Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
07/06/2018 първо гласуване

  Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски съвет на 21.05.2018 г.
  ВХ № 853-11-11/11.06.2018
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите  Д О К Л А Д

  Относно: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски съвет на 21.05.2018 г.

  На заседание, проведено на 7 юни 2018 г., Комисията по околната среда и водите разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски съвет на 21.05.2018 г.
  На заседанието присъстваха г-н Валери Симеонов – вицепремиер по икономическата и демографската политика; от Министерство на здравеопазването: д-р Светлана Йорданова – зам.-министър и от МОСВ: г-н Красимир Живков- зам.-министър, г-н Иван Ангелов – директор „Опазване чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването, г-жа Мария Ченкова от същата дирекция, г-жа Росица Карамфилова – началник отдел „Стратегии и програми за околната среда, г-жа Стела Тодорова – началник отдел „Натура 2000 и защитени територии”.
  От името на вносителите, г-н Валери Симеонов представи законопроекта и мотивите за неговото приемане, като посочи, че най-общо промените са в три основни групи:
  1. Определя се реда за издаване на разрешителни за работното време от общините, проверката на място за нивото на шума и сроковете за проверки, съобразени с нуждите на бизнеса, както и сроковете за отстраняване на нарушенията. Уредени са и правомощията на РЗИ и общините, като е предвидена и конкретна наредба за параметри и нива на шума.
  2. Регламентират се забраните за шумни дейности при зареждане на търговски обекти и озвучаване на открити площи, като забраната за озвучаване е за периода 23:00-08:00 часа, с изключение на гари, автогари, аерогари и системи за предупреждение при бедствия.
  3. Въвеждат се промени относно контрола, които са най-съществена част от законопроекта. В периода 23:00-08:00 правомощията се възлагат на МВР, с възможност в този период нарушенията да се прекратяват от полицията.
  Г-н Симеонов посочи още, че се правят и някои чисто редакционни поправки и се въвеждат липсващи определения в закона. Обърна внимание и на това, че размерът на санкциите се увеличава почти двойно, като подчерта, че голяма част от постъпили предложения са взети предвид, като общински мероприятия са освободени от въведените ограничения. Той обърна внимание, че не се въвеждат нови регулаторни режими.
  Председателят на комисията, г-жа Василева даде думата на представителите на Министерството на здравеопазването и на Министерството на околната среда и водите преди разискванията.
  Г-жа Йорданова обяви, че поддържат внесения законопроект, целящ създаване на здравословни условия за живот, чрез интегриран подход. Подчертавайки безспорно вредните въздействия от шума, тя обърна внимание на предвидения контрол и превантивни мерки. Д-р Йорданова даде и пример със Зелената книга на ЕС, според която 20% от населението на съюза е засегнато здравословно от шумовото въздействие, както и с голямата част от сигналите на тел. 112, свързани с шумово въздействие.
  Заместник-министър Красимир Живков изрази цялостната подкрепа на законопроекта от Министерството на околната среда и водите.
  Отношение взеха: народния представител Манол Генов с въпрос относно съгласуването с общините и възможностите на полицията за реакция, получил отговор от г-н Симеонов; народния представител Борис Ячев, който обяви подкрепа на Обединените патриоти на законопроекта, който запълва ниша в българското законодателство с прилагане на по-строги мерки към нарушителите и важната роля на предвидената превенция; народния представител Атанас Костадинов с въпрос относно наличието на зони с по-либерален режим в периода 23:00-08:00, получил отговор от г-н Симеонов, с пример за шумоизолирани дискотеки; народния представител Христо Грудев, който подчерта, че включването на органите на МВР ще допринесе за подобряване на контрола с цел опазване здравето на хората от вредното шумово въздействие и народния представител Ерджан Ебатин, относно дебат и необходимост от съгласие от страна на бизнеса, получил отговор от г-н Симеонов, че инициативата за този законопроект стартира от туристическия бранш.
  След приключване на дискусията и проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 13 гласа „за”, без „против” и 7 „въздържали се”, подкрепи законопроекта и прие следното
  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски съвет на 21.05.2018 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума