Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
16/01/2019 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно общ законопроект № 853-03-91 от 19.12.2018 г. на приетите на 12 декември 2018 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-13, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители нa 23.02.2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Емил Димитров Симеонов и Искрен Василев Веселинов нa 16.11.2018 г.
  Д О К Л А Д


  Относно: общ законопроект № 853-03-91 от 19.12.2018 г. на приетите на 12 декември 2018 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-13, внесен от Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители нa 23.02.2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 854-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Емил Димитров Симеонов и Искрен Василев Веселинов нa 16.11.2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  Общ проект!
  Второ гласуване!

  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ИЗБОРНИЯ КОДЕКС
  (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 39, 57, 85 и 97от 2016 г., бр. 20 и 85 от 2017 г. и бр. 94 от 2018 г.)

  Предложение на нар. пр. Йордан Цонев и Хамид Хамид:
  Създава се нов § …:
  § … Член 14 се изменя така:
  „Образуване на избирателни секции извън страната
  Чл. 14. Избирателните секции извън страната се образуват:
  1. където има дипломатическо или консулско представителство - при наличие на не по-малко от 20 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1;
  2. извън т. 1 - при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави - членки на Европейския съюз;
  3. в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата и прогнозният брой секции във всяко място се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави -членки на Европейския съюз;
  4. извън местата по т. 1 - 3 по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Йордан Цонев и Хамид Хамид:
  Създава се нов § …:
  § … Чл. 36 ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Йордан Цонев и Хамид Хамид:
  Създава се нов § …:
  § … В чл. 38, ал. 2, т. 7 и 8 – да отпаднат.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Кристина Сидорова:
  Създава се нов § …:
  § … Член 41 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Кристина Сидорова:
  Създава се нов § …:
  § … В чл. 42 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Избирателните списъци се публикуват не по-късно от 40 дни преди изборния ден. При избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и за кметове част ІІ на избирателните списъци се публикува не по-късно от 25 дни преди изборния ден.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов § 1:
  § 1. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 изречение второ се заличава.
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса. При отмяна на това решение Централната избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.“
  3. Досегашните ал. 5 - 10 стават съответно ал. 6 - 11.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се нов § …:
  „§ … В чл. 57, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 9 се изменя така:
  „9. създава и поддържа публичен регистър на избирателите, които се вписват с име, единен граждански номер (личен номер), постоянен и настоящ адрес; за целта Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява на Централната избирателна комисия безвъзмезден достъп до данните в регистъра на населението;“
  2. Създава се т. 9а:
  „9а. осигурява възможност на всеки избирател за справка в регистъра по т. 9 по единен граждански номер (личен номер);“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Предложение на нар. пр. Георги Свиленски и група народни представители:
  Създава се нов § …:
  „§ … В чл. 57, ал. 1 в т. 21 запетаята след думата „България“ се заменя със съюза „и“, а думите „и поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите при избори за общински съветници и кметове“ се заличават.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов § 2:
  § 2. В чл. 58, ал. 1 след думите „Решенията на Централната избирателна комисия“ се добавя „по чл. 57, ал. 1, т. 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 25, 34 и 45“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 1. В чл. 60 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“ се заличават.
  2. В ал. 3 думите „партиите и коалициите по ал. 2“ се заменят с „парламентарно представените партии и коалиции“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 накрая се добавя „но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция“.
  2. Алинеи 6, 7, 8 , 9 и 10 се отменят.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.
  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов § 3:
  § 3. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 изречение второ се заличава.
  2. Създава се нова ал.5:
  „(5) Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса. При отмяна на това решение районната избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.“
  3. Досегашните ал. 5 - 9 стават съответно ал. 6 -10.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Гергана Стефанова и група народни представители:
  Създава се нов §…:
  §…В чл. 72, т. 27 след думите „книжа и материали“ се добавя „в това число и видеозаписите по чл. 219, ал. 2, записани на технически носител“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов § 4:
  § 4. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд“ се заличават и се създават изречения второ и трето: “Решението на районната избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната районната избирателна комисия. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.“
  2. В ал. 2 думите “Върховния административен съд“ се заменят със „съответния съд“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 3. В чл. 75 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“ се заличават.
  2. В ал. 3 думите „партиите и коалициите по ал. 2“ се заменят с „парламентарно представените партии и коалиции“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „Представителите на една“ се добавя „парламентарно представена“.
  2. В ал. 5 накрая се добавя „но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция“.
  3. Алинеи 6, 7, 8 , 9 и 10 се отменят.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 4.
  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов § 5:
  § 5. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 изречение второ се заличава.
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса. При отмяна на това решение общинската избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.“
  3. Досегашните ал. 5 - 9 стават съответно ал. 6 - 10.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Георги Свиленски и група народни представители:
  Създава се § 4а:
  „§ 4а. В чл. 87, ал. 1 се създава т. 10:
  „10. определя чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати в бюлетината и ги обявява не по-късно от 31 дни преди изборния ден;“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Предложение на нар. пр. Гергана Стефанова и група народни представители:
  Създава се нов §…:
  §…В чл. 87, ал. 1, т. 33 след думите „книжа и материали“ се добавя „в това число и видеозаписите по чл. 219, ал. 2, записани на технически носител“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов § 6:
  § 6. В чл. 88, ал. 1 думите „което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд“ се заличават и се създават изречения второ и трето: “Решението на общинската избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната общинска избирателна комисия. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 5. В чл. 91 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“ се заличават.
  2. В ал. 4 думите „партиите и коалициите по ал. 2“ се заменят с „парламентарно представените партии и коалиции“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 92 ал. 6 се изменя така:
  „(6) При назначаването на членовете и на ръководството на комисията се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член от състава на секционната избирателна комисия. При определяне на ръководствата на секционните избирателни комисии за цялата страна се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък.“

  Предложение на нар. пр. Гергана Стефанова и група народни представители:
  В § 6 се добавя точка 2:
  „2. В чл. 92 ал. 7, 8 и 9 се отменят.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се § 6а:
  „§ 6а. В чл. 95 съюзът „и“ след думата „избор“ се заменя със запетая, а накрая на изречението се добавя „и имат придобито средно образование“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов § 7:
  § 7. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 изречение второ се заличава.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса. При отмяна на това решение секционната избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.“
  3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 7. В чл. 102 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“ се заличават.
  2. В ал. 3 думите „партиите и коалициите по ал. 2“ се заменят с „парламентарно представените партии и коалиции“.
  3. В ал. 6 думите „и на партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени“ се заличават.
  4. Алинея 7 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 104, ал. 1 думите „или 7“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 107, ал. 5, изречение първо накрая се добавя „но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 9.

  Предложение на нар. пр. Гергана Стефанова и група народни представители:
  Създава се нов §…:
  §…В чл. 108, ал. 1, т. 6 след думите „книжа и материали“ се добавя „в това число и видеозаписите по чл. 219, ал. 2, записани на технически носител“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Предложение на нар. пр. Йордан Цонев и Хамид Хамид:
  Създава се нов § …:
  § … В чл. 181, ал. 2 се създава изречение второ: „В случаите, когато кампанията се води на друг език, се осигурява превод на български език.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов § 10:
  § 10. В чл. 201 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в него в изречение второ думите „с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58“ се заличават и се създават изречения трето и четвърто: „Решението на районната или общинската избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната районна или общинска избирателна комисия. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.“
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) При обжалване на решенията на районната или общинската избирателна комисия пред съответния съд се прилага чл. 58.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 10. В чл.212 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „ако в тази секция се провежда машинно гласуване по решение на Централната избирателна комисия“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) След приключване на гласуването се отпечатва от системата контролна разписка, която избирателят пуска в специална непрозрачна кутия за машинно гласуване.“

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 10 – отпада.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 10.

  Предложение на нар. пр. Диана Саватева и група народни представители:
  Създава се нов § 10:
  § 10. В чл. 204 ал. 3 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Диана Саватева и група народни представители:
  Създава се нов § 11:
  § 11. В чл. 205 ал. 5 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 11. В чл. 213 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 12 думата „изпращането” се заменя с „предаването“, а накрая се добавя „и изготвяне протокола на съответната избирателна комисия“.
  2. В ал. 3 думата „изпълнителите“ се заменя с „Информационно обслужване“ АД“ и се създава изречение второ: „Изработването на специализирани устройства за гласуване се извършва от „Информационно обслужване“ АД, който при необходимост може да ползва други специализирани изпълнители.“

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 11, т. 2 – отпада.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. В чл. 214 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Резултатите от машинното гласуване се сумират с резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, за което се изготвя общ протокол.”
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Записващото техническо устройство с резултатите от машинното гласуване по партии, коалиции и кандидатите се предават от секционни избирателни комисии на районните или общинските избирателни комисии едновременно с разпечатката от машината след приключване на гласуването и протокола на секционата избирателна комисия с резултатите от гласуването в избирателната секция.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 12.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се § 12а:
  „§ 12а. В чл. 215, ал. 1 т. 7 се изменя така:
  "7. формуляр на протокол на секционната избирателна комисия; фабричният номер на протокола се вписва в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по ал. 4; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протокола, това обстоятелство се описва; формулярът на протокола се предава запечатан в плик по начин, който позволява да се види само фабричният му номер; пликът е подпечатан и подписан от членовете на районната или общинската избирателна комисия и се разпечатва след приключване на изборния ден, преброяване на гласовете и попълване на черновата на протокола;"
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Волен Сидеров, Десислав Чуколов и Николай Александров:
  Създава се нов § ....:
  § .... В чл. 218 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) При изборите за народни представители пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с един и същи размер, вид и формат шрифт са изписани имената на кандидатите на партиите по районните кандидатски листи. Листите са подредени според подредбата им в бюлетината. Пред името на всеки кандидат от кандидатска листа на партия се поставя кръгче, в което е вписан поредният номер на кандидата, с който той е регистриран от съответната избирателна комисия в съответната районна кандидатска листа."
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) При изборите за членове на Европейския парламент пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което са изписани имената на кандидатите на партиите и коалициите по кандидатски листи. След името на всеки кандидат от кандидатска листа на коалиция се посочва наименованието на предложилата го партия от състава на съответната коалиция. Имената на кандидатите, които са граждани на друга държава членка на Европейския съюз, но не са български граждани, се изписват на кирилица по начина, по който са изписани в заявлението за регистрацията им за кандидати. Таблото по настоящата алинея е със съдържание и във вид според предвиденото в ал. 4."
  3. Досегашните ал. 5 и 6 се стават съответно ал. 6 и 7.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Йордан Цонев и Хамид Хамид:
  Създава се нов § …:
  § … Създава се чл. 218а:
  „Чл. 218а (1) В помещенията на всяка секционна избирателна комисия се поставят по две камери за он лайн наблюдение като първата от тях покрива входа на помещението, а втората покрива работното място на членовете на секционната комисия.
  (2) Разполагането на камерите е по начин, който не нарушава тайната на вота и обхвата им не покрива кабините за гласуване.
  (3) Централната избирателна комисия осигурява и обезпечава технически он лайн наблюдение през целия изборен ден включително изброяване на бюлетините и оформяне на съответните протоколи.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 13. В чл. 219 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Всяка избирателна секция се оборудва с видео заснемане, като през целия изборен ден помещението се заснема и излъчва на живо на сайта на районната избирателна комисия.“

  Предложение на нар. пр. Гергана Стефанова и група народни представители:
  В § 13 се изменя така:
  § 13. В чл. 219 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Всяка избирателна секция се оборудва с видеозаснемане. Видеозаснемането се включва в края на изборния ден по чл. 220 и се изключва след преброяване на гласовете, изготвяне на протокола и опаковане на изборните книжа и материали от секционната избирателна комисия. Видеозаснемането се излъчва на живо на сайта на районната избирателна комисия, съответно на общинската избирателна комисия. Видеокамерите трябва да бъдат насочени по начин, който да обхваща работата на всички членове на избирателната секция във всяко едно време. Записите се съхраняват за срок от четири години, а при възникнали спорове – до решаването им.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 13.
  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов § 14:
  § 14. В чл. 247 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 2 и 3 могат да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 14. В чл. 261, ал. 1, т. 3 думите „в което е изписан поредният номер” се заменят със „срещу името ”.

  Предложение на нар. пр. Йордан Цонев и Хамид Хамид:
  § 14 – отпада.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. В чл. 262, ал. 3 думите „не се изписва номерът на и” се заличават.

  Предложение на нар. пр. Йордан Цонев и Хамид Хамид:
  § 15 – отпада.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 15.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се § 15а:
  § 15а. В чл. 274 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Ако при попълването на протокола бъде допусната грешка, секционната избирателна комисия унищожава сгрешения протокол, като се поставя надпис "сгрешен" и се подписват всички членове на секционната избирателна комисия. Секционната избирателна комисия връща на районната избирателна комисия сгрешения протокол, като фабричният номер се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се § 15б:
  § 15б. В чл. 285, ал. 1 изречение второ се заличава.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Йордан Цонев и Хамид Хамид:
  Създава се нов § …:
  § … В чл. 298 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от районната избирателна квота.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов § 16:
  § 16. В чл. 311 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 1 и 2 могат да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 16. В чл. 325, ал. 1, т. 3 думите „в което е изписан поредният номер” се заменят със „срещу името ”.

  Предложение на нар. пр. Йордан Цонев и Хамид Хамид:
  § 16 – отпада.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 16.

  § 17. В чл. 335 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Данните от машинното гласуване се прибавят съответно към данните от протокола на секционната избирателна комисия по ал. 1.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 17.
  Предложение на нар. пр. Йордан Цонев и Хамид Хамид:
  Създава се нов § …:
  § … В чл. 350, ал. 1 думите „живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов § 18:
  § 18. В чл. 354 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 3 и 4 могат да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Йордан Цонев и Хамид Хамид:
  Създава се нов § …:
  § … Чл. 360 – да отпадне.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Волен Сидеров, Десислав Чуколов и Николай Александров:
  Създава се нов § ....:
  § .... В член 365, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Навсякъде в точка 1 думите „или коалицията" се заличават;
  2. Създава се нова точка la със следното съдържание:
  „1а. предложение от коалицията, подписано от лицето/ата, представляващо/и коалицията или от изрично упълномощено/и от него/тях лице/а и съдържащо, освен реквизитите по т. 1, и посочване на това кой кандидат от коя партия от състава на коалицията е предложен;"
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 18. В чл. 371, ал. 1, т. 3 думите „в което е изписан поредният номер“ се заменят със „срещу името”.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 18.

  Предложение на нар. пр. Волен Сидеров, Десислав Чуколов и Николай Александров:
  Създава се нов § ....:
  § .... В чл. 385 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се отменя;
  2. В ал. 4 думите „по ал 3“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Йордан Цонев и Хамид Хамид:
  Създава се нов § …:
  § … В чл. 386 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от националната избирателна квота.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Йордан Цонев и Хамид Хамид:
  Създава се нов § …:
  § … В чл. 396, ал. 1 думите „и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Йордан Цонев и Хамид Хамид:
  Създава се нов § …:
  § … В чл. 397, ал. 1 думите „и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов § 19:
  § 19. В чл. 402 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 2 могат да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 19. В чл. 421, ал. 1, т. 4 думите „в което е изписан поредният номер” се заменят със „срещу името ”.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 19.

  § 20. В чл. 422, ал. 1, т. 4 думите „в което е изписан поредният номер” се заменят със „срещу името”.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 20.

  Предложение на нар. пр. Георги Свиленски и група народни представители:
  Създава се § 20а:
  „§ 20а. В чл. 423 се правят следните изменения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  „(1) Поредните номера в бюлетините на партиите, коалициите и инициативните комитети се определят чрез жребий от общинската избирателна комисия, проведен в присъствието на представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. При идентичност партиите и коалициите, регистрирали кандидати за общински съветници или кметове в общинската избирателна комисия, имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избор, за който са регистрирали кандидати на територията на общината.“.
  2. Ал. 2 се изменя така:
  „(2) Резултатът от жребия по ал. 1 се обявява с решение от общинската избирателна комисия по реда на чл. 87, ал. 2.“.
  3. Ал. 4 се изменя така:
  „(4) Партиите, коалициите и инициативните комитети, които не са регистрирали кандидатски листи за всички видове избори на територията на общината, не участват в жребия и за тях не се определя номер и не се оставя празен ред в бюлетината.“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се § 20а:
  „§ 20а. В чл. 433 ал. 1 се изменя така:
  "(1) Ако при попълването на протокола бъде допусната грешка, секционната избирателна комисия унищожава сгрешения протокол, като се поставя надпис "сгрешен" и се подписват всички членове на секционната избирателна комисия. Секционната избирателна комисия връща на общинската избирателна комисия сгрешения протокол, като фабричният номер се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се § 20б:
  § 20б. В чл. 444, ал. 1 изречение второ се заличава.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Йордан Цонев и Хамид Хамид:
  Създава се нов § …:
  § … В чл. 454 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от общинската избирателна квота.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов § 21:
  § 21. В чл. 459 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Сроковете по Административнопроцесуалния кодекс и Гражданския процесуален кодекс не се прилагат, а се определят от съда при съобразяване сроковете за производствата по този закон.“
  2. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Съдът се произнася по законосъобразността на решението на общинската избирателна комисия в 14-дневен срок от образуване на производството, като разглежда само обстоятелствата, посочени в жалбата, подадена в срока по ал. 1.“
  3. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Решенията и определенията на съда по производствата могат да бъдат оспорени пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.“
  4. В ал. 10, изречение второ думата „или“ се заменя със запетая и след думите „грешка в пресмятането,“ се добавя „или неправилно определена общинска избирателна квота или предпочитания (преференции)“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов § 22:
  § 22. В чл. 462 се създава ал. 4:
  „(4) Когато съдът е отменил решението на общинската избирателна комисия, поради неправилно определени общинска избирателна квота или предпочитания (преференции), общинската избирателна комисия определя резултатите от гласуването по реда на чл. 453 и 454.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Диана Саватева и група народни представители:
  Създава се нов § 21:
  § 21. Член 475 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 21. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 11а:
  „§ 11а. (1) След изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. Централната избирателна комисия въвежда поетапно машинно гласуване в определени от нея секции, но не по-малко от 1000.
  (2) Централната избирателна комисия определя броя и номерата на избирателните секции, в които се произвежда машинно гласуване, не по-късно от 10 дни след насрочване на изборите. Централната избирателна комисия определя, такива условия и ред за машинното гласуване, които да осигуряват тайната на вота на избирателя, сигурността на изборния процес и изборните резултати при спазване на изискванията на част I, глава XIV, раздел III „Машинно гласуване“ от този кодекс.
  (3) Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме и в избирателни секции извън страната.“

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 21 – отпада.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Йордан Цонев и Хамид Хамид:
  В § 21 се правят следните изменения:
  В преходните и заключителните разпоредби се създава §11а със следното съдържание:
  „§11а (1) За изборите за членове на Европейски парламент през 2019г. Централната избирателна комисия въвежда поетапно машинно гласуване в определени от нея секции, но не по-малко от половината от общия брой секции.
  (2) За всички следващи избори Централната избирателна комисия въвежда само машинно гласуване във всички секции с изключение на подвижни секции, секции извън страната, лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и намиращи се в плавателни съдове секции. За всички избори след изборите за членове на Европейски парламент през месец май 2019г. гласуването не може да бъде комбинирано и се извършва само машинно.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 21.

  § 22. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 39 от 2016 г., изм., бр. 85 от 2017 г. и бр. 94 от 2018 г.) в § 145 се правят следните изменения:
  1.В ал. 1 думите „след 1 януари 2018 г.“ се заличават.
  2. В ал. 33 думите „на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 22.
  Предложение на нар. пр. Йордан Цонев и Хамид Хамид:
  Създава се нов § …:
  § … В Приложение № 1 към чл. 248 в V, т. 5.3 се изменя така:
  „5.3.Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малък от районната избирателна квота.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Йордан Цонев и Хамид Хамид:
  Създава се нов § …:
  § … В Приложение № 3 към чл. 355 в V., т. 5.3 се изменя така:
  „5.3.Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малък от националната избирателна квота.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Волен Сидеров, Десислав Чуколов и Николай Александров:
  Създава се нов § …:
  § … В Приложение № 3 към чл. 355 се изменя така:
  „Приложение №3 към чл.355
  МЕТОДИКАТА
  за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за членове на Европейския парламент от Република България

  I. Общи положения
  1.1. Методиката определя изчислителните процедури, по които между партиите и инициативните комитети се разпределят мандатите при избори за членове на Европейския парламент от Република България.
  1.2. Централната избирателна комисия извърша окончателното разпределение на мандатите за членове на Европейския парламент от Република България.
  II. Определяне на изборната квота
  2.1. От общия брой на подадените действителни гласове в страната и извън страната се изважда общият брой на действителните гласове по чл. 279, ал. 1, т. 6.
  2.2. Разликата по т. 2.1 се дели на броя на членовете на Европейския парламент от Република България. Полученото частно се закръгля нагоре до първото цяло число. Полученото цяло число е изборната квота.
  III. Разпределяне на мандатите по партии, коалиции и инициативни комитети
  3.1. Получените действителни гласове от всяка партия, коалиция и инициативен комитет се делят на изборната квота.
  3.2. Независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети, получили действителни гласове не по-малко от изборната квота, са избрани за членове на Европейския парламент. Тези инициативни комитети не участват по-нататък в определянето на резултатите от изборите.
  3.3. Всяка партия и всяка коалиция получава първоначално толкова мандати, колкото е цялото число на частното, получено от делението по т.3.1. Десетичната част¬на частното представлява десетичен остатък, който не се взема предвид на този етап.
  IV. Разпределяне на допълнителни мандати
  4.1. От общия брой на членовете на Европейския парламент от Република България се изважда сборът от:
  а) общия брой на избраните независими кандидати и
  б) общият брой на мандатите, разпределени по т.3.3.
  4.2. Ако разликата по т. 4.1 е равна на нула, допълнителни мандати не се разпределят и разпределението на мандатите приключва.
  4.3.1. Ако разликата по т. 4.1 е повече от нула, на партиите, на коалициите и на инициативните комитети, освен инициативните комитети по т. 3.2, се разпределя по един допълнителен мандат, като се започва от партията или от коалицията, или от инициативния комитет с най-голям десетичен остатък от делението по т. 3.1 и се продължава със следващите по големина десетични остатъци - до изчерпване на останалите неразпределени мандати.
  4.3.2. Ако един или повече изборни субекти (партии, коалиции, инициативни комитети) имат еднакви десетични остатъци и оставащите неразпределени мандати са по-малко от броя на изборните субекти с еднакви остатъци, изборният/изборните субект(и), който/които получава(т) допълнителен мандат се определя(т) от Централната избирателна комисия с жребий, проведен публично.
  4.4. Общият брой на мандатите, получени от всяка партия и всяка коалиция е резултатът по т.3.3, увеличен с допълнителния мандат по т.4.3, ако съответната партия или коалиция получава такъв допълнителен мандат.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Йордан Цонев и Хамид Хамид:
  Създава се нов § …:
  § … В Приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 в V., т. 5.2 се изменя така:
  „5.2.Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малък от общинската избирателна квота.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Волен Сидеров, Десислав Чуколов и Николай Александров:
  Създава се нов § ....:
  § ... В параграф 1 от Допълнителните разпоредби точка 12 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се раздел „Заключителна разпоредба“ с § 22а:
  „Заключителна разпоредба
  § 22а (1) В срок до 28 февруари 2019 г. общинските администрации предават на Централната избирателна комисия избирателните списъци с гражданите, упражнили своето право на глас в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., съхранявани от тях съгласно чл. 287, ал. 8.
  (2) В срок до 20 март 2019 г. Централната избирателна комисия извършва проверка на данните в списъците по ал. 1 с данните в регистъра на населението и ги актуализира.
  (3) Въз основа на списъците по ал. 1 и след проверката по ал. 2 Централната избирателна комисия създава публичния регистър на избирателите по чл. 57, ал. 1, т. 9 в срок до 31 март 2019 г.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Георги Свиленски и група народни представители:
  Създава се раздел „Заключителна разпоредба“ с § 22а:
  „Заключителна разпоредба
  § 22а В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн. ДВ. бр. 63 от 1995 г., изм. ДВ. бр. 51 от 1996 г., изм. ДВ. бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., изм. ДВ. бр. 10 и 69 от 1999 г., изм. ДВ. бр. 57 от 2000 г., … изм. ДВ. бр. 58 от 2017 г.) в чл. 16 в т. 1 числото „350“ се заменя със „150“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 23. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 23.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума