Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
02/05/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 853-03-37/08.05.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-28, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 27.04.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 2 май 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-28, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 27.04.2018 г.
  На заседанието присъства г-н Благой Станчев - парламентарен секретар на Националното сдружение на общините в Република България.
  Законопроектът беше представен от народния представител Искрен Веселинов, който посочи, че с него се въвеждат промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация относно необходимия кворум и мнозинството при вземане на решения на общинските съвети.
  Г-н Веселинов отбеляза, че със законопроекта се цели уеднаквяване тълкуването на разпоредбите, като посочи, че практиката на съдилищата през последните години поставя под съмнение стабилитета на актовете на общинските съвети.
  Г-н Станчев изложи принципната подкрепа на Националното сдружение на общините в Република България за проекта на закон, като допълни, че със съдебна практика се създава възможност за блокиране на редица важни решения на общински съвети в страната.
  В обсъждането взеха участие народните представители Христиан Митев, Данаил Кирилов, Димитър Лазаров, Крум Зарков и Пенчо Милков.
  Г-н Зарков и г-н Милков изразиха своите резерви към законопроекта и отбелязаха, че съществуват и други механизми за правилно тълкуване и прилагане на чл. 27 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Те акцентираха върху необходимостта от предварително проучване на случаите, при които е налице противоречива съдебна практика.
  Г-н Митев и г-н Кирилов изказаха своята подкрепа към внесения законопроект, като посочиха, че се налага предприемането на действия, с които да се ограничат противоречията в съдебната практика.
  Г-н Лазаров отбеляза, че е необходимо да се установи дали решенията, постановени при неправилно тълкуване на нормата на чл. 27 от Закона за местното самоуправление и местната администрация са инцидентни или е трайна съдебна практика на състави на Върховния административен съд, като припомни за възможността за инстанционен контрол.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 1 глас „против“ и 5 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-28, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 27.04.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума