Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
14/02/2019 второ гласуване

  Допълнителен доклад от заседание на комисия
  Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н Д О К Л А Д
  вх. № 953-03-8/14.02.2019 г.

  към доклад с вх. № 953-03-6 от 14 февруари 2019 г. за второ гласуване на общ законопроект № 853-03-91 от 19.12.2018 г. на приетите на 12 декември 2018 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-13, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители нa 23.02.2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Емил Димитров Симеонов и Искрен Василев Веселинов нa 16.11.2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  Предложение на нар. пр. Диана Саватева и група народни представители:
  Създава се нов § 10:
  § 10. В чл. 204 ал. 3 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Диана Саватева и група народни представители:
  Създава се нов § 11:
  § 11. В чл. 205 ал. 5 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 10. В чл.212 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „ако в тази секция се провежда машинно гласуване по решение на Централната избирателна комисия“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) След приключване на гласуването се отпечатва от системата контролна разписка, която избирателят пуска в специална непрозрачна кутия за машинно гласуване.“
  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 10 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл.212 се създава ал. 5:
  „(5) Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме и в избирателни секции извън страната.“

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
  § 11. В чл.212 се създава ал. 5:
  „(5) Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме и в избирателни секции извън страната.“

  Комисията предлага да се създаде нов § 14, като останалите параграфи се преномерират:
  § 14. В чл. 250, ал. 1 думите „чл. 247, т. 1“ се заменят с „чл. 247, ал. 1, т. 1“.

  Предложение на нар. пр. Диана Саватева и група народни представители:
  Създава се нов § 21:
  § 21. Член 475 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 475, ал. 1 думите “чл. 204, ал. 3 или“ се заличават.
  Предложението е оттеглено.

  § 21. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 11а:
  „§ 11а. (1) След изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. Централната избирателна комисия въвежда поетапно машинно гласуване в определени от нея секции, но не по-малко от 1000.
  (2) Централната избирателна комисия определя броя и номерата на избирателните секции, в които се произвежда машинно гласуване, не по-късно от 10 дни след насрочване на изборите. Централната избирателна комисия определя, такива условия и ред за машинното гласуване, които да осигуряват тайната на вота на избирателя, сигурността на изборния процес и изборните резултати при спазване на изискванията на част I, глава XIV, раздел III „Машинно гласуване“ от този кодекс.
  (3) Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме и в избирателни секции извън страната.“

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 21 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Йордан Цонев и Хамид Хамид:
  В § 21 се правят следните изменения:
  В преходните и заключителните разпоредби се създава §11а със следното съдържание:
  „§11а (1) За изборите за членове на Европейски парламент през 2019г. Централната избирателна комисия въвежда поетапно машинно гласуване в определени от нея секции, но не по-малко от половината от общия брой секции.
  (2) За всички следващи избори Централната избирателна комисия въвежда само машинно гласуване във всички секции с изключение на подвижни секции, секции извън страната, лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и намиращи се в плавателни съдове секции. За всички избори след изборите за членове на Европейски парламент през месец май 2019г. гласуването не може да бъде комбинирано и се извършва само машинно.
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 37.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага да се отхвърли, тъй като е отразен на систематичното му място в § 37.


  § 22. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 39 от 2016 г., изм., бр. 85 от 2017 г. и бр. 94 от 2018 г.) в § 145 се правят следните изменения:
  1.В ал. 1 думите „след 1 януари 2018 г.“ се заличават.
  2. В ал. 33 думите „на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.“ се заличават.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  § 33. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 39 от 2016 г., изм., бр. 85 от 2017 г. и бр. 94 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо думите „след 1 януари 2018 г.“ се заличават, а в изречение второ думите "последователно произведени“ се заличават.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) До 31 март 2020 г. Централната избирателна комисия приема пътна карта за експерименталното дистанционно електронно гласуване и определя реда за произвеждането му.“
  3. Алинея 4 се отменя.
  4. В ал. 13 в началото на изречение първо се добавя "До 31 юли 2019 г.".
  5. В ал. 14, т. 29 думите „ал. 27“ се заменят с „т. 27“.
  6. В ал. 22 думите " в закон " се заменят с "от Централната избирателна комисия", създава се ново изречение второ: " Допуска се използването на квалифициран електронен подпис или идентификация въз основа на данни, съхранявани в информационни фондове.", а досегашното изречение второ става изречение трето.
  7. В ал. 33 думите „на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.“ се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 33:
  § 33. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 39 от 2016 г., изм., бр. 85 от 2017 г. и бр. 94 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо думите „след 1 януари 2018 г.“ се заличават и в изречение второ думите "последователно произведени“ се заличават.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) До 31 март 2020 г. Централната избирателна комисия приема пътна карта за експерименталното дистанционно електронно гласуване и определя реда за произвеждането му.“
  3. Алинея 4 се отменя.
  4. В ал. 13 в началото на изречение първо се добавя "До 31 юли 2019 г.".
  5. В ал. 14, т. 29 думите „ал. 27“ се заменят с „т. 27“.
  6. В ал. 22 думите "в закон" се заменят с "от Централната избирателна комисия", създава се ново изречение второ: " Допуска се използването на квалифициран електронен подпис или идентификация въз основа на данни, съхранявани в информационни фондове.", а досегашното изречение второ става изречение трето.
  7. В ал. 33 думите „на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.“ се заличават.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Преди § 23 по вносител се създава подразделение „Преходни и заключителни разпоредби“ с § 37:
  „§ 37. (1) При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. машинното гласуване се произвежда в най-малко 3000 избирателни секции, а при произвеждане на общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. машинното гласуване се произвежда в най-малко 6000 избирателни секции.
  (2) Централната избирателна комисия определя броя и номерата на избирателните секции по ал. 1, в които се произвежда машинно гласуване, не по-късно от 12 дни след насрочване на изборите. Централната избирателна комисия определя условия и ред за машинното гласуване, които да осигуряват тайната на гласуването, сигурността на изборния процес и изборните резултати при спазване изискванията на глава четиринадесета, раздел III.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага преди § 23 по вносител да се създаде подразделение с наименование: „Преходни и заключителни разпоредби“ с § 37:
  § 37. (1) При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. машинното гласуване се произвежда в най-малко 3000 избирателни секции, а при произвеждане на общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. машинното гласуване се произвежда в най-малко 6000 избирателни секции.
  (2) Централната избирателна комисия определя броя и номерата на избирателните секции по ал. 1, в които се произвежда машинно гласуване, не по-късно от 12 дни след насрочване на изборите. Централната избирателна комисия определя условия и ред за машинното гласуване, които да осигуряват тайната на гласуването, сигурността на изборния процес и изборните резултати при спазване изискванията на глава четиринадесета, раздел III.
  (3) На всички избори след общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. се произвежда само машинно гласуване и не се допуска гласуване с хартиени бюлетини, освен в случаите по чл. 212, ал. 5.

  § 23. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 38.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума