Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/09/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-62/12.09.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение на Tърговския закон, № 702-01-48, внесен от Министерски съвет на 16.11.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 11 септември 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение на Tърговския закон, № 702-01-48, внесен от Министерски съвет на 16.11.2017 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието - г-н Евгени Стоянов - заместник-министър, г-н Любомир Талев – директор дирекция „Съвет по законодателство“ и г-жа Даниела Белчина - държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство”.
  Законопроектът беше представен от Стоянов, който посочи, че с него се цели въвеждането в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Той посочи, че с измененията се осигурява стандарт за прозрачност и обмен на информация по отношения на търговските дружества, издали акции на приносител, като отбеляза, че особеност при притежателя на акции на приносител е обстоятелството, че лицето, което упражнява фактическа власт върху акциите на приносител, притежава и членствените права по тях, като за промяна на собствеността на акциите е необходимо единствено тяхното физическо предаване, което обстоятелство не се оповестява в търговския регистър.
  Със законопроекта се предлага в срок от 9 месеца от влизане в сила на закона дружествата, издали акции на приносител, да предприемат действия по изменение на уставите си, замяна на акциите на приносител с поименни, водене на книги на акционерите и заявяване на промените в търговския регистър. При неизпълнение на изискванията на закона се предвижда прекратяване на дейността на дружество по искане на прокурор.
  Приемането на законопроекта ще допринесе за подобряване на инвестиционния климат, третирането на Република България като прозрачна данъчна юрисдикция и надежден партньор в общите международни усилия за предотвратяване на трансграничното укриване и отклонение от данъчно облагане.
  При обсъждането взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Явор Божанков и Пенчо Милков.
  Г-н Милков посочи, че подкрепя целите на законопроекта, но добави, че следва да бъде прецизиран, за да се защитят членствените права на притежателите на акции.
  На поставения от г-н Милков въпрос, г-н Стоянов разясни, че законопроектът предвижда 9-месечен срок, в който дружествата издали акции на приносител, следва да изменят уставите си, да заменят акциите на приносител с поименни акции, да започват да водят книги за акционерите и да заявяват за вписване промените в търговския регистър. Той уточни, че към момента в търговския регистър са регистрирани 555 дружества, в които членствените права се удостоверяват с акции на приносител.
  Г-н Талев посочи, че в работната група по законопроекта са участвали представители на министерството на финансите, национална агенция за приходите, агенция по вписванията, висшия адвокатски съвет и браншови организации. Той отбеляза, че акционер, чиито акции на приносител са обезсилени, защото не е поискал замяна на акциите на приносител с поименни в 9-месечен срок, има право да поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените по тях вноски в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването. Той уточни, че 6-месечният срок е предвиден, за да се отговори на изискването на директивата за срочно изпълнение на изискванията й.
  Г-н Кирилов посочи, че с предложените промени се хармонизира българското законодателството с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и ще го подкрепи.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”,0 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме законопроект за изменение на Tърговския закон, № 702-01-48, внесен от Министерски съвет на 16.11.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума