Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
12/12/2018 първо гласуване

  Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26.11.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите


  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26.11.2018 г.

  На заседание, проведено на 12.12.2018 г., Комисията по околната среда и водите, разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26.11.2018 г.
  От Министерство на околната среда и водите на заседанието присъстваха: Николай Кънчев – зам.-министър, Георги Михайлов – началник отдел „Опазване чистотата на въздуха”, Теодора Желева – началник отдел „Комплексни разрешителни и опасни вещества” и Мария Цонкова – мл. експерт в същия отдел.
  От името на вносителя законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от зам. – министър Николай Кънчев, който подчерта, че законопроектът е свързан с транспониране на Директива (ЕС) 2017/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО). Той посочи, че основната цел на Директива 2011/65/ЕС е ограничаването на определени опасни вещества в ЕЕО, въвеждане на процедура за освобождаване от ограниченията на определени материали и компоненти на ЕЕО и инструментите за осигуряване на съответствие с въведените ограничения. Г-н Кънчев обърна внимание, че Директива (ЕС) 2017/2102 за изменение на Директива 2011/65/ЕС, прецизира обхвата на изискванията за ограничаване употребата на определени опасни вещества с цел да се обхванат ЕЕО, които се пускат на пазара от 22 юли 2019 г. и биха се оказали в несъответствие при прилагането на Директивата по отношение изискванията за ограничаване употребата на опасни вещества. Той посочи още, че със законопроекта се въвеждат различни преходни периоди за повторната употреба на резервни части за съответните категории ЕЕО, предвидени съгласно преработената Директива, а с измененията и допълненията на ЗЗВВХВС се цели осигуряване съответствие с Директива (ЕС) 2017/2102, като се въвеждат промени в обхвата по отношение на:
  - изключения от обхвата на определен вид музикални инструменти (тръбни органи), както и на задвижвана от тяга жична мобилна техника, непредназначена за движение по път, за професионална употреба;
  - предоставяне на възможност за дейности на вторичния пазар (включително ремонт) за кабели и резервни части за всяко друго ЕЕО, което се пуска на пазара и което би се оказало в несъответствие с изискванията за ограничаване употребата на определени опасни вещества до 22 юли 2019 г.;
  - предоставяне за определен период от време на възможност за дейностите с повторно употребени резервни части, възстановени от ЕЕО, за различни подкатегории ЕЕО.
  Г-н Кънчев обърна внимание още, че предложеният законопроект няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху Държавния бюджет, както и до увеличаване на административната тежест за оператора, като срокът за транспониране на Директивата е 12 юни 2019 г.
  Отношение по внесения законопроект взе председателят на комисията г-жа Ивелина Василева, която посочи, че текстът е ясен, касае транспониране на европейско законодателство, с оглед съобразяване със сроковете за това и според нея в този срок ще се постигне изискваното хармонизиране с европейските изисквания.
  След проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 15 гласа „за”, без ”против” и ”въздържали се”, единодушно подкрепи законопроекта и изрази следното
  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26.11.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума