Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
E-mail: kvsor@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
Телефон: 02/939 21 09;
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за работата на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред


Чл. 1. С тези правила се определят редът, организацията на работа и дейността на Постоянната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на 44-то Народно събрание, наричана по нататък „Комисията”.
Чл. 2. (1) Комисията се състои от 22 народни представители, в това число председател и 4-ма заместник – председатели.
(2) Председателят на Комисията ръководи нейните заседания, осъществява взаимодействие с ръководството на Народното събрание и с другите постоянни комисии и представлява Комисията пред държавните органи, неправителствени организации и гражданите.
(3) При отсъствие на председателя той упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на Комисията. При липса на упълномощаване председателят на Народното събрание упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на Комисията.
(4) Административното, експертното, организационно-техническото и деловодното подпомагане на дейността на Комисията се осъществява от експертни сътрудници, назначени на работа в Комисията.
Чл. 3. Комисията разглежда законопроекти, годишната програма по чл. 118 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, проекти за решения, декларации, обръщения и други предложения, разпределени й от председателя на Народното събрание.

Чл. 4. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред упражнява своите правомощия в областите, свързани със защитата на сигурността на личността и обществото, основните права и свободи на българските граждани, на държавните граници, териториалната цялост, националния суверенитет и независимостта на страната в съответствие с Конституцията и законите на Република България и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание /ПОДНС/.
Чл. 5. (1) Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред провежда редовни и извънредни заседани.
(2) Редовните заседания на Комисията се провеждат в сряда от 14.30 часа.
(3) Извънредните заседания на Комисията се свикват от председателя на Комисията, по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание. Извънредни заседания се провеждат при необходимост от неотложно разглеждане на въпроси, свързани с дейността на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
(4) Заседанията се ръководят от председателя на Комисията, а в негово отсъствие – от един от заместниците му, определен от него. При липса на упълномощаване се прилага чл. 21, ал. 5, изречение второ от ПОДНС.
(5) Дневният ред, времето и мястото на провеждане на заседанията се обявяват писмено на интернет страницата на Народното събрание и чрез електронна поща до членовете на Комисията.
(6) Дневният ред за редовните заседания на Комисията се обявява най-малко два дни преди тяхното провеждане. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания, дневният ред за тях се обявява едновременно с насрочването им.
(7) Комисията заседава, когато присъстват повече от половината от нейните членове. Ако след обявеното време за започване на заседание кворумът не е на лице Комисията може да заседава и при наличният състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(8) При провеждане на заседание членовете на Комисията се подписват в присъствен списък.
(9) За заседанията на Комисията се води пълен аудио запис и протокол.

Чл. 6. (1) Заседанията на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред са открити. По решение на Комисията отделни заседания могат да бъдат закрити.
(2) При провеждане на съвместни заседания с други парламентарни комисии се прилага принципът на открити заседания, освен ако председателят на комисията и председателите на другите участващи комисии, чиито заседания по правило са открити, не решат друго.
(3) По време на закрити заседания на Комисията се забранява използването на мобилни комуникационни средства и звукозаписни устройства от присъстващите в залата лица.
(4) По изключение заседанията на Комисията могат да се провеждат извън столицата.
(5) Председателят на заседанието отстранява от залата лицето, нарушило разпоредбата на ал. 3.
Чл. 7. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред приема актовете си с консенсус или чрез гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите членове при явно гласуване.
Чл. 8. (1) Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъжда законопроектите или други актове на Народното събрание, разпределени й от председателя на Народното събрание, и изготвя по тях доклади или становища, съобразно сроковете, предвидени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(2) Когато на Комисията са разпределени няколко законопроекта, уреждащи една и съща материя, тя ги обсъжда едновременно и по всеки от тях приема мотивирано становище.
(3) Когато Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е водеща по даден законопроект, тя изготвя доклад за първо и за второ гласуване.

Чл. 9. (1) Разпорежданията на председателя на Народното събрание за разпределените на Комисията законопроекти и проекти за решения се предоставят на народните представители в пленарната зала.
(2) Други материали, свързани с работата на Комисията, се осигуряват в кабинета на нейния председател или преди заседанията й.

Чл. 10. (1) В случаите, когато Комисията или ръководството й прецени за необходимо, се изпращат копия от предоставените за обсъждане документи до съответните държавни органи или длъжностни лица с искане за писмено становище в съответствие със сроковете, предвидени в законодателната програма на Народното събрание.
(2) Получените писмени становища се предоставят на членовете на Комисията.

Чл. 11. Комисията получава необходимата информация за своята дейност чрез изслушвания на представители на държавни органи и институции; доклади; писма; становища и други писмени материали; чрез анкетни комисии, съобщения и публикации в средствата за масово осведомяване и от други източници.

Чл. 12. (1) Комисията изслушва министри и ръководители на ведомства по въпроси свързани с вътрешната сигурност и обществения ред, правата и свободите на гражданите, сигурността на информацията, защита на личните данни и други. Изслушването се провежда след вземане на решение от комисията.
(2) В заседанията на Комисията, по разглеждането и обсъждането на законопроекти участват лицата по ал. 1 или техните заместници.
(3) Комисията може да покани за участие в заседанията си физически или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите въпроси.

Чл. 13. (1) Ръководството на Комисията може да изисква периодично информация за състоянието и текущата дейност на министерствата и ведомствата, осъществяващи функции и задачи в областта на вътрешната сигурност и обществения ред.
(2) За постъпването на съответните документи се информират всички членове на Комисията.
(3) За дейността на Комисията държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация и гражданите са длъжни да предоставят при поискване всички необходими сведения и документи и становища.
(4) По искане на една трета от членовете на комисията, председателят е длъжен незабавно да отправи искане до държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация да присъстват на заседание на комисията. Поканените са длъжни да се явят пред комисията и да предоставят поисканата им информация, както и да отговарят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от отправяне на поканата или на първото редовно заседание, ако то е след изтичането на тези 7 дни.
Чл. 14. Всяка първа сряда на месеца, ресорният министър се явява пред Комисията и отговаря на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията на самото заседание при условията и по реда на чл. 29 от ПОДНС.

Чл. 15. Ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред организира срещи на Комисията с ръководствата на министерства и ведомства за осъществяване целите на парламентарния контрол.

Чл. 16. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред може да изслушва и членовете на Европейския парламент от Република България по въпроси от нейната компетентност.

Чл. 17. Официалните становища или позиции на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред се съобщават на средствата за масова информация от председателя или неговите заместници, или от определен от Комисията говорител.

Чл. 18. Във връзка с упражняването на парламентарен контрол Комисията може да разглежда становища или да приема решения, които се изпращат за изпълнение на съответните компетентни държавни органи или институции.

Чл. 19. (1) Всеки член на Комисията има достъп до документите и материалите, съдържащи класифицирана информация, с които се работи, при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Всеки член на Комисията има право да се запознава с материали, съдържащи класифицирана информация само в работни помещения, които отговарят на съответните мерки на защита на класифицирана информация – регистратурите на Народно събрание, кабинета на председателя на Комисията и залите за провеждане на заседания.

Чл. 20. (1) В съответствие с чл. 25, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред може да образува от своя състав подкомисии, както и работни групи.
(2) С решението за създаване на подкомисия или работна група Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред определя и числеността, задачите, срока на действие, състава и правилата за работата й.
(3) Подкомисиите и работните групи са работни органи на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
(4) Председателите на подкомисиите и работните групи ръководят тяхната дейност, разпределят задълженията между членовете им, свикват техните заседания и изготвят доклади и становища, които предоставят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. При съществено различие между становищата на членовете им по отделни въпроси, техният председател докладва пред Комисията различните позиции и мотивите към тях.
(5) Подкомисиите и работните групи прекратяват дейността си след изготвяне на доклад или становище по проблема, за който са конституирани, освен ако Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред не реши друго.
(6) Дейността на постоянните подкомисии и работните групи се подпомага от служителите към Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и/или от експерти назначени на граждански договор.

Чл. 21 (1) Комисията работи и с документи съдържащи класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Документите, съдържащи класифицирана информация се регистрират, съхраняват, архивират и унищожават в регистратурите към сектор „Защита на класифицирана информация.
(3) Документите, съдържащи класифицирана информация се размножават с писмено разрешение на председателя на Комисията или заместващия го заместник-председател.

Чл. 22. (1) При провеждане на закрити заседания, протоколите и другите информационни носители се маркират с гриф за сигурност “За служебно ползване”.
(2) Когато обсъжданата информация попада в Списъка на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, съгласно Приложение 1 на ЗЗКИ, председателят на Комисията или заместващият го заместник-председател определя грифа за сигурност на протоколите и другите информационни носители от заседанията.

Чл. 23. Ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред може да привлича експерти по граждански договор.

Чл. 24. За неуредените в тези Вътрешни правила случаи се прилага Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите Вътрешни правила се приемат на основание чл. 24, ал. 1 от ПОДНС и влизат в сила след приемането им от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
§ 2. Освен служебно ползваните, в залата на заседанията на Комисията могат да се внасят и други телекомуникационни, аудио и визуално записващи средства след решение на Комисията за всеки конкретен случай.

§ 3. По въпроси, неуредени в настоящите Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, се прилагат разпоредбите на ПОДНС.

Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред са приети единодушно на редовно заседание, проведено на 25 май 2017 г.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
E-mail: kvsor@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
Телефон: 02/939 21 09;
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
E-mail: kvsor@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
Телефон: 02/939 21 09;