Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
31/01/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-6 от 02.02.2018 г.

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерски съвет на 30.11.2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерски съвет на 30.11.2017 г.


  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 31 януари 2018 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на туризма - Николина Ангелкова – министър и Лиляна Арсова – главен директор на Главна дирекция „Туристическа политика“; от Комисия за защита на потребителите - Димитър Маргаритов – председател и Константин Арабаджиев – заместник-председател; Благой Станчев от Националното сдружение на общините в Република България; представители на работодателски и синдикални организации; представители на туристически, хотелиерски и ресторантьорски национални и регионални сдружения
  Законопроектът бе представен от министър Ангелкова.
  Според вносителя целта на предложения законопроект е транспониране на Директива (ЕС) 2015/2302 относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги и хармонизирането на българското законодателство с това на останалите държави от ЕС по отношение на дейността на туроператорите и туристическите агенти. Разписани са по-обстойно правата на пътуващия и на туроператора. Обезщетенията при неизпълнение на задълженията са променени според Директивата. Определя се давностен срок за предявяване на претенции за обезщетения. Министерството на туризма става Централно звено за контакт с останалите държави от ЕС във връзка с предоставянето на туристически услуги. Увеличава се срока за категоризиране от кметовете на общините – от два на три месеца. Предвижда се възможност за проверки от длъжностни лица от Министерството на туризма на лица, извършващи туристически услуги - както на обектите, така и на дейността. За установените нарушения ще се издават протоколи, които ще се изпращат в Комисията за защита на потребителите(КЗП) за налагане на наказания. След това КЗП има задължението да уведомява Министерството на туризма за предприетите действия, наложените наказания и резултатите от тях. Увеличава се горната граница на имуществените санкции – от 1000 на 3000 лв. Въвежда се санкция в двоен размер при повторност на нарушението. Създадени са приложения за формуляри за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети. Определени са минималните лимити на отговорност при сключване на договор за задължителна застраховка в зависимост от декларирания оборот през последната година.
  С приемането на законопроекта се намалява административната тежест при предоставянето на услуги по Закона за туризма.
  Предлагат се съответстващи промени в Закона за защита на потребителите.
  Вносителят декларира, че приемането на законопроекта не е свързано с използването на допълнителни бюджетни средства.
  В писмено становище Националното сдружение на общините в Република България подкрепя законопроекта и предлага конкретни бележки, включително по опростяване на бюрократичните процедури.
  Бургаската регионална туристическа камара е направила конкретни предложения по законопроекта, в това число за създаване на контролно звено в Министерството на туризма; обособяване на туристическа полиция в отделни региони; двойно и тройно увеличаване размера на санкциите.
  Председателят на КЗП Д.Маргаритов подкрепи законопроекта, но изрази становище, че при дублиращата контролна дейност не се постига намаляване на административната тежест и няма как КЗП да наказва по констативни протоколи, съставени от Министерството на туризма. Служителите в КЗП извършват контролна дейност по 12 закона и няма обособено звено за контрол на туристическата дейност, което да бъде прехвърлено в Министерство на туризма.
  В последвалата дискусия присъстващите представители на туристическия бранш подкрепиха промените в законопроекта и изразиха становище за създаване на единна браншова организация с лидиращата роля на държавата. По този начин Министерството на туризма би могло да се разтовари от част от своите правомощия, като ги прехвърли на тази организация, и да засили контролните си функции като не контролира само своята дейност.
  Народните представители от ПГ на ГЕРБ изразиха пълна подкрепа за законопроекта, включително по предизвикващите дискусия § 62 и § 63. Народните представители от „БСП за България” подкрепиха по принцип законопроекта, в частта му хармонизация и намаляване на административната тежест, и становището на КЗП, като поискаха отмяната на § 62 от внесения законопроект, който касае извършването на контролна дейност от упълномощени лица от Министерството на туризма и налагането на наказания от КЗП. Народният представител Петър Кънев изрази съмнение относно възможността за обединение на туристическия бранш в кратки срокове.
  На поставените въпроси министър Ангелкова уточни, че ще е необходимо прехвърлянето на 30 щатни бройки от КЗП, заедно с финансирането, за да бъде създадено контролно звено (инспекторат) в Министерството на туризма. Тя изрази несъгласие с позицията на председателя на КЗП. Във връзка с намаляването на административната тежест отпадат общо 19 вида документа като изискуеми при предоставяне на различните туристически услуги.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 20 гласа, без гласове „Против” и „Въздържали се”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерски съвет на 30.11.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума