Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
11/09/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерски съвет на 05.08.2019 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 11 септември 2019 г., разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерски съвет на 05.08.2019 г.

  На заседанието присъства г-н Велик Занчев – зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който представи законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронното управление.

  Г-н Занчев посочи, че законопроектът цели да осигури ефективност и сигурност при предоставянето на електронни административни услуги на гражданите и организациите предвид приетите изменения и допълнения в Административнопроцесуалния кодекс, който е първият от трите процесуални кодекса, въвеждащ нормативни изисквания за електронно заявяване на административни услуги, връчване на документи по електронен път на граждани и организации и вътрешен обмен на електронни документи между административните органи. Основна цел на предлаганите промени в Закона за електронното управление е да се обезпечи разработването, внедряването и надграждането на необходимите информационни ресурси на електронното управление при спазване на изискванията за мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост, както и прилагане на устойчив модел за дългосрочното им управление и поддръжка.

  Една група от предлаганите изменения в законопроекта обхваща въвеждане на изискванията на Директива (ЕC) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2016 г., в националното законодателство и осигуряване на по-голяма достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор въз основа на общите изисквания за достъпност. В това отношение проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление има за цел да осигури и гарантира принципи и мерки, които да се спазват при създаването, поддържането и актуализирането на уебсайтовете и мобилните приложения, които да станат по-достъпни за потребителите и по-специално за хората с увреждания. Цифровата достъпност е сред основните принципи в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ). Според чл. 9 от КПХУ цифровата достъпност е условие за интеграция и социално включване. Съгласно Конвенцията на ООН в понятието "хора с увреждания" се включват лица с трайни физически, психически, интелектуални и сетивни увреждания, които, наред с други пречки, могат да възпрепятстват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите хора.

  Предвид това, че Директива (EC) No 2016/2102 съдържа изисквания за минимална хармонизация за достъпност на интернет страници и мобилни приложения и насърчава прилагането на изискванията за достъпност по интернет страници и мобилни приложения, обхванати от съществуващото национално право, включването на допълнителни категории лица е в пълно съответствие с целите, които тя си поставя да осигури достъпност, най-вече по отношение на хората с увреждания, до основни интернет сайтове - на администрацията, на публичноправните организации и на други субекти, предоставящи обществени услуги, тъй като тяхното съдържание е важно за ежедневието на посочената група граждани и чрез това съдържание те получават необходимия достъп до основни данни и административни и обществени услуги.

  Законопроектът предвижда министърът на труда и социалната политика по искане на председателя на Държавна агенция "Електронно управление" да представя обвързващо становище по въпроси, които нямат технически характер и са свързани със специфичните нужди на хората с увреждания, когато такива въпроси възникнат при наблюденията, проверките и прегледите или при разглеждането на жалбите. Това правило е съобразено със специфичната компетентност на председателя на Държавна агенция "Електронно управление" по технически и технологични въпроси, като в случай че е необходимо да се съобразят други аспекти и специфични нужди на хората с увреждания, проблемът следва да бъде разгледан от компетентната в тази област администрация.

  В заключение г-н Занчев каза, че предложените изменения и допълнения ще осъществят целите на Директива (EC) № 2016/2102 и ще осигурят достъпност за хората с увреждания до интернет страниците и мобилните приложения на широк кръг административни органи и лица, осъществяващи публични функции, което ще улесни ежедневието им и ще им даде възможност за достъп до информация и услуги по подходящ за тях начин.

  В дискусията взеха участие народните представители Михаил Христов и Светлана Ангелова.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 18 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерски съвет на 05.08.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума