръбначния стълб, правя над 100 операции в годината, не получавам инвалидна пенсия, никога не съм ходил в ТЕЛК. Този, който нищо не работи, взима 500 лв. върху заплатата. Това го твърдя съвсем отговорно и знам защо Ви казвам тези неща. И Вие много добре ме разбирате! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Обединени патриоти“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това беше трета реплика.
Заповядайте за дуплика. (Шум и реплики.) След като свърши процедурата по реплики и дуплики, ще Ви дам думата.
Заповядайте, д-р Адемов, за дуплика.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми дами и господа, за направените реплики! Продължавам да си мисля, че хората с увреждания не заслужават такъв тип дискусия. Не заслужават такъв тип дискусия, защото, връщам се на последното, което каза д р Поповски, дали са един милиард – отварям една скоба и въобще не мога да разбера по какъв начин ги изчислявате: 150 хиляди фалшиви, 1 милиард изразходвани погрешно, на мен тази дискусия не ми е понятна. Не ми е понятен начинът, по който ги изчислявате тези неща. Сигурен съм, че и на Вас не Ви е понятен, но Ви е удобно да говорите тези неща, за да може да защитите тезата, че със спестени пари от едното място ще се реализират други политики.
Не, колеги, не 1 млрд. 700, колкото се плащат за инвалидни пенсии, на тези хора ние трябва да предложим политика, съгласно която те достойно, с остатъчната си работоспособност, трябва да имат доходи от труд, а не да разчитат на тези пари, за които Вие говорите. Това, първо.
Второто нещо, продължавам убедено да твърдя – ще го потвърди и господин министърът, че няма фалшиви инвалидни пенсии. Инвалидните пенсии са на базата на медицински документи. Ако Вие имате информация за тези, че имат фалшиви медицински документи, предайте я там, където е необходимо, а не от тази трибуна да твърдите, че има 10, 20 или 50 човека. Не може по този начин да прехвърляме вина на всички хора с увреждания за това, че някой някъде си позволил да издаде документ с невярно съдържание.
Експертното решение на ТЕЛК, уважаеми колеги, е съгласно Наредбата. Имаш епикриза, в която е написано, че имаш определено заболяване, ако тази епикриза не е вярна, това е документ с невярно съдържание и нищо друго. Разбирате ли го това? Ако разберете това, тогава от тази трибуна дискусията ще бъде съвсем друга.
Що се отнася до въпроса на господин Гърневски. За времето, в което съм престоявал в Министерството на труда и социалната политика, нямам основание да се притеснявам от нито едно свое действие или бездействие. Ако смятате, че тези проблеми могат да бъдат решени от едно министерство… Ето тук е голямата разлика между начина на мислене, който имам аз и моите колеги, и останалите. Ще Ви кажа защо. Едно министерство, едно ведомство не може да реши този проблем. Това е проблем на обществото като цяло, на нагласите на обществото, на настроенията в обществото да приемем тези хора не като различни, а като част от нас, от една страна.
От друга страна, уважаеми дами и господа, тези хора искат да работят. Тези хора не разчитат на подаяния, не разчитат на пари, които да им са дарени от някого. Те искат да си ги извоюват тези пари и да живеят по достоен начин, така, че да бъдат достойни, равнопоставени граждани на Република България. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, д р Адемов.
Процедура преди изказването.
МИХАИЛ ХРИСТОВ (БСП за България): Госпожо Председател, взимам процедура по начина на водене, за да Ви напомня, че от тази висока трибуна не трябва да се чуват лъжи, защото от тази трибуна в продължение на около 20 минути се употребяваха лъжи, неверни цифри, неверни данни. Въпреки че не мога да репликирам на господин Поповски, ще му кажа, че 500 хиляди души в България взимат инвалидни пенсии, а хората с увреждания, въпреки че се употребява думата „лъжеинвалиди“ и „инвалиди“, подобна дума не е коректна. Има дума и тя е „хора с увреждания“. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Можете да вземете изказване, за да развиете Вашата теза, господин Христов.
Заповядайте – беше заявено изказване от парламентарната група на ГЕРБ.
РАЛИЦА ДОБРЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми гости! През 2016 г. с Решение на Министерския съвет се прие Национална стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г. Стратегията е изготвена във връзка със Закона за интеграция на хората с увреждания и в изпълнение на Плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания 2015 – 2020 г.
Националната стратегия е основният политически документ, който определя приоритетните цели и мерки. Целта на Националната стратегия е да предостави възможност на хората с увреждания да упражняват своите права чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия, социалния и културния живот на обществото. В изпълнение на Стратегията е приет План за действие за периода 2016 – 2018 г. В него всяка една институция и организация е заложила конкретни мерки за изпълнение, срок и източници за финансиране.
До 31 март 2019 г. ще бъде изготвен Доклад по изпълнението на плана за периода 2016 – 2018 г., който ще съдържа информация, отчетни данни и статистика от всички отговорни институции и организации, както и анализ за изпълнението на всяка една от заложените мерки.
На 26 януари 2012 г. Народното събрание на Република България ратифицира със закон Конвенцията за права на хората с увреждания. Прилагането на Конвенцията, като част от вътрешното право на страната, изисква наличието и спазването на ясен план за изпълнение на поетите задължения, добра координация и ползотворен диалог между всички звена от изпълнителната власт и организациите, най-вече за хора с увреждания, с оглед подобряване на положението им.
Приключи изпълнението на първия план за действие, съдържащ мерки за провеждане от Република България на Нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания, в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания 2013 – 2014 г.
С Решение № 467 на Министерския съвет от 25 юни 2015 г. се прие План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания 2015 – 2020 г. Планът за действие очертава конкретните стъпки, определя ясно ролята и функциите на отделните държавни органи и заинтересованите страни чрез отчетния период.
Планът за действие съдържа шест основни приоритета, които са насочени към подобряване качеството на живот и социалното включване на хората с увреждания.
В сега действащия План за действие са заложени мерки за изработване на концепции по отделните членове на Конвенцията, които съдържат предложения за промени в нормативната уредба, а за това са ангажирани съответните компетентни институции.
В съответствие с международните и национални документи, в това число Конвенция за правата на хората с увреждания и Закон за интеграцията на хората с увреждания, през 2016 г. бяха приети промени в Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане, които допълниха и усъвършенстваха стандартите и критериите за местоположение и материална база на социалните услуги.
Приеха се промени, регламентиращи реда и условията за настаняване на лица, в това число и поставени под запрещение в специализирана институция или социална услуга от резидентен тип. Социалните услуги се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, в това число и на пълнолетните лица, поставени под запрещение.
По отношение на съществуващите механизми, улесняващи достъпа до съд на лицата, страдащи от ментални увреждания, следва да се има предвид, че през месец януари 2016 г. бяха приети промени в Закона за социалното подпомагане, като една от най-важните е въвеждането на нов ред за настаняване в специализирани институции за лица, поставени под пълно или ограничено запрещение. Бяха приети текстове, които отговарят на Конвенцията за правата на хората с увреждания и позволяват прилагането на стандартите на чл. 12.
Независимо от предприетите мерки и предвид идентифицираните сериозни предизвикателства в сектора, стартира разработването на специален нов Закон за социалните услуги.
Към настоящия момент има разработена концепция на Закона, която очертава фокуса на новата нормативна рамка, а именно подобряване системата за финансиране и предоставяне на социалните услуги, на планирането, на качеството на услугите, разработване на системи за мониторинг и контрол на ефективността на предлаганите услуги.
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. в сила от 1 януари 2017 г. в Закона за семейни помощи са направени промени, с които се въведе нов вид месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д. Помощта е диференцирана в зависимост от степента на увреждането или степента на намалената работоспособност на детето и в съответствие с предназначението й. Помощта се предоставя независимо от доходите на семействата. Тези помощи, както и останалите семейни помощи, не са обвързани с трудовата дейност или с осигурителния принос на лицата. За всички деца с трайни увреждания новата помощ се предоставя за задоволяване на основните и специфичните поради увреждането потребности.
За координиране изпълнението на Плана за действие, със Заповед № РД-01-754 от 4 септември 2015 г. на министъра на труда и социалната политика е създадена Междуведомствена експертна работна група, включваща представители на всички държавни институции и неправителствени организации, имащи отношение към политиката на хората с увреждания.
Необходимо е да се обърне внимание, че продължава изпълнението на Плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания в срок до 2020 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Добрева.
Има ли реплики?
Заповядайте, господин Гьоков – първа реплика.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Добрева, много кратка ми е репликата, тъй като няма време.
Разбрах от изказването Ви, че велики дела сте сътворили в социалната сфера, особено за хората с увреждания. Интересно ми е, като се хвалите с тази Национална стратегия и с Плана за действие по нея, защо отхвърляте от нашето решение Анализа за изпълнението и контрола на тази Стратегия и разходването на финансовите средства по нея? Отговорете ми и на въпроса: с какво се промени положението на хората с увреждания преди да има такава Стратегия, приета от Вас, и след като я приехте? Да ми кажете, като сте свършили толкова работа, защо тези хора протестират отвън почти ежедневно? (Бурни ръкопляскания от „БСП за България“ и от намиращи се в залата родители с деца инвалиди.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това беше първа реплика на господин Гьоков.
Заповядайте за втора реплика.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема колежке Добрева, моята реплика ще бъде още по-кратка. След като говорихме толкова много за тази Национална стратегия, бихте ли изброили без да четете четири от шестте нейни приоритета.
Да, да, благодаря, дайте й го, госпожо Ангелова! Видях вече! Благодаря Ви.
Толкова знаете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, господин Недялков.
Има ли трета реплика? Няма.
Желаете ли дуплика, госпожо Добрева? Не желаете.
Други изказвания?
Думата има господин Кутев за изказване.
Заповядайте.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Господин Министър, ще имате тежък мандат според мен по отношение на хората с увреждания, първо, защото очевидно Планът закъснява. Вчера си говорихме това и Вие знаете, че закъсняваме.
Проблемът не е в това, че Планът закъснява, а в това, че Планът е фиктивен. Има не една работна група, а много работни групи, които трудно се създават през 2017 г., обаче от 2017 г. до 2020 г. трябва да изработят някакво законодателство. От 2017 г. до 2020 г. има три години.
През тези три години не знам дали Вие ще сте министър, дали аз ще съм депутат, ясно е обаче, че аз и Вие ще си вземем заплатите. Аз питам: те какво ще правят? Ако тези три години за нас с Вас е време, в което ние получаваме заплати или не ги получаваме, за тях това е болка и отчуждение. Три години са много, за да изработим законодателство. (Шум и реплики.)
Планът е направен лошо, а пък и не се изпълнява. И това е Ваша задача! Ваша и на мнозинството!
Когато едно дете е с 90% увреждане, благодарение на едни добри стъпки от миналото правителство, то получава мисля 960 лв. (Реплики.) В момента, когато стане на 18 години, то започва да получава 162 лв. след увеличението от 1 юли. Сто шестдесет и два лева след увеличението! Само че нито уврежданията му стават по-малко, а започва да ги получава до живот. Няма друга граница, няма други години, след които да започне да получава повече от 162 лв. След увеличението, пак казвам. А със 162 лв. не може да живее!
Отделно, когато е получавало 930 лв., както казахте, пък губи енергийните добавки и помощи, защото е богато и защото не са интегрирани тези плащания.
Това, господин Министър, е Ваша работа! И на мнозинството! На онези, които говорят за фалшивите пенсии – тяхна работа е. Това са управляващите! (Шум и реплики от ГЕРБ.) Страшното не е, че го говорите, а че сте управляващи и че Вие решавате съдбата на хората! Това е страшното.
Гарантиран минимален доход. Господа, във Вашето решение няма гарантиран минимален доход! Махнали сте го. Шестдесет и пет лева стана по времето на Станишев, откакто го няма Станишев – нула увеличение! Нула!
АННА АЛЕКСАНДРОВА (ГЕРБ, от място): Защо не го направихте по времето на Орешарски?
Всички социални плащания са основани на гарантиран минимален доход. Нула увеличение 10 години! (Шум и реплики.) За следващата тригодишна прогноза...
РЕПЛИКИ: Не ни се карай!
АНТОН КУТЕВ: Как няма да Ви се карам, тези хора чакат пари от Вас, не от мен! (Шум и реплики от ГЕРБ. Бурни ръкопляскания от „БСП за България“.)
За следващата тригодишна прогноза няма никакво увеличение, господа. Вижте прогнозата, която Вие сте одобрили – тригодишната бюджетна прогноза, по същия този гарантиран минимален доход няма увеличение. Затова го махате от решението, господа от ГЕРБ! (Шум и реплики.) Махате го, защото не предвиждате увеличение! А върху него стъпват всички социални плащания. Всичко, което тези хора чакат, стъпва на това, заедно със замразените социални плащания! А са замразени от момента, в който Борисов 1 дойде на власт. При Орешарски имаше леко вдигане, после пак са замразени. Идва ГЕРБ и всичко замръзва, ако е социално плащане!
Между другото заплатите на депутатите и министрите не замръзват. Поне не така, докато тези плащания замръзват. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Не замръзват!
АНТОН КУТЕВ: Замръзват, господине, замръзват! (Шум и реплики.)
Питайте тях колко са се увеличили плащанията им през тези години? Казахте: „стига“, елате да кажете с колко са се увеличили, не се обаждайте от място! Елате да кажете: „Аз ги увеличих!“. (Бурни ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля, господин Кутев, да не водите подобен диалог.
Има ли реплики?
Заповядайте – по начина на водене. (Шум и реплики.)
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Госпожо Председател, господин Министър, уважаеми колеги, уважаеми гости!
Госпожо Председател, обръщам се към Вас поради това, че един колега си позволява прекалено много да театралничи и да злоупотребява. Първо, той не използва уважителни форми към колегите си. Явно е, че театралното има по-висока стойност и в тази зала. (Шум и реплики.)
Разбирам, че изчегъртването на морала също има различни позиции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля да няма реплики от залата!
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Когато някой от народните представители, независимо от коя парламентарна група, решава да обижда други народни представители, моля бъдете на своето място!
Когато един народен представител решава, че с оглед на театралното може да бъде повече моралист, Вашето място е да бъдете на това председателско място и да сложите въпросния народен представител на неговото място. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Ще предвидим при следващи промени в Правилника наказание за театралничене, засега такова няма. (Шум и реплики. Реплики от народния представител Данаил Кирилов, който иска думата по начина на водене.)
Давам думата за изказване на д-р Румен Генов, след което ще Ви дам думата по начина на водене.
РУМЕН ГЕНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър, уважаеми гости – представители на хората с увреждания!
Тъй като доста се употреби темата с експертизата, аз искам да направя няколко акцента относно това каква според нас трябва да е визията и посоката на работата на Министерството на труда и социалната политика във връзка с усъвършенстването и евентуалната промяна на тази експертиза.
По принцип ще изходим от това, че действащият в момента модел на медицинска експертиза трябва да се раздели на две – от една страна, трябва да има медицинска експертиза в чисто медицински смисъл, и експертиза на работоспособността.
С медицинската експертиза се определят видът и степента на увреждане, като тук експертното си мнение ще дават всъщност специалисти в съответните клинични специалности и, естествено, организацията и управлението трябва да се осъществява от Министерство на здравеопазването, а другата експертиза – експертизата на трудоспособността, вече ще бъде съсредоточена в работата на Министерството на труда и социалната политика.
По принцип трябва да се работи за установяването на нов подход, който оценява, от една страна, способността на лицето с трайна, намалена работоспособност да полага някакъв труд, и от друга страна – възможностите му за включване в пазара на труда, като се отчитат неговите образования, квалификация, знания и опит. Тоест, това е така нареченият „остатъчен работен потенциал“ в тези хора.
Целта, ако трябва да я определим по този начин, е хората с увреждания в трудоспособна възраст да получат особено внимание, за да се увеличат шансовете им за пълноценна реализация без, както се мъчат да изкарат някои колеги, без да се отнемат или нарушават придобити права. Идеята е не да се ограничат средствата, които обществото отделя за хората, а да се направи така, че тези средства да се изразходват по най-ефективния начин и да достигат до тези, които имат нужда от тях.
В тази връзка, този въпрос го засегна и д-р Адемов в своето изказване, е необходимо в медицинската експертиза и експертизата на работоспособността да бъдат заложени методиките, които са методики за оценка от Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето.
Предполагам всички знаят, че Световната здравна организация има една фамилия от три класификации – двете успешно се прилагат в България. Това са: Международната класификация на болестите, а другата е Международната класификация на процедурите, извършвани в медицинските заведения. Третата, която все още не се прилага в България, това е тази Международна класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето.
В резултат от всички тези процедури би трябвало да се подобрят възможностите за интеграция на хора с увреждания на пазара на труда, защото на практика ще бъде направена една абсолютно адекватна оценка на вида и на степента на увреждане, както в другата пък – експертизата на работоспособността, възможността на тези лица да работят. Тоест, основният акцент на смисъла на разделянето на експертизата на тези две експертизи е с едната експертиза да се занимават изцяло клинични специалисти, те да си дават мнение какво е здравословното състояние на лицето, което е получило увреждания, а другата експертиза да се занимава с това – това лице какви възможности за работа има.
Тук идва и въпросът, който също беше засегнат – въпросът за социалната оценка.
По принцип, като дългосрочна мярка, нашето мнение е, че Министерството на труда и социалната политика ще трябва да изготви в нов вид социална оценка на хората с увреждания, която трябва да е насочена не единствено на базата на социалното подпомагане, а по принцип към конкретните потребности и нуждите на лицата и възможността за това на тези лица да бъде намерена подходяща работа.
Към настоящия момент съществуват трудности за служителите от дирекциите „Социално подпомагане“ при провеждане на редовните заседания на Комисията, поради отсъствие на експерти от другите институции или такива въобще липсват в по-малките населени места. Аз съм от такова населено място. Това води до непълно отразяване в социалната оценка на индивидуалните потребности и на практика на този етап липсва една единна комплексна оценка на потребностите.
Основен принцип според нас в тези комисии, който е необходимо да бъде приложен, е те да са експерти и специалисти, на които да се заплаща и да носят отговорност за извършената си дейност и дадените експертни решения.
Задължително е и участие на лицата с увреждания в изготвянето на тази оценка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, доктор Генов.
Има ли реплики към изказването на народния представител? Не виждам.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, госпожо Желева.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА (БСП за България): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, скъпи гости! Искам да поставя на Вашето внимание един от многото проблеми на хората с увреждане, а именно въпроса с помощните средства, съоръженията и медицинските изделия, които са им гарантирани със Закона за интеграция на хората с увреждания и Закона за социално подпомагане.
Ежегодно със Закона за държавния бюджет чрез бюджета на повереното Ви Министерство се отделя огромен ресурс за закупуването им. През последните години за това са отделени около 50 млн. лв., даже и надвишава, като от тях са се ползвали около 10 хиляди лица с увреждания за година.
В същото време определените пределни цени са недостатъчни, а не отговарят и на качеството им. Липсва адекватен контрол върху качеството на тези изделия и приспособления, липсва стандарт за утвърждаването на качеството на предоставените от фирмите доставчици и производители на помощни средства по Приложение № 7. Липсва и критерий за определяне на срока за експлоатация. Регистрационният режим на фирмите доставчици на тези изделия и съоръжения не дава гаранция за контрол, няма информация поради каква причина фирмите производители и доставчици са заличени от регистъра на Агенцията за хората с увреждания.
Липсва публична информация колко и какъв вид приспособления и изделия са били ремонтирани преди изтичане на сроковете за гаранция, какви средства са били отделени за това. Няма анализ, оценка или нeщо подобно за надеждността на техническите средства и приспособления, за възможността за преоценка на периодите на амортизация, за увеличаване срока на годност и респективно на подмяна.
Само преди няколко дни тук, в Народното събрание, на търга, организиран от народни представители, видяхме в какво състояние са предписаните помощни средства. Твърде дълъг и бюрократичен е пътят, който следва да извърви едно лице с увреждания, докато получи предписаните му от ТЕЛК или ЛКК помощни средства, приспособления, съоръжения или медицински изделия.
В тази връзка, господин Министър, предвиждате ли промяна в работата на отделите за хората с увреждания с цел намаляване на бюрократичните изисквания? От гледна точка на икономии на финансов ресурс отделите за хора с увреждания към дирекция „Социално подпомагане“ прилагат ли контрол върху издадените решения от лекарските комисии, или се явяват само в ролята си на разплащателна агенция? Не е ли време дълго обмисляната идея предоставянето на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия да става чрез Министерството на здравеопазването, дотолкова доколкото те са предписани от лекарски комисии?
На пазара се появяват нови групи технически средства и приспособления. Затова искам да задам въпроса: какъв е редът за включването им в списъка за предоставяне на хора с увреждания? Какво се прави за включването на нови групи от хора с увреждания?
Тъй като гарантираният минимален доход е база за различни социални плащания по четири закона, какво се предвижда за изменението му и специфично при използването му за Закона за интеграция на хората с увреждания?
Хората с увреждания са като всички нас – те са като всички останали. Различава ги това, че има бариери. Те се изправят пред тях всеки ден. Наша е ролята да ги преодолеем. От нашите политики зависи премахването им.
Затова, господин Министър, ние сме запознати с проблемите, сега е Ваш ред всички заедно да подобрим живота на тези хора. Те го очакват от години. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Желева.
Има ли реплики? Не виждам.
Има ли други изказвания, уважаеми колеги? Няма заявки.
Процедура – заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, искам процедура за удължаване на времето до гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Процедура за удължаване на времето до гласуване на решението?
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ: Да, благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Процедура на гласуване.
Гласували 104 народни представители: за 103, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Уважаеми господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми представители на хората с увреждания! Продължителността и дълбочината на дебата по темата, свързана с политиките за хора с увреждания, показва, че това е една от най-важните социални теми в дневния ред на обществото ни, и така е от първия момент, в който новият екип на Министерството на труда и социалната политика встъпи в своите пълномощия. Тази тема наистина ежедневно стои на нашето внимание и полагаме усилия за изработване на политики, а в краткосрочен аспект – прилагане на мерки, с които да решаваме въпросите и да защитаваме правата на хората с увреждания.
Тъй като една част от поставените въпроси в разискването и изказванията бяха посветени на документите, които държавата ни е приела за защита и гарантиране правата на хората с увреждания, бих искал само да добавя, че в приетия План за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания, който е приет и действа от 2015 г., с хоризонт до 2020 г., има няколко важни стратегически цели.
Първата част от дейностите по изпълнението на Плана са, така да се каже, организационни, свързани с формиране на експертни работни групи за определяне на органи за координиране и мониторинг на прилагането на Конвенцията за координирането и изпълнението на Плана – нещо, което вече е направено. По-важното и това, което предстои да бъде изпълнено, е изработване на концепции за промени в нормативната уредба за прилагане на отделни членове от Конвенцията за правата на хората с увреждания, извършване на самите промени в нормативната уредба и ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията.
Не искам да се спирам на това, което е свършено до момента по дейностите, свързани с изпълнението на Плана за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания, само ще вметна, че в средата на този месец България беше председател на Международната конференция за правата на хората с увреждания в Ню Йорк. Общата оценка, която получи за дейността си за председателстването на тази конференция, е положителна.
Но по отношение на Плана за дейностите за прилагане на Конвенцията, това, което Министерството на труда и социалната политика се ангажира да направи, е да ускори действията по изпълнение на целите, заложени в този План, който, отново подчертавам, е с продължителност от 2015 г. до 2020 г.
Това, което мисля, че по-малко се засегна в дебата, е свързано с нещо, по което мисля, че много е направено и продължава да се прави, с цел облекчаване живота на хората с увреждания и всъщност подпомагане на тяхното социално включване. Става дума за развитието на социалните услуги – както от резидентен тип, така и в общността, като това, което Министерството заяви като свой приоритет и предприе конкретни действия, е свързано с ускорено приемане на Закон за социални услуги. От 21 юни на страницата на Министерството на труда и социалната политика и в платформата, на която се публикуват проекти на нормативни актове, вече е публикувана концепция на Закона за социалните услуги. След изтичане на срока за обществени консултации, създадената работна група с широко представителство, включително и на хората с увреждания, ще работи съответно по подготовка на текстове и реализиране на концептуалните намерения за този нов Закон, защото безспорно е, че социалните услуги са всъщност инструментът за социално включване на хората от уязвимите групи, включително и хората с увреждания.
Това, за което многократно стана дума в дебата, е необходимостта от реформа на модела за медицинска и трудова експертиза. По тази голяма задача също започна работа, отново искам да подчертая, че политиките за хората с увреждания, свързани, включително и с реформа на експертизата на медицинската и трудовата експертиза, не са задача единствено на Министерството на труда и социалната политика. Тяхното изпълнение предполага преди всичко много добра координация между отговорните органи.
Мога да кажа, че е създадена работна група, която в ускорени срокове трябва да подготви концепция за тази реформа, която да бъде представена и на Вашето внимание. На база на тази концепция да се подготвят необходимите промени в немалък брой закони, а след това и в подзаконовата нормативна уредба, която ще реализира тази желана промяна в модела на експертизата. Тя е в основата, тъй като оценката на уврежданията и необходимостта от интеграцията на хората с увреждания се базира на две неща – медицинската експертиза, от една страна, и второ, социалната оценка, за която, както стана дума, също има какво да се желае.
Това, което Министерството на труда и социалната политика ще предприеме – вчера стана дума и при изслушването в Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите – е да работи, първо, за бързо усъвършенстване на социалната оценка, която е в рамките на действащото законодателство, а в недалечна перспектива и необходимите нормативни промени за реализирането на нов вид социална оценка, която да е комплексна по своя характер и същевременно да е съобразена с индивидуалните потребности на всеки човек.
По отношение на личните асистенти, които са много важни за подкрепа и облекчаване живота на хората с увреждания, това, което имаме като първостепенна задача, е осигуряване на устойчивост на тези услуги, защото, както стана дума в разискванията, тяхното осъществяване до момента е осигурявано преди всичко с проектно финансиране, което е довело и до тези неудобства за хората с увреждания, за които стана дума – много често те са принудени да кандидатстват за одобряване в съответните програми и мерки. Това, което Министерството на труда и социалната политика е предприело с оглед изтичане на част от договорите с общините за предоставяне на тази услуга до края на годината, е спешни промени и пренасочване на средства за финансиране на тези дейности, а за следващата година – осигуряване на необходимия размер национално финансиране, за да се осигури устойчивост на предлагането на тези услуги.
По отношение на интеграционните добавки и това, че наистина след увеличаването на семейната помощ за деца с увреждания със степен на увреждане над 90% и чужда помощ, която от началото на тази година е в размер на 930 лв., се получава рязък спад след навършване на тези години в размера на финансовата подкрепа на вече пълнолетните лица.
Това, по което Министерството на труда и социалната политика ще работи, е да осигури увеличаване размера на финансовата подкрепа за пълнолетните лица с увреждане. Дали това ще стане чрез увеличаване на гарантирания минимален доход, за който тук стана дума, или ще се търси друг механизъм за увеличаване на интеграционните добавки, важно е, че целта, която си поставяме, е да се увеличи финансовата подкрепа за хората с увреждания, които са на пълнолетна възраст.
В края на моето изказване бих искал да направя две важни според мен уточнения, свързани с поставени въпроси по време на разискването.
Семействата на деца с увреждания няма да загубят правото на целева помощ за отопление заради увеличения размер на семейните помощи за деца. Предприети са мерки. На страницата на Министерството са публикувани за обществено обсъждане промени в Наредба № 5 за реда и условията за предоставяне на помощ за отопление, с които се гарантира запазване на правото на семействата на деца с увреждания и съответно на пенсионерите, чиито пенсии, както гласувахте – от 1 юли на голяма част от тях ще бъдат увеличени, да останат в кръга на лицата, които ще имат право на целева помощ за отопление.
Другото, което е по въпроса за медицинските изделия и помощните средства – да, неефективно се използва ресурсът, немалкият ресурс, който се насочва. Беше споменато, че годишният размер е от около 50 милиона лева. Тромава, бюрократична е процедурата за неговото предоставяне. Това също затруднява хората с увреждания.
Това, което сме заложили и предложили в управленската програма на Министерството на труда и социалната политика, е да извършим реформа в тази сфера. Нашето виждане е, че точното място на тази дейност не е в дирекциите „Социално подпомагане“, където хората нямат квалификация, за да оценят точно какво медицинско изделие и дали е най-подходящото за лицата, а в системата на здравеопазването, където считаме, че този ресурс много по-ефективно ще се разходва, ще отива по предназначение, защото контролът върху разходването на парите ще прави този, който определя този разход – лекарските консултативни комисии, телковите състави и така нататък.
В заключение, бих искал да кажа, че ние сме във връзка, в диалог с представителите на хората с увреждания. Провеждаме срещи. Вчера, както спомена и господин Кутев, в Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите се състоя изслушване, ползотворна дискусия с Националния съвет за хората с увреждания, който ще възобнови своята работа, след като беше актуализиран неговият състав. Всички тези въпроси ще бъдат обсъждани, следвайки принципа, който доктор Адемов припомни и, който ние споделяме – че нищо за хората с увреждания не бива да се случва без самите тях. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Петков.
Закривам разискванията. Предстои гласуване.
Уважаеми колеги, ще ми позволите да изчета текста на първия Проект за решение:
„Народното събрание
РЕШИ:
I. Възлага на министъра на труда и социалната политика в срок до 15 юли 2017 г. да представи в Народното събрание:
1. Анализ на изпълнението и контрола по Националната стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г. и на Плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания 2015 – 2020 г.
2. Информация за предвидените за 2017 г. и за следващите години в перспектива до 2020 г. финансови средства за изпълнението на Плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания 2015 – 2020 г.
3. Информация за изпълнението и развитието в бъдеще на:
- социалните услуги „личен“ и „социален“ асистент, които се предоставят в общността;
- насърчителните програми и мерки за заетост и обучение на хора с увреждания, а също и за развитието на собствен бизнес.
4. Систематизирана информация за плащанията и обезщетенията, на които хората с увреждания имат право, включително в контекста на преминаването в пълнолетна възраст.
5. Визия за системата на трудовата и медицинска експертиза, в частта й на трудовата експертиза – съществуващо положение и бъдещо развитие.
6. Анализ на социалните оценки на хората с увреждания по Глава трета от Закона за интеграция на хората с увреждания – ефективност, адекватност и действия за подобряване на практическото им прилагане за хората с увреждания в трудоспособна възраст.
7. Визия за промяна на гарантирания минимален доход.
II. Министърът на труда и социалната политика да предприеме необходимото за привеждане в действие на информационната база данни за хората с трайни увреждания по чл. 9 от Закона за интеграция на хората с увреждания, като в срок не по-късно от 31 декември 2017 г. базата данни е със съдържание, актуалност и организация, обезпечаващи възможността за постигане в пълнота на законово дефинираните цели на нейното създаване.
III. Министърът на труда и социалната политика да предприеме действия в негова компетентност за увеличаване на размерите на целевите помощи за социална интеграция за хората с увреждания и за предвиждането за това увеличение със Закона за държавния бюджет за 2018 г.
В срок до 31 декември 2017 г., в изпълнение на правомощията си по чл. 44, ал. 3 от Закона за интеграция за хората с увреждания и чл. 40, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона, министърът на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на финансите и министъра на икономиката, да актуализира и осъвремени пределните размери на помощите за изработване, покупка или ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения.“
Гласуваме Проекта за решение, предложен от Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 118 народни представители: за 44, против 3, въздържали се 71.
Предложението не е прието.
Пристъпваме към гласуване на следващия Проект за решение.
Ще изчета текста, защото той не беше изчетен.
„Народното събрание
РЕШИ:
I. Възлага на министъра на труда и социалната политика да представи в Народното събрание:
1. Информация за предприетите мерки от страна на Министерството на труда и социалната политика за осигуряване на устойчивост на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ след приключване на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, в срок до 30 септември 2017 г.
2. Информация за предприетите действия от страна на Министерството на труда и социалната политика относно съобразяване на социалната оценка на хората с увреждания с отчитане на техните индивидуални потребности, в срок до 30 септември 2017 г.
3. Концепция за реформиране на системата за експертизата на работоспособността, в срок до 31 октомври 2017 г.
Решението е прието от Четиридесет и четвъртото народно събрание на … 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.“
Гласуваме Проекта за решение, предложен от Светлана Ангелова и група народни представители.
Гласували 117 народни представители: за 79, против 2, въздържали се 36.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Не Ви ли е срам – 34 човека сте? Не Ви ли е срам? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля за тишина в залата.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Госпожо Председател, аз не знам за какво става въпрос. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля за тишина в залата.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Къде са Ви 80 те човека – 34 човека сте?!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Къде са Ви 80 те човека?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Гьоков представи становище на вносител. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Моля за тишина в залата.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Аз не виждам кой трябва да се срамува, ако изчакате, ще Ви кажа. (Народните представители от ГЕРБ и ОП напускат залата.)
Гласувах против Вашето предложение, защото това е един документ, едно решение, писано на крак. Ако се загледате в него, то даже няма логическа последователност – един документ, писан на крак, само и само „да сте в играта“ както се казва и да покажете загриженост към хората с увреждания, каквато няма и не лъха от Вашия документ.
Гласувах против, защото Вашето предложение за Решение не съдържа никакви решения, които да доведат до реални промени в състоянието и в политиките, насочени към хората с увреждания, и въобще не кореспондира със задълбочеността на дебата, който се проведе, на разискванията в тази зала, не кореспондира и с говоренето на господин министъра, с неговите намерения, които декламира. Поне набързо да се бяхте консултирали с него какво иска да прави като го писахте, за да го вкарате в предложенията си за решение.
Защо смятате, че ние обиждаме хората, когато предлагаме едно цялостно решение на необходимо, но не достатъчно условие за промяна в политиката, за да се анализират всички действия в социалната политика, да се направи анализ на стратегиите? Пак Ви казвам: стратегии имаме бол, само че нямаме реални резултати за тези хора, защото те ще продължат да протестират, защото нямаме решение за тях.
В никакъв случай не обиждаме хората, обиждате ги Вие като предлагате такива елементарни решения, които не решават проблемите Ви. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това беше отрицателният вот на господин Гьоков. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Уважаеми народни представители, следващото заседание е от 9,00 часа на 5 юли 2017 г.
Приключихме със седмичната работа на Народното събрание.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,37 ч.)


Председател:
Димитър Главчев

Заместник-председатели:
Цвета Караянчева
Явор Нотев
Нигяр Джафер

Секретари:
Стоян Мирчев
Джейхан Ибрямов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни заседания