Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
E-mail: fdc@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 284
Телефон: 02 939 35 63; 02 988 13 88; Факс: 02 988 19 87
Жулиета Сергеева Георгиева-Стойнова
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛАВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ОТБРАНА

Чл. 1. С тези правила се урежда редът за работата на Комисията по отбрана при Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България в съответствие с чл. 24 (1) от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС).

Чл. 2. (1) Комисията по отбрана се състои от двадесет и двама народни представители, в това число председател и трима заместник-председатели, избрани от Народното събрание.
(2) Административното, организационно -техническото и експертно подпомагане на дейността на Комисията по отбрана се осъществява от служители, назначени на работа в Комисията.

Чл. 3. Комисията по отбрана се представлява от председателя ѝ, упълномощен от него заместник-председател или член на Комисията.

Чл. 4. Бюджетът на Комисията по отбрана се съставя от нейното ръководството и се предлага от Председателя ѝ за утвърждаване от Председателя на Народното събрание.

Чл. 5. Комисията по отбрана, като специализиран орган на Народното събрание участва във формирането и съдейства за провеждането на отбранителната политика на Република България. При възлагане на задачи от Председателя на Народното събрание, Комисията взема отношение и по останалите аспекти на националната сигурност и съдейства за нейното реализиране.

Чл. 6. В работата на Комисията по отбрана (заседанията) по право участват представители на Кабинета на Председателя на Народното събрание, съветникът по сигурност и отбрана на Президента на републиката, съветникът на Министър-председателя по въпросите на отбраната, парламентарният секретар на Министерството на отбраната и експертните сътрудници.
Чл. 7. В заседанията на Комисията по отбрана с право на съвещателен глас имат право да участват и членовете на Европейския парламент от Република България.

Чл. 8. (1) Комисията по отбрана разглежда законопроекти, Годишната програма по чл. 118 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, проекти за решения, декларации, обръщения и други материали, разпределени ѝ от председателя на Народното събрание и изготвя доклади, предложения и становища по тях;

1. Комисията по отбрана, след указ на президента на републиката, на свое заседание приема удостоените с първо или последващо висше военно звание офицери. След представянето им от министъра на отбраната или определен от него заместник-министър, Комисията се запознава със състоянието и с вижданията им за развитието на подчинените им структури и/или формирования.

(2) Комисията по отбрана, по предложение на ръководството, при условията на чл. 17 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание и с цел установяване на тяхната ефективност и степен на постигане на целите, може да възлага последваща оценка на въздействието на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България или промени в него, както и на други законодателни актове, предмет на нейните отговорности в съответствие с разпределението им от председателя на Народното събрание.
(3) Комисията по отбрана, при необходимост изисква от държавните и длъжностни лица от държавната и общинската администрации всички сведения, документи и становища, свързани с нейната дейност и отговорности.
(4) Комисията по отбрана, по искане на една трета от членовете, чрез председателя на Комисията, отправя искане до държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация да присъстват на заседание на комисията. Същите, в съответствие с Правилника за организация на дейността на Народното събрание са длъжни да се явят пред Комисията и да предоставят поисканата им информация, както и да отговорят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от отправяне на поканата или на първото редовно заседание, ако то е след изтичането на тези 7 дни.

Чл. 9. (1) Ръководството на Комисията по отбрана организира работата ѝ въз основа на информацията и материалите, постъпващи или разпределени в Комисията.

(2) Комисията по отбрана може да образува от своя състав подкомисии, работни групи, както и обществени съвети от представители на граждански организации и движения, които проучват и подготвят становища, доклади и предложения по конкретни проблеми - предмет на нейните отговорности.
(3) Комисията по отбрана се свиква на заседание от нейния председател по негова инициатива или по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание, заедно с проект на дневен ред.
(4) Комисията по отбрана, при разглеждане на въпроси от общ интерес провежда съвместни заседания с други постоянни или временни парламентарни комисии, в съответствие с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС).

Чл. 10. (1) Комисията по отбрана провежда редовни и извънредни заседания. Заседанията се ръководят от нейния Председател.
(2) Председателят на Комисията по отбрана:
1. свиква и ръководи заседанията ѝ;
2. поддържа връзки и осъществява координация и взаимодействие с председателя и заместник-председателите на Народното събрание, както и с ръководствата на другите комисии;
3. осъществява взаимодействие с ръководствата на министерствата, с ръководствата на ведомствата от държавната администрация, с общините и техните сдружения, с професионални, браншови и други организации, имащи отношение към дейността на Комисията;
4. управлява разходите, необходими за дейността на комисията.
5. осъществява и други функции, определени с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
(3) При отсъствие на председателя ѝ, заседанието на Комисията по отбрана се ръководи от упълномощен от него заместник-председател.

Чл. 11. (1) Редовните заседания на Комисията по отбрана се провеждат веднъж седмично, по правило в четвъртък от 14.30 часа. Извънредни заседания се провеждат при необходимост от неотложно разглеждане на въпроси, свързани с дейността на Комисията.
(2) Дневният ред, часът и мястото на заседанията се определят от председателя на Комисията по отбрана след съгласуване със заместник- председателите ѝ или от Председателя на Народното събрание, когато провеждането на заседание е по негово искане.
(3) Дневният ред, часът и мястото на редовните заседания на Комисията по отбрана се обявяват с писмено съобщение на определените за това места в Народното събрание, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание, най-малко два дни преди тяхното провеждане.
(4) Материалите за заседанията се предоставят на членовете на Комисията по отбрана от нейния секретариат, като се изпращат на електронната им поща не по-малко от 24 часа преди заседанието. В деня на заседанието материалите се предоставят и на хартиен носител на членовете на Комисията, заявили желание за това.
(5) При необходимост денят или часът на заседанията могат да се променят от председателя на Комисията по отбрана. Членовете на Комисията се уведомяват своевременно по подходящ начин за промяната на деня и часа на заседанията.
(6) В случаите, когато се налага провеждането на извънредни заседания на Комисията по отбрана, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им. Членовете на Комисията се уведомяват своевременно за извънредните заседания по подходящ начин, като включените в дневния ред материали могат да им се предоставят и в деня на провеждане на съответното заседание.

Чл. 12. (1) Заседанията на Комисията по отбрана са с продължителност до два часа. Комисията може да приеме решение за удължаване на съответното заседание.
(2) Заседанията на Комисията по отбрана по правило са открити. Комисията може да реши отделни заседания да бъдат закрити, когато по преценка информацията по обсъжданите въпроси изисква това.
(3) Заседанията на Комисията по отбрана се провеждат в сградите на Народното събрание. По изключение Комисията може да реши да проведе заседания и извън столицата.
(4) Комисията по отбрана, при определени случаи по решение на ръководството, може да провежда и изнесени заседания във Въоръжените сили.

(5) При обсъждане на законопроекти и други нормативни и поднормативни актове на заседанията на Комисията се изслушва вносителят или представител на съответното ведомство. Когато законопроектът е внесен от Министерския съвет, на заседанието се изслушва член на Министерския съвет или заместник-министър.
(6) За участие в заседанията на Комисията по отбрана се канят представители на министерства, други държавни ведомства, общини и техни сдружения, професионални и други организации, имащи отношение към разглежданите законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание.
(7) Всеки член на Комисията по отбрана има право да покани за участие в нейно открито заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите от Комисията законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание.
(8) Представители на синдикални, съсловни и браншови организации може да представят писмени становища и по тяхна инициатива имат право да присъстват на заседанията на комисията по отбрана и да вземат участие в разисквания по разглежданите проекти за актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност, при спазване на реда, установен в комисиите. Списъкът на присъствалите лица, представители на организациите, е неразделна част от протокола на заседанието. Становищата се публикуват на сайта на комисията по отбрана на интернет страницата на Народното събрание.

Чл. 13. (1) Председателят на Комисията по отбрана открива заседанието, когато присъстват повече от половината от членовете й. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(2) При провеждане на заседание, членовете на Комисията по отбрана се подписват в присъствен списък.
(3) За отсъствието си от заседания членовете на Комисията по отбрана предварително уведомяват председателя или упълномощения от него за ръководител на заседанието заместник-председател.
(4) При напускане на заседанието преди неговото приключване членовете на Комисията по отбрана могат да декларират своя вот по разглежданите законопроекти пред председателя или упълномощения заместник-председател.
(5) Решенията на Комисията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 14. (1) За заседанията на Комисията по отбрана се водят стенографски протокол и аудиозапис.
(2) Председателят на Комисията по отбрана подписва протокола.
(3) Протоколите от обсъждането на разпределените законопроекти се публикуват на сайта на Комисията по отбрана на интернет страницата на Народното събрание в 7-дневен срок от заседанието и не по-късно от 24 часа преди разглеждането на доклада в пленарна зала.
(4) Протоколите от закритите заседания на Комисията по отбрана са със специален режим на съхранение, отчет и достъп съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 15 (1) След провеждането на заседание в Комисията по отбрана се изготвя доклад. Председателя на Комисията или упълномощеният от него председател на съответното заседание подписва докладът.
(2) В доклада се отразяват взетото от Комисията решение, най-съществените разисквания и изразените становища с посочване на мнозинството, което ги е поддържало.
(3) Докладите на Комисията по отбрана от откритите ѝ заседания са публични и достъпни по установения ред, както и чрез сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание.

Чл. 15. По въпроси, неуредени с настоящите вътрешни правила се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС);

Настоящите вътрешни правила на Комисията по отбрана са приети на основание чл. 23, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на редовно заседание на Комисията, проведено на 17 май 2017 г. и изменени и допълнени на заседание на Комисията по отбрана на 22 февруари 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОТБРАНА
ГЕНЕРАЛ КОНСТАНТИН ПОПОВ
Комисия по отбрана
E-mail: fdc@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 284
Телефон: 02 939 35 63; 02 988 13 88; Факс: 02 988 19 87