Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
21/06/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754 – 01 - 16, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители
  Д О К Л А Д


  На извънредно заседание, проведено на 21 юни 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754 – 01 - 16, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 01. 06. 2017 г.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от народния представител г-жа Десислава Атанасова.
  С предложените изменения и допълнения се цели въвеждането на мерки за по-ефективно, бързо и модерно административно правосъдие. Прецизират се и се доразвиват разпоредбите на административния договор и споразумението. Една от най-съществените промени в кодекса е предложената с проекта подробна уредба на института на мълчаливото съгласие. Предлаганото изменение създава предпоставка за постепенен преход от презумпция за мълчалив отказ към мълчаливо съгласие, като чрез този способ се цели намаляване на административната тежест.
  Законопроектът предвижда жалбите пред касационна инстанция да се разглеждат в закрито заседания. Въвежда се изискването доказателствата задължително да се представят със касационната жалба, както касационната жалба и исканията за отмяна следва да бъдат приподписани от адвокат или правоспособен юрист.
  Предвидено е намаляване на делата, по които Върховния административен съд е компетентен като първа инстанция. С преходните и заключителни разпоредби се предлагат изменения в редица специални закони, с които се цели на Върховния административен съд да се осигури възможността да насочи своята дейност в тълкуване и уеднаквяване на съдебната практика.
  Законопроектът въвежда мерки за електронно правосъдие в съответствие със заложените приоритети в Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 – 2020 г., като с него се въвежда електронното призоване.
  С предложените изменения и допълнения на кодекса се създава правна възможност обмена на удостоверенията и документите в администрацията да става изцяло по служебен път. Предвидено е документите, необходими в административното производство, да се обменят чрез електронна система за обмен на документи и доказателства, които се намират в държавни, съдебни или общински органи, нотариуси, съдебни изпълнители и в другите овластени със закон органи или организации.
  Със законопроекта се предлага и увеличаване на държавните такси в размер, който да не препятства достъпа до административно правосъдие.
  Предложени са и промени с които да се прецизират някои от законовите разпоредби, по които има противоречива практика.
  В комисията са предоставени становища на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Националното сдружение на общините в република България и на Българската стопанска камара, в които се изразява принципната подкрепа към законопроекта, като същевременно са направени и конкретни бележки и предложения за промени в отделни разпоредби. От страна на Българската стопанска камара е изразено несъгласие с увеличаването на размера на таксите за касационно обжалване.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха по принцип законопроекта, като същевременно обърнаха внимание на необходимостта от прецизиране на отделни разпоредби в съответствие с изразените становища на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Националното сдружение на общините в република България. Изразено бе и несъгласие с промените, предвиждащи необжалваемост на определени актове, както и с предложените промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 12 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 7 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754 – 01 - 16, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума