Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
20/01/2020 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход № 902-01-65, внесен от Министерския съвет на 6 декември 2019 г., приет на първо гласуване на 16 януари 2020 г.
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход № 902-01-65, внесен от Министерския съвет на 6 декември 2019 г., приет на първо гласуване на 16 януари 2020 г.

  Проект!
  Второ гласуване  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
  (обн., ДВ, бр. 62 от 2018 г., изм. и доп., бр. 13, 17 и 83 от 2019 г.)
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 7 се отменя.
  2. В ал. 2 се създава т. 7:
  „7. временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, в съдове и/или в резервоари с обща вместимост не повече от 50 куб. м на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на последваща продажба.“
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. издава:
  а) удостоверения за регистрация или заповеди за мотивиран отказ;
  б) заповеди за вписване на промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация;
  в) заповеди за прекратяване на регистрация, съответно за обезсилване на издаденото удостоверение;“.
  2. Точка 8 се изменя така:
  „8. организира съхраняването на документацията във връзка с подадени заявления за регистрация и за регистрирани лица за срок, не
  по-кратък от 10 години от датата на обезсилването на издаденото удостоверение за регистрация и заличаване на регистрацията;“.

  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 запетаята и думите „или да е земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, който извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7” се заличават;
  б) в т. 4, в буква „б“ след думите „прекратено поради несъстоятелност” се добавя „през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността”;
  в) точка 5 се изменя така:
  „5. няма задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За обекта, в който ще се извършва дейността по чл. 2, ал. 1, не следва да е налице обстоятелство по чл. 29, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 и 3.“
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2,
  ал. 1, т. 1, всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
  1. да има активи или внесен уставен капитал в размер, както следва:
  а) 50 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година до 5 000 000 лв.;
  б) 100 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 5 000 000 лв. до 10 000 000 лв.;
  в) 200 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 10 000 000 лв. до 20 000 000 лв.;
  г) 500 000 лв. – за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 20 000 000 лв. до 50 000 000 лв.;
  д) 1 000 000 лв. – за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година над 50 000 000 лв.;
  2. в случай че е дружество, срокът, за който е учредено, следва да бъде не по-малък от две години и шест месеца считано от датата на подаването на заявлението за регистрация.“
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 думата „имущество“ се заменя с „активи“;
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. обектът, от който ще се извършва дейността, когато е:
  а) бензиностанция, следва да е трайно прикрепен към недвижим имот, и:
  аа) да отговаря на изискванията за въвеждане в експлоатация или за търпим строеж по смисъла на Закона за устройство на територията;
  бб) да отговаря на условията по чл. 118, ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност, което обстоятелство се установява по служебен ред от Националната агенция за приходите;
  б) вътрешен обект, следва да е трайно прикрепен към недвижим имот или да е преместваем, и:
  аа) да отговаря на изискванията за въвеждане в експлоатация или за търпим строеж, или за преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията;
  бб) да отговаря на условията по чл. 118, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, което обстоятелство се установява по служебен ред от Националната агенция за приходите;“
  в) точка 3 се отменя.
  3. В ал. 3:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. да има активи или внесен уставен капитал в размер, както следва:
  а) 50 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година до 5 000 000 лв.;
  б) 100 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 5 000 000 лв. до 10 000 000 лв.;
  в) 200 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 10 000 000 лв. до 20 000 000 лв.;
  г) 500 000 лв. – за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 20 000 000 лв. до 50 000 000 лв.;
  д) 1 000 000 лв. – за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година над 50 000 000 лв.;”
  б) създава се нова т. 2:
  „2. в случай че е дружество, срокът, за който е учредено, следва да бъде не по-малък от две години и шест месеца считано от датата на подаване на документите за регистрация;“
  в) досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4 и се изменят така:
  „3. да разполага със собствени или наети съдове за съхранение на нефт и/или продукти от нефтен произход;
  4. обектът за съхранение да е трайно прикрепен към недвижим имот и да отговаря на изискванията за въвеждане в експлоатация или за търпим строеж по смисъла на Закона за устройство на територията;“
  г) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея буква „г“ се заличава;
  д) досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7.
  4. В ал. 4 т. 1 се изменя така:
  „1. за дейност по автомобилни превози:
  а) транспортните средства, с които ще се извършва дейността, следва да отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози, което се удостоверява по служебен ред от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
  б) транспортните средства, с които ще се извършва дейността, следва да са с монтирани средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, което се удостоверява по служебен ред от Българския институт по метрология, с изключение на транспортните средства, които се използват за зареждания без търговски плащания;“.
  5. В ал. 5:
  а) в т. 1 думата „имущество“ се заменя с „активи“;
  б) в т. 2 думите „на Закона за устройство на територията за обект за зареждане на нефт и продукти от нефтен произход“ се заменят със
  „за въвеждане в експлоатация или за търпим строеж по смисъла на Закона за устройство на територията“;
  в) създава се т. 3:
  „3. обектът, от който ще се извършва дейността, следва да отговаря на изискванията за безопасна експлоатация на газовите инсталации за втечнени въглеводородни газове, което се удостоверява по служебен ред от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.“
  6. В ал. 6:
  а) в т. 1 думата „имущество“ се заменя с „активи“;
  б) в т. 2 числото „10 000” се заменя с „1000”;
  в) точка 3 се изменя така:
  „3. в случай че лицето извършва дейност по дистрибуция на бутилиран втечнен нефтен газ (LPG), то следва да представи договор за пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) с лице, регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 5, или с лице, получило лиценз за управление на данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, в който се извършва пълненето.“


  Предложение от н. пр. Румен Гечев, н.пр. Георги Свиленски и н. пр. Тодор Байчев:
  В § 4, т. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Буква „б“ се изменя така:
  „б) т. 2 се изменя така:
  2. да разполага с минимален брой собствени транспортируеми газови бутилки за пропан-бутан с минимален обем от 22 куб. дм., както следва:
  аа) 1000 бр. – за лица със средномесечни продажби на годишна база, на бутилиран пропан-бутан за битови и индустриални нужди до 25т.;
  бб) 4000 бр. – за лица със средномесечни продажби на годишна база на бутилиран пропан-бутан за битови и индустриални нужди до 100 т.;
  вв) 8000 бр. – за лица със средномесечни продажби на годишна база на бутилиран пропан-бутан за битови и индустриални нужди до 200 т.;
  гг) 10000 бр. – за лица със средномесечни продажби на годишна база на бутилиран пропан-бутан за битови и индустриални нужди над 200 т.“;
  2. Буква „в“ се изменя така:
  „в) т. 3 се изменя така:
  „3. в случай, че лицето извършва дейност по дистрибуция на бутилиран втечнен въглеводороден газ пропан-бутан за битови и индустриални нужди, то следва да представи договор за пълнене на газови бутилки за пропан-бутан с минимален обем на бутилката от 22 куб.дм. с лице, лицензирано за дейности като газоснабдителна станция (ГСС) или с лице, имащо лиценз за управление на данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, в които се извършва пълненето.“
  Работната група подкрепя /не подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 11 т. 1 се изменя така:
  § 5. В чл. 11 т. 1 се изменя така:
  „1. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3, както следва:
  а) 15 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година до 5 000 000 лв.;
  б) 30 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 5 000 000 лв. до 10 000 000 лв.;
  в) 60 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 10 000 000 лв. до 20 000 000 лв.;
  г) 100 000 лв. - за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година от 20 000 000 лв. до 50 000 000 лв.;
  д) 500 000 лв. – за лице с нетни приходи от продажби за предходната календарна година над 50 000 000 лв.;”.
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 16, ал. 4 думите „трите имена и единен граждански номер (личен номер или личен номер за чужденец) на лицето/лицата, представляващо/и заявителя“ и запетаята след тях се заличават.
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 17 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 5 се отменя.
  2. В ал. 2:
  а) точка 2 се отменя;
  б) в т. 3 думите „а за дейността по чл. 2, ал. 1, т. 7 се представят документи за собственост/ползване и схема или ситуационна скица на поземлените имоти, обектите и съоръженията, от които ще се извършва тази дейност, или декларация за тяхното местоположение, с посочване на точните GPS координати на обектите и съоръженията“ и запетаята пред тях се заличават;
  в) в т. 4 запетаята след думите „т. 2“ се заменя със съюза „и“, а думите „и 7“ се заличават;
  г) точка 5 се изменя така:
  „5. списък с идентификационни данни на обектите и съоръженията, в които ще се осъществява дейността, съответно на транспортните средства, с които ще се осъществява дейността по чл. 2, ал. 1, т. 4, а за дейностите по
  чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 - и технологична схема, на която са обозначени и номерирани резервоарите, помпените станции, технологичните тръбопроводи, инсталациите за товарене/разтоварване;“
  д) точка 6 се изменя така:
  „6. заявителят декларира изпълнението на общите условия за регистрация по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 6, както и на специалните условия по
  чл. 8, ал. 3, т. 5 и 6 с декларации по образец, утвърден с наредбата по
  чл. 4, ал. 4;“
  е) точка 7 се изменя така:
  „7. заверени копия от документи за собственост/ползване и ситуационна скица на поземлените имоти, с посочване на точните
  GPS координати на обектите и съоръженията, от които ще се извършва дейността по чл. 2, ал. 1, т. 2, 3 и 5;“
  ж) създават се т. 8 и 9:
  „8. документ, удостоверяващ, че обектът отговаря на условията по чл. 8, ал. 2, т. 2, буква „а”, подточка „аа”, и буква „б”, подточка „аа”, ал. 3, т. 4 и ал. 5, т. 2, издаден от компетентен орган, съгласно Закона за устройство на територията;
  9. декларация, че при извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 4 с транспортни средства, които не са с монтирани средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, същите не се използват за зареждания, при които се извършват търговски плащания.“
  3. В ал. 3 думите „като в този случай се издава отделно удостоверение за регистрация на всеки обект” и запетаята пред тях се заличават.
  4. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Информацията по чл. 7, ал. 1, т. 3 се получава служебно от регистъра на Националната агенция за приходите, а информацията по чл. 7, ал. 1, т. 5 се изисква по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  (5) Редът и начинът на подаване на заявлението по ал. 1 се уреждат с наредбата по чл. 4, ал. 4.“
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 18, ал. 3 след думите „работни дни“ се добавя „от приключване на проверката по ал. 1 или“.
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 22, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. В т. 10 думите „а за лицата, които извършват дейност по чл. 2,
  ал. 1, т. 7 - данни за обектите, чрез които се извършва дейността“ и запетаята пред тях се заличават.
  2. В т. 11 думите „като лицата, които извършват дейност по чл. 2,
  ал. 1, т. 7, не предоставят тези данни“ и запетаята пред тях се заличават.
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 3:
  „3. при извършване на нарушение по чл. 32, ал. 1; в тези случаи регистрацията се прекратява само по отношение на обекта, в който е извършено нарушението; в 2-годишен срок от прекратяването не може да се извършва регистрация за дейност по чл. 2, ал. 1 в този обект.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) В срок до 14 работни дни от установяване на обстоятелствата по ал. 1, т. 2 длъжностни лица от специализираното звено по чл. 4, ал. 2 уведомяват писмено регистрираното лице за установеното несъответствие. В срок до 14 работни дни от получаване на уведомлението лицето отстранява несъответствието. След изтичането на срока по предходното изречение и в случай че несъответствието не бъде отстранено, длъжностните лица изготвят доклад и предлагат на органа по ал. 1 да издаде заповед за прекратяване на регистрацията, обезсилване на издаденото удостоверение и заличаване от регистъра.”
  3. В ал. 3 думите „обезсилване на регистрацията“ се заменят с „прекратяване на регистрацията, обезсилване на издаденото удостоверение“.
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Специализираното звено незабавно уведомява Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ в случай на неотстранено несъответствие по ал. 2 и на издадена заповед за прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра на лице, осъществяващо дейност по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3.“
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. Член 24 се изменя така:
  „Чл. 24. (1) Забранява се зареждането с продукти от нефтен произход на пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица чрез вътрешен обект.
  (2) Вътрешен обект и бензиностанция не може да използват общи резервоари и/или средства за измерване на разход/обем.
  (3) Алинея 1 не се прилага, когато вътрешният обект:
  1. обслужва една или повече концесии за добив на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства, правата върху които се притежават от един и същ концесионер на територията на една административна област, и съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица се използват от тях за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на концесионера на територията на концесионната площ или на обекта за преработка на добитите подземни богатства;
  2. се намира в концесионна територия по смисъла на Закона за концесиите или обслужва строеж от първа, втора и трета категория по смисъла на Закона за устройство на територията и съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица се използват за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на лицето, регистрирано за упражняване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 2 от вътрешния обект съгласно сключен договор във връзка с концесията или строежа.“
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. Член 25 се изменя така:
  „Чл. 25. (1) Забранява се зареждането на резервоари на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация от други пътни превозни средства, преместваеми обекти или подвижни резервоари с продукти от нефтен произход, които не са отчетени по реда на Закона за данъка върху добавената стойност и на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 106 от 2006 г.).
  (2) Забранява се извършването на дейности по пълнене на съдове под налягане с втечнен нефтен газ (LPG) извън данъчни складове по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, както и извън регистрираните по този закон газоснабдителни станции и газоснабдителни пунктове.
  (3) Забранява се зареждането с продукти от нефтен произход на обекти, включени в списъка по чл. 37, ал. 1.“
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В чл. 26 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създават т. 7 и 8:
  „7. да извършват проверки и при установяване на нарушения да съставят акт за установяване на административно нарушение по компетентност;
  8. да получават съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, общините и кметствата при или по повод изпълнение на служебните си задължения съгласно този закон.“
  2. В ал. 3 след думите „констативни протоколи“ се добавя
  „по компетентност“.
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В чл. 28, ал. 1 думите „министърът на финансите или министърът на вътрешните работи, съответно оправомощени от всеки от тях длъжностни лица“ се заменят с „длъжностни лица, определени по чл. 26,
  ал. 1“ и думата „издава“ се заменя с „издават“.
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) след думата „глоба” се добавя „в размер от 15 000 до 100 000 лв.“;
  б) създава се изречение второ:
  „Когато нарушението по ал. 1 е извършено в нерегистриран обект, в 2-годишен срок от датата на влизането в сила на наказателното постановление не може да се извършва регистрация за дейност по чл. 2, ал. 1 в този обект.“
  2.В ал. 5 след думата „глобата” се добавя „е в размер от 30 000 до 200 000 лв.“.
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. В чл. 30, изречение второ след думата „глобата” се добавя
  „е в размер от 5 000 до 15 000 лв.“.
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 16.

  § 17. В чл. 31, ал. 1 след думата „глоба” се добавя „в размер от
  15 000 до 100 000 лв.“.
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 17.

  § 18. Член 32 се изменя така:
  „Чл. 32. (1) Който наруши забраната на чл. 25, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 100 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв. Когато нарушението е извършено в нерегистриран обект, в 2-годишен срок от датата на влизането в сила на наказателното постановление не може да се извършва регистрация за дейност по чл. 2, ал. 1 в този обект. Когато нарушението е извършено в регистриран обект, регистрацията за него се прекратява със заповед на министъра на икономиката по чл. 23, ал. 1, т. 3.
  (2) Който наруши забраната на чл. 25, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от
  10 000 до 20 000 лв.
  (3) В 2-годишен срок от датата на влизането в сила на наказателното постановление по ал. 2 не може да се извършва регистрация за дейност по чл. 2, ал. 1, т. 5 в този обект.
  (4) Който наруши забраната на чл. 25, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 100 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв.
  (5) Продуктите от нефтен произход, превозните средства и съоръженията – предмет или използвани за извършване на нарушението по
  ал. 1 и 4, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.
  (6) При повторно нарушение по ал. 1, 2 и 4 се налага двойният размер на глобата или имуществената санкция.“
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 18.

  § 19. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) При неизпълнение на принудителните административни мерки по чл. 28, ал. 1 лицата се наказват с глоба от 1000 до 5000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.“

  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 19.

  § 20. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 1:
  „(1) Актовете за установяване на административните нарушения по чл. 29 и чл. 32, ал. 4 се съставят от длъжностни лица, определени по чл. 26, ал. 1, а наказателните постановления се издават от ръководителя на ведомството или от оправомощено от него длъжностно лице, чийто служител е съставил акта за установяване на административното нарушение.“
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея числото „29“ и запетаята се заличават.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „чл. 32, ал. 3“ се заменят с „чл. 32, ал. 2“.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 20.
  § 21. Създава се чл. 37:
  „Чл. 37. (1) Министерството на икономиката публикува на своята интернет страница списък с обектите, за които е налице обстоятелство по
  чл. 29, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 и 3.
  (2) Контролните органи по чл. 36, ал. 1 и 4 незабавно уведомяват специализираното звено по чл. 4, ал. 2 при влизането в сила на наказателно постановление за нарушение по чл. 29, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 и 2.“
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 21.

  22. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  „3. „Съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход” е физическо съхранение и свързаните с него дейности по приемане, претоварване и предаване на нефт и продукти от нефтен произход в петролни бази, митнически складове или други резервоари, които не са регистрирани като данъчни складове по Закона за акцизите и данъчните складове, както и в цистерни и други съдови вместимости, освен ако те са на крайни промишлени потребители или са предназначени за задоволяване на битови и технологични нужди.“
  2. Точка 7 се изменя така:
  „7. „Вътрешен обект” е съоръжение или обект, който е трайно прикрепен към недвижим имот или е преместваем по смисъла на § 5, т. 80 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, предназначен за зареждане на пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, използвани за собствени нужди.“
  3. Точка 10 се изменя така:
  „10. „Пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG)” е пълнене на транспортируеми съдове за съхранение (бутилки) с втечнен нефтен газ (LPG) – собственост на физически или юридически лица, в газоснабдителни станции и газоснабдителни пунктове.“
  4. Точка 12 се изменя така:
  „12. „Трайно прикрепен обект” е изградена конструкция, която е закрепена (фиксирана) към недвижим имот и не може да бъде отстранена, без това да наруши целостта й, или съоръжение, което е закрепено (фиксирано) към недвижим имот и не може да бъде отстранено без разрушаване на изградените връзки с обекта.“
  5. Точка 13 се изменя така:
  „13. „Временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители“ е дейност по съхранение на нефт и продукти от нефтен произход, които са собственост на земеделския стопанин, който ги съхранява в собствени, наети или ползвани на друго правно основание съдове и/или резервоари за съхранение с обща вместимост не повече от 50 куб. м с монтирани средства за измерване на изведените от тях количества, в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 11, 12 и 13 на Наредба H-18 от
  13 февруари 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговски обекти или по реда на чл. 118, ал. 10 от Закона за данъка върху добавената стойност с цел да използва продуктите само за зареждане на собствена, наета или ползвана на друго правно основание земеделска техника, за която е допустимо зареждане извън стопанството чрез технически изправни и осигурени със средства за пожарогасене транспортни средства до 1000 л.“
  6. Създава се т. 16:
  „16. „Краен промишлен потребител“ е краен клиент, промишлено предприятие, което купува нефт или продукти от нефтен произход от лице, регистрирано по този закон, и което ги използва за зареждане на собствени промишлени инсталации, съоръжения и друга промишлена техника.“

  Предложение на н.пр. Тодор Байчев:
  В § 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Създава се нова т. 3:
  „3. В т. 8 числото „35“ се заменя с „10“.“.
  2.Точките 3-6 стават съответно т. 4-7.
  Работната група подкрепя /не подкрепя предложението.


  Предложение от н. пр. Румен Гечев, н.пр. Георги Свиленски и н. пр. Тодор Байчев:
  В § 22, т. 3 новото съдържание на т. 10 се изменя така:
  „10. Пълненето на бутилки за втечнен въглеводороден газ е пълнене на газови бутилки за пропан-бутан с вместимост до 5 куб. дм., собственост на физически лица, осъщесвявано в пунктовете за пълнене на газови бутилки за пропан-бутан съгласно чл. 66 от „Наредба за устройство и безопасна експлоатация и технически надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнен нефтен газ“ и пълнене на газови бутилки за пропан-бутан с вместимост над 5 куб. дм. за битови и индустриални нужди, осъществявани в газоснабдителни станции съгласно раздел V, чл. 57 от „Наредба за устройство и безопасна експлоатация и технически надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнен нефтен газ“ и лицензираните данъчни складове съгласно чл. 59, ал. 25.т.4 от ЗАДС.“
  Работната група подкрепя /не подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 22.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 23. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г. и бр. 7, 17 и 33 от 2019 г.), в чл. 47 ал. 4, 5 и 6 се отменят.
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 23.

  Предложение на н.пр. Тодор Байчев:
  Създава се § 23а:
  § 23а. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г. – бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г., бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 24 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 26 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 28 от 29.03.2018 г. ) се правят следните изменения и допълнения:
  1.В чл. 115м, ал. 1 се създават т.20-22:
  „20. изграждане, реконструкция, поддържане и управление на държавни данъчни складове-публична собственост за внос/износ на нефт и продукти от нефтен произход на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, в т.ч. и при възложено задължение за изпълнение на цели на публичната политика по чл. 7 от Закона за публичните предприятия;
  21. участие в изграждането, съвместно с Агенция „Митници“ и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ на електронна информационна платформа относно наличието на вместимости и реално свободни капацитети в държавните данъчни складове за задължителни запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
  22.извършва дейност като лицензиран складодържател на държавни данъчни складове, в т. ч. и в изпълнение на цели на публичната политика по чл. 7 от Закона за публичните предприятия.
  2.В чл. 115о се създава т. 10:
  „10. Възлага на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ задължения за изпълнение на целите на публичната политика с индивидуалния административен акт, с който утвърждава програмите по т. 7 и т. 8.“
  3.В чл. 117 се създава ал. 5:
  „(5) След вписване в регистъра по чл. 54, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“е длъжно да води сметки за финансирана с публични средства дейност като лицензиран складодържател в изградените държавни данъчни складове отделно от сметките за дейностите, които осъществява на конкурентни начала.“
  4. В чл. 117а, ал. 5 запетаята след думата“пристанището“ се заличава, а думите „която се ползва от всички пристанищни оператори и други правоимащи лица при еднакви условия, като никой не може“ се заменят с „и данъчните складове-държавна собственост и никой няма право“.
  5.В Допълнителните разпоредби, в § 2 се създава т. 52:
  „52. „Държавен данъчен склад“ е всеки отделен резервоар и прилежащата му инфраструктура и съоръжения,предназначени за приемане, претоварване, физическо съхранение и предаване на нефт и нефтопродукти, придобити включително от внос и вътреобщностни пристигания, разположен на територията на пристанище за обществен транспорт с национално значение, който се използва от доставчиците на горива при недискриминационни условия и цени за съхраняване, които не надхвърлят себестойността на предлаганата услуга, която включва разходите за поддържане и обслужване на резервоарите и инфраструктурата, сливоналивни операции, за електроенергия, вода, физическа охрана или сигнално-охранителна техника, система за видеонаблюдение и контрол, средства за измерване и контрол, автоматизирани системи за отчетност и други необходимо присъщи разходи, при спазване на принципа на конкурентна неутралност.“

  § 24. Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон производства се довършват по новия ред.
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 24.

  § 25. Вписаните в публичния регистър по чл. 16, ал. 1 лица, които не подлежат на регистрация, се заличават, а издадените удостоверения се обезсилват.
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 25.

  § 26. В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на икономиката привежда наредбата по чл. 4, ал. 4 в съответствие с него.
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 26.

  § 27. В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон задължените лица по чл. 3, ал. 1 привеждат дейността си в съответствие с него.
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 27.

  § 28. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Работната група подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 28.
  Форма за търсене
  Ключова дума