Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
12/06/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-46/12.06.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 854-01-44, внесен от Крум Костадинов Зарков и група народни представители на 22.05.2018 г.
  На свое заседание, проведено на 12 юни 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 854-01-44, внесен от Крум Костадинов Зарков и група народни представители на 22.05.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Висшия съдебен съвет – г-н Боян Магдалинчев - представляващ Висшия съдебен съвет, г-жа Даниела Марчева, г-жа Боряна Димитрова и г-жа Вероника Имова – членове на Висшия съдебен съвет; от Върховния касационен съд – г-жа Емануела Балевска и г-жа Емилия Василева - върховни съдии; от Софийския градски съд – г-жа Валерия Братоева - съдия; от Министерството на правосъдието – г-жа Даниела Белчина - държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство”; от Висшия адвокатски съвет – г-жа Валя Гигова - адвокат; от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – г-н Ивайло Костов - преподавател по граждански процес.

  Законопроектът беше представен от г-н Зарков, който посочи, че с него се предлагат промени в местната подсъдност на исковете на потребителите, на исковете за непозволено увреждане, когато са предявени срещу застраховател, Гаранционен фонд или Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, както и изменения в производството по възражение за неподсъдност. С тези промени се цели постигане на равномерно натоварване на съдилищата в страната и постигането на качествено и бързо правораздаване.
  С промяната относно исковете на и срещу потребител се предлага задължителна подсъдност по постоянен адрес на потребителя, което ще осигури лесен и евтин достъп до правосъдие на икономически по-слабия субект и ще спомогне за ефективна защита на правата на потребителя.
  Със задължението пострадалият да предяви иск срещу застрахователя на деликвента не по постоянния адрес на ответника, а по местонастъпване на застрахователното събитие, вносителят се стреми да осигури по-бързо и ефективно разглеждане на делото, по което предметът на доказване са факти, настъпили на мястото на настъпване на произшествието. Всички процесуални действия по събиране на доказателствата са тясно свързани с мястото на настъпване на застрахователното събитие. С промените ще се осигури по-бързо събиране на доказателствата и намаляване на финансовия ресурс на страните, както и на съдебния бюджет.
  Законопроектът съдържа и промени свързани с възможността съдът служебно да възрази, когато предявеното пред него производство не е съобразено с направените промени относно местната подсъдност на исковете срещу държавни учреждения и юридически лица, исковете по местонахождение на недвижимия имот, исковете на и срещу потребителя и исковете срещу застрахователя на деликвента.
  По законопроекта са постъпили становища от Министерството на правосъдието и от Върховния касационен съд.

  В обсъждането взеха участие народните представители Крум Зарков, Данаил Кирилов, Хамид Хамид и Христиан Митев.
  Г-н Зарков посочи, че предложените текстове отразяват исканията на представители на съдебната система и на Висшия съдебен съвет и целят облекчаване на работата на софийските съдилища. Той добави, че при обсъждането на законопроекта следва да бъдат взети становищата на всички заинтересовани страни и редакционните бележки на Върховния касационен съд.
  Г-н Кирилов отбеляза, че подкрепя по принцип направените предложения, като посочи, че те са били предмет на дебата по приемането на промените в Гражданския процесуален кодекс през 2017 г. Той уточни, че тогава е взето решение тези промени относно подсъдността да бъдат включени в законодателна процедура пред Министерството на правосъдието, като към момента с тях се занимава работна група, която обсъжда и работи по предложените текстове.
  Г-н Митев изрази своята принципна подкрепа към направените предложения, като добави, че текстовете, свързани с местната подсъдност на потребителските спорове и исковете срещу застрахователните дружества, следва да се прецизират и да се предвиди преходна разпоредба за заварените производства. Той изрази резерви относно възможността съдът служебно да възразява срещу местната подсъдност на исковете срещу държавни учреждения и юридически лица, исковете по местонахождение на недвижимия имот, исковете на и срещу потребителя и исковете срещу застрахователя на деликвента.
  Г-н Магдалинчев благодари на Комисията по правни въпроси за спешния порядък в който тя разглежда предложенията и посочи, че равномерното разпределение на натовареността на съдилищата е заложено с приетата през 2015 г. Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и пътната карта към нея. Той добави, че с подкрепата им ще се постигне облекчаване на работата на софийските съдилища. Г-жа Марчева, г-жа Димитрова и г-жа Имова се присъедиха към изказването на г-н Магдалинчев и уточниха, че съдиите в Софийския градски съд са два пъти и половина по-натоварени от съдиите в останалите окръжни съдилища. Те посочиха, че тези законодателни промени са необходими и навременни, като добавиха, че с тях ще се подобри натовареността на Софийския градски съд и Софийския апелативен съд, и ще се защити обществения интерес от бързо, ефективно и качествено правосъдие.
  Г-жа Белчина отбеляза, че изцяло поддържа изразеното от Министерството на правосъдието становище, като уточни, че в момента работна група към Министерството на правосъдието обсъжда в цялост промени в Гражданския процесуален кодекс и внесените със законопроекта промени се обсъждат в работната група и са дискусионни. Тя уточни, че на работната група в Министерството на правосъдието има постигнато съгласие относно редакцията на параграф 2 относно чл. 115 от ГПК.
  Г-жа Гигова добави, че работната група към Министерството на правосъдието работи вече два месеца и добави, че и сега действащата редакция на кодекса предвижда предявяването на исковете срещу застрахователно дружество да се извършва по постоянния адрес на ищеца или местонастъпване на застрахователното събитие. Тя посочи, че подкрепя становището на Върховния касационнен съд и необходимостта от прецизиране на текстовете.
  Г-жа Балевска и г-жа Василева отбелязаха, че поддържат становището на ВКС за отпадане редакция на параграф 3, като г-жа Василева уточни, че по-голямата част от Върховните съдии подкрепят по принцип направените предложения. Те посочиха и необходимостта от преходна разпоредба, която да уреди заварените до влизане в сила съдебни производства.
  Г-жа Братоева изказа необходимостта от приемането на направените предложения в спешен порядък, като посочи, че с тях ще се защити икономически по-слабия субект в правоотношението и ще се постигне по-равномерно разпределение на делата.
  Г-н Костов изрази резерви по отношение на направените предложения и добави, че те са дискусионни. Той посочи, че ако бъде подкрепена възможността съдът служебно да следи за местната подсъдност, то това следва да бъде изнесено във възможно на-ранния етап от производството – още в етапа на изпращане на исковата молба до ответника.


  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 854-01-44, внесен от Крум Костадинов Зарков и група народни представители на 22.05.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума