Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 902-01-39, внесен от Министерския съвет на 23 юли 2019 г.

3. Разни.
П Р О Т О К О Л
№ 70На 11 септември 2019 г., в Народното събрание, пл. „Княз Александър I“, зала 134, се проведе редовно заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 902-01-39, внесен от Министерския съвет на 23 юли 2019 г.
3. Разни.

Списъците на присъствалите народни представители и на гостите, се прилагат към протокола.
Заседанието бе открито в 15,30 ч. и се ръководи от господин Драгомир Стойнев – председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

* * *

ПРЕДС. ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Добър ден!
Колеги, да гласуваме дневния ред на днешното заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Предлагам то да бъде в три точки:
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерския съвет на 5 август 2019 г.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 902-01-39, внесен от Министерския съвет на 23 юли 2019 г.
3. Разни.
Който е съгласен с така прочетени дневен ред, моля да гласува.
За – 5, против и въздържали се – няма.

По първа точка от дневния ред:
ПРЕДСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ, № 902-01-41, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 5 АВГУСТ 2019 Г.
От Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията присъства госпожа Андреана Атанасова – заместник-министър.
Даваме Ви думата да представите Законопроекта.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНДРЕАНА АТАНАСОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми членове на Комисията, уважаеми народни представители и гости! Предложеният законопроект бих определила, че има три съществени роли:
На първо място, това, което особено касае представляваната от Вас Комисия, е въвеждането на изискванията на Директива 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор. Цифровата достъпност на уеб сайтовете и мобилните приложения за потребителите и по-специално за хората с увреждания е едно условие за интеграция и социално включване на тези лица и е сред основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
В резултат на предложените промени в Закона за електронното управление са определени субектите, които ще са задължени да поддържат достъпни уеб сайтове и мобилни приложения, които да отговарят на техническите стандарти в тази област, определени съгласно Директивата. По този начин се цели достъпност на сайтовете на административните органи на централно и местно равнище, както сайтовете и приложенията на лицата, осъществяващи публични функции, сред които са доставчиците на обществени услуги, в това число имам предвид юридическите лица от частния сектор, които осъществят обществени услуги.
Описан е редът за разглеждане на спорове и оплаквания, свързани с нарушаване на тази достъпност, като, на първо място, е предвиден ред за оплакване към самото задължено лице, на втори етап е предвидено правомощие на председателя на Държавната агенция за електронно управление също да разглежда жалби по тези въпроси и оплаквания и да предприеме мерки за отстраняването на тези нарушения. Въведен е и достъпен контролен механизъм за осигуряване спазването на изискванията за достъпността, като председателят на Държавната агенция за електронно управление извършва наблюдение и проверки за съответствие на обхванатите интернет страници с изискванията за тази достъпност, определени с решение на Европейската комисия от 2018 г.
Втората група предложения са свързани основно с развитието на технологиите, законодателството, административните практики в тази област, които вече имаме натрупани, и са предвидени редица правомощия на Държавна агенция за електронно управление, които да могат да изпълняват основни функции, свързани с предоставянето на административни услуги.
Третата група предложения са свързани с уреждане на въпроса за системната интеграция и ефективното прилагане на Закона със съществуващите вече държавни предприятия, които могат да осъществяват функциите по системна интеграция.
Това е в общи линии накратко представянето на Законопроекта. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
Колеги, въпроси? Не виждам.
Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронното управление.
За – 5, против – няма, въздържали се – 2.
Приет е в Комисия.

По втора точка от дневния ред:
ПРЕДСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ, № 902-01-39, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 23 ЮЛИ 2019 Г.
От Министерството на околната среда и водите присъстват: госпожа Атанаска Николова – заместник-министър, и господин Георги Михайлов – държавен експерт в дирекция „Опазване на околната среда“.
Госпожо Николова, имате думата да ни представите Законопроекта – заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАСКА НИКОЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Преди всичко искам да се възползвам от възможността да пожелая успешна и ползотворна Осма сесия на Комисията!
Проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, който е представен на Вашето внимание, има за основна цел изпълнение на вече одобрени мерки за трансформация на модела на административно обслужване в България съгласно Решение на Министерския съвет № 704 от 5 октомври 2018 г. и по-конкретно на Мярка 4 в приложение № 1, който се отнася до опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Три основни групи са предложените промени.
Първата, касае уреждане на изисквания и особени правила за издаване на решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии за летливи органични съединения и определяне на нови норми за неорганизирани емисии в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Към настоящия момент този тип решение е установено в подзаконов нормативен акт, по-точно Наредба № 7 от 2003 г. С предложените промени се елиминира едно несъответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
Също така трябва да отбележа, че § 2 от Законопроекта транспонира чл. 59, ал. 2 от Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишленост, поради което е изготвена и приложена към документите, справка за съответствие с европейското право.
Вторият тип промени в Закона за изменение и допълнение, уреждат по-дълъг срок за оправомощаване от Българския институт по метрология на лицата за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари на бензиностанциите. В тази връзка е предложено изменение и допълнение на чл. 30к от Закона за чистотата на атмосферния въздух, с което, първо, се регламентира начинът и изискванията за оправомощаване, както и отказ на ниво Закон. Предлага се осигуряване по служебен път на документ за калибриране на еталони и средства за измерване, свързани с процедурата по оправомощаване на лица в случаите, когато свидетелството за калибриране е издадено от Българския институт по метрология. Урежда се срок за извършване на проверка за оправомощаване. Към момента този тип регулации се уреждат отново в подзаконов нормативен акт – Наредба № 16.
Третият тип промени са прецизиране на разпоредба, свързана с контрола на твърдите горива, както и на дефиниция за прилагането на Регламент (ЕО) № 1005/2009 или на Регламент (ЕС) № 517/2014. Промяната на дефиницията е наложена от необходимостта за ясно разграничаване на термина „унищожаване“ по отношение на посочените регламенти, в които терминът „унищожаване“ се касае отпадък, от една страна, и по отношение на твърдите горива, от друга.
Така че очакваните резултати от прилагането на Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух са основно и преди всичко в намаляване на административната тежест за бизнеса, привеждане на административните услуги в областта на законодателството по опазване на чистота на атмосферния въздух в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанските дейности с Административнопроцесуалния кодекс и, вторият основен резултат е постигане на правна яснота посредством прецизиране на разпоредби, свързани с прилагане на законодателството в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Николова.
Колеги, имате думата.
Всичко ни е ясно.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.
За – 5, против – няма, въздържал се – 2.
Законопроектът е приет.
Благодаря Ви.
Закривам заседанието.

(Закрито в 15,40 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Драгомир Стойнев

Стенограф:
Янка Иванова
Форма за търсене
Ключова дума