Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
10/03/2020 първо гласуване


  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 054-01-14, внесен от народния представител Манол Генов и група народни представители на 19.02.2020 г.
  На редовно заседание, проведено на 05.03.2020 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 054-01-14, внесен от народния представител Манол Генов и група народни представители на 19.02.2020 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) – г-жа Славея Стоянова - директор на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, г-жа Михаела Доцова - директор на дирекция „Правна“ и г-жа Силвия Димитрова - директор в дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването”.
  От името на вносителите законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от народните представители Манол Генов и Явор Божанков.
  Законопроектът цели уеднаквяване на правния режим за дейностите с всички видове отпадъци, намаляване на сивия сектор в бранша, както и повишаване на контрола и проследяването на потоците отпадъци. Предложени са 3 основни промени: да се въведат банкови гаранции за всички лица, извършващи дейности с отпадъци, независимо от техния вид; да се въведе 24-часово видеонаблюдение на всички площадки, на които се извършват дейности с отпадъци; да се премахне облагането с окончателен данък, удържан при източника, върху доходите от продажба или замяна на отпадъци. Последното е предложено, тъй като във времето се е доказало, че събираният 10 процентен данък рязко намалява, което е свързано с нарастващ сив сектор, защото някои фирми отчитат даден отпадък като вид, който няма такъв данък. Така е трудно да се отчитат потоците отпадъци. Тук основният аргумент е кръговата икономика, при която генераторът на отпадък не трябва да бъде облаган с данъци и такси, за да се стимулира рециклирането.
  Г-жа Ивелина Василева отбеляза, че становища са получени от МОСВ и Министерство на финансите (МФ). Отношение по внесения законопроект взеха: народните представители Младен Шишков и Красимир Богданов, както и г-жа Славея Стоянова, която представи становището на МОСВ. То показва принципната подкрепа за предложенията, свързани с въвеждането на банкови гаранции, както и съгласието на Министерството, че по този начин ще се реши до голяма степен проблема с незаконните превози на отпадъци. Тя отбеляза, че нямат никакви възражения и че могат да допринесат за подобряване на текстовете в случай, че се сформира работна група.
  Г-н Шишков изрази подкрепата към Законопроекта, от името на Парламентарната група на ГЕРБ, като отбеляза, че забележките на МФ ще се имат предвид – например, банковите гаранции по отношение на публичните оператори, а именно общини, би следвало да се преосмислят и в тази връзка трябва да се потърси и становището на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). По отношение на предложението за отпадането на данъка г-н Шишков обясни, че съществуват резерви, но това не затваря вратата за коментари и обсъждания. Г-н Богданов също изрази подкрепа към Законопроекта от името на Парламентарната група на "Обединени патриоти" и отбеляза, че той подобно на г-н Шишков има резерви към някои от промените, поради което при нужда може да се направят предложения между първо и второ четене.
  След дискусията и проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 16 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” подкрепи законопроекта и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 054-01-14, внесен от народния представител Манол Генов и група народни представители на 19.02.2020 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума