Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Законопроект за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 854-01-74, внесен от Александър Сиди и група народни представители на 9 ноември 2018 г. – първо гласуване
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2018 г. – първо гласуване
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаването, № 802-01-42, внесен от Министерския съвет на 19 октомври 2018 г. – първо гласуване
4. Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 854-01-72, внесен от Михаил Христов и Крум Зарков на 3 октомври 2018 г. – първо гласуване
5. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред


ПРОТОКОЛ
№ 23

На 21 ноември 2018 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 854-01-74, внесен от Александър Сиди и група народни представители на 9 ноември 2018 г. – първо гласуване
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2018 г. – първо гласуване
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаването, № 802-01-42, внесен от Министерския съвет на 19 октомври 2018 г. – първо гласуване
4. Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 854-01-72, внесен от Михаил Христов и Крум Зарков на 3 октомври 2018 г. – първо гласуване
5. Разни.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията Цветан Цветанов.

* * *

ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, имаме кворум.
Ще Ви предложа дневния ред на днешното редовно заседание и ще го подложа на гласуване. (Изчита дневния ред.)
Колеги, точка трета беше внесена днес – 21 ноември 2018 г., в дневния ред на Народното събрание и бе приета на първо гласуване. Ето защо правя предложение тя да отпадне от дневния ред, който Ви е изпратен.
Моля да гласуваме дневния ред с направеното предложение за отпадане на точка трета, поради приемането й днес в заседание на парламента.
За – 16, против и въздържали се няма.
Дневният ред е приет.

Гост е Александър Сиди по точка първа, но не го виждам.

Ще минем към точка втора:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, № 802-01-50, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 5 НОЕМВРИ 2018 Г. – първо гласуване.
Гости по тази точка са заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов, Росица Грудева – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“; Валентин Венков – инспектор в сектор КОС в ГД „Национална полиция“; Ева Венева – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност“.
От Министерството на отбраната са Ваня Деневска – парламентарен секретар, Клементина Денева – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“; Антоанета Якимова – държавен експерт в дирекция „Правно-нормативна дейност“.
Господин Ципов, Вие ли ще направите представянето на Законопроекта на Министерския съвет?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители, причините, които налагат приемането на Законопроекта, са свързани с необходимостта от осигуряване на съответствие на Закона с приети съответно през 2013 и 2014 г. две директиви на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателството на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия и за хармонизиране на законодателството на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор над взривните вещества за граждански цели. Двете директиви към момента са транспонирани с две наредби на Министерството на икономиката и са приети на основание на Закона за техническите изисквания към продуктите, но няма синхронизация с действащия Закон за огнестрелните оръжия, боеприпасите и взривните вещества и пиротехническите изделия.
Целите, които се поставят с приемането на Законопроекта, са постигане на съответствие на разпоредбите с двете директиви.
Другите предложения са свързани с необходимостта да се осигури съответствие с принципа на доброволност на стандартите за пиротехническите изделия и взривните вещества и граждански цели, заложени в съответната директива на Европейския съюз. Предвидени са изменения и в редица текстове на действащия Закон, които са свързани с по-общо препращане към изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите.
Със Законопроекта се въвеждат и разпоредбите на Директива 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета. От 17 май 2017 г. с изменение на Директива 91/477 на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжия. В съответствие с директивата се въвеждат нови понятия като „предупредително оръжие“, „салютно“ и „акустично оръжие“. Попълнено е определението за основен компонент на огнестрелно оръжие.
Създаден е ред за ползване на ловно оръжие от лица, посещаващи Република България за ловен туризъм.
Предложено е допълнение на чл. 151 от действащия закон, като с него се цели подпомагане на утилизацията на боеприпасите на въоръжените сили на Република България чрез отпадане на изискването за връщане към военните формирования на получените отпадъчни продукти, което в голяма степен ще способства за намаляване на рисковете от възникване на инциденти, които биха могли да възникнат вследствие на връщането на отпадъчни взривни вещества и барути.
Предложената нова ал. 4 ще даде възможност всички отпадъчни продукти, които могат да се получат в резултат на утилизация на боеприпаси на въоръжените сили на Република България, както и всички постъпления от продажбата на отпадъчни продукти, получени в резултат на това, да преминават в собственост на лицата, които притежават съответните разрешения за производство на оръжие и боеприпаси и да се счита, че отчетът на цената за предоставяне на услуга е залегнала в договора за утилизация. По този начин ще се улесни прехвърлянето на собствеността върху отпадъчните продукти, получени при утилизация на взривни вещества и боеприпаси, собственост на Министерството на отбраната на Република България.
Господин Председател, възникна дискусия през последната седмица по отношение на внесените промени. Става дума за тълкувание на определени предложения от Законопроекта от страна на неправителствени организации, спортни федерации и клубове. Искам да уверя уважаемите народни представители, че сме в контакт с тях, включително днес се проведе среща с представители на неправителствени организации. Готови сме след разглеждане на всички разумни предложения да прецизираме текста. Изявяваме готовност да определим наши представители, ако преценят народните представители от Комисията, за работна група, която да разгледа внесените предложения между първо и второ гласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря Ви, господин Ципов.
За пореден път отправям молба подобни съгласувания и работни групи да се правят преди внасянето на законопроектите в Народното събрание. В общи линии стана практика – Законът за киберсигурност го работихме тук в работна група; Законът за прането за пари също го работихме тук. Създадохме формати, а всъщност ние нямаме тази експертиза, за да може да правим тези законопроекти и да ги подготвяме по начин за съгласуване между ведомства и администрации, които имат необходимия капацитет и са в постоянен контакт с всички тези, към които се налагат тези регулации.
Отново ще подходим по този начин, защото парламентът за пореден път доказва, че сме за постигане на политически консенсус и заедно с всички заинтересовани страни ще проведем този диалог.
Все пак мисля, че това повече е от компетентността на изпълнителната власт.
В тази връзка също се присъединявам към казаното от Вас, че Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите и взривните вещества и пиротехническите изделия е разпределен още на четири комисии. Ние ще бъдем водеща Комисия. Знаем за дебатите, които се водиха в комисиите и смятам, че в немалката си част имат съответните основания хората, които са поставили темите за обсъждане.
На второ гласуване ще се изготви общ доклад от двата внесени законопроекта с прецизиране на текстовете, както казахте и Вие, господин Ципов.
Във връзка с това ще предложим и на основание чл. 83, ал. 1 – последното изречение, от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание срокът между първо и второ гласуване да бъде максималният – от три седмици. Така искаме да можем да наваксаме това, което отсъства към момента на внасянето на Законопроекта.
Колеги, има ли някой, който да направи коментар, дебат?
Заповядайте.
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ: Това, което казвате, господин Председател, заради развилите се дискусии в последно време спрямо този Закон, молбата, която и Вие отправихте към изпълнителната власт, такъв тип законопроекти предварително да бъдат съгласувани и евентуално да бъдат правени работни групи, които да изчистват спорните текстове, които предизвикват дебат. Ние на първо четене ще се въздържим. На второ четене, ако спорните текстове се изчистят, ще го подкрепим, защото това е директива, която ще бъде само от полза.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря.
Отправям една молба. В работата на работната група молбата ми е да има и Ваши представители, които също да участват, за да може да Ви запознаят и да Ви информират за всичко, което се постига като консенсус.
Колеги, ако няма други коментари, подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите и взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2018 г. на първо гласуване.
За – 9, против няма, въздържали се – 7.
Благодаря, с това Законопроектът е приет.

Връщаме се към точка първа:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, № 854-01-74, ВНЕСЕН ОТ АЛЕКСАНДЪР СИДИ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 НОЕМВРИ 2018 Г. – ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ
Заповядайте, господин Сиди, да представите Законопроекта.
АЛЕКСАНДЪР СИДИ: Уважаеми господа народни представители, промените, които аз и група народни представители внесохме за разглеждане в Народното събрание, касаят възможността на организации, които не са търговски дружества, да ремонтират оръжия. Основната идея на това нещо всъщност е това, че към нас се обърнаха някои спортни клубове, които са регистрирани по Закона за юридическите лица, които се оказа, че нямат тази възможност и по този начин, когато става въпрос за състезания, съответно не успяват да ремонтират оръжията на състезателите си и на състезателите, които участват в тези състезания. Това налага правенето на това предложение за промени в Закона.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин Сиди.
Колеги, коментари?
Заповядайте, господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ: Уважаеми господин Председател, колеги! Много се радвам, че още в предния закон решихме, че ще има общ доклад и по този начин ще можем да извадим и двете неща. Има мнение, че този закон е малко по-силен, отколкото трябва, тоест има текстове, които не се отнасят до него, но мисля, че в една работна група после ще можем да го отработим така, че да бъде полезен за спортните клубове. Аз ще подкрепя Закона, но е хубаво да влезе в работна група.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин Манев.
Има ли представители от федерации, от организации, които да са гости на днешното заседание? Няма.
Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Министерството на вътрешните работи е изразило своето становище пред Комисията. То е в принципна подкрепа на внесения законопроект от народните представители.
Смятаме обаче, че е необходимо да бъде прецизирано направеното от народните представители предложение. На първо място, защото изключва търговските дружества и юридически лица да извършват ремонти на такива оръжия. На второ място, искам да обърна внимание, че голяма част от спортните федерации и клубовете са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и не могат да извършват търговска дейност, съответно ремонтна дейност със заплащане. Затова смятаме, че е необходимо да се прецизира предложението на народните представители да може да се разреши да извършват такава дейност, но не срещу заплащане, защото тогава ще влязат в конфликт със специалния Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря и аз.
Заповядайте, господин Сиди.
АЛЕКСАНДЪР СИДИ: Само една вметка, сега имам текста пред мен.
Това, което казвате, е така. Наистина проблемът със спортните клубове е, че те в момента полузаконно, даже незаконно понякога се налага да извършват такава дейност по време на спортно мероприятие. Оказва се, че са сключили договори и с общините за оръжейните, които ползват. Те обаче нямат право да ги преотдават и съответно от там идва целият проблем. Дискутирахме го твърде дълго време.
Склонни сме за прецизиране на текстовете дотолкова, доколкото да дадем възможност да правят ремонт на оръжията от такъв тип, когато става въпрос за състезания и съответно да им бъдат дадени тези правомощия. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ. Благодаря Ви.
Колеги?
Заповядайте, господин Радев.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, уважаеми гости! Вземам думата, за да припомня, че в Комисията по отбрана този Закон мина. Там говорихме по-подробно. Тук НПО-тата не ги виждам.
Да припомня това, което каза заместник-министър Ципов там – че Законопроектът е бил на страницата колко време?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Три месеца.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Три месеца е бил там. Ако НПО-тата не са разбрали, да ги извини човек, ама народните представители да внасят Законопроект, който три месеца е бил там, и са можели да бъдат внесени промени към този, който сега внася Министерският съвет, а не е направено, сега внасяте нов законопроект и аз съм изненадан.
Разбирам, че това ще бъде част от Законопроекта на Министерския съвет евентуално с някакви поправки. Това е нормалният ред. Но ние да не внасяме такъв шум в системата – новият законопроект кой да го разглежда, кога да го разглеждаме?!
Чухте какво каза председателят: експертизата в Народното събрание е много малка. Единици разбират тук за какво става дума. Не говоря в Комисията, а в Народното събрание. И да вдигнем топката тук, ще изпуснем толкова важни неща. Момчетата от сектор „Контрол на общоопасните средства“ седят отзад, от Министерството на отбраната има други експерти. Там е трябвало това да бъде отсято и да бъде казано.
Не искам да влизам в подробности, но става въпрос дори за терминология. Ние тук надали ще се оправим с терминологията, изключвам себе си.
Може би това, което се предложи, да се обсъди в работна група в Министерския съвет и там да стане това нещо. (Шум и реплики.) Тя ще дойде тук, защото няма къде да бъде – такава е процедурата. Това е трябвало преди това да стане. Като е изпуснато тогава по тези причини, които казах, които не са хубави и не трябва да бъдат практика и председателят го подчерта, сега ще се опитаме, но някак си на финала ще правим неща, които не трябва така да се случват.
Отново подчертавам, особено в този случай е важна експертизата, но тя не е тук. Не съм оптимист, че ще направим най-доброто, като изключим тези, които са отвън, те няма да бъдат тук.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин Радев.
Колеги? Заповядайте, господин Касабов.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Аз искам да направя едно уточнение по повод първия закон, който гласувахме – Законът за оръжията и боеприпасите и взривните вещества – аз гласувах „въздържал се“.
Естествено, има нужда от такъв закон, но този закон трябва да се изчисти, тъй като има много противоречия. Говорих с много ловджии и хора, които се занимават в тази област и ми се струва, че когато се направи тази комисия и когато се изчистят всички тези нередности или недомислици, нещата ще дойда на мястото си. Така че аз съм за тази работна група и тази посока. Оттам нататък вече ще бъда „за“.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин Касабов.
Колеги, други коментари по Законопроекта на народния представител Сиди? Заповядайте.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Уважаеми господин Председател, колеги, уважаеми господин Сиди! По повод това, което каза заместник-министърът и се радвам, че директорът на дирекция „Правно нормативно обслужване“ е тук. Според мен неправителствените организации, юридическите лица с нестопанска цел именно в този закон, който цитирахте, е записано, че могат да извършват стопанска дейност, като приходите от нея биват разходвани за постигане на целите, те не разпределят печалба. Така че не е вярно, напротив, могат да развиват стопанска дейност, която е вписана в Устава. За да го направят, те трябва да си го впишат в Устава, след което могат да го развиват срещу заплащане, но получените суми трябва да бъдат използвани за постигане целите на Сдружението и заради това най-вероятно са Ви подали и такъв текст, защото по закон могат. Мерси.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Милков, аз казах, че голяма част от спортните клубове и спортните федерации не развиват стопанска дейност. Разбира се, че сигурно има някои такива, на които в Устава е записано по начина, по който го обяснихте Вие. Държа да направя това уточнение. От разговорите с Министерството на младежта и спорта и от там ни предоставиха статистика – голяма част от спортните клубове, стрелкови клубове и спортни стрелкови федерации не развиват стопанска дейност. Затова сме направили това уточнение – да не е срещу заплащане.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря.
Колеги, други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия № 854-01-74, внесен от Александър Сиди и група народни представители на 9 октомври 2018 г., първо гласуване.
При тези уточнения, които направих при приемането на първия законопроект, внесен от Министерския съвет, за създаването на работна група, колеги, смятам, че не е проблем да бъде подкрепен Законопроектът и с общ доклад между първо и второ четене, със създаването на работната група и с удължения срок от три седмици да можем действително да прецизираме текстовете и тогава да получим и допълнителната парламентарна подкрепа и от опозицията, както беше заявено от страна на БСП.
За – 10, против – няма, въздържали се – 6.
Законопроектът е приет.

Преминаваме към точка четвърта от днешния дневен ред, като изключим, че точка трета сме отхвърлили, защото днес я приехме в пленарната зала.
Давам думата за представяне на:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ № 854-01-72, ВНЕСЕН ОТ МИХАИЛ ХРИСТОВ И КРУМ ЗАРКОВ НА 3 ОКТОМВРИ 2018 Г. – първо гласуване.
Господин Зарков, Вие ли ще го представите?
Заповядайте.
КРУМ ЗАРКОВ: Благодаря, господин Председател.
Благодаря на Комисията, че е включила този законопроект в дневния ред.
Законопроектът касае срока на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средства на хората с увреждания. Знаете, общият ред за издаване на такива свидетелства е 10 години, а валидността на свидетелството за управление на МПС на хора с увреждания по сега действащия закон е ограничена до пет години.
В България има около 170 000 водачи на моторни превозни средства с различна степен на увреждане. Поради спецификата на техните увреждания в съответствие със здравното им състояние, сомативните изисквания, за да бъдат водачи на МПС се извършва и те са длъжни да се явяват периодично за заключение пред Специализирана транспортна лекарска експертна комисия, така наречените ТОЛЕК. Когато има положителна оценка, на тях им се издава свидетелство за управление.
На територията на страната обаче има само три такива лекарски експертни комисии и това принуждава хиляди хора с увреждания да пътуват стотици километри през определен период от време, за да получат своите удостоверения.
Въпросът е, че много от заболяванията, от които страдат тези хора, не са еволютивни, и когато те веднъж са минали през тази комисия и е било преценено, че те могат да шофират, след това няма нужда толкова често да минават този преглед, който за тях струва време и пари.
Поради със Законопроекта предлагаме максималният срок на валидност на свидетелствата за управление за МПС на хората с увреждания да е еднакъв с общия, тоест 10 години, като обръщам внимание на уважаемите народни представители, че става дума за индивидуална оценка и за срок до 10 години. Тоест, лекарската комисия, която функционира и до момента, ще може да прецени съответното заболяване дали е еволютивно и трябва да се преглежда през определен период от време, или може да бъде с общия срок на валидност на свидетелствата до 10 години. Това ще бъде много голямо облекчение за тези наши сънародници. Предварително Ви благодаря за интереса към Законопроекта и надявам се за подкрепата към него.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря. Много добре беше представен Законопроекта.
Представителите от изпълнителната власт?
Заповядайте, господин Ципов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин Зарков, Министерството на вътрешните работи е изпратило писмено становище до водещата комисия, в което изразяваме принципна подкрепа по така внесения Законопроект. Обръщаме внимание, че в действащата разпоредба на чл. 51, ал. 5 от Закона за българските лични документи е предвиден срок на валидност на свидетелството за управление на МПС от лица с трайни увреждания да е до 5 години. В Проекта е предложено този срок да бъде до 10 години, без да е отчетено, че за определени категории в ал. 4 на чл. 51 срокът на валидност на свидетелствата е до 5 години срок.
С оглед да избягваме противоречия предлагаме и съответната редакция: за някои от категориите срокът на валидност да е до 10 години, а за други – до 5 години. Разграничението е в посока там, където се касае за категории свидетелства за професионално управление, да предвидим възможността срокът да е до 5 години. Иначе за всички останали, за така наречените любителски шофьорски книжки, срокът да е до 10 години. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин Ципов.
Колеги, други изказвания?
Тук присъства Надежда Харизанова – държавен експерт в дирекция „Политика за хора с увреждания равни възможности и социални помощи“.
Заповядайте.
НАДЕЖДА ХАРИЗАНОВА: Министерството на труда и социалната политика е внесло свое писмено становище по отношение на принципната подкрепа за измененията в Законопроекта. Министерството подкрепя внесените изменения, предвид че се запазва действащият режим за възможността за индивидуална преценка на всеки конкретен случай.
Бих искала да подчертая, че на 1 ноември измененията в Законопроекта бяха разгледани на ниво Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, чиито членове също подкрепят измененията и на този етап не виждаме притеснения конкретните изменения да бъдат приети. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря и аз.
Заповядайте, господин Радев.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, браво на Зарков и на вносителите! Хубаво, че сте го внесли, това е опозиция. Днес се наслушахме на какви ли не работи в парламента, а това е много добро предложение.
Аз имам само един въпрос, тъй като хората с увреждания – казахте 170 000 са водачите, не са само в България.
Знаете ли в друга държава как се постъпва? Защото си мисля, че тези пет години са предложени някога с някакви мотиви. Какво се е променило от миналият път, от някакво събрание в което ние не сме били с Вас, та сега ние казваме: нека бъдат десет. Уговорката е много добра, че там индивидуално ще се променя. Но има ли още нещо, което ни убягва? Ако знаете нещо, кажете го. Благодаря. Иначе ще го подкрепим сигурно.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин Радев.
Господин Христов, заповядайте.
МИХАИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Председател, колеги, гости, да, има европейска директива, в която пише, че всяка държава може да определя индивидуално срока. Тя е някъде тук в документите, но в момента ми е малко трудно да я намеря, но всяка държава може индивидуално да подходи към този въпрос.
Има 77 заболявания, заради които хората с увреждания минават на комисиите ТОЛЕК, които се намират в три града. Първо, че усложняваме тяхното придвижване, второ, има заболявания, които не прогресират. В този случай, ето заболяване, заради което трябва да се мина на тази Комисия е, прекаран инсулт или инфаркт, няма значение преди колко години е бил. Така че държавите сами решават този казус. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря и аз.
Колеги, други изказвания? Заповядайте.
КРУМ ЗАРКОВ: Благодаря, господин Председател.
Няма да отнемам повече от времето на Комисията, просто исках да кажа, че сме направи изследване и в повечето държави са еднакви сроковете. Ключът е наистина в това „до“, в индивидуалната оценка. Иначе общият срок за издаване на лични документи , включително за тези хора е еднакъв и в интерес на истината има юриспруденция по линия на защита от дискриминация по този въпрос, включително съд за такива неща и в българската Комисия за защита от дискриминация.
Използвам случая да благодаря на господин Ципов и на госпожа Харизанов за позитивните становища и да отбележа, че много коректно е отбелязано становището на МВР. Ние като вносители действително не предвидихме за евентуална колизия с ал. 4 и с така наречените „професионални книжки“ C категория и други, защото считахме, че вървят по друга линия и там има различни изисквания. Но признавам, че предложението на МВР е коректно, за да се избегнат всякакви проблеми с четенето.
Предполагам, че между първо и второ четене има достатъчно процедури, по които да го приведем във вид. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря.
Колеги, други изказвания?
Аз, ако ми позволите, да взема отношение. Изцяло подкрепям Законопроекта, който е внесен от народните представители. Много съм впечатлен и от бързата реакция за становищата, които са получени от съответните институции, които имат пряко отношение. И аз съм убеден, че Законопроектът може да бъде подкрепен и между първо и второ четене да се прецизират текстовете във вида, в който действително да съответстват и на възможности, които могат да направят съответните ведомства и по-специално Министерството на труда и социалната политика. Надявам се, че това ще бъде направено в работната група, която ще направим в порядъка между първо и второ четене.
Убеден съм, че с този законопроект действително ще дадем една справедливост и възможност на тези хора, които имат книжки в момента за пет години, там, където е необходимо да получат и за 10-годишния срок, колкото е за всички останали български граждани.
Ето един законопроект, който ще бъде подкрепен от управляващото мнозинство, за да покажем, че там, където има нещо разумно го подкрепяме. Във Вътрешната комисия винаги се получава този консенсус, за разлика от други комисии.
Колеги, подлагам на гласуване Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи № 854-01-72, внесен от Михаил Христов и Крум Зарков на 3 октомври 2018 г. – първо гласуване.
За – 16, без против и въздържали се.
С това Законопроектът е приет.
Благодарим на колегите.

Колеги, минаваме към точка пета:
РАЗНИ.
Има ли някакви въпроси, които смятате, че са за обсъждане.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Ще ми разрешите ли една информация, господин Председател.
Искам да уведомя уважаемите народни представители, че вчера приключи един дълъг процес, който започна в началото на 2016 г. – преговори с правителството на Гърция да бъдат върнати обратно над 190 000 противопехотни мини, които бяха докарани през 2014 г. в „Миджур“ и при които се случи един трагичен инцидент, вследствие на който загинаха 15 българи.
Вчера Министерството на вътрешните работи съпроводи последното количество и след тези дълги преговори с гръцкото правителство и изтекли повече от две години приключи процесът, в който ние върнахме тези опасни боеприпаси, които през 2013 г. доста неясно за обществото получиха разрешение да бъдат внесени в България, да бъдат утилизирани, при положение че има изрична забрана в международен договор.
Смятам, че успяхме да изпълним ангажимента и от страна на Външно министерство, и от страна на Вътрешно министерство, за да могат да бъдат върнати обратно тези опасни боеприпаси. (Реплики извън микрофона.)
През 2013 г. са внесени при доста неясни обстоятелства, при наличието на изрична забрана за внасянето им и утилизирането им.
Искам да уверя народните представители, че и двете министерства – и Вътрешни, и Външно, положихме неимоверни усилия, за да приключим този процес и вчера той завърши. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин Ципов.
Ще помоля тази информация, ако може в писмен вид да бъде изпратена, за да може да бъде достъпна за всички народни представители и тези, които отсъстват в момента. нека там да бъдем точни и със сроковете, с месеците и с това, което е вложено като усилия от българското правителство, за да можем действително да затворим тази тема. Благодаря.
Колеги, други теми по точка „Разни“? Няма.
С това изчерпваме дневния ред на заседанието и закривам днешното редовно заседание. Благодаря.

(Закрито в 15.10 ч.)ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Цветан Цветанов
Форма за търсене
Ключова дума