Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
13/06/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-22 от 18.06.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски съвет на 21 май 2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски съвет на 21 май 2018 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 13 юни 2018 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда.
  На заседанието присъстваха Валери Симеонов – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, Светлана Йорданова – заместник-министър на здравеопазването и Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма
  Със законопроекта, представен от вицепремиера Валери Симеонов, се цели опазване на здравето на населението от вредното въздействие на шума, предизвикан от дейността на търговски и производствени обекти, разкрити в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение, зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение. Прецизирани са разпоредбите, свързани с правомощията, задълженията и отговорностите на органите, осъществяващи контрол по прилагането на закона, като са разширени правомощията на министъра на вътрешните работи. Предвижда се регионалните здравни инспекции да издават становища като част от процедурата по заявяване на работното време пред общинските и районните администрации, относно осигуряването комфорт на живущите по отношение на шума. Въвеждат се ограничения за озвучаване в определени часови пояси, като са посочени съответните изключения - провеждането на обществени мероприятия на открито, например. Предвижда се издаването на наредба от Министерски съвет, с която ще се определят изискванията за създаване на нормална акустична обстановка, както и изискванията към средствата за озвучаване. С цел превенция са завишени определените в закона глоби и имуществени санкции.
  От Министерство на туризма изразиха становище, че разпоредбите касаещи изискванията към дейността на територията на националните курорти, трябва да са уредени със Закона за туризма.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 13, без „Против“ и „Въздържал се“ – един народен представител.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски съвет на 21 май 2018 г.

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума