Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
23/01/2020 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  №053-06-1/22.01.2020 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 002-01-6, внесен от Министерски съвет на 20.01.2020 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 002-01-6, внесен от Министерски съвет на 20.01.2020 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 22.01.2020 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 002 - 01 - 6, внесен от Министерски съвет на 20.01.2020 г.

  На заседанието присъстваха от Министерството на земеделието, храните и горите заместник - министър Доц. Д-р Янко Иванов и от Министерство на вътрешните работи Росица Грудева – директор на Дирекция „Правно-нормативна дейност”.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от господин Иванов. В изложението си отбеляза, че предложените промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност са в резултат на констатираната непълнота в регламентацията, свързана с осъществяването на тази дейност. Наложително е да се предвидят и конкретни мерки и действия за превенция на новите за държавата ни екзотични и особено опасни болести, които могат да доведат до икономически загуби и да оказват негативно влияние върху националната ни сигурност. Подчерта, че в голямата си част трансграничните и екзотични болести по животните се предават и на човека. Цитира статистика, според която от 1615 болести по хората 865 са с животински произход. Това предполага засилени мерки и добра координация и взаимодействие между институциите. Със законопроекта се отстраняват празноти в правната рамка, затрудняваща дейността на компетентните органи, създава се възможност за възлагане изпълнението на мерки за ограничаване и ликвидиране на болести и на изпълнител, различен от БАБХ. Определят се и задълженията на местната власт при констатиране на заболяване с цел по-добра координация и своевременно предприемане на мерки за ограничаване и ликвидиране на разпространението и ликвидиране на заболяванията. Увеличават се размерите на някои от предвидените в действащия закон глоби и имуществени санкции и се създават нови административнонаказателни разпоредби, с цел да се предизвика дисциплиниращ ефект и санкциите да отговарят на съответното нарушение. Предвидено е, че служителите на Областните дирекции по безопасност на храните при необходимост да изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи при възпрепятстване на достъпа до подлежащ на контрол обект или при отказ за предоставяне на животни.
  Беше представено и становище от Министерство на вътрешните работи, съгласно което подкрепят законопроекта.
  В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов и Маноил Манев. Беше отбелязано, че съдействието от страна на МВР следва да се осъществява при тежки случаи, при които има опасност за нарушаване на обществения ред.
  Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа „за”, без „против” и 7 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 002-01-6, внесен от Министерски съвет на 20.01.2020г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  ПЛАМЕН НУНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума