Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
06/06/2018 първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 854-01-39, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 11.05.2018 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 06 юни 2018 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 854-01-39, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 11.05.2018 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Валери Симеонов - заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, г-н Валентин Йовев – заместник – министър на регионалното развитие и благоустройството, г-н Димитър Димитров – и. д. директор на дирекция „Съобщения“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представители на браншови организации.
  Законопроектът бе представен от г-н Симеонов.
  Г-н Симеонов подчерта, че основната част от измененията и допълненията са с цел да се отстранят съществуващите в Закона за устройство на територията (ЗУТ) непълноти, противоречия и неточности относно функциите и правомощията на общинските администрации и държавата по отношение на контрола върху преместваемите обекти в имоти - държавна собственост или в имоти, съсобствени между държавата от една страна и физически и/или юридически лица от друга.
  С предлаганите изменения и допълнения се предлага издаването на разрешение за поставяне на преместваеми обекти от главния архитект на общината да става по ред, определен с наредба на общинския съвет. Предвижда се изготвянето на схема за поставянето, включваща размерите, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление на преместваемите обекти.
  В законопроекта са залегнали текстове, според които за преместваемите обекти с временен характер, които се използват за провеждане на обществени мероприятия, да не се отнасят ограниченията по чл. 56, ал.7 от ЗУТ.
  Предлага се създаване на чл. 57б в ЗУТ, който предвижда обектите по чл. 56, ал. 1, поставени върху имоти - държавна собственост или имоти съсобствени между държавата и физически или юридически лица, да се премахват от органите на ДНСК.
  Законопроектът предвижда и създаване на уредба относно онези сградни отклонения, съставляващи последната част от мрежата на мрежовите оператори - от регулационната линия на имота до сградата на потребителя, чрез която се реализира свързаност при заявка от абонат и са с обичайна дължина до 100 м.
  Г-н Симеонов поясни, че визираните по-горе сградни отклонения обичайно не са предварително изградени, изграждат се след конкретна заявка от потребителя и в този смисъл рядко са разположени в съществуващата инфраструктура. При това се счита, че щом не са разположени в съществуваща физическа инфраструктура сградните отклонения са строеж шеста категория, което изисква издаване на строително разрешение и съответно забавя цялостния процес по предоставяне на услугата достъп до интернет.
  След представянето на законопроекта се проведе дискусия, по време на която бе обсъден текстът относно облекчаването на режима за разполагане на сградни отклонения. В дебата взеха участие народните представители Халил Летифов и Димитър Данчев, представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представители на браншови организации.

  След проведените разисквания по законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 11 гласа „ЗА” и 8 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 854-01-39, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 11.05.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума