Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
11/09/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерски съвет на 05.08.2019 г.
  ДОКЛАД
  Вх. № 953-18-20/11.09.2019 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерски съвет на 05.08.2019 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 11 септември 2019 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерски съвет на 05.08.2019 г. Законопроектът беше представен от г-жа Андреана Атанасова - заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

  Вносителите посочват, че законопроектът цели да осигури ефективност и сигурност при предоставянето на електронни административни услуги на гражданите и организациите, предвид приетите изменения и допълнения в Административнопро-цесуалния кодекс (АПК), който е първият от трите процесуални закони, въвеждащ нормативни изисквания за електронно заявяване на административни услуги, връчване на документи по електронен път на граждани и организации и вътрешен обмен на електронни документи между административните органи. С промените следва да се обезпечи разработване, надграждане и внедряване на необходимите информационни ресурси на електронното управление при спазване на изискванията за мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост, както и при устойчив модел за дългосрочно управление и финансов ресурс за поддръжка на тези информационни ресурси.

  Съгласно мотивите законопроектът предвижда редица изменения, представени в няколко групи, сред които: изменения, обхващащи включването на органите на съдебната власт като субекти на Закона с оглед тяхната роля в развитието на електронното управление, осигуряване на интеграция и оперативна съвместимост на информационните системи на законодателната и изпълнителната власт и синхронизиране със съответните разпоредби в АПК; изменения, поставящи си за цел постигането на гаранция, че гражданите и организациите, потребители на електронни административни услуги ще разполагат със сигурен, надежден и проследим канал за подаване на електронни документи и заявяване на електронни административни услуги; изменения и допълнения, отнасящи се до правомощията на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, целящи гарантиране на изпълнението на стратегията за електронно управление, прилагане на архитектурата на е-управление и ефективен контрол; изменения и допълнения, касаещи административнонаказателните разпоредби и др.

  Чрез законопроекта се предвижда и въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. в националното законодателство с цел осигуряване на по-голяма достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор въз основа на общите изисквания за достъпност. В това отношение проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление има за цел да осигури и гарантира принципи и мерки, които да се спазват при създаването, поддържането и актуализирането на уебсайтовете и мобилните приложения, които да станат по-достъпни за потребителите и по-специално за хората с увреждания. Вносителите очакват, че с предложените изменения и допълнения ще се осъществят целите на Директива (ЕС) № 2016/2102 и ще се осигури достъпност за хората с увреждания до интернет страниците и мобилните приложения на широк кръг административни органи и лица, осъществяващи публични функции, което следва да улесни ежедневието им и да даде възможност за достъп до информация и услуги по подходящ за тях начин.

  В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 5 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерски съвет на 05.08.2019 г.  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума