Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
12/12/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26 ноември 2018 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Вх. № 853-10-35

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26 ноември 2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 6 декември 2018 г., Комисия по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26 ноември 2018 г.

  На заседанието присъстваха: заместник-министъра на здравеопазването, г-жа Светлана Йорданова, заместник-министъра на околната среда и водите, г-жа Атанаска Николова, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-жа Атанаска Николова.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси предвижда въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2017/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО).

  Директива 2011/65/ЕС въвежда съществени промени в обхвата, методологията за ограничаване на опасни вещества в ЕЕО, процедурата за освобождаване от ограниченията на определени материали и компоненти на ЕЕО и инструментите за осигуряване на съответствие с въведените ограничения. Изискванията ѝ са въведени в националното законодателство в Глава пета „а“ на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и в Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употребата на определени опасни вещества.

  Директива (ЕС) 2017/2102 прецизира обхвата на изискванията за ограничаване употребата на определени опасни вещества с цел да се обхванат ЕЕО, които се пускат на пазара от 22 юли 2019 г. и биха се оказали в несъответствие при прилагането на директивата в настоящия ѝ вид. Същевременно със законопроекта се въвеждат различни преходни периоди за повторната употреба на резервни части за съответните категории ЕЕО.

  Срокът за транспониране на преработената Директива е юни 2019 г., като от 22 юли 2019 г. ограниченията за употреба на определени опасни вещества ще се прилагат за всяко електрическо и електронно оборудване (включително кабели или резервни части за неговия ремонт), което се пуска на пазара, като същевременно се предоставя възможност за повторната употреба на резервни части за тези изделия за определен период.

  С настоящия законопроект ще се постигне съответствие на националното законодателство с това на Европейския съюз.
  Заместник-министърът на здравеопазването изрази положително становище относно представения законопроект.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 16, „Против” – 0, „Въздържал се” – 0, Комисия по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26 ноември 2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума