Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
05/02/2020 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 002-01-6, внесен от Министерския съвет на 20 януари 2020 г., приет на първо гласуване на 23 януари 2020 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 002-01-6, внесен от Министерския съвет на 20 януари 2020 г., приет на първо гласуване на 23 януари 2020 г.
  Второ гласуване  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на
  Закона за ветеринарномедицинската дейност

  (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 17 и 98 от 2018 г., бр. 24 и 101 от 2019 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 4, ал. 1 накрая се добавя „по смисъла на чл. 4, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (ОВ, L 95/1, 7 април 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (EС) 2017/625“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Българската агенция по безопасност на храните е официалният компетентен орган за осъществяване, управление и контрол на ветеринарномедицинската дейност по смисъла на чл. 4, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (ОВ, L 95/1 от 7 април 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (EС) 2017/625“.“


  § 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1, буква „а“ след думите „отглеждане на животни“ се добавя „независимо от тяхното предназначение и статут на мястото, където се отглеждат“.
  2. В ал. 3 т. 7 се отменя.
  3. В ал. 4 думите “Министерството на земеделието, храните и горите” се заменят с “БАБХ”.
  4. В ал. 5 думите „и издава бюлетин“ се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1, буква „а“ накрая се добавя „независимо от тяхното предназначение и статута на мястото, където се отглеждат“.
  2. В ал. 3 т. 7 се отменя.
  3. В ал. 4 думите “Министерството на земеделието, храните и горите” се заменят с “БАБХ”.
  4. В ал. 5 думите „и издава бюлетин“ се заличават.


  § 3. Създава се чл. 7а:
  „Чл. 7а. Официалният контрол по чл. 7, ал. 1 и други официални дейности се извършват по реда на Регламент (EС) 2017/625 и актовете по прилагането му.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. Създава се чл. 7а:
  „Чл. 7а. Официалният контрол и другите официални дейности се извършват по реда на Регламент (EС) 2017/625 и актовете по прилагането му.”


  § 4. В чл. 8 се създава ал. 3:
  „(3) На лицата по ал. 1 се осигурява достъп и съдействие съгласно чл. 15, параграф 1-3 на Регламент (EС) 2017/625.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 8 се създава ал. 3:
  „(3) На лицата по ал. 1 се осигурява достъп, съдействие, сътрудничество и информация съгласно чл. 15, параграфи 1-3 от Регламент (EС) 2017/625.“


  § 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За официален ветеринарен лекар в едно от направленията на дейност по ал. 1 може да бъде определен лекар, който отговаря на изискванията по чл. 5, параграф 4 от Регламент (EС) 2017/625.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) При осъществяване на официален контрол в животновъдните обекти се спазват принципите на биосигурност чрез използване на необходимото защитно облекло и оборудване.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За официален ветеринарен лекар в едно от направленията на дейност по ал. 1 може да бъде определен лекар, който отговаря на изискванията по чл. 5, параграф 4 от Регламент (EС) 2017/625.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) При осъществяване на официален контрол в животновъдните обекти се изпълняват мерките за биосигурност.“


  § 6. В глава втора в наименованието на раздел II думата „дейността“ се заменя с „ветеринарномедицинската дейност“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.


  § 7. В чл. 27 ал. 5 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.  Предложение на нар. пр. Андриан Райков и Георги Станков:
  1. Да се създаде нов § 8:
  “§ 8. В чл. 35, ал. 1 се създава т. 3:
  3. при прекратяване на договора за наем на обекта, в който е регистрирано ветеринарномедицинското заведение.”
  2. Досегашният § 8 и следващите да се преномерират.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 8:
  § 8. В чл. 35, ал. 1 се създава т. 3:
  „3. при прекратяване на договора за наем на обекта, в който е регистрирано ветеринарномедицинското заведение.”  § 8. В чл. 39, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 14 се изменя така:
  “14. въвеждат в Интегрираната информационна система на БАБХ:
  а) информацията по чл. 132, ал. 1, т. 4-8 - в срок до три дни от датата на уведомяването за съответното събитие;
  б) данните за извършваната от тях профилактична, лечебна и диагностична дейност и информацията по чл. 132, ал. 1, т. 13 - в срок до седем дни от датата на извършване на съответното мероприятие;
  в) извършените мерки по програмата по чл. 118, ал. 1 - в срок до седем дни от датата на попълване на първичния документ за извършване на съответната мярка;
  г) данните за идентифицираните животни по чл. 132, ал. 1, т. 4а и 4б - в 7-дневен срок от извършване на официалната идентификация.”
  2. Създават се т. 15 и 16:
  „15. посещават животновъдните обекти за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози с честота, посочена в процедура, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ;
  16. съдействат на собствениците на животновъдни обекти, на които осигуряват ветеринарномедицинско обслужване съгласно договорите по чл. 137а, да изготвят план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразна болест в животновъдните обекти“.

  Предложение на нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 8, т. 2 в създаваната т. 15 след думата „зоонози“ се поставя точка и запетая и текстът до края на изречението отпада.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
  § 9. В чл. 39, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 14 се изменя така:
  „14. въвеждат в Интегрираната информационна система на БАБХ:
  а) информацията по чл. 132, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7 - в тридневен срок от датата на уведомяването за съответното събитие;
  б) данните за извършваната от тях профилактична, лечебна и диагностична дейност и информацията по чл. 132, ал. 1, т. 13 - в 7-дневен срок от датата на извършване на съответното мероприятие;
  в) информация за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и 118, ал. 1 – в 7-дневен срок от датата на попълване на първичния документ за изпълнение на съответната мярка;
  г) данните за идентифицираните животни по чл. 132, ал. 1, т. 4а и 4б - в 7-дневен срок от извършване на официалната идентификация;”.
  2. Създават се т. 15 и 16:
  „15. посещават животновъдните обекти за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и 118, ал. 1 при условия и по ред, определени в процедура, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ;
  16. съдействат на собствениците на животновъдни обекти, с които имат договори, сключени по реда на чл. 137а, да изготвят план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразна болест в животновъдните обекти.“


  § 9. В чл. 46д се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата „лекари“ се поставя запетая и се добавя „регистрирани по чл. 25 от закона, с изключение на случаите по чл. 46ж“.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Ветеринарните лекари изпълняват мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози на всички животни в обектите, регистрирани по чл. 137 по населени места, определени от БАБХ.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
  § 10. В чл. 46д накрая се добавя „регистрирани по реда на чл. 25, с изключение на случаите по чл. 46ж“.


  § 10. В чл. 46ж след думите „директор на БАБХ“ се добавя „или оправомощени от него лица“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
  § 11. В чл. 46ж думата „издава“ се заменя с „или оправомощени от него лица издават“.


  § 11. В чл. 51 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Животните се идентифицират със средства за официална идентификация, а животновъдните обекти се регистрират по реда на чл. 137.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
  § 12. В чл. 51 ал. 1 думите „в БАБХ“ се заличават.


  § 12. В чл. 51б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „който съдържа данните по чл. 12, ал. 1 от наредбата по чл. 51, ал. 5”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат за управители на ветеринарни клиники и амбулатории и регистрирани ветеринарни лекари, осъществяващи ветеринарномедицинска практика в тях, както и за търговци на едро и на дребно с ветеринарномедицински продукти, които са закупили средства за официална идентификация от лица, вписани в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21.”
  3. Досегашните ал. 2–7 стават съответно ал. 3–8.
  4. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „вписани в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21“ се заменят с „по ал. 1 и 2“ и запетаите пред и след тях се заличават.
  5. Създават се ал. 10 и 11:
  “(10) При промяна на наименованието на юридическото лице или на едноличния търговец, при която не се променя единният идентификационен код, и/или при промяна на седалището и адреса на управление на производителя или на търговеца на средства за официална идентификация, лицата по ал. 1 подават заявление до изпълнителния директор на БАБХ, в което посочват вида на промяната. В 7-дневен срок от подаване на заявлението промяната се вписва в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21, като изпълнителният директор на БАБХ издава ново удостоверение и със заповед обезсилва предходното. За издаването на удостоверението не се заплаща такса.
  (11) При промяна на наименованието на юридическото лице или едноличния търговец, при която се извършва и промяна на единния идентификационен код, лицата по ал. 1 подават ново заявление по реда на
  ал. 3-8.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 13:
  § 13. В чл. 51б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „които са“ се заличават и накрая се добавя „при условията и по реда на наредбата по чл. 51, ал. 5”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат за управители на ветеринарни клиники и амбулатории и регистрирани ветеринарни лекари, осъществяващи ветеринарномедицинска практика в тях, както и за търговци на едро и на дребно с ветеринарномедицински продукти, които са закупили средства за официална идентификация от лица, вписани в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
  7. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
  8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“ и думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
  9. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „вписани в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21“ се заменят с „по ал. 1 и 2“.
  10. Създават се ал. 10 и 11:
  „(10) При промяна на наименованието на юридическото лице или на едноличния търговец, при която не се променя единният идентификационен код, и/или при промяна на седалището и адреса на управление на производителя или на търговеца на средства за официална идентификация, лицата по ал. 1 подават заявление до изпълнителния директор на БАБХ. В 7-дневен срок от подаване на заявлението промяната се вписва в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21, като изпълнителният директор на БАБХ издава ново удостоверение и със заповед обезсилва предходното. За издаването на удостоверението не се заплаща такса.
  (11) При промяна на наименованието на юридическото лице или на едноличния търговец, при която се извършва и промяна на единния идентификационен код, лицата по ал. 1 подават ново заявление, което се разглежда при условията и по реда на ал. 3-8.”


  § 13. В чл. 52, ал. 1 се създава т. 6:
  „6. се придружават до тяхното местоназначение със здравен сертификат, издаден от официален ветеринарен лекар по образец съгласно европейското законодателство; редът, условията и сроковете за издаване на здравен сертификат се уреждат с процедура, утвърдена със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 14:
  § 14. В чл. 52, ал. 1 се създава т. 6:
  „6. се придружават до тяхното местоназначение със здравен сертификат, издаден от официален ветеринарен лекар по образец съгласно ветеринарното законодателство на Европейския съюз; редът, условията и сроковете за издаване на здравен сертификат се уреждат с процедура, утвърдена със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.“


  § 14. Член 66 се изменя така:
  „Чл. 66. (1) Странични животински продукти и продукти, получени от тях, се събират, транспортират, съхраняват, обработват, преработват или обезвреждат съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1069/2009”, и Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената Директива (OB, L 54/1 от 26 февруари 2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 142/2011”, за да се гарантира пълна безопасност на крайния продукт и предотвратяване възникването на опасност за здравето на хората и животните и за замърсяване на околната среда.
  (2) Изгарянето и съвместното изгаряне се извършва съгласно глава I от приложение III на Регламент (ЕС) № 142/2011.
  (3) Обработката, преработката или обезвреждането на странични животински продукти се извършва по методите, определени в глава III и IV от приложение IV на Регламент (ЕС) № 142/2011.
  (4) Разрешаване на използването на алтернативни методи за употреба или унищожаване на странични животински продукти се извършва по реда на чл. 20 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
  § 15. Член 66 се изменя така:
  „Чл. 66. (1) За гарантиране на пълна безопасност на крайния продукт и предотвратяване възникването на опасност за здравето на хората и/или животните и/или за околната среда, странични животински продукти и продукти, получени от тях, се събират, транспортират, съхраняват, обработват, преработват или обезвреждат съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1069/2009”, и Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената Директива (OB, L 54/1 от 26 февруари 2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 142/2011”.
  (2) Изгарянето и съвместното изгаряне на странични животински продукти и продукти, получени от тях, се извършват съгласно глава I от приложение III на Регламент (ЕС) № 142/2011.
  (3) Обработката, преработката или обезвреждането на странични животински продукти и продукти, получени от тях, се извършва по методите, определени в глава III и IV от приложение IV на Регламент (ЕС) № 142/2011.
  (4) Разрешаване на използването на алтернативни методи за употреба или унищожаване на странични животински продукти и продукти, получени от тях, се извършва по реда на чл. 20 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.“


  § 15. В чл. 76, ал. 2, т. 2 след думите „свързани с пратката“ се поставя запетая и се добавя „при спазване на изискванията относно възможността за проследяване съгласно Регламент за изпълнение (ЕС)
  № 931/2011 на Комисията относно изискванията за възможността за проследяване, установени с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно храните от животински произход (ОВ, L 242, 20.09.2011 г.)”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
  § 16. В чл. 76, ал. 2, т. 2 накрая се добавя „при спазване на изискванията относно възможността за проследяване съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на Комисията от 19 септември 2011 г. относно изискванията за възможността за проследяване, установени с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно храните от животински произход (ОВ, L 242/2 от 20 септември 2011 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011”.“


  § 16. Член 82 се изменя така:
  „Чл. 82. (1) Когато суровините и храните произхождат от друга държава членка, проверките се извършват по един и същи начин, както за суровините и храните, които са предназначени за търговия на националния пазар.
  (2) Когато за суровините и храните няма ветеринарномедицински изисквания на Европейския съюз, те се придружават от сертификати, фактури и/или други документи, включително счетоводни, свързани с пратката, при спазване на изискванията относно възможността за проследяване съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011.
  (3) Когато с нормативен акт на Европейската комисия се въвеждат специални ветеринарномедицински изисквания по отношение на определени суровини и/или храни, ветеринарните лекари ги допускат в обекта само ако са придружени с ветеринарен сертификат по образец.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.


  § 17. Член 84 се изменя така:
  „Чл. 84. При осъществяване на дейността си лицата по чл. 83, ал. 1:
  1. разполагат със системи и процедури, даващи възможност за проследяване, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 178/2002 (специално българско издание - глава 15, том 008)”;
  2. съхраняват най-малко 6 месеца от датата на изтичане срока на трайност на суровините или храните сертификатите или документите, които придружават пратката, и ги представят на ветеринарните лекари при поискване.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 18:
  § 18. Член 84 се изменя така:
  „Чл. 84. При осъществяване на дейността си лицата по чл. 83, ал. 1:
  1. разполагат със системи и процедури, даващи възможност за проследяване, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ, L 031/1 от 1 февруари 2002 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 178/2002”;
  2. съхраняват най-малко 6 месеца от датата на изтичане срока на трайност на суровините или храните сертификатите или документите, които придружават пратката, и ги представят на ветеринарните лекари при поискване.“


  § 18. В чл. 86 думите „в обект, който не е под постоянен ветеринарен контрол“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.


  § 19. Член 89 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.


  § 20. В чл. 90, ал. 1 се създава т. 3:
  „3. че суровините или храните са негодни за консумация от човека по смисъла на § 1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на Закона за храните.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21:
  § 21. В чл. 90, ал. 1 се създава т. 3:
  „3. че суровините или храните са негодни за консумация от човека по смисъла на Закона за храните.“


  § 21. В чл. 109 след думите „по чл. 108, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „т. 1“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22:
  § 22. В чл. 109 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2, т. 1“.


  § 22. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 8 думите „унищожаване на животни“ се заменят с „умъртвяване и унищожаване на животни и унищожаване на“.
  2. Създават се ал. 5-7:
  „(5) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице може да възложи със заповед изпълнението на дейностите по ал. 1, т. 8, 9 и 12 на физически или юридически лица, определени по реда на Закона за обществените поръчки.
  (6) Лицата по ал. 5 трябва да притежават удостоверение за придобита квалификация за извършване на дейностите от висши училища или от център за професионално обучение, получил лицензия по чл. 42, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение по програма, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ.
  (7) Условията и редът за извършване на дейностите по ал. 1, т. 12 се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 23:
  § 23. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 8 думите „унищожаване на животни и“ се заменят с „умъртвяване и унищожаване на животни и унищожаване на“.
  2. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице може да възложи със заповед прилагането на мерките по ал. 1, т. 8, 9 и 12 на физически или юридически лица, които притежават удостоверение за придобита квалификация за извършване на съответната дейност, издадено от висши училища или от център за професионално обучение, получил лицензия по чл. 42, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение по програма, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ. Възлагането се извършва по реда на Закона за обществените поръчки.
  (6) Условията и редът за прилагане на мерките по ал. 1, т. 12 се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.“


  § 23. В чл. 131, ал. 4 думите „В тридневен срок“ се заменят с „В срок до четиринадесет дни“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 24:
  § 24. В чл. 131, ал. 4 думата „тридневен“ се заменя с „14-дневен“.


  § 24. В глава шеста, в наименованието на раздел II след думите „местното самоуправление“ се добавя „и местната администрация”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
  § 25. В глава шеста, в наименованието на раздел II след думата „самоуправление“ се добавя „и местната администрация”.


  § 25. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 и 3 накрая се поставя запетая и се добавя „предвидени в директно приложими актове на институции на ЕС, в този закон, в Закона за защита на животните и в подзаконовите актове по прилагането им“;
  б) създават се т. 3а и 3б:
  „3а. не допускат придвижването и транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и за еднокопитните животни – и без ветеринарномедицински паспорт, с изключение на:
  а) придвижването на животните с цел ежедневна паша;
  б) еднокопитните животни, участващи в състезания или в изложби, и еднокопитни животни - собственост на Министерството на вътрешните работи, които се транспортират само с ветеринарномедицински паспорт;
  3б. осигуряват и спазват мерките за биосигурност;“
  в) създават се т. 4а и 4б:
  „4а. в 7-дневен срок писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за паднали или нечетими средства за официалната идентификация;
  4б. в 14-дневен срок от датата на загуба или невъзможност за разчитане на средствата за официална идентификация осигуряват поставянето на тяхно място на заместващи средства;”
  г) в т. 5 думите „незабавно писмено уведомяват“ се заменят с
  „в 3-дневен срок от установяване на събитието писмено уведомяват за откраднати, убити или“;
  д) в т. 6 думата „до” се заменя с „най-малко”;
  е) в т. 8 след думата „закланите“ се добавя „откраднатите, убитите“ и се поставя запетая;
  ж) в т. 18 накрая се добавя „и съдействат при извършването на проверката”;
  з) точка 20 се изменя така:
  „20. изпълняват предписанията и разпорежданията на ветеринарните лекари, свързани с прилагане на официален ветеринарномедицински контрол, определен в чл. 7, ал. 1“;
  и) в т. 21 думите „в периода от 1“ се заличават;
  к) точка 23 се изменя така:
  „23. при хранене на животните спазват изискванията, определени в чл. 26, ал. 5 от Закона за фуражите, за съответните дейности, определени в приложение III на Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 година за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (глава 03, том 062);“
  л) в т. 24 думата „незабавно“ се заменя с „не по-късно от 24 часа“;
  м) създават се т. 25-28:
  „25. съхраняват в животновъдния обект, на електронен и/или на хартиен носител, всички документи, свързани с дейността на обекта и с животните в него, и ги предоставят на компетентните органи при поискване;
  26. изпълняват програми за самоконтрол на заболявания за съответния вид животни, утвърдени от директора на областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се намира обектът;
  27. населват животни в животновъдни обекти само след писмено разрешение на директора на съответната ОДБХ, извършена предварителна оценка на риска от Центъра за оценка на риска по хранителната верига и при спазване на изискванията на процедура, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ, съгласувана от директора на ЦОРХВ; оценката на риска се извършва за съответната административна област, в която се намира животновъдният обект, и включва индивидуална оценка за индустриалните и фамилните ферми:
  а) в които са изпълнени мерките за ограничаване и ликвидиране на констатирани болести по чл. 47, ал. 1;
  б) попадащи в зоните за ограничение, определени съгласно заповед на изпълнителния директор на БАБХ и/или с решение, или с регламент на Европейската комисия;
  28. изготвят план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразна болест в животновъдните обекти с изключение на тези по чл. 137, ал. 11.”
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. В ал. 3, т. 1, буква „а“ думите „от официален ветеринарен лекар“ се заличават.

  Предложение на нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 25, т. 1 б. „и“ се изменя така:
  „и) в т. 21 в началото се поставят думите „с изключение на животновъдните обекти – лични стопанства по чл. 137, ал. 11“, а думите „в периода от 1“ се заличават.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на нар. пр. Александър Сабанов:
  В § 25 , чл. 132, т.1, б. „м“, т. 27 придобива следната редакция:
  „27. населват животни в животновъдни обекти само след писмено разрешение на директора на съответната ОДБХ, което се издава в 14 дневен срок от поискването му, извършена предварителна оценка на риска от ЦОРХВ (оценката се изготвя в 14 дневен срок от поискването й за сметка на бюджета на БАБХ) и при спазване на изискванията на процедура, одобрена от изпълнителният директор на БАБХ, съгласувана от директора на ЦОРХВ, оценката на риска се извършва за съответната административна област, в която се намира животновъдният обект, и включва индивидуална оценка за индустриалните и фамилните ферми:
  а) в които са изпълнени мерките за ограничаване и ликвидиране на констатирани болести по чл. 47, ал. 1;
  б) попадащи в зоните за ограничение на отглеждането на животни, определени съгласно заповед на изпълнителния директор на БАБХ и/или с решение или регламент на Европейската комисия.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар. пр. Бюрхан Абазов и група народни представители:
  В § 25 чл. 132, т. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  „27. населват животни в животновъдни обекти само след писмено разрешение на директора на съответната ОДБХ, извършена предварителна оценка на риска от ЦОРХВ и при спазване на изискванията на процедура, одобрена от изпълнителният директор на БАБХ, съгласувана от директора на ЦОРХВ, оценката на риска се извършва за съответната административна област, в която се намира животновъдният обект, и включва индивидуална оценка за индустриалните и фамилните ферми:
  а) в които са изпълнени мерките за ограничаване и ликвидиране
  на констатирани болести по чл. 47, ал. 1;
  б) попадащи в зоните за ограничение, определени съгласно
  заповед на изпълнителния директор на БАБХ и/или с решение или
  регламент на Европейската комисия.
  в) писменото разрешение на директора на ОДБХ се издава до тридесет дни."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар. пр. Андриан Райков и Георги Станков:
  По § 25, т.1:
  1. Буква “ж” да се измени така:
  “ж) в т. 18 думата “до” се заменя с “в” и накрая се добавя “и оказват съдействие при извършването на проверката”.
  2. Буква “и” да се измени така:
  “и) в т. 21 думите „периода от 1“ се заменят със „срок“, а след думите “обекта и” се добавя “в срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 26:
  § 26. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 накрая се добавя „предвидени в българското законодателство и в законодателството на Европейския съюз“;
  б) в т. 3 накрая се добавя „предвидени в българското законодателство и в законодателството на Европейския съюз“;
  в) създават се т. 3а и 3б:
  „3а. не допускат придвижването и транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и за еднокопитните животни – и без ветеринарномедицински паспорт, с изключение на:
  а) придвижването на животните с цел ежедневна паша;
  б) еднокопитните животни, участващи в състезания или в изложби, и еднокопитните животни - собственост на Министерството на вътрешните работи, които се транспортират само с ветеринарномедицински паспорт;
  3б. осигуряват и спазват мерките за биосигурност;“
  г) създават се т. 4а и 4б:
  „4а. в 7-дневен срок писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за паднали или за невъзможни за разчитане средства за официална идентификация;
  4б. в 14-дневен срок от датата на загубване или констатиране на невъзможност за разчитане на средствата за официална идентификация осигуряват поставянето на тяхно място на заместващи средства;”
  д) в т. 5 думите „незабавно писмено уведомяват за“ се заменят с „в тридневен срок от установяване на събитието писмено уведомяват за откраднати, убити или“;
  е) в т. 6 думата „до” се заменя с „не по-късно от“;
  ж) в т. 8 след думата „закланите“ се добавя „откраднатите, убитите“;
  з) в т. 18 думата „до” се заменя с „в” и накрая се добавя „и оказват съдействие при извършването на проверката”;
  и) точка 20 се изменя така:
  „20. изпълняват предписанията и разпорежданията на ветеринарните лекари, свързани с прилагане на ветеринарномедицински контрол по чл. 7, ал. 1;“
  к) точка 21 се изменя така:
  „21. извършват ежегодно в срок до 20 октомври инвентаризация на животните в обектите, регистрирани по чл. 137, ал. 1-9 и в срок до 7 работни дни от извършването на инвентаризацията подават до официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ;“
  л) точка 23 се изменя така:
  „23. при хранене на животните спазват изискванията за съответните дейности, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за фуражите;“
  м) в т. 24 думата „незабавно“ се заменя с „не по-късно от 24 часа“;
  н) създават се т. 25-28:
  „25. съхраняват в животновъдния обект, на електронен и/или на хартиен носител, всички документи, свързани с дейността на обекта и с животните в него, и ги предоставят на компетентните органи при поискване;
  26. изпълняват програми за самоконтрол на заболявания за съответния вид животни, утвърдени от директора на ОДБХ, на чиято територия се намира обектът;
  27. населват животни в животновъдни обекти само след писмено разрешение на директора на съответната ОДБХ;
  28. изготвят план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразна болест в животновъдните обекти с изключение на животновъдните обекти - лични стопанства.”
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. В ал. 3, т. 1, буква „а“ думите „от официален ветеринарен лекар“ се заличават.
  4. Създават се ал. 5 -9:
  „(5) За издаване на разрешение за населване на животни по ал. 1, т. 27, собственикът или ползвателят на животновъдния обект подава до директора на ОДБХ по местонахождение на обекта заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ.
  (6) Разрешението за населване се издава при условията и по реда на процедура, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ, съгласувана от директора на ЦОРХВ, след извършена проверка на място от официалния ветеринарен лекар и въз основа на предварителна оценка на риска, изготвена от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).
  (7) Оценката на риска по ал. 6 се изготвя за съответната административна област, в която се намира животновъдният обект. В нея се включва и индивидуална оценка за индустриалните и/или фамилни ферми:
  1. в които са изпълнени мерките за ограничаване и ликвидиране на констатирани болести по чл. 47, ал. 1;
  2. попадащи в зоните за ограничение, определени съгласно заповед на изпълнителния директор на БАБХ и/или с акт на Европейската комисия.
  (8) Директорът на ОДБХ в срок до 30 работни дни от датата на подаване на заявлението по ал. 5 издава разрешение за населване или постановява мотивиран отказ. Отказът се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (9) Определянето на животновъден обект като индустриална или фамилна ферма се извършва по критерии, определени в съответната наредба по чл. 137, ал. 10.“


  § 26. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в основния текст след думите „наместници“ се добавя
  „се задължават да“;
  б) в т. 1 след думите „съдействат за“ се добавя „организиране на“;
  в) създават се т. 1а и 1б:
  „1а. организират изпълнението на разпоредените от Съвета по
  чл. 127, ал. 1 и от комисиите по чл. 128, ал. 1 мерки при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;
  1б. съдействат за организиране на периодични обучения на собственици и/или ползватели на животновъдни обекти, свързани с профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните и зоонозите;“
  г) в т. 4 думата „събирането” се заменя с „и предприемат действия за събиране и обезвреждане“;
  д) точка 5 се изменя така:
  „5. организират и предприемат действия за събирането и обезвреждането на странични животински продукти извън обектите по чл. 259, ал. 1 и 2 и инсталациите по чл. 259а в случаите, определени в чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;”
  е) в т. 6 след думите „водопой от“ се добавя „безстопанствени животни и“, а след думата „идентифицирани и“ се поставя наклонена черта и се добавя „или“;
  ж) създава се т. 10:
  „10. поддържат и актуализират публичен регистър на домашните кучета, в т.ч. ловни кучета и кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отвеждат в регистриран животновъден обект.“
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) При възникване на болести по животните, освен задълженията по ал. 2, кметовете и кметските наместници оказват съдействие и подпомагат дейността на ветеринарните лекари по прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта, като:
  1. извършват инвентаризация и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти, които се намират на територията или в землището на съответното населено място;
  2. организират определянето на терен за загробване на труповете на животните и дейностите по загробване на животните по реда на наредбата, издадена на основание на чл. 259, ал. 3, като публикуват протокола на интернет страницата на съответната община;
  3. осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на животните до мястото за загробване;
  4. под контрола на официален ветеринарен лекар организират изграждането и поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/изходите на населените места, на чиято територия е констатирано огнище на заразна болест по животните;
  5. осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестите по животните на съответната територия;
  6. съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до населените места, на чиято територия е констатирано огнище на заразна болест по животните;
  7. забраняват провеждането на масови мероприятия в населените места, на чиято територия е констатирано огнище на заразна болест по животните;
  8. участват в комисиите по чл. 137, ал. 11 за регистрация на животновъден обект – лично стопанство за отглеждане на селскостопански животни.“

  Предложение на нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 26, т. 1, б. „ж“ се правят следните изменения и допълнения:
  1. уводното изречение се променя на: „създават се т. 10 и 11:“.
  2. текстът се допълва с т. 11:
  „11. организират извършването в срок до 20 октомври на всяка календарна година на инвентаризация на животните в личните стопанства на територията по вид и брой.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 27:
  § 27. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 накрая се добавя „са длъжни да“;
  б) в т. 1 след думите „съдействат за“ се добавя „организиране на“;
  в) създават се т. 1а и 1б:
  „1а. организират изпълнението на разпоредените от Централния епизоотичен съвет и от комисиите по чл. 128, ал. 1 мерки за ограничаване и ликвидиране на болести по животните;
  1б. съдействат за организиране на периодични обучения на собственици и/или ползватели на животновъдни обекти, свързани с профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните и зоонози;“
  г) точка 4 се изменя така:
  „4. организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане на умрелите безстопанствени животни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009;“
  д) точка 5 се изменя така:
  „5. организират определянето на терен за загробване на труповете на животни и предприемат действия за събиране и унищожаване на странични животински продукти извън обектите по чл. 259, ал. 1 и 2 и инсталациите по чл. 259а, в случаите, определени в чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;”
  е) в т. 6 след думите „водопой от“ се добавя „безстопанствени животни и“ и думите „идентифицирани и“ се заменят с „идентифицирани и/или“;
  ж) създават се т. 10 и 11:
  „10. поддържат и актуализират публичен регистър на домашните кучета, ловните кучета и кучетата, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се придвижват към регистриран животновъден обект;
  11. организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на инвентаризация на животните в животновъдните обекти – лични стопанства и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти; в срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията предават списъка на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община и го поставят на видно място.“
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) При възникване на епизоотично огнище, освен задълженията по ал. 2, кметовете и кметските наместници оказват съдействие и подпомагат дейността на ветеринарните лекари по прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта, като:
  1. актуализират списъка по ал. 2, т. 11;
  2. организират дейностите по загробване на труповете на животните по реда на наредбата по чл. 259, ал. 3;
  3. осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на животните до терена за загробване;
  4. под контрола на официален ветеринарен лекар организират изграждането и поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/изходите на населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;
  5. осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта по животните на съответната територия;
  6. съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;
  7. забраняват провеждането на масови мероприятия в населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;
  8. участват в комисиите по чл. 137, ал. 14.“  Комисията предлага да се създаде нов § 28:
  § 28. В чл. 135, ал. 2 думите „в съответствие с наредбата“ се заменят с „по реда на съответната наредба“.  § 27. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, в основния текст след думите „животновъдни обекти“ се добавя „с изключение на животновъдните обекти по ал. 11“, а след думите “експлоатация на обекта” се добавя „или удостоверение за търпимост на сградата в съответствие с § 16 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията“.
  2. В ал. 3 думата „тридневен“ се заменя с „десетдневен“.
  3. Алинея 10 се изменя така:
  „(10) Ветеринарномедицинските изисквания и мерките за биосигурност към животновъдните обекти се определят с наредби на министъра на земеделието, храните и горите.“
  4. Създават се ал. 11-15:
  „(11) Регистрацията на животновъдни обекти – лични стопанства за отглеждане на селскостопански животни, се извършва по следния ред:
  1. собственикът или ползвателят на животновъдния обект подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, при кмета или кметския наместник или до директора на съответната ОДБХ за регистрация;
  2. кметът или кметският наместник дава входящ номер на постъпилите заявления;
  3. в срок 10 дни от подаване на заявлението кметът или кметският наместник предоставя в ОДБХ всички постъпили заявления за регистрация;
  4. директорът на ОДБХ в срок 7 дни от получаване на заявленията по т. 1 със заповед назначава комисия за извършване на проверка на личните стопанства за спазване на изискванията на съответната наредба по ал. 10; в комисията участват официален ветеринарен лекар или оправомощено от директора на ОДБХ лице с ветеринарномедицинско образование и кмет, кметски наместник или оправомощено от него лице;
  5. комисията по т. 4 в срок до 7 работни дни представя на директора на ОДБХ становище с предложение за регистрация или отказ; когато при проверката се установи, че обектът не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, комисията дава писмено предписание на заявителя, в което определя и срок за отстраняване на пропуските;
  6. когато заявителят е отстранил пропуските преди изтичане на посочения в предписанието срок, той писмено информира директора на ОДБХ чрез лице по чл. 133, ал. 2, който до 7 работни дни изпраща комисията за извършване на повторна проверка на обекта; комисията съставя протокол за резултатите от проверката и го представя на директора на ОДБХ;
  7. директорът на ОДБХ в срок до три работни дни от представяне на становището по т. 5 или на протокола по т. 6 вписва животновъдния обект в регистъра по ал. 6 и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията, когато обектът не отговаря на изискванията, определени в съответната наредба по ал. 10;
  8. областната дирекция по безопасност на храните уведомява регистрирания ветеринарен лекар, който е сключил договор по чл. 137а и 137б за извършване на идентификация на животните в новорегистрирания обект.
  (12) Отказът по ал. 11, т. 7 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (13) При регистрация на личните стопанства не се събира такса.
  (14) Регистрацията на животновъдния обект е безсрочна.
  (15) Регистърът по ал. 6 за животновъдни обекти - лични стопанства за отглеждане на селскостопански животни, съдържа:
  а) номер и дата на издаденото удостоверение;
  б) ветеринарния регистрационен номер на обекта;
  в) име и постоянен адрес на собственика;
  г) адрес/местонахождение на обекта;
  д) вид и брой на животните в обекта;
  е) промени във вписаните обстоятелства.”

  Предложение на нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 27, т. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В създаваната ал. 11:
  а) в т. 1 след думата „наместник“ се поставя точка и запетая и текстът до края на изречението отпада;
  б) в т. 3 текстът след думата „наместник“ до края на изречението се изменя така: „го предава на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, за което се съставя протокол“;
  в) в т. 4 думите „получаване на заявленията по т. 1“ се заменят с „предаването по т. 3“.
  2. В създаваната ал. 13 след думата „стопанства“ се поставя запетая и се добавя „както и за идентификация на животните в тях,“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, буква „а“ и по т. 2, а по т. 1, букви „б“ и „в“ е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 29:
  § 29. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „обекти“ се добавя „с изключение на животновъдните обекти - лични стопанства“, а след думите „експлоатация на обекта” се добавя „или удостоверение за търпимост на сградата в съответствие с § 16 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията“.
  2. В ал. 3 думата „тридневен“ се заменя с „10-дневен“.
  3. В ал. 6 думите „с наредбата“ се заменят със „със съответната наредба“.
  4. В ал. 10 след думата „изисквания“ се добавя „и мерките за биосигурност“ и думата „наредба“ се заменя с „наредби“.
  5. Създават се ал. 11-22:
  „(11) Животновъдните обекти - лични стопанства за отглеждане на селскостопански животни подлежат на регистрация в ОДБХ, на чиято територия се намира обектът.
  (12) За регистрация по ал. 11 собственикът или ползвателят на обекта подава до директора на ОДБХ заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ.
  (13) Заявлението за регистрация се подава чрез кмета или кметския наместник, като за всяко заявление се издава входящ номер. На всеки 10 дни кметът или кметският наместник предоставя на съответната ОДБХ за регистрация всички постъпили за периода заявления.
  (14) В 7-дневен срок от получаване на заявленията по ал. 13 директорът на ОДБХ със заповед определя комисия за извършване на проверка на личните стопанства за спазване на изискванията на съответната наредба по ал. 10. В състава на комисията се включват официален ветеринарен лекар или оправомощено от директора на ОДБХ лице с ветеринарномедицинско образование, кметът или кметският наместник или оправомощено от него лице.
  (15) В срок до 7 работни дни от приключване на проверката комисията по ал. 14 представя на директора на ОДБХ становище с предложение за регистрация или за отказ. Когато при проверката се установи, че личното стопанство не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, комисията дава писмено предписание на заявителя и определя срок за отстраняване на пропуските.
  (16) При отстраняване на пропуските преди изтичане на посочения в предписанието срок, заявителят писмено информира ОДБХ чрез кмета или кметския наместник. В срок до 7 работни дни комисията по ал. 14 извършва повторна проверка на обекта. За резултатите от проверката се съставя протокол, който се представя на директора на ОДБХ.
  (17) В срок до три работни дни от представяне на становището по ал. 15 или на протокола по ал. 16 директорът на ОДБХ вписва животновъдния обект в регистъра по ал. 6 и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията, когато обектът не отговаря на изискванията, определени в съответната наредба по ал. 10.
  (18) Областната дирекция по безопасност на храните уведомява регистрирания ветеринарен лекар, който е сключил договор по чл. 137б, ал. 2 за всеки новорегистриран обект.
  (19) Отказът по ал. 17 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (20) За регистрация на животновъден обект - лично стопанство и за въвеждане на данните от идентификацията на животните в него в Интегрираната информационна система на БАБХ не се събира такса.
  (21) Регистърът по ал. 6 за животновъдните обекти - лични стопанства съдържа:
  1. номер и дата на издаденото удостоверение;
  2. ветеринарен регистрационен номер на обекта;
  3. име и постоянен адрес на собственика;
  4. адрес/местонахождение на обекта;
  5. вид и брой на животните в обекта;
  6. промени във вписаните обстоятелства.
  (22) Регистрацията на животновъдните обекти е безсрочна.“


  § 28. Член 137а се изменя така:
  „Чл. 137а. (1) Собствениците или ползвателите на обекти, регистрирани по реда на чл. 137, ал. 1-9, сключват с регистрирани ветеринарни лекари договор за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните и за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. Регистрираните ветеринарни лекари уведомяват на общите събрания на областните колегии на БВС за сключените договори. Образецът на договора в частта му за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ след съгласуване с БВС.
  (2) Регистрираните ветеринарни лекари по ал. 1 сключват договор с директора на ОДБХ на територията, на която е местонахождението на животновъдния обект, за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. Образецът на договора се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ след съгласуване с БВС.
  (3) Всеки регистриран ветеринарен лекар изготвя списък на обектите, които ще обслужва по силата на сключените договори, който предоставя на официалния ветеринарен лекар по здравеопазване на животните, отговарящ за съответната община, и на съответната областна колегия на БВС.
  (4) При прекратяване на договора собственикът или ползвателят на животновъдния обект е длъжен в срок 7 дни от прекратяването му да сключи договор с друг ветеринарен лекар.
  (5) Смяна на ветеринарния лекар по ал. 1 по преценка на собственика или ползвателя на животновъдния обект може да се извършва до два пъти в рамките на една календарна година - през месец януари, съответно през месец юни, при условие че собственикът или ползвателят на животновъдния обект е изплатил дължимите суми по договора по ал. 1 на ветеринарния лекар, който до момента е обслужвал животновъдния обект. В случай на смърт или други събития, които обективно възпрепятстват изпълнението на ветеринарномедицинската дейност от ветеринарен лекар, смяната може да се извърши в други месеци от годината, различни от януари или юни.
  (6) Собственик или ползвател на животновъден обект, който желае да смени ветеринарния лекар по ал. 1, уведомява писмено директора на съответната ОДБХ в срок най-малко 15 дни преди датата на сключване на договор с друг ветеринарен лекар.
  (7) Директорът на ОДБХ със заповед определя комисия, която в срок от 15 дни да извърши проверка на документацията, свързана с ветеринарномедицинското обслужване на животновъдния обект.
  (8) В състава на комисията по ал. 7 се включват официалният ветеринарен лекар по здравеопазване на животните, отговарящ за съответната община, началникът на отдел „Здравеопазване на животните” в ОДБХ и служител от същия отдел, който отговаря за обслужването на Интегрираната информационна система на БАБХ.
  (9) Комисията по ал. 7 съставя протокол, който съдържа констатации от извършената проверка. Протоколът се съставя в три екземпляра - по един за ОДБХ, за ветеринарния лекар, който до момента е обслужвал животновъдния обект, и за ветеринарния лекар, с който ще се сключи нов договор.
  (10) В присъствие на комисията по ал. 7 ветеринарният лекар, който до момента е обслужвал животновъдния обект, с протокол предава ветеринарномедицинската документация на обекта на ветеринарния лекар, с който ще се сключи новият договор.
  (11) Директорът на съответната ОДБХ сключва договор с новоизбрания регистриран ветеринарен лекар по ал. 4.
  (12) Регистрираните ветеринарни лекари, сключили договори за обслужване на животновъдни обекти с индустриален характер съгласно Наредбата по чл. 137, ал. 10, нямат право да сключват договори по чл. 137б.
  (13) Директорът на съответната ОДБХ изготвя и поддържа актуален списък на ветеринарните лекари, сключили договори, който изпраща в Централното управление на БАБХ за публикуване на интернет страницата на БАБХ.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 30:
  § 30. Член 137а се изменя така:
  „Чл. 137а. (1) Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137, ал. 1-9, сключват с регистрирани ветеринарни лекари договори за профилактика, лечение и диагностика на болести по животните и за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и 118, ал. 1. Образецът на договора в частта му за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и 118, ал. 1 се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ след съгласуване с БВС. Регистрираните ветеринарни лекари уведомяват областните колегии на БВС за сключените от тях договори.
  (2) Ветеринарните лекари по ал. 1 сключват с директора на ОДБХ на територията, на която е местонахождението на животновъдния обект, договори за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и 118, ал. 1. В договорите се определя и минимален брой посещения на животновъдните обекти. Образецът на договора се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ след съгласуване с БВС.
  (3) Всеки регистриран ветеринарен лекар изготвя списък на животновъдните обекти, които ще обслужва по силата на сключените договори, който предоставя на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, и на съответната областна колегия на БВС.
  (4) При прекратяване на договора по ал. 1 собственикът или ползвателят на животновъдния обект е длъжен в 7-дневен срок от прекратяването му да сключи договор с друг регистриран ветеринарен лекар.
  (5) Смяна на ветеринарния лекар по ал. 1 по преценка на собственика или ползвателя на животновъдния обект може да се извършва до два пъти в рамките на една календарна година - през месец януари и месец юни, освен в случай на смърт или други събития, които обективно възпрепятстват изпълнението на ветеринарномедицинската дейност от ветеринарния лекар. Смяната на регистрирания ветеринарен лекар е допустима при условие че собственикът или ползвателят на животновъдния обект е изплатил дължимите суми по договора по ал. 1 на ветеринарния лекар, който до момента е обслужвал животновъдния обект.
  (6) Собственик или ползвател на животновъден обект, който желае да смени ветеринарния лекар по ал. 1, уведомява писмено директора на съответната ОДБХ в срок най-малко 15 дни преди датата на сключване на договор с друг регистриран ветеринарен лекар.
  (7) Директорът на ОДБХ със заповед определя комисия, която в 15-дневен срок да извърши проверка на документацията, свързана с ветеринарномедицинското обслужване на животновъдния обект.
  (8) В състава на комисията по ал. 7 се включват официалният ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община и служители от ОДБХ, отговарящи за здравеопазването на животните и за обслужването на Интегрираната информационна система на БАБХ.
  (9) Комисията по ал. 7 съставя протокол, който съдържа констатации от извършената проверка. Протоколът се съставя в три екземпляра - по един за ОДБХ, за ветеринарния лекар, който до момента е обслужвал животновъдния обект, и за новоизбрания регистриран ветеринарен лекар.
  (10) В присъствие на комисията по ал. 7 ветеринарният лекар, който до момента е обслужвал животновъдния обект, предава с протокол ветеринарномедицинската документация на обекта на новоизбрания регистриран ветеринарен лекар.
  (11) Директорът на съответната ОДБХ сключва договор с новоизбрания регистриран ветеринарен лекар.
  (12) Регистрираните ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика, лечение и диагностика на болести по животните и за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и 118, ал. 1 за индустриални ферми, нямат право да сключват договори по чл. 137б.
  (13) Директорът на съответната ОДБХ изготвя и поддържа актуален списък на ветеринарните лекари, сключили договори по ал. 1, който изпраща в Централното управление на БАБХ за публикуване на интернет страницата на агенцията.“


  § 29. Член 137б се изменя така:
  „Чл. 137б. (1) Общото събрание на съответната областна колегия на БВС с решение определя регистриран ветеринарен лекар за всяко населено място в съответната област. Разпределението на регистрираните ветеринарни лекари по населени места се публикува на интернет страницата на БВС и се оповестява по подходящ начин във всяко кметство за прилежащата му територия.
  (2) Директорът на ОДБХ сключва договор с регистрираните ветеринарни лекари по ал. 1 за изпълнение на мерките за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните и на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за животновъдните обектите, регистрирани по чл. 137, ал. 11 на територията на областта. Образецът на договора се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ след съгласуване с БВС.
  (3) Собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани по реда по чл. 137, ал. 11, могат да сключват с регистрирани ветеринарни лекари по избор договори за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните, когато не са съгласни с определения регистриран ветеринарен лекар по реда на ал. 2.
  (4) Регистрираните ветеринарни лекари изготвят списък на обектите, които ще обслужват по силата на сключените договори. Списъкът се предоставя на официалния ветеринарен лекар на съответната община.
  (5) Регистрираните ветеринарни лекари уведомяват в тридневен срок официалния ветеринарен лекар за установяване на животни, които представляват епизоотичен риск.
  (6) При прекратяване на договора по ал. 3 собственикът или ползвателят на животновъдния обект е длъжен в срок 7 дни от прекратяването му да сключи договор с друг ветеринарен лекар.
  (7) Смяна на ветеринарния лекар по ал. 3 по преценка на собственика или ползвателя на животновъдния обект може да се извършва до два пъти в рамките на една календарна година - през месец януари, съответно – през месец юни. В случай на смърт или други събития, които обективно възпрепятстват изпълнението на ветеринарномедицинската дейност от ветеринарен лекар, смяната може да се извърши в други месеци от годината, различни от януари или юни.
  (8) Директорът на съответната ОДБХ изготвя и поддържа актуални списъци на ветеринарните лекари, сключили договори по ал. 2 и 3, които изпраща в Централното управление на БАБХ за публикуване на интернет страницата на БАБХ и предоставя на кмета или на кметския наместник на съответното населено място.”

  Предложение на нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 29 в новото съдържание на чл. 137б се правят следните изменения:
  1. Ал. 5 отпада.
  2. Сегашните ал. 6 – 8 стават съответно ал. 5 – 7.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 31:
  § 31. Член 137б се изменя така:
  „Чл. 137б. (1) Директорът на ОДБХ определя населените места в съответната област, за които е необходимо ветеринарномедицинско обслужване и писмено уведомява съответната областна колегия на БВС. Общото събрание на областната колегия на БВС с решение определя най-малко по един регистриран ветеринарен лекар за всяко от определените населени места. Разпределението на регистрираните ветеринарни лекари по населени места се публикува на интернет страницата на БВС и се оповестява по подходящ начин във всяка община и кметство за прилежащата им територия.
  (2) Директорът на ОДБХ сключва договори с регистрираните ветеринарни лекари по ал. 1 за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и 118, ал. 1 за регистрираните животновъдни обекти – лични стопанства на територията на областта. В договорите се определя и минимален брой посещения на животновъдните обекти. Образецът на договора се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ след съгласуване с БВС.
  (3) Собствениците или ползвателите на регистрирани животновъдни обекти – лични стопанства сключват договори за профилактика, лечение и диагностика на болести по животните и за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и 118, ал. 1 с ветеринарните лекари по ал. 2.
  (4) Регистрираните ветеринарни лекари изготвят списък на животновъдните обекти – лични стопанства, които ще обслужват по силата на сключените договори по ал. 3. Списъкът се предоставя на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община.
  (5) Регистрираните ветеринарни лекари уведомяват в тридневен срок официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, при установяване на животни, които представляват епизоотичен риск в животновъдни обекти – лични стопанства, включително и когато обектите не са регистрирани по реда на закона.
  (6) При прекратяване на договора за изпълнение на дейностите по профилактика, лечение и диагностика на болести по животните собственикът или ползвателят на животновъдния обект е длъжен в 7-дневен срок от прекратяването му да сключи договор с друг регистриран ветеринарен лекар.
  (7) Собственикът или ползвателят на животновъдния обект може да сключи договор с регистриран ветеринарен лекар по избор, когато не е съгласен дейностите по профилактика, лечение и диагностика на болести по животните да бъдат извършвани от определения по реда на ал. 1 ветеринарен лекар. Смяната на ветеринарния лекар може да се извършва до два пъти в рамките на една календарна година - през месец януари и месец юни, освен в случай на смърт или други събития, които обективно възпрепятстват изпълнението на ветеринарномедицинската дейност от ветеринарния лекар.
  (8) Директорът на съответната ОДБХ изготвя и поддържа актуални списъци на регистрираните ветеринарни лекари, сключили договори по ал. 2 и 3, които изпраща в Централното управление на БАБХ за публикуване на интернет страницата на агенцията и предоставя на кмета или на кметския наместник на съответното населено място.”


  § 30. Член 137в се изменя така:
  „Чл. 137в. (1) При промяна на обстоятелства по чл. 137, ал. 9, т. 3–7 собственикът или ползвателят на животновъдния обект в 7-дневен срок от настъпване на промяната подава заявление до директора на ОДБХ, към което прилага документи, свързани с нея, както и документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2 в случаите, когато плащането не е извършено по електронен път.
  (2) При промяна на обстоятелства по чл. 137, ал. 9, т. 3 директорът на ОДБХ вписва промените в регистъра по чл. 137, ал. 6 и в срок до седем дни от подаване на заявлението издава ново удостоверение за регистрация на обекта и със заповед обезсилва предходното.
  (3) При промяна на обстоятелства по чл. 137, ал. 9, т. 4–7 се прилага редът по чл. 137, ал. 2–7. При издаване на ново удостоверение за регистрация на обекта директорът на ОДБХ със заповед обезсилва предходното.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 32:
  § 32. Член 137в се изменя така:
  „Чл. 137в. (1) При промяна в обстоятелствата по чл. 137, ал. 9, т. 3–7 собственикът или ползвателят на животновъдния обект в 7-дневен срок от настъпване на промяната подава заявление до директора на съответната ОДБХ, към което прилага документи, свързани с нея, както и документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2 в случаите, когато плащането не е извършено по електронен път.
  (2) При промяна в обстоятелствата по чл. 137, ал. 9, т. 3 директорът на ОДБХ в 7-дневен срок от подаване на заявлението вписва промените в регистъра по чл. 137, ал. 6 и издава ново удостоверение за регистрация на обекта.
  (3) При промяна в обстоятелствата по чл. 137, ал. 9, т. 4–7 се прилага редът по чл. 137, ал. 2–7.
  (4) При издаване на ново удостоверение за регистрация на обекта директорът на ОДБХ със заповед обезсилва предходното.“


  § 31. В чл. 138, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. След думата „регистрацията“ се добавя „по чл. 137“.
  2. Създават се т. 3-6:
  „3. при прекратяване на правото на ползване на обекта или при изтичане на срока за ползването му;
  4. при смърт на собственика или ползвателя на животновъдния обект и липса на негови наследници;
  5. при системно възпрепятстване на контролната дейност на БАБХ;
  6. със заповед на директора на ОДБХ, когато с влязъл в сила акт на компетентен орган се установи, че заявителят е предоставил неистински данни или информация с невярно съдържание в заявлението за регистрация.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 33:
  § 33. В чл. 138, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В текста преди т. 1 след думата „регистрацията“ се добавя „по чл. 137“ и накрая се добавя „със заповед на директора на ОДБХ“.
  2. Създават се т. 3-6:
  „3. при прекратяване на правото на ползване на обекта или при изтичане на срока за ползването му;
  4. при смърт на собственика или ползвателя на животновъдния обект и липса на негови наследници;
  5. при системно възпрепятстване на контролната дейност на БАБХ;
  6. когато с влязъл в сила акт на компетентен орган се установи, че заявителят е предоставил неистински данни или информация с невярно съдържание в заявлението за регистрация.“


  § 32. В чл. 138в думите „чл. 138“ се заменят с „чл. 138б“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 34.


  § 33. В чл. 139, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „придвижването или транспортирането“ и запетаята пред тях се заличават, а след думите „идентификация, и“ се поставя наклонена черта и се добавя „или“.
  2. Създава се т. 1а:
  „1а. придвижването или транспортирането на животни, на които не е извършена официална идентификация, и/или на животни, на които не са изпълнени мерките, предвидени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;“.
  3. Създава се т. 17:
  „17. превишаването на капацитета на животновъдния обект, определен в удостоверението за регистрация по чл. 137.”

  Предложение на нар. пр. Андриан Райков и Георги Станков:
  В § 33 да се направят следните изменения и допълнения:
  1. Да се създаде нова т. 3:
  “3. В т. 16 думите “по чл. 51” се заменят с “по чл. 137”.
  2. Досегашната т. 3 да стане т. 4.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 35:
  § 35. В чл. 139, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. отглеждането на животни, на които не е извършена официална идентификация и/или на животни, по отношение на които не са изпълнени мерките по програмите по чл. 46з, 46и и 118, ал. 1;“.
  2. Създава се т. 1а:
  „1а. придвижването или транспортирането на животни, на които не е извършена официална идентификация, и/или на животни, по отношение на които не са изпълнени мерките по програмите по чл. 46з, 46и и 118, ал. 1;“.
  3. В т. 16 думите „чл. 51” се заменят с „чл. 137”.
  4. Създава се т. 17:
  „17. превишаването на капацитета на животновъдния обект, определен в удостоверението за регистрация по чл. 137.”


  § 34. В чл. 139а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 1 и 2 :
  „(1) При установяване на нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 1 официалните ветеринарни лекари незабавно уведомяват писмено директора на съответната ОДБХ, който издава разпореждане по образец за налагане на забрана за движение на животните и за извършване на необходимите ветеринарномедицински изследвания на същите за сметка на собственика и при отрицателни резултати от изследванията указва на собственика на животните да подаде заявление за регистрация по реда на чл. 137, а при положителни резултати от изследванията, се предприемат действията по чл. 139а, ал. 2.
  (2) При възпрепятстване на достъп до подлежащия на контрол обект или при отказ за предоставяне на животните, служителите на ОДБХ изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи за законното изпълнение на служебните си задължения.“
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 3 и в нея думите „чл. 139, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 139, ал. 1, т. 1а“, съюзът „или“ се заменя с „и“, а след думите „на място“ се поставя запетая, добавя се „определено от директора на ОДБХ“ и се поставя запетая.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 2“.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „по ал. 2“ се заменят с „по ал. 3“.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „по ал. 2“ се заменят с „по ал. 3“.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 2“.
  7. Създава се ал. 7:
  „(7) При установяване на безстопанствени селскостопански животни се прилага редът по ал. 1-6.”

  Предложение на нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 34, т. 1 в създаваната нова ал. 2 текстът след запетаята след думата „животните“ до края на изречението се изменя така: „по искане на ОДБХ органите на Министерството на вътрешните работи оказват необходимото съдействие“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 36:
  § 36. В чл. 139а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 1 и 2:
  „(1) При установяване на нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 1 официалните ветеринарни лекари незабавно писмено уведомяват директора на съответната ОДБХ, който издава разпореждане по образец за налагане на забрана за движение на животните и за извършване на необходимите ветеринарномедицински изследвания за сметка на собственика. При отрицателни резултати от изследванията директорът на ОДБХ разпорежда на собственика на животните да предприеме действия за регистрация на животновъдния обект, съответно за идентификация на животните. При положителни резултати от изследванията, се предприемат действията по чл. 139а, ал. 4.
  (2) При възпрепятстване на достъп до подлежащия на контрол животновъден обект или до животните, по искане на ОДБХ органите на Министерството на вътрешните работи оказват необходимото съдействие.“
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 3 и в нея думите „т. 1“ се заменят с „т. 1а“, съюзът „или“ се заменя с „и“, а след думата „място“ се добавя „определено от директора на ОДБХ“.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 3“.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „по ал. 2“ се заменят с „по ал. 4“.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „по ал. 2“ се заменят с „по ал. 4“.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
  7. Създава се ал. 8:
  „(8) При установяване на безстопанствени селскостопански животни се прилага редът по ал. 1-7.”


  § 35. В чл. 139б, ал. 1, т. 1 думите „ал. 1–4“ се заменят с „ал. 2–5“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 37:
  § 37. В чл. 139б, ал. 1, т. 1 думите „ал. 1–4“ се заменят с „ал. 3-6“.


  § 36. В чл. 140 се създава ал. 3:
  „(3) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице може да възложи със заповед изпълнението на мерките по ал. 1 на физически или юридически лица по чл. 117, ал. 6, определени по реда на Закона за обществените поръчки.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 38:
  § 38. В чл. 140 се създава ал. 3:
  „(3) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице може да възложи със заповед изпълнението на мерките по ал. 1 на физически или юридически лица, определени при условията и по реда на чл. 117, ал. 5.“


  § 37. В чл. 141 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се отменя;
  б) в т. 3 и 4 думите „т. 1“ се заменят с „чл. 47, ал. 1“.
  2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 47, ал. 1“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 39:
  § 39. В чл. 141 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се отменя;
  б) в т. 3 думите „т. 1“ се заменят с „чл. 47, ал. 1“;
  в) в т. 4 думите „т. 1“ се заменят с „чл. 47, ал. 1“.
  2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 47, ал. 1“.


  § 38. Член 142 се изменя така:
  „Чл. 142. (1) Не се изплаща обезщетение на собственици на животни, които:
  1. не са изпълнили изискванията по чл. 132, ал. 1 т. 1–6, 10–12, 15–20, т. 24, 26 и 27;
  2. не са регистрирали животновъдния си обект по чл. 137;
  3. не са предоставили животните си за изпълнение на мярката по
  чл. 140, ал. 1;
  4. са нарушили забрани, наложени със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите или на изпълнителния директор на БАБХ;
  5. са нарушили забрана по чл. 139, ал. 1;
  6. са допуснали възникване на една и съща болест по чл. 47, ал. 1 два или повече пъти за период от две години;
  7. са регистрирали нови обекти в зоните за ограничение, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и/или с решение, или с регламент на Европейската комисия, по време на периода на наложеното ограничение.
  (2) За нарушенията по ал. 1 се съставя констативен протокол от официален ветеринарен лекар.“

  Предложение на нар. пр. Александър Сабанов:
  В § 38, чл. 142 се изменя така:
  „Чл. 142. (1) Не се изплаща обезщетение на собственици на животни, които:
  1. не са предоставили животните си за идентификация и изпълнение на мерки по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
  2. не са предоставили животните си за изпълнение на мярката по чл. 140, ал. 1;
  3. са нарушили забрани, наложени със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите или на изпълнителния директор на БАБХ;
  4. са нарушили забрана по чл. 139, ал. 1;
  5. са допуснали възникване на една и съща болест по чл. 47, ал. 1 два или повече пъти за период от една година;
  (2) Нарушенията по ал. 1 трябва да са установени с наказателно постановление, с което е наложена глоба или имуществена санкция в размер над 100 лв., влязло в сила не по-късно от една година от унищожаване на животните или обектите по чл. 141.“
  Предложението по ал. 1, т. 5 е оттеглено.
  Комисията не подкрепя предложението в останалата му част.

  Предложение на нар. пр. Бюрхан Абазов и група народни представители:
  В § 38 член 142 се изменя по следния начин:
  „Чл. 142. (1) Не се изплаща обезщетение на собственици на
  животни, които:
  1. не са изпълнили изискванията по чл. 132, ал.1 точки 1 - 6, 10 -12,15-20, 24, 26 и 27;
  2. не са регистрирали животновъдния си обект по чл. 137;
  3. не са предоставили животните си за изпълнение на мярката по чл. 140, ал. 1;
  4. са нарушили забрани, наложени със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите или на изпълнителният директор на БАБХ;
  5. са нарушили забрана по чл. 139, ал. 1.
  6. са допуснали възникване на една и съща болест по чл. 47, ал. 1 два или повече пъти за период от две години при неизпълнение на изискванията по чл. 132, ал.1 точки 1 - 6, 10 - 12, 15 - 20, 24, 26 и 27;
  7. са регистрирали нови обекти в зоните за ограничение,
  определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ
  и/или с решение или регламент на Европейската комисия за
  периода на ограничението.
  (2) За нарушенията по ал. 1 се съставя констативен протокол от официален ветеринарен лекар."
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр. Александър Мацурев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  § 40. Член 142 се изменя така:
  „Чл. 142. (1) Не се изплаща обезщетение на собственици на животни, които:
  1. не са изпълнили изискванията по чл. 132, ал. 1, т. 1–6, 10–12, 15–20, 24, 26 и 27;
  2. не са регистрирали животновъдния си обект по реда на чл. 137;
  3. не са осигурили достъп до животните си за изпълнение на съответната мярка по чл. 140, ал. 1;
  4. са нарушили забрани по закона, наложени със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите или на изпълнителния директор на БАБХ и/ или свързани с тях забрани, наложени с актове на други държавни органи, съгласно техните компетенции;
  5. са нарушили забрана по чл. 139, ал. 1;
  6. отглеждат животни в животновъден обект, в който повторно е констатирана една и съща болест по чл. 47, ал. 1 и който се намира в зоните за ограничение, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и/или с акт на Европейската комисия - за периода на ограничението.
  7. са регистрирали нови обекти или, които населват животни в животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 в зоните за ограничение, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и/или с акт на Европейската комисия - за периода на ограничението.
  (2) За нарушенията по ал. 1, т. 1-6 трябва да е издадено наказателно постановление или да е изготвен доклад от проведено епизоотично проучване след възникнало огнище на заразна болест по чл. 47, ал. 1. Епизоотичното проучване се извършва от постоянна комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 40:
  § 40. Член 142 се изменя така:
  „Чл. 142. (1) Не се изплаща обезщетение на собственици на животни, които:
  1. не са изпълнили изискванията по чл. 132, ал. 1, т. 1–6, 10–12, 15–20, 24, 26 и 27;
  2. не са регистрирали животновъдния си обект по реда на чл. 137;
  3. не са осигурили достъп до животните си за изпълнение на съответната мярка по чл. 140, ал. 1;
  4. са нарушили забрани по закона, наложени със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите или на изпълнителния директор на БАБХ и/ или свързани с тях забрани, наложени с актове на други държавни органи, съгласно техните компетенции;
  5. са нарушили забрана по чл. 139, ал. 1;
  6. отглеждат животни в животновъден обект, в който повторно е констатирана една и съща болест по чл. 47, ал. 1 и който се намира в зоните за ограничение, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и/или с акт на Европейската комисия - за периода на ограничението.
  7. са регистрирали нови обекти или, които населват животни в животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 в зоните за ограничение, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и/или с акт на Европейската комисия - за периода на ограничението.
  (2) За нарушенията по ал. 1, т. 1-6 трябва да е издадено наказателно постановление или да е изготвен доклад от проведено епизоотично проучване след възникнало огнище на заразна болест по чл. 47, ал. 1. Епизоотичното проучване се извършва от постоянна комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице.“

  § 39. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Унищожаването на животни и на обекти по чл. 141, ал. 2 се извършва от ОДБХ или от физически или юридически лица по чл. 117, ал. 5. Дейностите се изпълняват под контрола на комисия, определена със заповед на директора на съответната ОДБХ.”
  2. В ал. 3 думата „племенни“ се заличава, а след думата „животни“ се добавя „под селекционен контрол“.
  3. В ал. 7 се създава изречение второ:„Когато животните се загробват, комисията съставя протокол за загробване на животни.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 41:
  § 41. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Унищожаването на животни и/или на обекти по чл. 141 се извършва от ОДБХ или от физически или юридически лица по чл. 117, ал. 5. Дейностите се изпълняват под контрола на комисия, определена със заповед на директора на съответната ОДБХ.”
  2. В ал. 3 думата „племенни“ се заличава и след думата „животни“ се добавя „под селекционен контрол“.
  3. В ал. 4 думите „141, ал. 2“ се заменят със „141“.
  4. В ал. 7 се създава изречение второ: „Когато труповете на животните се загробват, комисията съставя протокол.“


  § 40. В чл. 144 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. цени на производител за живо тегло за конкретния вид и категория животни, предоставени от Националния статистически институт за тримесечието, което предхожда възникването на болестта, или;“.
  2. Създават се ал. 3-5:
  „(3) Когато няма определени цени по реда на ал. 1, т. 1, изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице възлага определянето на същите на независим оценител.
  (4) Възнаграждението на независим оценител е за сметка на бюджета на БАБХ.
  (5) В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 3 максималният размер на обезщетението се определя в наредбата по чл. 109.“

  Предложение на нар. пр. Александър Сабанов:
  В § 40, чл. 144 се изменя така:
  „Чл. 144. (1) Обезщетението за животни се определя по:
  1. пазарни цени за месеца, който предхожда възникването на болестта, или
  2. оценка, включително по породна принадлежност и развъдна стойност, направена от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството за животни, за които се прилага развъдна програма, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите или от компетентен орган на друга държава членка.
  (2) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице възлага определянето на пазарните цени по т.1 на предходната алинея на лицензиран оценител по Закона за независимите оценители. Оценката се възлага от Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице в срок до 7 дни от получаване на искане за обезщетение. Избраният оценител представя оценката си в срок до 7 дни от получаване на възлагането.
  (3) Възнаграждението на лицензирания оценител е за сметка на бюджета на БАБХ.
  (4) В случаите, когато продуктите, добити от заклани животни, подлежат на реализация, получените средства се приспадат от размера на обезщетението.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 42:
  § 42. В чл. 144 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. цени на производител за живо тегло за конкретния вид и категория животни, предоставени от Националния статистически институт за тримесечието, което предхожда възникването на болестта, или;“.
  2. Създават се ал. 3-5:
  „(3) Когато няма определени цени по реда на ал. 1, т. 1, изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице възлага определянето им на независим оценител.
  (4) Възнаграждението на независимия оценител е за сметка на бюджета на БАБХ.
  (5) В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 3 максималният размер на обезщетението се определя в наредбата по чл. 109.“


  § 41. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „лицензиран оценител“ се заменят с „независим оценител по Закона за независимите оценители”.
  2. В ал. 2 думите „лицензирания оценител“ се заменят с „независимия оценител по Закона за независимите оценители”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 43:
  § 43. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „лицензиран“ се заменя с „независим“.
  2. В ал. 2 думата „лицензирания“ се заменя с „независимия“ и след думата „сметка“ се добавя „на бюджета“.


  § 42. В чл. 146 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „пазарна цена по видове“ се заменят с „цена на производител по видове и категории“, а думите „месеца, който“ се заменят с „тримесечието, което“.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Когато няма определени цени по реда на ал. 1, изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице възлага определянето на същите на независим оценител.
  (3) Възнаграждението на независим оценител е за сметка на бюджета на БАБХ.“

  Предложение на нар. пр. Александър Сабанов:
  В § 42, чл. 146 се изменя така:
  „Чл. 146. (1) Обезщетението за зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки и комбинирани фуражи се определя по пазарна цена по видове и категории животни определени за месеца предхождащ възникването на болестта.
  (2) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице възлага определянето на пазарните цени по т.1 на предходната алинея на лицензиран оценител по Закона за независимите оценители. Оценката се възлага от Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице в срок до 7 дни от получаване на искане за обезщетение. Избраният оценител представя оценката си в срок до 7 дни от получаване на възлагането.
  (3) Възнаграждението на лицензирания оценител е за сметка на бюджета на БАБХ.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 44:
  § 44. В чл. 146 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „пазарна цена по видове“ се заменят с „цена на производител по видове и категории“, а думите „месеца, който“ се заменят с „тримесечието, което“.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Когато няма определени цени по реда на ал. 1, изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице възлага определянето им на независим оценител.
  (3) Възнаграждението на независимия оценител е за сметка на бюджета на БАБХ.“


  § 43. В чл. 147, ал. 1 думите „смъртта или“ се заличават.

  Предложение на нар. пр. Александър Сабанов:
  В § 43, чл. 147, ал. 1 след думата „смъртта“ се добавя „в следствие на болести по чл.47“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение от нар. пр. Запрян Янков, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  § 45. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „смъртта или унищожаването на животни“ се заменят с „съставяне на протокола за окончателна дезинфекция или унищожаването на“.
  2. В ал. 2, т. 3 накрая се добавя „или доклада по чл. 142, ал. 2“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 45:
  § 45. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „смъртта или унищожаването на животни“ се заменят с „умъртвяването, унищожаването или на смъртта на животните, когато същата е настъпила след датата на обявяване на съмнение за възникване на болест по чл. 47, ал. 1 и/или от унищожаването“.
  2. В ал. 2, т. 3 накрая се добавя „или доклада по чл. 142, ал. 2“.


  § 44. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. съставя акт за обезщетение по образец в срок до 30 работни дни от датата на смъртта или унищожаването и изплаща обезщетението в срок до 30 дни от датата на изготвения акт или след осигуряване на средства по бюджета на БАБХ; при определяне на размера на обезщетението може да се наложи коефициент на редукция, условията и редът за определянето на който са определени в наредбата по чл. 109.“
  2. В т. 3 накрая се поставят точка и запетая и се създава изречение второ: „заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

  Предложение на нар. пр. Александър Сабанов:
  В § 44 , чл. 148 придобива следната редакция:
  „Чл. 148. Въз основа на документите по чл. 147 директорът на ОДБХ:
  1. съставя акт за обезщетение по образец и изплаща обезщетението в срок до 30 дни от датата на смъртта или унищожаването;
  2. не се произнася до приключване на висящото административнонаказателно производство за нарушения по чл. 142;
  3. отказва изплащане на обезщетение с мотивирана заповед в случаите по чл. 142, Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар. пр. Бюрхан Абазов и група народни представители:
  В § 44 чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. съставя акт за обезщетение по образец в срок до 30 работни дни от датата на смъртта или унищожаването и изплаща обезщетението в срок до 30 дни от датата на изготвеният акт със средства от бюджета на БАБХ и със средства от Държавния бюджет; обезщетението може да се изплаща, редуцирано с коефициент, определен по реда наредбата по чл. 109."
  2. В т. 3 накрая се добавя „Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 46:
  § 46. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. съставя акт за обезщетение по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, в срок до 30 работни дни от датата на умъртвяването, унищожаването или на смъртта на животните, когато същата е настъпила след датата на обявяване на съмнение за възникване на болест по чл. 47, ал. 1 и изплаща обезщетението в срок до 30 дни от датата на изготвения акт със средства от бюджета на БАБХ или с целево предоставени средства от държавния бюджет; при определяне на размера на обезщетението може да се наложи коефициент на редукция, определен съгласно наредбата по чл. 109;“.
  2. В т. 3 се създава изречение второ: „Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“


  § 45. Член 155 се изменя така:
  „Чл. 155. (1) Собствениците или управителите на регистрирани обекти, в които се провеждат опити с животни, подават до изпълнителния директор на БАБХ заявление по образец за издаване на разрешение да използват животни в опити. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:
  1. списък на видовете и броя на животните, които ще се използват, и обосновка на избора им, мястото и начина за полагане на грижи за животните след приключване на опитите;
  2. списък на лицата, участващи в провеждане на опита, и копие от документ за тяхната професионална квалификация;
  3. копие от документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2.
  (2) Изпълнителният директор на БАБХ в срок до 7 дни от подаване на заявлението със заповед определя комисия, която да извърши служебно проверка на регистрацията на опитната база и представените документи.
  (3) Комисията по ал. 2 в срок до 14 дни извършва проверка, като:
  1. в случай на непълноти или неточности в представените документи и/или несъответствие в регистрацията на опитната база писмено уведомява заявителя и определя срок 10 дни за отстраняването им, както и за предоставяне на допълнителни документи; в уведомлението се указва, че в тези случаи срокът по ал. 5 спира да тече;
  2. при пълнота и точност на представените документи и съответствие в регистрацията на опитната база писмено уведомява заявителя, включително за продължаване на производството по ал. 5 и 6, и изпраща преписката до Комисията по етика към животните в срок до 3 дни.
  (4) След представяне на документите по ал. 3, т. 1 в срок до 3 дни комисията по ал. 2 ги изпраща до Комисията по етика към животните. Когато в срока по ал. 3, т. 1 заявителят не отстрани непълнотите и/или неточностите и/или не представи изискуемите документи, производството се прекратява със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.
  (5) В 40-дневен срок от подаване на заявлението Комисията по етика към животните представя становище до изпълнителния директор на БАБХ за издаване на разрешение за провеждане на опита или за отказ.
  (6) В 7-дневен срок от получаване на становището изпълнителният директор на БАБХ издава разрешение за провеждане на опита или със заповед отказва издаването му.
  (7) Разрешението за използване на животни в опити се издава за срок 5 години.
  (8) Заповедите по ал. 4 и 6 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (9) Собствениците или управителите на обекти, в които се провеждат опити с животни, са длъжни да уведомят в срок до 3 дни БАБХ за промяна в първоначално посочените обстоятелства. При промяна се издава ново разрешение.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 47:
  § 47. В чл. 155 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „БАБХ“ се добавя „в 7-дневен срок от подаване на заявлението“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Комисията по ал. 2 в срок до 14 дни извършва проверка, като:
  1. в случай на непълноти или неточности в представените документи и/или несъответствие в регистрацията на опитната база писмено уведомява заявителя и определя срок 10 дни за отстраняването им, както и за предоставяне на допълнителни документи; в уведомлението се указва, че в тези случаи срокът по ал. 5 спира да тече;
  2. при пълнота и точност на представените документи и съответствие в регистрацията на опитната база писмено уведомява заявителя, включително за продължаване на производството по ал. 5 и 6, и изпраща преписката до Комисията по етика към животните в срок до три дни.“
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) След представяне на документите по ал. 3, т. 1 в срок до три дни комисията по ал. 2 ги изпраща до Комисията по етика към животните. Когато в срока по ал. 3, т. 1 заявителят не отстрани непълнотите и/или неточностите и/или не представи изискуемите документи, производството се прекратява със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.“
  4. В ал. 5 думите „едномесечен срок“ се заменят със „срок до 40 дни“.
  5. В ал. 6 думата „мотивирано“ се заменя със „със заповед“.
  6. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Заповедите по ал. 4 и 6 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  7. В ал. 9 думите „тридневен срок“ се заменят със „срок до три дни“.


  § 46. В чл. 157, ал. 1 се създава т. 3:
  „3. когато използването на животни в опити не се извършва в съответствие с разрешението.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 48.


  § 47. В чл. 159 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета относно защита на животните по време на умъртвяване (OB, L 303 от 18 ноември 2009 г.)“.
  2. В ал. 3, т. 3 след думите „ликвидиране“ се добавя „или профилактика“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 49:
  § 49. В чл. 159 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 година относно защита на животните по време на умъртвяване (OB, L 303/1 от 18 ноември 2009 г.)“.
  2. В ал. 3, т. 3 след думата „ликвидиране“ се добавя „или профилактика“.


  Предложение на нар. пр. Андриан Райков и Георги Станков:
  1. Да се създадат нови § 48 и 49:
  “§ 48. В чл. 160, ал. 2 се създава т. 5:
  „5. наличие на животни с неустановен произход;“.

  § 49. В чл. 165, ал. 1 се създава т. 7а:
  „7а. процедура за почистване и дезинфекция на транспортните средства, посочени в заявлението;”.
  2. Досегашните § 48 и 49 и следващите да се преномерират.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 50 и 51:
  § 50. В чл. 160, ал. 2 се създава т. 5:
  „5. наличие на животни с неустановен произход;“.

  § 51. В чл. 165, ал. 1 се създава нова т. 4:
  „4. процедура за почистване и дезинфекция на транспортните средства, посочени в заявлението;“.  § 48. В чл. 168 думите “чл. 162 и 166” се заменят с “чл. 162–166”.
  Комисията текста на вносителя за § 48, който става § 52.


  § 49. Създава се чл. 168а:
  „Чл. 168а. Изпълнителният директор на БАБХ утвърждава процедура за действията при несъответствие с изискванията за хуманно отношение към животните, съгласно чл. 21, параграф 6 на Регламент (EС) 2017/625.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 53:
  § 53. Създава се чл. 168а:
  „Чл. 168а. Изпълнителният директор на БАБХ утвърждава процедура за действия при несъответствие с изискванията за хуманно отношение към животните, съгласно чл. 21 от Регламент (EС) 2017/625.“


  § 50. Член 174 се изменя така:
  „Чл. 174. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение за:
  1. официална идентификация посредством поставяне на инжектируем транспондер и издаване на идентификационен документ (паспорт), отговарящи на изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 5;
  2. обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта бяс.
  (2) Собствениците на кучета, навършили 12-седмична, но не повече от 6-месечна възраст, ги представят на ветеринарния лекар по ал. 1 за първоначално поставяне на ваксина срещу болестта бяс. Всяка следваща ваксинация срещу болестта бяс се извършва дванадесет месеца след предходната.
  (3) След извършване на действията по ал. 1 и 2 ветеринарният лекар въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ в срока по чл. 39, ал. 2, т. 14.
  (4) Ветеринарният лекар по ал. 1 изпраща ежемесечно по електронен път или на хартиен носител в ОДБХ справка със следните данни за всяко идентифицирано куче - дата на раждане на животното, номерата на официалните средства за идентификация, датите на поставяне на транспондера и издаване на паспорта, имената и адрес и телефон на собственика на животното.
  (5) Собствениците на кучета заплащат на ветеринарния лекар по
  ал. 1 стойността на извършените действия и манипулации, средствата на официална идентификация, паспорта и въвеждането на информацията във ВетИС.
  (6) Дейностите по ал. 1–4 за служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка се извършват от ветеринарни лекари по чл. 12.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 54:
  § 54. Член 174 се изменя така:
  „Чл. 174. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение за:
  1. официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер и издаване на идентификационен документ (паспорт), отговарящи на изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 5;
  2. обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта бяс.
  (2) Собствениците на кучета, навършили 12-седмична, но не повече от 6-месечна възраст, ги представят на ветеринарния лекар по ал. 1 за първоначално поставяне на ваксина срещу болестта бяс. Всяка следваща ваксинация срещу болестта бяс се извършва дванадесет месеца след предходната.
  (3) След извършване на действията по ал. 1 и 2 ветеринарният лекар въвежда данните в Интегрираната информационна система по чл. 51, ал. 3 на БАБХ в срока по чл. 39, ал. 2, т. 14.
  (4) Ветеринарният лекар по ал. 1 изпраща ежемесечно по електронен път или на хартиен носител в ОДБХ справка за всички идентифицирани кучета през съответния месец, която съдържа датата на раждане на животните, номерата на официалните средства за идентификация, датите на поставяне на транспондерите и на издаване на паспортите, имената, адресите и телефоните на собствениците на животните.
  (5) Собствениците на кучета заплащат на ветеринарния лекар по ал. 1 стойността на извършените действия и манипулации, средствата на официална идентификация, паспорта и въвеждането на информацията в Интегрираната информационна система на БАБХ.
  (6) Дейностите по ал. 1–4 за служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка се извършват от ветеринарни лекари в съответното ведомствено ветеринарномедицинско звено по чл. 12.”


  Предложение на нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Създава се § 50а:
  „§ 50а. В чл. 175, ал. 2 се създава т. 7:
  „7. ловни кучета.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 55:
  § 55. В чл. 175, ал. 2 се създава т. 7:
  „7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.“


  § 51. Член 200 се изменя така:
  „Чл. 200 (1) При извършване на контрол за изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията от 5 март 2009 година относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и за изменение на Регламент (ЕО) № 136/2004 (OB, L 77, от 24 март 2009 г.) и установяване на наличие на пратки с продукти от животински произход, предназначени за лична консумация, над количествата, определени в Регламента, официалният ветеринарен лекар ги изземва.
  (2) За изземването по ал. 1 се съставя протокол по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, екземпляр от който се връчва на лицето, от което са иззети продуктите от животински произход.
  (3) Продуктите по ал. 1 се унищожават в инсталация за изгаряне на територията на ГКПП или на други места, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 56:
  § 56. Член 200 се изменя така:
  „Чл. 200 (1) При извършване на контрол за изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията от 5 март 2009 г. относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и за изменение на Регламент (ЕО) № 136/2004 (OB, L 77/1 от 24 март 2009 г.) и при установяване на наличие на пратки с продукти от животински произход, предназначени за лична консумация, над количествата, определени в регламента, официалният ветеринарен лекар ги изземва с протокол по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ.
  (2) Протоколът по ал. 1 се съставя в два екземпляра и екземпляр от него се връчва на лицето, от което са иззети продуктите от животински произход.
  (3) Продуктите по ал. 1 се унищожават в инсталация за изгаряне на територията на ГКПП или на други места, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.“


  § 52. В чл. 206 накрая се добавя „или на други места, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 57.

  § 53. В чл. 224 ал. 2 т. 4 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 58.

  § 54. В чл. 226 думите „наредбите по чл. 59 и чл. 66, ал. 2“ се заменят с „наредбата по чл. 59“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 59:
  § 59. В чл. 226 думите „с наредбите по чл. 59 и чл. 66, ал. 2“ се заменят със „със съответната наредба по чл. 59“.


  § 55. В чл. 229, ал. 3 думите „определени с наредбата по чл. 66,
  ал. 2“ и запетаята пред тях се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 55, който става § 60:
  § 60. В чл. 229, ал. 3 думите „определени с наредбата по чл. 66, ал. 2“ се заличават.


  § 56. В чл. 232 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 4 се изменя така:
  „4. вид, адрес и дейност на обекта;“
  б) точка 6 се отменя.
  2. В ал. 2 т. 4 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 61.


  § 57. Създава се чл. 246а:
  “Чл. 246а. (1) Регистрацията по чл. 246 се заличава и удостоверението се обезсилва със заповед на директора на ОДБХ:
  1. по искане на собственика или ползвателя на транспортното средство;
  2. при промяна на предназначението на транспортното средство;
  3. при груби или системни нарушения на нормативните изисквания;
  4. при системни нарушения на хигиенните изисквания и на системата за самоконтрол, констатирани от органите на БАБХ;
  5. при системно възпрепятстване на ветеринарните лекари при осъществяване на контролната им дейност.
  (2) Заповедта по ал. 1, т. 3–5 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57, който става § 62:
  § 62. Създава се чл. 246а:
  „Чл. 246а. (1) Регистрацията по чл. 246 се заличава и удостоверението се обезсилва със заповед на директора на ОДБХ:
  1. по искане на собственика или ползвателя на транспортното средство;
  2. при промяна на предназначението на транспортното средство;
  3. при груби или системни нарушения на нормативните изисквания;
  4. при системни нарушения на хигиенните изисквания и на системата за самоконтрол, констатирани от органите на БАБХ;
  5. при системно възпрепятстване на ветеринарните лекари при осъществяване на контролната им дейност.
  (2) Заповедта по ал. 1, т. 3–5 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.“


  § 58. В член 251, т. 2 след думите „Регламент (ЕО) № 178/2002“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 58, който става § 63:
  § 63. В член 251 т. 2 се изменя така:
  „2. връщането на храни от животински произход от обекти за търговия на едро и дребно в обекти за производство, освен в случаите по чл. 19 от Регламент (ЕО) № 178/2002."  § 59. В чл. 259, ал. 1 накрая се добавя „по реда на чл. 262“.

  Предложение на нар. пр. Андриан Райков, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 259 се прави следното изменение:
  В ал. 3 думите „и на специфични рискови материали“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 64:
  § 64. В чл. 259 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „по реда на чл. 262“.
  2. В ал. 2 накрая се добавя „по реда на чл. 262.“
  3. В ал. 3 думите „и на специфични рискови материали“ се заличават.

  § 60. В чл. 259а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “при необходимост и” се заличават.
  2. В ал. 2 думите „раздел І” се заменят с „и глава ІІІ” и запетаята след тях се заличава, а след думите „Регламент (ЕС) № 142/2011” се поставя точка и текстът докрая се заличава.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) До 24 часа преди преместването на мобилни инсталации по ал. 1 собствениците или ползвателите им уведомяват писмено директора на ОДБХ по регистрация на инсталацията и директора на ОДБХ, на чиято територия ще осъществяват дейността си.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 60, който става § 65:
  § 65. В чл. 259а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „при необходимост и” се заличават и накрая се добавя „по реда на чл. 262“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Инсталациите по ал. 1 могат да бъдат стационарни и мобилни и трябва да отговарят на условията, посочени в Приложение III, глава II и глава III от Регламент (ЕС) № 142/2011.“
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) В срок не по-късно от 24 часа преди преместването на мобилни инсталации собствениците или ползвателите им уведомяват писмено директора на ОДБХ по регистрация на инсталацията и директора на ОДБХ, на чиято територия ще осъществяват дейността си.“


  § 61. В чл. 260, ал. 1 думите „посочени в наредбата по чл. 66, ал. 2“ и запетаята пред тях се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 66:
  § 66. В чл. 260, ал. 1 думите „посочени в наредбата по чл. 66, ал. 2“ се заличават.


  § 62. В чл. 262 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в изречение първо думите „Търговец, който“ се заменят с „Лице, което“;
  б) в изречение второ накрая се добавя „и към него се прилагат:”;
  в) изречение трето се заличава.
  2. В ал. 4 думите „определени с наредбата по чл. 66, ал. 2“ и запетаята пред тях се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 62, който става § 67:
  § 67. В чл. 262 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в текста преди т. 1:
  а) в изречение първо думите „Търговец, който“ се заменят с „Лице, което“;
  б) в изречение второ накрая се добавя „и към него се прилагат:”;
  в) изречение трето се заличава.
  2. В ал. 4 думите „определени с наредбата по чл. 66, ал. 2“ се заличават.


  § 63. В чл. 264 се правят следните изменения:
  1. Точки 3 и 4 се изменят така:
  “3. име/наименование на собственика или ползвателя на обекта;
  4. вид, дейност, капацитет на обектите по чл. 259а, ал. 1, местонахождение и адрес на обекта; за мобилните инсталации се вписва адресът по регистрация на обекта;”.
  2. Точка 6 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 63, който става § 68:
  § 68. В чл. 264 се правят следните изменения:
  1. Точки 3 и 4 се изменят така:
  „3. трите имена и постоянния адрес на физическото лице, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на едноличния търговец или юридическото лице и ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или идентификационния номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - собственик или ползвател на обекта;
  4. вид, дейност, капацитет, местонахождение и адрес на обектите по чл. 259а, ал. 1, а за мобилните инсталации - адрес по регистрация на обекта;”.
  2. Точка 6 се отменя.


  § 64. В чл. 266 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „вписаният в регистъра търговец“ се заменят с „вписаното в регистъра лице“.
  2. В ал. 2 думите „вписания в регистъра търговец“ се заменят с „вписаното в регистъра лице“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64, който става § 69.


  § 65. В член 267 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите „вписания в регистъра търговец“ се заменят с „вписаното в регистъра лице“.
  2. В ал. 2 думите „вписаният в регистъра търговец“ се заменят с „вписаното в регистъра лице“.
  3. В ал. 3 думите „и отбелязва това в регистъра“ се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 65, който става § 70:
  § 70. В чл. 267 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите „вписания в регистъра търговец“ се заменят с „вписаното в регистъра лице“.
  2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1 и 2 вписаният в регистъра търговец“ се заменят с „ал. 1, т. 2 вписаното в регистъра лице“.
  3. В ал. 3 думите „и отбелязва това в регистъра“ се заличават.
  4. В ал. 4 след цифрата „5“ се добавя „се съобщава и“.


  § 66. В чл. 270 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 3 думите „посочени в наредбата по чл. 66. ал. 2“ и запетаята пред тях се заличават.
  2. В ал. 2 думите „посочени в наредбата по чл. 66. ал. 2“ и запетаите пред тях и след тях се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 66, който става § 71:
  § 71. В чл. 270 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 3 думите „посочени в наредбата по чл. 66. ал. 2“ се заличават.
  2. В ал. 2 думите „посочени в наредбата по чл. 66. ал. 2“ се заличават.


  § 67. В чл. 275 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „по Наредба № 22 от 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС“ се заменят с „определени с наредбата по чл. 259, ал. 3“ и пред тях се поставя запетая.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) За сметка на държавния бюджет са разходите за:
  1. събирането, транспортирането, съхранението и обезвреждането на умрели животни от животновъдни обекти, регистрирани по чл. 137, ал. 1;
  2. събирането, транспортирането, съхранението и обезвреждането на умрели животни и на страничните животински продукти, добити при клане на животни в обекти, регистрирани по чл. 137, ал. 11;
  3. събирането, транспортирането, съхранението и обезвреждането на животни по чл. 141, ал. 1, както и на зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, по чл. 141, ал. 2, с изключение на случаите по чл. 142, ал. 1, при които разходите са за сметка на собствениците на животните.”
  3. Създават се ал. 6 и 7:
  „(6) За ползване на услугите по ал. 4 собствениците на животновъдни обекти, регистрирани по чл. 137, заплащат годишна такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2.
  (7) Разходите за извършване на услугите по ал. 4, т. 2 са за сметка на бюджета на БАБХ.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 67, който става § 72:
  § 72. В чл. 275 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „по Наредба № 22 от 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС“ се заменят с „определени с наредбата по чл. 259, ал. 3“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) За сметка на държавния бюджет са разходите за събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на:
  1. умрели животни от животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137, ал. 1;
  2. животни и/или на обекти по чл. 141; в случаите по чл. 142, ал. 1 разходите са за сметка на съответните собственици.”
  3. В ал. 5 думите „т. 1 и 3“ се заличават.
  4. Създават се ал. 6 и 7:
  „(6) Разходите за събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на умрели животни и на странични животински продукти, добити при клане на животни в регистрирани животновъдни обекти – лични стопанства са за сметка на бюджета на БАБХ.
  (7) За ползване на услугите по ал. 4 и 6 собствениците на животновъдни обекти, регистрирани по чл. 137, заплащат годишна такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2.“


  § 68. В чл. 277, ал. 1 и 4 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става § 73.


  § 69. В чл. 278 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69, който става § 74.


  § 70. В чл. 285 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 5 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 8 след думите „изпълнителният директор на БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 70, който става § 75:
  § 75. В чл. 285 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 5 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 8 след думите „директор на БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.


  § 71. В чл. 288 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 3 в основния текст след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  3. В ал. 4 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 71, който става § 76:
  § 76. В чл. 288 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 3 в текста преди т. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  3. В ал. 4 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.


  § 72. В чл. 288а, ал. 1 и 3 след думите „изпълнителният директор на БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 72, който става § 77:
  § 77. В чл. 288а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „директор на БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 3 след думите „директор на БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.


  § 73. В чл. 291 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 3 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или на оправомощено от него лице“.
  3. В ал. 4 думите „Министерството на земеделието, храните и горите” се заменят с „БАБХ”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 73, който става § 78.


  § 74. В чл. 292 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) За подновяване на лиценза притежателят му подава заявление по образец най-малко шест месеца преди изтичането на срока по ал. 1, към което прилага:
  1. списък на всички промени, свързани с обстоятелствата, при които е издаден лицензът, които са приключили или са в ход, като се посочва номерът и датата на стартиране на съответната процедура, датата на приключване и кратко описание на промяната;
  2. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по
  чл. 14, ал. 2, когато плащането не е извършено по електронен път;
  3. декларация по образец от квалифицираното лице на производителя на ВМП, посочен в заявлението, че активната субстанция, която се използва като изходна суровина е произведена в съответствие с Добрата производствена практика;
  4. кратка характеристика на продукта, опаковка и листовка на хартиен и електронен носител;
  5. експертно становище за качеството на продукта и професионална биография на експерта, който го е изготвил;
  6. експертно становище за клиничната ефикасност на продукта и професионална биография на експерта, който го е изготвил;
  7. експертно становище за безопасност на продукта и професионална биография на експерта, който го е изготвил;
  8. периодичен доклад за безопасност за срока на валидност на лиценза.“
  2. Създават се нови ал. 5–9:
  „(5) Българската агенция по безопасност на храните извършва служебно справка в базата данни на Европейския съюз (EudraGMP) относно наличие на актуален сертификат за съответствие с изискванията на Добрата производствена практика.
  (6) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице може по време на процедурата по ал. 4 да изиска от заявителя да представи и допълнителна писмена информация, свързана с продукта.
  (7) В случаите по ал. 6 срокът по чл. 292а, ал. 1 спира да тече до представяне на изисканата информация.
  (8) Когато заявителят не представи информацията по ал. 6 в срок до 180 дни от деня на поискването й, изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице със заповед прекратява процедурата по подновяване на лиценза и писмено уведомява заявителя.
  (9) Заповедта по ал. 8 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 10 и в нея след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  4. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 11 и 12.
  5. Досегашната ал. 8 става ал. 13 и в нея след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  6. Досегашната ал. 9 става ал. 14.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 74 , който става § 79:
  § 79. В чл. 292 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) За подновяване на лиценза притежателят му подава до изпълнителния директор на БАБХ заявление по образец най-малко 6 месеца преди изтичането на срока по ал. 1, към което прилага:
  1. списък на всички промени, свързани с обстоятелствата, при които е издаден лицензът, които са приключили или са в ход, като се посочват номерът и датата на стартиране на съответната процедура, датата на приключване и кратко описание на промяната;
  2. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2, когато плащането не е извършено по електронен път;
  3. декларация по образец от посоченото в заявлението квалифицирано лице на производителя на ВМП, че активната субстанция, която се използва като изходна суровина, е произведена в съответствие с Добрата производствена практика (ДПП);
  4. опаковка, листовка и кратка характеристика на продукта на хартиен и електронен носител;
  5. експертно становище за качеството на продукта и професионална биография на експерта, който го е изготвил;
  6. експертно становище за клиничната ефикасност на продукта и професионална биография на експерта, който го е изготвил;
  7. експертно становище за безопасността на продукта и професионална биография на експерта, който го е изготвил;
  8. периодичен доклад за безопасност за срока на валидност на лиценза.“
  2. Създават се нови ал. 5–9:
  „(5) Българската агенция по безопасност на храните извършва служебно справка в базата данни на Европейския съюз (EudraGMP) относно наличие на актуален сертификат за съответствие с изискванията на ДПП.
  (6) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице може по време на процедурата по ал. 4 да изиска от заявителя да представи и допълнителна писмена информация, свързана с продукта.
  (7) В случаите по ал. 6 срокът по чл. 292а, ал. 1 спира да тече до представяне на изисканата информация.
  (8) Когато заявителят не представи информацията по ал. 6 в срок до 180 дни от деня на поискването й, изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице със заповед прекратява процедурата по подновяване на лиценза и писмено уведомява заявителя.
  (9) Заповедта по ал. 8 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 10 и в нея след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  4. Създават се ал. 11 и 12:
  „(11) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице в срок до 180 дни от подаване на заявлението по ал. 4 въз основа на становището на съответната комисия по чл. 286 подновява лиценза за употреба на ВМП или мотивирано отказва подновяването му.
  (12) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице отказва подновяването на лиценза за употреба на ВМП, когато съотношението полза/риск при употреба на ВМП е неблагоприятно при условията на употреба, при които е издаден лицензът.“
  5. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 13 и 14.
  6. Досегашната ал. 8 става ал. 15 и в нея след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“ и думите „6 и 7“ се заменят с „13 и 14“.
  7. Досегашната ал. 9 става ал. 16.


  § 75. Създава се чл. 292а:
  „Чл. 292а. (1) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице в срок до 180 дни от подаване на заявлението по чл. 292, ал. 4 въз основа на становището на съответната комисия по чл. 286 подновява лиценза за употреба на ВМП или мотивирано отказва подновяването му.
  (2) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице отказва подновяването на лиценза за употреба на ВМП по ал. 1, когато съотношението полза/риск при употреба на ВМП е неблагоприятно при условията на употреба, при които е издаден лицензът.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 75 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 292.


  § 76. В чл. 293, ал. 2-4 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или от оправомощено от него лице“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 76, който става § 80:
  § 80. В чл. 293 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 накрая се добавя „или от оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 3 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  3. В ал. 4 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или на оправомощеното от него лице“.


  § 77. В чл. 294, ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77, който става § 81.


  § 78. В чл. 296, ал. 1 т. 6 се изменя така:
  „6. представя в БАБХ актуализиран доклад за безопасност въз основа на докладите по т. 3–5, който включва научна оценка на съотношението полза/риск от употребата на ВМП, както следва:
  а) на шест месеца - през първата и втората година след пускането на ВМП на пазара;
  б) веднъж годишно - през третата и четвъртата година след пускането на ВМП на пазара;
  в) след четвъртата година - на всеки три години, докато продуктът се предлага на пазара.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 78 , който става § 82:
  § 82. В чл. 296, ал. 1 т. 6 се изменя така:
  „6. представя в БАБХ актуализиран доклад за безопасност въз основа на информацията по т. 1–5, който включва научна оценка на съотношението полза/риск от употребата на ВМП:
  а) на всеки 6 месеца - през първата и втората година след пускането на ВМП на пазара;
  б) веднъж годишно - през третата и четвъртата година след пускането на ВМП на пазара;
  в) след четвъртата година - на всеки три години, докато продуктът се предлага на пазара;“.


  § 79. В чл. 297, ал. 4 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или на оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 79, който става § 83.


  § 80. В чл. 298б, ал. 7 след думите „изпълнителният директор на БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 80, който става § 84:
  § 84. В чл. 298б, ал. 7 след думите „на БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.


  § 81. В чл. 300 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 след думата „директор“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 5, 6 и 8 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  3. В ал. 9, в основния текст след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  4. Създават се нови ал. 10 и 11:
  „(10) Когато установи неточности и/или непълноти в документацията по ал. 1, изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице изисква писмено от заявителя да представи допълнителна писмена информация в срок до 30 дни от получаване на искането. В този случай сроковете по ал. 4 и 9 спират да текат до представяне на информацията.
  (11) Когато в срока по ал. 10 заявителят не представи изисканата информация, заявлението се оставя без разглеждане и процедурата се прекратява със заповед на изпълнителния директор на БАБХ или на оправомощено от него лице.“
  5. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и в нея, в основния текст накрая се добавя „или оправомощено от него лице“.
  6. Досегашната ал. 11 става ал. 13 и в нея след думите „ал. 4 и 8“ се поставя запетая и се добавя „както и заповедта по ал. 11“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 81 , който става § 85:
  § 85. В чл. 300 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 след думата „директор“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 5 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  3. В ал. 6 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  4. В ал. 8 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  5. В ал. 9 в текста преди т. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  6. Създават се нови ал. 10 и 11:
  „(10) Когато установи неточности и/или непълноти в документацията по ал. 1, изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице писмено изисква от заявителя да представи допълнителна писмена информация в срок до 30 дни от получаване на искането. В този случай сроковете по ал. 4 и 9 спират да текат до представяне на информацията.
  (11) Когато в срока по ал. 10 заявителят не представи изисканата информация, заявлението се оставя без разглеждане и процедурата се прекратява със заповед на изпълнителния директор на БАБХ или на оправомощено от него лице.“
  7. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и в нея в текста преди т. 1 накрая се добавя „или оправомощено от него лице“.
  8. Досегашната ал. 11 става ал. 13 и в нея след думите „ал. 4 и 8“ се добавя „както и заповедта по ал. 11“.


  § 82. В чл. 303 накрая се добавя „или от оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 82, който става § 86.


  § 83. В чл. 306 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или до оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 5 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 83, който става § 87.


  § 84. В чл. 309 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „или до оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 4 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 84, който става § 88.


  § 85. В чл. 310 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 85, който става § 89.


  § 86. В чл. 314, ал. 5 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 86, който става § 90.


  § 87. В чл. 315 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 4 накрая се добавя „или на оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 5 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 87, който става § 91.


  § 88. В чл. 316, в основния текст на ал. 1 и 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 88, който става § 92:
  § 92. В чл. 316 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 2 в текста преди т. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.


  § 89. В чл. 316а, ал. 1 и 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 89, който става § 93:
  § 93. В чл. 316а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.


  § 90. В чл. 317 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице със заповед забранява употребата и търговията с партида/партиди от ВМП, без да отнема лиценза, и разпорежда на притежателя на лиценза за употреба на ВМП изтеглянето й/им от пазара, когато:
  1. е налице едно от основанията по чл. 316, ал. 1, т. 1–4, 6, 10 и 11;
  2. ветеринарномедицинският продукт е произведен или внесен в нарушение на изискванията на чл. 343 или 355.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 90, който става § 94:
  § 94. В чл. 317 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице със заповед забранява употребата и търговията с партида/партиди от ВМП, без да отнема лиценза, и разпорежда на притежателя на лиценза за употреба на ВМП изтеглянето й/им от пазара, когато:
  1. е налице едно от основанията по чл. 316, ал. 1, т. 1–4, 6, 10 и 11;
  2. ветеринарномедицинският продукт е произведен или внесен в нарушение на изискванията на чл. 343 или 355.“
  2. В ал. 2 след думите „ал. 1“ се добавя „се съобщава и“.


  § 91. В чл. 318, ал. 1 т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя
  „ал. 1, т. 1“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 91, който става § 95:
  § 95. В чл. 318, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „ал. 1, т. 1“.


  § 92. В чл. 319, ал. 1 в основния текст след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 92, който става § 96:
  § 96. В чл. 319, ал. 1 в текста преди т. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.


  § 93. В чл. 320а, ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 93, който става § 97.

  § 94. В чл. 326 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Производството или вносът на ВМП по ал. 1, т. 5 се извършва само от лица, притежаващи лиценз за производство/внасяне на ВМП, издаден по реда на тази глава или съгласно законодателството на държава членка, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 94, който става § 98.


  § 95. В чл. 328, в ал. 6 и 7 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 95, който става § 99:
  § 99. В чл. 328 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 6 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 7 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.


  § 96. В чл. 329а, в ал. 3 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 96, който става § 100.


  § 97. В чл. 332, в ал. 7 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 97, който става § 101.

  § 98. В чл. 333, в ал. 6 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 98, който става § 102.


  § 99. В чл. 343 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след абревиатурата „ВМП“ се добавя „и/или активни субстанции“ и накрая се добавя „или от оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 2 след думата „разфасоване“ се поставя запетая и се добавя „етикетиране“.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Българската агенция по безопасност на храните въвежда в базата данни на Европейския съюз (EudraGMP) данните от лиценза за производство на ВМП.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 99, който става § 103:
  § 103. В чл. 343 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след абревиатурата „ВМП“ се добавя „и/или активни субстанции“ и накрая се добавя „или от оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 2 след думата „разфасоване“ се добавя „етикетиране“.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Българската агенция по безопасност на храните въвежда в базата данни на Европейския съюз (EudraGMP) данните от лиценза за производство на ВМП.“


  § 100. В чл. 346, ал. 2 думата „материали“ се заменя със „суровини“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 100, който става § 104.


  § 101. В чл. 347 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, в основния текст след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 3 думите „180 дни“ се заменят с „две години“.
  3. В ал. 4 накрая се добавя „или до оправомощено от него лице, което съдържа предложение за издаване на лиценз или отказ за издаването му“.
  4. В ал. 5 думите „180 дни“ се заменят с „две години“ и след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 101, който става § 105:
  § 105. В чл. 347 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“;
  б) в т. 2 думите „Добрата производствена практика (ДПП)“ се заменят с „ДПП“.
  2. В ал. 3 думите „180 дни“ се заменят с „две години“.
  3. В ал. 4 накрая се добавя „или до оправомощено от него лице, което съдържа предложение за издаване на лиценз или отказ за издаването му“.
  4. В ал. 5 думите „180 дни“ се заменят с „две години“ и след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.


  § 102. В чл. 348, ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 102, който става § 106.


  § 103. В чл. 348а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „изпълнителният директор на БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 103, който става § 107:
  § 107. В чл. 348а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „директор на БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.


  § 104. В чл. 349 след думите „фармацевтични форми“ се добавя „и/или активни субстанции“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 104, който става § 108:
  § 108. В чл. 349 след думата „форми“ се добавя „и/или активни субстанции“.


  § 105. В чл. 351, ал. 3 и 4 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 105, който става § 109:
  § 109. В чл. 351 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 4 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.


  § 106. В чл. 352 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 2:
  а) в основния текст след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“;
  б) създава се т. 4:
  „4. спре действието на сертификата за Добра производствена практика по чл. 388а или да го измени, като изключи от неговия обхват определена фармацевтична форма или дейност.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 106, който става § 110:
  § 110. В чл. 352 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „директор на БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“;
  б) създава се т. 4:
  „4. спре действието на сертификата за ДПП по чл. 388а или да го измени, като изключи от неговия обхват определена фармацевтична форма или дейност.“


  § 107. Член 352а се изменя така:
  „Чл. 352а. Когато от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него лице е издадена заповед за промяна в обхвата на лиценза за производство на ВМП, лицензът се преиздава и промяната се вписва в регистъра по чл. 350, ал. 1.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 107, който става § 111.

  § 108. В чл. 353а, ал. 6 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 108, който става § 112.


  § 109. В чл. 356 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „или когато за обекта е издаден сертификат за Добра производствена практика от държава членка, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария“.
  2. В ал. 4 след думите „по реда на“ се добавя „чл. 351 и“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 109, който става § 113:
  § 113. В чл. 356 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 накрая се добавя „или когато за обекта е издаден сертификат за ДПП от държава членка, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария“.
  2. В ал. 4 числото „352“ се заменя с „351 и 352“.


  § 110. В чл. 363 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „или от оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 4 думите „към обектите“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 110, който става § 114.


  § 111. В чл. 365 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 4 накрая се добавя „или до оправомощено от него лице“.
  3. В ал. 5 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  4. В ал. 8 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 111, който става § 115.


  § 112. В чл. 368 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2:
  а) в буква „а“ думите „по чл. 366, ал. 2, т. 2,4 и 5“ се заменят с „по чл. 366, ал. 2, т. 2 и 4“;
  б) в буква „б“ накрая се поставя запетая и се добавя „както и в списъка на фармакологичните групи ВМП и/или активните субстанции, с които се търгува“.
  2. В ал. 3, 5 и 6 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 112, който става § 116:
  § 116. В чл. 368 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2:
  а) в буква „а“ думите „2, 4 и 5“ се заменят с „2 и 4“;
  б) в буква „б“ накрая се добавя „както и в списъка на фармакологичните групи ВМП и/или активните субстанции, с които се търгува“.
  2. В ал. 3 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  3. В ал. 5 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  4. В ал. 6 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.  § 113. В чл. 369 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „други лица“ се заменят със „собственици или ползватели на животновъдни обекти“.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Доставката на ВМП по лекарско предписание в животновъдни обекти по ал. 1 се извършва при условията на чл. 374, ал. 1–3. Първият екземпляр от рецептата се съхранява в обекта за търговия на едро, а вторият – от собственика или ползвателя на животновъдния обект, за срок 5 години от датата на изпълнението й.”
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 113, който става § 117:
  § 117. В чл. 369 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „други лица“ се заменят със „собственици или ползватели на животновъдни обекти“.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Доставката на ВМП по лекарско предписание в животновъдни обекти по ал. 1 се извършва при условията на чл. 374, ал. 1–3. Първият екземпляр от рецептата се съхранява в обекта за търговия на едро от управителя на обекта, а вторият – от собственика или ползвателя на животновъдния обект, за срок 5 години от датата на изпълнението й.”
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.


  § 114. В чл. 370, в ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 114, който става § 118:
  § 118. В чл. 370, ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или на оправомощено от него лице“.  § 115. В чл. 371 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1-4 накрая се добавя „и/или активната субстанция“.
  2. В ал. 3 след абревиатурата „ВМП“ се добавя „и/или активни субстанции“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 115, който става § 119:
  § 119. В чл. 371 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 накрая се добавя „и/или на активната субстанция“;
  б) в т. 2 накрая се добавя „и/или на активната субстанция“;
  в) в т. 3 накрая се добавя „и/или на активната субстанция“;
  г) в т. 4 накрая се добавя „и/или от активната субстанция“;
  2. В ал. 3 след абревиатурата „ВМП“ се добавя „и/или активни субстанции“.  § 116. В чл. 373, ал. 1 накрая се добавя „или оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 116, който става § 120:
  § 120. В чл. 373, ал. 1 накрая се добавя „или от оправомощено от него лице“.


  § 117. В чл. 374 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думата „лечение“ се заменя с „лечебно или профилактично третиране, провеждано от ветеринарния лекар по ал. 2“.
  2. В ал. 4 след думата „лечение“ се добавя „или профилактика“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 117, който става § 121.


  § 118. В чл. 376 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „оправомощено от него лице“ се заменят с „оправомощен от него директор на съответната ОДБХ“.
  2. В ал. 3 накрая се добавя „или до оправомощено от него лице“.
  3. В ал. 4 и 7 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 118, който става § 122:
  § 122. В чл. 376 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „оправомощено от него лице“ се заменят с „оправомощният от него директор на съответната ОДБХ“.
  2. В ал. 3 накрая се добавя „или до оправомощено от него лице“.
  3. В ал. 4 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощеното от него лице“.
  4. В ал. 7 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощеното от него лице“.


  § 119. В чл. 378, ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 119, който става § 123:
  § 123. В чл. 378, ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или на оправомощено от него лице“.


  § 120. В чл. 379 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 след думите „по ал. 1, т. 1“ се добавя „и т. 2, буква „б“, а след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  2. В ал. 6 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“, а след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 120, който става § 124:
  § 124. В чл. 379 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 след думите „ал. 1, т. 1“ се добавя „и т. 2, буква „б“, а след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощеното от него лице“.
  2. В ал. 6 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“, а след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощеното от него лице“.


  § 121. В чл. 380, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 думите „и купувача“ се заменят с „на ВМП“.
  2. В т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „както и на купувача на ВМП, за който е издадена рецептата“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 121, който става § 125:
  § 125. В чл. 380, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 думите „и купувача“ се заменят с „на ВМП“.
  2. В т. 5 накрая се добавя „както и на купувача на ВМП, за който е издадена рецептата“.


  § 122. В чл. 383, ал. 1, в основния текст след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 122, който става § 126:
  § 126. В чл. 383, ал. 1, в текста преди т. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.


  § 123. В чл. 388, ал. 3 след думите „на дребно“ се добавя „и на едро“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 123, който става § 127.


  § 124. В чл. 388а, ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 124, който става § 128:
  § 128. В чл. 388а, ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощеното от него лице“.

  § 125. В чл. 389, ал. 2, т. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 125, който става § 129:
  § 129. В чл. 389, ал. 2, т. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или на оправомощено от него лице“ и след думата „която“ се добавя „се съобщава и“.


  § 126. В чл. 415 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 числата „50“ и „200“ се заменят съответно с „500“ и „1000“, а числата „300“ и „500“ – съответно с „2000“ и „4000“.
  2. В ал. 2 числата „1000“ и „2000“ се заменят съответно с „2000“ и „5000“, а числата „2000“ и „4000“ – съответно с „3000“ и „7000“.
  3. В ал. 4 числата „10 000“ и „20 000“ се заменят съответно с „20 000“ и „30 000“, а числата „20 000“ и „40 000“ – съответно с „30 000“ и „50 000“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 126, който става § 130:
  § 130. В чл. 415 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „50 до 200“ се заменят с „500 до 1000“ и думите „300 до 500“ се заменят с „2000 до 4000“.
  2. В ал. 2 думите „1000 до 2000“ се заменят с „2000 до 5000“ и думите „2000 до 4000“ се заменят с „3000 до 7000“.
  3. В ал. 4 думите „10 000 до 20 000“ се заменят с „20 000 до 30 000“ и думите „20 000 до 40 000“ се заменят с „30 000 до 50 000“.


  § 127. В чл. 416, ал. 1 числата „21–23“ се заменят с „21 и 22“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 127, който става § 131.


  § 128. Създава се чл. 416а:
  „Чл. 416а. (1) Собственик на селскостопански животни, който надвиши определения капацитет на животновъден обект, съгласно наредбите, издадени на основание чл. 137, ал. 10, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 128, който става § 132:
  § 132. Създава се чл. 416а:
  „Чл. 416а. (1) Собственик на селскостопански животни, който надвиши капацитета на животновъден обект, определен съгласно наредбите, издадени на основание чл. 137, ал. 10, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.”


  § 129. В чл. 417, ал. 1 думите „чл. 132, ал. 1, т. 1-3, 5, 10, 11,13, 15-20 и 24” се заменят с „чл. 132, ал. 1, т. 1-3, 5, 10, 11, 13, 15, 20, 24 и 25”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 129, който става § 133:
  § 133. В чл. 417, ал. 1 думите „чл. 132, ал. 1, т. 1-3, 5, 10, 11, 13, 15-20 и 24” се заменят с „чл. 132, ал. 1, т. 1-3, 5, 10, 11, 13, 15 - 20, 24 - 28”.

  § 130. Член 418 се изменя така:
  „Член 418. Длъжностно лице, което не изпълни задължение по
  чл. 133, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 800 лв.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 130, който става § 134:
  § 134. В чл. 418 думите „100 до 300“ се заменят с „300 до 500“ и думите „300 до 500“ се заменят с „500 до 800“.


  § 131. Създава се чл. 419а:
  „419а. Ветеринарен лекар, който не изпълни задължение по чл. 137б, ал. 5, се наказва с глоба от 400 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 4000 лв.“


  Предложение на нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 131 – отпада.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 131, който става § 135.


  § 132. В чл. 420 , ал. 1 думите „и 16“ се заменят с „16 и 17“ и пред тях се поставя запетая.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 132, който става § 136:
  § 136. В чл. 420, ал. 1 думите „и 16“ се заменят с „16 и 17“.


  § 133. В чл. 420а, ал. 1 след думите „т. 1“ се добавя „1а“ и се поставя запетая.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 133, който става § 137:
  § 137. В чл. 420а, ал. 1 след думите „т. 1“ се добавя „1а“.


  § 134. Създават се чл. 421а и 421б:
  „Чл. 421а. (1) Който възпрепятства изпълнението на мярка по чл. 140, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 5000 лв.
  Чл. 421б. (1) Който наруши изпълнението на мерките по чл. 142, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 5000 лв.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 134, който става § 138:
  § 138. Създават се чл. 421а и 421б:
  „Чл. 421а. (1) Който възпрепятства изпълнението на мярка по чл. 140, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 5000 лв.
  Чл. 421б. (1) Който наруши чл. 142, ал. 1, т. 4 и/или 6, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 5000 лв.”


  § 135. В чл. 442, ал. 1 след думите „по чл. 229, ал. 1” се добавя “или без регистрация по чл. 229а”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 135, който става § 139:
  § 139. В чл. 442, ал. 1 след думите „по чл. 229, ал. 1” се добавя “или по чл. 229а”.


  § 136. В чл. 442а ал. 1 се изменя така:
  „(1) Който наруши чл. 51б, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 136, който става § 140.


  § 137. В чл. 442в думата „отрази” се заменя с „подаде данни за отразяване”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 137, който става § 141.


  § 138. Създава се чл. 442т:
  “Чл. 442т. Който наруши изискванията на чл. 229б, се наказва с имуществена санкция в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 138, който става § 142:
  § 142. Създава се чл. 442т:
  “Чл. 442т. Оператор по чл. 229а, който не изпълни задължение по чл. 229б, се наказва с имуществена санкция в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.”


  § 139. Член 443 се изменя така:
  “Чл. 443. (1) Който транспортира странични животински продукти и продукти, получени от тях, в нарушение на чл. 245, се наказва с глоба от 100 до 400 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 1000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 4000 лв.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 139, който става § 143.


  § 140. В чл. 444 думите „и в сроковете, посочени в наредбата по чл. 66, ал. 2” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 140, който става § 144.


  § 141. В чл. 446 думите „посочено в наредба по чл. 66, ал. 2“ се заменят с „по чл. 66“ и запетаите пред и след тях се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 141, който става § 145:
  § 145. В чл. 446 думите „посочено в наредба по чл. 66, ал. 2“ се заменят с „по чл. 66“.


  § 142. Създават се чл. 446а и 446б:
  „Чл. 446а. (1) Който обработва и/или обезврежда СЖП в обекти, които не са регистрирани по реда на този закон, се наказва с глоба от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
  Чл. 446б. Собственик или ползвател на мобилна инсталация, който наруши изискванията на чл. 259а, ал. 5, се наказва с имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1500 лв.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 142, който става § 146:
  § 146. Създават се чл. 446а и 446б:
  „Чл. 446а. (1) Който обработва и/или обезврежда странични животински продукти в обекти, които не са регистрирани по реда на закона, се наказва с глоба от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
  Чл. 446б. Собственик или ползвател на мобилна инсталация, който не изпълни задължение по чл. 259а, ал. 5, се наказва с имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1500 лв.“


  § 143. Член 448 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 143, който става § 147.  Комисията предлага да се създаде нов § 148:
  § 148. Член 449 се отменя.


  § 144. Създава се чл. 449а:
  „Чл. 449а. (1) Който отглежда селскостопански животни в нерегистриран по реда на чл. 137 животновъден обект, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 4000 лв.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 144, който става § 149:
  § 144. Създава се нов чл. 449а:
  „Чл. 449а. (1) Който отглежда селскостопански животни в нерегистриран по реда на чл. 137 животновъден обект, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 4000 лв.“


  § 145. В чл. 449г, ал. 1 думите “сключи договор” се заменят с “предава СЖП”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 145, който става § 150:
  § 150. В чл. 449г, ал. 1 думите “сключи договор по чл. 275, ал. 2 и 3” се заменят с “предаде странични животински продукти в нарушение на чл. 275”.


  § 146. В чл. 450 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ал. 1:
  „(1) Който без лиценз произвежда, съхранява или продава ВМП или предлага за употреба или съхранява нелицензиран за употреба ВМП, се наказва с глоба в размер от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.”
  2. Досегашният текст става ал. 2 и се изменя така:
  „(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 146, който става § 151:
  § 151. Член 450 се изменя така:
  „Чл. 450. (1) Който без лиценз произвежда, съхранява или продава ВМП, или който предлага за употреба, или съхранява нелицензиран за употреба ВМП, се наказва с глоба в размер от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.“


  § 147. В чл. 452 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „50 до 100 лв.“ се заменят с „300 до 500 лв.“, а думите „200 до 500 лв.“ се заменят с „500 до 1000 лв.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Управител на обект за търговия на едро или обект за търговия на дребно с ВМП, който не изпълни задължение, съответно по чл. 369, ал. 4 или чл. 374, ал. 5, се наказва с глоба в размер от 200 до 400 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 800 лв.“
  3. В ал. 3 след думите „задължението по“ се добавя „чл. 369, ал. 4 или“, числото „50“ се заменя със „100“, а числото „100“ се заменя с „200“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 147, който става § 152:
  § 152. В чл. 452 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „50 до 100“ се заменят с „300 до 500“, а думите „200 до 500“ се заменят с „500 до 1000“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Управител на обект за търговия на едро или обект за търговия на дребно с ВМП, който не изпълни задължение по чл. 369, ал. 4 или чл. 374, ал. 5, се наказва с глоба в размер от 200 до 400 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 800 лв.“
  3. В ал. 3 след думите „задължението по“ се добавя „чл. 369, ал. 4 или“, числото „50“ се заменя със „100“, а числото „100“ се заменя с „200“.


  § 148. Член 453 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 148, който става § 153.


  § 149. В чл. 454, ал. 1 числото „1500“ се заменя с „2000“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 149, който става § 154.


  § 150. Член 460 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 150, който става § 155.


  § 151. Създава се чл. 465а:
  „Чл. 465а. Притежател на лиценз за употреба на ВМП, който не изпълни задължение по чл. 297, ал. 1–4, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 151, който става § 156.


  § 152. В чл. 469, ал. 1 след думата „закон“ се добавя „или наложена мярка по чл. 138 от Регламент (EС) 2017/625“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 152, който става § 157.


  § 153. Член 470 се изменя така:
  „Чл. 470. (1) Който не оказва съдействие на ветеринарномедицински контролен орган при осъществяване на правомощията му и в нарушение на чл. 15, параграфи 2 и 3 от Регламент (EС) 2017/625, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение - от 300 до 500 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 800 до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 1500 до 3000 лв.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 153, който става § 158:
  § 158. Член 470 се изменя така:
  „Чл. 470. (1) Който не оказва съдействие на ветеринарномедицински контролен орган при осъществяване на правомощията му и/или в нарушение на чл. 15, параграфи 2 и 3 от Регламент (EС) 2017/625, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение - от 300 до 500 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 800 до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 1500 до 3000 лв.“


  § 154. Член 471 се изменя така:
  „Чл. 471. (1) Който възпрепятства ветеринарномедицински контролен орган при осъществяване на правомощията му и при неосигуряване на достъп в нарушение на чл. 15, параграф 1 на Регламент (EС) 2017/625, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 7000 лв., а при повторно нарушение – от 7000 до 15 000 лв.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 154, който става § 159:
  § 159. Член 471 се изменя така:
  „Чл. 471. (1) Който възпрепятства ветеринарномедицински контролен орган при осъществяване на правомощията му или не осигури достъп в нарушение на чл. 15, параграф 1 на Регламент (EС) 2017/625, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 7000 лв., а при повторно нарушение – от 7000 до 15 000 лв.“


  § 155. Създават се чл. 471б–471д:
  „Чл. 471б (1) Който наруши изискване по чл. 11, параграф 1, както и по чл. 12, 13 или 14 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, без да се ползва от дерогация по чл. 16, чл. 17, чл. 18 и/или чл. 19 от Регламента, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 3500 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3500 до 5000 лв.
  Чл. 471в (1) Който наруши изискванията на чл. 21 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, без да се ползва от дерогация по чл. 19 от Регламента, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  Чл. 471г. Който не прилага изискванията за проследяване на странични животински продукти и продукти, получени от тях, предвидени в чл. 22 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
  Чл. 471д. Който не прилага и/или не поддържа процедури за самоконтрол в обекти за преработка или обезвреждане на странични животински продукти и продукти, получени от тях, предвидени в чл. 28 от Регламент /ЕО/ № 1069/2009, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 155, който става § 160:
  § 160. Създават се чл. 471б–471е:
  „Чл. 471б. (1) Който наруши изискване по чл. 12, 13 или 14 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, без да се ползва от дерогация по чл. 16, 17, 18 и/или 19 от Регламента, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 3500 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3500 до 5000 лв.
  Чл. 471в. (1) Който наруши изискванията на чл. 21 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, без да се ползва от дерогация по чл. 19 от Регламента, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  Чл. 471г. Който не прилага изискванията за проследяемост на странични животински продукти и продукти, получени от тях по чл. 22 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
  Чл. 471д. Който не прилага и/или не поддържа процедури за самоконтрол по чл. 28 от Регламент /ЕО/ № 1069/2009 в обекти за преработка или обезвреждане на странични животински продукти и продукти, получени от тях, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв.
  Чл. 471е. (1) За други нарушения на Регламент (EС) 2017/625, както и на актове по прилагането му, се налага глоба от 200 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 20 000 лв.“


  § 156. Създава се чл. 471е:
  „Чл. 471е. (1) За други нарушения на Регламент (EС) 2017/625, както и на актове по прилагането му се налага глоба от 200 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 20 000 лв.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 156 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 471е.


  § 157. В чл. 472 ал. 3 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 157, който става § 161.


  § 158. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) точки 37, 72, 82, 87, 101, 104 и 117 се отменят;
  б) точка 56 се изменя така:
  „56. „Независим оценител по Закона за независимите оценители” е оценител, вписан в Регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители, както и дружество на независим оценител по чл. 17 от Закона за независимите оценители. Независимите оценители изготвят оценителски доклади съгласно Българските стандарти за оценяване на основание на Закона за независимите оценители.”;
  в) създава се т. 104б:
  „104б. „Субстанция в състава на ВМП по чл. 326, т. 5, чиято употреба подлежи на ветеринарен контрол“ е всяка субстанция, за която е налице едно от следните условия:
  а) включена е в таблица 2 „Забранени субстанции” от приложението на Регламент (ЕС) № 37/2010;
  б) включена е в приложение № 2 „Списък II – Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ или в приложение № 3 „Списък III – Рискови вещества“ към Наредбата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.”;
  г) създават се т. 126, 127 и 128:
  „126. „Лично стопанство“ е животновъден обект по смисъла на т. 47 от Допълнителните разпоредби на Закона за животновъдството.
  127. „Биосигурност“ е комплекс от управленски и физически мерки, които намаляват риска от проникването, развитието и разпространението на болестите по животните.
  128. „Животни, представляващи епизоотиен риск“ са неидентифицирани животни, с неизяснен произход, отглеждани в нерегистриран обект.”

  2. Създава се § 1а:
  „§ 1а. За целите на този закон се прилагат и дефинициите, определени в Регламент (ЕС) № 2017/625, с изключение на чл. 3, т. 16, 17, 18, 21, 33, 36.“
  3. Създава се § 2а:
  „§ 2а. Този закон въвежда изискванията на чл. 36, параграф 2, чл. 37, параграф 1, чл. 40, параграф 3, чл. 41 и чл. 44, параграф 3 от Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември
  2010 година относно защитата на животните, използвани за научни цели
  (ОВ, L 276 от 20.10.2010 г.)“.

  Предложение на нар. пр. Андриан Райков и Георги Станков:
  В § 158, т. 1 да се направят следните изменения и допълнения:
  1. Да се създаде нова буква “а”:
  “а) създава се т. 6а:
  „6а. “Безстопанствено животно” е животно, което няма дом и не е под контрола или под прекия надзор на собственика или на друго лице, което е отговорно за него.”
  2. Досегашните букви “а” – “г” да станат съответно букви “б” – “д”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 158, който става § 162:
  § 162. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) създава се т. 6а:
  „6а. „Безстопанствено животно” е животно, което няма дом и не е под контрола или под прекия надзор на собственика или на друго лице, което е отговорно за него.”;
  б) създава се т. 7а:
  „7а. „Биосигурност“ е комплекс от управленски и физически мерки, които намаляват риска от проникването, развитието и разпространението на болести по животните.“;
  в) създава се нова т. 29:
  „29. „Епизоотичен риск“ е степен на опасност, която пряко или косвено може да доведе до възникване на заразна болест по животните.“;
  г) създава се т. 30а:
  „30а. „Епизоотично проучване“ е проверка за установяване на вероятните причини/източници за възникване/поява на заразни болести по животните и зоонози.“;
  д) създава се т. 35а:
  „35а. „Животни, представляващи епизоотичен риск“ са животни, които са неидентифицирани, с неизяснен произход или които са отглеждани в нерегистриран обект.”;
  е) точка 37 се отменя;
  ж) създават се т. 55а и 55б:
  „55а. „Лично стопанство“ е животновъден обект по смисъла на Закона за животновъдството.
  55б. „Населване“ е процес на въвеждане на животни за отглеждане в регистриран животновъден обект.“;
  з) точка 56 се изменя така:
  „56. „Независим оценител“ е оценител, вписан в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители, както и дружество на независим оценител по чл. 17 от Закона за независимите оценители. Независимите оценители изготвят оценителски доклади съгласно Българските стандарти за оценяване на основание на Закона за независимите оценители.”;
  и) точки 72, 82, 87, 101 и 104 се отменят;
  к) създава се т. 104б:
  „104б. „Субстанция в състава на ВМП по чл. 326, т. 5, чиято употреба подлежи на ветеринарен контрол“ е всяка субстанция, включена в:
  а) таблица 2 „Забранени субстанции” от приложението на Регламент (ЕС) № 37/2010 или
  б) приложение № 2 „Списък II – Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ или в приложение № 3 „Списък III – Рискови вещества“ към Наредбата по чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.”;
  л) точка 117 се отменя.
  2. Създава се § 1а:
  „§ 1а. За целите на този закон се прилагат и определенията по чл. 3 от Регламент (ЕС) № 2017/625, с изключение на т. 16, 17, 18, 21, 33 и 36.“
  3. Създава се § 2а:
  „§ 2а. Този закон въвежда изискванията на чл. 36, параграф 2, чл. 37, параграф 1, чл. 40, параграф 3, чл. 41 и 44, параграф 3 от Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (ОВ, L 276/33 от 20 октомври 2010 г.)“.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението:
  „Преходни и заключителни разпоредби“.


  § 159. В Закона за държавните резерви и военновременните запаси (обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; попр., бр. 37 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 19, 69 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 102 от 2006 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 57 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.), в чл. 2, ал. 1 след думата „имущество“ се поставя запетая и се добавя „дезинфектанти, средства за дератизация и дезинсекция, защитни облекла в случаи на ограничаване и ликвидиране на болести по животните и зоонози“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 159, който става § 163.


  Предложение на нар. пр. Андриан Райков и Георги Станков:
  Да се създаде нов § ….:
  „§ … В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр 65 от 2000 г., изм. бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г, бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 17 и 77 от 2018 г. и бр. 13 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 29, ал. 1, т. 3 се изменя така:
  „3. списък с достатъчен брой животновъди, участващи в развъдната програма, подписан от всички тях;“.
  2. В чл. 29а, ал. 4 думите „при спазване на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/1012“ се заменят с „като предоставя 7-дневен срок, в който може обосновано да се поиска преразглеждане“ и се създава изречение второ: „В случай на преразглеждане и потвърждаване на мотивите за отказ, комисията писмено уведомява заявителя и Европейската комисия.“
  3. В чл. 29б, ал. 2 се създава т. 3:
  „3. се установи изкуствено разделяне на стопанства, с цел доказване на достатъчен брой животновъди и животни, участващи в развъдната програма.“
  4. В чл. 53в, ал. 1 думите „по чл. 29, ал. 1, т.2“ се заменят с „по чл. 29, ал.1, т. 1“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар. пр. Андриан Райков и Георги Станков:
  Да се създаде нов § ….:
  § … В Закона за изменение и допълнение на Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г., доп. бр. 51 от 2007 г.), § 54, ал. 1 думите „поддържане на автохтонните“ се заменят с „поддържане на автохтонни“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 164:
  § 164. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г., изм. бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г, бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 17 и 77 от 2018 г. и бр. 13 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 29, ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. списък с достатъчен брой животновъди, участващи в развъдната програма, подписан от всички тях;“.
  2. В чл. 29а, ал. 4 думите „при спазване на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/1012“ се заменят с „като предоставя 7-дневен срок, в който може обосновано да се поиска преразглеждане“ и се създава изречение второ: „В случай на преразглеждане и потвърждаване на мотивите за отказ, комисията писмено уведомява заявителя и Европейската комисия.“
  3. В чл. 29б, ал. 2 се създава т. 3:
  „3. се установи изкуствено разделяне на стопанства, с цел доказване на достатъчен брой животновъди и животни, участващи в развъдната програма.“
  4. В чл. 53в, ал. 1 думите „т. 2“ се заменят с „т. 1“.
  5. В § 54, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г., доп. бр. 51 от 2007 г.), думата „автохтонните“ се заменя с „автохтонни“.


  § 160. В едногодишен срок от влизането в сила на този закон всички лични стопанства за отглеждане на селскостопански животни в страната се регистрират в съответствие с изискванията на чл. 137, ал. 11.

  Предложение на нар. пр. Андриан Райков и Георги Станков:
  § 160 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 160 да бъде отхвърлен.


  § 161. Договорите, сключени по чл. 137а и 137б се прекратяват от датата на влизането в сила на този закон.

  Предложение на нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В Заключителни разпоредби § 161 – отпада.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на нар. пр. Андриан Райков и Георги Станков:
  § 161 да се измени така:
  „§ 161. Договорите, сключени до датата на влизането в сила на този закон по реда на чл. 137а и 137б се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в срок до три месеца от датата на влизането му в сила.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 161, който става § 165:
  § 165. Договорите, сключени до датата на влизането в сила на този закон по реда на чл. 137а и 137б се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в срок до три месеца от датата на влизането му в сила.  Предложение на нар. пр. Андриан Райков и Георги Станков:
  Да се създаде нов §…:
  „§… В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г., изм. бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 17 и 106 от 2018 г. и бр. 98 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 55б, ал. 5 навсякъде думите „14-дневен срок“ се заменят с „30- дневен срок“.
  2. В чл. 72а:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) На лице, което изкупува сурово мляко с цел преработка или препродажба от производител без регистрация като първи изкупвач, освен в случаите по чл. 55б, ал. 2, се налага глоба или имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв.“.
  б) създава се нова ал. 2:
  „(2) На регистриран първи изкупвач, който изкупува сурово мляко без договор, регистриран по реда и в срока по чл. 55б, ал. 5, се налага глоба или имуществена санкция от 1000 до 4000 лв.“
  в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 166:
  § 166. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г., изм. бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 17 и 106 от 2018 г. и бр. 98 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 55б, ал. 5 навсякъде думите „14-дневен срок“ се заменят с „30-дневен срок“.
  2. В чл. 72а:
  а) в ал. 1 думите „и/или без договор, регистриран по реда и в срока по чл. 55б, ал. 5“ се заличават.
  б) създава се нова ал. 2:
  „(2) На регистриран първи изкупвач, който изкупува сурово мляко без договор, регистриран по реда и в срока по чл. 55б, ал. 5, се налага глоба или имуществена санкция от 1000 до 4000 лв.“
  в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.“  § 162. Законът влиза в сила от деня на обнародването му
  в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 162, който става § 167.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:
  МАРИЯ БЕЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума