Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
02/07/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-46, внесен от Александър Ненков и група народни представители
  Д О К Л А Д


  На извънредно заседание, проведено на 2 юли 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-46, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 01. 07. 2019 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Весела Начева – началник на политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-н Георги Терзийски – председател на управителния съвет на Агенция «Пътна инфраструктура» и г-н Олег Асенов - директор на Национално тол управление в Агенция «Пътна инфраструктура».
  От името на вносителите законопроекта бе представен от г-н Александър Ненков. Той подчерта, че с предложения законопроект се въвеждат няколко изменения и допълнения в Закона за пътищата, касаещи предстоящото въвеждане страната на смесената система за таксуване на пътните превозни средства, преминаващи по платената пътна мрежа – на база време и на база изминато разстояние.
  Внася се пояснение относно техническият начин, по който електронната система за тол такси ще изчислява изминатото разстояние. Посочено е, че това ще се извършва чрез определяне на тол сегментите, в които даденото пътно превозно средство е навлязло, като е дадена и дефиниция на понятието „тол сегмент“. В тази връзка се предлага и изменение на легалната дефиниция за „декларирани тол данни“, в която е уточнено съдържанието на тези данни, които Електронната система за тол такси ще обработва.
  На следващо място, предложени са изменения в посока на промяната на концепцията за функциите, които доставчиците на декларирани данни ще осъществяват в рамките на Електронната система за тол такси. Първоначално бе предвидено, че тези доставчици, чрез осигуряваните от тях устройства за спътниково позициониране, ще предоставят на Агенция „Пътна инфраструктура“ данни за географското позициониране на своите клиенти – ползватели на платената пътна мрежа, които данни се очакваше да бъдат обработвани от Агенцията и допълвани със съдържание, до получаване на декларирани тол данни, които Електронната система за тол такси обработва, и на база на тях изчислява дължимите такси.
  С настоящия законопроект се предлага тези доставчици на декларирани данни да предоставят получаваните от тях данни за географското позициониране на своите клиенти на доставчици на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние – национални доставчици и ЕУЕСТ доставчици, които да ги обработват и допълват до получаването на декларирани тол данни, използвайки техническите си системи, които позволяват това.
  По този начин, Агенция „Пътна инфраструктура“ ще може да се съсредоточи в опериране на Електронната система, събиране на пътни такси и контролиране на процесите и участниците в тях, като същевременно описаната по-горе търговска дейност ще бъде извършвана от доставчиците на услуги за електронно събиране на пътни такси, които ще си взаимодействат директно с доставчиците на декларирани данни и ще предоставят окончателни данни за тол таксуването на Агенция „Пътна инфраструктура“.
  По същите причини в законопроекта се предлага и премахване на задължението на Агенция „Пътна инфраструктура“ да организира разпространението на бордови устройства и директното отчитане на ползвателите на платената пътна мрежа, като тези дейности ще бъдат изцяло прехвърлени върху търговците, които в различните си качества осъществяват дейности по предоставяне на услуги по електронно събиране на пътни такси. Съответно, предложени са промени и в компетентността на Агенцията, отразяващи предложената концепция за промени в търговското опериране на тол системата.
  Предлага се изричен ред за възстановяване на надвнесени или недължимо внесени пътни такси, който да изключи приложението на разпоредбите, свързани с възстановяване и прихващане по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Предлага се възстановяването да се извършва по реда на Закона за държавните такси, който ред е значително по-бърз и ефективен от този по ДОПК.
  Съществени изменения се предлагат в преходните и заключителните разпоредби, касаещи тол таксуването и междинният период до въвеждането му.
  С оглед осигуряване на възможността за техническо изпитване на тол системата, с предложените изменения се предлага действието на реалното таксуване с тол такса да бъде отложено до постигане на сигурност, че Електронната система за тол такси е в пълна готовност и всички тестове са преминати успешно в реални експлоатационни условия.
  В тази връзка се предлага да се отложи таксуването с тол такса до вземане на решение на Министерски съвет, с което да се потвърди готовността за техническо опериране, като се постави максимален срок, след изтичане на който, независимо дали е взето такова решение, да се осигури въвеждането на смесената система. Предлага се този срок да бъде 1 март 2020г. За целите на осигуряване на публичност, предлага се решението на Министерски съвет да се публикува в „Държавен вестник“ на Република България, като от деня, следващ деня на публикуване на това решение или съответно – от 1 март 2020г., да се стартира тол таксуването на пътните превозни средства с обща допустима техническа маса над 3.5 тона.
  До датата на обнародване на решението на Министерски съвет, съответно до 29 февруари 2020г., пътните превозни средства с обща допустима техническа маса над 3.5 тона ще заплащат винетна такса, съответно с валидност за месец, седмица или ден, като за така заплатените винетни такси, ще се издават електронни винетки със съответната заявена от собственика или ползвателя валидност.
  За целите на осигуряване на правна сигурност, заплатените винетни такси от пътните превозни средства с технически допустима максимална маса над 3.5 тона ще запазват първоначално заявената валидност, независимо дали същата изтича след деня на обнародване на решението на Министерски съвет, съответно – след 1 март 2020г.
  В Закона за движението по пътищата се предлага промяна, свързана с налагането на принудителна административна мярка - временно недопускане продължаване движението на пътно превозно средство, за което не са изпълнени задълженията по установяване размера и заплащане на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата - до заплащането ѝ, но за не повече от един месец. Предлага се тази принудителна административна мярка да се прилага само от Агенция „Митници“ при осъществявания от нея контрол на гранично-пропускателните пунктове. Това предложение е свързано с практическите рискове при прилагането на тази принудителна административна мярка по протежението на платената пътна мрежа и липсата понастоящем на изградени в достатъчен брой охраняеми места, на които пътните превозни средства с наложена мярка да бъдат отвеждани.
  Становища в подкрепа на законопроекта бяха изложени от представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Агенция «Пътна инфраструктура».
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимоста от предложените промени, като същевременно бяха поставени и редица въпроси свързани с причините за отлагането на тол таксите, техническата готовност на системата иочакваните и реализирани приходи, на които отговориха представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Агенция «Пътна инфраструктура».
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика,благоустройство и местно самоуправление с 11 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 3 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-46, внесен от Александър Ненков и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.


  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Александър Ненков
  Форма за търсене
  Ключова дума