Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
12/09/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 12 септември 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерски съвет на 5 август 2019 г.
  В заседанието на комисията взе участие г-жа Адриана Атанасова – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, която представи законопроекта от името на вносителя.
  Законопроектът цели да осигури ефективност и сигурност при предоставянето на електронни административни услуги на гражданите и организациите предвид приетите изменения и допълнения в Административнопроцесуалния кодекс, с които се въведоха нормативни изисквания за електронно заявяване на административни услуги, връчване на документи по електронен път на граждани и организации и вътрешен обмен на електронни документи между административните органи.
  Основна цел на предлаганите промени в Закона за електронното управление е да се обезпечи разработването, внедряването и надграждането на необходимите информационни ресурси на електронното управление при спазване на изискванията за мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост, както и прилагане на устойчив модел за дългосрочното им управление и поддръжка.
  С предложените изменения се постига гаранция, че гражданите и организациите - потребители на електронни административни услуги, ще разполагат със сигурен, надежден и проследим канал за подаване на електронни документи и заявяване на електронни административни услуги.
  Прецизирани са правомощията на председателя на Държавна агенция „Електронно управление", целящи гарантиране на изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България.
  Предложени са изменения и допълнения в административнонаказателните разпоредби. Регламентирани са принудителни административни мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушенията по закона и нормативните актове по прилагането му, както и за отстраняване на негативните последици от тях.
  Част от промените в закона са свързани с въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. в националното законодателство и осигуряване на по-голяма достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор въз основа на общите изисквания за достъпност.
  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика,благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 6 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума