Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
25/09/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-41 от 25.09.2019 г.


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерски съвет на 2 септември 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерски съвет на 2 септември 2019 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 25 септември 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти.
  Със законопроекта, представен от Маринела Петрова – заместник-министър на финансите, се въвеждат изискванията на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (Регламент (ЕС) № 909/2014), с който европейското законодателство регламентира сетълмента на безналични ценни книжа и дейността на централните депозитари на ценни книжа.
  Предвижда се изискване централните депозитари на ценни книжа да изготвят и поддържат план за възстановяване със съдържание съгласно чл. 8, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/392 от 11 ноември 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа, чрез който се осигурява непрекъснатост на дейността на централния депозитар на ценни книжа.
  Направени са и необходимите за тези цели изменения в Закона за кредитните институции - ясно се посочват правомощията на Българската народна банка по осъществяването на надзор в определените от регламента случаи.
  В Закона за публичното предлагане на ценни книжа са уредени статута и дейността на „Централен депозитар“ АД като частноправен субект, създаден със закон, с държавно участие в капитала и корпоративната организация на институцията в лицето на Министерството на финансите. Измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа целят да уредят нормативното отделяне на функцията по водене на централен регистър на безналичните ценни книжа от дейността на централен депозитар на ценни книжа, извършвани от „Централен депозитар” АД, с което ще бъде осигурена правна сигурност на тези обществени отношения. Създава се централен регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, в който се вписват безналични ценни книжа, издадени от дружества със седалище в Република България, както и от емитенти, чиито ценни книжа са емитирани съгласно законодателството на Република България.
  С цел адаптиране към въведената с Регламент (ЕС) № 909/2014 терминология се предвиждат изменения в Търговския закон, Гражданския процесуален кодекс, Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Закона за съдебната власт, Закона за особените залози, Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за застраховането, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и др.
  В хода на дискусията Васил Големански – изпълнителен директор на „Централен депозитар“ АД отговори на въпрос на н. п. Димитър Данчев относно функцията на централния регистър на безналичните ценни книжа, неговото съдържание и необходимостта от отделянето му.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 12, без „Против“ и „Въздържали се“ – 4 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерски съвет на 2 септември 2019 г.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума