Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
26/06/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност № 954-01-44, внесен от н.п. Десислава Атанасова и гр.н.п. на 20 юни 2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност № 954-01-44, внесен от н.п. Десислава Атанасова и гр.н.п. на 20 юни 2019 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 26 юни 2019 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите – доц. д-р Янко Иванов – заместник- министър и Деница Динчева – началник отдел в дирекция „Животновъдство“. От Българската агенция по безопасност на храните – д-р Дамян Илиев – изпълнителен директор. Присъстваха и представители на неправителствени организации.
  Законопроектът беше представен от н.п. Десислава Атанасова, която отбеляза, че промените са свързани със зачестилите инциденти, при които хора са били нападнати от пуснати на свобода кучета.
  Със законопроекта се въвежда забрана за свободното пускане на кучета. Забраната за тяхното извеждане без повод ще важи за кучета с тегло над пет килограма. По отношение на агресивните кучета остава забраната за извеждане без повод и намордник. Въвеждат се диференцирани и завишени глоби за нарушения на тези забрани.
  Изключение от забраната за свободното пускане, както и за извеждане без повод на кучета с тегло над пет килограма, е предвидено за кучета, които се пускат свободно в обособените и обозначени за това места в урбанизираните територии; за кучета на лица с увреждания; за служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка и такива, използвани от Българския червен кръст; за кучета, придружаващи или охраняващи селскостопански животни извън урбанизираните територии; за кучета, използвани по време на лов, участващи в състезания или подложени на обучение.
  С преходните и заключителните разпоредби се прави съответната промяна в Закона за защита на животните.
  Министерството на земеделието, храните и горите съгласува без бележки законопроекта.
  По законопроекта са постъпили становища от Фондация „Четири лапи“, от Регионален природозащитен център „На Ти с Природата“ и от Национална координационна мрежа „Справедливост за животните“. Постъпили са също становища от Националното сдружение на общините в Република България и от Общинското предприятие „Екоравновесие“, в които се предлагат законодателни промени, които биха допринесли за по- ефективен контрол.
  В последвалата дискусия участие взеха народните представители от парламентарните групи на БСП за България, на Обединени патриоти и на Движението за права и свободи, както и представителите на неправителствените организации.
  Основните акценти могат да бъдат обобщени така:
  Всички изказали се бяха единодушни, че зачестилите инциденти с нападения от домашни кучета върху хора е комплексен проблем, свързан с множество фактори като безотговорно придобиване, безконтролно развъждане, умишлено създаване на агресивно поведение от страна на собствениците, липса на грижи и безотговорност на стопаните по отношение на поведението на домашните им любимци и на задълженията, вменени им от нормативната уредба.
  Беше отбелязано, че тези фактори и в момента са обект на регулация и представляват нарушения според разпоредбите на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наказателния кодекс. В Закона за защита на животните и в Закона за ветеринарномедицинската дейност има действащи забрани, включително забрана за „извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник". Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, кметовете на общини, райони и кметства организират контрола по изпълнение на изискванията към собствениците при отглеждането на домашни любимци, като нарушенията, свързани с неупражняване на контрол спрямо домашни животни, се установяват с актове, съставени от инспекторите от общините и районите. Наказателните постановления се издават от съответните кметове, а събраните санкции постъпват в общинските бюджети. Съгласно чл. 325в, ал. 1 от Наказателния кодекс, който не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор, в резултат на което то причини средна или тежка телесна повреда на човек, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация и глоба до 5 хил. лв. Въпреки това, липсата на контрол и адекватно изпълнение от страна на контролните органи в лицето на органите на местната власт прави действащите забрани неефективни.
  Конкретните законодателни мерки, които бяха предложени за осигуряване както на защитата и хуманното отношение към животните, така и на здравето и безопасността на хората, са: засилен контрол върху спазване на изискването за задължителна идентификация с микрочип и ваксинация; облекчаване на процедурата по регистрация на домашни кучета, вкл. евентуални стимули за добросъвестните собственици; задължителна кастрация за кучетата, които не се използват за разплод и не са регистрирани за развъдна дейност; завишена такса за тези, които не желаят да кастрират домашните си любимци; санкции за изоставяне на домашен любимец; задължителната идентификация и регистрация за лицата, практикуващи развъдна дейност; регулация на онлайн търговията с кучета; по-високи санкции за нерегламентирана търговия и развъждане; обвързване на ваксината срещу бяс с предварителна идентификация; единна методика за определяне агресивността при кучетата; засилване на контрола върху кучета, които се използват като пазачи; обучение на собствениците, особено на големи кучета, за поведенческите им особености и рисковете, които носи тяхното притежание; увеличаване на размера на санкциите за свободно пускане на животни без прекия надзор на собственика; ограничения в районите на детски градини, училища и паркове; засилен контрол от страна на органите на местната власт и задължителен брой проверки за спазване на съществуващите регулации.
  Беше отбелязано, че увеличаването на размера на глобите е задължително, но не би било достатъчно, без да бъдат предприети мерки за засилване на контрола от страна на институциите върху развъдчици, търговци и собственици на кучета. В тази връзка, следва да се предвиди и административна отговорност за длъжностни лица, които не изпълняват вменените им по закон задължения и функции.
  Беше подчертано, че следва да бъде обезпечен и съответния финансов ресурс за осъществяването както на тези превантивни мерки, така и за образователни кампании сред собствениците на кучета.
  От името на вносителите н.п. Десислава Атанасова изрази готовност между първо и второ гласуване на законопроекта да бъдат обсъдени всички постъпили становища и предложения както от народни представители и компетентните институции, така и от неправителствените организации.
  От Министерството на земеделието, храните и горите заявиха, че всички текстове, по които се постигне консенсус, ще бъдат включени в подготвяния нов Закон за ветеринарномедицинската дейност.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 21 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност № 954-01-44, внесен от н.п. Десислава Атанасова и гр.н.п. на 20 юни 2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  МАРИЯ БЕЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума