Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ШЕСТДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 14 декември 2016 г.
9,01 ч.
14/12/2016
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Димитър Главчев и Явор Хайтов


Секретари: Александър Ненков и Чавдар Пейчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добър ден, колеги! Моля да се регистрираме.
Прекратете регистрацията – няма кворум.
Следващ опит в 9,15 ч.


Открито в 9,16 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми колеги, моля да се регистрираме.
Налице е кворум. (Звъни.)
Откривам пленарното заседание.
Уважаеми народни представители, от няколко дни страната ни живее под знака на трагедията в Хитрино. Нека за пореден път изразим с едноминутно мълчание своята съпричастност към пострадалите, към жертвите и да заявим пред всички граждани на Хитрино, че те не са сами в тази не само тяхна, но и национална трагедия. (Всички стават. Едноминутно мълчание.)
Предлагам на Вашето внимание Проект на програма за работата на Народното събрание за времето от 14 до 16 декември тази година.
1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за правната помощ.
2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.
3. Законопроект за ратифициране на Изменение на Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г.
4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.
5. Проект за решение за намаляване дните на Коледната ваканция на Народното събрание за 2016 г. – два проекта. С вносители: Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев е първият проект. Вторият Проект за решение във връзка с Коледната ваканция и работата на Народното събрание през декември 2016 г. и януари 2017 г. е с вносители: Цветан Цветанов, Джема Грозданова, Милена Дамянова и Галя Захариева.
6. Второ гласуване на Законопроекта за противодействие на тероризма.
7. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.
8. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците – продължение от миналата седмица.
9. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
10. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения.
11. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
12. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост.
13. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
14. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
15. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие с регистрационен индекс РД 50 127 от 26 септември 2016 г.
16. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител е Министерският съвет.
18. Парламентарен контрол по реда на чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Моля да гласуваме.
Гласували 148 народни представители: за 136, против няма, въздържали се 12.
Програмата е приета.
По реда на чл. 50, ал. 3 от Правилника – три предложения.
Първото е на господин Велизар Енчев за включване в седмичната програма на Закона за политическите партии.
Господин Енчев, слушаме Ви.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Точно преди две години без два месеца внесох предложение за промяната в Закона за политическите партии, което гласи, „държавната субсидия за партии, получили над 1% на парламентарни избори, да бъде намалена от 11 лв. – колкото е в момента – на 5 лв.“
Миналата сряда Вие бяхте така добри да гласувате тази точка от дневния ред да влезе в седмичната програма на парламента, но, за съжаление, в петъчния ден програмата на парламента не позволи тя да бъде разгледана.
Вярвам и се надявам отново да подкрепите това предложение за включване на точка в дневния ред. Предварително казвам, че веднага след това гласуване, ако Вие, разбира се, подкрепите включването на точката в дневния ред – моето предложение за промяна в Закона за политическите партии, ще поискам процедура с предложение това да бъде точка първа в утрешния ден – четвъртък. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Считам, че направо сте направили и второто предложение – като точка първа да бъде включен този Законопроект.
Гласуваме, колеги.
Гласували 125 народни представители: за 53, против 25, въздържали се 47.
Предложението не е прието.
Следващото предложение е на госпожа Корнелия Нинова, която предлага да бъде включено изслушване на основание чл. 110 от Правилника на министър-председателя Бойко Борисов относно политиката на правителството по мигрантската криза, както и позицията на правителството във връзка с разглеждане на тази тема на заседанието на Европейския съвет на 16 декември 2016 г.
Заповядайте, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, сред темите, които непрекъснато фокусират върху себе си внимание и в България, и в Европа, са мигрантската криза и съответно действията на държавите за минимизиране на рисковете и ограничаване на неблагоприятния ефект от бежанските потоци.
Това е тема, която може и да остане на втори план заради различни събития в отделните държави – катастрофи, бедствия, политически кризи, но тема, която не слиза от актуалния дневен ред. Това е така от поне четири години и със сигурност поне още четири години ще бъде актуална тема.
Ние сме направили предложение за изслушване на министър-председателя, и то по реда на текст от Правилника, който позволява задаване на въпроси и изразяване на отношение, тоест една основа за дебат в Народното събрание по темата за мигрантската криза.
Има различни причини, които предполагат изслушване на министър-председателя, но сред най-значимите е предстоящото заседание и съответно неформална среща на Европейския съвет утре и в петък в Брюксел.
Дами и господа народни представители, сред жизнено значимите за България теми са: „миграция“, „сигурност“, „външни отношения“. Достатъчно е да спомена отделните въпроси в тези теми и със сигурност ще разберете, надявам се и да подкрепите нашето искане за изслушване на министър-председателя.
По темата „миграция“, например – подкрепата за страните членки от предната линия; разглеждане на капацитета на европейската гранична и брегова охрана; преглед на изпълнението на договореностите с Турция.
По темата „отбрана“ – преглед на реализацията на Глобалната стратегия и Плана за действие на Европейския съюз в областта на отбраната. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
И, разбира се, по темата „външни отношения“, например е темата, свързана със санкциите срещу Русия.
Всичко това ни дава основание да се надяваме на подкрепа и съответно да изслушаме позицията на България, с която българският министър-председател ще участва на тази среща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме това предложение, колеги.
Гласували 141 народни представители: за 63, против 11, въздържали се 67.
Предложението не е прието.
Прегласуване.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (БСП ЛБ): Благодаря госпожо Председател.
Ще се обърна към колегите от Парламентарната група на ГЕРБ, защото в другите парламентарни групи това предложение има подкрепа, с надеждата, разбира се, да бъде подкрепено предложението, колкото и крехка да е тази надежда, но си струва усилията.
Позволете ми да добавя поне още две причини, дами и господа народни представители, в желанието си да Ви убедя в необходимостта от подкрепа.
Имаме една година от провеждането на заседанието на Консултативния съвет по Национална сигурност през месец ноември на 2015 г. с поне осем препоръки в областта на необходимите действия, свързани с ограничаване на бежанския поток.
Най-малкото една година след това е хубаво да чуем и какво от този план е реализирано, и то в светлината на това, което предстои да се разглежда в Брюксел.
И второ, в период, в който имаме преход от един президент към новоизбран президент, правителство в оставка, предстоящи предсрочни избори, е хубаво поне Народното събрание по тази тема да даде знак, че разбира важността не за нас като институция, а за страната и за хората в страната – какво предприемаме, за да отговорим на бежанския натиск и поток.
Затова си мисля, че е хубаво да изслушаме министър-председателя, и поне в този период от време на несигурност и донякъде нестабилност да дадем знак, че има една институция в лицето на Народното събрание, която разбира значимостта и полага усилие, за да намери съответните действия.
Моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласували 146 народни представители: за 69, против 32, въздържали се 45.
Предложението не е прието.
Следващото предложение за включване като точка в дневния ред е Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 654-01-85, внесен от Делян Добрев, Мартин Димитров, Петър Славов и група народни представители на 7 юли 2016 г.
Предложението за включване е направено от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов.
Имате думата, уважаеми господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Няколко пъти предлагаме тази точка да бъде включена в дневния ред и Вие я подкрепяте. Тя наистина бива включвана, но така или иначе времето не стига, за да я разгледаме.
Знаете, че такива промени в Кодекса за застраховането, в данъчните закони е хубаво да се правят в края на годината, за да има яснота и предвидимост за хората през следващата година.
Затова за пореден път предлагаме точката. Тя е важна, касае така наречената „сезонна „Гражданска отговорност“.
Както и преди е ставало дума, ако не се приемат подобни промени, вероятно много превозни средства със сезонен характер ще бъдат дерегистрирани автоматично от системата на КАТ и после хората вероятно ще ходят да се разправят на място и така нататък, за да си възстановят регистрацията, като сключат новата „Гражданска отговорност“ за новия сезон.
Искаме това да се избегне, искаме да не се създават такива допълнителни затруднения за хората. Нека електронизацията на системата работи в тяхна полза, а не в техен ущърб.
Моля Ви, нека още веднъж да разгледаме и подкрепим това предложение. Законопроектът е изключително кратък и не вярвам да ни отнеме повече от 20 минути.
Господин Председател, моля Ви в условията на евентуално подкрепено включване на точката, тя да стане точка първа за четвъртък, за да може да я приключим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Славов.
Гласуваме предложението за включване в Програмата.
Гласували 131 народни представители: за 114, против 1, въздържали се 16.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението това да бъде точка първа в Програмата ни за четвъртък.
Гласували 104 народни представители: за 61, против 2, въздържали се 41.
Предложението не е прието.
Прегласуване – заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Моля за прегласуване, господин Председател. Има колеги, които не успяха да гласуват. Много бързо някак си свърши времето за гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Прегласуваме предложението точката да бъде първа за четвъртък.
Гласували 115 народни представители: за 74, против 2, въздържали се 39.
Предложението е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 7 до 13 декември 2016 г.:
- на 7 декември 2016 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия и свързаните с тях изделия. Вносител е Иван Станков. Водеща е Комисията по земеделието и храните, а съпътстваща е Комисията по икономическа политика и туризъм;
- на 8 декември 2016 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите с вносител народният представител Мартин Иванов, разпределен на водеща комисия – Комисията по околната среда и водите, и съпътстваща комисия – Комисията по енергетика;
- на 9 декември 2016 г. е постъпил Законопроект за старите столици на България, с вносител Димитър Делчев и група народни представители. Разпределен е на водеща Комисия по културата и медиите, съпътстващи комисии – Комисия по регионалната политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по бюджет и финанси;
- на 12 декември 2016 г. е постъпил Проект за решение за намаляване дните на коледната ваканция на Народното събрание за 2016 г. с вносители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев;
- на 13 декември 2016 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс с вносител народния представител Георги Кадиев, разпределен на Комисията по правни въпроси, както и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление;
- на 13 декември 2016 г. е постъпил Проект за решение във връзка с коледната ваканция и работата на Народното събрание през декември 2016 г. и януари 2017 г. Вносители са Цветан Цветанов и група народни представители;
- на 12 декември 2016 г. в Народното събрание е постъпило искане от главния прокурор на Република България – господин Сотир Цацаров, № 627-00-6, за даване на разрешение за възбуждане наказателно преследване срещу народния представител Илия Янков Илиев.
Същото е направено по досъдебно производство № 159 от 2015 г. по описа на Софийска градска прокуратура; по следствено дело с прокурорска преписка № 7035 от 2015 г. по описа на Софийска градска прокуратура, Отдел I за извършени престъпления по чл. 167, ал. 3; предложение първо, във връзка с чл. 26, ал. 1, и с ал. 20; втора връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс, и по чл. 167, ал. 2, предложение 1 и предложение 2 от Наказателния кодекс.
С писмо от 12 декември 2016 г. председателят на Народното събрание е уведомил народният представител Илия Янков Илиев за постъпилото искане и възможността да се запознае с него и приложените материали. Народното събрание ще се произнесе по искането от главния прокурор при спазване на срока по чл. 134, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното сърание, ако дотогава не е постъпило писмено съгласие от народния представител.
На 7 декември 2016 г. с № 656-24-3 в Народното събрание са постъпили становища на Фискалния съвет относно Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Отчет за изменението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.
С писмо материалите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по труда, социалната и демографската политика и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Налични са и в електронен вид на интернет страницата на Фискалния съвет на Република България.
От Националния статистически институт е постъпила информация за индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно“, без търговията с автомобили и мотоциклети през октомври 2016 г., за индекси на промишленото производство през октомври 2016 г., за индекси на строителната продукция през октомври 2016 г. и за индексите на потребителските цени за ноември 2016 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Продължаваме с декларация от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи.
Заповядайте, доктор Адемов.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
„ДЕКЛАРАЦИЯ
от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи

Парламентарната група на Движението за права и свободи, споделяйки още веднъж съкрушителната си тъга от трагедията в село Хитрино, поднася най-сърдечни съболезнования към близките на загиналите. Чувстваме се искрено съпричастни, изпитваме човешка солидарност с драмата на пострадалите и техните близки във връзка с трагичния инцидент в ранното утро на 10 декември 2016 г.
В такива моменти ние, хората, осъзнаваме най-ясно, че хуманността не е просто само добродетел, а и наш дълг. Инцидентът в Хитрино е бедствие с огромни поражения и истинска човешка трагедия с мащабите на хуманитарна катастрофа. Всичко, което е изградено с много любов и усилия в продължение на години, се срива само за няколко минути. Светоусещането на пострадали и свидетели на тази безпрецедентна трагедия вече не могат да бъдат същите – животът за тях вече има друг смисъл и друга стойност.
Нашето дълбоко вътрешно убеждение ни напомня, че понякога животът безмилостно ни изправя пред тежки изпитания като тези в цар Калоян, Бисер, Мизия, Горни Лом, Аспарухово, а сега и Хитрино. Наш дълг е правилно да разчетем тези знаци и да научим тези тъжни житейски уроци, с надеждата те никога да не се случват отново.
Уважаеми госпожи и господа, направихме го и на място, но сега от парламентарната трибуна призоваваме всички да проявят добродетелите, проповядвани от различните религиозни общности, и пак всички заедно – цялото българско общество, обединено, да отговорим на този фатален ицидент с човеколюбие, милосърдие, топло хуманно отношение и помощ към пострадалите. Пред зловещото лице на трагедията всички сме равни и еднакво отговорни да търсим и намираме най-добрите решения за сигурността ни и запазването на живота на пострадалите.
Извън чисто човешкото измерение тази трагедия ни даде още няколко принципни урока като: правото на защита на всяко лице; предимство при спасяването на човешки живот преди всичко останало; публичност на информацията за рисковете от бедствията и оценка за дейността на органите на изпълнителната власт по защита при бедствия.
Тук е мястото да отбележим съвместните усилия на местни, държавни органи, специализирани институции, пожарникари, полицаи, екипите на Спешна помощ, граждански организации. Самоотвержените действия на всички тези структури, ръководени от Националният кризисен щаб, правят възможност за преодоляването на тази криза.
Разбира се, очакванията на пострадалите са за още по-голяма бързина и прецизност на действията, както и за по-добра координация на компетентните институции. Силно се надявам, че и това ще се случи, за да могат хората от Хитрино да възстановят надеждата за нормализиране на битието си – че въпреки всичко животът продължава, че не са сами, че заедно сме решени да преодолеем последиците. Ние дълбоко скърбим за жертвите и правим всичко по силите си, за да се върне нормалният начин на живот в Хитрино.
В този ред на мисли призовавам всички държавни институции да използват максимално капацитета си и да реагират адекватно на предизвикателствата, породени от този нелеп инцидент. За да защитим справедливостта и демократичния избор на държавата, легитимните органи трябва да открият виновните, а също и да се потърси най-строга отговорност. Провокирани от некоректни послания и изказвания в медийното пространство, като сериозна политическа сила апелираме към всички политически партии и оратори да не допускат популистки и непремерени изказвания, с които да използват този случай с користни подбуди и за чисто политически цели. Това е неприемлива, грозна игра с човешката трагедия.
Уважаеми госпожи и господа! Може би тук е мястото да поднесем нашите съболезнования и към семействата и близките на загиналите в терористичните атаки в Бешикташ, Истанбул.
Остро осъждаме този варварски акт, отнел живота на 44 невинни полицаи и цивилни. Искрено вярваме, че нито един акт на насилие, насочен срещу човечеството, не може да има оправдание. Независимо от нарастващите му мащаби по света, тероризмът е обречен да загуби срещу силата на нашите човешки ценности.
Безспорният извод, който правим през тези дни, е, че животът е най-висше благо и всички ние – човеците, всички ние – гражданите на цивилизования свят, трябва да уважаваме и ценим Негово Величество Живота преди всичко друго!
Ние от Движението за права и свободи призоваваме за смирение пред лицето на зловещата трагедия, сполетяла Хитрино. Вместо по-лесното обединение в отрицанието, този път да се обидиним в съзиданието! Заедно да дадем надежда и упование за по-добър живот.
Нека да се помолим още веднъж за загиналите и да дадем надежда и солидарност на пострадалите.“ Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми д-р Адемов.
Смятам, че няма народен представител, който да не се присъедини към тази декларация.

Продължаваме с точката от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ.
Вносител е Министерският съвет. Законопроектът е под № 602-01-63 и е внесен на 31 октомври 2016 г.
С доклада на Комисията по правни въпроси ще Ви запознае председателят на Комисията народният представител Данаил Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Преди да представя доклада, моля за процедура за допуск на основание чл. 46, ал. 2 от Правилника по отношение на заместник-министъра на правосъдието госпожа Петя Тянкова и на госпожа Елена Чернева, председател на Националното бюро за правна помощ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване процедурата за допуск.
Режим на гласуване.
Гласували 107 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 6.
Моля, поканете гостите в пленарна зала.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 602-01-63, внесен от Министерския съвет нa 31 октомври 2016 г.
На свое заседание, проведено на 15 ноември 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 602-01-63, внесен от Министерския съвет нa 31 октомври
2016 г.
На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието госпожа Екатерина Захариева – министър, и госпожа Елена Чернева – председател на Националното бюро за „Правна помощ”.
Законопроектът беше представен от госпожа Захариева, която отбеляза, че с него се цели повишаване на ефикасността и ефективността на системата за правна помощ, както и осигуряването на достъпа до правна помощ на по-широк кръг лица от уязвими социални групи.
Проектът на закон предвижда възможността граждани, които имат доходи под линията на бедност в страната, да могат да получават правна помощ за консултации както по общия ред за предоставяне на правна помощ от Националното бюро за правна помощ, така и от новоучредени, постоянно действащи регионални центрове за правна помощ към съответните адвокатски колегии. Въведена е и възможността за предоставяне на правна консултация на всеки заинтересован чрез новосъздаден Национален телефон за правна помощ към Националното бюро за правна помощ, чрез който ще се предоставя правна помощ от адвокати, вписани в Националното бюро за правна помощ.
Законопроектът предвижда уеднаквяване на критериите при предоставяне на правна помощ от различните органи в системата и разширяване на кръга от лицата, имащи право на такава помощ, като се включват лицата по чл. 143 от Семейния кодекс и тези в случаите по молби за издръжка по Конвенцията за международно събиране на издръжка за деца и други членове на семейството.
Разходите за предоставянето на правна помощ по Националния телефон за правна помощ и Регионалните центрове за консултиране са предвидени и включени в утвърдения за 2016 г. бюджет на Националното бюро за правна помощ.
В отговор на поставения от народния представител Петър Славов въпрос госпожа Захариева отговори, че в Заключителните разпоредби Законопроектът съдържа предложения, целящи уеднаквяване прилагането на Закона за съдебната власт по отношение на избраните за съдебни заседатели лица преди влизането му в сила.
В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 602-01-63, внесен от Министерския съвет нa 31 октомври 2016 г.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Сега ще чуем доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 602-01-63, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 г.
Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 23 ноември 2016 г., разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 602-01-63, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 г.
В заседанието участваха госпожа Петя Тянкова – заместник-министър на правосъдието, и госпожа Елена Чернева – председател на Националното бюро за правна помощ.
Законопроекта представи госпожа Тянкова.
Според вносителите с предлагания Законопроект се цели да се усъвършенства системата за правна помощ чрез привеждане на нормативната уредба в съответствие с международни документи и утвърдени в практиката устойчиви модели и механизми за правна помощ.
С предлаганите разпоредби се гарантира изпълнението на социалната функция на Закона за правната помощ чрез улесняване на достъпа и разширяване кръга на лица от уязвими социални групи до получаване на правна помощ.
Според действащите разпоредби право на безплатна правна помощ имат лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, както и лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за предходния или настоящия отоплителен сезон.
Със Законопроекта се предлага да се разшири обхватът на правоимащите и с лица, които не отговарят на тези условия, но имат доходи в размери под линията на бедност за страната. Тези граждани ще могат да получават правна помощ за консултации както от Националното бюро за правна помощ, така и от регионални центрове за консултиране, които ще бъдат създадени към съответните адвокатски колегии, с което ще се отговори на обществена потребност за удовлетворяване на искания за правна помощ от граждани с ниски доходи.
В кръга на лицата с право на безплатна правна помощ се включват и родители, дължащи издръжка на ненавършили пълнолетие деца по смисъла на чл. 143 от Семейния кодекс и случаи по молби в съответствие с Конвенцията за международно събиране на издръжка за деца и други членове на семейството, съставена в Хага на 23 ноември 2007 г.
Госпожа Чернева поясни, че чрез действащия Национален телефон за правна помощ към Националното бюро за правна помощ, средствата за който са от бюджета на Бюрото, се разширява възможността за предоставяне на правни консултации на по-широк кръг лица. Предоставяните консултации имат за резултат рязко намаляване на процесуалното представителство в съда, което от своя страна води до икономии на бюджетни средства.
След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 14 гласа, „против” и „въздържали се” – няма, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 602-01-63, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по обсъждания Законопроект? Не виждам желание.
Дебатът е закрит.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 602-01-63, внесен от Министерския съвет на 31 октомври тази година.
Гласуваме.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет единодушно на първо гласуване.

Следваща точка от седмичната ни програма е:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО.
Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.
„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, № 554-01-107, внесен от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители на 29 май 2015 г., приет на първо гласуване на 11 февруари 2016 г.“.
Госпожо Председател, преди да стигна до заглавието на нормативния акт, моля за процедура за допуск по отношение на господин Пламен Георгиев, председател на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 86 народни представители: за 83, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Квесторите, поканете народните представители в зала. Върви второ гласуване!
Слушаме Ви, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
По § 1 – Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по наименованието и § 1 няма.
Гласуваме.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 2 – предложение на народния представител Методи Андреев.
На основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от Правилника предложението не е обсъдено и гласувано.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 8, ал. 2 след думите „право на“ се добавя „повече от“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 22, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 15 думите „чл. 235, ал. 1 – 5“ се заменят с „чл. 235, ал. 3 – 5“.
2. В т. 25 думите „чл. 354а, ал. 1 – 4“ се заменят с „чл. 354а, ал. 1, 2 и 4“.“
По § 4 – предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В чл. 24, ал. 1 думите „150 000 лв.“ се заменят със „100 000 лв.“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по параграфи 2, 3 и 4? Няма.
Гласуваме тези параграфи в редакцията на Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители – § 5 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника в редакцията до 4 ноември 2016 г.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При осъществяване на проверката по чл. 21, ал. 2, органите по чл. 13, ал. 1 имат право да:
1. изискват обяснения от проверяваното лице и свързаните с него лица;
2. изискват сведения“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Георгиев и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласували 90 народни представители: за 20, против 9, въздържали се 61.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 5, подкрепен от Комисията и редактиран от същата.
Моля, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 10.
Параграф 5 по предложение на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 6 има предложение на народния представител Филип Попов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС, в редакцията до 4 ноември 2016 г.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Комисията и директорите на териториалните дирекции могат да изискват от застрахователите разкриване на застрахователната тайна за проверяваните лица.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 6 по вносител, подкрепен от Комисията и редактиран от същата.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Параграф 6 по доклада на Комисията е приет единодушно.
ДОКАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ:
По § 7 има предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители – § 7 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. В чл. 31 т. 1 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 25, против 9, въздържали се 51.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 7 по доклада на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 75, против 6, въздържали се 4.
Параграф 7 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
„§ 8. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Директорите на териториалните дирекции могат да изискват от Националния статистически институт предоставяне на информация за годишните финансови отчети на юридическите лица, представляваща статистическа тайна.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 8 по доклада на Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 2.
Параграф 8 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 9 има предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители – § 9 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС, в редакцията до 4 ноември 2016 г.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
„§ 9. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 6 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Посочените обстоятелства по ал. 1, т. 1-7 следва да бъдат подкрепени с документи.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 23, против 18, въздържали се 50.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 9 по доклада на Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 10.
Параграф 9 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 10 има предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да бъде отхвърлен.
По § 11 има предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на Комисията за параграфи 10 и 11 по вносител.
Гласували 92 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 2.
Предложенията на Комисията за отхвърляне на параграфи 10 и 11 по вносител са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 12 има предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители – § 12 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 10:
„§ 10. В чл. 61, ал. 2, т. 1 накрая се поставя точка и запетая и се добавя „Комисията може да сезира изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители.
Предложението не се подкрепя от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 84 народни представители: за 15, против 21, въздържали се 48.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 12 по вносител, който след редакция от нейна страна, става § 10 в доклада й.
Подлагам на гласуване § 10 по доклада на Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 11.
Параграф 10 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 13 има предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Чавдар Георгиев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС, в редакцията до 4 ноември 2016 г.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 13 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Подлагам на гласуване предложението на Комисията за § 13 по вносител.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
По предложение на Комисията § 13 по вносител е отхвърлен.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 11:
„§ 11. В чл. 69, ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така:
„(2) Имуществото се оценява към момента на неговото придобиване или отчуждаване, както следва:“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 11 в номерацията и редакцията на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 15 има предложение от народния представител Хамид Хамид, направено по реда на чл. 80 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 15 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 16 има предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 16 да бъде отхвърлен.
По § 17 има предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 17 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на Комисията за отхвърляне на параграфи 16 и 17 по вносител.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 18 има предложение на народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Чавдар Георгиев, направено по реда на чл. 80 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Хамид Хамид, направено по реда на чл. 80 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 12:
„§ 12. В чл. 90 се създава ал. 5:
„(5) Най-малко 30 на сто от стойността на отнетото в полза на държавата имущество се използва за социални цели, като условията и редът се определят с подзаконов нормативен акт на Министерския съвет. Десет на сто от стойността на отнетото в полза на държавата имущество се разходва за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите на Комисията, включени в общата численост на персонала на Комисията.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 12 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 13:
„§ 13. В чл. 90а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество държавата отговаря спрямо пострадалите до размера на стойността на отнетото имущество за вредите, причинени с престъпление по чл. 22, ал. 1, когато наличното имущество на отговорните за вредите лица не е достатъчно за възстановяването им.“
2. Алинея 4 се отменя.”
По § 20 има предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители – в § 20 т. 2 – отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Чавдар Георгиев, направено по реда на чл. 80 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 14:
„§ 14. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „Доходи са“ се заменят с „Доходи, приходи и източници на финансиране са“, след думата „ собственост“ се добавя „за придобиването на които е установен законен източник“ и след думата „имущество“ се добавя „за придобиването на които е установен законен източник“.
2. В т. 7 числото „250 000“ се заменя с „150 000”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по докладваните текстове? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Чавдар Георгиев и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласуваме неподкрепено предложение.
Гласували 80 народни представители: за 14, против 28, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 13 и 14 в номерацията и редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Единодушно са приети и тези предложения.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона.
Предложение от народния представител Хамид Хамид, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, подкрепено от Комисията.
Комисията предлага да се създаде нов § 15:
„§ 15. Започналите, но неприключили до влизането в сила на този закон проверки и производства, се довършват по досегашния ред.“
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 16:
„ § 16. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. …) в чл. 150, ал. 1 се създава т. 2а:
„2а. пред Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и директорите на териториалните дирекции по установения в закона ред;”.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на подразделението, новият § 15 в редакцията на Комисията и § 16 в номерацията и редакцията на Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
И тези предложения са приети единодушно, а с това – на второ гласуване и Законът за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

Следва:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАЕМНО СПОРАЗУМЕНИЕ „ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА“ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2010 Г.
С доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае госпожа Йорданова.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
„Д О К Л А Д
относно Законопроект за ратифициране на Изменение на Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г., № 602-02-39, внесен от Министерския съвет на 8 ноември 2016 г.
На редовно заседание, проведено на 24 ноември 2016 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта.
Той бе представен от господин Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява „Проект за развитие на общинската инфраструктура“, финансиран по Заемно споразумение № 7834-BG „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 1 февруари 2010 г., ратифицирано със закон, приет от Народно събрание. Проектът е на стойност 87 млн. 449 хил. 375 евро и крайната дата за усвояване на средствата е 31 декември 2017 г. Споразумението осигурява 80 на сто от средствата за изпълнение на проекта, а останалите 20 на сто се осигуряват от държавния бюджет. Заемната част в Проекта е на стойност 70 млн. евро, а частта от държавния бюджет е 17 млн. 449 хил. 375 евро.
Съгласно действащото споразумение Проектът се състои от три компонента: компонент 1 (част А), който осигурява помощ по изпълнението на Проекта за проучване, проектиране на язовир „Пловдивци“, язовир „Луда Яна“, язовир „Нейковци“ и пречиствателни станции за питейна вода към тях, както и за рехабилитация на язовир „Студена“ и на пречиствателна станция за питейна вода „Студена – Перник“, строителен надзор, одит, управление и обучение; компонент 2 (част Б), касаещ изготвянето на 51 регионални генерални плана за водоснабдяване и канализация, и компонент 3 (част В), с който се осигурява изпълнението на строително-монтажните дейности за завършването на язовири, предназначени приоритетно за питейно водоснабдяване - язовир „Пловдивци“, язовир „Луда Яна“ и изграждане на пречиствателни станции за питейна вода към тях, както и рехабилитация на язовир „Студена“ и на пречиствателна станция за питейна вода „Студена –Перник“. Към момента може да се отчете успешното изпълнение на компонента за изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация. По компонентите, свързани с проектирането и строителството на язовирите има закъснение, породено от необходимостта от реализация и процедиране на подробни устройствени планове за санитарно-охранителните зони и съпътстващата инженерна инфраструктура.
Изпълнението на строително-монтажните работи и въвеждането на обектите в експлоатация не би могло да се осъществи в рамките на настоящия краен срок на Заемното споразумение – 31 декември 2017 г., като технологичното време за реалното им осъществяване предполага удължаване на заема с 24 месеца - до 31 декември 2019 г. Това налага удължаване на периода за изпълнение на Проекта, съответно удължаване на срока на Заемното споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие до 31 декември 2019 г.
Ратификацията със закон е необходима на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България.
След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: с 14 гласа „за”, без “против” и „въздържали се”, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Изменение на Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г., № 602-02-39, внесен от Министерския съвет на 8 ноември 2016 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Доклад на Комисията по регионална политика, местно самоуправление и благоустройство.
Заповядайте, господин Ненков.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги!
„Д О К Л А Д
относно Законопроект за ратифициране на Изменение на Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г., № 602-02-39, внесен от Министерския съвет
В заседанието на комисията взе участие господин Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, който представи Законопроекта пред членовете на Комисията.
Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, ратифицирано със закон от Народното събрание през 2010 г., е изменяно през 2011 г. и 2014 г., като съответните изменения са ратифицирани със Закон от Народното събрание.
По действащото Споразумение проектът се състои от три части: Част А „Помощ за изпълнението на проекта”, Част Б „Изготвяне на регионални генерални планове” и Част В „Изграждане и рехабилитация на язовири” – изграждане на язовир „Луда Яна”, язовир „Нейковци”, язовир „Пловдивци” и рехабилитация на язовир „Студена” и пречиствателна станция за питейна вода „Студена – Перник”.
Към настоящия момент успешно е изпълнена частта за изготвяне на регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация. Има изоставане в компонентите по проектирането и изграждането на язовирите и същите не могат да бъдат изпълнени до крайния срок – 31 декември
2017 г. Поради това се предлага и е постигнато съгласие за удължаване на срока по Споразумението до 31 декември
2019 г., като удължаването с 24 месеца е технологично необходимото време за изпълнение на строително-монтажните работи и въвеждането на обектите в експлоатация.
Предлаганите промени не водят до промяна в целите за развитие на проекта. Измененията в Заемното споразумение не включват промени в размера и финансовите условия по заема. Ще бъдат преразпределени средства по различните категории, като реализираните икономии по компонента за изготвяне на регионалните генерални планове ще бъдат прехвърлени към изпълнението на строително-монтажните дейности за завършване на обектите, без промяна в общата стойност на споразумението.
В хода на дискусията народните представители подкрепиха предложения Законопроект, като поставиха въпроси, свързани с отделни дейности по изпълнение на проектите, обект на финансиране по Споразумението.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Изменение на Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г., № 602-02-39, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Изказвания? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Изменение на Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г., № 602-02-39.
Отменете гласуването!
Поименна проверка:
Айдоан Муталиб Али - отсъства
Айхан Ахмед Етем - отсъства
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Христов Методиев - отсъства
Алиосман Ибраим Имамов - тук
Алтимир Емилов Адамов - тук
Ана Георгиева Баракова - тук
Ангел Петров Найденов - отсъства
Анна Василева Александрова - тук
Антон Ангелов Долапчиев - отсъства
Антони Антониев Тренчев - отсъства
Атанас Зафиров Зафиров - отсъства
Атанас Иванов Ташков - отсъства
Атанас Петров Атанасов - тук
Атанас Славчев Стоянов - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - отсъства
Ахмед Реджебов Ахмедов - отсъства
Бойка Грозева Маринска - отсъства
Борис Борисов Станимиров - тук
Борис Янков Ячев - отсъства
Борислав Любенов Великов - отсъства
Борислав Михайлов Борисов - отсъства
Борислав Райчов Миланов - тук
Борислав Сабинов Иглев - отсъства
Бюнямин Хюсеин Хасан - отсъства
Валентин Алексиев Николов - отсъства
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Любенов Павлов - отсъства
Валентин Николов Иванов - отсъства
Валери Мирчев Жаблянов - тук
Валери Симеонов Симеонов - тук
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ:
Васил Миланов Антонов - отсъства
Велизар Пенков Енчев - отсъства
Венка Константинова Стоянова - тук
Венцислав Йорданов Каймаканов - отсъства
Вили Младенов Лилков - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Галя Енева Захариева - тук
Галя Симеонова Георгиева - тук
Георг Даниелов Георгиев - тук
Георги Александров Ковачев - отсъства
Георги Иванов Андонов - отсъства
Георги Недков Кючуков - тук
Георги Николов Недев - тук
Георги Стоянов Кадиев - тук
Георги Страхилов Свиленски - отсъства
Георги Тодоров Божинов - тук
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Георги Ченков Търновалийски - тук
Георги Янчев Гьоков - тук
Гроздан Спасов Караджов - отсъства
Гюнай Хюсмен Хюсмен - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Йорданова Панайотова - тук
Делян Александров Добрев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - тук
Джейхан Хасанов Ибрямов - тук
Джема Маринова Грозданова - тук
Диана Иванова Йорданова - тук
Димитър Ангелов Горов - отсъства
Димитър Андреев Делчев - тук
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Григоров Шишков - тук
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Кирилов Байрактаров - тук
Димитър Крумов Танев - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Спасов Димитров - отсъства
Димитър Стоянов Дъбов - тук
Димитър Танев Танев - тук
Добрин Ненов Данев - тук
Добромир Проданов Проданов - тук
Дончо Спасов Баксанов - тук
Дора Илиева Янкова - тук
Драгомир Велков Стойнев - тук
Дурхан Мехмед Мустафа - отсъства
Евгени Димитров Стоев - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Емил Димитров Райнов - тук
Емил Димитров Симеонов - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ердинч Исмаил Хайрула - тук
Жельо Иванов Бойчев - отсъства
Живко Иванов Мартинов - тук
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Иван Димитров Стойнов - тук
Иван Кирилов Иванов - отсъства
Иван Костадинов Станков - тук
Иван Николов Миховски - тук
Иван Пенков Иванов - тук
Иван Славов Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - отсъства
Иван Стоев Чолаков - тук
Иван Тодоров Димитров - отсъства
Иван Тодоров Ибришимов - тук
Илиан Сашов Тодоров - тук
Илия Янков Илиев - отсъства
Ирена Любенова Соколова - тук
Искрен Василев Веселинов - тук
Йордан Георгиев Андонов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Калина Петрова Балабанова - отсъства
Камен Костов Костадинов - отсъства
Катя Николаева Попова - тук
Кирил Боянов Калфин - отсъства
Кирил Добрев Добрев - тук
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Кирил Петров Цочев - тук
Кирчо Георгиев Карагьозов - тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Корман Якубов Исмаилов - отсъства
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Костадин Иванов Марков - тук
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Дончев Каракачанов - отсъства
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - отсъства
Красимир Петров Петров - отсъства
Красимир Христов Янков - тук
Красимира Арангелова Ковачка - тук
Кристиан Иванов Вигенин - тук
Кънчо Янев Филипов - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Лъчезар Стаменов Никифоров - тук
Любомир Владимиров Владимиров - тук
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Магдалена Ламбова Ташева - тук
Маноил Минчев Манев - тук
Манол Трифонов Генов - тук
Мариана Василева Георгиева-Бенчева - отсъства
Мариана Георгиева Тодорова - тук
Мариана Радева Бояджиева - тук
Мария Щерева Белова - тук
Мартин Димитров Димитров - тук
Мартин Стоянов Иванов - отсъства
Менда Кирилова Стоянова - отсъства
Методи Борисов Андреев - тук
Мехмед Юмер Атаман - отсъства
Миглена Дойкова Александрова - отсъства
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Митхат Сабри Метин - отсъства
Михаил Парашкевов Тодоров - тук
Михаил Райков Миков - отсъства
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Михо Димитров Михов - тук
Муса Джемал Палев - тук
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Мустафа Фахри Ахмед - тук
Найден Маринов Зеленогорски - тук
Настимир Ананиев Ананиев - тук
Невин Халил Хасан - тук
Нели Рускова Петрова - тук
Нено Христов Влайков - тук
Никола Пейчев Хаджийски - тук
Николай Веселинов Александров - тук
Павел Алексеев Христов - отсъства
Петър Владиславов Славов - тук
Петър Георгиев Кадиев - тук
Петър Георгиев Кънев - тук
Петър Иванов Петров - тук
Петър Костадинов Петров - тук
Петър Пандушев Чобанов - отсъства
Петър Христов Беков - тук
Петър Христов Петров - тук
Петя Цветанова Аврамова - тук
Пламен Веселинов Йорданов - тук
Пламен Дулчев Нунев - тук
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Полина Кръстева Карастоянова - тук
Радан Миленов Кънев - тук
Радослав Любчов Стойчев - тук
Ралица Тодорова Ангелова - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Росен Петров Петров - тук
Румен Василев Гечев - тук
Румен Димитров Христов - тук
Румен Динев Желев - тук
Румен Иванов Иванов - тук
Румен Маринов Йончев - отсъства
Руслан Здравков Тошев - тук
Рушен Мехмед Риза - тук
Салиха Хакиф Емин - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - отсъства
Светлана Ангелова Найденова - тук
Светлин Димитров Танчев - отсъства
Светослав Димитров Белемезов - тук
Свилен Филипов Иванов - тук
Семир Хусеин Абу Мелих - отсъства
Силвия Анастасова Хубенова - тук
Слави Пенчев Бинев - тук
Славчо Стоев Атанасов - отсъства
Снежана Георгиева Дукова - тук
Станислав Георгиев Иванов - отсъства
Станислав Димитров Анастасов - тук
Станислав Стоянов Иванов - тук
Допълнително влезли: Айхан Етем, Антон Долапчиев, Георги Анастасов, Бойка Маринска, Делян Добрев, Гюнай Хюсмен, Жельо Бойчев, Георги Свиленски, Красимир Велчев, Иван Иванов – Реформаторски блок, Кристиан Вигенин, Ангел Найденов, Светла Бъчварова, Атанас Мерджанов.
Има кворум, продължаваме.
Поставям на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Изменение на Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
Гласували 119 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Процедура, госпожо Йорданова.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Моля на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да допуснете второ гласуване на току-що приетия Законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме това предложение.
Гласували 115 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА:
„ЗАКОН
за ратифициране на Изменение на Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г.

Член единствен. Ратифицира Изменението на Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г., сключено чрез размяна на писма на 19 юли и 10 август 2016 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказване за второ гласуване? Няма.
Гласуваме на второ четене Законопроекта.
Гласували 104 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 4.
Ратификацията е приета и на второ гласуване.

Продължаваме с:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, № 602-01-58, внесен от Министерския съвет на 14 октомври 2016 г.
Слушаме Ви, госпожо Дариткова, с доклада на Комисията по здравеопазване за първо гласуване в резюме.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Представям на Вашето внимание:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, № 602-01-58, внесен от Министерския съвет на 14 октомври 2016 г.
На свое редовно заседание, проведено на 27 септември 2016 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроекта.
На заседанието присъстваха: министърът на здравеопазването, д-р Петър Москов, заместник-министърът на здравеопазването, д-р Ваньо Шарков, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентски и неправителствени организации.
Законопроектът беше представен от заместник-министъра на здравеопазването, д-р Ваньо Шарков. Той запозна членовете на комисията с целите на предлаганите законодателни промени, които регламентират професионалното развитие на специалистите по здравни грижи. То ще се отразява в квалификационни нива, определени в квалификационна рамка, приета от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). Квалификационните нива ще удостоверяват придобити знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на продължаващото медицинско обучение и/или придобита специалност в системата на здравеопазването за период пет години. Качеството на здравните грижи е от ключово значение за гарантиране на високо ниво на защита на здравето и безопасността на хората и за доверието в системата. В тази връзка Законопроектът предвижда въвеждането на задължение за членовете на БАПЗГ да повишават професионалната си квалификация чрез продължаващо медицинско обучение. Със Законопроекта се предлага прецизиране на понятието „добра медицинска практика“ в областта на здравните грижи. С настоящия Законопроект се предлага съсловните организации – Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Български фармацевтичен съюз и Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи – да упражняват и контрол върху провеждането на продължаващото медицинско обучение. Важно е да се отбележи, че резултатите от продължаващото обучение обаче не са обвързани с професионалното развитие.
За реализацията на предлаганите със Законопроекта мерки не са необходими средства от държавния бюджет.
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти не съдържа разпоредби, въвеждащи актове на Европейския съюз във вътрешното законодателство на страната.
В представените на вниманието на членовете на Комисията по здравеопазването писмени становища на Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи е изразена подкрепа за Законопроекта.
В хода на дискусията госпожа Милка Василева, председател на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, посочи, че един от мотивиращите фактори за оставане на професионалистите по здрави грижи в националната система за здравеопазване е именно възможността за професионално усъвършенстване.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване, при резултати: „за” – 11, без „против” и „въздържали се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, № 602-01-58, внесен от Министерския съвет на 14 октомври 2016 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Дариткова.
Дебатът е открит.
Има ли желаещи да вземат отношение по този Законопроект? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.
Гласували 110 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 1.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Процедура, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предвид липса на направени предложения за изменения и допълнения на Законопроекта при неговото обсъждане на първо гласуване, предлагам той да бъде подложен и на второ гласуване в това заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Гласуваме направеното предложение.
Гласували 109 народни представители: за 108, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Доклад за второ четене на целия Законопроект.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА:
„ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти“ (обн., ДВ, бр…)
„§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „професиите им“ се добавя „и професионалното им развитие“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Цел на професионалното развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти е да се поддържат, повишават и разширяват теоретичните знания и практическите умения, необходими за осигуряване на качествени здравни грижи.“
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думата „практика“ се заменя с „медицинска практика по здравни грижи“.
2. Създава се т. 7а:
„7а. приема Квалификационна рамка за професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, състояща се от квалификационни нива;“.
§ 3. В чл. 20, т. 3 думите „практика за“ се заменят с „медицинска практика по здравни грижи при“.
§ 4. В чл. 39 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 след думата „практика“ се добавя „по здравни грижи“.
2. Създава се т. 5:
„5. повишават професионалната си квалификация чрез продължаващото медицинско обучение.“
§ 5. В чл. 40 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думата „предвидени“ се добавя „в този закон и“.
2. В т. 2 след думата „практика“ се добавя „по здравни грижи“.
§ 6. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създава т. 4:
„4. „Квалификационни нива“ са нива на професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, които отразяват придобитите знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на продължаващото медицинско обучение и/или специалност в системата на здравеопазването за период пет години.“
Заключителна разпоредба
§ 7. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 178, ал. 1 думите „е право на всички“ се заменят със „се провежда за“.
2. В чл. 182:
а) в ал. 1 думите „провеждат и регистрират“ се заменят с „провеждат, регистрират и контролират“;
б) алинея 4 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания за второ гласуване на Законопроекта? Няма.
Подлагам на второ гласуване докладвания Законопроект.
Гласували 108 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието, а с това и Законопроектът на второ гласуване.

Следваща точка:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОКОЛО КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ.
Първият проект е на народните представители Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев и ще бъде предложен от господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Извинявам се за забавянето – просто използвах възможността, за да се запозная и с второто предложение, постъпило след нашето, което горе-долу е в същата посока.
Колеги, ясни са двете предложения. Предлагаме наистина Коледната ваканция да бъде намалена – тази, която е разписана в Правилника, мисля, с пределно ясни мотиви. Има доста законопроекти, които трябва да гледа пленарна зала, доста работа има и в комисиите. Само Правната комисия в идните 7 – 8 дена има четири заседания, което значи, че и нови законопроекти ще бъдат готови за пленарна зала. Така че очевидно остава изключително кратък период на действие на този парламент и ни се вижда резонно да бъде съкратена ваканцията и да може да се работи в последните дни на този парламент ефективно, да довършим всичко това, което сме започнали, за да не бъде изгубено. Знаете много добре, че законопроекти, приети на първо гласуване в комисия или в пленарна зала, ако не бъдат довършени, едно следващо Народно събрание няма никакъв ангажимент да ги довърши, а трябва да развие цялата процедура от самото начало.
Така че нашето предложение е ваканцията да бъде намалена с една седмица и тя да не бъде до 10 януари 2017 г., а още на 4 януари 2017 г., сряда, да има пленарно заседание и ние да бъдем на линия и да работим, надявам се, ефективно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Славов.
Вторият проект за решение е с вносители Цветан Цветанов, Джема Грозданова, Милена Дамянова и Галя Захариева и ще бъде предложен от господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предлагаме проект за решение, който смятам, че ще бъде много по-полезен за дейността, която трябва да осъществим като народни представители. Има законопроекти, които в момента са за предстоящо гледане в пленарна зала на първо четене. По-добре е да бъдат гледани тази седмица, другата седмица да направим извънредно заседание във вторник. Знаете, че по Правилник от сряда вече трябва да излезем в Коледна ваканция и ние предлагаме да работим и в сряда, и в четвъртък, с което да могат да бъдат приети законопроекти, подготвени за гледане в пленарна зала на първо четене. Ваканцията да бъде до 6 януари 2017 г., а на 9 и 10 януари 2017 г. комисиите да могат да разгледат приоритетно законопроекти, които са между първо и второ четене, и на 11 януари 2017 г. вече в пленарна зала да имаме действително една програма, която да бъде изпълнена със съдържание и да можем народните представители да гледаме законопроекти, които са за второ четене. Смятам, че това ще бъде много по-разумно, много по-продуктивно.
Реално за предложението, което беше направено от народни представители преди мен, аз мога да им кажа, че това в момента ще бъде много по-продуктивно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Цветанов.
Изказвания?
Заповядайте, господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Аз ще направя съвсем кратко изказване по темата, тъй като явно, когато се разисква такава тема, популизмът взема връх и най-вече лицемерието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие сте първият, който разисква по темата.
ЦВЕТОМИР МИХОВ: Аз бих се обърнал само към господин Славов – нямам нищо против Вашето предложение, но за мен беше учудващо, когато видях господин Методи Андреев вътре, във Вашето предложение. И ще Ви кажа защо. Когато в края на септември той си взе две седмици отпуск, за да си бере гроздето, тогава не беше популист, нали? От 25-и, 26-и до края на септември той имаше домашна работа като виден земевладелец – да бере грозде и да прави вино. А ние тук работихме! Сега, когато явно не е земеделски сезон и няма какво да се прави, човекът иска да работи. Да, той има да наваксва.
Затова преформатирайте Вашето предложение – Вие тримата, и той най-вече, защото има да наваксва, да работи в началото на м. януари, а ние, понеже тогава работихме повечко, ще започнем да работим, както е предложението на нашата група. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Андреев. (Оживление в БСП.)
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Не знам, тук беше споменато моето име и че съм си ходил да си бера гроздето. Вижте, аз като всеки нормален човек си имам и домашна работа.
Истината е следната – въпросът не е правилно поставен. Въпросът е, че всички хора в тази държава след 2 януари отиват на работа. Те могат по различен начин да не отиват на работа. Могат да излязат в неплатена отпуска, могат да излязат в платена отпуска, но тъй като в Народното събрание няма такъв вид дейност, няма такава възможност…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А Вие на какво основание предлагате това?
МЕТОДИ АНДРЕЕВ: …аз с моите колеги Ви предлагам точно това, което сме предложили – да бъдем като останалите хора. А иначе всеки каквито проблеми си има, си ги решава по начина, по който може.
Освен това трябва да Ви кажа и друго нещо. Ако направите проверка в това Народно събрание, ще видите, че аз имам не повече от 3 – 4 дена отсъствие в командировка. Тук има хора, които по 10 – 15 дена не са се прибирали в Народното събрание. Тези хора къде ходят? Вие да не мислите, че като ходят в чужбина, непрекъснато се грижат за народни работи?
Цветане, най-малко ти знаеш за какво става дума! Така че истината е, че ако ние не го приемем по този начин, както сме го предложили, означава, че ние сме нещо повече от всички останали български граждани, че ние сме над тях, че ние сме такива, каквито не трябва да бъдем, че ние сме само привидно техни пратеници в този парламент, а иначе си правим каквото си искаме.
Затова смятам, че едното няма нищо общо с другото. Всеки си има личен начин, по който си решава проблемите. Ние предлагаме нещо, което е полезно за целия парламент и от там – за нашите избиратели.
Не виждам защо тук трябва да посочваме примерно какво съм правил аз. Правил съм си това и в моята група по Правилника, по който е позволено. Нито съм нарушил Правилника, нито съм нарушил нещо, за да ме изваждате пред скоби.
И пак повтарям, искането ни е абсолютно законно и нормално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Методи, първо, не съм Цветан, а съм Цветомир Михов. Най-малкото за две години като колеги можехме да си научим имената!
Няма да говоря празни приказки, ще кажа само две цифри: от 26 септември до 3 октомври Свилен Андреев е бил на земеделска работа. Имаш да наваксваш, колега. Месец януари започваш в залата и така… Благодаря. (Смях, оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, има ли други изказвания?
Заповядайте.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Председател! Ще се опитам да бъда конструктивен, макар че диалогът преди малко беше странен за мен. Извадиха се упреци от членове на една и съща парламентарна група и донякъде имаше упрек едва ли не и към мен, че не съм упражнил контрол върху член на друга парламентарна група. По-скоро мисля, че може би репликата трябваше да бъде към господин Цветанов, а не толкова към мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Бихте ли взели отношение по същество към Проекта за решение?!
ПЕТЪР СЛАВОВ: Разбира се, госпожо Председател.
Това, което конструктивно бих предложил, колеги, дори го правя като редакционно предложение по отношение на Проекта, внесен от колегата Цветанов и народни представители от ГЕРБ, е „6 януари“ да бъде заменен с „4 януари“. Колеги, 6 януари е петък. Ако кажем, че ваканцията е до петък, очевидно влизаме в следващата седмица за пленарни заседания, което отива горе-долу след 10 януари и практически нищо не променяме.
Ако искаме нещо да променим и да има една седмица повече работа, тогава е добре… (Председателят госпожа Цецка Цачева говори към оратора господин Петър Славов при изключени микрофони.)
Госпожо Председател, на репликата, която индиректно ми правите зад гърба, бих казал, че и в момента има доста законопроекти в дневния ред. За следващата седмица също са предвидени. Както казах, Правната комисия има четири заседания в близките седем дни. Мисля си, че законопроекти ще има, но въпросът е дали ние имаме желание да се включим и да го направим.
Правя това като редакционно предложение, ако ми позволите – „6 януари“ да се замени с „4 януари“ и да може да се работи и тази седмица, ако имаме желание.
Господин Цветанов, като цяло адмирирам предложението Ви в останалата част – за дните през месец декември да има извънредно заседание и да работим и на него. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Славов? Няма.
Други народни представители?
Господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, нямаше да се изказвам, но когато всички тук говорим за авторитета на най високата институция в България и че е нисък рейтингът, а това е авторитетът на всички нас, сега можем лесно да си обясним защо е толкова нисък с тези предложения.
От вчера си мисля какво би накарало дадени народни представители да направят такова предложение. Стигнах до извода, че това е или връх на популизма, или е чувство за вина, че не са свършили работата. Е, как да свършат, като през цялото време Реформаторският блок не бяха в залата – нито в залата, нито в комисиите. (Шум и реплики.)
Колеги, аз също чувствам вина. Чувствам вина за това, че не съм имал достатъчно време да видя майка ми, която е на 90 години, да отделя време за нея, за внуците си. Мисля, че тези християнски празници са точно за това – хората да могат да се видят с най близките си, защото нямат време. Повечето от нас не се спират и събота, и неделя. И да се говори по този начин от тук, отвътре – че не сме си свършили работата, мисля, че е точно върхът на популизма.
За да вляза в техния стил, ще кажа, че бих ги разбрал, но ако бяха предложили да работим и нощно време. Бих подкрепил такова решение. Ще кажете: „Защо?“. Ако работехме нощно време, колеги, тогава нямаше да има възможност да се правят такива популистчета като тях.
Затова е по-хубаво да приемем втория Проект за решение. (Единични ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Ананиев.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Велчев, не беше коректна репликата Ви за Реформаторския блок. Вие казахте, че искате да прекарате празниците с майка си. Аз искам да ги прекарам също с моите роднини и приятели, но, за съжаление, по същото време те работят. Следователно като работят, няма как да ги прекарам с тях. Благодаря. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте – Александров.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, винаги, когато приближат избори, някак си задълбочаваме този дебат и го вкарваме в плоскостта – колкото повече се самобичуваме, колкото повече се унижаваме, толкова по добре. Това обаче не е добре. Ако искате, можем да го вкараме и в още по-голяма такава плоскост.
Разберете, Народното събрание е съвсем различен вид институция. Милион пъти сме водили дебата тук, каква работа трябва да се свърши, по нощите сме заседавали. Смятате ли, че нощните заседания са донесли до нещо много добро? Но няма как.
Разберете, има няколко проекта. Дайте да обсъждаме проектите, това, което ни се предлага, защо се предлага, защо да бъдат тези дати, дали е най-уместно.
В тази връзка ще бъде и моето изказване. Струва ми се, че извънредно заседание следващата седмица на 20 декември не би трябвало да има. Ако искаме да работим цялата седмица, нека да няма извънредно заседание на 20 декември, а да има нормално заседание в петък, да има нормална парламентарна седмица. По този начин ще се позволи да има комисии, те да изработят достатъчно на брой текстове, които след 10 януари да могат да влязат в залата. По същия начин няма да се налага на 9 и 10 януари да се правят извънредни комисии.
В такава ситуация – когато в предизборни условия правим някакво извънредно законодателство или извънредни действия, се повдига въпросът защо не правим това постоянно. Ако в момента го направим, най-логичното нещо, което можем да приведем, е след това предложенията, които се правят в момента, да станат тенденциозни и постоянни.
Не ни отива като Народно събрание, като хора в тази зала, които трябва да решаваме съдбата на милиони българи, да решаваме на парче: едната година да е еди-как си, пък другата година да е еди какво си. Ние трябва да бъдем гарант за стабилността на тази държава!
Изказванията от този род: кой какво ходил да прави на нивите и прочее, не отиват на пленарната зала! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Симеонов.
След него – господин Станилов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! За мен това, което се развива, е унизително!
С цялото уважение към вносителите на първия и на втория Проект искам да поставя следния въпрос.
Уважаеми колеги, само преди месец и половина променяхме Правилника на Народното събрание. Ако имахте дълбокото вътрешно убеждение, че трябваше да бъде променен, защо тогава не направихте такова предложение?! Всъщност какво се промени от този месец и половина до днес? Единствено политическата обстановка, която показва, че най-вероятно се отива към извънредни избори.
Това, което правим в момента, е надпреварване в популизъм – извинявайте, и то допълнително ще свали без друго ниския рейтинг на Четиридесет и третото народно събрание, което лично мен ме обижда.
Има Правилник, който всички сме гласували и приели. Нека бъдем така добри да спазваме Правилника си! Не да кръшкаме, да бягаме във ваканции и каквото ли не! Да спазваме закона, който сме създали, а ако смятаме, че трябва да бъде променен, да бъде променен. Не приемам такива гласувания на парче – решение за тази година! Може ли някой да ми отговори с какво са по различни празниците в края на 2016 г. от тези в края на 2015-а или 2014 г.? Пак повтарям: единствената разлика е, че предстоят избори.
Смятам, че не трябва да се подлагаме на такова унижение, не трябва да залитаме в желанието си да се харесаме на всички. Няма да се харесаме на всички, бъдете сигурни, каквото и да направим! Нека поне да покажем, че уважаваме реда и закона, който самите ние сме създали.
Сами по себе си обаче могат да бъдат гласувани и едното, и другото предложение, но повтарям: тези неща според мен са лишени от сериозен смисъл. В момента желаем да покажем, че сме много принципни, много съпричастни към работното време на останалите, но както беше казано, имало е случаи, когато се е работило доста повече време извънредно. Предлагам да се спазва Правилникът!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Станилов, слушаме Ви.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предлагам прекратяване на дебата и преминаване към гласуване със следната асоциация, ако мога така да я окачествя.
Уважаеми колеги, ако всички излезем пред Народното събрание, облечени в чувал от зебло и с по един бич в ръка започнем да се самобичуваме, ще се събере огромна тълпа, която ще ни ръкопляска, но след това никой никъде няма да ни избере!
Тук ще допълня речта на колегата Валери Симеонов със следното: когато сами не се уважаваме, никой няма да ни уважава! Парламентите във всички страни винаги са били мишена на народното недоволство, за да бъде тя отклонявана от изпълнителната власт. Ние също сме такава мишена и щом сме тук, трябва да го търпим и ще го изтърпим. Проблемът е дали сами ще се самоунижаваме, или ще пазим своето достойнство. Както каза колегата Симеонов, ние сме гласували Правилника и не можем непрекъснато да го нарушаваме с отделни предложения. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит.
Проектът на господин Славов, Димитров и Андреев:

„Проект!
РЕШЕНИЕ
за намаляване дните на Коледната ваканция на Народното събрание за 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, във връзка с чл. 43, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Коледната ваканция на Народното събрание за 2016 г. е до 2 януари 2017 г. включително.
2. Първото редовно пленарно заседание на Народното събрание след ваканцията по т. 1 е на 4 януари, сряда, от 9,00 ч.“
Гласуваме.
Гласували 140 народни представители: за 13, против 62, въздържали се 65.
Предложението не е прието.

„Проект!
РЕШЕНИЕ
във връзка с Коледната ваканция и работата на Народното събрание през декември 2016 г. и януари 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 43, ал. 2 и 3, и чл. 45, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 20 декември 2016 г. от 11,00 ч. по допълнително приет дневен ред.
2. Коледната ваканция на Народното събрание за 2016 г. е от 23 декември 2016 г. до 6 януари 2017 г. включително.
3. Комисиите на Народното събрание провеждат заседания на 9 и 10 януари 2017 г.“
По този Проект за решение господин Славов направи предложение в т. 2: вместо „ до 6 януари 2017 г.“ текстът да бъде „до 2 януари 2017 г. включително“.
Гласуваме предложението на господин Славов.
Гласували 136 народни представители: за 15, против 60, въздържали се 61.
Предложението не е прието.
Гласуваме решението в редакцията му по вносител.
Гласували 139 народни представители: за 108, против 7, въздържали се 24.
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, в почивката в 11,30 ч. в Клуба на народния представител ще бъде открита изложбата „37 акварела“ на художника Петър Борджошки. Всички народни представители са поканени на откриването.
Продължаваме в 12,00 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Квесторите, моля, поканете народните представители в залата.

Започваме с:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА.
Вносител е Министерският съвет.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, от място): Нека онези с ваканцията да дойдат. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля присъстващите народни представители да се свържат с ръководствата на парламентарните си групи.
Колеги, трябва да започнем пак с поименна проверка. (Реплики от БСП ЛБ.)
Господин Лазаров, слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Уважаема госпожо Председател, моля преди да започна да докладвам Законопроекта, да подложите на гласуване допускането в зала…
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, от място): И кой ще гласува? (Оживление.)
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: …на господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, господин Атанас Запрянов – заместник-министър на вътрешните работи, господин Петър Тошков – държавен експерт в Министерството на вътрешните работи, служба „Правна“, и госпожа Таня Каракаш – ДАНС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение за допускане в залата.
Колеги отляво, моля да гласувате, в режим на гласуване сме. (Оживление.)
Господин Миков, Вие успяхте ли да гласувате?
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, от място): Да. Не само успях, а и го направих, но МИтоди къде е? (Реплики от БСП ЛБ, оживление.)
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП ЛБ, от място): Времето, госпожо Цачева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, следя го. Изтече времето. Преустановете гласуването.
Поименна проверка:
Айдоан Муталиб Али - отсъства
Айхан Ахмед Етем - отсъства
Александър Руменов Ненков - отсъства
Александър Христов Методиев - отсъства
Алиосман Ибраим Имамов - тук
Алтимир Емилов Адамов - отсъства
Ана Георгиева Баракова - отсъства
Ангел Петров Найденов - отсъства
Анна Василева Александрова - отсъства
Антон Ангелов Долапчиев - тук
Антони Антониев Тренчев - отсъства
Атанас Зафиров Зафиров - отсъства
Атанас Иванов Ташков - отсъства
Атанас Петров Атанасов - тук
Атанас Славчев Стоянов - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - тук
Ахмед Реджебов Ахмедов - отсъства
Бойка Грозева Маринска - отсъства
Борис Борисов Станимиров - тук
Борис Янков Ячев - отсъства
Борислав Любенов Великов - отсъства
Борислав Михайлов Борисов - отсъства
Борислав Райчов Миланов - отсъства
Борислав Сабинов Иглев - отсъства
Бюнямин Хюсеин Хасан - отсъства
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Любенов Павлов - отсъства
Валентин Николов Иванов - отсъства
Валери Мирчев Жаблянов - тук
Валери Симеонов Симеонов - тук
Васил Миланов Антонов - тук
Велизар Пенков Енчев - отсъства
Венка Константинова Стоянова - тук
Венцислав Йорданов Каймаканов - отсъства
Вили Младенов Лилков - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Галя Енева Захариева - тук
Галя Симеонова Георгиева - тук
Георг Даниелов Георгиев - тук
Георги Александров Ковачев - отсъства
Георги Иванов Андонов - отсъства
Георги Недков Кючуков - отсъства
Георги Николов Недев - тук
Георги Стоянов Кадиев - отсъства
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Тодоров Божинов - тук
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Георги Ченков Търновалийски - отсъства
Георги Янчев Гьоков - тук
Гроздан Спасов Караджов - отсъства
Гюнай Хюсмен Хюсмен - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Йорданова Панайотова - тук
Делян Александров Добрев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - тук
Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диана Иванова Йорданова - тук
Димитър Ангелов Горов - отсъства
Димитър Андреев Делчев - отсъства
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Григоров Шишков - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Кирилов Байрактаров - тук
Димитър Крумов Танев - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Спасов Димитров - отсъства
Димитър Стоянов Дъбов - тук
Димитър Танев Танев - отсъства
Добрин Ненов Данев - тук
Добромир Проданов Проданов - тук
Дончо Спасов Баксанов - тук
Дора Илиева Янкова - тук
Драгомир Велков Стойнев - тук
Дурхан Мехмед Мустафа - тук
Евгени Димитров Стоев - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Емил Димитров Райнов - тук
Емил Димитров Симеонов - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ердинч Исмаил Хайрула - отсъства
Жельо Иванов Бойчев - тук
Живко Иванов Мартинов - тук
Иван Валентинов Иванов - тук
Иван Димитров Стойнов - отсъства
Иван Кирилов Иванов - тук
Иван Костадинов Станков - тук
Иван Николов Миховски - тук
Иван Пенков Иванов - отсъства
Иван Славов Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - отсъства
Иван Стоев Чолаков - тук
Иван Тодоров Димитров - отсъства
Иван Тодоров Ибришимов - тук
Илиан Сашов Тодоров - тук
Илия Янков Илиев - отсъства
Ирена Любенова Соколова - тук
Искрен Василев Веселинов - тук
Йордан Георгиев Андонов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Калина Петрова Балабанова - отсъства
Камен Костов Костадинов - отсъства
Катя Николаева Попова - тук
Кирил Боянов Калфин - отсъства
Кирил Добрев Добрев - тук
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Кирил Петров Цочев - тук
Кирчо Георгиев Карагьозов - отсъства
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Корман Якубов Исмаилов - тук
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Костадин Иванов Марков - тук
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Дончев Каракачанов - тук
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Петров Петров - отсъства
Красимир Христов Янков - отсъства
Красимира Арангелова Ковачка - отсъства
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Кънчо Янев Филипов - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Лъчезар Стаменов Никифоров - тук
Любомир Владимиров Владимиров - тук
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Магдалена Ламбова Ташева - отсъства
Маноил Минчев Манев - тук
Манол Трифонов Генов - отсъства
Мариана Василева Георгиева-Бенчева - отсъства
Мариана Георгиева Тодорова - тук
Мариана Радева Бояджиева - тук
Мария Щерева Белова - тук
Мартин Димитров Димитров - отсъства
Мартин Стоянов Иванов - отсъства
Менда Кирилова Стоянова - отсъства
Методи Борисов Андреев - тук
Мехмед Юмер Атаман - отсъства
Миглена Дойкова Александрова - отсъства
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Митхат Сабри Метин - тук
Михаил Парашкевов Тодоров - тук
Михаил Райков Миков - тук
Михо Димитров Михов - тук
Муса Джемал Палев - отсъства
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Мустафа Фахри Ахмед - тук
Найден Маринов Зеленогорски - отсъства
Настимир Ананиев Ананиев - отсъства
Невин Халил Хасан - тук
Нели Рускова Петрова - тук
Нено Христов Влайков - тук
Никола Пейчев Хаджийски - тук
Николай Веселинов Александров - тук
Павел Алексеев Христов - тук
Петър Владиславов Славов - тук
Петър Георгиев Кадиев - тук
Петър Георгиев Кънев - тук
Петър Иванов Петров - тук
Петър Костадинов Петров - тук
Петър Пандушев Чобанов - отсъства
Петър Христов Беков - тук
Петър Христов Петров - тук
Петя Цветанова Аврамова - тук
Пламен Веселинов Йорданов - тук
Пламен Дулчев Нунев - тук
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Полина Кръстева Карастоянова - отсъства
Радан Миленов Кънев - тук
Радослав Любчов Стойчев - отсъства
Ралица Тодорова Ангелова - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Росен Петров Петров - тук
Румен Василев Гечев - тук
Румен Димитров Христов - отсъства
Румен Динев Желев - тук
Румен Иванов Иванов - тук
Румен Маринов Йончев - тук
Руслан Здравков Тошев - тук
Рушен Мехмед Риза - тук
Салиха Хакиф Емин - отсъства
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - тук
Светлана Ангелова Найденова - тук
Светлин Димитров Танчев - тук
Светослав Димитров Белемезов - тук
Свилен Филипов Иванов - тук
Семир Хусеин Абу Мелих - отсъства
Силвия Анастасова Хубенова - тук
Слави Пенчев Бинев - отсъства
Славчо Стоев Атанасов - отсъства
Снежана Георгиева Дукова - тук
Станислав Георгиев Иванов - тук
Станислав Димитров Анастасов - тук
Станислав Стоянов Иванов - отсъства
Станислав Тодоров Станилов - тук
Стефан Георгиев Кенов - отсъства
Стефан Иванов Дедев - тук
Стефан Ламбов Данаилов - тук
Стефан Стайнов Желев - тук
Стефани Михнева Михайлова - тук
Стоян Михайлов Мирчев - тук
Султанка Димитрова Петрова - тук
Таско Михайлов Ерменков - тук
Теодора Радкова Георгиева - тук
Тунчер Мехмедов Кърджалиев - тук
Ферихан Илиязова Ахмедова - тук
Филип Стефанов Попов - отсъства
Хамид Бари Хамид - отсъства
Хасан Ахмед Адемов - тук
Христиан Радев Митев - тук
Христо Георгиев Гаджев - тук
Христо Георгиев Тодоров - тук
Христо Грудев Грудев - тук
Хюсеин Хасан Хафъзов - тук
Цвета Вълчева Караянчева - тук
Цветан Генчев Цветанов - тук
Цветомир Цвятков Михов - тук
Цецка Цачева Данговска - тук
Чавдар Георгиев Георгиев - отсъства
Чавдар Славчев Пейчев - тук
Четин Хюсеин Казак - отсъства
Шабанали Ахмед Дурмуш - отсъства
Юлиан Кръстев Ангелов - тук
Явор Божилов Нотев - отсъства
Явор Илиев Хайтов - тук
Янаки Боянов Стоилов - отсъства
Янко Александров Янков - отсъства

Допълнително влезнали: Борислав Иглев, Айхан Етем, Велизар Енчев, Филип Попов, Иван Иванов, Магдалена Ташева, Борислав Миланов, Кънчо Филипов, Джема Грозданова, Кристиан Вигенин, Анна Александрова, Станислав Иванов, Борислав Великов.
Има кворум – продължаваме.
Подлагам на гласуване предложението за допускане в зала.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Може ли към така прочетените и господин Ангело Прокопиев – Държавна агенция „Разузнаване“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 116 народни представители: за 115, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Поканете гостите.
Слушаме Ви, господин Лазаров.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: „Закон за противодействие на тероризма“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Глава първа.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Закона и на Глава първа.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: По чл. 1 има предложение от народния представител Светослав Белемезов и група народни представители:
„В чл. 1, ал. 2 т. 1 да се промени така: „защита на живота, правата и собствеността на гражданите, правата и собствеността на юридическите лица и държавата от тероризъм“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Димитър Дъбов и група народни представители:
„В чл. 1, ал. 2 се правят следните допълнения:
1. в т. 1 след думата „лица“ се поставя нова запетая и се добавя „стратегически обекти“;
2. в т. 2, в края на разпоредбата, след думата „тероризъм“ се добавя „в България и извън нея“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Белемезов.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости! Направеното предложение от АБВ цели да създаде повече прецизност в терминологията, която е заложена в чл. 1, ал. 2, т. 1 с идеята да бъдат ясно разграничени и дефинирани правата на гражданите, на юридическите лица, от друга страна – и собствеността на така посочените от нас.
Смятаме, че предложението дава по-широка обхватност на предложените текстове и съответно ще има възможност за по-ясна и точна прецизност и аргументация по време на тълкуването на тези разпоредби. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Белемезов и група народни представители. Комисията не го подкрепя.
Гласували 103 народни представители: за 37, против 9, въздържали се 57.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Дъбов и група народни представители. Комисията не го подкрепя.
Гласували 95 народни представители: за 17, против 24, въздържали се 54.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 1 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Член 2.
Предложение на народния представител Дъбов и група народни представители:
„В чл. 2 се създава т. 9:
„т. 9. непрекъснат контакт с разузнавателните служби на страните – членки на НАТО, Израел, Русия и др.“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2:
„Чл. 2. Основните принципи при противодействието на тероризма са:
1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна, както и правото на Европейския съюз;
2. зачитане и гарантиране правата на човека и основните свободи;
3. предимство на спасяването на човешкия живот и здраве пред останалите дейности;
4. сътрудничество с гражданите и техните организации;
5. откритост и прозрачност при провеждането на политиките за противодействие на тероризма;
6. централизирано управление и контрол на дейността за противодействие на тероризма;
7. своевременен обмен на информация по компетентност между държавните и местните органи и администрации;
8. съгласувано провеждане на дейностите за противодействие на тероризма.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Дъбов и група. Комисията не го подкрепя.
Гласували 94 народни представители: за 15, против 28, въздържали се 51.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 2 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Член 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Предложение на народния представител Димитър Лазаров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в редакцията до 4.11.2016 г.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов чл. 3:
„Чл. 3. Мерките и ограниченията по този закон се прилагат в степента, която е необходима за постигане на целите им.“
Предложение на народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов чл. 4:
„Чл. 4. За неуредените с този закон случаи се прилага Законът за защита при бедствия.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по предложенията за нови членове 3 и 4?
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Изказването ми е във връзка с чл. 3. Ако обръщате внимание, текстът не е изчерпателен и е неясен.
Какво точно цели този текст като запис: „Мерките и ограниченията по този закон се прилагат в степента, която е необходима за постигане на целите им“? Това дава възможност институционално включително да бъдат ограничавани права на българските граждани, и то с един толкова неясен текст.
По отношение на чл. 4 става ясно, че манифестирането с изчерпателност на дълго подготвяния Закон за антитероризма – митът рухва с този чл. 4. Дори след значителен брой мнения, изказани от експертите, след преминаването през комисиите мнозинството в този парламент ясно показва, че не са изчерпателни текстовете в Закона по отношение на превенция, противодействие и отстраняване на последствията от тероризма.
Предложението ми е чл. 3 да не бъде подкрепен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А в смисъл на конкретика някакви предложения правите ли?
КРАСИМИР ЯНКОВ (встрани от микрофоните): Не, просто да няма такъв член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да няма такъв член.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Господин Лазаров.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Член 3 – това е принципът на пропорционалност. Той е добре известен на тези, които прилагат Закона, на тези, които се интересуват от практиката на Европейския съд за защита правата на човека. Мисля, че няма нужда повече да изнасяме лекции тук. Написано е така – за разлика от тези, които знаят какво значи принципът пропорционалност, че все пак да стане ясно, че тези мерки и ограничения се прилагат в степента, която е необходима за постигане на целите. Целите са посочени.
Що се касае до изявлението за чл. 4, в Закона е абсолютно излишно да бъдат преповтаряни текстове, които се уреждат в другия Закон – за бедствията, когато се касае за бедствия, които са последици от терористичен акт, защото тогава се действа по Закона за бедствията. Поради това предлагам да бъдат подкрепени тези текстове, още повече че в работната група те бяха подкрепени, а в работната група участваха представители на всички ведомства, представители на научните среди и на правосъдната система.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов чл. 3 в редакцията по доклада на Комисията. Гласуваме чл. 3.
Гласували 91 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Гласуваме предложението за създаване на нов чл. 4.
Гласували 79 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 2.
Прието е и това предложение.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Глава втора.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора.
Член 3.
Предложение на народния представител Белемезов и група народни представители:
„Чл. 3, ал. 1 да придобие следния вид: „Компетентните органи, които осъществяват противодействието на тероризма, са МВР и ДАНС. Другите държавни и местни органи и структури подпомагат и оказват съдействие на компетентните органи чрез изпълнение на възложените им с този закон и с други нормативни актове функции и задачи.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3, който става чл. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Белемезов.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Считаме, че ако остане досегашният текст, това на практика би означавало, че всички органи и структури в държавата противодействат на тероризма. Освен това, запазването на този текст в бъдеще би породило размиване на компетенциите и съответно отговорностите, които са упоменати в предложения текст. В тази връзка смятаме, че е необходима повече прецизност. Да, всички компетентни органи и институции са в процеса на противодействие на тероризма, но ясно трябва да бъдат разпределени функционалните отговорности по управлението на тези процеси. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други желаещи да вземат отношение?
Подлагам на гласуване предложението за наименование на Глава втора, подкрепено от Комисията.
Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Белемезов, което Комисията не подкрепя. Гласуваме неподкрепено предложение!
Гласували 92 народни представители: за 18, против 17, въздържали се 57.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 3 по вносител, изцяло подкрепен от Комисията, с нова номерация – чл. 5.
Гласували 96 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Член 4 по вносител.
Предложение на народния представител Белемезов и група народни представители:
„В чл. 4, в т. 2, в началото на изречението се добавят думите „В осеммесечен срок от влизането на закона в сила“.
В чл. 4, т. 3 преди думата „тероризма“ се добавя „радикализацията и“; т. 3 – „приема Национален план за противодействие на радикализацията и тероризма“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Димитър Дъбов и група народни представители:
„В чл. 4, т. 3 след предлога „на“ се добавя „радикализацията и“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4, който става чл. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Белемезов.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Позволявам си да взема отношение по втората част от направеното предложение от наша страна: преди думата „тероризма“ се добавя „радикализацията и“, и в следващата точка – „приема Национален план за противодействие на радикализацията и тероризма“.
Смятаме, че тероризмът, като съвременна асиметрична заплаха, не следва да бъде разглеждан изолирано от всички останали съпътстващи проблеми. В темата за тероризма трябва много прецизно да бъдат разгледани и темите, свързани с трафика на хора, радикализацията и миграционната криза, която с все по-голяма сила залива Европа – Европейския съюз. В тази връзка като по-широко понятие, като част от една по-широка картина, говорейки за тероризъм, ние трябва да облечем в прецизни юридически понятия и темата, свързана с радикализацията.
Именно в тази връзка призоваваме да бъдат подкрепени нашите предложения, които са на Вашето внимание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Белемезов и група. Комисията не го подкрепя.
Гласували 93 народни представители: за 16, против 12, въздържали се 65.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Дъбов и група. Комисията не го подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 17, против 32, въздържали се 40.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 4 по вносител, подкрепен от Комисията, който става чл. 6.
Гласували 88 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Член 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5, който става чл. 7, като в ал. 1 думите „чл. 4“ се заменят с
„чл. 6“.
Член 6.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6, който става чл. 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме членове 7 и 8 по доклада на Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Член 7.
Предложение на народния представител Михов и група народни представители:
„В чл. 7:
1.1. в ал. 4 да се добави т. 8 със следния текст:
„т. 8. резултатите от външен оглед за състоянието на здравето на задържаното лице“;
1.2. ал. 5 да отпадне.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7, който става чл. 9:
„Чл. 9. (1) Въоръжените сили на Република България участват в противодействието на тероризма и в преодоляване на последиците от тероризъм в съответствие с плановете за противодействие на тероризма и този закон.
(2) Военнослужещите от въоръжените сили имат право, при условията и по реда на този закон, да извършват проверки за установяване на самоличността на лица, да задържат лица, да извършват обиск, да проверяват лични вещи и превозни средства, да извършват проверки в помещения без съгласието на собственика или обитателя или в тяхно отсъствие, да използват физическа сила и помощни средства, да използват оръжие.
(3) За изпълнение на правомощията по ал. 2 военнослужещите от въоръжените сили преминават обучение.
(4) Правилата за използване на физическа сила, помощни средства и оръжие при изпълнението на задачите по ал. 1, както и редът за извършване на проверките по чл. 10, се определят с акт на министъра на отбраната по предложение на началника на отбраната.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Михов и група. Комисията не го подкрепя.
Гласували 86 народни представители: за 14, против 20, въздържали се 52.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 9 с номерацията и редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Предложение на народния представител Цветан Цветанов и група народни представители за създаване на нови членове.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създадат нови чл. 10 – 15:
„Чл. 10. (1) Военнослужещите от въоръжените сили имат право да извършват проверки за установяване самоличността на лице:
1. за което има данни, че е свързано с подготовката или извършването на терористичен акт;
2. на контролен пункт;
3. при осъществяване на охрана на стратегически обекти или
обекти на критичната инфраструктура.
(2) Установяването на самоличността се извършва чрез представяне на документ за самоличност на лицето, сведения на граждани с установена самоличност, които познават лицето, или по друг начин, годен за събиране на достоверни данни.
Чл. 11. (1) Военнослужещите от въоръжените сили имат право да задържат лице до пристигане на органите на Министерството на вътрешните работи (МВР):
1. за което има данни, че е свързано с подготовката или извършването на терористичен акт;
2. което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на държавен орган да изпълни задължението си по служба;
3. което с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност;
4. при невъзможност да се установи самоличността му по реда на чл. 10, ал. 2.
(2) При упражняване на правомощието по ал. 1, военнослужещите от въоръжените сили незабавно уведомяват органите на МВР и им предават лицето в момента на пристигането им.
(3) При предаване на задържаното лице се съставя протокол в два екземпляра за приемащия и предаващия, който съдържа:
1. дата, час и място на съставяне на протокола;
2. собствено, бащино и фамилно име, и длъжност на съставителя и на органа на МВР, приемащ задържаното лице;
3. дата, час и място на задържането;
4. описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето;
5. данни за самоличността на задържаното лице (в случай че са установени), собственото, бащиното и фамилното име, единен граждански номер, постоянен или настоящ адрес, а за чужденците –имена на кирилица или на латиница, гражданство, дата на раждане, адрес, лична карта/паспорт;
6. обясненията или възраженията на задържаното лице, ако е направило такива;
7. собствено, бащино и фамилно име на свидетелите (ако има такива), ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени показания;
8. опис на вещите на задържаното лице;
9. подписите на органите по т. 2.
(4) Преди предаването на лицето и съставянето на протокола, по преценка на полицейските органи или по искане на задържаното лице се извършва медицински преглед.
Чл. 12. (1) Военнослужещите от въоръжените сили имат право да извършват личен обиск, да проверяват личните вещи, багаж, както и да извършват проверка на превозни средства, кораби, въздухоплавателни средства, контейнери и на вещите, превозвани в тях на:
1. задържано лице по чл. 11;
2. лице, за което съществуват данни, че носи опасни или забранени за притежаване предмети, или че у него се намират вещи, които са свързани с подготовката или извършването на терористичния акт.
(2) Личен обиск може да се извърши само от лице, което принадлежи към пола на обискирания.
(3) За всички случаи на извършен личен обиск или на проверка по ал. 1 се съставя протокол и се уведомява съответният полицейски орган.
(4) В протокола се отразяват:
1. датата, час и мястото на обиска или проверката;
2. собствено, бащино и фамилно име, и длъжност на съставителя, извършил обиска или проверката;
3. данни за самоличността на обискираното лице; вещите, които са проверени, описани по вид, състояние и място, където са намерени; при проверка на превозни средства се посочват регистрационен номер, марка, модел и други идентификационни данни;
4. данните за самоличността на свидетеля и на съответното лице, чиито вещи или превозни средства са обект на проверката;
5. подписи на съставителя, свидетеля и на съответното лице, на което се предоставя екземпляр от него.
Чл. 13. (1) Военнослужещите от въоръжените сили имат право да извършват проверки в помещения без съгласието на собственика или обитателя или в тяхно отсъствие само когато:
1. следва да се предотврати непосредствено предстоящ или започнал терористичен акт;
2. са налице данни, че в помещението се укрива лице, свързано с подготовката или извършването на терористичен акт;
3. е необходимо оказване на неотложна помощ на лица, чиито живот, здраве или лична свобода се намира в опасност или са налице други случаи на крайна необходимост.
(2) За всички случаи на извършени проверки по ал. 1 се съставя протокол и се уведомява съответният полицейски орган.
(3) В протокола се отразяват:
1. датата, час и мястото на проверката;
2. собствено, бащино и фамилно име, и длъжност на съставителя, извършил проверката;
3. данни за самоличността на свидетеля и на собственика или обитателя на помещението (в случай че са установени);
4. описание на обстоятелствата, обект на проверката;
5. подписи на съставителя, свидетеля и на съответното лице, собственик или обитател на помещението, на което се предоставя екземпляр от него.
Чл. 14. (1) Военнослужещите от въоръжените сили имат право да използват физическа сила и помощни средства само когато това е абсолютно необходимо при:
1. противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане;
2. задържане на лице в случаите, предвидени в този закон, което не се подчинява или оказва съпротива;
3. при опит на лице да избяга, да посегне на своя живот или на живота и здравето на други лица;
4. оказване съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, на които противозаконно се пречи да изпълняват задълженията си;
5. нападения срещу граждани и органи;
6. освобождаване на заложници;
7. нападения на сгради, помещения, съоръжения и транспортни средства;
8. вземане на мерки за осигуряване на лична безопасност при задържане на лице.
(2) Помощни средства са: белезници, каучукови, пластмасови, щурмови, електрошокови палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването; служебни кучета; халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на превозни средства; устройства за отваряне на помещения, светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие; бронирани машини.
(3) В случаите по ал. 1 военнослужещите използват само абсолютно необходимата сила.
(4) При използването на физическа сила и помощни средства военнослужещите вземат всички мерки за опазване живота и здравето на лицата, срещу които са насочени.
(5) Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигане на законната му цел.
Чл. 15. (1) Военнослужещите от въоръжените сили като крайна мярка имат право да използват служебно оръжие и бойни средства:
1. при въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие;
2. при освобождаване на заложници и отвлечени лица;
3. при неизбежна отбрана;
4. след предупреждение при задържане на лице, извършващо или извършило терористичен акт, ако то оказва съпротива или се опитва да избяга;
5. след предупреждение за предотвратяване бягство на лице, задържано по съответния ред за извършен терористичен акт.
(2) При използване на оръжие военнослужещите вземат всички мерки за опазване живота на лицето, срещу което е насочено, и са длъжни да не застрашават живота и здравето на други лица.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови членове от 10 до 15 включително, със съответното им съдържание по доклада на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 6.
Членове от 10 до 15 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Член 8 по вносител.
Предложение на народния представител Светослав Белемезов и група народни представители:
„В чл. 8:
1. След думата „компетентност“ се добавят думите „съгласувано с ДАНС и МВР“.
2. В т. 1, 2, 5, 6, 7 и 9 преди думата „тероризма“ се добавя „радикализацията и“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8, който става чл. 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Белемезов.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, вземам отношение по първата част от нашето предложение – след думата „компетентност“ да се добавят думите „съгласувано с ДАНС и МВР“, или иначе казано текстът в чл. 8 трябва да придобие следния характер:
„Държавните и местните органи и структури в рамките на своята компетентност и съгласувано с Държавна агенция „Национална сигурност“ и Министерството на вътрешните работи” и имат своите определени десет, изброени в Законопроекта, функционални задължения и отговорности.
Ние сме съгласни с тях, но за пълнота на текста, за прецизиране на функционалните отговорности и задължения, за пряката роля и директна отговорност по управлението на тези процеси, смятаме, че неизменно в текста трябва да бъдат включени думите „съгласувано с Държавна агенция „Национална сигурност“ и Министерството на вътрешните работи“. Считаме, че нашето предложение съдържа сериозна доза резонност и молим за Вашата подкрепа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Белемезов.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Използвам възможността да подкрепя направеното предложение от колегата Белемезов. Обръщам внимание, че в следващия чл. 9, с който се вменява ръководител на Национален оперативен щаб да бъде министърът на вътрешните работи и всички произтичащи от това действия, е необходимо във връзка с компетентността на отделните органи да има и методически указания, и съгласуване с Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция „Национална сигурност“.
Призовавам Ви да подкрепите предложението на Белемезов за допълнение към чл. 8. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Лазаров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Ще бъда съвсем кратък. Не виждам как Министерският съвет ще съгласува в рамките на своята компетентност с ДАНС и МВР участието в разработването на Националния план за противодействие на тероризма. (Реплика от народния представител Красимир Янков.) Министерският съвет.
Не виждам и как в рамките на своята компетентност Държавна агенция „Разузнаване“ или „Военна информация“ ще съгласува с ДАНС и с МВР в рамките на своята компетентност разработването на Националния план за противодействие или да поддържа готовност и сили. Очевидно колегите тук не са обърнали внимание в цялост на Закона какви са компетенциите и правомощията. Изрично е посочено в чл. 8, ал. 1: „Държавните и местните органи и структури в рамките на своята компетентност“ – надолу е изброено какво правят, а по-нататък е казано част от тези органи как съгласуват с ДАНС и с МВР някои от правомощията. Това е един общ текст.
Колеги, мисля, че текстът е резонно написан и следва да бъде подкрепен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Лазаров.
Реплики?
Заповядайте, господин Янков – първа реплика.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми господин Лазаров, става въпрос за прецизиране на текста и за координация по отношение по-различната компетентност на отделните служби и институции с тези, които ще носят отговорност, когато има вече кризисна ситуация, оперативен национален щаб и мерки, които да се предприемат във връзка с последствията от работата на такъв щаб. Не може всяка от институциите да работи самостойно и след това, без да има координация, без да има съгласуваност с тези, които ефективно ще ръководят оперативната работа, да се запознават впоследствие какви са, според компетентностите на отделните звена, мерките, които са предприети. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков.
Втора реплика – народният представител Светослав Белемезов.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Лазаров, аз съм напълно съгласен с отправената реплика на господин Янков. Тук в случая става въпрос за координиране на тези процеси. Но ако се опитаме да мислим и превантивно, считам, че в координирането на тези процеси имаме ситуации и хипотези, в които вече се е случил терористичен акт и трябва ефективно да бъдат минимизирани щетите, да бъдат направени и реализирани съответните конкретни действия. Говорейки за превантивност, считам, че именно Държавната агенция „Национална сигурност“ и Министерството на вътрешните работи са носители на необходимата стратегия и експертиза, чрез която трябва да бъдат реализирани съответните планове. Точно в тази посока смятам, че дори и Министерският съвет трябва да съгласува своите действия, своите процеси, своите процедури, които реализира, заедно със съответните компетентни органи, които са носители на най-висока експертиза в тази посока. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Белемезов.
Заповядайте за дуплика, господин Лазаров.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Законът трябва да се чете в цялост. Ние сега сме на чл. 8. Прочетете чл. 14. Ще стигнем и до него, ще го гласуваме, уважаеми колеги, които отправихте репликите и правите предложенията. Там ще видите, че наистина е предвидено съгласуване, даже са изброени по кои точки, кои органи, с кого съгласуват и кои ведомства пък не съгласуват при изготвянето на плановете, но сега сме все още на чл. 8. Хайде, да не четем буква по буква, а да гледаме Закона в цялост.
Предлагам на колегите да подкрепят този текст. Да, в чл. 14 по-нататък е упоменато съгласуването по ведомства, но законите трябва да се четат в цялост, а не само да правим изказвания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Лазаров.
Има ли други изказвания? (Реплика от народния представител Красимир Янков.)
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Прочети чл. 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, не влизайте в диалози.
Има ли други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Светослав Белемезов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 13, против 33, въздържали се 31.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 8, изцяло подкрепен от Комисията и ставащ чл. 16 в нейния доклад.
Гласували 76 народни представители: за 66, против 1, въздържали се 9.
Член 16 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Член 9 по вносител.
Предложение на народния представител Димитър Дъбов и група народни представители:
„В чл. 9, ал. 3 след думата „прокурор“ във втората й употреба, се поставя запетая и се добавя „председателя на ДАНС“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9, който става чл. 17, като в ал. 3 думите „чл. 4, т. 3“ се заменят с „чл. 6, т. 3“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Благодаря Ви, господин Председателю.
Ще направя редакционно предложение за отпадане на текст от чл. 9, ал. 3. За съжаление, не съм видял текста, за да направя предложението писмено между първо и второ четене, но няма пречка предложение за отпадане на текст да бъде направено в пленарно заседание.
Предлагам текстът, който е в средата на ал. 3: „главният прокурор или определен от него заместник на главния прокурор“ да отпадне по следните съображения.
На първо място, съгласно чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България опазването на обществения ред и сигурността е правомощие на изпълнителната власт – Министерския съвет. Включването на главния прокурор или определен от него заместник в национален оперативен щаб е нонсенс в този случай, защото се размива границата между изпълнителната и съдебната власт.
На второ място, Националният оперативен щаб се създава със заповед на министър-председателя, тоест искаме министър-председателят да заповяда на главния прокурор или на определен от него заместник да стане член на този оперативен щаб. Недопустимо е такъв акт на изпълнителната власт да има задължителна сила по отношение на представител на съдебната власт.
Отделно от това, вижте какви са правомощията на Националния оперативен щаб. Не виждам защо трябва да има присъствие на главния прокурор в този Национален оперативен щаб. Според мен този текст – моля Ви да обърнете внимание, защото това е сериозно обстоятелство – трябва да отпадне. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Вероятно и препинателният знак „запетая“ преди главния прокурор.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Дъбов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 13, против 35, въздържали се 31.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Атанас Атанасов от парламентарната трибуна: „в ал. 3 на чл. 9 да отпадне препинателният знак „запетая“, както и изразът „главният прокурор или определен от него заместник на главния прокурор“.
Гласували 78 народни представители: за 13, против 36, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 9, който става чл. 17 в доклада на Комисията със съответните изменения съгласно доклада.
Гласуваме чл. 17 по доклада на Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 71, против 9, въздържал се 1.
Чл. 17 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: „Глава Трета – Превантивна дейност“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Глава трета „Превантивна дейност“.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
Наименованието на Глава трета е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Чл. 10 по вносител – предложение на народния представител Светослав Белемезов и група народни представители – в чл. 10. т. 4 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10, който става чл. 18, като в т. 4 думите „чл. 17“ се заменят с „чл. 25“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказване, уважаеми господин Белемезов.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, съвсем накратко. Предлагаме в т. 4 „прилагане на превантивните мерки по чл. 17“, да отпадне – „чл. 17“, който току-що приехме, касаещ разпоредбите, свързани със създаването на Национален оперативен щаб за управление на силите и средствата за противодействие на тероризма.
Считаме, че превантивните мерки не са характерни към този текст, който би следвало да бъде отнесен към вече извършен терористичен акт и създаването на Национален оперативен щаб.
Затова предлагаме на Вашето внимание единствено т. 4 да отпадне с идеята, че подкрепяме като цяло чл. 10. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Белемезов.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложение на народния представител Светослав Белемезов и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 8, против 13, въздържали се 56.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 18 по доклада на Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 10.
Чл. 18 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Чл. 11 – предложение на народния представител Димитър Дъбов и група народни представители:
„В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. ал. 1 се изменя така:
„(1) За оценка на заплахата от терористичен акт се прилагат пет нива на заплаха, както следва:
1. първо ниво – ниска степен на заплаха;
2. второ ниво – средна степен на заплаха;
3. трето ниво – висока степен на заплаха;
4. четвърто ниво – много висока степен на заплаха, с риск;
5. пето ниво – активна степен, със започнали терористични действия.
2. в ал. 2 се правят следните изменения:
„а) в т. 1 думите „ниско ниво на заплаха“ се заменят с „първо ниво“;
б) създава се нова т. 2:
„2. за второ ниво – наличната информация и събития предполагат оценка за средна вероятност за извършване на терористичен акт;“;
в) т. 2 става т. 3, като думите „високо ниво на заплаха“ се заменят с „ трето ниво“;
г) т. 3 става т. 4, като думите „много високо ниво на заплаха“ се заменят с „ четвърто ниво“;
д) създава се т. 5:
5. за пето ниво – всички елементи на заплаха са налични в страната или в непосредствено съседство и са започнали терористични действия.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11, който става чл. 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме неподкрепеното предложение на господин Дъбов и група.
Гласували 76 народни представители: За 11, против 24, въздържали се 41.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 11 по вносител, който става чл. 19 в доклада на Комисията.
Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12, който става чл. 20.
Член 13 – предложение на народния представител Михо Михов и група народни представители:
„В чл.13 съществуващият текст да стане ал. 1 и се създаде ал. 2 със следния текст:
„(2) Елементите от въоръжените сили, включени в Националния план за противодействие на тероризма се привеждат в по-високо ниво на готовност със заповед на министъра на отбраната при високо или много високо ниво на заплаха и се включват за изпълнение на задачите при обявена „Червена степен“ на готовност на силите и средствата.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13, който става чл. 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме неподкрепено предложение на господин Михов и група.
Гласували 76 народни представители: за 20, против 17, въздържали се 39.
Предложението не е прието.
Гласуваме членове 12 и 13 по вносител с новата им номерация на членове 20 и 21 по доклада на Комисията.
Гласували 76 народни представители за 72, против няма, въздържали се 4.
Приети са предложенията.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14, който става чл. 22, като в ал. 1 думите „чл. 10, т. 3“ се заменят с „чл. 16, т. 6“, а в ал. 4 думите „чл. 8, т. 6“ се заменят с „чл. 16, т. 6“ и думите „съгласуват от“ се заменят със „съгласуват с“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 14 по вносител, който става чл. 22 в редакцията на Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Чл. 15 по вносител – предложение на народния представител Димитър Дъбов и група народни представители:
„В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
„1. В ал. 1, в края на разпоредбата след думата „тероризма“ се поставя запетая и се добавя „след съгласуване с органите на МВР и ДАНС“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Лицата по ал. 1 не са задължени да предоставят на МВР и ДАНС информация за вида на строежа. Същата, при поискване, се предоставя от съответната общинска администрация или ДНСК“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15, който става чл. 23:
„Чл. 23. (1) Собственици и ползватели на сгради и съоръжения за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, както и институции в предучилищно, училищно и висше образование и детски ясли от по-ниска категория разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма.
(2) Видовете обекти по ал. 1, минималните изисквания към мерките и редът за упражняване на контрол се определят с наредба, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме неподкрепено предложение на господин Дъбов и група.
Гласували 77 народни представители: за 17, против 20, въздържали се 40.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 23 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Член 16 – предложение на народния представители Белемезов и предложение на народния представител Димитър Дъбов и група народни представители:
„Чл. 16 да отпадне“.
Комисията не подкрепя предложенията.
Предложение на народния представител Димитър Лазаров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС, в редакцията до 4 ноември 2016 г.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16, който става чл. 24:
„Чл. 24. (1) По отношение на лице, за което са налице данни, от които може да се направи обосновано предположение, че осъществява дейност, представляваща заплаха от тероризъм, може да се прилагат превантивни мерки.
(2) Мярката по ал. 1 се взема с цел да се предотврати участието на лицето в тероризъм, както и да се предотврати опасността от извършване на терористичен акт.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това беше последното изречение – ал. 2 на чл. 24 по доклада.
Изказвания?
Господин Белемезов.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Направили сме аналогични предложения: членове от 16 до 25 по доклада на Комисията да отпаднат.
Конкретно по чл. 16. Считаме, че не трябва в действащото законодателство да се въвежда терминът „обосновано предположение“, доколкото той не представлява по никакъв начин императивна възможност, а е по-скоро мисловна конструкция, която може да се тълкува превратно и по този начин да бъдат ограничени права на български граждани.
Ако има достатъчно данни, лицето просто трябва да бъде арестувано и да се ограничат правата му по действащия Наказателнопроцесуален кодекс.
Смятам, че направеното от нас предложение да отпаднат именно тези параграфи, носители на терминологията „обосновано предположение“, са изключително резонни. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложенията на господин Белемезов и група народни представители и на господин Дъбов и група – идентични, за отпадане на чл. 16 по вносител.
Комисията не подкрепя тези предложения.
Гласували 88 народни представители: за 28, против 36, въздържали се 24.
Предложенията не са приети.
Гласуваме чл. 24 в редакцията на Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Член 17.
Предложение на народния представител Светослав Белемезов и група народни представители чл. 17 да отпадне, а също и предложението на народния представител Димитър Дъбов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложенията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17, който става чл. 25, като в ал. 4 думите „ал. 1, т. 8“ се заменят с „ал. 1, т. 7“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Светослав Белемезов и група народни представители, както и идентичното предложение на Димитър Дъбов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Моля, гласувайте.
Гласували 85 народни представители: за 17, против 39, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Гласуваме редакцията на чл. 17 по вносител, който става чл. 25, в доклада на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Не виждам в залата господин Делчев и някои от останалите вносители на предложенията по чл. 18. Една страница текст, неподкрепен.
Докладвайте, господин Лазаров.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Предложение на народния представител Светослав Белемезов и група народни представители – чл. 18 да отпадне, а също и предложение на народния представител Димитър Дъбов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложенията.
Предложение на народния представител Димитър Делчев и група народни представители:
„Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Превантивните мерки по чл. 17, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 се прилагат с мотивирана заповед на председателя на ДАНС или на главния секретар на МВР.
(2) Заповедта по ал. 1 задължително съдържа:
1. наименование на органа, който я издава;
2. данни за лицето, спрямо което се прилага мярката;
3. фактически и правни основания за издаване на заповедта;
4. мерките, които се прилагат;
5. органа, който ще контролира изпълнението на мярката;
6. срока, за който се прилага мярката, и мотиви, които да обосноват продължителността му;
7. пред кой орган и в какъв срок заповедта може да се обжалва;
8. дата на издаването и подпис на лицето, издало заповедта.
(3) Превантивните мерки по чл. 17, ал. 1, т. 3, 4 и 7 се прилагат с решение на окръжния съд по настоящия адрес на лицето, спрямо което се налагат. Когато лицето няма настоящ адрес в страната, искането се разглежда от Софийския градски съд.
(4) Предложение за издаване на заповеди по ал. 1, съответно искане по ал. 3, могат да правят ръководителите на основни структури на МВР и ДАНС, осъществяващи оперативно-издирвателна дейност, като в него задължително се съдържат:
1. правното основание и целта, за която е необходимо прилагането на мярката;
2. данни за лицето, спрямо което да се прилагат мерките;
3. мерките, които е необходимо да бъдат прилагани;
4. предложение за срока на прилагане на мерките;
5. пълно и изчерпателно посочване на фактите и обстоятелствата за налагането на мярката;
6. предложение за осъществяването на контрол по изпълнението на мярката.
(5) Съдът взема решение по ал. 3 по реда на чл. 63 – 65 от Наказателно-процесуалния кодекс.
(6) Фактическите основания за прилагане на конкретна превантивна мярка, в случай че съдържат класифицирана информация, се посочват в отделен документ, изготвен от съответните длъжностни лица по реда на Закона за защита на класифицираната информация.
(7) Органът, издал заповедта по ал. 1, съответно съдът, я изпраща незабавно по служебен път на органа, който е определен да контролира изпълнението на мярката.“
Комисията не подкрепя предложението.
На практика е изписан целият текст по вносител, само че се препраща към окръжен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Предложение на народния представител Цветан Цветанов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18, който става чл. 26:
„Чл. 26. (1) Превантивните мерки по чл. 25, ал. 1 се прилагат с мотивирана заповед на председателя на ДАНС или на главния секретар на МВР.
(2) Предложение за издаване на заповеди по ал. 1 могат да правят ръководителите на основни структури на МВР и ДАНС, осъществяващи оперативно-издирвателна дейност, като в него задължително се съдържат:
1. правното основание и целта, за която е необходимо прилагането на мярката;
2. данни за лицето, спрямо което да се прилагат мерките;
3. мерките, които е необходимо да бъдат прилагани;
4. предложение за срока на прилагане на мерките;
5. пълно и изчерпателно посочване на фактите и обстоятелствата за налагането на мярката;
6. предложение за осъществяването на контрол по изпълнението на мярката.
(3) Заповедта по ал. 1 задължително съдържа:
1. наименование на органа, който я издава;
2. данни за лицето, спрямо което се прилага мярката;
3. фактически и правни основания за издаване на заповедта;
4. мерките, които се прилагат;
5. органа, който ще контролира изпълнението на мярката;
6. срока, за който се прилага мярката, и мотиви, които да обосноват продължителността му;
7. пред кой орган и в какъв срок заповедта може да се обжалва;
8. дата на издаването и подпис на лицето, издало заповедта.
(4) Фактическите основания за прилагане на конкретна превантивна мярка, в случай че съдържат класифицирана информация, се посочват в отделен документ, изготвен от съответните длъжностни лица по реда на Закона за защита на класифицираната информация.
(5) Органът, издал заповедта по ал. 1, я изпраща по служебен път на органа, който е определен да контролира изпълнението на мярката.
Контролиращият орган незабавно връчва заповедта на лицето, спрямо което е взета мярката.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на народния представител Светослав Белемезов и група народни представители и на Димитър Дъбов и група народни представители, които са идентични.
Комисията не ги подкрепя.
Гласуваме две неподкрепени от Комисията предложения.
Гласували 84 народни представители: за 16, против 36, въздържали се 32.
Предложенията не са приети.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Делчев и група народни представители, също неподкрепени от Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 10, против 13, въздържали се 57.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 26 по доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 89 народни представители: за 67, против 11, въздържали се 11.
Член 26 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Предложение на народния представител Светослав Белемезов и група народни представители – чл. 19 да отпадне.
Предложение на народния представител Д. Дъбов и група народни представители – чл. 19 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложенията.
Има предложение на народния представител Цветанов и група.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 19, който става чл. 27:
„Чл. 27 (1) Заповедите по чл. 26, ал. 1 подлежат на незабавно изпълнение и могат да се обжалват пред Върховния административен съд.
(2) Жалбата се подава чрез органа, който я е издал, в 7-дневен срок от получаване на заповедта.
(3) Жалбата срещу заповед по ал. 1 не спира изпълнението й.
(4) Съдията-докладчик насрочва делото в срок до 14 дни от постъпване на жалбата в съда.
(5) Съдът разглежда делото в състав от трима съдии в открито заседание с участието на лицето, спрямо което е взета мярка, и на органа, издал заповедта. Явяването на лицето се осигурява от органа, издал заповедта. Делото се разглежда в отсъствие на лицето, ако заяви, че не желае да се яви.
(6) Съдът проверява редовността и допустимостта на жалбата. Когато бъде констатирана нередовност, съдът дава възможност на страната за отстраняването й в съдебното заседание.
(7) Когато нередовността не бъде отстранена или жалбата е недопустима, съдът прекратява делото с определение, което е окончателно.
(8) Отговор по жалбата и доказателства могат да се представят в съдебното заседание.
(9) Съдът се произнася незабавно с решение, което е окончателно.
(10) За неуредените в ал. 1-9 въпроси се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания по чл. 19?
Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Светослав Белемезов и група народни представители, както и предложението на народния представител Димитър Дъбов и група народни представители, които не се подкрепят от Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 20, против 28, въздържали се 32.
Предложенията не са приети.
Предлагам на гласуване чл. 27 по доклада на Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 70, против 1, въздържали се 6.
Чл. 27 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: По чл. 20 има предложения от народния представител Белемезов и група и от народния представител Дъбов и група – членът да отпадне.
Комисията не подкрепя предложенията.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 20, който става 28, като в ал. 1 думите „чл. 17“ се заменят с „чл. 25“, а в ал. 2 думите „чл. 18“ се заменят с „чл. 26“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Светослав Белемезов и група народни представители, както и на народния представител Димитър Дъбов и група народни представители. И двете предложения не се приемат от Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 10, против 33, въздържали се 35.
Предложенията не са приети.
Подлагам на гласуване чл. 28 по доклада на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 10.
Чл. 28 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: по чл. 21 по вносител има предложение от народните представители Белемезов и група и предложение на Дъбов и група народни представители членът да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Цветанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21, който става чл. 29:
„Чл. 29. (1) Органът, издал заповедта за прилагане на превантивната мярка, се произнася писмено и мотивирано в срок 24 часа по искане на лицето за:
1. разрешение по чл. 25, ал. 1, т. 1-5;
2. отмяна на мярката.
(2) Отказът по ал. 1, т. 1 подлежи на обжалване в 3-дневен срок от получаването му пред Върховния административен съд. Съдът незабавно разглежда жалбата в 3-членен състав в закрито заседание и се произнася с определение.
(3) Отказът по ал. 1, т. 2 подлежи на обжалване по реда на чл. 27.
(4) Когато съдът потвърди отказа за даване на разрешение, ново искане може да се прави само при промяна в обстоятелствата.
(5) Когато съдът потвърди отказа за отмяна на мярката, ново искане в 3-месечен срок е недопустимо.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Светослав Белемезов и група народни представители, както и на народния представител Димитър Дъбов и група народни представители. И двете не се подкрепят от Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 16, против 37, въздържали се 24.
Предложенията не са приети.
Подлагам на гласуване чл. 29 съгласно доклада на Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 15.
Чл. 29 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: По чл. 22 по вносител има предложение на народния представител Белемезов и група народни представители и на Дъбов и група народни представители членът да отпадне.
Комисията не подкрепя предложенията.
Комисията подкрепя теста на вносителя за чл. 22, който става чл. 30, като в ал. 2 думите „чл. 18“ се заменят с „чл. 26“.
По чл. 23 има предложение на народните представители Белемезов и група народни представители и Димитър Дъбов и група народни представители членът да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 23, който става чл. 31, като в ал. 1 думите „чл. 18“ се заменят с „чл. 26“, а в ал. 2 думите „чл. 17“ се заменят с „чл. 25“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Светослав Белемезов и група, както и на народния представител Димитър Дъбов и група за чл. 22. Тези предложения не са подкрепени от Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 14, против 41, въздържали се 23.
Предложенията не са приети.
Подлагам на гласуване предложенията на народни представители Светослав Белемезов и група народни представители, както и на Димитър Дъбов и група народни представители за чл. 23 по вносител. И двете предложения не са подкрепени от Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 13, против 46, въздържали се 20.
Предложенията не са приети.
Подлагам на гласуване членове 30 и 31 по доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Не можем да грабнем публиката с Вас, господин Лазаров, нещо… Не можем да грабнем аудиторията!
Гласували 81 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 17.
Предложението не е прието. (Гласувалите „за“ са под необходимия кворум.)
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Уважаеми господин Председател, очевидно се разсеяха колегите. Някои от тях не можаха да гласуват. Ще Ви помоля да подложите текста на прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Аз не случайно Ви казах, че не можем да грабнем аудиторията.
Моля, прегласуваме текста на Комисията за членове 30 и 31. (Шум и реплики.)
Гласували 83 народни представители: за 69, против 1, въздържали се 13.
Членове 30 и 31 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Предложение на народния представител Лазаров, направено по чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в редакцията от 04.11.2016 г.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов чл. 32:
„Чл. 32. (1) При установяване на интернет страници, чието съдържание подбужда към тероризъм или чрез което се разпространяват познания за извършване на тероризъм, МВР и ДАНС могат да подадат искане до председателя на Специализирания наказателен съд да постанови всички предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спират достъпа до тези интернет страници.
(2) Искането по ал. 1 се подава от министъра на вътрешните работи или оправомощен от него заместник-министър или от председателя на ДАНС или оправомощен от него заместник председател и съдържа информация относно интернет страницата, достъпът до която да бъде спрян, както и мотиви за спирането му.
(3) Председателят на Специализирания наказателен съд или оправомощен от него заместник-председател се произнася по искането в срок до 24 часа от получаването му, като незабавно изпраща акта си на органите по ал. 1.
(4) Издадените от съда разпореждания за спиране на достъпа до интернет страниците по ал. 1 се публикуват незабавно след получаването им на официалните интернет страници на МВР и ДАНС.
(5) Предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да спрат достъпа до съответните интернет страници незабавно след публикуване на разпореждането по реда на ал. 4.
(6) Интернет страниците по ал. 1, достъпът до които е спрян, се проверяват на всеки три месеца съответно от МВР и ДАНС.
(7) В случаите по ал. 6, когато се установи, че съдържанието, подбуждащо към тероризъм или разпространяващо познания за извършване на тероризъм, е заличено, МВР и ДАНС уведомяват органа, издал разпореждането за спиране на достъпа.
(8) В случаите по ал. 7 председателят на Специализирания наказателен съд или оправомощен от него заместник-председател разрешава достъпа до съответните интернет страници, за което уведомява в срок от 24 часа МВР и ДАНС.
(9) Разрешението по ал. 8 се публикува по реда на ал. 4.“
По чл. 24 – предложение на народния представител Белемезов и група народни представители и народния представител Димитър Дъбов и група народни представители – чл. 24 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложенията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24, който става чл. 33.
По чл. 25 по вносител – също предложение на народния представител Белемезов и група народни представители и предложение на народния представител Дъбов и група народни представители – чл. 25 да отпадне.
Комисията не подкрепя тези предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 25, който става чл. 34, като в него думите „чл. 17“ се заменят с „чл. 25“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказване, уважаеми колеги. Няма изказвания.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложение на народните представители Светослав Белемезов и група народни представители, както и на народния представител Димитър Дъбов и група народни представители. И двете не са подкрепени от Комисията и са идентични.
Моля, гласувайте – отнасят се за чл. 24 по вносител.
Гласували 93 народни представители: за 18, против 45, въздържали се 30.
Предложенията не са приети.
Подлагам на гласуване предложения на народния представител Светослав Белемезов и група народни представители, както и на народния представител Димитър Дъбов и група народни представители. И двете предложения са идентични и не са подкрепени от Комисията.
Моля, гласувайте – отнася се за чл. 25 по вносител.
Гласували 90 народни представители: за 22, против 49, въздържали се 19.
Предложенията не са приети.
Подлагам на гласуване членове 32, 33 и 34 по доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 13.
Членове 32, 33 и 34 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Глава четвърта, Раздел I – Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието им.
По чл. 26 – предложение на народния представител Белемезов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 36.
Предложение на народния представител Цветанов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Димитър Дъбов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2:
„2. Ал. 3 става ал. 2, като думите „и 2“ – отпадат.“
Предложение на народния представител Атанасов.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2:
„2. Ал. 3 да стане ал. 2. В новата ал. 2 думите „и 2“ да отпаднат.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 26, който става чл. 35:
„Чл. 35. (1) При наличие на данни за конкретна заплаха от терористичен акт или при извършен терористичен акт може да се проведе съответстваща на заплахата или акта антитерористична операция.
(2) Алинея 1 се прилага и в случаите, когато възникне опасност от употреба на оръжие за масово унищожение на територията на Република България с цел извършване на терористичен акт.
(3) Ръководителят на Националния оперативен щаб незабавно уведомява министър-председателя, президента на републиката и председателя на Народното събрание за предприетите действия по ал. 1 и 2.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания, уважаеми колеги. Няма изказвания.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Димитър Дъбов и група народни представители, както и на народния представител Атанас Атанасов в неподкрепената им част. И двете предложения, които не са подкрепени в тази им част, са идентични.
Гласували 92 народни представители: за 17, против 41, въздържали се 34.
Предложенията в неподкрепената част не се приемат.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименование на Глава четвърта, Раздел І, както и чл. 35 по доклада на Комисията, подкрепени от Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 5.
Наименованието на Глава четвърта, Раздел І и чл. 35 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Член 27 по вносител.
Предложение на народния представител Светослав Белемезов и група народни представители:
„В чл. 27, ал. 1 думите „министъра на вътрешните работи“ се заменят с думите „главния секретар на Министерството на вътрешните работи“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Димитър Делчев и група народни представители.
Няма ли да го оттеглите, господин Делчев? Да не го четем, дълго е.
ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ (РБ, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Оттеглено е.
Предложение на народния представител Димитър Дъбов и група народни представители:
„В чл. 27 се правят следните допълнения:
1. в ал. 1 след думата „работи“ се поставя нова запетая и се добавя „съгласувана с министър-председателя и председателя на Народното събрание“;
2. в ал. 2 след думата „работи“ се поставя нова запетая и се добавя „съгласувана с министър-председателя и председателя на Народното събрание“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Атанас Атанасов:
„В чл. 27, ал. 1 след думите „се провежда“, текстът „със заповед на министъра на вътрешните работи“ се заменя със „с решение на Министерския съвет“.
В чл. 27, ал. 2 след думите „се прекратява“, текстът „със заповед на министъра на вътрешните работи“ се заменя със „с решение на Министерския съвет“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27, който става чл. 36:
„Чл. 36. (1) Антитерористичната операция се провежда със заповед на ръководителя на Националния оперативен щаб, в която се определят ръководителят на операцията, границите на зоната на операцията и началото на операцията.
(2) Ръководителят на Националния оперативен щаб незабавно със заповед прекратява операцията по ал. 1 след отпадане на заплахата от терористичен акт или на опасността за живота и здравето на хората в случай на извършен терористичен акт.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Благодаря, господин Председателю.
Това е изключително важен текст и аз моля да се осъзнае съдържанието му. За съжаление, не искам никой да се обижда, но установявам, че често в залата се гласува интуиту персоне – в зависимост от това кой прави предложението. Ако Ви харесва човекът – „зелено“, ако не Ви харесва – „червено“, без да се обсъжда по същество текстът. Както направихме например с това, че приехме текст, с който министър-председателят ще заповядва на главния прокурор.
Тук в случая става въпрос за провеждането на антитерористичната операция – кой я разпорежда. Имайте предвид, че в следващите текстове са уредени правомощията на органите при провеждането на антитерористичната операция и съответно ограничаване правата на гражданите в зоната на антитерористичната операция. Става въпрос за 19 ограничения, последното от които например е да се прекратяват митинги, събрания, манифестации и така нататък. Това е последното, има и маса други ограничения. Въпросът е: кой ще разпореди антитерористичната операция, защото имайте предвид, че разликата между правомощията на органите при антитерористичната операция и при извънредното положение е съвсем малка? На практика имаме въвеждане на нещо подобно като извънредно положение и това ще стане със заповед на едноличен орган – на министъра на вътрешните работи.
Тук скоро по съвсем друг повод разбрахме, че Министерският съвет може на подпис да взема решение, когато трябва да се купуват лекарства, да речем, или да се изнасят ваксини, или не знам си какво, а когато трябва да се взема такова важно решение за въвеждане на ограничение на определена територия на страната, това ще става с едноличен орган. Затова моето предложение е текстът „провеждането на антитерористична операция да става със заповед на министъра на вътрешните работи“ да се замени с „решение на правителството“. Смятам, че това предложение е съвсем уместно, не е въпросът, че го правя аз. Трябва да се осъзнае, че при такива сериозни ограничения, които се налагат по отношение на гражданите, и то, представете си, не само при терористичен акт, а при данни за подготовка на такъв, няма никаква пречка и според мен е целесъобразно това да става с решение на правителството. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Атанасов.
Реплики? Няма.
Господин Белемезов, заповядайте за изказване.
Има ли друг за изказване? Няма.
Гласуване ще има утре.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Наистина съвсем накратко. Ние предлагаме в доклада на Комисията в чл. 27, ал. 1 думите „министъра на вътрешните работи“ да се заменят с думите „главния секретар на Министерството на вътрешните работи“. Считаме, че е абсолютно целесъобразно и наложително, когато Законът разпорежда, че ръководителят на Националния оперативен щаб е министърът на вътрешните работи, би следвало да бъде определено отново чрез закон, че ръководителят на конкретната антитерористична операция е главният секретар на МВР. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Белемезов.
Реплики? Няма.
Други изказвания също няма.
Поради изтичане на времето, предвидено за днес, закривам днешното заседание.
Утре продължаваме с гласуване на чл. 36 и нататък по Законопроекта.
Утре, 15 декември 2016 г., четвъртък, заседание от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 14,04 ч.)


Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председатели:
Димитър Главчев
Явор Хайтов


Секретари:
Александър Ненков
Чавдар Пейчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания