Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
15/06/2017 първо гласуване

  Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16.
  На редовно заседание, проведено на 15 юни 2017 г., Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г.

  Присъстваха 18 (осемнадесет) народни представители.

  Председателят на Комисията по отбрана запозна членовете на комисията с разпореждането на Председателя на Народното събрание (№ 750-01-47/05.06.2017 г.) относно разпределянето на законопроекта между постоянните комисии.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс беше представен от името на вносителите от госпожа Анна Александрова, народен представител, член на Комисията по правни въпроси. Според вносителите предлаганият законопроект цели, без да променя философията и основните принципи на Административнопроцесуалния кодекс, да въведе мерки за по-ефективно и модерно административно правосъдие след близо десетгодишното прилагане на кодекса, да прецизира законовите текстове, по които има противоречива практика, да попълни празноти в регулацията, да отрази актуалния етап на електронизация на съобщенията, да въведе конкретни срокове за все по-съществено прилагане на електронната идентификация и съобщаване и да облекчи работата на Върховния административен съд (ВАС) и като краен резултат да доведе до ефективен, прозрачен и бърз административен процес и правораздаване.

  Становището на Министерството на отбраната беше представено от госпожа Клементина Денева, директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“ и полк. Игнат Спахийски, заместник-директор на дирекция „Управление на човешките ресурси“. Според Министерството на отбраната (МО) законопроектът е от особено значение и променя радикално основни положения в Административнопроцесуалния кодекс. Поради това той е необходим и навременен. Предлаганите с § 137 от законопроекта изменения и допълнения на ЗОВС, според Министерството на отбраната, обаче, не са удачни, водят до премахване на правомощията на министъра на отбраната, делегирани му при ръководството на кадровата политика и на практика не водят до разтоварване на ВАС, тъй като незначителен брой дела през периода 2010-2017 г. са били адресирани към ВАС от страна на МО.

  В последвалото обсъждане взеха участие народните представители Пламен Манушев, Владимир Тошев, Борис Вангелов и Милен Михов. В изказванията си те подкрепиха законопроекта на първо гласуване, като подчертаха необходимостта, преди разглеждане на законопроекта на второ гласуване в пленарна зала, да бъдат отчетени предложенията на министерството на отбраната за промени в § 137. Госпожа Анна Александрова заяви готовност, от страна на вносителите, да се съобразят със становището на МО между първо и второ гласуване на законопроекта.

  В последвалото гласуване участваха 18 (осемнадесет) народни представители. С 12 (дванадесет) гласа „ЗА“, 6 (шест) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от народния представител Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума