Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Стенограма от заседание
П Р О Т О К О Л
№ 36

На 21 февруари 2018 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по правни въпроси при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-8, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев на 19.02.2018 г.
2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-9, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев на 19.02.2018 г.
3. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 854-01-6, внесен от Йордан Апостолов Апостолов и група народни представители на 09.02.2018 г.

Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 14,40 ч. и ръководено от председателя на Комисията по правни въпроси господин Данаил Кирилов.

* * *

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Откривам заседанието на Комисията по правни въпроси.
Получили сте покана със съобщения за дневен ред. Имате думата по дневния ред.
Господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, предлагам т. 3 Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 854-01-6, внесен от Йордан Апостолов Апостолов и група народни представители на 9-ти февруари 2018 година, да отпадне от дневния ред по следните съображения.
На първо място, ние не сме водеща, ние сме участваща комисия, по-добре е да се мине първо през водещата Комисия по земеделие, храни и гори, и, второ, нека да има достатъчно време да бъдат дадени становища от заинтересовани страни и органи и да бъде проведено обществено обсъждане. Затова предлагам отпадане на точката от дневния ред. Благодаря.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Митев.
Други становища по точка трета? Ако искате да изчерпим по т. 3? Съгласни ли сте с отпадането на точка трета? Няма възражения.
Други становища по дневния ред? Господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Това, което сподели колегата Митев, мисля че се отнася и за другите два законопроекта. Липсват на практика становища по тях – както по първия, така и по втория законопроект. Същевременно в Правна комисия вече извън всякакви срокове отлежават 7 наказателни кодекса. Нито един от тях не намери място в един ред на Правна комисия, по което ние остро възразяваме. Вкарват се три законопроекта днес, като част от тях, смея да твърдя, че са спорни, да не употребявам думата лобистки. И затова аз предлагам и точка първа, и точка втора да отпаднат също от дневния ред на Комисията.
За т. 3 съм абсолютно съгласен. Ще подкрепя предложението на колегата Митев да отпадне от дневния ред и предлагам за следващото заседание, ако трябва да бъде насрочено за утре, да бъдат вкарани в разглеждане в Правна комисия проектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Митев. Допълнения? Господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: Господин Председател, уважаеми гости!
Аргументите, с които колегата Митев изтегли Закона за горите, предложи да бъде отменена точката, важат с пълна сила и за другите два законопроекта. Законът за горите е внесен от народен представител на 19 февруари, така както и Законът за изменение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. По нито един от законите, които ще обсъждаме сега, нямаме становища от заинтересовани лица и институции. На какъв критерий определяте кои закони се включват в дневния ред на Правната комисия, остава изключително неясно.
Но тъй като сме единодушни, че по внесения от господин Апостолов Закон за горите следва да бъде проведена необходимата обществена дискусия, същото важи и за другите два много важни закона, не виждам някаква разлика.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Други допълнения?
ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, господин Председател. Аз не смятам, че следва да отпадат останалите точки от дневния ред. Промените в Закона за обществените поръчки са обусловени от мотиви, свързани с националната сигурност на страната и тяхното приемане трябва да стане в максимално кратък срок и порядък. По същия начин стои въпросът и със Закона за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество предвид функционирането на органите за местно самоуправление, имам предвид общинските съвети. Така че не смятам, че в аргументите трябва механично да бъдат прилагани, без да се отчита спецификата и естеството на всеки от законопроектите. Благодаря.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Ще опитам да отговоря и да продължа аргументацията на колегата Митев и няма как, за съжаление, макар да не сме в дебат по същество по тези законопроекти, но се налага да коментирам и обстоятелствата, които налагат тяхното обсъждане в определен конкретен период от време. По отношение на Закона за обществените поръчки тук е заместник-министърът на МВР колегата Красимир Ципов, както и тримата областни управители на областите Бургас, Хасково и Ямбол. Не съм могъл да ги представя досега, защото не сме влезли в дневния ред все още. Като вносители аз и колегата Митев разработихме този проект в комуникация и координация с МВР и техните структури относно необходимост да се предвиди процедурен ред по отношение извършването на ремонтни дейности и дейности по поддържане на вече изграденото преградно съоръжение. Това сме го описали подробно в мотивите, които ние сме убедени, че сте се запознали с това.
По този Законопроект, който е изключително кратък, за разлика от мотивите, и съдържа една дума и един съюз към вече съществуваща правна норма, ние не настояваме да имаме изключително бърза процедура, но все пак трябва да съобразим, че трябва да дадем адекватен отговор в конкретно време.
Тоест по този законопроект ние няма да аргументираме необходимост от някаква разлика в срокове между първо и второ четене, ако бъде съответно подкрепен. Но същевременно нямаме време за губене. Ще изслушаме становищата на МВР, на областните управители, сигурен съм, че те ще бъдат много по-конкретни в тази връзка.
Продължавам веднага със следващия законопроект, който е за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, където, за разлика от първия, имаме конкретен срок, който очевидно създаде напрежение в множество общински съвети и съветници. Този срок е 23 февруари, в петък. Пак казвам, не сме в точката на дневния ред, но ще Ви посоча и становище, писмо на Националното сдружение на общините, които искат бърз отговор по този въпрос, ще Ви запозная и със становището на Централната избирателна комисия, което получих току-що, тези пет минути, които се забавих, бяха за да получа това становище, което е току-що изпратено и получено от нас.
Тук и съобразно дебата ние смятаме за необходимо да дадем ясни указания за поведението на всички общински съветници, които и вчера, и миналата седмица си поставяха въпросите за обхвата и съдържанието на изменението в чл. 34, ал. 5 и най-вече т. 3.
Не искам да преварвам този дебат, но пък виждам и благодаря, че в залата е председателят на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Виждам, че тук са и колеги от комисията, благодаря. Макар да не сме още в заседание, видях преди малко и двете съобщения, които са качени на сайта на комисията и мисля, че би следвало да дадат отговор по отношение на въпросите на общинските съветници, техните сдружения и организации. Така че тук апелирам, наистина апелирам, въпросът е спешен и трябва да реагираме спешно. Това е причината. В този дебат ще си говорим за цялата история, кой какво казал, какво предупредил, как е възприел обхвата, как е възприел органите, кой какви декларации е имал предвид. Няма как да не го изговорим. Но никога не сме… Напротив, даже сме афиширали още в дебатите и веднага след това, че ще имаме необходимост от техническо стиковане по някои от въпросите, които са организационно-технически, с оглед на преструктурирането, на документацията и на процедурата.
И тук апелът ми към опозицията е: участвайте! Ясно е, че ще си разменяме аргументи и контрааргументи, ще има и политически нюанс в този дебат, но да намерим конструктивно решение и подход. Включително този дебат сме го имали с колегата Милков. Той беше един от първите, който реагира по този въпрос. Тогава му дадох обяснение, но то беше по-скоро свързано с органите, с тях имаме ясна вече концептуална рамка на отговорите. И този въпрос може да го решим, но молбата ми ще бъде да го решим на следващата стъпка. Ще говорим по органите, по декларациите но нека да решим принципния въпрос за общинските съветници. И ако може, защото това е нашето предложение, да им оставим едната тежка нова разпоредба – имуществените декларации, но по отношение на несъвместимостта да съобразим, че новите изисквания настъпват по времето на текущ мандат. Спирам дотук, ще кажа с едно изречение за 7-те наказателни кодекса.
Аз съм сигурен, че следите всичко, което влиза и се разпределя като законопроекти на Комисията по правни въпроси, и виждате, че всички законопроекти са били обсъдени с изключение на две групи. Едната група са 7-те наказателни кодекса, другата група са законопроекти, свързани с Изборния кодекс и Закона за политическите партии, така го групирам, които не Ви ги докладвам на Вашето внимание първо с оглед голямата неподкрепа, която получават до настоящия момент, и, второ, защото смятаме, че на този етап не е актуален дебатът за Изборния кодекс и за изборното законодателство. Този дебат винаги е особен, когато се отвори, винаги създава определена нагласа в обществото, смятам, че имаме по-спешни и неотложни въпроси в тази връзка. Но ще използвам Вашия въпрос, и щом настоявате, следващата седмица ще поставим на разглеждане и 7-те законопроекта. Там истината е, че и експертите, и референтите заявяват неготовност и несъгласие с голяма част от законопроектите, нямат желание да оформят работна група на този етап, затова разчитаме главно и само на становища, които не знам, мисля, че получихме една част от становищата, но не всички. Продължават да идват, защото все пак са 7. И въпреки това са, бих казал, много разнородни предложения. Ако ме обвинявате, ме обвинявайте и че в тези 7 два са на Министерския съвет. Тоест, аз не бавя само вашите, на опозицията предложения, но в този пакет стоят и чакат два законопроекта на Министерския съвет.
И колегите също имат законопроект, даже ще си позволя да кажа, че вчера на коалиционен съвет поставиха този въпрос, и те искат да се обсъди техният законопроект. Единственото изключение направихме за онзи, който беше пряко свързан с директивата.
Така че след като това е особено настояване, след като се прави в тази процедура, предупреждавам, убеден съм, че не сме готови за този дебат, на мен ми се искаше, моето основание да го бавя беше желанието да дадем и седемте законопроекта на Съвета по законодателство, защото там за пръв път имаме действително качествена наказателна експертиза, на която бихме могли да разчитаме. Към настоящия момент, пак казвам, Дирекция „Референти“ не участва в тази подготовка. На предходното заседание бяхте свидетели на подобен случай също, на реакциите по Европейската заповед за разследване. Тоест в тази работа си оставаме сами, а това не бива да се случва, не толкова защото в медиите този или онзи ни обвинява по един или друг начин.
ЯВОР БОЖАНКОВ: Не към Вас, господин Кирилов, по-скоро към господин Попов. Аз пък лично не виждам какво му е на дневния ред, защото той перфектно онагледява работата на нашата комисия. Тук си имаме корупция, антикорупция, съвършена симбиоза между тях, три лобистки законопроекта, един калпав, за който предупреждавахме, сега ни дошъл до главите, пък взел, че станал спешен. Според мен това е съвършено онагледяване на нашата работа дотук и на мен ми изглежда в реда на нещата да имаме подобен дневен ред. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Няма да Ви благодаря за опита за политически констатации и внушения.
ФИЛИП ПОПОВ: Благодаря, господин Председател.
По-скоро като реплика към Вас и към колегата Митев.
Колега Митев, точно защото се касае за националната сигурност, не бива да се прибързва с този закон. Тук видях по отношение на финансовите параметри сте описали, че няма някакви финансови параметри. Напротив, резултатите от липсата на обществена поръчка по отношение на поддръжката на това съоръжение във финансово изражение не мисля, че ще са малки. Освен това има и други заинтересовани страни, мисля, други институции, други организации, които следваше да дадат становища по този законопроект.
По отношение на това, което Вие ни призовахте на втория Законопроект за противодействие на корупцията – да участваме в работата, ние участвахме още на първо четене, очевидно не се вслушахте и затова сега сме в тази ситуация. И мисля, че бързането с тези промени, които касаят точка 2…
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Точно за това не сте предупреждавали.
ФИЛИП ПОПОВ: Предупреждавахме! Няма как да се санира нещо, което изначално е сгрешено.
По отношение на точка 2 и Вашето предложение, мисля, че това още повече ще задълбочи проблема с този законопроект, няма да го разреши. Затова не виждам защо е това бързане. В петък така или иначе задължените лица вече са в забава, тази промяна няма да е факт вече. Така че не виждам за какво е това бързане.
Поддържам си предложението – и към колегата Божанков е тази реплика. Прав сте, колега, но в крайна сметка виждам, че такава е работата и на комисията, и на Народното събрание, но ние сме длъжни все пак да направим опит да вкараме в нормални релси нашата работа. Благодаря.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Част от аргументите са по същество. Ако искате да говорим по същество, дайте да гласуваме дневния ред. Другата част от аргументите, извинявайте, но не сте прави, те са тип лозунги. По традиция в заседанията…
ФИЛИП ПОПОВ: Вие започнахте с лозунгите и с изказванията по същество.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Не ме прекъсвайте, господин…
ФИЛИП ПОПОВ: Вие ме прекъснахте, аз също си позволявам.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Вие приключихте. Кога съм Ви прекъснал?
ФИЛИП ПОПОВ: Преди малко. Аз докато говорех, Вие говорехте през мен.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Политическите лозунги ги оставете за залата, тук не сме осигурили достатъчно журналисти да ги отразят. Обикновено виждате, че в такъв състав заседава комисията по правни въпроси и се радвам, че е предимно експертен.
Процедура за господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Правя процедурно предложение за прекратяване на разискванията. Смятам, че станаха ясни позициите по дневния ред, ясни са позициите на членовете на Правната комисия, предлагам да преминем към гласуване, тъй като дебатът не е вече по дневния ред, а е по същество на точките, включително и от него. Благодаря.
ФИЛИП ПОПОВ: Преди процедурата имаше заявено изказване. (Реплики.)
КРУМ ЗАРКОВ: Господин Председател, ние водим дебат, който на Вас може да Ви се струва отвлечен и аз няма да влизам по същество в законопроектите, но той е много важен, защото няма да разглеждаме НК-тата, защото не са дошли всички становища. Тук няма нито едно становище.
Второ, това е практика вече в комисията и всеки път се опарваме по един и същи начин. За да направим нещо бързо, накрая то въобще не се получава бързо. Доказателство е един от законите, които ще гледаме след малко. Бързо правихме съдебната власт, какво ли не, следствията са вето, поправки, непрекъснати скандали.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Ветото не зависи от скоростта, колега Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: На 19 февруари са внесени тези законопроекти и днес вече са в Правната комисия. Моите уважения към всички, които са тук, и им благодаря, че са дошли. Ще дойдат и ще си кажат становището, но Министерският съвет писмено не се ангажира вече с никакъв законопроект, работят някъде в някакво министерство, след това го дават на Вас, Вие го внасяте и ние почваме тук да се караме. И този дебат сме го водили десетки пъти, уверявам Ви, ще продължим да го води. Тази хитрина трябва да спре. Министерският съвет да си поема отговорност по законопроектите, които внася.
Ако Вие сте съгласни да играете тази роля, ние отказваме да сме алиби на този процес.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: И затова имате възможност да сте против, както имате възможност да се изказвате, която Ви я гарантирах и Ви я предоставих. Както и публиката има възможност да прецени всички аргументи. Затова всъщност се води дебатът.
За да не бъде ограничаван колегата Милков, ако смята, че трябва да се изкаже по същия въпрос, да заповяда.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Уважаеми господин Председател, колеги! Скоростта може би не определя ветото, но определя качеството и народът го е казал отдавна, знаете поговорката, няма да Ви я повтарям.
Не вземам думата за да казвам поговорки. Няма начин по дневния ред да не Ви отбележа нещо, което го казах и от трибуната на Народното събрание: законодателният процес трябва да гарантира продукт от такова качество, че когато хората натиснат бутона в залата, не да се молят дали законът ще подейства, а именно това стана, когато ние приемахме закона, по който Вие работите – двама народни представители ни приканиха да дадем шанс на закона. Да дадем шанс на закона да действа, шанс!
За мен законът е система от правила, подобно на софтуерната програма и ако тя е изготвена правилно предвид обществените отношения, които регулира…
Понеже той се разпозна, едни от думите, които каза, е с шанса, колегата Хамид. Затова е и тази реакция.
Няма начин закон, вкаран на 19 февруари, без нито едно становище и да ме питате дали се считам в правото си…
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Нека да Ви представя становищата!
ПЕНЧО МИЛКОВ: Ама не, как ще ни ги представите становищата…
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Няколко пъти Ви казах, има становища.
ПЕНЧО МИЛКОВ: На първото заседание, господин Кирилов…
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Това за четвърти път го казвате! Че няма становища!
ПЕНЧО МИЛКОВ: Къде са становищата? В ръцете Ви.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: А къде да бъдат?
ПЕНЧО МИЛКОВ: В ръцете Ви!
На сайта на НС. (Реплики.) От първото заседание на Правната комисия водим абсолютно едни и същи разговори с Вас и мястото е в дневния ред – дали ние сме достатъчно бързи мозъци да успеем да прочетем 174 страници за 24 часа, да ги анализираме или да приемаме закон на 2 дни, законопроект, без становища… Вие преценете, за мен не е правилно. По същество също ще си кажем аргументите, но те може би биха били по-съществени и по-задълбочени, ако видим становището на хората, които са засегнати от законодателния процес. Затова взех думата по дневния ред, мислех си да си замълча, но ние няма как да произведем качествен продукт в такъв темп на работа.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Други изказвания?
Няма. Подлагам на гласуване предложението на колегата Филип Попов за отпадане на т. 1 и 2 от дневния ред. За 6, против 10, въздържал се 1.
Точки 1 и 2 остават в дневния ред.
За прецизност, за да няма манипулации, за да не си обясняваме по 5 пъти едно и също нещо, подлагам на гласуване предложението за отпадане на т. 3, предложение, което беше на колегата Христиан Митев. За 15, против и въздържали се няма.
Дневният ред е приет в две точки – първа и втора така, както бяха обявени. Колегите, които са по т. 3: Министерство на земеделието, храните и горите изпълнителният директор на горите господин Григор Гогов, господин Валентин Чамбов – директор на Дирекция в Изпълнителна агенция по горите, госпожа Анелия Василева – началник отдел, и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството има ли колеги? Колеги, благодаря Ви, че отделихте това време.
Със съжаление ще отложим за следващо заседание и ще разчитаме на Вашето участие. Благодаря Ви.
Ако желаете, може да останете да слушате по другите точки.

Пристъпваме към т. 1 от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, № 854-01-8, внесен от Данаил Кирилов и Християн Митев на 19 февруари 2018 година.
Гости по тази точка от Министерството на вътрешните работи са: господин Красимир Ципов – заместник министър на вътрешните работи, господин Бисер Костадинов – заместник директор на Главна дирекция Гранична полиция, господин Вълчо Чолаков – областен управител на Бургас, господин Станислав Дечев – областен управител на Хасково, господин Димитър Иванов – областен управител на Ямбол. Благодаря и на заместник-министъра на вътрешните работи и заместник директора на Главната дирекция и на тримата областни управители.
По представянето на законопроекта – господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, ще бъда максимално кратък, тъй като мотивите са изключително обстойни и подробни, и вярвам, че все пак сте успели да се запознаете от внасянето на законопроекта и обявяване дневния ред на Правната комисия с тях. Със законопроекта се цели и разширяване на обхвата на разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 18, като от приложното поле на Закона за обществените поръчки се предлага да бъдат изключени договорите за дейности, свързани с поддръжката на инженерни съоръжения от възпрепятстващ тип. Предложеното допълнение цели да спомогне за облекчаване процеса на поддържане възпрепятстващата способност на съоръжението и своевременно възстановяване на нарушения, причинени от различни по вид и интензитет природни стихии, както и с други дейности по поддръжка, което би оказало положително влияние на противодействието и предотвратяването на незаконния емиграционен натиск по българо-турската граница.
При експлоатацията на изграденото инженерно възпрепятстващо съоръжение са налице множество случаи на компрометиране на участъци от съоръжението от трети лица вследствие на миграционния натиск по българско-турската граница. Тези нарушение на целостта на съоръжението не са предмет на гаранционното поддържане, защото са в резултат на умишлени действия. Същевременно е необходимо непрекъснато възстановяване на нарушения, причинени от различни по вид и интензитет природни стихии, съчетано с други дейности по поддръжка, които също са извън обхвата на гаранционното поддържане. Тези обстоятелства налагат възлагането на конкретни дейности по поддръжката, пряко имащи отношение към прилаганите комплексни мерки за повишаване сигурността и охрана на границите. Необходимо е те да бъдат реализирани в максимално кратки срокове без необосновани удължавания във времето с цел недопускане повишаване на рисковете, застрашаващи националната сигурност и адекватно противодействие на незаконната миграция. Приложението на съответните процедури по Закона за обществените поръчки би ограничило в значителна степен предприемането на необходимите своевременни действия по поддръжка като съществена и неотложна мярка за запазването на функционалността на съоръжението.
Изграденото инженерно възпрепятстващо съоръжение оказва съществено въздействие върху намаляване на миграционния натиск към границите на Република България. Благодаря.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви, господин Митев.
Преди въпросите по същество Ви предлагам да изслушаме гостите, нали досега пледирахте за становища, така че е логично да попитаме първо гостите.
ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ: Казвам се Вълчо Чолаков и съм областния управител на Бургаска област. От името на тримата областни –след като е изградено съоръжението, има нужда от поддръжка, която се изразява в почти ежеседмично почистване на канавки, почистване на водостоци, случва се да има паднали дървета, които трябва да бъдат отстранени при дъждовете и при по-силни природни стихии има отнасяне на земни маси. В момента имаме дори свличане на насип върху самия път и много такива ред дейности, обраства цялото с трева, с растителност, която като бъде от двете страни на съоръжението, като израсне и видимостта силно намалява и се ограничава до метри.
Всичко това като дейност не влиза в гаранционната поддръжка на самото съоръжение. В гаранционната поддръжка влизат качеството на материалите на изпълнението на работата. Предполагам, че повечето сме юристи в тази зала, знаем по принцип какво означава гаранционна поддръжка. Начинът да осигурим поддържането е чрез средства, осигурени от бюджета, разходването им към настоящия момент трябва да стане по реда на Закона за обществените поръчки. Вече имаме множество случаи, особено при нас в Бургаска област, където теренът е много силно релефен, с огромни наклони, има до 45% наклони на места, получават се огромни щети по някой път. Едно от последните бедствия отнесе половин мостово съоръжение, като възстановяването включва срокове за провеждане на процедура по ЗОП. Като включим и срокове за осигуряване достъпност до самото място, тъй като падне ли там един дъжд, поне седмица е трудно да се влезе с тежка техника, с работници, с багери, бетоновози, за да възстановяват…
Всичко това с натрупване на времето довежда до един допълнителен разход на Гранична полиция, която трябва да осигурява там повече хора като човешки ресурси. Разтягане във времето на всички тези процедури не дава възможност за бързо реагиране и защита на обекта, който вече представлява такъв от национално значение.
Затова и нашето предложение беше да се намери облекчен вариант на процедура. В момента такъв съществува, това е по чл. 13 от ЗОП, има една наредба, която регламентира всеки един такъв случай – как може да бъде проведена процедура без обществена поръчка, но тази процедура касае отново доклад, който трябва да се изготви от областните управители. В областните администрации няма такъв капацитет, трябва да го изготвя Гранична, ние да даваме форма, че ние сме го разписали и оттам решение на Министерския съвет, което е много бавно като процедура и трябва да се реализира отново всяка година. В случай на смяна на правителство или смяна на екипи ще се получи, независимо от това кой управлява, затруднение във времево отношение при вземането на подобно решение. И затова ние считаме, че най-удачният вариант е промяна в Закона за обществените поръчки.
Само един коментар ще направя, който не знам дали е политически, по отношение на разходите. И в момента ни проверява специализирана прокуратура, ДАНС, Икономическа полиция, Сметна палата, Агенция „Държавен финансов контрол“. От самото начало поне аз лично съм бил наясно като действащ адвокат, че обявяването на една процедура без реда на ЗОП ще ни коства много главоболия. Надявам се по същия начин да разсъждава всеки един управленец, който…(Реплики.)
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Продължавайте.
ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ: Извинявам се, ама…
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Продължавайте, това не са официални реплики.
ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ: Аз съм свикнал като говоря за работа, да говоря за работа, после си говорете за политика колкото искате. Благодаря.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Вероятно сте свикнали и да Вие слушат като говорите, да не Вие репликират извън процедура.
ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ: И аз по същия начин постъпвам.
След което продължи ли този вариант за промяна на Закона за обществените поръчки, ще бъде облекчение за всички, няма да има постоянно нужда от вземане на решение на Министерския съвет. А контролът на средствата – всички възможни механизми си контролират. Нещо друго да пропускам, колеги? Това е съвсем, съвсем накратко. Готов съм да отговарям на всякакви въпроси, защото съм в процеса от самото начало до края, на терен.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Вие.
Вече има заявка за въпроси.
Господин заместник-министър, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: И аз ще си позволя да бъда съвсем кратък.
Господин председател, уважаеми народни представители! подкрепяме така изложените мотиви по Законопроекта, като искам да обърна внимание на практическата страна на въпроса. Това съоръжение изигра своята положителна роля, натискът особено през последната година и половина е намален с близо 100%. Държа да го отбележа това, въпреки че сте го записали и Вие в своите мотиви като вносители.
Другата страна е, че следва да има една бърза и адекватна реакция от страна на Министерството на вътрешните работи, това е осигуряването на патрули от страна на Гранична полиция там, където има пробив в инженерното възпрепятстващо съоръжение. През последните месеци уважаемите народни представители са станали свидетели на няколко такива случая, предизвикани от природни бедствия. Това означава един допълнителен ресурс да бъде осигурен от страна на Министерството на вътрешните работи, в това число Главна дирекция „Гранична полиция“. Искам да обърна внимание, че първият участък, който беше изграден 2014г., до настоящия момент не е поддържан под никаква форма, именно поради тази причина, че беше изграден от инженерните формирования на Въоръжените сили. Смятаме, че има необходимост и той да бъде поддържан, да напомня на уважаемите народни представители, че на няколко пъти това съоръжение в свои участъци от по няколко десетки или няколко стотин метра в буквалния смисъл падаше, за което областният управител на Ямбол може да предостави включително и снимки.
Така че смятаме, че е необходимо да има такава промяна, която да доведе до бърза и адекватна реакция, да не се стига до пробив както в самото инженерно възпрепятстващо съоръжение, така и по отношение на пробив в българската национална сигурност.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Ципов.
Филм искаме, филм за първата част. (Реплики.) Гледахме го, обаче нищо не разбрахме от този филм.
Други становища от гостите?
ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ: Ако ми позволите, само един пример ще дам. Ако вървим по реда на ЗОП и примерно определяме бюджет Х лева за тази година за обслужване, случва се някакво бедствено положение, тези пари, които са по бюджета, не стигат, трябва да се дадат спешно пари, за да се ремонтира. За да минем пак по ЗОП отива за следващата година и ще стане трудно самото прехвърляне на средства по бюджета от едната за другата година. Просто чисто фискално да го съобразите като аргумент.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря.
Господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ: Благодаря, господин Председател.
Моят въпрос е към вносителите, към колегите, които тук присъстват от МВР, и областните управители. Разбирам, че по отношение на такива чрезвичайни обстоятелства по отношение на нарушаване на целостта на това възпрепятстващо съоръжение от трети лица или някакви природни стихии и бедствия трудно може да се предвиди това кога ще стане, дали ще стане, какъв ще бъде размерът на щетата, но тук е записано в Закона, че след „изграждане“ се добавя и „поддръжка“. Поддръжка, обаче в този термин влиза и тази постоянна поддръжка, която следва да се прави за това съоръжение, именно премахване на растителност, да се опише в мотивите, отводняване на канавки, камерите, които са по това съоръжение, защото това е част от поддръжката на цялостното съоръжение и тези технически средства, които са поставени там, най-общо да ги кажа.
Правена ли е някаква оценка каква сума ще е необходима годишно за този вид поддръжка? И ако не е правена, защо не е правена, защото аз не видях тук в мотивите да има някакви финансови параметри и изражения? На практика ние тук ще гласуваме, ще гласувате по-точно, част от народните представители, един законопроект, който е празен чек на практика, няма никакви финансови изражения и параметри по отношение на поддържането, на както казах, тези дейности, които не се касае за някакви чрезвичайни обстоятелства. Възложено ли е, ще се направи ли такава оценка, каква би била приблизителната сума, която българската държава следва да даде там, без обществена поръчка? Благодаря.
ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ: В Бургаска област сме правили такава проектна количествено-стойностна сметка на база на практиката дотук и като разход какво има. Годишно за 127 км в силно пресечен терен стойността е около 500 хиляди лева с включен ДДС. Като има някои мероприятия, които задължително трябва да се осъществяват, а някои от мероприятията е възможно да не се случат, но сме записали на база това, което се е случило и какво като минимум би могло да възникне като проблем. Така сме изчислявали, за да бъдем максимално обективни, все пак няма такава практика все още в държавата, изхождали сме от остойностяването, което се прави при поддръжка на републиканска пътна мрежа, поне нашата администрацията оттам е заимствала някакъв опит и практика. Това е към настоящия момент.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Само едно уточнение, ако ми позволите, уважаеми господин Попов. Интегрирана система за видеонаблюдение на границата няма нищо общо с инженерното възпрепятстващо съоръжение. Работата на камерите и на сензорите е част от съвсем различна процедури и тук не искаме изключения по смисъла на Закона за обществените поръчки. За Ваша информация колегата от Гранична полиция е тук, двата от участъците, които визират българо-турската граница, а именно интегрираната система за наблюдение, приключихме процедурите, възложени са, имаме сключени договори за поддръжка. Така ли беше, господин Костадинов? Имаме договор, така че по отношение на камерите и сензорите въпросът въобще не следва да се поставя.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Отношение очевидно желае господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ: Благодаря, господин председател, благодаря колега Ципов.
За мен това беше важно уточнение, защото така записан текстът в предложението за изменение се касае за цялостна поддръжка и наистина води до неразбиране. (Реплика от заместник-министър Красимир Ципов.) Пише в чл. 13… Както и да е.
Аз благодаря за това уточнение и е важно оттук насетне да го съблюдаваме, след като приемате този законопроект, за каква точно поддръжка иде реч.
Благодаря и на колегата от Бургас по отношение на неговото изясняване на това колко ще струва приблизително годишно. Разбрах, че около 500 хил. лв. минимално горе-долу с включено ДДС. За цялата граница 127 км.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Областния управител на Ямбол господин Иванов пожела.
ДИМИТЪР ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми народни представители! Уважавам изключително много парламентаризма и наистина се държа толерантно относно съоръженията, тъй като на територията на област Ямбол има съоръжение 30 километра, изградено 2013-2014 година и съоръжение, което изградихме от 2015 година до юни месец 2016-та – останалите 36 километра. И Ви уверявам, че е изключително тежка и трудна поддръжка, особено на 30 километра, но тъй като там нямам правомощия за управление на този обект, не съм правил сметка, затова не мога да Ви представя финансова сметка, която ще бъде необходима за поддръжката, но се надявам наистина да бъдете и Вие толерантни относно тези 30 километра, защото Ви уверявам, изключително тежка ситуация е. Благодаря.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин областен управител и колега бивш народен представител.
ДИМИТЪР ИВАНОВ: Едно допълнение, господин Председател.
Всичко, което сме правили досега като дейности, както каза господин Ципов, сме го правили без да става обществено достояние, от толерантност към държавата, от толерантност към тези, които го строиха. Затова са необходими действия по поддръжка. Аз нямам проблеми с останалите 36 километра, но това, което е необходимо да се направи, то трябва да се направи като поддръжка.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Аз се изкушавам, защото влязохме по същество и в дълбочина, щях да кажа, че опозицията не заслужава това познание, но въпреки това (реплики) ще си позволя да Ви поставя следния въпрос, за да могат колегите от опозицията да съобразяват това. Ако има опасност от бедствия и аварии, как действате и как след това разходът се компенсира, разплаща от Комисията към Министерството на вътрешните работи? И какви примерни случаи бихте могли да дадете по аналогия?
ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ: При мен никога нищо не е плащано, така че не мога да дам никакви примери.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Не за оградата, аз не говоря за оградата, за всичко останало, което е в режим на опасност.
ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ: Никога нищо не е давано, независимо кой е бил на власт в България. Говоря за областта Бургас.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЦИПОВ: Разбира се, както Министерството на вътрешните работи, така и областните администрации разполагат с определен бюджет. Ако могат да се вместят в рамките на бюджета – там, където има предвидени капиталови разходи и разходи за издръжка, разбира се, че и областните управители, както и компетентните органи на МВР ще направят необходимото и възможното.
По отношение на когато се е случило нещо, след съответното бедствие, катастрофа или авария, може да се отправи искане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане и тя да определи в бюджета, който е през съответната година, дали да отпусне исканите средства. Това е процедурата, която предвижда Законът за защита при бедствия и смятаме, че при едни такива случаи би могло да се реагира адекватно и бързо. Целта обаче не е едни тромави процедури да бъдат факт, тогава когато примерно имаме засилен миграционен натиск, сезирани сме от компетентните органи на съседни държави, че ще има големи групи, което означава, че трябва бърза, незабавна, адекватна реакция. Със сигурност на един такъв тип съоръжение би могло да се осигури, това е, което правят компетентните органи на МВР, необходимите патрули, да не се получи един такъв пробив, но това не означава, че в един последваш такъв случай ние трябва да седим, да чакаме да се изпълнят определени по-тромави процедури, за да се стигне до една наистина бърза и адекватна реакция. Все пак отново искам да обърна внимание, става дума за националната сигурност.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Ципов, че толкова добре обяснихте тази процедура, която исках да я посоча на колегите от опозицията точно по аналогия, за да знаят, че имаме процедури, в които по изключение областните управители и кметовете първо са длъжни да действат за да предотвратят последиците от евентуално бедствие, както и щетите, свързани с това, дори без осигурен ресурс и едва след това да осъществяват една тежка процедура, която си е административна, пред Междуведомствената комисия, която, ако може, ако има ресурс, удовлетворява частично или изцяло разходите, които са били предприети, но това са случаи, в които няма време за обществена поръчка, не се прави обществена поръчка, даже в някои от тези случаи няма време и за спешен проект. Но е важно да се реагира веднага и навреме. По тази линия, господин заместник-министър, исках да успокоя опозицията и да дам този пример по аналогия. Колегите областни управители на Бургас, Хасково и Ямбол не им се е случвало, но в София се случваше в периода 2009-2013, включително до януари и февруари месец да има такива ситуации и да се действа спешно и неизбежно, и аварийно.
ХАМИД ХАМИД: По начина на водене, господин Председател.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД: Уважаеми господин Председател, преди малко се сопнахте, че няма достатъчно журналисти, за да отразяват политически тези, а Вие го правите!
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Нищо политическо нямаше.
ХАМИД ХАМИД: Престанете да делите тук членовете на Правната комисия на опозиция.
Задавате въпроси, те задават въпроси, нормално е да изясним текстовете. Нека да не правим политическа пропаганда тук, да говорим за предложението Вие. Ако имате да зададете въпроси и търсите отговор, не натяквайте на опозицията това, пък на нас това. Бъдете председател на Правна комисия, а не правете трибунки пред журналисти, защото, само отбелязахте, че няма достатъчно медии.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Тук няма журналисти.
ХАМИД ХАМИД: А така. Благодаря.
Сега имам аз имам въпрос.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Мога ли мога ли да отговоря по начина на водене на процедурата? Взимам бележка, нищо политическо нямаше в думите ми, нищо показно и популистично нямаше.
ХАМИД ХАМИД: Шест пъти го повторихте „специално за опозицията“, ще извадим стенограмата сега!
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Ако този израз по някакъв начин Вие притеснява, макар че той е обичаен не само за българския парламентаризъм, а за парламентарните практика въобще по целия свят…
ХАМИД ХАМИД: Притесняват ме целите, за които го използвате.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Спирам употребата на този израз, включително ще си самозабраня да казвам и народните представители от тази парламентарна група или от онази парламентарна група. Взимам бележка, господин Хамид, поднасям извинения, ако по някакъв начин сте усетили нещо, което да Вие притесни или което е нередно. Намеренията ми бяха хубави – да дам аргумент по аналогия. А и тук за пръв път имаме трима областни управители едновременно, така че признавам, увлякох се, чувствам ги хората като мои колеги, знам на какъв огън са, знам какво трябва да правят с обезпечени или без обезпечени средства, така че взимам си и затова бележка.
По начина на водене от господин Божанков.
ЯВОР БОЖАНКОВ: Моля когато някой от народните представители прави политически изказвания, да не му правите забележка, защото няма нужда да изнасяме лекция как функционира парламентарната република. Напомням Ви, че стоите в зала, в която законодателният орган прави политика и всеки въпрос е въпрос на политика включително и дали да променим или не даден закон. Затова намирам репликата, че някой прави политика, за неуместна и моля да не позволявате гостите да мъмрят народните представители.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Кой от гостите е мъмрил? Макар че и тримата гости са били народни представители, даже някои от тях с много повече парламентарна практика от мен самия.
Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД: Господин Председател, моят въпрос е по закона, не е встрани, да не си помислите нещо, че е встрани. Към някой от гостите – без значение кой, да ми отговори. Преди малко господин Чолаков каза, че за контрола по разходване на средствата държавата има достатъчно механизми да провери разходването, не се съмнявам в това, сигурен съм че държавата ще свърши работата. Мен ме интересува с няколко думи да ми опишете чисто практически вместо правилата на ЗОП за избор на изпълнител точно каква процедура Вие сте предвидили, как ще изберете точно този изпълнител, хем да стане много бързо, хем да спазите поне няколко принципа на ЗОП, да речем публичност, състезателност и така нататък. Тоест хем да спестим време да стане бързо, хем и да спазим що-годе малко състезателност, публичност, чисто практически ме интересува как го правите или как ще го правите.
ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ: Ще Вие кажа как го направих първоначално в Бургас, защото е извън темата, но сигурно е любопитно. Огледах се от община Бургас и околните общини какви фирми са изпълнявали обществени поръчки и не са били санкционирани, качествено са си изпълнили в срок, имат съответните възможности – и технически, и персонал, и така нататък, и съответните финансови такива, за да могат да отговорят на срокове и качество. Наясно съм с това, че която и фирма да бъде избрана, винаги ще бъде намерено кой работи с тази фирма, къде е работила и не знам си какви аргументи. Този риск ми е ясен и той е неизбежен, която и фирма да е, трябва да вземем някой от Нова Зеландия сигурно, така че да не се свържа с никой, но и тогава ще се намери връзка.
А конкретно на въпроса: смятам да възложим на една от фирмите, която е изпълнявала вече, поради две прости причини: знаят терена и знаят моето отношение към тяхната работа, не е необходимо да им вземам наново страха, за да си вършат добре работата. Това е съвсем просто човешко, ако щете административно казано, защото е голям зор там планинарите да ги наглеждаш. Не просто да ги наглеждаш, но и да ги контролираш как си изпълняват работата, дали е качествено, дали нещо не скатават отнякъде, връщали сме ги да събарят част от съоръжението, да го правят наново, защото сме откривали нещо, което не ни е харесвало и това го правим скромно двама служители от областна администрация, въпреки че имаме инвеститорски контрол, ежеседмично по няколко дена сме присъствали, и аз лично станах половин инженер вече – конструктор и проектант по тези съображения. Така смятаме да процедираме, господин Хамид.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Господин Хамид, удовлетворява ли Вие отговорът?
ХАМИД ХАМИД: Тоест, разбирам, че искате да гласуваме това, за да можете да възложите на изпълнителя поддръжката, без да търсите други фирми и без да се спазват някакви други принципи? Колегите Ви дали имат същото виждане, само да ги чуя?
ДИМИТЪР ИВАНОВ: Аз не съм мислил по избора на фирма поради причината, че това, което Ви казах – на новоизградените 36 километра нямам проблем и, както се казва, всичко е наред в момента, единствено има треви за почистване, които нормално излизат в канавките, около самото съоръжение, но това, което ми предстои като изпитание, като сериозен въпрос за решаване, тук колегите са нови в парламента, когато се изграждаше съоръжението само Вие и господин Цонев бяхте народни представители, нямам прекия поглед от това какви точно дейности преди техническото обследване трябва да се извършат.
Знаете, че тогава съоръжението не беше поцинковано, за разлика от новото съоръжение, която е поцинковано и там трябва изключително много да се внимава с фирмите, защото, ако се направи нарушение на част от детайлите, отпада петгодишната гаранция. Затова изключителна преценка и техническо обследване на дейностите, които трябва да се извършат на проблемните 30 километра на територията на област Ямбол. Останалото – почистване на треви, храсти и стабилизиране на пътищата, там, където след зимния сезон има необходимост, естествено, това са процеси, които не мисля, че ще отнемат и много средства.
ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ: При мен мисля, че работиха осем или девет фирми, една от които беше държавната към Министерството на транспорта. Първоначално бях възложил на повече от една фирма, но не на безброй, за да може по-лесно да бъде и контролът, и комуникацията с отделните фирми. Възможно е сега с оглед голямото разстояние, защото все пак става въпрос за 127 километра, които са трудно достъпни. При нас за да стигнеш до конкретна точка на границата, някой път трябва да минеш по 20-30 километра, част от които километри са в много трудно проходим терен. Възможно е да разделя отново на 2, 3, 4, 5 участъка, ще го преценя това допълнително, но в момента разсъждаваме над вариантите. Но на въпроса дали на някои нови или тези, с които съм работил, аз лично предпочитам с тези, с които съм работил и вече ги знам. Затова ми е намерението такова.
СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ: При мен теренът е много по-лек, отколкото терените и при двамата колеги, така че аз считам, че е възможно, но според разделяне по дейности по поддръжка и на съоръженията, и на обхождащия път, да си позволя да поканя фирми да ми предоставят оферти да постигна по-добра цена.
ХАМИД ХАМИД: В тази посока ми беше въпросът – дали мислите за някакъв механизъм да контролирате ценообразуването, защото ако една фирма Ви каже цената хикс и по нея да се работи… Както каза колегата, има ли някакъв механизъм да постигнете добра цена за държавата?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Има бюджет в крайна сметка.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Бюджет и след това много проверки.
КРУМ ЗАРКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Благодаря и на всички присъщи присъстващи. И аз ще опитам да съм кратък.
Първо, позволете ми да Ви уверя, че се отнасям изключително сериозно и към състоянието на съоръжението, и към усилията, които се полагат то да бъде в нормално състояние и да постига целите си, и към усилията на Гранична полиция и МВР като цяло за пазене на границата. Не е въпросът дали политизираме или не. И тук съм убеден, че всеки един народен представител, така както и всеки един областен управител, има обща цел. Не е това въпросът обаче или поне не е единственият въпрос, който се поставя с този закон. Законът е проблематичен по няколко аспекта.
Разбирам много добре областните управители, които защитават да си развиваш ръцете, и да имат оперативна самостоятелност, имайки предвид и трудността на задачата. Само че, общо-взето, в тази комисия ние не сме от терен, на браздата но пък сме всеки ден на терен тук, и на този терен тук много често най-различни управляващи под най-различни правителства, винаги когато са на тази позиция, искат да се отвържат от Закона за обществените поръчки. Резултатът на това е, че чл. 13, който ще променяме сега, който е общи изключения от закона, вече има, ако не се лъжа, 18-19 точки с изключения, като някои от точките стигат до буквите „ж“, „з“ и така нататък. Тоест, тази обща рамка Закон за обществени поръчки няма на Вас, бивши народни представители, държавни мъже да обяснявам, че има причина да съществува. И това е общият аспект, и ние сега предлагаме още едно облекчение, общо облекчение в този закон. Проблемен е обаче и конкретният аспект. Ние, въпреки малките срокове, успяхме да се запознаем много добре с мотивите, които са достатъчно подробни.
Първо имаме прецедента от парламента, в който Вие сте участвали, не ние, за отваряне на по-бързото строителство, тоест за влизане на тази точка през 2016 година, направено е така, че Законът за обществените поръчки да не се прилага за строежа на оградата, позволете ми така да го кажа, за да спестим време, за да върви тя по-бързо. В мотивите се твърди, че това е улеснило пълното им построяване, да се надяваме, че е така, предполагам, че е така, но това породи и куп въпросителни – за начина на строеж, за качеството на строеж, за начина, по който са се променяли и изискванията за тази ограда и това има пряко отношение към поддръжката й днес, защото доскоро тези дупки за оградата и ние сме ги констатирали, неясно сме с целия дебат – дупки, падания на оградата и въпросът тук е дали тези дупки се дължат на това, че тя не е първоначално добре построена, защото тогава бихме влезли в хипотезата на гаранционна поддръжка и на санкциите към изпълнителя, дали те са поради форсмажорни обстоятелства – бури, дали са направени така, че да не могат да се режат с обикновени крещи и така нататък. Това са дълбоки управленски, а вече и политически въпроси, тъй като се разгоря политически спор по този въпрос и Вие не можете да го игнорирате, никой не може да го игнорира.
Страхувам се, че никой не печели от прикриването на дебата за оградата, а пък правителството – всъщност Вие всички сте представители на правителството, тъй като областният управител е губернатор, представител на правителството. Правителството от няколко месеца насам, особено от началото е тая легислатура, прави всичко възможно да скрие от обществеността какво се случва по тази ограда, всичко възможно.
Първо, когато започнахме да говорим, че има проблеми и че оградата се пробива, прескача, пада и така нататък, бях започнати дела срещу народните представители, които го казваха това нещо. Вие днес излизате тук и вносителите казват: ей, хора, трябва да поддържаме често оградата, защото тя пропада, режат я, крият се и така нататък. Това едно.
Второ, беше определена цялата тази ограда с ПМС 236 за стратегически обект, което постави под съмнение дали това не е за да не се гледа какво става с нея. Разберете, обществото има нужда да знае, тъй като част от тази ограда има за цел именно това – да успокои обществеността и особено хората, живеещи във вашите области. И сега правим така, че не само няма да разбираме кой и как е построил тази ограда, защото това, видите ли, е секретно, ами няма да знаем кой и как прави поддръжката или поне няма да знаем по какви процедури той е избран. Това ще породи непрекъснати съмнения, нон-стоп съмнения. И не виждам защо си го причиняваме, след като, както е цитирано в мотивите и в някои от Вашите изказвания, законът вече е предвидил по-бърз ред, по-бърза писта. И аз си направих труда да извадя тази наредба за критериите и реда за определяне наличието на основните интереси. Ключовата дума тук е буква „ж“ на чл. 13, която казва, че когато става дума за специални мерки за сигурност и в съответствие с действащото законодателство с оглед защита на основните интереси на сигурността на страната, случаят безспорно е такъв, може да се мине без обществена поръчка. Само че областният управител трябва да обясни точно по начина, по който го направих тук, за какво точно става дума и това да мине през санкцията на Министерския съвет. Това не е чак толкова дълга процедура, но осигурява достатъчно време за прозрачност и достатъчно време всички да бъдат убедени, че този толкова важен проблем се е качил до най-високото ниво на държавата и тя с цялата си политическа отговорност е решила, че трябва да не се приложи Законът за обществените поръчки в този смисъл. И в този случай всеки би го разбрал. И по всичко което казахте, си личи, че дейностите по тази поддръжка на ограда, с изключение на форсмажорните – огромната част от тях могат да бъдат предвидени. След като могат да бъдат предвидени, те могат да бъдат планирани. След като могат да бъдат планирани, могат да бъдат заложени една година напред и да бъдат упоменати в бюджета онези средства, които трябват за поддръжка. Най-лесният начин е да се пипне Законът за обществените поръчки. Проблемът е, че това надали ще реши само по себе си проблема, и, от друга страна, ще създаде непрекъснати съмнения, които вече са достатъчно сериозни, защото и докладите, които казахте, и докладите на Държавата финансова инспекция, и доклада на ДАНС, и сегашната проверка на прокуратурата показват, че най-вероятно е имало проблеми при строежа на тази ограда и по начина, по който целият този строеж се е случвал. И сега да прехвърлим това нещо и върху бъдещите начини, по които ще поддържаме, на мен ми се струва недобро решение с цялото уважение към, надявам се, легитимните мотиви, които имате, за да поддържате оградата. И затова аз няма да подкрепя този закон. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
Виждам, че колегите имат желание да отговорят. При това положение и аз ще направя реплика. Ценя патоса, с който въведохте обратната аргументация, но не мисля че сте прав в голяма част от твърденията, включително и затова си позволих да поканя колегите, и господин Хамид ги покани, да опишат точно технологични и фактически детайли, за да стане ясно. Вие сам го казахте, имаме наредба, и въпреки това ние, не те, гледахте го фокусирано, но нас трябваше да гледате, ние сме вносителите. Те са гости, защото имаше тук навремето депутати, които коментираха: страх ли Вие е, или не Ви е страх; страхува ли Ви или не Ви страхува. Няма какво да ги страхува хората, дебатът е тук, нас гледайте, ние сме вносителите.
Именно заради публичност поехме тази тежка задача по най-тежката процедура, по най-видимата процедура да се направи изменението на тази една дума и един съюз, за да го има този дебат, за да може Вие да се изказвате, за да няма твърдения „Вие пак скрихте нещата“ или пак изменихте. Е за това изменение, което действително технологично би могло да стане и през друг закон, свързан с материята на обществените поръчки. Но въпреки това не сме си помислили това да го внесем отделно или някак между другото, за да слушаме обвинения „Вие това го прокарахте ей така, между другото“. Извели сме го отделно, с, пак казвам, изключително подробни мотиви, които и сега на Вашето внимание сме готови да ги детайлизираме с всякакви фактологични обяснения и уточнения.
Колегите Ви убедиха и пак ще Ви убедят: никой не е оставил и няма да остави областните управители да харчат бюджетни пари без контрол. Въпросът е в скоростта. Да, тук контролът в голяма степен е предварителен с оглед предоставянето и планирането на тези средства и последващ вече по изразходването, за което те отговарят. За тези хора на практика ние трябва да изразим положителна оценка за тяхната смелост и се радвам, че ги нарекохте държавни мъже, защото действително, да си едноличен орган, да знаеш, че носиш цялата отговорност и ще отговаряш, ще се обясняваш на всички проверки, и да действаш в полза на държавата, това, бих казал, е смелост и отговорност, която ние трябва да подкрепяме.
ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ: Извинете, че пак вземам думата, но искам да внеса някои ясноти. Искам да заявя че съм абсолютно съгласен и пред мен няма спор, че трябва всичко във връзка с харчене на едни средства, които не са парите на ЗОП, да бъде кристално ясно. Но бъдете уверени, че хората, които най-много треперят във връзка с тези разходи, сме ние тримата, защото ние сме си слагали подписите. Нито сме малоумни, нито сме някакви супер герои, дето си фантазираме, че няма да бъдем проверявани до дупка. Съжалявам, че господин Хамид Хамид излезе, но аз лично и като два мандата общински съветник, и като адвокат с не бедна практика, малко се опасявам в такива случаи от състезателни процедури за определяне на най-ниска цена, защото има случаи, един от тези е националната сигурност, когато най-ниската цена не може да бъде водеща. Ако този случай беше такъв, не мисля че щяхме да получим този резултат, който имаме в момента. Казвам го с ясно съзнание, че мога да бъда цитиран навсякъде, никога не съм се крил от това, което мисля и това, което казвам, нито някога ще се скрия. Всичко, което Ви интересува във връзка с начина, фирмите, изпълнението на съоръжението, от първия ден е качено на сайта на областна администрация и стои все още, договорите не са свалени. Всеки един, който има желание да дойде да посети съоръжението, всички Вие сте депутати, заповядайте, имате процедура, по която да Ви бъде допуснат достъп. На никой няма да бъде отказан такъв, аз съм сигурен, лично ще Ви разведа по всички места, като ще Ви цитирам на място пирамиди, завои, тук сложи колана, защото е страшно, там завоят е остър или наклонът е 45 градуса.
Искам да обърна внимание на част от медийното показване на нещата. Мен никога не сте ме видели сигурно по телевизията да коментирам съоръжението, не защото ме е страх нещо да кажа, никой не ме е питал. В една от телевизиите, в едно от най гледаното време, беше показан документ с твърдения, че това е част от проекта за участъка на Бургаска област. Лъжа! Моментално съм се обадил и съм проверил, защото изтръпнах, викам, ако аз съм направил такава глупост, трябва да съм кръгъл идиот, да си подам оставката веднага, защото съм нормален човек. На мен тази длъжност не ми е по рождение, нито ми е мечта да се занимавам да работя областен управител. Проверих на три места: при проектантите, при мен и при инвеститорския контрол. Казаха: Чолаков, нямаме такъв проект, какъвто беше показан по телевизията!
Затова и с информацията, която се изнася, моите уважения към всички, които искат да установят истината, с тези които я представят, но поне мен професията ме е научила да бъда максимално обективен, да изследвам всички страни на определен въпрос, независимо чия страна защитавам и някой път виждам, че противната страна е правилна, аз съм длъжен като адвокат малко да се правя на маймуна и да защитавам моя, но съм човек и обективно като седнем си казваме едно към едно нещата какви са.
Та така съвсем откровено Вие казвам как възнамерявам да постъпя, какви са нещата от моя гледна точка и да Вие поканя, когато решите, заповядайте ще разведа всеки един, ще му покажа. Нито се крия, повтарям, нито имам намерение да се крия.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По принцип моето беше реплика, това беше отговор, който може да смятаме за равностоен на реплика или на уточнение от областния управител на Ямбол.
Господин Иванов също желае.
ДИМИТЪР ИВАНОВ: Господин председател, само едно уточнение. 2013-2014 година бях в българския парламент и имам възможността още оттогава да съм наясно с процеса по изграждане на инженерно възпрепятстващо съоръжение на българо-турската граница. Имал съм възможността доста пъти с Ваши колеги от Вашата парламентарна група да правим посещения още със стартирането на процеса 2013 година. Всички сме наясно, които сме били част от този процес, какво трябва да се направи, какви са трудностите и какво се е направило. Това, което Вие казвате, и за което търпим критики месеци наред, аз също като колегата никога не съм излизал по медиите да оспорвам или да възразявам върху нападките от някой. Няма да го направя. Шест проверки имам от приключване на изграждане на съоръжението, качени са публично на сайта на АДФИ, на Сметна палата, Главен инспекторат – навсякъде нула като констатации и забележки. Но, разберете, аз също Ви каня, когато имате възможност, повечето сте млади хора, имате достъп до класифицирана информация, ще разгледате, там, където можете, защото някъде не можете. Казвам Ви го най-отговорно, ако решите, ако има с какво ще го разгледате. Затова Ви казвам, че е необходима поддръжка, за да може и Вие…
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Поради липса на допуск.
ДИМИТЪР ИВАНОВ: Не поради липса на допуск, Вие имате допуск. Защото Вие ще дойдете и като дойдете следващия път ще можете да минете. Сега не можете. За съжаление има едни процеси, в които нито аз, нито Вие сме били участници. Но не искам да правим сравнение. Това, което трябва да се свърши за държавата, то трябва да е свършено. И мисля че е редно да се съсредоточим повече върху работата, отколкото върху нападките. Защото аз не съм нападнал никой, но търпя месеци наред критики. Да, може би затова, че съм си свършил работата за 36 км, близо 37 със скалите, за 4 месеца, може би това ми беше грешката, може би ми беше грешката, че не направих сравнение, което и сега го има. Няма да го направя. Държавата е преди всичко, работата на тези момчета от Гранична полиция, МВР, от Министерството на отбраната. Те трябва да работят в добри условия, а това за промяната в ЗОП-а – разберете, има детайли по заданието, утвърдено от министъра на вътрешните работи! Трябва да се спазва, защото има 5 години гаранция! Пет години гаранция! Ако ние нарушим детайлите, пада гаранцията. Трябва да изберем кое е по-добрият вариант – да имаме гаранция или да отпадне гаранцията, да имаме поддръжка или да нямаме поддръжка. Аз пак го казвам, за 36 километра нямам проблеми. Там имам една коситба да направя, имам бюджет в администрацията, но имам 30 километра останали, в които няма да казвам колко пъти по време на строителство на новото съоръжение сме работили. Благодаря.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Иванов, разбрахме, че поканихте колеги народни представители от парламентарната група на „БСП за България“, включително госпожа Йончева да премине през недостъпните места.
Господин Зарков има възможността за дуплика.
КРУМ ЗАРКОВ: Уважаеми господин Чолаков, уважаеми господин Иванов! Аз неслучайно започнах с факта, че едно нещо е даденост. Разбирам горчивината Ви, че полагате много усилия, които са обекти на критика, а дали тази критика е уместна или не, бъдещето ще покаже. Но тук не става въпрос да дойда до границата и да видя оградата. С най-голямо удоволствие, аз съм идвал веднъж преди, когато беше изградена само първата част, и съм се возил в тоя джип, дето казват „сложи си колана“, защото е трудно. Запознат съм и никой не отрича трудността на цялата работа. Но въпросът, върху който разсъждаваме днес тук в Правната комисия, е: Законът за обществените поръчки ли пречи на поддръжката на това съоръжение? Това е въпросът, никой друг! И според мен не, защото Законът за обществените поръчки е предвидил начин чрез специална наредба, при специални случаи да се случва това нещо по-бързо. Отгоре на всичко сигурен съм, че Вие знаете, че има и други начини по които може да се реагира не само за оградата, но по най-различни форсмажорни обстоятелства може да се реагира, законът го предвижда, самия форсмажор предвижда начини на изключение. Тук въпросът е следният, и ще Ви го кажа, тъй като високо ценя Вашата откровеност, казвам го най-честно и ще бъда също толкова откровен.
Тук въпросът е следният: първият ¬– дали не се отваря възможност за злоупотреби и този въпрос е легитимен, той не е насочен срещу Вас или срещу когото и да е, всеки път, когато се пипа Законът за обществени поръчки, който е направен, за да има възможно най-голяма прозрачност и процедурност, за да не се харчат парите по самоусмотрение, всеки път се поставя този въпрос, а в конкретния случай вторият въпрос е дали няма да се прикриват сега чрез поддръжката първоначални дефекти при строителството, към което ние имаме нашите съмнения? Това са два въпроса, които стоят пред нас на дневен ред и уважавайки Вашата откровеност ги изказвам по също толкова откровен начин.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Зарков.
Колеги, други изказвания? Няма. Заповядайте, предлагам Ви обаче да се ориентираме към приключване на дебата.
Заповядайте колега.
ТОДОР БАЙЧЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Радвам се, че наши гости са областните управители, които са преки участници в сключването на договорите на въпросното преградно съоръжение или оградата, да се уговорим за по-кратко да се разбираме. Какво ми прави на мен обаче впечатление и искам да зная? Едва ли сте подписвали чак толкова много договори и вероятно се сещате за част от клаузите по тях. Бих искал да науча и да заостря вниманието Ви в една посока, тъй като договорът сам по себе си има задължения на строителя, които се обуславят от условията по договора, най-грубо казано, да завърши обекта в срок и по съответен стандарт. Тук коментирахме например падане на ограда и тем подобни неща. Тези неща на какво се дължат, на грешно задание, защото и това го допускаме, или е вследствие от нещо друго?
Също така мен ме вълнува дали е допускана замяна на материалите, осъществяван ли е текущ контрол, вярвам, че е така, но все пак искам да чуя: осъществяван ли е такъв текущ контрол?
Друго, което e също интересно: дали са тествани компонентите за съответствие с техническото задание – ако не се тествани, защо? И изискван ли е сертификат на материалите и техния произход, ако не, също защо. Въпросите са логически свързани и имат връзка помежду си.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Въпросите не са по предмета на законопроекта, защото колегите са тук, имат желание да Ви отговорят, ще Ви отговорят. Всъщност молбата ми е: адресирайте въпроса към вносителите. Бързият отговор е: да, по първия етап, който беше осъществен по времето на правителството на Орешарски, има всякакви неизпълнения участъци, които не са годни за предназначеното потребление, спешна нужда от ремонти, липса на проектиране и занижени критерии и показатели за изпълнение за изпълнение, за разлика от втория етап, който сега ще Ви обясни областният управител на Ямбол. Той го каза на няколко пъти.
ДИМИТЪР ИВАНОВ: Благодаря господин Кирилов. Тези въпроси ни бяха зададени в предния парламент, във Вътрешна комисия в Народното събрание. Това, което ние имаме като задание от министъра на вътрешните работи, ние това сме изпълнили. Много се спекулира за тип А и тип Б. Те са вътре в заданието и сме работили на приоритети – там, където има необходимост, както стартира процесът 2013 година на територията на област Ямбол, имаше необходимост от изграждане на 30 километровия участник, така продължихме и ние – с участъци. И българо-турската граница е една. Българо-турската граница не е участъците на областните управители на Ямбол, Хасково и Бургас, и на съоръжението от 30 километра, което, нали, не казвам на кого е, българо-турската граница е една, границата на България, в цялата си част от километри. Това, което имаме ние изпълнено като инженерно възпрепятстващо съоръжение с прилежащ път и довеждаща инфраструктура до границата, до съоръжението, е по задание, със сертификатите, които ние сме изискали от фирмите изпълнители, приложени още преди приемането от Комисията на инженерното възпрепятстващо съоръжения.
Нямаме подмяна на материали, това беше другият Ви въпрос, подмяна на материали. Предполагам, че имате предвид колове, клипси и всякакви.
ТОДОР БАЙЧЕВ: Бетон, желязо?
ДИМИТЪР ИВАНОВ: Бетон нямам как да бъде променен, желязото също. Параметрите по заданието са заложени – колко да бъде колът, колко да бъде дебелината на телта, какъв да бъде диаметърът на бруното, което да се сложи и колко да бъдат брунатите. Нямаме подмяна на материали, защото нямаше да ни приемат обекта. Така че относно промяна на задание, промяна на материали – нямаме. Заданието има тип А и тип Б. Както каза колегата от Хасково, един е теренът в Хасково, друг е теренът в Ямбол и малко по-различен е в Бургас, най-тежкият е в Бургас, тъй като от граничния пункт Лесово през Болярово се влиза на територията на област Бургас. Но, казвам Ви го най-отговорно, най-категорично: проверен съм шест пъти. Нямаме подмяна на материали, нямаме промяна на задание.
ТОДОР БАЙЧЕВ: Извинявам се, да уточня по отношение на текущия контрол и тествани ли са компонентите за съответствие с техническото задание?
ДИМИТЪР ИВАНОВ: Ако може да конкретизирате – кое да бъде тествано?
ТОДОР БАЙЧЕВ: Множество случаи на компрометирани участъци на съоръженията от трети лица, тоест ако компонентите са били тествани, би могло да бъде предвидена и съответната промяна в заданието или избягването на някои недостатъци. Вече всъщност Ви отговорих в дупликата си.
ДИМИТЪР ИВАНОВ: Разбирам Ви, но пак ще се върна на 2013 година, когато беше необходимо да стартира много бързо и да се изгради. При една бърза ситуация, нали разбирате, че… Не зная какво си въобразявате и как си го представяте, защото аз все още не мога да си го представя, тест на материалите. Желязото 10 на 10 си е 10 на 10, то си идва със сертификата, който ни предоставя фирмата-изпълнител и който сертификат е приложен в цялата документация. Ако питате за надзора – да, имахме надзор по време на изпълнението на дейностите – и инвеститорски, и авторски, и надзор от областните администрации. Документацията в пълния й вид е приета от комисията, която разписвала постановлението на Министерския съвет, с приложените сертификати за материали. Към момента от 2016 година юни месец до този момент нямаме нарушения на поцинковането, нямаме ръждясали детайли, които да се нуждаят от интервенция с препарати.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Призовавам Ви обаче за последни реплики.
ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ: Промяна в проектите има в посока към по-добро. Ако някъде са проектирани водостоци да се състоят от три тръби, слага се и четвърта. Ако някъде е предвидено да има само брод, тоест бетонова настилка без мостово съоръжение, е било изградено такова и веднага обяснявам защо. Тогава, когато тръгнахме в самото начало да трасираме терена, навсякъде беше гъста гора. При гъста гора не можеш да определиш водосбора и това количество наноси, което би се събрало и би въздействало върху определен елемент от съоръжението.
Тази е причината – това, което госпожа Йончева показва последно януари месец за падналото съоръжение първоначално и проектантите, и инвеститорският контрол, и строителите бяха казали: тук каквото и да направим, водата която се събира в дерето, ще го събори. Но в Гранична полиция решиха, че все пак е по-добре да се вдигне и метална част на съоръжението, защото икономически е по-изгодно това, и по-целесъобразно и като разход. Водата не минава там през седмицата да събори съоръжението и да го изправим, сега като го събори, ремонтът ще струва 3-4-5 хиляди лева, не знам, не съм проверявал колко, но за това време, ако няма изобщо там съоръжение, и сложим двама граничари да пазят на смени, разходът ще бъде много по-голям. Има едни такива неща, които не се обсъждат в публичното пространство, но сега Ви ги казвам на Вас, защото сте хора юристи, най-малкото се занимавате с много неща, ще разберете.
Отделно, довеждащите пътища, не са влизали в КСС-тата изобщо. Довеждащ път от 9-15 километра, който, като падне един дъжд, все едно, че за първи път там се появява някакво трасе, минава фирмата, която изпълнява съоръжението, хвърля сума ти самосвали, кубици с едър чакъл, пада дъждът и след този дъжд чакълът го няма никакъв, фирмата наново насипва. Това ни влиза като задължение по КСС за довеждащия път, няма как, но те го правят, за да мога да стигнат до съоръжението, да си изпълнят задачата. Отделно има такива наклони, където бетоновози са ги пускали, не са ги пускали, а ги пускаха, защото аз бях там, пускаха ги с лебедки с 60 тонни багери, за да може бетоновозът за да слезе до долу, да си свърши работа и да го дръпнат обратно. Ако питате една от фирмите, която е доставяла бетон в Бургас, аз случайно разбрах преди два месеца, 6 двигатели на бетоновози са сменяли, защото наклонът е страхотен и двигател не издържа на наклона. Всичко това са разходи, които не са предвидени, но не е излязло от КСС-то, никой не е искал допълнителни пари, дори мисля, че при мен има икономия от около 90-100 хил. лв., която е останала върната към бюджета.
Това са неща, които не се виждат в пространството и не се чуват, но те са факт и са част от самата работа, и влияят върху разхода и върху решението. И аз съм съгласен с Вас, че да, не е супер належащо, убийствено нужно да се промени ЗОП, този вариант съществува – правим си обществена поръчка, те се жалят там след два, три, пет месеца, една година, там са всички хватки по закон, ще възложим за следващия сезон, пак ще мислим какво ще правим, пак същия филм и така нататък. Чисто от гледна точка на целесъобразност смятам, че е по-добре ЗОП-а, нищо друго. И имайте предвид, че това не е ограничено разходване на ресурс – оградата е от 200 и колко километра и само за това ще бъде харченето на тези пари, те не могат да бъдат безброй, не може да се харчи неконтролирано. Благодаря Ви. Повече няма да се обаждам.
Колеги това е Правна комисия. Може да влезем на коментар на всеки детайл, разбира се, относно проектирането и изпълнението, финансирането и контрола. Преценете доколко. Виждате, че колегите изчерпателно Ви отговарят. Щях и друго да кажа. Имайте предвид, че каквото кажете тук, ще бъде използвано срещу Вас (оживление). Но това допълнително ни натоварва от залата да цитираме стенограми, да обясняваме точно Вашите думи, какво сте казали. Защото всичко това ще бъде съответно редактирано и изкривено, и интерпретирано. А до зала не сме сигурни, че стенограмата ще бъде готова, така че ще трябва този път да пускаме звукозаписи от микрофоните на…
РЕПЛИКА: Господин Председател, извинявайте, такива внушения не подхождат…
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Последно имате думата… (реплики.)
Беше последно от преди половин час даже. Колеги, приканвам Ви към изчерпателност. Не е необходимо едни и същи неща да ги поставяме n на брой пъти. Досега не сте са заявявали, колега Милков. Ще имате думата, но, пак казвам, съобразявайте времето, вече дискутираме повече от час и половина по тази точка.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Девет минути сигурно имаме от БСП от този час и половина.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Въобще не е така.
Попов и Милков.
ФИЛИП ПОПОВ: Благодаря, господин Председател.
Съвсем принципно и кратко ще бъде моето изказване. Уважаеми областни управители на трите области, разберете, че няма при липса на състезателна процедура по ЗОП как да гарантирате прозрачност и състезателност на изразходването на тези средства. Това е абсурд. Защото проверяващите органи спазват закона, каква проверка ще извършат, с кого те ще се сравнят, защо Вие примерно за Бургас, да речем, защото ми дадохте данни, сте похарчили 500 хил. лв. приблизително, 250 примерно на фирмата Х сте възложили да окоси тревата и на фирмата У да отпуши водостоците и каналите, а не на други фирми? И в един момент тези други фирми ще кажат, че „Ние можехме да ги извършим за 100-150 хил. лв.“. И цялата контра остава във Вас, като хора, които ще се разпореждате с тези пари. Защото процедурата, тази, която с този закон се отменя на практика, води именно до това усещане за липса на прозрачност, за липса на състезателност, което води до логичния извод, и ще Ви бъдат задавани въпроси именно на Вас, не на вносителите, на Вас ще Ви бъдат задавани въпроси, как точно и по какви критерии Вие сте избрали фирмата Х, а не фирмата У, и защо е тази цената точно? И никоя проверка от органите, от ДАНС, от прокуратура или от АДФИ, няма да Ви даде отговор на този въпрос, защото те проверяват нещо съвсем друго, което вече влиза в рамките на закона.
ПРЕДС. ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря Ви, колега Попов.
Колега Милков.
ТОДОР БАЙЧЕВ: Дуплика.
ПРЕДС. ХРИСТИАН МИТЕВ: Вие имате дуплика на кого, колега Байчев? (Реплики.)
Доколкото разбрах, колегата Попов направи изказване. Не видях да има реплика към Вас, колега Байчев. Имаше становище от страна на областните управители, след което Вие изразихте отношение, след което колегата Попов изрази становище, взе думата за изказване.
Така че давам думата на господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Уважаеми господин Ципов, уважаеми областни управители, то излязоха двама от тримата, с уважение за това, че сте тук и ни дадохте тези разяснения в спешен порядък, и за всички подробности и детайли, които ни казахте, моите въпроси са обърнати към вносителите, тъй като тук стана дума кой какъв е бил, в какво качество се изказва и дали е млад депутат, аз също съм юрист и проблематиката на ЗОП и строителството са ми били професионална насоченост, от такава гледна точка се изказвам. Действително съм депутат за първи път, не толкова млад.
Моят въпрос към вносителите е следният. През 2013 г. започва изграждането на оградата, на защитното съоръжение, за първи път от Строителни войски, след това с процедура. Тук дебатът е повдигнат и преди това в общественото пространство за тип А и тип Б, когато има констатация на инспектората, който отива там и не може да констатира тази ограда какво е, за това няма да говоря, дали е тип А или Б няма да говоря.
Моят въпрос е следният. Когато едно съоръжение се изгражда от 2013, 2014, 2015, когато съществува в ЗУТ текст 169, за които го познават, че строежите, какъвто безспорно представлява оградата, следва да се поддържат в изправност, да се поддържат… Правете разлика между поддръжка, Вие сте написали „поддържа“ и ремонт, наложен от форсмажорни ситуации…
И тук ще Ви попитам поддръжката какъв вид ремонт, защото сте вносител, дали е основен или текущ? Когато става дума за авария и подмяна на някакви съоръжения, една част съоръжението, това поддръжка ли е или авариен ремонт, предизвикан от нещо и дали Вашият текст ще изпълни необходимостта от аварийни ремонти, основни обаче, за подмяна на определени части от съоръжението, защото поддръжката не е основен ремонт, а текущ. При текущия ремонт няма подмяна на елементи от съоръжението, вижте дефинициите в ЗУТ, бях ги отворил, ама за да не ги чета и да обременявам дебата, обръщам внимание на вносителите. Тоест моят аргумент е, че от 2013-2014-2015 г. при задължението на 169 от ЗУТ строежът да се поддържа в изрядно състояние, за никого не е изненада, че оградата трябва да се поддържа. А тя трябва да се поддържа, защото е ограда и там вали дъжд. Дали се е сринала от дъжда и какви невероятни климатични аномалии е имало тази година, същия дъжд е валял и по всички други сгради в Бургас, и в Ямбол, и в Хасково. Приемам че е било в урва, Вие го обяснихте, не съм знаел и затова няма да говоря.
Не приемам аргумента, че правейки изключение от ЗОТ, това, което казва областният управител на Бургас, защото ЗОП не е начин за отпускане на средства, той е начин за разходване на средства, тоест средствата дали Ви ще ги разходите с реда на ЗОП или без него, те трябва да Ви бъдат отпуснати и заложени, тоест този Ви аргумент е абсолютно неоснователен. След това в мотивите вносителят посочва, че става дума за вредни въздействия от лица, които са преминавали границата и от природните катаклизми.
За всичките тези над 200 км уврежданията навсякъде по оградата от катаклизми и от имигранти ли са, има ли случаи действително – това беше въпросът, който според мен не се казва, има ли случаи, които действително са по повод лошо изпълнение на оградата и има ли случаи, по които изпълнителите са извършвали ремонти въз основа на договорната им отговорност, за да кажете: ние сме свършили работа, която е било некачествена, сега действително е за срязана ограда и за паднала от супер силния дъжд? Но, пак казвам към вносителите: поддръжка е текущ ремонт, пише го в ЗУТ, не е основен ремонт и ако трябва да сменят елементи от съоръжението, това става основен ремонт и не е поддръжка. И това попитах вносителите, и затова напирах да се изкажа, за думата „поддръжка“, защото навсякъде се прави процедура за поддръжка и ремонти. Основни ремонти не са поддръжка на съоръженията. На това исках да Ви обърна внимание. И ако Вие сте имали задълженията по чл. 169 от ЗУТ като държава и представители на държавата за поддържане на съоръженията в изправност, Вие трябвало да си предвидите и разхода за това и да си проведете процедурите, които пък научихме, че не са по ЗОП, а по специални правила, изобщо не е вярна тази мантра, че ще чакаме 6 или 9 месеца. Министерският съвет заседава всяка сряда.
Още един път: добронамерено се изказах, благодаря Ви за информацията, която изложихте пред нас, опитах се да бъда кратък.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Милков. Вносителите сме разсъждавали на следната плоскост. След като сме предвидили изграждането и имаме основен ремонт, то би следвало да се погълне от по-силното основание, тоест от изграждането. По тази причина сме предложили и поддръжка, без да вписваме изрично изграждане, поддръжка и ремонти, за да не стане прекалено описателно, защото рискът пък тук да тръгнем да описваме всичко… Все пак волята на законодателя би следвало да е ясна от тези две понятия.
И тук бих посочил следното: колегите си спомнят част от тези дебати, вероятно този въпрос трябваше да го решим още преди две години с описанието „изграждане, поддръжка, ремонт“, но приоритет тогава беше изграждането, защото тогава не беше изградена и една четвърт, ако не се лъжа, от защитното съоръжение. Това беше фокусът, 1/6. Това беше фокусът.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Господин Кирилов, текущ ремонт е подобряването и поддържането в изправност. Поддържането, което Вие сте използвали, е текущ ремонт. Основен ремонт в горната точка е замяна на елементи от съоръженията. Те и сега няма да го изпълнят с Вашия текст, ако го изпълнят, ще е толкова незаконно, колкото и до момента, каза юристът, областен управител на Бургас. Благодаря Ви. (Реплики.)
Не е строеж по смисъла на ЗУТ или не е строеж? Не е по реда на ЗУТ строеж, господин Ципов, Вие сте юрист, или изобщо не е строеж? Какво е? Не се извършва строителството по реда на ЗУТ или не е строеж?
ДИМИТЪР ИВАНОВ: Не е строеж.
ПЕНЧО МИЛКОВ: А какво е?
ДИМИТЪР ИВАНОВ: Инженерно възпрепятстващо съоръжение. Така тръгна от 2012 г.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Аз Ви цитирам дефиницията на ремонт. Дали е изпълнен строежът по реда на ЗУТ или не е… Поддръжка не включва основни ремонти.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Говорим за различни неща.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Не, говорим за абсолютно едни и същи неща.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Господин Божанков.
ЯВОР БОЖАНКОВ: В процеса на дебат, тъй като, признавам, не съм експерт в темата, но доколкото разбирам, ако разбирам правилно, поддръжката и въобще работата по съоръжението няма да приключат след година или две. С оглед на това, че процесът е дълъг, обмисляли ли сте вариант държавно предприятие да извършва дейностите, ако търсите максимална скорост за реакция, тоест не да имате отношения с частна фирма, да наемате, да плащате, да уреждате, а хора, които са Ви на разположение по всяко едно време? Такъв вариант обсъждан ли е, правени ли са сметки и анализ за такъв тип дейност?
ДИМИТЪР ИВАНОВ: Колегата имаше съвсем друг въпрос относно държавно предприятие държавна фирма. Пак ще повторя, тъй като сме на етап все още внесен законопроект за изменение, мога да говоря за област Ямбол най-вече, при мен са малко по-различни нещата може би от колегите. Необходимо е за единия участък, за който казах, че там трябва да се работи, техническо обследване и такива неща, но, повтарям и ще продължа да го повтарям: най-важното е всички дейности, които ще се извършват, ако се налага, защото може да не се наложи, да бъдат съобразени с техническата спецификация на съоръжението, както казва Вашият колега и попита: има ли сертификати за изпълнението за материалите – да, има. Това не трябва да се нарушава и това трябва да бъде на първо място съобразено с всички дейности, които ще се извършват в годините напред.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря.
Други въпроси изказвания, мнения, становища? Няма.
Готови ли сме да закрием дебата и да преминем към гласуване? Дебатът е закрит. Подлагам на гласуване Законопроект за допълнение на закона за обществените поръчки, № 854-01-8, внесен от Данаил Кирилов и Христиан Митев на 19-ти февруари 2018 година.
За 9 гласа за, против 7, въздържал се 1. С 9 гласа, 7 против и 1 въздържал се Законопроектът се приема на първо четене.
Благодаря на заместник-министър Ципов, на областните управители на Бургас, Ямбол и Хасково, на заместник-директора на Гранична полиция. Пожелаваме успех на работата и на усилията, и успешен ден. Довиждане.
Колеги, обявявам пет минути прекъсване.

(След прекъсването.)
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Преминаваме към т. 2 от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, № 854-01-9, внесен от Данаил Кирилов и Христиан Митев на 19 февруари 2018 г.
Гости по тази точка: господин Пламен Георгиев – председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, от Национално сдружение на общините в Република България – господин Благой Станчев, парламентарен секретар.
Колеги, от името на вносителите законодателната ни инициатива е свързана с новите задължения на общинските съветници да подават декларация за несъвместимост, като се въвежда изискване те да не бъдат еднолични търговци, съдружници, акционери, членове на управителни, надзорни или контролни съвети на търговски дружества, които имат сключени договори с общината, в която са общински съветници, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия. С предлагания законопроект се цели осигуряването на по-дълъг период от време, в който кандидатите за общински съветници за мандат 2019-2023 година да се съобразят с нововъведените изисквания и да решат дали да бъдат общински съветници. Следва да се има предвид, че в началото на настоящия мандат на общинските съветници 2015-2019 година те са подали встъпителни декларации за несъвместимост при условията и по реда на вече отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Относно декларацията за имущество и конфликт на интереси задължения за деклариране имаха само председателите на общинските съвети. Приетите промени в новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество не позволяват на фирми, в които под една или друга форма участват общински съветници, да работят с общинската администрация в договорни отношения. Те засягат търговски дружества с общинско участие, както и общинските предприятия. В практиката възникват множество хипотези по отношение на вече сключени договори, като например наемите на помещения, които се ползват от лични лекари и общински съветници за техни кабинети или тези, които със свои фирми стопанисват временни преместваеми. Подчертаваме, че с това предложение не отпада новото задължение на общинските съветници да подават декларация за имущество и конфликт на интереси.
Господин Митев ако желае да добави нещо, има тази възможност.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Съвсем накратко, макар че Вие го посочихте в мотивите, аз смятам, че е абсолютно коректно, след като общински съветници, които са започнали мандата си през 2015 година, когато бяха изборите за общински съветници и кметове, подавайки встъпителните декларации за несъвместимост при условията на вече отменен тогава действащ Закон за предотвратяване на конфликт на интереси, са изпълнили законовото си задължение и на практика с приемането на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане незаконно придобитото имущество в известна степен става, бих казал, доста по-тежък техният режим по отношение на подаването, то не само за подаването на декларации, но и за съобразяването на тяхното участие в търговски дружества или пък договорите, които те имат с такива търговски дружества с общинско участие в капитала. Тук са посочени и бяха цитирани от господин Кирилов примерите с личните лекари и общински съветници и техните кабинети. Разбира се, не са само те и смятам за удачно и за справедливо тези изисквания, залегнали в Закона за противодействие на корупцията за отнемане на незаконно придобитото имущество, да действат по отношение на следващите местни избори, съответно следващите общински съветници, които ще започнат своя мандат след местните избори 2019-2025 година, за да могат те на практика да направят първо, информиран избори, и, второ, да имат достатъчно време за да съобразят дали първо желаят да се кандидатират изобщо като общински съветници и ако искат да направят това, съответно да прекратят участието си в подобни дружества или сключените договори с такива дружества, а именно дружества с общинско участие в капитала или общински предприятия.
Така че смятам, че в това отношение Законът е изцяло целесъобразен, справедлив и подчертавам, както беше казано, че не отпада задължението на общинските съветници да подават декларация за имущество и конфликт на интереси.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Обещах и в началото в дебатите по дневния ред, дължа да Ви представя следните становища. Всъщност уточнявам, че законодателната ни инициатива започна във връзка с писмо от Националното сдружение на общините в Република България, изходящ номер И-317 от 16-ти февруари 2018 година, петък. Подписано е от председателя на управителния съвет на НСОРБ и кмет на община Велико Търново господин Даниел Панов, което го представям на Вашето внимание:
„Уважаеми господин Кирилов, в Националното сдружение на общините в Република България постъпиха редица запитвания от страна на общински съветници относно прилагането нормите на член 35 от новия закон във връзка с § 19 от Преходните и заключителни разпоредби и промените в ЗМСМА. Запознахме се и с указанията на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество относно срока, в който общинските съветници следва да подадат декларация за промяна в декларираните обстоятелства за несъвместимост по член 39 от ЗПКОМПИ, а именно до 23-ти февруари 2018 година.
Обръщам се към Вас за Вашето компетентно становище относно следните обобщени актуални въпроси на общините по прилагането на ЗПКОНПИ:
1. Следва ли да се приложи разпоредбата на чл. 24, ал. 5, т. 3 от ЗМСМА за сега действащите общински съветници или нормата се прилага за следващия мандат общински съвети?
2. Кой се явява орган по избора по отношение на общинските съветници и на кметовете на общини с оглед изискването този орган да утвърди образец на декларациите за несъвместимост – чл. 35, ал. 3 от ЗПКОНПИ и пред кого трябва да се подадат попълнените декларации по чл.35, ал. 2?
3. Как следва да се прилага чл. 39 относно в срока, в случай, че няма изготвени образци от органа по избора или назначаването до утвърждаването на образците на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОМПИ от органа по избора или назначаването за общинските съветници? За последните съществува ли задължение за подаването им?
4. Какво следва, ако органът по избора или назначаването за общинските съветници не утвърди декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОМПИ?
5. Какъв тип договори се имат предвид в чл. 34, ал. 5, т. 3 от ЗМСМА? В момента действащите общински съветници могат да има договор с общината от различен характер, например общопрактикуващите лекари за кабинетите в общинските поликлиники, търговци, хотелиери и ресторантьори за площите, които ползват под наем от общината и така нататък.
6. С оглед на това, че към влизане в сила на ЗПКОМПИ общинските съветници са подали декларация за несъвместимост при новата разпоредба на чл. 34, ал. 5, т. 3 от ЗМСМА, трябва ли да се смята, че ще подадат встъпителни декларации или такава за промяна?
7. Очакваме пояснение на § 4, ал. 1, където са цитирани встъпителни декларации, а препратката е към образците за промяна в декларираните обстоятелства.
Разчитаме на своевременно становище от Ваша страна, за да информираме и подпомогнем общините по поставените от тях въпроси и коректно прилагане на Закона.“
Докладвах Ви, че е постъпило преди откриването на комисията непосредствено и писмо от Централна избирателна комисия с изходящ номер ЦИК 02-10 от 21-ви, тук е написано януари, но имат предвид февруари 2018 година, адресирано до председателя на Народното събрание и до мен като председател на Комисията по правни въпроси:
„Уважаема госпожо Караянчева, уважаеми господин Кирилов! Във връзка с възникнали проблеми относно прилагането на § 19 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и постъпили искания в общинските избирателни комисии от съответните общински съвети за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ, в качеството им на орган по избора за общински съветници и кметове Централната избирателна комисия изрази становище с писмо изходящ № МИ 1536 от 15-ти февруари 2018 година, копие от което прилагаме. Според Централната избирателна комисия общинските избирателни комисии не са орган по избор или назначаването по смисъла на ЗПКОНПИ, който трябва да утвърди образците на декларации за общинските съветници и кметове по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ. Независимо от становището на Централната избирателна комисия, по настояване на отделни Общински съвети няколко ОИК утвърдиха образците на декларации за общински съветници и кметове по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗПКОНПИ.
Като взе предвид възникналите проблеми, различната практика в отделните общини, както и въпроси, които стоят пред ЦИК по отношение на образците на декларации за президент и вицепрезидент, народни представители и членове на Европейския парламент, Централната избирателна комисия прави следното предложение: заедно с внесения проект на Закон за допълнение на ЗПКОНПИ в Народното събрание с входящ № 854-01-9 от 19-ти февруари 2018 година да бъдат обсъдени поставените въпроси, като се вземе предвид становището, че органи по избора или назначаването по отношение на общинските съветници и кметове не са ОИК, съответно такъв орган не се явява ЦИК по отношение на президент и вицепрезидент, народни представители и членове на Европейския парламент. Един от основните аргументи в подкрепа на това становище е тезата за избирателното тяло или за изборния орган за посочените публични длъжности по смисъла на чл. 83 и следващите от Глава пета, Раздел ІІІ от Кодекса на труда. Правомощията на ЦИК и ОИК са посочени в чл. 57, съответно чл. 87, ал. 1 от Изборния кодекс. За създаване на яснота и с цел избягване на проблеми при прилагането на Закона, предлагаме в чл. 35 от ЗПКОМПИ да се създадат нови алинея четвърта и пета, както следва:
„(4) Народните представители, президент и вицепрезидент и членовете на Европейския парламент от Република България подават декларациите по чл. 35, ал. 1, точки 1 и 3 пред постоянната комисия на Народното събрание по образец, утвърден от Народното събрание. Декларациите се съхраняват от постоянната комисия към Народното събрание при спазване на разпоредбите на този закон.
(5) Общинските съветници и кметовете на общини, райони и кметства подават декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 34, ал. 5 и чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА пред постоянната комисия на съответния общински съвет по образец, утвърден от общинския съвет. Декларациите се съхраняват от постоянната комисия на съответния общински съвет при спазване на разпоредбите на този закон.“
Приложено е и цитираното писмо, което е до всички общински избирателни комисии, до Националното сдружение на общините в Република България и до Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, с което е развита тази теза по отношение на тези институции. Тук по-особеното или това, което е в плюс, е финалът на това писмо, ще го цитирам и него специално, то по-скоро с оглед към Комисията: „При логическо, историческо и систематично тълкуване на относимите правни норми възникват въпроси, по които се обръщаме към ЗПКОНПИ в изпълнение на своите законови правомощия по чл. 33 във връзка с чл. 30 и чл. 3, ал. 2 от ЗПКОНПИ и да изрази становище, и да информира общинските съветници, и кметовете, като има предвид, че съгласно разпоредбата на § 63, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПКОНПИ, образците на декларациите по чл. 35, ал. 1, точка 1 и 3 от Закона се утвърждават от органите по чл. 35, ал. 3 в тримесечен срок от влизането му в сила“, тоест, в скоби са поставили датата 23 април 2018 година.
Това писмо е било подписано от председателя на ЦИК госпожа Евелина Алексиева и от секретаря Савинч Солакова.
Колеги, предлагам да дадем възможността на нашите гости – на председателя на ЗПКОНПИ и на представителя на НСОРБ да вземат становище, ако желаят.
Заповядайте, господин председател.
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Действително дискутирахме неколкократно поставените въпроси в тези писма и затова излязохме със становище. Независимо, че се касае за декларации, които не се подават пред нашата комисия, излязохме с нарочно становище за нашето тълкуване на Закона, за да може да предотвратим евентуално поява на несъвместимост, защото, ако има такъв случай, Законът предвижда съгласно член 39 много тежката процедура вече и за проверка на имуществото на лицата – дали има съответствие или не.
Накратко само може би да маркирам въпросите, които бяха поставени в тези две писма. Срокът за приемане на образци на декларациите съгласно закона е три месеца след конституирането на новата комисия, тоест законът има изрична забрана, сега действащата комисия, която е временно изпълняваща, да приеме тези декларации.
Относно § 4, който се цитира в питанията, лицата, за които с този закон за първи път възниква задължение, тълкуването на нашата комисия е, че § 4 касае само случаите, когато има нововъзникнали задължения за лицата. Тези лица са за които за първи път възниква задължение по този закон. Те реално са освободени от задължението да подават декларации. А тук казусът не е такъв, тук се касае за лица, за които вече има възникнало задължение да подават такива декларации, които са подали такива декларации, тоест по принципа на изключването параграф 4 не касае този случай. Действително сме в една такава патова ситуация, в която няма утвърдени образци на декларации от местните органи, които трябва да ги утвърдят съгласно закона, но и трайната съдебна практика разкрива, че липсата на утвърден образец не води до отпадане на задължението да се подаде такава декларация. Член 39, който е от Закона, е категоричен, че в едномесечен срок от промяна на обстоятелствата трябва да се подаде декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 и 4. В конкретния случай действително има промяна на обстоятелствата, независеща от общинските съветници по силата на Закона, с оглед изменение на ЗМСМА.
Въпросът е обаче, че няма как да се дерогира тази разпоредба и действително липсата на образец не води до отпадане на това задължение. Поради това и ние пуснахме това съобщение, което пак повтарям, не е в правомощията на нашата комисията да приема и да утвърждава образци на тази декларация, ние утвърждаваме образци за декларацията за имущество и конфликт на интереси, които също пък не може да утвърдим, всъщност те са в тримесечния срок, с който аз погрешно започнах. Ние и тях не можем да утвърдим, но отново, ако едно лице дойде при нас и иска да подаде такава декларация, няма как да откажем да я приемем. Тоест по чл. 39 лицата имат задължение да подадат тези декларации и 23-ти февруари е, защото от 23-ти влиза в сила Законът, на 23-ти февруари изтича този едномесечен срок, в който лицата трябва да подадат тези декларации.
С оглед постъпилите изключително много запитвания и обаждания в комисията, аз разбирам, че се касае явно за голям процент общински съветници. И от тази гледна точка на мен ми се струва наистина, че законопроектът е изключително важно да бъде приет, защото се намират бързи и навременни мерки, чрез които да се доведе до предпазване на блокиране на дейността на общинските съвети из цялата страна, защото очевидно много от тях ще бъдат поставени пред алтернативата или да напуснат общинския съвети да изпаднат в ситуация на несъвместимост, която пък предвижда и проверка цялостно на тяхното имущество. Така че за мен от тази гледна точка наистина има разум и има логика във внасяне на това предложение. Все пак, в крайна сметка, наистина е необходим някакъв преходен период, за да може да се уредят тези нови задължения за общинските съветници при подаването на декларация за несъвместимост.
Отделно от това, пак казвам, нямаме точна статистика за какъв процент общински съветници се касае, но очевидно се касае за доста, които под една или друга форма вече са в ситуацията на съвместимост. Това би затруднило, ако има много такива случаи, обемът на проверките би затруднил сериозно и нашата работа, защото вероятно се касае за доста голям процент общински съветници. Така че от тази гледна точка аз считам, че Законът е разумен, смислен, той ще доведе до това, че ще се осигури един преходен период, в който да може наистина общинските съветници да отстранят евентуално тези несъвместимости и ако преценят, да участват в последващите общински съвети и те вече да не са в такава ситуация.
Отделно от това наистина няма да се блокира дейността на общинските съвети в цялата страна, което евентуално би се рискувало, ако не се приеме едно такова вокацио легис за отлагане на тази разпоредба. И от тази гледна точка аз мисля, че следва да бъде подкрепено предложението на вносителите. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Господин Станчев, желаете ли да изразите становище?
БЛАГОЙ СТАНЧЕВ: Заради това съм тук, господин Председател.
На първо място, благодаря за поканата. Правилно сте разчели нашето писмо. То беше колкото задаване на въпроси, толкова и повече дори призив за вземане на мерки за решаване на проблемите, с които се сблъскваме. Вие изразихте напрежение и тревога сред общинските съветници, аз бих използвал и по-силен термин – брожение буквално през последните седмици, с много неясноти и големи въпросителни относно дейността на общинските съвети. Буквално блокираме от сега работата им до евентуално решаване на този въпрос. Тъкмо бяхме подготвили писмото до Вас и пристигна писмото от ЦИК с тяхната позиция. Между другото, пристигна в малко по-различен вариант от този, който Вие прочетохте, изглежда са си подобрили малко версията. При нас нямаше и предложение за промените в двата члена, които цитирахте, едно неясно витиевато заключение с много дълго изречение. Това ни поставя в допълнително утежнена ситуация, ситуация, при която няма кой да утвърди практически тези образци, а комисиите, които тепърва трябва да се създават и които имат много по-дълъг срок за създаване, очевидно не могат да си включат в този един месец.
Още повече ни безпокои това, което господин Председателят на Комисията каза относно съдебна практика – че независимо, че няма утвърден образец, задължението не отпада и неизпълнението на декларации предизвиква такива тежки последици. При тази ситуация, очевидно и медиите вече показаха какво се случва по общините, там където има търговски договори, стават процеси на прехвърляне на фирми на близки родственици, ако има, или пък вземане на решение за напускане на съветите. Но масовият случай не са търговските договори, масовият случай са договори за битови проблеми. Вие споменахте лекарите в ДКЦ. По същия начин стои въпросът със зъболекарите в стоматологиите, които са общински навсякъде. А какво да кажем за примерно учителка, която е на общинско жилище, живее в общинско жилище и има договор за наем с общината?
Не влизам изобщо в многото хипотези, които касаят търговски дружества с общинско участие. Там пък неизбродима, струва ми се, е материята. Така че с една дума благодаря за светкавичната реакция за този проблем, защото иначе си даваме сметка, че на много места общинските съвети остават оголени и с блокирана дейност. На много места те, разбира се, ще се попълват с последващи от партийните листи, но някъде партийните листи просто са се разпаднали след изборите толкова време и няма кой да влезе като следващ от партийната листа. Има независими кандидати, какво ще става с тези случаи, ще правим частични избори една година преди редовните избори за общински съветници? Това не може да си го представим, а и през това време съветите остават блокирани, без липса на мнозинство. Очакваме спешното придвижване на Законопроекта и се надяваме то да стане в такива срокове, че да не предизвика тези негативни последици, за които стана вече въпрос. Ще разчитаме на това и подкрепяме този процес.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Станчев.
Колеги, имате думата за изказвания, мнения, становища, предложения.
ЯВОР БОЖАНКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! С риск да стана досаден се връщам на дебатите по приемането и на така дотегналата ни оценка на въздействие, която, ако не подхождахме формално, казвам „подхождахме“ без да разделям на „ние“ и „вие“, ако не подхождахме тук формално към нея, сега щяхме да предвидим този проблем, защото това е нейната функция – да предвидим как би им повлияла, но, за съжаление, това е поредният случай, в който оценката на въздействие идва на крака в нашата комисия и отново трябва да решим проблема в спешен порядък, отново проблем, който ние сами създадохме.
Тук връщам на една наша много основна теза, че корупцията е системен проблем и той е дотолкова вкоренен в системата, че всяко взаимодействие с него предизвиква трус в системата. Това, за което говорим тук, е трус в системата. Сигналът, които изпращаме на обществото, той не е един, но първият е, че качеството на законодателните ни проекти не е добро, защото правим промяна, това е ЗИД, не е техническа промяна, непосредствено след приемането на законопроекта.
Вторият сигнал е, че нещо, за което сме предупреждавали много пъти, вадили сме такива случаи, че по места бизнес и власт имат абсолютно срастване, няма да се връщам на конкретни примери и да предизвиквам полемика в Комисията, но явно – и този дебат е признание, явно това е в цяла България. Местна власт и бизнес са обвързани до степен, в която вмешателство ще предизвиква трус в системите и тук се чертае апокалиптична картина – блокиране на общински съвети, предизвикване на нови избори, тоест дотам е сраснала политическата класа на местно ниво с обществени поръчки и бизнес интереси, че това става такъв голям проблем. И това е много голям дебат, който трябва несъмнено да водим, защото тук казахме, експертите казват: голям брой съветници, бързи мерки, блокиране на работата на общински съвети и дори не напрежение и тревога, а брожение сред общинските съветници. Аз дори не съм допускал че ситуацията е стигнала дотам, че нещата са стигнали до брожения.
А що се отнася до прехвърляне на фирми на близки и родственици, това ли прави Правната комисия – тоест, дава малко време процесът да се формализира, за да може никой да не пострада от подобни обвързвания, тоест даваме им време да се спасят, да прехвърлят на близки и роднини бизнес и всичко да продължи постарому? Това, предполагам, е идеята и сигналът, който изпраща Правна комисия до адресатите на Закона. Ако не съм прав, поправете ме.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: При тази покана няма как да не отговорим, но категорично това не е посланието на Комисията по правни въпроси. Подчертавам следното: ако има такива несъвместимости или конфликт на интереси, или последици и действия, които могат да се квалифицират по друг начин, и досегашният правен ред гарантираше възможност при подаване на сигнал в досегашната комисия да бъде преодолян конфликтът на интереси. Тоест, ние сме предложили тази правна норма с ясното съзнание, че тя отразява и досегашната практика – такава, каквато беше на комисията и досегашната съдебна практика. Ние не можем да гадаем и да коментираме обема на предполагаемите такива случи, но за сметка на това, това е местната власт, това е общественият контрол върху политиката и действията на всяка една власт, включително и на местната. Приемаме, че този публичен контрол и този правен контрол е бил осъществяван и досега.
Така че вероятно, ако е имало такива случаи, те би следвало и досега да попаднат в полезрението и на обществото, и на правноразследващите и правоприлагащите органи. Затова категорично отхвърляме Вашето предположение и подчертаваме основанието за предложението ни, а то е свързано с прилагането на тези нови изисквания, и то специално за несъвместимост, по време на текущ мандат. Това означава ние да преуредим статута на общинските съветници.
По тази причина ние предлагаме тази норма да се приложи при провеждането на следващите местни избори и при встъпването в длъжност на новите общински съветници, тоест на избраните кандидати, които ще имат възможност да съобразяват поведението си точно и съобразно тази правна норма.
Умишлено ограничавам изложението, защото все пак това е реплика.
БЛАГОЙ СТАНЧЕВ: Понеже преждеговорещият цитира основно мои думи и реплики, на първо място искам да изразя категорично съгласие, че имиджът на местната власт се определя от такава квалификация „срастване на местния бизнес и бизнес интереси с общинските съвети“. Напротив, нарочно подчертах, че акцентирам върху тези договори, които са с битово значение, дадох примери с джипитата и със зъболекарите, и с хората, които използват общински жилища. Примера, който цитирах за прехвърляне на фирми, цитирах предаване по телевизията и той се отнася не само за общински съветници, а за такива, които са на работа в централната власт, включително и централната законодателна власт. Така че нека да не прехвърлям изцяло по такъв начин всички негативи върху местната власт!
Определено малко преди края на мандата въвеждане на такова ново условие, досега съществуваха такива изисквания към народните представители в голямата си част, тези нови изисквания към общинските съветници създават наистина, дори да отчета, че е пресилена думата брожение, но създават стресова ситуация от тях и наистина проблем е относно това, че голяма част от тях ще предпочетат да се оттеглят с достойнство и по този начин местната власт блокира дейността си, което е очевидно. Оттам нататък следва блокиране на местни услуги, като не могат да се издават местни нормативни актове и така нататък. Най-подходящото е тези изисквания да бъдат отложени просто за една година със следващия мандат.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Пропуснах да дам възможност на господин Митев за трета реплика.
Пропуснах обаче да подчертая следното. Една от генералните цели на закона се постига и при предлагането от нас допълнение, тоест общинските съветници ще започнат да попълват декларация за имущество и интереси, които ще бъдат достъпни на публиката, и ще бъдат и предмети на проверка. Така че при всички положения стартира прилагането на този закон и по отношение на общинските съветници, които са една немалка група от избрани представители на избирателите в местната власт.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Уважаеми господин Председател, ще бъда максимално кратък, тъй като и господин Кирилов, и колегата от Националното сдружение на общините в Република България казаха голяма част от това, което смятах да репликирам колегата Божанков.
Колега Божанков, Вие сте прав в част от констатациите, но в никакъв случай не мога да приема цялостното демонизиране което правите на цялата местна власт, на всички общински съветници в страната. Този проблем, за който говорихте – за така нареченото срастване на местни бизнес интереси с местната власт, първо, не смятам, че е толкова повсеместен, да, има такъв проблем, да, има такива общински съветници, които прекрачват рамките на закона, в някои случаи не прекрачват рамките на закона, но прекрачват рамките на морала и на етиката, факт е, но и в отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, и в новоприетия Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество има достатъчно способи и колегата Кирилов Ви го каза, няма никаква пречка и към момента да се подават сигнали за онези общински съветници, за които има данни и факти, че са нарушили Закона, било че са в конфликт на интереси, било че са извършили друго нарушение на отменения или на сега действащия закон.
Нещо повече, ако тръгнем във Вашата плоскост на разсъжденията, ще стигнем до извода, че на практика и в периода на различни управления с различни мнозинства този проблем е съществувал и до този момент не е имало никаква воля за неговото разрешаване. А сега такава воля е налице на базата на тази разпоредба, но би следвало и е справедливо, и обосновано, тези повишени изисквания да бъдат приложени към следващите общински съветници, към кандидатите за избори за общински съветници през 2019 година, които действително да изберат какво искат, с какво искат да се занимават и да преценят за себе си дали искат да бъдат основно общински съветници или да развиват съответен бизнес.
Пак казвам, няма никаква пречка и в момента, ако някой има някакви данни, аз смятам, че това се прави в отделните общински съвети в страната, подават се сигнали – и до отменената комисия са подавани сигнали, и до новата Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество и противодействие на корупцията, и до прокуратурата включително, за закононарушения на отделни общински съветници. И смятам, че това е не само на обществен дълг на всеки гражданин, но и всеки народен представител е длъжен, ако има такива данни, да подава подобни сигнали. Благодаря.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Дуплика за господин Божанков.
ЯВОР БОЖАНКОВ: Благодаря, господин Председател, благодаря Ви колеги и за репликите.
Аз изразих едно лично мое субективно усещане, но мисля че именно такова действие ще демонизира местната власт, защото ще кажат: ето, законодателната наглася правилата така, че местните общински съветници да имат време да прикрият своите зависимости, да не попаднат под ударите на закона. И може би обратното би доказало, би опровергало това съмнение, а то е съмнение, лично, субективно усещане.
Що се касае за стария правен ред, ако той е бил ефективен и работещ, значи в момента няма от какво да се притесняваме. Аз направих част от моите изводи на база на това, което чух – масово брожения, блокиране на общински съвети, предизвикване на предсрочни избори. По така очертаната картина от експертите по темата, направих това предположение, че става дума за масов случай и мисля, че за да докажем обратното трябва да извървим съответния път. С това действие ще направим точно обратното. Така че не аз съм този, който ще демонизира местната власт.
А по отношение на това, че има действително такъв аргумент и той е много сериозен, който касае прилагането на Закона за завареното положение, тоест едни хора са влезли в правоотношение при едни условия, а тези условия се променят в движение, ние им даваме шанс през следващите избори те да го направят. Мисля каква е практиката на това Народно събрание, на минали народни събрания, доколкото съм се запознал с тях по отношение на частноправните субекти по отношение и на концесии, сега ми идва наум, макар да не е по темата, и на хора, които оперират с отпадъци, правилата за тяхната дейност се променят със светкавична скорост – 5 промени за една година, два нови закона за 6 години примерно, и то радикални промени – в една локация може да имаш площадка за рециклиране, догодина не може да имаш там, трябва да я затвориш, на друго място, милост няма.
Така че явно в България, ако си в политическата класа и в държавната сфера, си в доста по-благоприятно положение спрямо частноправните субекти, за което благородно завиждам на всички в тази система, явно трябва да завиждам и на себе си.
Но това беше по отношение на Вашите реплики. Аз оставам и в този момент, и след репликите, убеден в изхода и впечатлението, което ще създадем в обществото след този дебат. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви, господин Божанков. Други изказвания? Няма. Закривам дебата.
ФИЛИП ПОПОВ: Само едно изречение буквално, няма да бавя. Съвсем накратко: аз ще гласувам против този Законопроект, както и моите колеги, защото, мразя да казвам, но „Казахме ли Ви?“ в смисъл такъв, че няма и един месец след този законопроект и вече започнаха кръпките по него, а те няма да са първите, нито ще бъдат последните, има и други редица проблеми, а предложеното с този закон, който гледаме в момента, мисля, че няма да реши проблема с този законопроект, с този закон, който приехте и в крайна сметка просто ще замаже и ще отложи негативните последици. Благодаря.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Попов.
Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Закривам дебата.
Колеги, подлагам на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-9, внесен от Данаил Кирилов и Християн Митев на 19-ти февруари 2018 година.
Моля, гласувайте. За 12, против 6, въздържали се няма.
Приема се на първо четене от Комисията по правни въпроси Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-9.
Благодаря на председателя на КПКОНПИ и на парламентарния секретар на Националното сдружение на общините в Република България, благодаря на колегите, които участваха в настоящото заседание.
Закривам комисията поради изчерпване на дневния ред.
(Закрито в 18,06 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Данаил Кирилов
Форма за търсене
Ключова дума