Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
25/10/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 13.10.2017 г.
  Д О К Л А Д
  Вх. № 753-18-17/26.10.2017 г.


  Относно: Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ и група народни представители на 13.10.2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 25-ти октомври 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ и група народни представители. Законопроектът беше представен от г-н Александър Иванов, народен представител.


  I. Настоящият проект на закон има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на „Поправка на актуализацията на приложение II и на таблици 1 и 2 от приложение IIIб по отношение на приложимите такси в евро в съответствие с член 10а от Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Поправката е публикувана в Официалния вестник на ЕС на 1 юни 2016 г.

  II. Предложените промени целят да осигурят съответствие между българското законодателство и европейските изисквания в областта на таксуването, според които: „Дневната такса е еднаква за всички категории превозни средства и възлиза на 12 EUR”. Важно е да се отбележи, че съществуващата европейска система от пътни такси е определена от Директива 1999/62/ЕО, изменена с Директива 2006/38/ЕО и Директива 2011/76/ЕС.

  III. В допълнение се предлага Приложение № 1 към чл.10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата да бъде актуализирано. То касае максималните размери на винетни такси, които пътните превозни средства над 3,5 тона ще заплащат за ползване на пътната инфраструктура

  IV. Според предоставените от вносителя мотиви, законопроектът предвижда административна тежест основно за физическите и юридическите потребители от международния транзитен трафик и няма да засегне пътуващите ежедневно по републиканските пътища.


  След като г-н Александър Иванов представи мотивите, г-н Ангел Попов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията изрази подкрепа за законопроекта. Председателят на КЕВКЕФ г-н Кристиан Вигенин отбеляза, че става дума за промяна по-скоро от технически характер.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 6 гласа „за“) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ и група народни представители на 13.10.2017 г.  КРИСТИАН ВИГЕНИН

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума