Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
07/02/2019 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26.11.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите

  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26.11.2018 г.


  ПРОЕКТ! Второ гласуване  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

  (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 95 от 2006 г., бр. 53 и 82 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 63 и 98 от 2010 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 102 от 2015 г., бр. 12 и 58 от 2017 г., бр. 53 и 98 от 2018 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 21е, ал. 3 се създава т. 11:
  „11. музикални тръбни органи.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1, т. 63 след думата „енергия“ запетаята се заличава, се добавя „или задвижвани от тяга, захранвани от външен източник на енергия“ и се поставя запетая.
  2. Параграф 1б накрая се изменя така:
  „§ 1б. Този закон въвежда изискванията на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ, L 174/88 от 1 юли 2011 г.) и на Директива (ЕС) 2017/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ, L 305/8 от 21 ноември 2017 г.).“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
  1. В § 1, т. 63 след думата „енергия“ се добавя „или задвижвани от тяга, захранвани от външен източник на енергия“.
  2. В § 1б накрая се добавя „и на Директива (ЕС) 2017/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ, L 305/8 от 21 ноември 2017 г.).“

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място след § 3.

  § 3. В Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 84 от 2012 г.), в Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 12:
  а) създава се нова т. 5:
  „5. всяко друго ЕЕО, което се пуска на пазара преди 22 юли 2019 г. и което не е в обхвата на чл. 21е, ал. 2, т. 1-10 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), но не съответства на глава пета „а“ от ЗЗВВХВС и на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества (ДВ, бр. 24 от 2013 г);”
  б) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея се създава буква „ж“:
  „ж) всяко друго ЕЕО, което се пуска на пазара преди 22 юли 2019 г. и което не е в обхвата на чл. 21е, ал. 2, т. 1-10 от ЗЗВВХВС, но не съответства на глава пета „а“ от ЗЗВВХВС и на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества;”
  в) досегашната т. 6 става т. 7 и се изменя така:
  “7. повторно използвани резервни части, възстановени от ЕЕО, при условие че повторната употреба на резервни части се осъществява в подлежащи на одит затворени свързани системи за връщане между стопански субекти и потребителят е уведомен за тази повторна употреба, ако са изпълнени следните условия:
  а) употребените резервни части са възстановени от ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 юли 2006 г., и употребени в ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 юли 2016 г.;
  б) употребените резервни части са възстановени от медицински изделия по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за медицинските изделия или от промишлени прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2014 г. и употребени в ЕЕО, пуснато на пазара преди 22 юли 2024 г.;
  в) употребените резервни части са възстановени от ин витро диагностични медицински изделия, пуснати на пазара преди 22 юли 2016 г. и употребени в ЕЕО, пуснато на пазара преди 22 юли 2026 г.;
  г) употребените резервни части са възстановени от промишлени прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2017 г. и употребени в ЕЕО, пуснато на пазара преди 22 юли 2027 г.;
  д) употребените резервни части са възстановени от друго ЕЕО, пуснато на пазара преди 22 юли 2019 г. и употребено в ЕЕО, пуснато на пазара преди 22 юли 2029 г., и което не е в обхвата на чл. 21е, ал. 2, т. 1-10 от ЗЗВВХВС, но не съответства на глава пета „а“ от ЗЗВВХВС и на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества.”
  2. Параграф 13 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 84 от 2012 г.), в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 12:
  а) създава се нова т. 5:
  „5. всяко друго ЕЕО, което се пуска на пазара преди 22 юли 2019 г. и което не е в обхвата на чл. 21е, ал. 2, т. 1-10;”
  б) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея се създава буква „ж“:
  „ж) всяко друго ЕЕО, което се пуска на пазара преди 22 юли 2019 г. и което не е в обхвата на чл. 21е, ал. 2, т. 1-10;”
  в) досегашната т. 6 става т. 7 и се изменя така:
  “7. повторно използвани резервни части, възстановени от ЕЕО, при условие че повторната употреба на резервни части се осъществява в подлежащи на одит затворени свързани системи за връщане между стопански субекти и потребителят е уведомен за тази повторна употреба, ако са изпълнени следните условия:
  а) употребените резервни части са възстановени от ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 юли 2006 г. и употребени в ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 юли 2016 г.;
  б) употребените резервни части са възстановени от медицински изделия по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за медицинските изделия или от промишлени прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 2 юли 2014 г. и употребени в ЕЕО, пуснато на пазара преди 22 юли 2024 г.;
  в) употребените резервни части са възстановени от ин витро диагностични медицински изделия, пуснати на пазара преди 22 юли 2016 г. и употребени в ЕЕО, пуснато на пазара преди 22 юли 2026 г.;
  г) употребените резервни части са възстановени от промишлени прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2017 г. и употребени в ЕЕО, пуснато на пазара преди 22 юли 2027 г.;
  д) употребените резервни части са възстановени от друго ЕЕО, пуснато на пазара преди 22 юли 2019 г. и употребено в ЕЕО, пуснато на пазара преди 22 юли 2029 г. и което не е в обхвата на чл. 21е, ал. 2, т. 1-10;”
  2. Параграф 13 се отменя.

  Комисията предлага да се създаде наименование: „Заключителни разпоредби“.

  Предложение на Ивелина Василева и група народни представители:
  § 4. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 58 от 2015 г.), в § 62, алинея 4 се изменя така:
  „(4) До привеждането на тарифата за таксите по чл. 194, ал. 6 в съответствие с изискванията на този закон, но не и след 31 декември 2016 г., таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване се изчисляват и заплащат по досегашния ред. Считано от 1 януари 2017 г. таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване се изчисляват и заплащат съгласно тарифата по чл. 194, ал. 6, приета в изпълнение на изискването в ал. 2 за привеждане в съответствие със закона.
  § 5. Параграф 4 от закона влиза в сила от 1 януари 2017 г.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създадат параграфи 4 и 5 :
  § 4. В Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 58 от 2015 г.) в преходните и заключителните разпоредби в § 62, ал. 4 се изменя така:
  „(4) До 31 декември 2016 г. таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване се изчисляват и заплащат по досегашния ред и в досегашните размери. От 1 януари 2017 г. таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване се изчисляват и заплащат по новия ред и в новите размери, определени с тарифата по чл. 194, ал. 6.“

  § 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 4, който влиза в сила от 1 август 2016 г.“  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума