Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
14/06/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски съвет на 21 май 2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски съвет на 21 май 2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 7 юни 2018 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски съвет на 21 май 2018 г.

  На заседанието присъстваха заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика, г-н Валери Симеонов, заместник-министърът на здравеопазването, г-жа Светлана Йорданова, представители на синдикатите, съсловните организации в сферата на здравеопазването, на туристическата, хотелиерската и ресторантьорската индустрия и на пациентските организации.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-н Валери Симеонов. Той информира народните представители, че с обсъжданите нормативни промени се цели опазване здравето на населението от вредното въздействие на шума, предизвикан от дейността на търговски и производствени обекти, разкрити в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение, зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение.

  Прецизират се разпоредбите, свързани с правомощията, задълженията и отговорностите на контролните компетентни органи по прилагането на закона, като се предлага издаване на становище от регионалните здравни инспекции като част от процедурата по заявяване на работното време пред общинските и районните администрации, относно осигуряването на акустичен комфорт на живущите само за търговски и производствени обекти, разкрити в жилищни сгради и/или в сгради със смесено предназначение, в които част от сградата е предвидена за жилищно строителство.

  Със законопроекта се създава правно основание за издаване от Министерския съвет на наредба, която да определя изискванията за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони и територии със смесено предназначение, както и изискванията към използването на озвучителни средства и която да регламентира ясно условията за осигуряване на нормална акустична среда в урбанизираните територии, подлежащи на здравна защита, през различните части на денонощието.

  С предлаганите нормативни промени се въвеждат ограничения в определени часови пояси за озвучаване на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, озвучаването на открити площи от пътни превозни средства и плавателни средства, предназначени за спорт, туризъм и развлечения и водноатракционни услуги, като са предвидени и съответните изключения. Въвежда се и изискване озвучаването на горепосочените открити площи да става само с озвучителни средства с монтирани автоматични регулатори, контролиращи нивото на звука така, че да не се допуска еквивалентно ниво на шум над нормативно определените гранични стойности.

  Допълват се контролните правомощия на министъра на вътрешните работи и определени от него длъжностни лица по отношение на озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, озвучаването на открити площи от пътни превозни средства и работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение. При осъществяване на контролните си правомощия определените от министъра на вътрешните работи лица ще могат да издават разпореждания по чл. 64 от Закона за Министерството на вътрешните работи и да налагат административни наказания по реда на този закон.

  В заключение, г-н Симеонов поясни, че с цел засилване на административния контрол се въвеждат и по-строги административно-наказателни разпоредби при нарушение на изискванията на закона.

  Заместник-министърът на здравеопазването, г-жа Светлана Йорданова посочи, че шумът е един от факторите с най-неблагоприятно въздействие върху здравето на населението. Вредата от шума се превръща в една от характеристиките на съвременния интензивен начин на живот с все по-голямо значение за психическото и физическото здраве на човека. Научни проучвания доказват, че шумът оказва негативно влияние върху централната и вегетативната нервна система, сърдечно-съдовата, храносмилателната и ендокринната система. В Зелената книга на Европейския съюз (ЕС), определяща политика за шума, се посочва, че около 20 % от населението на ЕС страда от нива на шум, които здравните специалисти считат за неприемливи и могат да доведат до сериозни последици за здравето. Госпожа Йорданова допълни, че динамиката на развитието на обществените отношения изисква промяна на нормативната уредба, свързана с осигуряването на здравословни условия за живот на населението и опазване на околната и жизнената среда от шум чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване.

  Становища по законопроекта представиха Бизнес Асоциация Слънчев Бряг и Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Представителите на двете асоциации заявиха, че подкрепят волята на правителството за въвеждане на по-строги мерки за контрол върху шума в околната среда, като конкретните предложения по отделните текстове на разпоредбите са подробно изложени и мотивирани в писмените становища, изпратени в Комисията по здравеопазването.

  В писмените становища на Министерството на икономиката и на Министерството на туризма се изразява принципна подкрепа за предлаганите изменения и допълнения, като се обръща внимание, че при второ гласуване на законопроекта текстовете на предлаганите разпоредби следва да бъдат прецизирани с цел постигане на кореспонденция с действащото законодателство.

  В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването изразиха подкрепа за предлагания законопроект и се обединиха около становището, че предприемането на законодателни мерки с цел опазване здравето на гражданите чрез ограничаване на шума в околната среда е необходимо и навременно. Народните представители подчертаха, че за да бъдат постигнати целите, заложени в мотивите на законопроекта, при второ гласуване следва да се преразгледат и прецизират текстовете на някои от предложените разпоредби.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За”- 14 „Против”- 0, „Въздържал се”- 2, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски съвет на 21 май 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума