Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
19/06/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 14 юни 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски съвет на 21 май 2018 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Валери Симеонов – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, г-жа Светлана Ѝорданова – заместник-министър на здравеопазването и г-н Благой Станчев – парламентарен секретар на Националното сдружение на общините в Република България.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от г-н Валери Симеонов.
  С внесения законопроект се цели опазването на здравето на населението от вредното въздействие на шума, предизвикан от дейността на търговски и производствени обекти в жилищни сгради, сгради със смесени функции, територии предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и такива със смесено предназначение. Предвидените промени са в няколко основни направления:
  На първо място се предлага прецизиране на нормативната база за администриране, издаване на разрешителни за работно време, замерване на място на нивата на шума, сроковете за извършване на проверки и отстраняване на нарушенията.
  С предложените промени се въвежда забрана за дейности създаващи шум в обекти разположени в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение за времето от 23,00 до 08,00 ч., забрана за озвучаването на открити площи в територии предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и такива със смесено предназначение, включително от пътни транспортни средства и плавателни средства за времето от 14,00 до 16,00 ч. и между 23,00 и 08,00 ч., с изключение на териториите на обектите за масов транспорт и при използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението.
  С приемането на законопроекта се създава правно основание за изготвяне на наредба от Министерски съвет, с която ще се регламентират и прецизират изискванията за осигуряване на оптимална акустична среда в урбанизираните територии, както и техническото осигуряване на контрола за изпълнението им.
  Предвижда се осъществяването на контрол от страна на служители на Министерство на вътрешните работи за спазване изискванията на закона, особено в тихите часове на денонощието.
  Заложено е значително завишаване на санкциите, като при съставяне на акт за административно нарушение се предвижда изземване на доказателствата по нарушението, а след издаването на наказателно постановление същите ще се отнемат в полза на държавата.
  Чрез направените предложения за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда се цели осигуряването на акустичен комфорт, подобряване качеството на жизнената среда и повишаване ефективността и качеството на контрола.
  В комисията са постъпили становища от Камарата на архитектите и от Националното сдружение на общините, в които е изразена принципната подкрепа на предложените промени, като са направени конкретни предложения за прецизиране на отделни разпоредби.
  В хода на дискусията, народните представители подкрепиха необходимостта от предложените промени в закона. Г-н Валери Симеонов отговори на конкретни въпроси, зададени от членовете на комисията, свързани с практическото прилагане на законопроекта.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, със 17 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 2 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума