Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
17/07/2019 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
  на
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-46, внесен от Александър Ненков и група народни представители, приет на първо гласуване на 10 юли 2019 г.
  Проект!
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за пътищата

  (Обн. ДВ. бр.26 от 2000г., изм. бр.88 от 2000г., бр. 111 от 2001г., бр.47 и 118 от 2002г., бр.9 и 112 от 2003г., бр.6 и 14 от 2004г., бр.88 и 104 от 2005г., бр.30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006г., бр.59 от 2007г., бр.43 и 69 от 2008г., бр.12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр.87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011г., бр.38, 44, 47 и 53 от 2012г., бр.15 и 66 от 2013г., бр.16, 53 и 98 от 2014г„ бр.10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015г., бр.30 и 75 от 2016г., бр. 11, 89 и 96 от 2017г. и бр. 31 от 2018г., бр.80 от 2018г. и бр. 105 от 2018г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1, в т.2, след думите „съответния път или пътен участък" се поставя
  запетая и се добавя следният текст „като изчисляването на изминатото разстояние се
  извършва въз основа на сбора на дължимите такси, определени за всеки отделен тол
  сегмент, в които съответното пътно превозно средство е навлязло";
  2. В ал.15, думите „и с доставчиците на декларирани данни" се заличават.
  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  В чл. 10, ал.1, в т.2 след думите „съответния път или пътен участък“ се поставя запетая и се добавя следният текст „като изминатото разстояние се изчислява възоснова на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло, а дължимите такси се определят възоснова на сбора на изчислените за съответните тол сегмент такси“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 след думите „съответния път или пътен участък“ се поставя
  запетая и се добавя „като изминатото разстояние се изчислява въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло, а дължимите такси се определят въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси“.
  2. В ал. 15 думите „и с доставчиците на декларирани данни“ се заличават.

  § 2. В чл.10б, ал.5, след думите „платената пътна мрежа" се поставя запетая и се добавя следният текст „определена по най-прекия маршрут по протежението на платената пътна мрежа,".

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 10б, ал. 5 след думите „платената пътна мрежа“ се поставя запетая и се добавя „определена по най-прекия маршрут по протежението на платената пътна мрежа“.

  § 3. В чл. 10к се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1, след думите „събира и предоставя" се добавя следният текст „на
  доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние", като
  думите „във формат, подходящ за обработване от електронната система за събиране на
  тол такси" се заличават.
  2. Ал. 2 се изменя така:
  „(2) Доставчик на декларирани данни, който отговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 10, ал. 7, се вписва в публично оповестен списък на доставчиците на декларирани данни, воден от Агенция „Пътна инфраструктура" и сключва договор с доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние за предаване на данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на потребители, с които същият е сключил договор."
  3. Ал.З се изменя така:
  „(3) Доставчикът на декларирани данни се задължава да сключи договор за застраховка за професионална отговорност с цел покриване на вредите, причинени на доставчика на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние. Условията и редът за задължително застраховане на лицето по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 10, ал. 7.".
  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  В чл. 10 к ал. 3 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 10к се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „събира и предоставя“ се добавя „на
  доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние“, а
  думите „във формат, подходящ за обработване от електронната система за събиране на
  тол такси“ се заличават.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Доставчик на декларирани данни, който отговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 10, ал. 7, се вписва в публично оповестен списък на доставчиците на декларирани данни, воден от Агенция „Пътна инфраструктура“ и сключва договор с доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние за предаване на данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на потребители, с които същият е сключил договор.“
  3. Алинея 3 се отменя.

  § 4. В член 21, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В т.21, думите „и върху доставчиците на декларирани данни" се заличават;
  2.т.23 се отменя;
  3.т.24 се изменя така:
  „24. осъществява контрол и надзор върху дейността на доставчиците на декларирани данни, като следи същите да отговарят на изискванията, определени в наредбата по чл.10, ал.7 и води публичен списък на лицата, които отговарят на тези изисквания;“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 21, ал. 3 се правят следните изменения:
  1. В т. 21 думите „и върху доставчиците на декларирани данни“ се заличават.
  2. Точка 23 се отменя.
  3. Точка 24 се изменя така:
  „24. осъществява контрол и надзор върху дейността на доставчиците на декларирани данни, като следи същите да отговарят на изискванията, определени в наредбата по чл. 10, ал. 7 и води публичен списък на лицата, които отговарят на тези изисквания;“.

  § 5. В чл.55, след първото изречение, се добавя второ изречение със следното съдържание:
  „Възстановяването на недължимо внесени такси по чл.10 и чл.18 се осъществява по реда на Закона за държавните такси".

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 55 се създава изречение второ: „Възстановяването на недължимо внесени такси по чл. 10 и по чл. 18 се осъществява по реда на Закона за държавните такси.“

  § 6. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. т.32 се изменя така:
  „32. "Декларирани тол данни" е структурирана, стандартизирана информация, определена от лицето, събиращо пътни такси за неговата област на събиране на такса за изминато разстояние, съдържаща данни за уникален идентификатор на участъка/уникален идентификатор на обекта за таксуване, географска референтна точка, списък на точки, използвани в елементите на данните на описанието на участъка, правила на таксуване, тол сегмент/и, в които пътното превозно средство е навлязло, за които се дължи тол такса, тарифна информация за всеки отделен тол сегмент, регистрационен номер, категория на превозното средство, дата и час и други."
  2. Създава се нова т.35 със следното съдържание:
  ,,35. „Тол сегмент" е обособена част от път или пътен участък от платената пътна мрежа, индивидуализиран с идентификационен номер и посока на движение, за навлизането в който се дължи тол такса съобразно дължината на тол сегмента и определената в тарифата по чл.10, ал.6 ставка за съответният път или пътен участък.";

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 32 се изменя така:
  „32. „Декларирани тол данни“ е структурирана, стандартизирана информация, определена от лицето, събиращо пътни такси за неговата област на събиране на такса за изминато разстояние, съдържаща данни за уникален идентификатор на участъка/уникален идентификатор на обекта за таксуване, географска референтна точка, списък на точки, използвани в елементите на данните на описанието на участъка, правила на таксуване, тол сегмент/и, в които пътното превозно средство е навлязло, за които се дължи тол такса, тарифна информация за всеки отделен тол сегмент, регистрационен номер, категория на превозното средство, дата и час и други.“
  2. Създава се т. 35:
  ,,35. „Тол сегмент“ е обособена част от път или пътен участък от платената пътна мрежа, индивидуализиран с идентификационен номер и посока на движение, за навлизането в който се дължи тол такса съобразно дължината на тол сегмента и определената в тарифата по чл. 10, ал. 6 ставка за съответният път или пътен участък.“

  Преходни и заключителни разпоредби

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименование на подразделението, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място след § 7.

  § 7. В Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Обн. ДВ. бр.80 от 2018 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Създава се нов § 19а със следното съдържание:
  ,,§ 19а. Таксуването на пътните превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона с таксата по чл.10, ал1, т.2 - тол такса, се отлага до обнародване в „Държавен вестник" на решение на Министерски съвет, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за потвърждаване на готовността на Електронната система за събиране на тол такси за експлоатация, но не по-късно от 1 март 2020 г.";
  2. § 20, ал.1 се изменя така:
  „§ 20 (1) До деня на обнародване на решението на Министерски съвет по § 19а, включително, съответно - до 29 февруари 2020 г., включително, пътните превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона заплащат таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 - винетна такса, като се издават месечна, седмична и дневна електронна винетка.";
  3. В § 20, ал.2, думите „19 август 2019 г. включително" се заличават и се добавя
  следният текст „деня на обнародване на решението на Министерски съвет по § 19а,
  включително, съответно - до 29 февруари 2020г., включително";
  4. В § 22 се създава нова алинея 2, като настоящият текст става алинея 1 и се изменя така:
  „(1) От влизането в сила на този закон платената годишна винетна такса за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона важи до изтичане на валидността й.";
  (2) Заплатени винетни такси за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона важат до изтичане на валидността им, независимо дали същата изтича след деня на обнародване на решението на Министерски съвет по § 19а или съответно - след 1 март 2020г.";
  5. § 23 се изменя така:
  „§ 23. От деня, следващ деня на обнародване на решението на Министерски съвет по § 19а, съответно - от 1 март 2020г. за преминаване по платената пътна мрежа от пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона с българска или с чуждестранна регистрация се събират само таксите по чл. 10, ал. 1, т. 2";
  6. В § 24, думите „но не по-късно от 16 август 2019г. включително" се заличават.
  7. § 25 се изменя така:
  „§ 25.За периода от 1 януари 2019 г. до деня на обнародване на решението на Министерски съвет по § 19а включително, съответно - до 29 февруари 2020 г.
  включително, при установено движение по платената пътна мрежа от пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, за което не е заплатена винетна такса и за което не се заплати компенсаторна такса по чл. 10, ал. 2, минималната пътна такса, която се дължи за това ползване, по смисъла на чл. 10а, ал. 2, е седмична винетна такса, дължима за съответното пътно превозно средство.";
  8. § 27, 28 и 29 се отменят.
  Предложение от н.пр. Дора Янкова, Георги Свиленски и Димитър Данчев:
  Параграф 7 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн., ДВ. бр. 80 от 2018 г., изм., бр. 105 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се § 19а:
  „§ 19а. Таксуването на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 – тол такса, се прилага от деня, следващ деня на обнародването в “Държавен вестник” на решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, но не по-късно от 1 март 2020 г.“
  2. В § 20:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) До прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона заплащат таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 - винетна такса за месечна, седмична или дневна електронна винетка.“;
  б) в ал. 2 думите „15 август 2019 г. включително“ се заменят с „прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2“.
  3. В § 22 думата „годишна“ се заличава, а думите „15 август 2019 г. включително“ се заменят с „изтичане на валидността й, като в този случай тол такса не се дължи“.
  4. В § 23 думите „16 август 2019 г.“ се заменят с „прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2“.
  5. В § 24 думите „но не по-късно от 15 август 2019 г. включително“ се заличават.
  6. В § 25 думите „15 август 2019 г. включително“ се заменят с „прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2“.
  7. Параграф 27 се отменя.
  8. Параграф 28 се отменя.
  9. Параграф 29 се отменя.

  Комисията предлага да се създаде подразделение с наименование „Преходни и заключителни разпоредби“.

  Предложение от н.пр. Искрен Веселинов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов § 8:
  § 8. (1) До прилагане на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 размерът на винетните такси за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона е не по-висок от следните максимални размери на таксите за ползване на инфраструктура в евро, включително административните разходи, определени на годишна база, както следва:
  Максимум три оси Минимум четири оси
  ЕВРО 0 1 407 2 359
  ЕВРО І 1 223 2 042
  ЕВРО ІІ 1 065 1 776
  ЕВРО ІІІ 926 1 543
  ЕВРО ІV и по-малко замърсяващи 842 1 404

  (2) Таксите за ползване на инфраструктурата от пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона са пропорционални на продължителността на ползването и имат валидност за ден, седмица и месец. Месечният размер е не по-висок от 10 на сто от годишния размер, седмичният размер - не по-висок от 5 на сто от годишния размер, а дневният размер - не по-висок от 2 на сто от годишния размер.
  (3) Максималната дневна такса за ползване на пътната инфраструктура от пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона е 12 евро.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 8:
  § 8. (1) До прилагане на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 размерът на винетните такси за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона е не по-висок от следните максимални размери на таксите за ползване на инфраструктура в евро, включително административните разходи, определени на годишна база, както следва:
  Максимум три оси Минимум четири оси
  ЕВРО 0 1 407 2 359
  ЕВРО І 1 223 2 042
  ЕВРО ІІ 1 065 1 776
  ЕВРО ІІІ 926 1 543
  ЕВРО ІV и по-малко замърсяващи 842 1 404
  (2) Таксите за ползване на инфраструктурата от пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона са пропорционални на продължителността на ползването и имат валидност за ден, седмица и месец. Месечният размер е не по-висок от 10 на сто от годишния размер, седмичният размер - не по-висок от 5 на сто от годишния размер, а дневният размер - не по-висок от 2 на сто от годишния размер.
  (3) Максималната дневна такса за ползване на пътната инфраструктура от пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона е 12 евро.

  § 8. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г„ бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13,50,81,86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77 , 86 и 105 от 2018 г., бр. 13 и 17 от 2019г.) се правят следните изменения:
  1.В чл. 167а, т.5 и 6 се отменят;
  2.Чл.172 се правят следните изменения:
  а) ал.1а се изменя така:
  „(1а) В случаите по чл. 171, т. 8 принудителната административна мярка се прилага с мотивирана заповед на директора на териториална дирекция в Агенция "Митници" или оправомощени от него длъжностни лица.";
  б) В ал.2, т.3а, текстът „и чл.167а, ал.2, т,6" се заличава;
  в) В ал. 8, текстът „органа, приложил принудителната административна мярка" се
  заличава, а след думите „се съхраняват от" се добавя следния текст „Агенция
  Митници";

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
  § 9. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77 , 86 и 105 от 2018 г., бр. 13 и 17 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 167а, ал. 2 т. 5 и 6 се отменят.
  2. В чл. 172:
  а) алинея 1а се изменя така:
  „(1а) В случаите по чл. 171, т. 8 принудителната административна мярка се прилага с мотивирана заповед на директора на териториална дирекция в Агенция „Митници“ или оправомощени от него длъжностни лица.“;
  б) в ал. 2, т. 3а думите „и чл. 167а, ал. 2, т. 6“ се заличават;
  в) в ал. 8 думите „органа, приложил принудителната административна мярка“ се заменят с „Агенция Митници“.
  3. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 105 от 2018 г.) се създават § 21а и 21б:
  „§ 21а. Разпоредбите на чл. 139, ал. 7, чл. 167, ал. 3а, чл. 179, ал. 3а, 3б, 3г и 3ж не се прилагат до прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата.
  § 21б. (1) Разпоредбата на чл. 179, ал. 3 не се прилага за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона. До прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата водач, който управлява пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, за което е дължима, но не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от същия закон, се наказва с глоба 2 000 лв.
  (2) Административните нарушения по ал. 1 се установяват от съответните длъжностни лица на службите за контрол по чл. 165, чл. 167, ал. 3 - 3б и чл. 167а, съобразно компетентността им.
  (3) Наказателните постановления за административните нарушения по ал. 1 се издават от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или от оправомощени от него длъжностни лица. Членове 187а и 189е се прилагат съответно.“

  § 9. В Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн. - ДВ, бр. 105 от 2018 г.), в преходните и заключителните разпоредби се добавя нов § 23 със следното съдържание:
  „§ 23.Чл.179, ал. За - Зг, се прилагат от деня, следващ деня на обнародване на решението на Министерски съвет по § 19а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пътищата, приети със Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Обн. ДВ. бр.80 от 2018 г.), съответно - от 1 март 2020 г."
  Предложение от н.пр. Дора Янкова, Георги Свиленски и Димитър Данчев:
  Параграф 9 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 9, т. 3.
  § 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник", с изключение на § 1, т.1, § 2 и § 9, които влизат в сила от 16 август 2019 г.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
  § 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
  1. параграф 1, т. 1, § 2, § 8 и § 9, т. 3, които влизат в сила от 16 август 2019 г.;
  2. параграф 7, т. 7, който влиза в сила от 15 юли 2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума