Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи по чл. 29, ал. 1 от ПОДНС.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР, № 854-01-32, от 3 май 2018 г., внесен от Валентин Касабов и група народни представители – второ гласуване.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, от 21 май 2018 г., внесен от Министерския съвет – първо гласуване.
4. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
П Р О Т О К О Л

№ 13

На 13 юни 2018 г., сряда, от 14,30 ч. се проведе заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на министъра на вътрешните работи по чл. 29, ал. 1 от ПОДНС.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР, № 854-01-32, от 3 май 2018 г., внесен от Валентин Касабов и група народни представители – второ гласуване.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, от 21 май 2018 г., внесен от Министерския съвет – първо гласуване.
4. Разни.

Списъкът на присъствалите на заседанието народни представители и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито и ръководено от господин Цветан Цветанов – председател на Комисията.

* * *

ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, имаме кворум. Предлагам да започваме. (Изчита дневният ред и гостите.)
Който е съгласен с дневния ред, моля да гласува.
За – 15, против и въздържали се – няма. Приема се.

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Първият въпрос към министъра ще зададе от ГЕРБ Пламен Нунев.
ПЛАМЕН НУНЕВ: Господин Министър, вчера бяхте на работно посещение в Ботевград. Предполагам темата е била неприятният инцидент в Софийския централен затвор. Разбрахме, че сте имали срещи с местната власт, с кметове, с граждани. Предполагам сте имали среща и с ръководството на Районното полицейско управление. Искам да запознаете Комисията по вътрешна сигурност докъде сте стигнали с проверката в Министерство на вътрешните работи по повод инцидента и мерките, които сте предприели във връзка със ситуацията.
И последно, предвид издирването на другия избягал затворник – на какво ниво са оперативно-издирвателните мероприятия? Благодаря.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Нунев! Вчера бях в Ботевград с професионалното ръководство, включително с директора на Областна дирекция на МВР, с неговия заместник. Срещите бяха две – първо, с Районното управление, с колегите, които бяха налични, с тях час и нещо си говорихме за това какво се е случило, каква е тяхната отговорност, имат ли пропуски, нямат ли, как те виждат нещата. И след това имахме два часа и нещо среща с кметовете – 12 кмета в цялата община, включително с кмета на Ботевград. Бях поканил и народния представител господин Явор Нотев, който пръв ми даде сигнал, че в Ботевград може би има някакви проблеми. След това срещите бяха с двама заместника на области, имам предвид Илиян Тодоров и двамата му заместника, които присъстваха на срещата с кметовете.
Обсъдихме това, което се случи – инцидента с двойното убийство или единия убива другия и какво да правим. Аз им казах, че обществото не може да приеме втори път да има някакви пропуски, за което основателно сме притиснати, хората искат сметка и казват: какво става там, как може да се случва това. Такъв беше разговорът и аз им казах: втория трябва да го намерите. Всички се стараем, в смисъл цялото ръководство, за да оздравим обстановката. Аз исках да погледна в по-далечна перспектива, защото това преля чашата. Искахме да видим какво е положението и да ни докладват областният директор на Областната дирекция, включително и местният началник на районното управление. Направихме анализ на място. Чухме ги, чухме техни обяснения и взехме мерки. Накрая аз ги обявих пред журналистите – четири мерки, които успяхме да синтезираме, за да се подобри работата в Районното управление в Ботевград.
Първата мярка е, че усилваме присъствието. Близо малко над 40 служители има недокомплект. Вървят конкурси за още петима, преди това двама, един, но това не е достатъчно. Усилването да продължи следващия месец или два месеца, колкото трябва.
Втората мярка беше всички тези кметове – 12, които бяха много активни, казаха идеи самите те какво мислят и как усещат обстановката, ежемесечно да правят такива срещи с професионалното ръководство, включително с директора на Областна дирекция, с неговия заместник, с полицейския началник и присъстващите от районното управление.
Същите срещи да направят с всички кметове на градовете от областта. Аз не мога да ги изредя всички – Самоков, Елин Пелин, да видят ресурса – разпределен ли е или не. Една такава среща областният управител ще инициира с негови правомощия отново с ръководството.
И последното нещо – четвъртото, няма да вземаме оттам сили, които да отидат към морето, тези малко над 1000 човека, които обявихме в началото на месеца в Бургас, оттам няма да ги вземаме, за да не отслабваме капацитета на Ботевград.
Заедно с това аз чакам анализа, той беше почти готов, за да вземем мерки какво да правим с Областната дирекция и с районното управление, но говоря в професионален план.
Това бяха мерките, които се вземат специално за Ботевград в близък период, за да оздравим обстановката.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин Министър.
Надявам се това да бъде стил за всички области и за всички областни дирекции, да направят срещи с представителите на местната власт и с живеещите в тези населени места, особено в по-малките, които са с по-малко полицейско присъствие, но с няколко пъти повече проблеми. Надявам се, че това ще бъде комплексен подход за цялата система, не само за Областна дирекция – София.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Тези проверки започнаха заедно с анализите на МВР. Аз и професионалното ръководство освен срещите в областните дирекции (Плевен, Ловеч, Бургас Варна, Благоевград и още някои) успяхме да се срещнем и с местната власт – с кметовете и с кметските наместници включително. Такава беше и заръката на премиера, за да усетим обратната информация. Получаваме тази информация и това е практика. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Преди да задам въпроса, ще направя един коментар по така чутото досега. В Програмата на управляващата партия ГЕРБ е записано: „Засилено сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България и с местните комисии по опазване на обществения ред и сигурността“. И ако работите по програмата, то няма да се приема за нещо извънредно или чрезвичайно това, което обяснявате.
Конкретният ми въпрос е: записано е „Изработване и внедряване на софтуер за интерактивна карта на престъпността, с който ще може да се визуализират всички събития, свързани с престъпността и предприетите действия от страна на Министерството на вътрешните работи, което ще позволи да се определи необходимият брой полицейски служители и за малките населени места.“ На какъв етап е – една година вече сте министър на вътрешните работи, този ангажимент? Защото ако той е изпълнен или беше изпълнен, то със сигурност щеше да има по-голяма ефективност от оперативно-издирвателните дейности на звената, които са ангажирани – не само с избягалите затворници, но и с наблюдение на криминогенната обстановка и престъпния контингент. Благодаря.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Отговорът на този въпрос е кратък. Да, за разлика от други правителства ние сме направили това, сложено е в програмата и сме решили да постъпим по-грамотно, ако това Ви интересува.
Докъде е стигнала изработката на софтуера, ще трябва да го проверя конкретно. Ако ме бяхте попитали предварително, щях да проверя. Знам, че се работи. Едната част работи и аз съм Ви показал още миналата година, ако не се лъжа, август месец или по-рано, тази императивна карта. Тя е направена по този начин. Дали всичките части на софтуера до края с анализите са направени, ще проверя и ще Ви докладвам, за да сте запознати с това. Прав сте иначе, аз съм съгласен, той много ще помогне и затова го правим, за да няма тези дисбаланси, за които говоря в Ботевград и които ние установихме от разговори и от анализи, които направиха пред нас Районното управление и представителите и професионалните ръководства. Благодаря.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Господин Министър, няма отговор. Със сигурност Вие работите по всички ангажименти, но на какъв етап? Защото голото обявяване на назначени 1300 служители – новоназначени, трябва да бъде и с обяснението колко са напуснали. И мисля, че в диалог с Вас в Народното събрание уточнихме след Ваш отговор на писмен мой въпрос, че този ангажимент, който сте поели за 1000 униформени, ангажирани с пряка полицейска работа, не е изпълнен, тъй като напусналите са почти толкова, колкото са и новоназначените. Ако слушате изявленията на прекия Ви ръководител – министъра на Републиката Бойко Борисов, който обяви, че има проблем с назначенията, има проблем с качеството на тези, които желаят да работят в системата и в Министерство на вътрешните работи, ще разберете колко е необходимо внедряването на такава система чрез софтуер за правилното позициониране на силите на Министерство на вътрешните работи и може би тогава политическото ръководство, което Вие оглавявате, ще поставя конкретните задачи и правилните приоритети пред Министерството, което ще доведе до по-добрата работа и ефективност от свършената работа, за да могат да са спокойни българските граждани.
Но очаквайте от мен поредица от въпроси за ангажиментите, които сте поели преди една година, съгласявайки се да бъдете министър на вътрешните работи – какво сте свършили, на какъв етап, тъй като ние като парламентарна група обявихме, че ще искаме вот на недоверие. Този вот на недоверие ще разобличи Вашата дейност, която се подкрепя от министър-председателя Бойко Борисов и ще стане ясно, че не само въпросният софтуер и изработването на Интерактивна карта, всичко, което е свързано с приоритети, поети като ангажимент пред българските граждани, е на етап намерения. Благодаря Ви.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Господин Янков, това са Ваши неща и можете да се изказвате както искате и да давате оценки. Само не казахте истината и аз ще Ви я кажа. Тези 1342 и тогава, и сега Ви казах, го изпълнихме до Нова година. Казвам числото, защото е точно такова. Те може да са десет нагоре или надолу, но това са хората, назначени с полицейски функции, които си остават. Едни напускат, пенсионират се, други идват. Аз им казах: в това число трябва да сте постоянно. Това сме го обещали и тези хора са с полицейски функции и те ще отидат по онази мярка –където сме казали, че ще има не по-малко от 1000 души, които трябва да отидат. При новото разпределение сме казали по населените места да има навсякъде полицаи. Изречението беше: полицай във всяко населено място. И ако искате точни числа, задайте ми въпрос в парламента и ще Ви ги докладвам.
КРАСИМИР ЯНКОВ: Извинявайте, не мога да се стърпя. Имате ангажимент за попълване на щата на разследващите полицаи от 2000 щатни бройки. Не е само голата манифестация с назначени униформени полицаи, имате и други ангажименти, господин Министър. Точно тези ангажименти, които сте поели, аз казвам и твърдя, че са просто намерение една година след като Вие сте министър на вътрешните работи.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Янков, от уважение към опозицията и към различното мнение, все пак нека да се придържаме към Правилника.
Господин Ахмедов, заповядайте.
АХМЕД АХМЕДОВ: Уважаеми господин Министър, ние като парламентарна група на Движението за права и свободи подкрепихме всяко Ваше желание – по отношение на смяна в законодателството, по отношение на получаването на средства за работно облекло, за получаване на средствата за работна заплата.
Какво още трябва да подкрепим, за да се подобри малко ефективността, работната среда в системата на МВР, за да гарантираме защита на българските граждани? Благодаря.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря Ви за подкрепата досега – щом гарантирате, че е имало такава, аз също съм я усещал. Едно от нещата, за които искам и ще очаквам подкрепа, това е реформата или прегледа на структурата. Защото реформа не знам как звучи в ушите на много хора. Това, което правим в момента, е кратък договор с УНСС, сега ще имаме втора фаза – искам да ме подкрепите в тази структурна промяна. Години наред не е правена, аз си говорих със синдиката още в началото, те ръкопляскаха буквално и казаха „да“. Хубаво сте решили, ще Ви видим. Такава подкрепа очаквам и от Комисията и Ви моля, ако намерите за добре, че това е правилно, да ни подкрепите и това да стане. В момента има други неща, които правим. Ако считате, че са правилни – промени по дирекциите за обществените поръчки и така нататък, подкрепяйте ни и там.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Заповядайте, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Уважаеми господин Министър, ние от „Воля“ също сме подкрепяли всички искания, защото за нас е приоритет вътрешната сигурност, и ще продължим да подкрепяме тази реформа или преструктуриране, защото тя за нас е задължителна. Даже, ако се допитате до нас, ние няма да ревнуваме, ще Ви дадем някакви наши идеи.
Ще задам следния въпрос: да, неприятен е случаят в Ботевград, но става дума за двама бандити, които са се застреляли един-друг или нещо подобно.
Ще задам един по-сериозен въпрос във връзка със случая с двамата пилоти, защото вчера в много медии излязоха министърът, много политици. Включително президентът се намеси и каза, че трябва да се търси политическа отговорност. От кого да я търсим, освен от министъра на отбраната? Защото стана ясно, че в последния бюджет, който се представя, доколкото знам, от министъра на отбраната, не са предвидени средства за пилотите, за да могат да получават необходимите минимум часове за летене, и за другите военнослужещи. Или пък, ако са били предвидени, след това някой ги е……
Второ, или не са предвидени средства за поддръжка на машините в армията, на военното оборудване, или ако са предвидени, пак някой ги е отклонил и не са стигнали до поддръжката.
В този смисъл МВР и службите правите ли някаква разработка за такова мълчаливо или безхаберно участие в това да се стигне до този нещастен инцидент с двама герои в мирно време, каквито са българските пилоти, защото те участват и в мирни действия? Щом трябва да има пари, а те не са осигурени или са отклонени, значи някой все пак е направил някакви нарушения и ние ще сезираме прокуратурата. Все пак Вие имате ли някаква информация, че някой го е правил дали от незнание или целенасочено, или може би някой е целял да се случи нещо, за да каже: ето, видяхте ли, трябва да дадем повече пари за ново оборудване?!
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Марешки, с моето уважение към Вас, но все пак темата, която обсъждаме, е свързана с вътрешния ред и сигурността. Министерство на вътрешните работи няма отношение както към тренировъчните полети и към техническото състояние на авиационната техника.
Смятам, че може да се даде отговор на реакцията, която имаше със специализираните звена на Министерство на вътрешните работи и по-специално Пожарна безопасност и защита на населението, защото те реагираха бързо и адекватно. Но иначе смятам, че в тази посока трябва да отидем повече към Комисията по отбрана. Тогава може да се зададе въпроса, свързан с инцидента.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Аз имам предвид не чисто военно какво се е случило, а дали някой прави разследване за някаква безстопанственост, безхаберие или целенасочени действия за това да не стигат парите. Това вече не е военна работа, а си е чисто полицейска работа.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател, че обяснихте каква е процедурата. От уважение към господин Марешки се напрягам и се чудя какво точно да отговоря. Не е в моя ресор. Мога да кажа, че същият вертолет и още един много ни помогнаха в Кресна. Но ние нямаме възможности и не ни е предписано от закона да разследваме какво става във военното ведомство. Там си има военна полиция, има си и Военна окръжна прокуратура, така че ние там не гледаме. В момента мога само да изкажа съболезнования за тези двама пилоти и колегата, който беше ранен. Но Ви благодаря за подкрепата, която сте давали на пожарната. Ние сме работили през цялото време с Главна дирекция „Пожарна безопасност“ и точно летците от Крумово са ни помагали с вертолетите.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Много ясна беше и позицията на българската прокуратура, че тече разследване, така че там може би се извършват и съответните процесуално-следствени действия.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Само искам да благодаря и да се извиня, защото колегите ми казаха, че са относими Военна прокуратура и Военна полиция.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Преминаваме към втория тур.
Аз ще задам един въпрос, господин Министър, който е малко извън тези ежедневни неща, които се дискутират както в публичното пространство, така също и се задават като въпроси.
Аз бих искал да попитам за предстоящия Залцбургски форум, защото знаем, че Българското председателство вече е към своя край, а знаем, че след България идва Австрия, след това идва Румъния, която поема Председателството през януари, но пък за Залцбургския форум ротационното Председателство е на Румъния и знам, че другата седмица – мисля утре, на 15-ти, заминавате за Букурещ. Искам само да ни информирате: каква е ситуацията, каква е позицията и темите, които ще обсъждате на Залцбургския форум, дали имате отношение за продължаване на политиката, свързана с акцент Западните Балкани и сигурността в региона? Относно темите на Залбургския форум – знаем, че има осем държави от Югоизточна Европа, които участват в Съвета на министрите и можем да поставяме теми, свързани с Брекзит и последствията от него. Как ще може да се ползва цялостната информационна обезпеченост, която дава Великобритания като нетна добавена стойност към сигурността на Европейския съюз? Кажете няколко думи за Залцбургския форум.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Да, ще бъде утре и другиден – в Букурещ Ние като активен член на Залцбургския форум ще участваме два дни в темите, които ще се разглеждат, включително ще имам среща – да информирам за това – може би Ви е информирал Вашият колега председател на Комисията. Първият ден имам среща с него.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, че приехте да се видите с него.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Да, но там Комисията май че е обща.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Да, участват комисиите по отбрана, вътрешен ред и сигурност и контрол над специалните служби.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Така че с него ще започнем диалога, но след ще се говори за граничната сигурност, за информационните системи, свързани с граничната сигурност, въобще с обмяна на информация. Сигурно колегите знаят, че една от организациите СЕЛЕК, която не е още европейска – страните от Западните Балкани, там генерален директор е наша българка – Снежина. Тези въпроси ще бъдат обсъждани на първата сесия. След това ще има, за полицейско сътрудничество, което Вие споменахте. Ще говорим и с колегите от Западните Балкани. Знаете, че ние им помогнахме по време на Председателството – това е един от нашите приоритети.
Между другото, една от темите на последния Залцбургски форум, предпоследният, където аз участвах, защото на предишния не бях, беше отново за Западните Балкани. Така че темата не е някак си изкуствено поставена, а тя е целенасочена дейност на българското правителство за приобщаване на Западните Балкани – не само по време на Председателството, а и в Залцбургския форум – важна организация.
Така че ще говорим за полицейско сътрудничество и ще засегнем темата с Брекзит. Аз Ви благодаря, че акцентирахте върху това. Вчера имахме заседание в Гранитната зала на Министерския съвет и отново разгледахме Великобритания, дали те ще напуснат, кога ще напуснат, как ще се случи. Ще подпишем декларация, румънските колеги са ни уведомили, с която ще подчертаем, че е много важно да останат връзките с техните служби. Точно на Вас ми е неудобно да Ви обяснявам, били сте там и знаете за тези отношения, но това, което подчертаха колегите от Съединените американски щати, когато беше тук заседанието, че една от държавите – да не казвам „най“, защото някак си не е възпитано и е неприлично, която работи отлично с американските службите, е България и нашите служби.
Ние ще настояваме да не късаме връзките с нашите служби, тъй като България има особено място, всички знаем – трафик и така нататък. Този взаимен, изгоден обмен на информация е много важен и ние ще държим това да продължи.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Днес зачекнахме една тема, която действително е изключително важна и до голяма степен тя касае състоянието на сектора „Сигурност“ в частта МВР.
Колегата Янков Ви зададе един въпрос, който е част от една по-голяма картина, за която Вие споменахте, че искате да получите подкрепата и на Движението за права и свободи, така че моят въпрос е в тази посока. Вие говорите още от началото на своя мандат като министър за тази реформа, която ще правите в Министерство на вътрешните работи. За съжаление дотук я виждаме само на приказки. Реално днес я няма за една година.
Искаме да разберем – аз и колегите от БСП: кои части от тази реформа на практика вече са изпълнени, ако изобщо са изпълнени към днешна дата, кога считате, че тя ще завърши, изобщо някога ще завърши ли и как тя покрива и изобщо покрива ли нуждите на тези български граждани, които са най-често обект на посегателства по отношение на така наречената битова престъпност – имам предвид случая от вчера в Угърчин, където има сблъсъци на тази основа? Аз започвам да се чудя дали остана баба, върху която не са извършени посегателства, и селска къща, която не е разбита? Тази реформа докъде е стигнала в тази си част, най-малкото, поне да ни обясните тук пред нас, като искате подкрепа, поне да знаем за какво трябва да се иска, за какво точно искате тази подкрепа?
Считам, че въпросът ми е точно по темата днес и ще Ви помоля да отговорите на втората част на въпроса на господин Нунев, защото не отговорихте за втория беглец от затвора – Колев, къде се намира в момента? И най-малкото, търсихте ли го на постоянен и настоящ адрес, да знаем това нещо? Ако има нещо секретно, което ще кажете по втората част, ако трябва господин Цветанов да засекрети заседанието, но нужно е Комисията да знае какво се случва? Защото ако българските граждани не се интересуват от Вашата реформа, най-малко се интересуват дали няма някъде да бъдат пресрещнати на улицата от лице с брада и с качулка. Благодаря.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Понеже пак Вие от БСП ми задавате въпрос, първо да уточня това, което ме пита господин Янков – не сме обещавали и няма такова нещо за 2000 разследващи полицаи. Записано е в Програмата и ние всеки месец правим проверка и докладваме какво сме изпълнили. От 2 на 6000 да стане обучението на тези разследващи полицаи, но това е само детайл. Така е за всичко останало, което ме питате.
Но за реформата – докъде е стигнала и било само приказки? Да сте ме чули някога да разказвам нещо, което ще го правя в бъдещето? Избягвам. Това е диалог от началото – какво ще направим. Има го в Програмата, има го и със синдикатите. Затова казах, да, ще има реформа, това ще стане. Щом стане нещо от него, ще бъде обявено. Сега не виждам смисъл да се хвалим или пък да си разказваме някакви мечти. Така че за никакви приказки не става дума. Не очаквам от Вас някакво одобрение. Не, аз ще чакам от Вас подкрепа. Както Вие сам казвате, ако виждате нещо смислено от това, което правим, подкрепете ни и в залата.
Дали това пряко помага на битовата престъпност? Със сигурност ще помогне. Относно структурите – нещо, което е излишно, ще бъде махнато, нещо ще бъде добавено. Има два проекта. Единият, както споменах е на широк български и научен колектив, другият е това, което ще ми предложи Световната банка. Те даже ни дадоха техните резултати. След като обединим и преценим с професионалното и политическото ръководство, ще обединим резултатите. До голяма степен сигурно ще повлияе и на битовата престъпност, но ние се борим, а има резултати и в момента, и Вие го знаете. За тези хора, които казах, че са назначени, мобилните групи и така нататък, мога да добавя много други неща, но не искам да Ви отговарям пряко, за да Ви припомням какво се е случило някога за битовата престъпност и въобще за престъпността и да давам примери със сега. Аз се опитвам да кажа ние какво правим и се надявам ако не на одобрение, поне на коректна информация, която да се разменя.
Това, което попитахте за Колев, е провокация от Ваша страна. Вие сте народен представител, освен това сте доста запознати. Трябва да питам прокуратурата, тя да ми каже и аз да Ви го кажа на Вас. Има досъдебно производство. Работим по всички възможни версии. Вярвам на това, което чувам от професионалното ръководство. Ще стигнем и до него, преди да е направил нещо, с което да повреди здравето на някого или пък на самия себе си, защото той е гражданин и ние трябва да го пазим, нищо че е престъпник, избягал от затвора.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Господин Министър, аз мисля, че зададох конкретно въпроса и той беше продължение на нещо, което колегите започнаха. Това, което питаха, беше част от онова, за което Вие бяхте заявили, че има реформа.
На нас и на мен в частност не ми стана ясно изобщо започнала ли е тази реформа, в какво се състои и докъде е стигнала? Най-малкото трябва ние, като народни представители от тази комисия, да знаем това и дали да Ви дадем някакво одобрение или да не Ви дадем одобрение в тази посока. Вие не отговорихте нищо, просто ме изненадвате.
Не го считайте за заяждане, а напротив, едва ли има някой в тази зала, който не иска по някакъв начин реформата в МВР да се случи в такава посока, че Министерството да заработи в полза на гражданите. Това е ангажимент на политическото ръководство на Министерството. Но не ни отговорихте и се изненадвам от тези Ваши отговори.
Ето, още веднъж ще Ви ги зачета, колегата Янков Ви ги прочете и аз ще Ви ги прочета още веднъж: „Разследване на престъпления, попълване на щата на разследващите полицаи от 2000 щатни бройки; осигуряване на 6000 полицаи, които да извършат действия по разследване (на неотложните процесуално-следствени действия) съобразно конкретната криминогенна обстановка след внимателен подбор и обучение“. Това влиза ли във Вашата Програма, стигнало ли е до някъде в тази реформа, която правите? Тази реформа започнала ли е в крайна сметка? Това ни интересува, това е програмата на ГЕРБ, което означава – колегите го казаха – значи трябва да е програмата и на Министерството.
Господин Цветанов, апелираме към Вас господин министърът да отговори: има ли започнала реформа в МВР, докъде е стигнала тази реформа?
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Заповядайте, господин Министър, ако имате възможност, да отговорите на репликата.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Вие ми задавате въпроси и аз Ви отговорих по един начин, сега ще се опитам да Ви отговоря по друг начин. Структурната реформа – за това, за което говорих преди малко – се случва по този начин: ние възлагаме на външен колектив, който отвън ни казва: „Имате излишни звена, нямате, имате дублирания“ и така нататък, да не влизам в подробности. Това ще ни дадат тези учени, които разбират, имат наукометрични методи, които ще го направят. Същото са направили и Световната банка. Те са ни го дали и сега очакваме другите. Като ни го дадат, това нещо ще го обобщим и ще решим какво правим – с дирекциите примерно, със структурите – по-малко ли са полицаите в сравнение с други полицейски структури в други държави, тогава ще Ви обявя резултатите и ще пристъпим към преки мерки. Дотогава ние правим промени. Аз не знам кое точно наричате „реформа“?
По това, което го виждате в Програмата на партията и след това го има в управленската програма на правителството, ние се отчитаме и аз Ви го споменах. Всеки месец правим анализ какво изпълняваме. Досега само по един пункт – трябва да го видя точно кой е, не сте ме попитали конкретно и в момента не мога да го кажа, само по едно нещо изоставаме, някакъв Законопроект, всичко останало изпълняваме.
Сега Вие ми четете едни изречения, ако аз ги взема и се загледам в тях, ще Ви отговоря конкретно или най-малкото ще го проверя и мога да Ви докладвам винаги. Това правим. Ако това приемате за реформа, да, това се случва и то се вижда, много от нещата ги променяме. Това, което Вие казвате – „Навсякъде има ли полицаи и разпределени ли са достатъчно“, да, ние постоянно го правим. Аз отидох в Ботевград и ги попитах: „Това разпределение правилно ли е или не е?“ и Ви казах мерките, които вземаме там. Това е направено с Интерактивната карта за цялата страна и се прави перманентно. То не се прави само днес. Когато ме попитат народните представители от БСП, ще го направим пак. Постоянно го правим и това са го правили, предполагам, и други министри. Не съм аз единственият, който го прави. Има го в програмата и аз Ви докладвам, че го правим. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Министър, благодаря и аз.
Само да направя едно уточнение в подкрепа на това, което Вие казахте и това, което прочетохте. От 2009 г. до 2013 г. полицаите, които имаха разследващи функции, бяха 2000, а с промените в Наказателно-процесуалния кодекс дадохме възможност на полицейски служители да могат да правят неотложни процесуално-следствени действия и обучения, които бяха направени, те стигнаха до 6000. Общо 8000 полицаи можеха да правят неотложните процесуално-следствени действия и разследванията.
Резултатът, който се постигна от това до 2013 г., е: от върнати досъдебни производства от прокуратурата през 2009 г. – 20 хиляди, 2012 г. вече бяха 5120, а тези, които бяха с приключили производства извън законовия срок, бяха 4200 през 2010 г., а през 2012 г. – 233.
Да, действително, абсолютно сте прав в това, което прочетохте, че в предизборната кампания на Политическа партия ГЕРБ, в предизборния период това са текстовете, които прочетохте. Знаете, че има обаче управленска програма, която се изпълнява и аз съм убеден, че това, което каза министърът. Полагат максимални усилия, за да се придържат към изпълнение на управленската програма за четиригодишния управленски мандат, която е одобрена не само от ГЕРБ, и не само от предизборната кампания на ГЕРБ, а това е общо подкрепа, която е получило Коалиционното ни споразумение. Управленската програма е одобрена от Коалиционен съвет. Това е само уточнение. И Вие сте прав, и министърът е прав.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Очевидно разбрах, че репликата е към мен. В такъв случай, щом Вие ги забелязвате тези неща, апелираме към Вас като председател на Вътрешната комисия да бъдете по-взискателен към политическото ръководство на МВР и тези неща да се изпълняват, защото не знам Вие дали чухте, но аз не чух дали изобщо е започнала тази реформа?! Никой тук в залата не знам дали разбра докъде е стигнало това нещо.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Втори въпрос от ДПС.
АХМЕД АХМЕДОВ: Господин Министър, предната седмица в едно популярно телевизионно предаване – няма да го съобщя, за да не влизам в рекламите, участва един от преводачите, който се използва от МВР във връзка с мигрантите, бежанците, които преминават нелегално през нашата граница. Той буквално подчерта в предаването, че те минават под и над оградата. Моят въпрос към Вас е: как вече съществуващото преградно съоръжение към днешна дата се отразява върху мигрантския поток, има ли данни за пренасочване на трафика? Благодаря.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Да, още в началото, когато бяха построени по времето на БСП 31 километра, още тогава казахме, че съоръжението много помага, затова и нашето правителство продължи да строи. Направихме го и станаха 230, мисля, че и един, два или пет километра. Минават и отдолу, минават и отгоре. Скоро ги питах, казах им: „Добре де, тези последните дето ги хванахте – защото ние ги хващаме постоянно, но между другото, последните три дни – никой. Натискът е силен, обаче имаме начини и тези, които минават, ги връщаме и ги приема турската страна. На моя въпрос те ми казаха: „Много лесно започнаха да я прескачат. Купуват си стълби и я минават.“
Добрата новина е, че ние ги хващаме всичките. Тя много помага, разбира се, особено сега, след като сме усвоили тези 160 млн. евро почти на 75%. Това е също една новина, която казвам. Аз докладвах в Европейския съюз и моля за удължаване на усвояването на средствата, като наситим съоръжението със сензори и камери – да не уточнявам още какви неща. Това допълнително ще ни помогне да сме по-бързи, за да не се налага те да минават и ние да ги хващаме
Само да вметна, че някъде оградата не е точно по границата. Тя е някъде навътре. Ние ги хващаме още преди да стигнат до физическото съоръжение, но въпреки това, като насложим и техническите съоръжения, и всичките работят добре, тогава ще сме още по-бързи и няма да стигат даже до границата. Потокът е пренасочен и аз имах разговор с новия министър на миграцията, по телефона си говорихме и той помоли за някаква помощ, защото сме председатели, защото трафикът между Турция и Гърция става по-голям. Ние окончателно сме спрели всичко поради ред причини. Първо, заради дипломация, лични отношения на нашия премиер, добрата работа на „Гранична полиция“ и ред други обстоятелства. Минават през гръцката граница. Даже някои казват: „Ние идваме от Турция“. Те идват от гръцката страна. Знаете, че Свиленград е тристранната точка. Има пренасочване и каналът се измества леко. Правим нещо, докато сме Председателство, за да помогнем и на нашите съседи гърци, и македонци, и нагоре през Хърватия за Средна Европа. Благодаря.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: А вярно ли е, че тези, които ние не успяваме да ги хванем на границата, преминали границата, през Гърция се насочват по друг маршрут?
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Да, каналът се пренасочва и всички го признават. Европа ни казва: „Браво! Българите ги спряхте, няма никой“. Да, ама те започнаха да минават. Въпросът е към нас като председателстващи, не е конкретно към България „Защо не се справяте?“. Напротив, те ни хвалят за това.
Ние се опитваме да направим нещо. В диалог сме, споменах, лично с гръцкия колега. Те там ги смениха съвсем скоро, но има такова нещо. Минават през Гърция. Само на Лесбос са 5200, аз бях там. Има отявлени престъпници. Огради са им сложили. Как се оправят гърците? Там каналът минава може би през Македония, може би нагоре. Ние много не можем да направим, освен да настояваме пред нашите партньори в Европа да се отделят средства за Гърция и така нататък. Благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря и аз.
Господин Марешки? Нямате въпрос.
С това се изчерпва днешният блиц контрол.
Благодарим на министъра на вътрешните работи.
Ще направя едно процедурно предложение: да разменим – втора да стане трета, а трета да стане втора точка, за да може вицепремиерът Валери Симеонов и колежката от Министерство на здравеопазването да бъдат и в други комисии.
Колеги, подлагам на гласуване разместването: втора точка да стане трета, а трета да стане втора.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Давам думата на заместник министър-председателя Валери Симеонов по

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ЗАМ.-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Промените в Законопроекта за защита от шума в околната среда са продиктувани от неефикасността на досегашните нормативни уредби и Закона и усложняването на процеса на прекратяване на нарушенията, тъй като са ангажирани няколко ведомства – МЗ, МВР, общините и т. н.
Има четири групи промени в Закона.
Първата група промени е свързана с чл. 16а. Насочени са към превенция към създаването на обекти със завишени вредни нива на шума. Това са търговските обекти, които се създават оттук нататък. За всички тук се изисква при подаване на заявления към общините за определяне на работно време, да предоставят протокол от измерване от специализирана лаборатория за директни и проникващи нива на шума, за да не се допуска превишение на утвърдените здравни норми. Процедурата е със съкратени срокове. До 7-дневен срок след подаване на заявлението трябва да се извърши замерване. 10-дневен е срокът за отстраняване на несъответствията. Прави се повторно измерване и разрешение се дава или не се дава.
Как ще процедираме с досега действащите търговски обекти? Не се прилага нова мярка. Реагира се само при подаване на сигнал за завишен шум. Тогава се замерва, правят се предписания и се изисква да бъдат вкарани в допустимите шумови норми.
Втората група е свързана със забранителните режими, които съществуват, но ги отделяме в нов чл. 16б. Забраната е между 23,00 и 8,00 ч. да няма зареждане на обектите и другата забрана е за озвучаване на открити площи. Това са съществуващи норми. Забрана има за озвучителни средства, монтирани на транспортни средства, и на плавателни съдове.
Промените са свързани с органите, които ще извършват контрол, и завишаване на санкциите.
В ал. 6 изрично сме въвели изключение от забраната по ал. 2 – часовите ограничения. Свързани са с провеждането на обществени мероприятия на открито – фестивали, концерти, национални прояви, свързани с местни и национални празници. За тях разрешенията се дават от общинските власти.
Третата група промени са свързани със санкциите и контрола. Разделяме на две групи контрола на нивото на шума. Първата група е в дневния период – разрешено е озвучаването по сега действащия закон. Втората група е контрола по абсолютната забрана между 23,00 и 8,00 ч. Контролът се възлага изцяло на МВР. Разработката на законопроекта е извършена с правните дирекции на МВР и МЗ. Текстовете са добре обмислени, защото се подготвят вече половин години.
Контролът се осъществява еднократно с полицейско разпореждане – избягва се режимът на уведомяване, повторен акт и т.н., което осуетява изпълнението на закона в рамките на туристическия сезон. Неработещата нормативна уредба се коригира с промените в чл. 31 – контролът да бъде извършван от органите на МВР.
Последната група промени са свързани със санкциите. Удвояваме ги. Налагат се санкции на дисководещите, а санкциите са между 100 и 300 лв. по сега действащия закон, но те са малки.
Въвеждаме определение в Преходните и заключителните разпоредби на понятията озвучаване, обществено мероприятие, законни територии, предназначени за тържества, открита площ, непосредствени съседи, жизнена среда и т.н.
ЗАМ.-МИНИСТЪР СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА: Във водещата Комисия по здравеопазването Законопроектът е минал. МЗ поддържа Законопроекта. Неговата основна цел е осигуряване на здравословни условия за живот на населението и опазването на жизнената среда от шум чрез прилагането на ефективни мерки и контролни функции на съответните ведомства.
Създадена е Европейска карта на Европейския съюз, определяща политиката за шума. Близо 20% от населението в Европа страда от шумовото замърсяване, което има отношение върху психическото и здравословното състояние на хората. Сигналите до тел. 112 ни дават ясна картина, че проблемът е изключително важен и Законопроектът цели тяхното решаване. През 2016 г. на тел. 112 са постъпили над 192 хил. сигнала за шумово замърсяване, а през 2017 г. – близо 205 хиляди сигнала.
При сгради със смесено предназначение се предвижда допълнителен режим, включващ издаването на становища от РЗИ. Има дългогодишни нерешени въпроси в жилищните квартали и обществените институции. Тези предложения са извън приложното поле на Европейската директива, която задължава държавите да разработват стратегически карти за шум и планове за действие за градове с население над 100 хиляди жители.
Основната цел на Законопроекта е превенция и възспиране на нарушителите в това отношение. Смятаме, че представените от нас предложения за промяна ще имат положително въздействие.
РАЙНА ДИМОВА (МВР): Подкрепяме внесения Законопроект. Възлагат се допълнителни функции на МВР. Те са контролни, свързани с опазването на определени обекти, изброени в Закона, от шума в околната среда.
ЛЮБОМИР ЧАНКОВ (МВР): Мерките са съгласувани и синхронизирани с действащото законодателство в момента и Закона за МВР. Действията от наша страна ще бъдат по охрана на компетентните органи при извършване на съвместните проверки. Ще охраняваме проверяващите комисии. Издаваните документи, които ще регламентират рестриктивния режим на ограничаване и спиране дейността на обектите, нарушаващи новия закон, са синхронизирани с нашето законодателство.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, имате думата.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Удовлетворени сме, че някой намери смелостта да бръкне в раната и си е направил труда да направи нещо стойностно. На първо четене ще го подкрепим на 100%.
Ще отбележа един факт, който според нас не е добър и може да се коригира. Трябва да се предвиди срок – примерно 3, 6, 9 месеца, ако трябва – година, но и старите заведения да минат по новия режим.
Ако се сетим нещо, ще го добавим. Подкрепяме! Успех!
Подкрепям и следващата точка. (Напуска поради ангажимент.)
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ: От нашата парламентарна група също ще подкрепим внесения законопроект.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Ние също ще подкрепим Законопроекта на първо четене.
Искам да благодаря за огромния обем свършена работа и за направените съгласувателни процедури. Законопроектът предизвиква различни мнения в обществото, но смятам, че трябва да се придържаме към общоприетите норми, та законодателната дейност да съответства на очакванията на обществото.
Между първо и второ четене може би ще има прецизиране на някои текстове, но като цяло ще дадем парламентарна подкрепа за приемане на Законопроекта на първо четене.
Ако няма други въпроси, пристъпваме към гласуване.
За – 17, против няма, въздържал се – един. Приема се.
Преминаваме към

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Ще започна с доклада и ще подлагаме на гласуване съответните текстове.
„ЗИД на Закона за Министерството на вътрешните работи“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Закона да се измени така: „Закон за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи“.
Гласуваме.
За – 10, против няма, въздържали се – 8. Приема се.
По § 1 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 174 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „един месец“ се заменят с „три месеца“.
2. Алинея 6 се отменя.“
„Заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, като в него думите „Държавната агенция“ се заменят с „Държавна агенция“.
Който е съгласен с предложения текст за § 1, моля да гласува.
За – 10, против няма, въздържали се – 8. Приема се.
По § 3 има предложение от господин Касабов.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Искам да отхвърля предложението по § 3 на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Мотиви: Предложението по § 3 урежда хипотезите, при които служителите на НСО няма да дължат възстановяване на разходи във връзка с тяхното обучение. По действащото законодателство по отношение на служителите от НСО не съществува задължение за възстановяване на разходи във връзка с тяхното обучение, поради което отпада необходимостта от предлагания със Законопроекта § 3.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, подлагам на гласуване отхвърлянето на § 3.
За – 18, против и въздържали се – няма. Приема се
Във връзка с предложението на господин Касабов, което подложихме на гласуване, аз ще подложа на цялостно гласуване текста в Заключителните разпоредби както следва:
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона, текста на вносителя за § 2, като в него думите „Държавната агенция“ се заменят с „Държавна агенция“. Параграф 3 вече е отхвърлен.
Моля, гласувайте.
За – 10, против – няма, въздържали се – 8. Приема се.
Законопроектът е приет на второ четене в Комисията.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Законът се прие, заради което Ви благодаря.
ПРЕДС. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря, господин Касабов.
Благодарим и на представителите от ДАНС, НСО и МВР.
Преминаваме към

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – ДРУГИ

Някой иска ли да постави въпроси за обсъждане? Не.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

(Закрито в 15,40 часа)
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Цветан Цветанов/
Форма за търсене
Ключова дума