Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи, съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
ПРОТОКОЛ
№ 1

На 22 януари 2020 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния


ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на министъра на вътрешните работи, съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Пламен Нунев.* * *


ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Добър ден, колеги!
Добър ден и на нашите гости от Министерството на вътрешните работи!
Днес е първото заседание на нашата Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Искам да пожелая на всички да сте много здрави, да имаме късмет, да бъдем все така работоспособни и консенсусни! Винаги да бъдем пример за другите комисии!
Предлагам на вниманието Ви дневния ред за днешното заседание:

ДНЕВЕН РЕД

1. Изслушване на министъра на вътрешните работи, съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Разни.

Колеги, предлагам като точка втора да включим в дневния ред за днешното заседание допълнителна точка: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 002-01-6, внесен от Министерския съвет на 20 януари 2020 г., разпределен на Комисията ни от председателя на Народното събрание в качеството ни на участваща комисия.
Разглеждането е наложително във връзка с регламентацията на нови правила и запълване на празноти в действащата уредба, свързани с превенцията и борбата с екзотични болести по животните, застрашаващи икономиката и сигурността на страната ни.
Като точка трета остава – Разни.
Имате ли други предложения, колеги? Няма.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
Гласували: за – 20, против и въздържали се – няма.
Дневният ред е приет.

Точка първа:
ИЗСЛУШВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
По тази точка наши гости са: Младен Маринов – министър на вътрешните работи, Михаил Златанов – началник на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи, главен комисар Ивайло Иванов – главен секретар на Министерството; главен комисар Христо Терзийски – директор на Главна дирекция „Национална полиция“, главен комисар Ивайло Спиридонов – директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, главен комисар Николай Николов – директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и главен комисар Светлан Кичиков – директор на Главна дирекция „Гранична полиция“.
Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание ни е дал реда, по който протича изслушването.
Започваме с народни представители от групата на ГЕРБ.
Господин Министър, аз имам към Вас въпрос.
Предвид усложнената обстановка в Близкия изток, каква е моментната ситуация по границата, касаеща миграционния процес, миграционния натиск? Има ли такъв към момента?
Каква е обстановката по граничните контролно-пропускателни пунктове, свързана с пътнико-потока, транспортния поток? Има ли напрежение към настоящия момент? Благодаря.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Тъй като е първо заседание след Новата година, нека да пожелая и аз една успешна година в работата на Комисията, на парламента и на институциите, които ние представляваме!
По отношение на миграционния натиск, можем да определим ситуацията като нормална. Отчитаме нисък миграционен натиск по границите със съседна Турция и Гърция.
Това, което прави впечатление, е, че при последните няколко случая, които бяха регистрирани, определяме, че става въпрос за сирийски граждани, но няма някаква ескалация, някакво повишаване на натиска, така че от гледна точка на миграционния натиск, отчитайки и зимния период, можем да кажем, че той е нисък.
Естествено, ние продължаваме с усилени дежурства по границата. С внимание следим обстановката в съседна Гърция, тъй като там ситуацията не се подобрява, напротив, усложнява се. Все по-голям става потокът на незаконно преминалите от съседна Турция към островите на Гърция. Това ни тревожи, тъй като ние имаме зелена граница с тях, нямаме преградно съоръжение и там използваме преди всичко физическа охрана, както и технически средства, с които разполага Гранична полиция.
По отношение на контролно-пропускателните пунктове, знаете, че от известно време (ние го определяме като причина) икономическата обстановка в Турция и ниските цени предполагат по-засилена търговия, което увеличава многократно транспорта от Турция към Западна Европа и обратно. Следствие на това се претоварва граничния пункт, основно Капитан Андреево, и се образуват опашки, но ние използваме максималния капацитет на пункта.
Бяха направени няколко срещи с турските власти по отношение на разширяване възможностите на пункта, но това е мярка, която ще се приложи в бъдеще, ако се стигне до взаимно съгласие от двете страни.
Имахме известно затруднение в почивните дни с обработка на автомобилите на сръбската граница. Това беше по причина на сръбските служители, тъй като бавно обработваха автомобилите, но нещата се успокоиха и вече са в нормален ритъм.
По отношение на другите контролно-пропускателни пунктове обстановката можем да определим като нормална за тази част от годината. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Да използвам възможността и аз също да пожелая на всички една успешна година с по-малко престъпления, с по-голяма разкриваемост, поне доколкото това е целта и задачата на Министерството на вътрешните работи!
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаеми гости! Моят въпрос ще бъде по тематиката, която към момента е на дневен ред, както на Народното събрание, така и на обществото, а именно проблемите във водния сектор, отпадъците, лошия въздух.
Ако можете да ни отговорите, разбира се, доколкото е възможно, как протичат тези проверки, които бяха разпоредени от министър-председателя във ВиК дружествата, по отношение на незаконния внос на отпадъци. Има ли, установява ли се някъде влошаване качеството на въздуха, поради нерегламентирани действия и така нататък? Общо-взето, какъв е резултатът от тези проверки? Има ли някакъв ефект от тях? Установяват ли се нарушения по време на проверките?
Това ни интересува, защото в крайна сметка виждате, че обществото и народните представители се интересуват от тази тематика. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Иванов, дами и господа народни представители! По отношение на проверките, които бяха разпоредени със заповед на главния прокурор по отношение на язовирите и водоизточниците, които са от критичната инфраструктура на страната, залегнали в Постановление № 181 на Министерския съвет, а и по отношение на всички ВиК дружества, която пък е със заповед на главния секретар и председател на ДАНС за съвместни проверки, целта им е да се види състоянието на тези дружества, както и на обектите и язовирите, от една страна, по отношение на тяхната финансова стабилност и управлението на самите дружества, а от друга страна, да се провери тяхната сигурност. Знаете, че те са в списъка на обекти, за които се полага особена защита, тъй като касаят националната сигурност.
Проверките вървят. В момента се обобщава информацията. След като я обобщим, тя ще бъде предоставена на премиера и на главния прокурор вече с конкретните констатации.
Към момента, тъй като е изключително обемна, близо 600 страници, се анализират всичките тези данни, за да сме наясно каква е ситуацията в сектора.
По отношение на отпадъците и на мръсния въздух – там, където ние имаме компетентност, оказваме съдействие на всички други компетентни институции.
По отношение на отпадъците знаете, че също е разпоредена проверка и тя върви. В няколко окръжни прокуратури има образувани досъдебни производства по отношение нередности при съхранението, вноса и обработката на тези отпадъци. Всичко там е в процес на допълнителни проверки. Когато сме готови, ще запознаем обществото.
Естествено, всичко това се докладва в компетентната прокуратура. Създадена е такава организация и координация.
Това е, което мога да Ви кажа към момента.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря.
Един уточняващ въпрос: тъй като всеки ден излиза информация за установени нови количества отпадъци, които са нерегламентирано внесени в България, има ли поне частични данни, разбира се, ако можете да отговорите, за някаква организация в това отношение? Някой организирано ли го прави това нещо или са отделни случаи на епизодично влизане в страната, внесени от различни лица?
Тази тема я повдигнахме отдавна. Имаше изслушване на министъра. Него вече прокуратурата го арестува, разбира се. Той тогава каза, че няма информация, но днес пак излезе информация, че един румънски тир е задържан на наша територия с италиански боклук.
Да успокоим гражданите, или ще ги разтревожим, не дай Боже, и да кажем дали това се прави от някой организирано, или са просто епизодични случаи, отделни опити да се внесе нерегламентирано отпадък?
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Това като втори въпрос ли да го разбирам или е допълнение? (Реплики.)
Добре.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Иванов, дами и господа народни представители! Искам само да уточня, че дейността с отпадъците е законово регулирана и на европейско ниво със съответните директиви. България е част от Европейския съюз и е длъжна да ги спазва, така че самата дейност не е противозаконна. Напротив, тя е регламентирана.
Нашите действия са насочени към тези, които не спазват тези регламенти. Там, където установяваме неспазване на тези регламенти, съответно незабавно се докладва в компетентната прокуратура. Има образувани досъдебни производства.
Всички констатации сме длъжни да ги проверим. Включват се и служители от Министерството на околната среда и водите със съответните лаборатории. Не всеки италиански отпадък, нека го наречем така, е престъпно внесен и престъпно се използва, затова трябва да правим и разлика. Не трябва да внушаваме на българското общество, че всичко това е незаконна дейност. Напротив, има площадки, за които сме установили, че се спазват изцяло изискванията и не се замърсява околната среда. Там с тези отпадъци се работи, както повеляват европейските директиви.
Продължаваме работа, като нашата цел е да не допускаме незаконен внос и незаконни действия с боклук. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
От групата на „Обединени патриоти“ – господин Касабов.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Честита Нова година! Живи и здрави! Късмет и успехи!
Моят въпрос не е за екологията, няма да Ви питам за мръсния въздух и за смъртта на динозаврите, а ще следният: доколкото знам, днес прокуратурата е влязла в Комисията по хазарта, някакви предварителни данни, информация за това какво се очаква? До кога ще продължи тази проверка? Това ми е въпросът.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Министър, моля.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! За съжаление, отговорът ще е кратък, тъй като това е действие на прокуратурата. Ние към момента нямаме информация. Съдействаме в рамките на нашата компетентност по обезпечаване на обекта и по тази причина наистина не мога да Ви дам повече информация за това как се развиват събитията.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Продължаваме с групата на ГЕРБ.
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър и представители на политическото и професионалното ръководство!
Позволете ми и аз да се присъединя към пожеланията за успешна година!
Уважаеми господин Министър, миналата седмица Министерството проведе национално съвещание с акцент организацията по повод издаването на документите за самоличност през тази година. През тази година изтича огромен брой по валидност български документи за самоличност.
Да запознаете народните представители и представителите на медиите със заключенията от националното съвещание по отношение на организацията, която предприемат звената в областните дирекции, в районните управления по отношение на приема на заявления. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Ципов.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, господин Ципов, уважаеми дами и господа народни представители! Това национално съвещание беше с акцент върху организацията и готовността на Министерството на вътрешните работи по отношение на предстоящата смяна на голяма част от българските документи за самоличност.
Това е един въпрос, който засяга изключително голям кръг български граждани, съответно подхождаме сериозно и своевременно, за да може, когато дойде време, а ние очакваме пикът да е през лятото или в края на лятото, ние да сме свършили по-голяма част от работата, за да не се получават пикови моменти.
Обсъдихме няколко аспекта на въпроса. Единият е чисто организационен, другият е за необходимите финансови средства, както и човешкия ресурс, който трябва Министерството на вътрешните работи да осигури за тази дейност.
Третият въпрос беше по отношение на материално-техническата база.
По всички тези въпроси са изготвени съответните планове с конкретни срокове за изпълнение и те някъде вече са в процес на изпълнение.
Основно внимание беше обърнато на нашата активност по отношение на това да накараме българските граждани, до колкото можем, да започнат поетапно да си подменят документите, а да не чакат крайния срок, а това включва разяснителна кампания съвместно с медиите, но и посещения с мобилни станции на големи институции, предприятия, така че дадем възможност на служителите и работещите там, и на техните семейства, на място да им бъдат издадени тези документи.
Отчитаме около 20% ръст на новоиздадените документи в този период. Надяваме се да ускорим този процес, така че да останат по-малко на брой за издаване в крайните срокове.
Финансово – още при формирането на бюджета, обсъдихме проблема с финансовия министър. Имаме уверение от Финансовото министерство, че в Централния бюджет са планирани такива средства, които поетапно в резултат на извършените действия, се отпускат и ние се разплащаме към тези, на които възлагаме тази дейност, на фирмите, спечелили тази обществена поръчка.
Едновременно с това върви и обществена поръчка за избиране на фирма, която да изпълнява тази дейност за следващите четири години, но тя е на краен етап, мисля, че вече се върви към класиране, но ние правим необходимата организация с фирмата, която в момента извършва тази дейност, да бъде обезпечена тя, така че да може да отговорим на очакванията на хората.
Наистина, всички трябва да сме много активни в убеждаването на гражданите, че не трябва да чакат последния срок за подмяната, а поетапно да можем да обслужим всички, тъй като може би ще се получи такъв момент, когато някъде ще се получат и опашки. Това не можем да го избегнем на 100%, но пък създаваме организация там, където има опашки, хората да могат да чакат в закрити помещения, да имат достъп до тоалетна, до информация, да имат възможност да си попълнят документите и да става бързо, като съответно си знаят реда и кой след кого следва, за да не настъпва паника и скандали по опашките. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин министър.
Заповядайте.
НИКОЛА ДИНКОВ: Добър ден! На всички – за много години!
Уважаеми господин Министър, Вие преди малко, когато отговорихте на първия въпрос по отношение на миграционния натиск, споменахте за КПП „Капитан Андреево“.
Аз искам да Ви попитам в тази връзка. Знаем много добре, че по всички контролно-пропускателни пунктове в определени периоди от годината има опашки. Те създават много проблеми. Те са предпоставка и за пътно-транспортни произшествия. КПП „Капитан Андреево“ – неговото разширение и ремонтът завършиха преди пет-шест години с финансиране от Световната банка. Явно, че преценката за неговата пропускливост или прогноза във времето как ще се развие транспорта не е била направена правилно, но това е друг въпрос.
Въпросът сега е такъв: опашките на „Капитан Андреево“ са най-фрапиращите от всички контролни пунктове в страната и те създават изключително голям тормоз, както на хората, които пътуват по работа или по друга причина. Само ще Ви дам един факт – за миналата година два милиона българи са посетили само Одрин с леки автомобили!
Има много причини за това да бъде решен въпросът. Даже ние преди две години или три, с господин Радев, като беше министър, също го обсъждахме този въпрос. Имаше набелязани мерки.
Вие, като министър на вътрешните работи, сте председател на Междуведомствената комисия, която се занимава с тези въпроси. Истината е обаче, че за последните три години от всички онези мероприятия, които бяха набелязани да станат – нова организация на движението, ред други и няма да ги споменавам, защото може би Вие ще вземете отношение по този въпрос, не се случва нищо!
Какво ще се решава в това направление? Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Аз подчертах, че това, което е от компетенцията на Министерството на вътрешните работи се изпълнява в пълен обем и в обема, който позволява капацитетът, чисто инфраструктурно на „Капитан Андреево“.
Преди години, дали е планирано правилно, или не, но аз смятам, че в онези години никой не би предвидил ситуацията, която е в момента по отношение на засилване на търговския обмен. Вие сам казахте, че два милиона българи са посетили Одрин. Основната причина да посещават Одрин е това, че там е евтино, те отиват на пазар. Това го правят ежедневно.
Това се отнася и за товарния транспорт. Ние отчитаме, че турските превозвачи, ако преди една година на един цикъл на един камион – тръгване от Турция, отиване до Западна Европа, и връщане, ставаше за една седмица, сега вече е два или три пъти в седмицата, което означава, че интензитетът е такъв, че те не чакат там да натоварят камиона пълен, а се връщат празни, за да правят втори курс. Това, естествено се случва, само когато е икономически обосновано.
Това са обективни причини, които няма как да ги заобиколим. Наистина, единственото решение е по някакъв начин да се увеличи капацитетът на пункта. Вие знаете, че това е един от големите пунктове в световен мащаб. Ние сме посещавали големи пунктове и в Съединените щати и виждаме, че и там също има опашки, въпреки че имат по 35-36 транспортни коридора.
Наистина Ви уверявам, че това, което можем с организация и с жива сила, го правим. Все пак не трябва да пренебрегваме и качеството на проверките, тъй като това е външна граница и всяка такава ситуация с опашки се ползва и за контрабандни канали и опити за контрабандиране. Правим всичко възможно да намалим чакането. Разделяме потоците на леки автомобили, на товарни автомобили.
В момента се обсъжда вариант за обособяване на буферен паркинг, на който да чакат самите тирове, както са го направили на турска територия – с номера, с извикване. Това е в процес на уточняване, тъй като изисква взаимодействие на много институции, търси се и терен за този паркинг.
Това е ситуацията към момента. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Министър.
НИКОЛА ДИНКОВ: Аз само доуточняващо – да, там е работата, че за паркинга се говори от три години и нищо не става! Говореше се за някаква нова организация и да минат автомобилите по стария път, преди КПП-то да се отклонят, да се направи нова организация на движението – не става!
Трета лента в участъка от магистралата до края на КПП-то няма!
Да не говорим за друго. Вие споменахте преди малко по друг повод за хигиената. Това не е въпрос на Министерството на вътрешните работи, но като цяло, и тъй като Вие сте председател на тази Междуведомствена комисия, когато се разглеждат тези въпроси, нещата в определени моменти са нетърпими! Вие сигурно ги знаете.
Присъствието на хората от МВР и контролът по пътищата е осезаем. Хората, не мога да кажа, че не се стараят. Напротив, осезаемо е в този участък, където са опашките. Те понякога стигат и до 20 километра, но въпреки това нещо по другите въпроси, които касаят инфраструктура, и на която Комисия Вие сте председател, според мен трябва заедно с областната администрация, с други, да се направи по-бързо реализацията на тези мерки. Много време стана!
Ние преди три години го коментирахме с господин Радев този въпрос.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Касабов, Вие сте последен от втория кръг въпроси. Нямате въпрос, благодаря.
Уважаеми колеги, с това изчерпахме първа точка от дневния ред.
Да благодаря на министъра и на професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи за отношението, за отговорите и да пожелая успешен ден на всички Вас! Благодаря Ви.

Ние продължаваме с втора точка от приетия дневен ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ, № 002-01-6, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 20 ЯНУАРИ 2020 г.
Разпределен е на нашата комисия от председателя на Народното събрание, като участваща комисия.
По тази точка наши гости са:
- от Министерството на земеделието, храните и горите – доц. д-р Янко Иванов, заместник-министър; д-р Венцеслава Тасева, началник отдел в дирекция „Политики по агрохранителната верига“; Ралица Ранкова, младши експерт в същата дирекция; Диана Филева, началник отдел в дирекция „Правни дейности и законодателство на Европейския съюз“; Пенка Манева, началник отдел в Българската агенция по безопасност на храните; Емил Кръстев, началник отдел в Агенцията;
- от Министерството на вътрешните работи – Росица Грудева, директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“; Ирена Дамянова, началник отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“ в дирекция „Правно-нормативна дейност“; Биляна Стойкова, главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“ в дирекция „Правно-нормативна дейност“; и Петър Тошков, главен юрисконсулт в същия отдел.
Господин Иванов, заповядайте, за да представите Законопроекта.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЯНКО ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, няколко думи по внесения законопроект, което касае Вашата Комисия.
Аз малко да разширя представянето в тази посока – защо в тази комисия, и защо този законопроект.
Уважаеми дами и господа народни представители, от 1615 причинители на заразни заболявания по хората, 865 са с животински произход, тоест те съставляват над 61% от човешката патология. И превантивната роля – нито една система няма да издържи финансово, нито както и да е, ако не са споделени отговорностите между отделните институции, включително Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите, което е призвано да осъществява превенцията и контрола на заразните болести по животните. Един последен пример е случаят с китайския Корона-вирус, който също е животински. Дано не се развие като пандемия при хората.
В последните две години в областта на ветеринарната медицина се явиха при нас няколко трансгранични болести. Едната беше преди две години в Ямболско, където възникна шарката по овцете и козите. След това дойде инфлуенцата по птиците, това е птичият грип, който засяга и хората, и е зооноза. Сега сме потърпевши от африканската чума. Това са все такива екзотични, трансгранични болести.
Видяха се някои сериозни пропуски в нашето законодателство, които възпрепятстваха и затрудниха в голяма степен дейността на нашите компетентни власти. Една част от тях касаеха взаимодействието с общинските власти, с кметовете на населени места и общини. В сега действащото законодателство е записан някакъв такъв текст, който хем им дава някакви ангажименти, казва, че те са длъжни да съдействат. Ама, как съдействат? Те може и да се чувстват като такива, но се оказа, че в реалната ситуация, когато се изправихме пред истинските проблеми и те трябваше да я окажат, голяма част от тях наистина съдействаха, друга част обаче – напротив, се обърнаха.
От друга страна, ние имаме, трябва да кажа, прекрасно взаимодействие с органите на Министерството на вътрешните работи, от които получавахме, получаваме и се надяваме и за в бъдеще да получаваме подкрепа. Там също обаче се видя, че има какво да се донаправи в чисто законодателно отношение и когато ние поискаме помощ, видя се в Ямболско, едни стопани, тъй като не са разписани точно ангажиментите на стопаните, че те имат задължение да допуснат органите, когато има съмнение за заразна болест, те се възползваха от празнотите. Там възникнаха брожения.
Сега ние в този законопроект сме разписали конкретно и по-ясно правата и задълженията на кметовете и нашите взаимодействия с другите институции, от които очакваме помощ. Искам да кажа, че ние имаме специална Наредба № 24 от 28.12.2009 г., която е за реда и начина за взаимодействие между органите на Националната ветеринарно-медицинска служба, сега БАБХ, и Министерството на вътрешните работи и в новия текст в Законопроекта, който касае чисто службите, ние имаме един текст, който се отнася до това, че съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до населените места, на чиято територия е констатирано огнище на заразна болест по животните.
Другият текст е: при възпрепятстване на достъп на подлежащия на контрол обект или отказ за предоставяне на животните, служителите на ОДБХ (областните дирекции на Българската агенция за безопасност на храните) изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи за законното изпълнение на служебните си задължения. Текстът е по-категоричен. То е ясно каква точно помощ очакване, освен това има и към Министерския съвет Централна епизоотична комисия, в която участват всички министерства и там се прецизират със заповеди съответно детайлно кой какви задължения трябва да изпълнява.
Аз искрено се надявам, че ще подкрепите Законопроекта.
Освен това причината за бързането е и една санкция, която може да ни наложат, заради един текст, който касае използването на опитни животни, тъй като има един регламент, който влиза в сила от декември, тоест сега – от януари, и ние сме длъжни, тъй като той е пряко приложим, ние трябва, като всяка държава членка, да въведем в собственото си законодателство санкциите, които се полагат при неизпълнение и в момента, в който мине през парламента, през пленарна зала, ние сме длъжни да уведомим Европейската комисия за тези санкции.
Това е накратко. Готов съм да отговоря на въпросите. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин заместник-министър.
Тук искам да запозная колегите с едно кратко становище на Министерството на вътрешните работи до министъра на земеделието, храните и горите, в което се казва, че Министерството на вътрешните работи съгласува без забележки и предложения предоставения на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарно-медицинската дейност.
Ние сме подкрепяща комисия. Предполагам, че на други комисии сте представили Законопроекта. Там как мина всичко? Подкрепа получихте ли?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЯНКО ИВАНОВ: Точно така.
Вчера бяхме в Комисията по земеделието и горите. Там имахме подкрепа и се надяваме да имаме такава и в пленарната зала. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
От Министерството на вътрешните работи – госпожа Грудева.
РОСИЦА ГРУДЕВА: Уважаеми народни представители, Министерството на вътрешните работи подкрепя предложението.
Подобни текстове за оказване на съдействие от страна на органите на Министерството на вътрешните работи има в редица други закони.
Съдействието най-общо се изразява в това да бъде осигурен съответния орган, в конкретния случай – ветеринарно-медицинските служби, за да могат да не бъдат възпрепятствани при изпълнение на своите задължения и да не се стига до нарушения на обществения ред.
В случай, че се пречи на органите на ветеринарно-медицинската служба да изпълняват своите задължения, полицейският орган, съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи има право да издаде разпореждане или да предупреди да бъдат преустановени действията, с които се пречи. В този мисъл съдействие и към момента се прави и дори да го няма разписано изрично в този закон, ако съответният орган се обърне и поиска съдействие от полицията, полицейските органи трябва да окажат такова съдействие.
В този смисъл ние не възразяваме да остане този текст. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, имате думата.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми гости! Имам няколко въпроса, както към Вас, така и към Министерството на вътрешните работи.
Към днешна дата по какъв ред се извършва съдействието на Министерството на вътрешните работи по отношение на възпрепятстване работата на служителите на Българска агенция по безопасност на храните? Как става, по какъв ред? В кои случаи МВР се съгласява това нещо да го направи?
Вторият въпрос е: Вие давате ли си сметка, че съгласно чл. 139, когато искате такова съдействие от МВР, това означава, че при всяка една селска крава, която няма ушна марка Вие можете да докарате цялото районно управление? Аз имам такива случаи.
В Шумен, в района, където съм избран, имаше нерегламентирано избити такива домашни животни, защото еди-кой си продал на другия без марка, затова пуснал сигнал срещу него, оня, другият, който купил животните, отказал да пусне инспекторите, а Вие ще докарате там цялото районно управление на полицията?
Аз съм съгласен да подкрепим подобна мярка, но в случаите, когато имаме, както сега, тази чума по прасетата, при различни епизоотии и така нататък, но Вие тук реално давате законово основание да бъдете с придружител от Министерството на вътрешните работи във всеки един случай на отглеждане, придвижване и транспортиране на животни, които не се отглеждат по съответния ред.
Министерството на вътрешните работи има ли такъв капацитет? Това са битови случаи, с които всеки Божи ден инспекторите от Българската агенция за безопасност на храните попадат, ситуации, в които имат разправии буквално за битови драми с хората. Това ми е въпросът: и защо е необходимо да се записва в Закона това нещо?
Затова първо питам: какъв е редът, по който в момента се работи? Защо е необходимо и именно по този член, а не по някой друг, в който да се дава възможност на Агенцията да работи с Министерството на вътрешните работи по такива тежки случаи, както е в момента с тази африканска чума по свинете. Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Заместник-министър.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЯНКО ИВАНОВ: По отношение на това как взаимодействаме, аз затова посочих, че има Наредба, която спазваме и двете министерства.
Освен това ние имаме много добро взаимодействие, смея да твърдя, и пряко, когато сме се обръщали към тях. Никога не сме получавали отказ.
Освен това има и Централен епизоотичен съвет към Томислав Дончев, към Министерския съвет, където също имаме взаимодействие, но ние никога не сме търсили Министерството на вътрешните работи за съдействие за една крава или за една овца.
Искам да Ви кажа и за една крава – Вие помните ли преди две години във Варна, когато възникна антракса? Една крава, нелегално разфасоваха я, и какво можеше да стане, ако не се бяхме намесили и ако не бяхме потърсили органите на МВР? Знаете ли какво можеше да стане? Голяма беля!
Антраксът е към онези патогени, които се ползват за биотероризъм! Не знам дали сте наясно – има патогени, които са такива, така че не бива да омаловажаваме или да подценяваме един или друг случай! Ние, когато преценим, има си оценка на риска, ние имаме специалисти и когато видим, че не е по нашите сили да се справим с проблема и че има умишлени действия или съмнения за умишлени действия, защото е възможно и такива да има в някой момент, да не забравяме все пак каква е обстановката и международната ситуация, защото един гледа сватба, друг гледа брадва! Може всичко да се случи и затова ние искаме законово обвързано и ние да имаме законовото право да се обърнем и да поискаме по съответния ред помощта.
Така, че аз смятам това за съвсем логично и нормално.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Заповядайте, колега.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Нунев.
Аз разбрах, че има подзаконов нормативен акт за това взаимодействие, но вписвайки го веднъж в закон, то става закон! На практика МВР е длъжно всеки един път, когато Вие се сетите, че Ви е необходимо нещо, те да идват. Прочетете внимателно в текста какво пише: при възпрепятстване на достъп до подлежащ на контрол обект и при отказ за предоставяне на животни, служителите на ОДБХ изискват съдействие! Как го тълкувате това? Изискват!
Как съдейства Министерството на вътрешните работи, уважаеми колеги? Министерството на вътрешните работи има специален закон, в който е описано как работи. Записвайки тук, в закона, че Вие можете да изисквате, това означава, че трябват да приложат всички мерки по Закона за Министерството на вътрешните работи, тоест за всеки един случай те трябва да ходят.
Аз лично не съм убеден, че трябва да преминаваме тази граница от подзаконов нормативен акт и да влизаме в закон, за да уреждаме тези взаимоотношения между Българска агенция по безопасност на храните и Министерството на вътрешните работи.
Към днешна дата някакви проблеми има ли в това взаимодействие? Някъде отказали ли са Ви? Има ли причина? МВР – кажете, има ли отказ някъде и по някаква причина да сте им отказали, да не сте отишли, да се е случило нещо, примерно, в някой свинекомплекс, та трябва да го записваме това в този закон? Каква е конкретната причина да запишем в Закона, че МВР трябва задължително да съдейства на такива органи? Благодаря.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Заповядайте, господин Ивано
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЯНКО ИВАНОВ: Разбирам аз, че трябва да се дискутира в детайли въпросът. Само че, за да можем ние, когато се обърнем към МВР, те също си имат своите разчети за финансови и човешки ресурси, и обръщайки се по законов ред, те могат по законов ред да си разпишат нарядите на хора, на превозни средства, на горива, всичко, каквото е необходимо.
Разберете, в един момент… Ние сега говорим за… Вие спекулирате с отделен случай, ами я си представете, че мащабът на епизоотията стане толкова голям, че той е извън капацитета на нашите служби да се справят и ние трябва да се справяме едновременно с 20 различни огнища на 20 различни места? (Шум и реплики.)
Към днешна дата, пак казах, не сме имали… И аз искам и да изкажа и благодарност на колегите от Министерството на вътрешните работи за всичките тези години и дни на съдействие, но това не значи, че ние трябва да го оставим всичко на приятелска основа. Не знам! Това е моето разбиране.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Господин Манев, заповядайте.
МАНОЛ МАНЕВ: Уважаеми колеги и гости, смятам, че в момента просто не се доразбираме с колегата Иванов.
Терминът, който е използван в текста предизвиква у него усещането за разпореждане от Вас към МВР, така предполагам… (Шум и реплики.)
Така! Това смятам, че можем да си кажем сега, по време на тази Комисия, че между първо и второ четене ние този термин можем да го променим. И Вие можете да го промените, щом това е така, и да се търси друго решение за съдействието, за изискването, или получаването, или замяната на самата терминология, защото наистина този термин „изисква“ навява някакви такива усещания за разпореждане от Ваша страна и това, особено записано в закон.
Аз разбирам какво казва колегата и затова се обръщам към Вас, за да мислим в тази посока. Не става въпрос за проблем със съдействието Ви с МВР, а начинът, по който това да се впише в Закона. (Шум и реплики.)
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Манев.
Други колеги?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЯНКО ИВАНОВ: Аз приемам забележката, можем да помислим.
РОСИЦА ГРУДЕВА: Отново искам да подчертая, че Министерството на вътрешните работи оказва съдействие само и единствено в рамките на опазване на обществения ред. Всеки контролен орган, в случая Ветеринарно-медицинската служба, като контролен орган изначално сама е длъжна да обезпечи контрола върху изпълнението на своята дейност и Министерството на вътрешните работи оказва съдействие в рамките на опазване на обществения ред. И това е записано в нормата на 65 и 66 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Там е посочено какви са ангажиментите на полицейските органи. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Извинявам се, господин Нунев, че още веднъж вземам думата.
Интересува ни да чуем тук с колегите народни представители, освен Министерството на земеделието, храните и горите, които разбрахме, че добре работят, Вие да ни обясните как работите с тях, по какъв начин. Очевидно някаква колизия се осъществява в момента тук с този законопроект. (Шум и реплики.)
Действително, има ли случаи да не Ви плащат посещенията? Дежурствата? Разбираме от Министерството на земеделието, храните и горите, че явно има някаква трудност. И дали Вие наистина разбирате, че с този текст Вие преминавате извън опазване на обществения ред и служителите на Министерството на вътрешните работи трябва да се явяват буквално при всеки един инспектор, който счете, че не го допускат да влезе вътре в нечий двор. (Реплики.)
Ами, прочетете какво пише тук! Аз чета Закона!
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми представители на Министерството на земеделието, храните и горите и на Министерството на вътрешните работи!
Господин Председател, въпросите, които поставиха от „БСП за България“ наистина са резонни. Проблемът е следният: тогава, когато възникне определена ситуация, естествено е, че органите на Българска агенция по безопасност на храните могат да поискат такова съдействие от Министерството на вътрешните работи в конкретно изброените случаи досега в наредбата, сега и в закона. Съвсем ясен е и Законът за Министерството на вътрешните работи, където съвсем ясно са разписани и правомощията на полицейските органи.
Нито органът на Българска агенция по безопасност на храните може да поиска съдействие, което се изразява в нещо повече от това, което по закон може да направи полицейският орган, нито полицейският орган може да направи повече от това, което му е предвидено по закон при поискано съдействие от страна на орган на Българска агенция по безопасност на храните!
Да, сигурно е интересен записът, но предполагам, че в момента това е записът, който е в наредбата. Ако намерят за необходимо народните представители от водещата комисия да го прецизират, да го прецизират, но ние не сме водеща комисия в крайна сметка!
ПРЕДС. ПЛАМЕН НУНЕВ: Благодаря.
Други колеги?
Ако няма, закривам разискванията и подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 002-01-6, внесен от Министерския съвет на 20 януари 2020 г.
Гласували: за – 11, против – няма, въздържали се – 7.
Благодаря.
С това на първо гласуване Законопроектът е приет.Колеги, по точка трета:
РАЗНИ,
имате ли предложения за обсъждане? Няма.
Ако няма, закривам заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Благодаря на всички за участието.


(Закрито в 15,20 ч.)ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЛАМЕН НУНЕВ
Форма за търсене
Ключова дума