Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
05/06/2019 проект второ гласуване

  Проект!


  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски съвет на 21 май 2018 г., приет на първо гласуване на 12 юли 2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

  Проект!  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски съвет на 21 май 2018 г., приет на първо гласуване на 12 юли 2018 г.


  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В
  ОКОЛНАТА СРЕДА
  (Обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2006 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 12 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 1, т. 5 думата „юридическите“ се заменя с „физическите лица, юридическите“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1.

  Действащ текст:
  Чл. 1. Този закон урежда:
  1. оценката, управлението и контрола на шума в околната среда, причинен от автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт, както и от промишлените инсталации и съоръжения, включително за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, и от локални източници на шум;
  2. определянето на степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива в околната среда и разработването на стратегически карти за шум;
  3. акустичното планиране чрез разработването на плановете за действие въз основа на резултатите от картотекирането с оглед предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, най-вече в случаи, при които превишаването на стойностите на даден показател за шум може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората, или за запазване стойностите на показателите за шума в околната среда в районите, в които стойностите не са надвишени;
  4. достъпа и предоставянето на информация на обществеността за шума в околната среда и неговото въздействие;
  5. компетенциите на държавните органи и органите на местното самоуправление, правата и задълженията на юридическите лица и едноличните търговци, свързани с оценката, управлението и контрола на шума в околната среда.

  § 2. В чл. 3 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 7:
  „7. предизвикан от събрания, митинги и манифестации.”
  2. В ал. 4 накрая се добавя „и в съответствие с този закон“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2.

  Действащ текст:
  Чл. 3. (1) Този закон се прилага за шума в околната среда, на който хората са изложени в урбанизираните територии, в парковете и градините или в други тихи зони в урбанизираните територии, в тихите зони извън урбанизираните територии или в районите в близост до детски и лечебни заведения, училища и научноизследователски организации.
  (2) Този закон не се прилага за шума:
  1. предизвикан от лицето, подложено на неговото въздействие;
  2. предизвикан от домашни дейности;
  3. предизвикан от съседи в жилищни сгради;
  4. на работните места;
  5. в транспортните средства;
  6. в зони на военни действия.
  (3) Оценката, управлението и контролът на шума в работната среда се осъществяват в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и с подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
  (4) Оценката, управлението и контролът на шума в жилищните и обществените сгради се осъществяват в съответствие със Закона за здравето, както и с подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
  (5) Изискванията към шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, се определят с наредби на общинските съвети, приети по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
  (6) Изискванията за ограничаване на вредния шум при проектирането и изпълнението на строежите се определят в съответствие със Закона за устройство на територията.

  § 3. В чл. 5 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.
  2. В ал. 5 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3.

  Действащ текст:
  Чл. 5. (1) Стратегическите карти за шум се възлагат за разработване от:
  1. кметовете на общини - за агломерациите;
  2. министъра на транспорта - за основните железопътни линии и основните летища;
  3. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) министъра на регионалното развитие и благоустройството - за основните пътища.
  (2) Кметовете на общини представят проектите на стратегическите карти за шум за становище на министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите най-късно 4 месеца преди крайната дата за одобряването им по § 2.
  (3) Министърът на здравеопазването и министърът на околната среда и водите в двумесечен срок от представянето на проекта на стратегическа карта за шум изпращат становище до кметовете на общини, което се отразява при подготовката на окончателен проект на стратегическа карта за шум.
  (4) Извън случаите по ал. 1, т. 1 стратегически карти за шум могат да се възлагат за разработване от кмета на съответната община по негова инициатива, като се одобряват от съответния общински съвет.
  (5) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на транспорта и министърът на регионалното развитие и благоустройството представят проектите на стратегически карти за шум за одобряване от министъра на здравеопазването най-късно 4 месеца преди крайната дата за одобряването им по § 2.
  (6) Стратегическите карти за шум по ал. 1 се одобряват от:
  1. общинските съвети - за агломерациите;
  2. министъра на здравеопазването - за основните железопътни линии, основните летища и основните пътища, по предложение на експертен съвет към него.
  (7) Функциите и съставът на експертния съвет по ал. 6, т. 2 се уреждат с правилник, утвърден от министъра на здравеопазването. Председателят на експертния съвет се определя от министъра на здравеопазването, а заместник- председателят - от министъра на околната среда и водите. Министърът на здравеопазването и министърът на околната среда и водите определят по равен брой членове на експертния съвет.

  § 4. В чл. 8, ал. 1, т. 2 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4.

  Действащ текст:
  Чл. 8. (1) План за действие се възлага за разработване от:
  1. кмета на съответната община - за агломерациите по реда на разработването, одобряването, отчета и контрола на общинските програми за опазване на околната среда по глава пета от Закона за опазване на околната среда;
  2. министъра на транспорта - за основните железопътни линии и основните летища;
  3. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) министъра на регионалното развитие и благоустройството - за основните пътища.
  (2) Плановете за действие по ал. 1 се одобряват от:
  1. общинските съвети - за агломерациите;
  2. министъра на здравеопазването - за основните железопътни линии, основните летища и основните пътища, по предложение на експертния съвет по чл. 5, ал. 6, т. 2.
  (3) Мерките от плановете за действие са неразделна част от съответната общинска програма за опазване на околната среда.
  (4) Извън случаите по ал. 1, т. 1 планове за действие могат да се възлагат за разработване от кмета на съответната община и по негова инициатива, като се одобряват от съответния общински съвет.

  § 5. В наименованието на глава четвърта думата „юридическите“ се заменя с „физическите лица, юридическите“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5.


  Действащ текст:
  Глава четвърта
  КОМПЕТЕНЦИИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ

  § 6. В чл. 11 се правят следните допълнения:
  1. В т. 5 след думите „граничните стойности на показателите за шум в околната среда“ се добавя „и в помещенията на жилищни и обществени сгради“.
  2. В т. 7 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6.

  Действащ текст:
  Чл. 11. Министърът на здравеопазването:
  1. организира създаването, функционирането и ръководството на националната система за мониторинг на шума в урбанизираните територии в съответствие със Закона за здравето;
  2. организира извършването на оценка на вредните ефекти на шума върху здравето на населението;
  3. организира извършването на измерването, оценката, управлението и контрола на шума в околната среда, предизвикан от локални източници на шум;
  4. ежегодно изготвя обобщен национален доклад за шума в околната среда и в срок 6 месеца след изтичането на календарната година го представя на министъра на околната среда и водите във връзка с изготвянето на ежегодните доклади за състоянието на околната среда по чл. 11, т. 8 от Закона за опазване на околната среда;
  5. съвместно с министъра на околната среда и водите издава наредба, с която се определят показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум в околната среда, както и методите за оценка на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;
  6. съвместно с министъра на околната среда и водите издава наредба за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда, и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от източниците на шум в околната среда;
  7. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) съвместно с министъра на транспорта и с министъра на регионалното развитие и благоустройството издава наредба за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите по чл. 13 и 14.

  § 7. В чл. 13, в текста преди т. 1 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7.

  Действащ текст:
  Чл. 13. Министърът на транспорта:
  1. организира създаването и поддържането на регистър на основните летища и основните железопътни линии в страната;
  2. организира дейността по определяне на основните летища и основните железопътни линии в страната.

  § 8. В чл. 16 се правят следните изменение и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 думата „юридическите“ се заменя с „физическите лица, юридическите“.
  2. В т. 1 след думата „среда“ се добавя „в помещенията на жилищни и обществени сгради, както и в помещенията на сгради със смесено предназначение“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 8.

  Действащ текст:
  Чл. 16. Юридическите лица и едноличните търговци:
  1. осъществяват дейността си по начин, който не допуска предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности, определени с наредбата по чл. 11, т. 5;
  2. собственици на инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда провеждат собствен мониторинг и предоставят информация на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) за излъчвания от тях шум в околната среда;
  3. оказват съдействие на компетентните органи по този закон при извършване на контрол и проверки.

  § 9. Член 16а се изменя така:
  „Чл. 16а. (1) При заявяване пред общинската или районната администрация от физически лица, еднолични търговци и юридически лица на работното време на търговски и производствени обекти, обекти за съхранение и обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в жилищни сгради с повече от едно жилище или в сгради със смесено предназначение, задължително се прилага становище на регионалната здравна инспекция относно недопускане на дискомфорт през различните части на денонощието и спазване на граничните стойности на показателите за шум.
  (2) За издаване на становището по ал. 1 заявителите подават в регионалната здравна инспекция:
  1. заявление, което може да бъде изпратено и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257 от 28.08.2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
  2. решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, и изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища – непосредствени съседи на обекта;
  3. копие на документ, удостоверяващ въвеждането на строежите в експлоатация, съгласно Закона за устройство на територията;
  4. копие на документ, удостоверяващ правото за ползване на обекта;
  5. протокол от извършено измерване на проникващ шум в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него.
  (3) Измерването по ал. 2, т. 5 се извършва от независими лаборатории, които са акредитирани по БДС EN ISO/IEC 17020 „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол“ или по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област, или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, в чийто обхват на акредитация е включен показателят „Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради“. Измерването се извършва при спазване изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5.
  (4) Регионалната здравна инспекция издава становището по ал. 1 в срок до 20 дни от подаване на заявлението въз основа на документите по ал. 2 и проверка на място.
  (5) Когато при проверката на обекти, при чиято дейност се очаква да се създаде предпоставка за превишаване на граничните стойности за проникващ шум, като заведения за хранене и развлечения, обекти, които предлагат комунални и други услуги на гражданите, производствени обекти и други подобни, както и при подадени жалби и сигнали, свързани с причиняван акустичен дискомфорт от съответния обект, се установи, че не са предприети всички необходими шумозащитни мероприятия, регионалната здравна инспекция извършва собствено измерване на проникващия шум в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него.
  (6) Когато при проверката по ал. 4 и/или 5 се констатират несъответствия с действащото законодателство или е налице непълнота на посочените документи, се издава предписание за привеждане в съответствие със здравните изисквания или за отстраняване на непълнотите в документацията със срок, не по-дълъг от 14 дни.
  (7) В 10-дневен срок след изтичането на срока по ал. 6 се извършва повторна проверка на обекта. Становище се издава при изпълнено предписание в срок до 5 дни след извършване на проверката.
  (8) При констатиране на неизпълнение на предписанието директорът на регионалната здравна инспекция прави мотивиран отказ за издаване на становище и в 14-дневен срок писмено уведомява лицето, подало заявлението. В този случай процедурата по издаване на становище се прекратява, за което се уведомяват съответните държавни и общински органи.
  (9) Отказите по ал. 8 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.
  (10) При установяване на нарушения на действащото законодателство в процеса на експлоатация на обекта, свързани с причиняване на акустичен дискомфорт, директорът на регионалната здравна инспекция отменя издаденото становище по ал. 1 и информира заинтересованите лица, кмета на общината и органите на Министерството на вътрешните работи за незабавно предприемане на действия по компетентност.
  (11) При промяна на обстоятелствата, при които е издадено становището по ал. 1, или на дейността и/или предназначението на обекта, при които се очаква да се създаде предпоставка за превишаване на граничните стойности за проникващ шум, се издава ново становище по реда на ал. 2 – 9.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9.

  Действащ текст:
  Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 2.06.2009 г.) (1) Не се допуска работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23,00 и 7,00 ч.
  (2) Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00 ч.
  § 10. Създава се чл. 16б:
  „Чл. 16б. (1) Забранява се работа и зареждане на търговски и производствени обекти, обекти за съхранение и обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение, за времето между 23,00 и 8,00 ч.
  (2) Забранява се озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение за времето между 14,00 и 16,00 ч. и между 23,00 и 8,00 ч. с изключение на териториите на железопътни гари, автогари, аерогари, морски гари и при използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението при бедствия.
  (3) Забранява се озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение от пътни транспортни средства с изключение на моторни превозни средства със специален режим на движение.
  (4) Забранява се озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение да се извършва с озвучителни средства без монтирани автоматични регулатори, контролиращи нивото на звука така, че да не се допуска ниво на шум в открити площи над граничните стойности, определени с наредбата по чл. 11, т. 5.
  (5) Озвучаването на открити площи от плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения и водноатракционни услуги, които плават във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България, с изключение на плавателни средства със специален режим на движение се извършва при спазване на разпоредбите на ал. 2 и 4.
  (6) Изключения от забраната по ал. 2 се допускат при провеждане на обществени мероприятия на открито. Озвучаването на такива мероприятия се осъществява при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 16в.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10.

  Предложение на н. п. Христо Проданов и група народни представители:
  В § 10 в създавания чл. 16б се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „а за периода 1 юни - 31 август – за времето между 24,00 и 8,00 ч.“
  2. В ал. 2 след думите „8,00 ч.“ се поставя запетая и се добавя „а за периода 1 юни - 31 август – 24,00 и 8,00 ч.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  § 11. Създава се чл. 16в:
  „Чл. 16в. Министерският съвет определя с наредба изискванията за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение. С наредбата се определят и изискванията за използване на озвучителни средства.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11.

  § 12. В чл. 17 след думата „околната“ се добавя „и жизнената“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 12.

  Действащ текст:
  Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 2.06.2009 г., бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) Министърът на здравеопазването, директорите на регионалните здравни инспекции и държавните здравни инспектори, определени със Закона за здравето, осъществяват контрол върху шума в околната среда, причинен от локални източници на шум, по ред, определен със Закона за здравето.

  § 13. Член 19 се изменя така:
  „Чл. 19. Министърът на вътрешните работи или определени от него длъжностни лица осъществяват контрол:
  1. върху пътните превозни средства, движещи се по пътищата, отворени за обществено ползване, по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда в съответствие със Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
  2. за спазване изискванията на чл. 16б, ал. 1-3.”
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13.

  Действащ текст:
  Чл. 19. Министърът на вътрешните работи чрез определени от него служби осъществява контрол върху пътните превозни средства, движещи се по пътищата, отворени за обществено ползване, по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда в съответствие със Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

  § 14. В чл. 20 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“;
  б) създава се т. 4:
  „4. спазване изискванията на чл. 16б, ал. 5.”
  2. В ал. 2 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 14.

  Действащ текст:
  Чл. 20. (1) Министърът на транспорта чрез определени от него служби осъществява контрол върху:
  1. въздухоплавателните средства и подвижния железопътен състав относно шума, излъчван от тях в околната среда;
  2. техническата изправност и одобряването на типа на новите моторни превозни средства по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда в съответствие със Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
  3. основните летища относно шума, излъчван в околната среда в резултат на тяхната дейност.
  (2) Контролът относно шума, излъчван в околната среда от основните летища, се регламентира с наредба на министъра на транспорта.

  § 15. В чл. 22, ал. 1, т. 4 след думите „чл. 16а“ се добавя „ал. 11 и чл. 16б, ал. 1 и 4“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15.


  Действащ текст:
  Чл. 22. (1) Кметовете на общини или упълномощени от тях длъжностни лица:
  1. упражняват контрол за спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство;
  2. упражняват контрол за спазване изискванията на този закон в тихите зони и урбанизираните територии;
  3. организират и регулират движението на автомобилния транспорт в населените места с оглед намаляване на шумовите нива до допустимите норми;
  4. (нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 2.06.2009 г.) упражняват контрол за спазване изискванията на чл. 16а.
  (2) При необходимост от извършване на измерване на нивото на шума контролът по ал. 1, т. 1 се осъществява съвместно с регионалните органи на Министерството на здравеопазването.

  § 16. В чл. 23 след думата „администрации“ се добавя „извън посочените в този закон“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 16.

  Действащ текст:
  Чл. 23. Органите на изпълнителната власт и подчинените им администрации, организациите, физическите и юридическите лица и едноличните търговци са длъжни да оказват съдействие на органите, осъществяващи контрол по изпълнението на този закон.

  § 17. В чл. 26, ал. 2 числото „21“ се заменя с „22“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 17.

  Действащ текст:
  Чл. 26. (1) Превантивният контрол има за цел предотвратяване излъчването на различни видове шум в околната среда над граничните стойности, определени в наредбата по чл. 11, т. 5.
  (2) В изпълнение на своите функции и с оглед постигането на целта на превантивния контрол органите по чл. 17 - 21 съставят предупредителни протоколи на физическите лица, на управителните органи на юридическите лица и на едноличните търговци, които подлежат на контрол.
  (3) В протоколите по ал. 2 се отразяват фактите или обстоятелствата, които могат да доведат до излъчването на различни видове шум в околната среда над граничните стойности, и се дават предписания за недопускане на тези факти или обстоятелства.
  (4) Предписанията по ал. 3 са задължителни за проверявания.

  § 18. В чл. 27, ал. 3 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „и юридическите лица“ се заменят с „лица, юридическите лица и едноличните търговци“.
  2. В т. 2 думата „юридическите“ се заменя с „физическите лица, юридическите“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 18.

  Действащ текст:
  Чл. 27. (1) Текущият контрол обхваща:
  1. контрола върху източниците на шум в околната среда;
  2. контрола по изпълнението на условията в издадените от компетентните органи комплексни разрешителни и други документи по процедурите по чл. 25, отнасящи се до излъчването на шум в околната среда.
  (2) Текущият контрол се осъществява чрез извършване на проверки, наблюдения и измервания.
  (3) Текущият контрол включва достъп до:
  1. данните от собствения мониторинг на шума в околната среда, излъчван от дейността на физическите и юридическите лица;
  2. информацията, свързана с дейността на юридическите лица и едноличните търговци, причиняваща шум в околната среда;
  3. имотите и съоръженията, свързани с дейността, причиняваща шум, независимо от формата им на собственост.

  § 19. В чл. 28, ал. 1 числото „21“ се заменя с „22“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 19.

  Действащ текст:
  Чл. 28. (1) По време на извършването на текущия контрол длъжностни лица, определени от органите по чл. 17 - 21, съставят констативни протоколи или актове.
  (2) В протоколите по ал. 1 се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срокове и отговорни органи и лица за изпълнението им.

  § 20. В чл. 31 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „благоустройството“ се добавя „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, директорите на регионалните здравни инспекции“.
  2. Създават се ал. 3-5:
  „(3) При констатиране на нарушение по чл. 16б, ал. 1-3 определените от министъра на вътрешните работи по чл. 19 длъжностни лица:
  1. на основание чл. 64 от Закона за Министерството на вътрешните работи издават писмено разпореждане за преустановяване на дейността в обекта и на озвучителните средства, разположени в открити площи в зоните и териториите, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зоните със смесено предназначение, осъществявана в нарушение на чл. 16б, ал. 1 и 2, за срок до 7 дни, като определят срок до 12 часа, в който да се осигури безопасността на обекта, а в случаите по чл. 16б, ал. 3 издават писмено разпореждане за преустановяване на озвучаването от пътното превозно средство;
  2. при повторно нарушение, извършено в срок до една година от издаване на разпореждането по т. 1, спират дейността в обекта, осъществявана в нарушение на чл. 16б, ал. 1 и 2, за срок 30 дни, като на видно място поставят уведомление, че дейността на обекта е спряна.
  (4) Разпорежданията по ал. 3, т. 1 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.
  (5) Спирането на дейността по ал. 3, т. 2 се извършва със заповед за принудителна административна мярка.”
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 20.  Действащ текст:
  Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на здравеопазването, министърът на околната среда и водите, министърът на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на общини или упълномощени от тях длъжностни лица в съответствие с техните правомощия могат да:
  1. предписват мерки за отстраняване на констатирани нарушения;
  2. спират дейности на инсталации и съоръжения на промишлеността, включително за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, и на локални източници на шум при нарушаване изискванията на този закон.
  (2) Спирането на дейностите по ал. 1, т. 2 се извършва със заповед на органите по ал. 1 и е в сила до отстраняване на причината, довела до налагане на принудителната административна мярка.

  § 21. Член 32 се изменя така:
  „Чл. 32. Заповедите по чл. 31, ал. 2 и 5 може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.”
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 21.

  Действащ текст:
  Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г.) Заповедта по чл. 31, ал. 2 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  § 22. В чл. 33 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „100 до 300“ се заменят с „500 до 1000“.
  2. В ал. 2 думите „100 до 300“ се заменят с „500 до 1000“ и думите „200 до 2000“ се заменят с „1500 до 5000“.
  3. В ал. 3 думите „500 до 1000“ се заменят с „1000 до 2000“ и думите „2000 до 5000“ се заменят с „5000 до 10 000“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 22.

  Действащ текст:
  Чл. 33. (1) За нарушенията на този закон, които не съставляват престъпления, длъжностните лица се наказват с глоби от 100 до 300 лв.
  (2) За нарушенията на този закон, които не съставляват престъпления, физическите лица се наказват с глоби от 100 до 300 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 200 до 2000 лв.
  (3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 физическите лица и длъжностните лица се наказват с глоби от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 2000 до 5000 лв.

  § 23. В чл. 34 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „1000 до 3000“ се заменят с „5000 до 10 000“.
  2. В ал. 2 думите „4000 до 10 000“ се заменят с „10 000 до 20 000“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 23.


  Действащ текст:
  Чл. 34. (1) За нарушения на този закон, свързани с превишаване на граничните стойности на шум, физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 1000 до 3000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоби от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 4000 до 10 000 лв.

  § 24. Създава се чл. 34а:
  „Чл. 34а. (1) За нарушение по чл. 16б, ал. 1-3 на физическите лица се налага глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 24.

  § 25. Създава се чл. 34б:
  „Чл. 34б. (1) Със съставянето на акта за установяване на административно нарушение се изземват и задържат веществените доказателства, свързани с установяване на нарушението по чл. 16б, ал. 2.
  (2) С издаването на наказателното постановление се отнемат в полза на държавата вещите, принадлежащи на нарушителя – физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец, послужили за извършване на нарушението.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 25.

  § 26. В чл. 36 числото „21“ се заменя с „22“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 26.

  Действащ текст:
  Чл. 36. Актовете, с които се установяват административните нарушения по този закон, се съставят от длъжностни лица, определени от компетентните органи по чл. 17 - 21.

  § 27. В чл. 37 числото „21“ се заменя с „22“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 27.

  Действащ текст:
  Чл. 37. Наказателните постановления по този закон се съставят по реда на Закона за административните нарушения и наказания и се издават от компетентните органи по чл. 17 - 21.

  § 28. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
  1. В т. 1 накрая се добавя „в т. ч. механични и електронни озвучителни средства“.
  2. Създават се т. 22-27:
  „22. „Озвучаване“ е излъчване на звук в околната и жизнената среда, предаван чрез механични и електронни озвучителни средства и/или чрез гласово звукоизвличане и пеене.
  23. „Обществени мероприятия“ са концерти, постановки, прожекции, циркови спектакли, спортни състезания и мероприятия и други с подобен характер, изложения, панаири, церемонии, официални празници или прояви с официален или възпоменателен характер.
  24. „Зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение“ са зоните и териториите по смисъла на наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
  25. „Открита площ“ е незастроената част от територията, включително частта, върху която има изградена конструкция без покрив или поне една ограждаща стена.
  26. „Непосредствени съседи“ са лицата по смисъла на § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на етажната собственост.
  27. „Жизнена среда“ е цялото обкръжение на организмите, което включва живата и неживата природа, всички фактори, влияещи върху организмите – абиотични (климат, релеф, географско положение, компонентите на околната среда, компонентите на жилищната среда и др.) или биотични (взаимодействието с други организми от живата природа).“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28.

  Действащ текст:
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  (Загл. изм. – ДВ, бр. 12 от 2017 г. Сравнение с предишната редакция)

  § 1. По смисъла на този закон:
  1. "Шум в околната среда" е нежелан или вреден външен звук, причинен от човешка дейност, в т.ч. шумът, излъчван от транспортните средства от автомобилния, железопътния, водния и въздушния транспорт, от инсталации и съоръжения на промишлеността, включително за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, и от локални източници на шум.
  2. "Вредни ефекти" са отрицателните въздействия върху човешкото здраве.
  3. "Дискомфорт" е степента на раздразнение, създавана от шума в околната среда, определена посредством проучвания в тази област.
  4. "Локални източници на шум" са търговските обекти, увеселителните заведения, сервизите за услуги и други, разположени на територията, определена като урбанизирана територия по Закона за устройство на територията.
  5. "Показател за шум" е физична величина за определяне на шума в околната среда, която има връзка с даден вреден ефект.
  6. "Оценка" означава всеки използван метод за изчисляване или предвиждане влиянието на даден показател за шум или свързаните с него вредни ефекти върху околната среда и здравето на хората.
  7. "Агломерация" е населено място с население над 100 хил. жители или определено като урбанизирана територия по Закона за устройство на територията.
  8. "Тиха зона в урбанизираните територии" е част от територия, където не се допускат стойности на показатели за шум, по-високи от граничните стойности.
  9. "Тиха зона извън урбанизираните територии" е територия, където не се допускат стойности на показатели за шум, причинен от транспорт, промишлена дейност или увеселителни заведения.
  10. "Основен път" е републикански път, през който преминават над 3 млн. моторни превозни средства годишно.
  11. "Основна железопътна линия" е железопътна линия, през която преминават над 30 хил. влака годишно.
  12. "Основно летище" е гражданско летище за обществено ползване - за обслужване на международни и вътрешни превози, което осъществява над 50 хил. излитания и кацания годишно, с изключение на тези, извършвани само за тренировъчни цели на леките самолети.
  13. "Картотекиране на шум" е представянето на данни за съществуваща или очаквана шумова ситуация като стойности на показатели за шум, доказващи нарушения на определена гранична стойност, броя на засегнатите жители в даден район или броя на жилищата, изложени на някои стойности на показатели за шум в определена територия.
  14. "Стратегическа карта за шум" е карта, предназначена за цялостна оценка за излъчването на шум в дадена територия, причинен от различни източници на шум, или за общо прогнозиране в такава територия.
  15. "Настояща шумова ситуация" е ситуацията, която отразява състоянието през предхождащата разработването на стратегическата карта календарна година.
  16. "Планове за действие" са планове, изготвени за управление на шума в околната среда, включително за намаляването му, ако е необходимо.
  17. "Акустично планиране" е контролиране на бъдещ шум чрез планирани мерки, като планиране използването на земя, системи за проектиране и планиране на трафик, както и намаляване на шума посредством мерки за шумоизолиране и контрол на шума при източниците.
  18. "Гранична стойност" е стойност на показателя за шум, чието превишаване налага компетентните органи да разгледат и приложат мерки за намаляване на шума.
  19. "Мерки" са определени организационни, икономически или технически решения за предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, които не включват конкретна технология, модел, търговска марка, патент, тип, произход или производство.
  20. "Шум в зони за военни действия" е шумът, причинен от мирновременни човешки дейности в тях.
  21. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 29. В Закона за събранията, митингите и манифестациите (обн., ДВ, бр. 10 от 1990 г.; изм. и доп., бр. 11 от 1998 г. и бр. 24 от 2010 г.), в чл. 5 след думата „денонощието“ се добавя „при спазване разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда“, а думите „от 22 до 6 часа“ се заменят с „между 14,00 и 16,00 ч. и между 23,00 и 8,00 ч.”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 29.

  Предложение на н. п. Христо Проданов и група народни представители:
  В § 29, в заместващия текст, след думите „8,00 ч.“ се поставя запетая и се добавя „а за периода 1 юни - 31 август – 24,00 и 8,00 ч.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст Закон за събранията, митингите и манифестациите:
  Чл. 5. Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат по всяко време на денонощието освен в часовете от 22 до 6 часа.

  § 30. Търговските и производствените обекти, обектите за съхранение и обектите в областта на услугите, разкрити и разположени в жилищни сгради и в сгради със смесено предназначение до влизането в сила на закона, се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 16а в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30.

  § 31. Наредбата по чл. 16в се приема в срок до 6 месеца след влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за § 31.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума