Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
25/09/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерски съвет на 02.09.2019 г.
  Д О К Л А Д
  Вх. № 953-18-22/25.09.2019 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерски съвет на 02.09.2019 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 25 септември 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерски съвет на 02.09.2019 г. Законопроектът беше представен от Маринела Петрова - заместник-министър на финансите. В заседанието участие взеха и Христина Пендичева, държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ към министерството на финансите, Надя Даскалова, държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ към същото министерство и Елена Петрова, държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ към същото министерство. Участие взеха и представители на Централния Депозитар АД, Васил Големански – изпълнителен директор, Добри Варадев - директор на дирекция „Правна“, Георги Караджов - директор на дирекция „Регистри и сетълмент“, Мария Теодосиева – юрисконсулт, както и представители от Комисията за финансов надзор, Мария Филипова - заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, Десислава Ласкова - началник отдел „Инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти“, Мартина Савчева - главен експерт, отдел „Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби“ и Милен Милев - началник отдел „Нормативна дейност и методология“.

  С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗИД на ЗПФИ) в българското законодателство се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на Директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (Регламент (ЕС) № 909/2014), с който европейското законодателство регламентира сетълмента на безналични ценни книжа и дейността на централните депозитари на ценни книжа.

  Въвежда се изискване централните депозитари на ценни книжа да изготвят и поддържат план за възстановяване със съдържание съгласно чл. 8, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/392 от 11.11.2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа, чрез който се осигурява непрекъснатост на дейността на централния депозитар на ценни книжа.

  Към настоящия момент статутът и дейността на „Централен депозитар“ АД са уредени в ЗППЦК, като частноправен субект, създаден със закон, с държавно участие в капитала и корпоративната организация на институцията в лицето на Министерството на финансите. Същевременно, тъй като е в сила Регламент (ЕС) № 909/2014, с който установяват редица изисквания към дейността на централните депозитари на ценни книжа, се налагат изменения в националното законодателство, регламентиращо тези отношения.

  Със законопроекта се отстраняват и някои пропуски при транспонирането на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (Директива 2014/65/ЕС) и се прецизира въвеждането ѝ в българското законодателство.

  В резултат на въвеждането на измененията чрез ЗИД на ЗПФИ се очаква да се постигне подобряване на нормативната регулация, тъй като обезпечаването на прилагането на Регламент (ЕС) № 909/2014 води до по-високо ниво на сигурност и прозрачност на финансовите пазари и по-високо ниво защита на потребителите на финансови услуги. Същевременно с въвеждането на прецизираната правна уредба, с която се цели отстраняване на пропуски при въвеждането на Директива 2014/65/ЕС, се очаква установяване на по-висока степен на защита на инвеститорите.


  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 6 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерски съвет на 02.09.2019 г.  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума