Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
11/09/2019 първо гласуване

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерския съвет на 05 август 2019 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 11 септември 2019 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерския съвет на 05 август 2019 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Атанас Темелков - председател на Държавна агенция „Електронно управление“ и г-н Кирил Дойчинов – главен секретар на Държавна агенция „Електронно управление“.
  Г-н Росен Желязков представи законопроекта, като поясни, че с част от предложените изменения се постига гаранция, че гражданите и организациите – потребители на електронни административни услуги, ще разполагат със сигурен, надежден и проследим канал за подаване на електронни документи и заявяване на електронни административни услуги. Целта е Законът за електронното управление да се синхронизира с приетите изменения и допълнения в Административно-процесуалния кодекс (АПК), които регламентират възможността гражданите и организациите да подават заявления и искания за иницииране на административното производство и предоставяне на административни услуги чрез Информационната система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“. Включването на Информационната система за сигурно електронно връчване като нормативно регламентиран начин за изпращане на електронни документи и заявяване на електронни административни услуги ще създаде предпоставка всички административни услуги да бъдат заявявани по електронен път. С цел публична достъпност и разгласяване на способите за заявяване на електронни административни услуги е въведено задължение за доставчиците да обявят по разбираем и достъпен начин предоставяните административни услуги, както и основния работен процес по заявяване, подаване и получаване на електронни документи и изявления. Регламентирано е задължението за вътрешен обмен на електронни документи между всички административни органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, което е в съответствие с новоприетите изменения в АПК.
  Законопроектът предвижда също така изменения и допълнения, които се отнасят до правомощията на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“. Целта е да се гарантира изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България, прилагането на архитектури по области на политики и бюджетен контрол върху разходите за е-управление.
  Г-н Желязков отбеляза, че са прецизирани и административно-наказателните разпоредби. Регламентирани са принудителни административни мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушенията по този закон и нормативните актове по прилагането му, както и за отстраняване на негативните последици от тях. Предвидени са нови състави на административни нарушения.
  Законопроектът предлага отпадане на разпоредбите, свързани с Държавно предприятие „Единен системен оператор“, като дейностите по системна интеграция се възлагат на „Информационно обслужване“ АД.
  На следващо място със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор. Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, както и организациите, предоставящи обществени услуги следва да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения за потребителите и по-специално за хората с увреждания. За тази цел е необходимо интернет страници и мобилни приложения да отговарят на хармонизираните стандарти, определени по реда на чл. 6 от Директива (ЕС) 2016/2102.
  След представянето на законопроекта се състоя дискусия. Народният представител Халил Летифов зададе въпроси относно възлагането на „Информационно обслужване“ АД на дейностите по системна интеграция на използваните от държавните органи информационни системи.
  След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 13 гласа “ЗА” и 6 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерския съвет на 05 август 2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума