Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
01/08/2019 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност № 954-01-44, внесен от нар. пр. Десислава Атанасова и група народни представители на 20 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 3 юли 2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  РАБОТЕН ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност № 954-01-44, внесен от нар. пр. Десислава Атанасова и група народни представители на 20 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 3 юли 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност

  (Обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., изм. бр. 17 и 98 от 2018 г. и бр. 24 от 2019 г.)

  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов:
  Създава се нов §1:
  §1. В чл. 39, ал. 2, т. 14 след думите „БАБХ“ се добавят „в срок до три дни“.

  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов:
  Създава се нов §2:
  §2. В чл. 51, ал. 3 се създава т. 3:
  „3. органите на местната власт.“

  Предложение от нар. пр. Десислава Атанасова:
  В чл.51,
  a)В ал.1 се добавят думите “ и чл.137д“
  b)В ал.3 се създава т.3
  „т.3 органите на държавната и местната власт“

  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов:
  Създава се нов §3.
  §3. В чл. 133, ал 2:
  1. се създава нова точка 4:
  „4. определят и ясно обозначават районите в населените места, в които е разрешено или изрично забранено свободното разхождане на домашни любимци;“.
  2. досегашната т.4 става т. 5 и съответно до края се преномерират:

  Предложение от нар. пр. Десислава Атанасова:
  В чл.133, ал.2 се създава т.10
  т.10 „определят и обозначават територии в населените места в които се забранява и разрешава свободното разхождане на животни – компаньони“

  Предложение от нар. пр. Десислава Атанасова:
  Създава се чл.137г
  “Чл.137г Развъдчици, които са членове на киноложки или фелиноложки клубове или на други български или международни киноложки или фелиноложки федерации и извършват развъдна дейност подават документи за регистрация, удостоверяващи:
  1.че са преминали курс по защита и хуманно отношение към животните, освен ако не са ветеринарни лекари
  2.че са регистрирани за селекция в съответната киноложка или фелиноложка организация по порода
  3.че са сключили договор за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните с ветеринарен лекар
  4.че са заплатили, определената с тарифата по чл.14, ал.2 такса.

  Предложение от нар. пр. Десислава Атанасова:
  Създава се чл.137д
  Чл.137д „Изискванията към обектите на лицата по чл.137г се определят с наредба на Министъра земеделието, храните и горите.

  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов:
  Създава се нов §4.
  §4. В чл. 151:
  1. са създават нови точки 3, 4 и 5:
  „3. продажбата, размяната или преотстъпване на собствеността с цял извличане на финансова или друга облага на животни-компаньони в зоомагазини;
  4. продажбата, размяната или преотстъпване на собствеността с цел извличане на финансова облага на животни в интернет сайтове;
  5. продажбата на животни-компаньони от лица или в обекти, които нямат регистрация по чл. 176 и не са вписани в регистрите по чл. 7, ал. 3, т. 1 и т. 2;“
  2. Досегашната т. 3 става т.6 и до края се преномерират.

  Предложение от нар. пр. Десислава Атанасова:
  Наименованието на Раздел VI се изменя така:
  „Животни компаньони. Кучета за служебни, ловни и други цели.

  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов:
  Създава се нов §5:
  §5. В чл. 172 се правят следните допълнения:
  1. в т. 3, в края се добавят думите „ или да се регистрират по реда на чл. 176, ал. 3 “
  2. в т. 4 след думите „размножаване“ се добавят „се регистрират по реда на чл. 176 и “

  Предложение от нар. пр. Десислава Атанасова:
  Чл.172 се изменя така:
  „Чл. 172.Собствениците на животни компаньони са длъжни:“
  В Чл. 172 , т.3 се изменя така:
  т.3„ да вземат мерки за предотвратяване на размножаването на животните или да се регистрират по реда на чл.137г.“

  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов:
  Създава §6:
  §6. В чл. 173 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 придобива следната редакция:
  „1.да съдействат на общинските или ветеринарномедицинските контролни органи при извършане на проверка на кучето с четящо устройство за установяване наличието или отсъствието на чип, след което и за регистрацията му ;“
  2. В края на т. 3 се добавят думите „ , която се поставя само на идентифицирани с микрочип кучета и с въведени данни в Интегрираната информационна система на БАБХ.“

  Предложение от нар. пр. Десислава Атанасова:
  Чл.173 се изменя така:
  Чл. 173. Собствениците на животни компаньони са длъжни:
  1.при извеждането им да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт или негово копие и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;
  2. да съдействат на общинските и ветеринарномедицинските контролни органи, при извършване на проверка с четящо устройство за наличие или липса на микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784
  3. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен лекар;
  4. ежегодно да представят за ваксинация срещу бяс животните, които подлежат на такава.
  5.да ги отглеждат при спазване на изискванията при разпоредбите на Закона за защита на животните.

  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов:
  Създава §7:
  §7. Чл. 174 се изменя така:
  „Чл. 174. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар за идентификация чрез имплантиране на микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784, за издаване на ветеринарномедицински паспорт по образец в изпълнение на Регламент (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 г., ккато и с за обезпаразитяване и регистрация чрез въвеждане на данните в Интегрираната информационна система на БАБХ.
  (2) В 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът го представя на ветеринарен лекар за упражняване на ветеринарномедицинска профилактика и пререгистрация в Интегрираната информационна система на БАБХ чрез въвеждането на новите данни за собственост след предоставяне на съответния документ за придобиване или собственост.
  (3) Ветеринарният лекар поставя задължителната ваксина срещу бяс само на кучета, които са идентифицирани с микрочип, и данните им са въведени в Интегрираната информационна система на БАБХ.
  (4) Чрез въвеждане информацията по ал. 1 и ал. 2 в Интегрираната информационна система на БАБХ от ветеринарният лекар, данните автоматично регистрират новия собственик към съответната общинска администрация за заплащане на таксата по чл. 175, ал. 1.
  (5) Собствениците, които отглеждат котки и/ или порчета, изпълняват разпоредбите по ал. 1 и ал. 2.“

  Предложение от нар. пр. Десислава Атанасова:
  Чл.174 се изменя както следва:
  Чл.174 (1) „Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика за:
  1. поставяне на микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784
  2. издаване на паспорт по образец,
  3. обезпаразитяване.
  4. ваксинации
  (2) В 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира или пререгистрира кучето при ветеринарен лекар.
  (3) След извършване на действията по ал.1 ветеринарният лекар въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ, в срока по чл.132, ал.2
  (4) Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинският паспорт и на манипулацията за поставяне на микрочипа.

  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов:
  Създава §8:
  §8. В чл. 175, ал. 2, т. 6 се отменя.

  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов:
  Създава §9:
  §9. В чл. 176 се създава ал.3:
  „(3) Право на развъдна дейност на животни-компаньони имат само лицата, регистрирани като развъдчици, вписани са в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 2 по този закон и заплатили съответната такса. За завършена процедура по регистрация трябва да получат сертификат, че отговарят на стандартите на БРФК, гарантиращ им правото да развъждат до едно поколение годишно, подлежащо преди продажба на задължителна регистрация по чл. 174 с имената на развъдчика като първи собственик.“

  Предложение от нар. пр. Десислава Атанасова:
  1. В чл.176, ал.1 думите „домашни любимци“ се заменят с думите „ животни компаньони“
  2. В чл.176, в ал.1 след думите „ по реда на 137“ се добавя „или чл.137д“

  § 1. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 3 се изменя така:
  „3. свободното пускане, както и извеждането без повод на кучета с тегло над пет килограма;“;
  б) създава се нова т. 4:
  „4. извеждането на агресивни кучета без повод и намордник;“;
  в) досегашната т. 4 става т. 5.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Забраната по ал. 2, т. 3 не се отнася за кучета:
  1. които се пускат свободно в обособените и обозначени за това места в урбанизираните територии;
  2. по чл. 175, ал. 2, т. 1, 2 и 4;
  3. по чл. 175, ал. 2, т. 6 - извън урбанизираните територии;
  4. използвани по време на лов;
  5. подложени на обучение при условията и по реда на наредбите по чл. 9 и чл. 19 от Закона за защита на животните;
  6. участващи в състезания.“

  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов:
  Параграф 1 става §10 и:
  1. в него се създава нова т.2:
  2. В ал. 2 след „изключени“ се добавят „ , когато извършването им е необходимо по ветеринарномедицинско предписание, или се налага, за да се запазят животът, здравето и доброто състояние на животното.“, а думите „по преценка на ветеринарен лекар“ се отменят.
  2. т. 2 става т. 3.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 1 т. 1 се изменя така:
  „1. В ал. 1, т. 3 в началото се поставят думите „свободното пускане, както и“.

  Предложение от нар. пр. Десислава Атанасова:
  В параграф 1, в чл.177, в т.1 думите „с тегло над 5 кг“ се заличават

  Предложение от нар. пр. Десислава Атанасова:
  1. В чл.177, в т.1 и т.2 думите „домашни любимци“ се заменят с думите „животни компаньони“
  2. създава т.6
  т.6 „покупко-продажбата на животни – компаньони от лица и в обекти, които нямат регистрация по чл.137г и чл.137д, не са вписани в регистрите по чл.7, ал.3, т.1 и т.2 и са без документ за собственост.

  § 2. В чл. 178 думите „т. 3 и 4“ се заменят с „т. 3, 4 и 5“

  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов:
  Параграф 2 става §11 и в него се правят следните изменения и допълнения:
  §11. В чл. 178 думите „т. 3 и 4“ се заменят с „ т. 3,4 и 5, посредством извършване на ежегодно определен брой проверки, утвърдени в съответния годишен план.“

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 2 – отпада.

  Предложение от нар. пр. Десислава Атанасова:
  В чл.178 в края на изречението се поставя запетая и се добавя следният текст:
  “чрез извършване на брой проверки, съгласно утвърден годишен план, както и след подаден сигнал от граждани и /или при наличие на обосновано предположение за извършено нарушение.“

  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов:
  Създава се §12:
  §12. В чл. 413, ал 1 думите „400 до 2 000“ се заменят с „1 000 до 4 000“, а думите „1 000 до 4 000“„3 000 до 5 000“.

  Предложение от нар. пр. Десислава Атанасова:
  В чл.413, в ал.1 числото “400” се заменя с „500“, а “2000” с „2500“,

  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов:
  Създава се §13:
  §13. В чл. 422 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 числата „200“, „500“, „500“ и „1 000“ се заменят съответно с „2 000“, „3 000“, „3 000“ и „5 000“.
  2. В ал. 4 думите „ал. 1“ се заменят с „чл. 151, т. 1-8 и т. 10-15“

  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов:
  Създава се §14:
  §14. Създава се чл. 422а:
  „Чл. 422а. При отнемане на животно в полза на държавата, същото безвъзмездно да се предостави за постоянно настаняване в:
  1. зоологическа градина с лиценз, издаден по чл. 62 от ЗБР;
  2. център за диви животни, регистриран по чл. 62б от ЗБР;
  3. организация с нестопанска цел, регистрирана в обществена полза по реда на ЗЮЛНЦ, с предмет на дейност защита на животните, спасяване на бедстващи животни или опазване на животински видове.“

  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов:
  Създава се §15:
  §15. В чл. 426б думите „чл. 174, ал. 4“ се заменят с „чл. 174, ал. 1 и 2“
  Предложение от нар. пр. Десислава Атанасова:
  В чл.426б числото “200” се заменя с „300“, а “500” с „600“
  В чл.426б след думите „лева“, се добавя запетая и следният текст: „по т.3, се наказва с глоба в размер на 300 лева, а при повторно нарушение -500лв.“

  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов:
  Създава се §16:
  §16. Създава се чл. 426б:
  „Чл. 426в. Който извършва продажба на животни без да е регистриран по чл. 176, се наказва с глоба от 500 лв. до 1500 лв, а при повторно нарушение – от 2000 лв. до 4000 лв.“

  § 3. Член 428 се изменя така:
  „Чл. 428. Който наруши забрана по чл.177, ал. 1, т. 3, 4 или 5 се наказва с глоба в размер на:
  1. 300 лв. - по т. 3;
  2. 1000 лв. – по т. 4;
  3. 500 лв. - по т. 5.“

  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов:
  Параграф 3 става § 17.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 3 се изменя така:
  „§ 3. В чл. 428 числото „100“ се заменя с „500“.

  Предложение от нар. пр. Десислава Атанасова:
  В чл.428 се създава т.4 със следното съдържание:
  „т.4. 300лв – по т.6, а при повторно нарушение 500лв.“

  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов:
  Създава се §18:
  §18. В чл. 472, ал. 1 и 4 числото „429“ се заличава.

  Предложение от нар. пр. Десислава Атанасова:
  В Допълнителни разпоредби се създават т.91а и т.91б
  „т.91а Развъдник е всяко място в което с цел селекция, запазване и подобряване на породите, при спазване на изискванията на ЗЗЖ се отглеждат и/или продават некастрирани женски животни - компаньони, даващи поколения.“
  „ т.91б Развъдчик е физическо или юридическо лице, осъществяващо развъдна дейност, с цел селекция, запазване и подобряване на породите, чрез отглеждане и /или продажба на некастрирани женски животни- компаньони, даващи поколения“

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 4. В Закона за защита на животните (Обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г., изм., бр. 80 от 2009 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 34 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) в чл. 35, ал. 1 се създава изречение второ: „Животните с тегло над пет килограма трябва да бъдат извеждани на повод, а агресивните - и с поставен намордник.“.

  Предложение от нар. пр. Лъчезар Иванов и група народни представители:
  В § 4, относно Закона за защита на животните:
  В чл. 27 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Забраната по ал. 1 не се отнася за видовете от разред Китоподобни (Cetacea), семейство делфини (Delphinidae) - Афала (Tursiops truncatus), и Обикновен делфин (Delphinus delphis), както и разред Хищници (Carnivora), семейство Ушати тюлени (Otaridae) – Патагонски морски лъв (Otaria flavescens) и Калифорнийски морски лъв (Zalophus californiaus), отглеждани и използвани за представления пред и плуване с посетители в делфинариуми (Dolphinariums) и тюленариуми (Sealariums), при условие че екземплярите са маркирани, най-малко трето поколение, отгледано на затворено, не се отглеждат поединично и за тях е издадено разрешително от министъра на околната среда и водите по Закона за биологичното разнообразие.“

  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов:
  Създава се §19:
  §19. В Закона за защита на животните ( Обн., ДВ, бр. 13 от 2008г., изм. бр. 80 от 2009г., бр. 8 и 92 от 2011г., бр. 53 от 2014.г., бр. 34 от 2016г., бр. 58 от 2017г. и бр. 17 от 2018г.)
  1. В чл. 12 думите „осигуряват условия за отглеждането им съгласно чл. 149, ал. 1 и чл. 150“ се заменят с „-компаньони ги отглеждат при спазване изискванията за защита и хуманно отношение към животните по този закон и по“

  2. Чл. 33 придобива следната редакция:
  „Чл. 33. Всеки, който отглежда или се грижи за животно компаньон, е длъжен да:
  1. потърси необходимата информация и съвети от специалисти относно особеностите при отглеждането и необходимите условия, които трябва да осигури на животното компаньон, съобразно неговия вид, порода, възраст и физиологично състояние;
  2. осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди според вида и породата му, а именно:
  а) пространство за настаняване и оборудване на това пространство, което отговаря на физиологическите и поведенческите особености на животното компаньон;
  б) необходимите количества подходяща храна и вода, които да го поддържат в добро здравословно състояние;
  в) необходимото пространство и движение;
  г) да отглежда животното компаньон при условия и по начин, които не формират агресивно поведение;
  3. да осигурява ветеринарномедицинско обслужване:
  а) при необходимост поради нарушено здравословно състояние и нараняване;
  б) за целите на профилактиката от опасни за хората и животните заболявания - ваксинация и обезпаразитяване;
  4. да не допуска в непосредствена близост животни , притежаващи естествена или придобита нетърпимост едно към друго.“

  3. Чл. 34, ал. 3 и 4 придобиват следната редакция:
  „(3) При отглеждане на кучета на открито задължително се осигурява колиба, която се оразмерява така, че кучето да може да се движи изправено вътре в нея без затруднения и да ляга в цялата си дължина. Ако движението на кучето е ограничено от клетка или ограден вътрешен двор, ограденото пространство е не по-малко от:
  1. за кучета с височина до 50 сm - 6 m2;
  2. за кучета с височина над 50 сm - 9 m2.
  (4) Когато кучето се отглежда предимно вързано, се осигурява:
  1. връзване с верига или въже с дължина най-малко 5 m, което дава възможност за свободно движение;
  2. връзване, което не създава опасност от нараняване на кучето и максимално е предотвратена опасността от заплитане;
  3. въжето или веригата трябва да е поставено/а така, че да не задушава кучето и да му позволява да се храни, да пие вода и да се подслонява;
  4. ежедневна разходка.“

  4. Параграф 4 става т. 4, буква „а“, създават се букви „б“, „в“ и „г“:
  б) в ал. 4 думите „пазачи на стада, ловни“ се заличават.
  в) в ал. 5 думите „в общината такса“ се заменят с „съответната такса - регистрация“
  г) в края на ал. 6 се добавя „регистрирани по чл. 176 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и са вписани в регистъра по чл.7, ал. 3, т.1 или т. 2 от същия.“

  5. Създава се чл. 35а:
  „Чл. 35а. Всеки, който отглежда или се грижи за животно компаньон, носи отговорност за вредите, причинени от личната си неспособност да взема навременни и достатъчни мерки по чл. 35.“

  6. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 думата „стерилизация“ се заменя с „кастрация“ и в края се добавят „ след регистрирани по чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“ .
  б) в ал. 2 „такса по чл. 35, ал. 5 и “ се заличават.

  7. В чл. 37, ал. 4 думите „съответната областна дирекция по безопасност на храните.“ се заменят с „лекуващия ветеринарен лекар, предоставяйки му съответния доказателствен документ.“

  8. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 числата „500“ и „1 000“ се заменят съответно с
  „2 000“ и „3 000“
  б) в ал. 2 думите „ т. 2 се прилага разпоредбата на чл. 422 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, а в случаите по чл. 7, ал. 2, т. 19 и 20 - разпоредбата на чл. 427 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.“ се заменят с „животното се отнеме в полза на държавата.“
  в) в ал. 6 числата „1 000“ и „2 000“ се заменят съответно с „3 000“ и „5 000“

  9. Създава се нов чл. 65:
  „Чл. 65. Който наруши изискванията по чл. 35, ал. 5 и по чл. 36, се наказва с глоба от 500 лв. до 1 500 лв, а при повторно нарушение – от 2 000 лв. до 4 000 лв.“.

  10. Създава се чл. 65а:
  „Чл. 65а. Който не изпълни задължения по чл. 37 ал. 1 и ал. 4, се наказва с глоба в размер 200 лв., а при повторно нарушение – 500 лв.“

  11. Досегашния чл. 65 става чл. 65б.

  12. В чл. 69 думите „ от 1 000 до 2 000“ се заменят с „от 2 000 до 4 500“

  13. В чл. 76, ал. 5, т. 1 след думите „спасителни центрове“ се допълват „за диви животни и центрове за диви животни“


  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В Преходни и заключителни разпоредби, § 4 се изменя така:
  „§ 4. „В Закона за защита на животните (обн. ДВ. бр. 13 от 2008 г., изм. ДВ. бр. 8 и 92 от 2011 г., изм. ДВ. бр. 53 от 2014 г., … изм. ДВ. бр. 17 от 2018 г.) се създава чл. 62а:
  „чл. 62а. Собственик на животно, който наруши чл. 11, ал. 2 се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.“.“.

  Предложение от нар. пр. Десислава Атанасова:
  Параграф 4 се заличава

  Предложение от нар. пр. Десислава Атанасова:
  В Закона за Защита на животните:
  I. В чл.7, ал.2, в т.10 се добавя следният текст: „ и или разселването им от територията на една община или населено място на територията на друга община или населено място.
  II. В Чл. 11 се създава нова ал.3
  (3)Всяко обявление за намиране на нов собственик, дарение или продажба при спазване на изискванията на ЗВМ на животно – компаньон съдържа:
  1.данни за собственика, а когато е неизвестен данни за лицето, което го предлага – трите имена за физическо лице и наименование и ЕИК, когато е юридическо лице.
  2.номер на регистрацията на животното по чл.174 от ЗВД или номер на животното-майка от което произхожда
  3.регистрационен номер на животновъдният обект от който произхожда.
  III.Чл.12 се изменя така:
  „Чл. 12. Собствениците на животни-компаньони ги отглеждат при спазване изискванията за защита и хуманно отношение към животните по този закон и по Закона за ветеринарномедицинската дейност.“
  IV. В чл.31, ал.1, т.3 се заличава
  V. Чл. 33 се изменя както следва:
  „Чл. 33. Всеки, който отглежда или се грижи за животно компаньон, е длъжен:
  1. да потърси необходимата информация и съвети от специалисти относно особеностите при отглеждането и необходимите условия, които трябва да осигури на животното компаньон, съобразно неговия вид, порода, възраст и физиологично състояние;
  2. да осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди според вида и породата му, а именно:
  а) пространство за настаняване и оборудване на това пространство, което отговаря на физиологическите и поведенческите особености на животното компаньон;
  б) необходимите количества подходяща храна и вода, които да го поддържат в добро здравословно състояние;
  в) необходимото пространство и движение;
  г) да отглежда животното компаньон при условия и по начин, които не формират агресивно поведение;
  3. да осигурява ветеринарномедицинско обслужване:
  а) при необходимост поради нарушено здравословно състояние и нараняване;
  б) за целите на профилактиката от опасни за хората и животните заболявания - ваксинация и обезпаразитяване;
  4. да не го допуска в непосредствена близост до животни, притежават естествена или придобита нетърпимост едно към друго.“
  VI. чл.35, се изменя така:
  „Чл. 35. (1) Всеки, който отглежда или се грижи за животно компаньон, е длъжен да осъществява постоянен и непосредствен контрол над него и да взема мерки да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места;
  (2) Собственикът е длъжен да предотврати всяка проява на агресия на кучето, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни,
  (3) Собствениците на кучета са длъжни да не нарушават спокойствието и хигиенните условия, в случай, че ги отглеждат в етажна собственост, както и да не допускат контакт на болно или опасно животно-компаньон с други животни и хора;
  (4) Изключение по ал. 1 се допуска за кучета - пазачи на стада, ловни, следотърсачи, планински спасители и водачи на лица с увреждания, по ред, определен от Българската агенция по безопасност на храните.
  VII. В чл.35, ал.5 и ал.6 се заличават.
  VIII. В чл.37, ал.4 и ал.5 се изменят така:
  „ (4) В 7-дневен срок от промяната на адреса, на собствеността или при смърт на кучето, собственикът уведомява ветеринарен лекар, предоставяйки му съответния доказателствен документ.“
  (5) След извършване на действията по ал.4, ветеринарният лекар въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ, в срока по чл.132, ал.2 от ЗВД.
  IX. В §1 от Допълнителни разпоредби се създава т.21
  „т.21 Безстопанствено куче е всяко куче, което се намира извън мястото на отглеждане без надзор от собственик или от придружител и не може да бъде установен неговия собственик, с изключение на ловните кучета, служебните в организациите на бюджетна издръжка, кучета, из с цел развъждане, се регистрира съгласно изискванията на ЗВД.

  § 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Предложение от нар. пр. Александър Сабанов:
  Параграф 5 става §20.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: МАРИЯ БЕЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума