Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/10/2017 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 753-03-27/04.10.2017 г.

  Относно: Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 4 октомври 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на вътрешните работи – г-н Красимир Ципов – заместник - министър; от Държавна агенция „Национална сигурност” - г-н Евгени Евгениев - директор дирекция „Финансово разузнаване” и г-жа Анна Гочкова - началник отдел в дирекция „Правно-нормативна дейност”.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-н Евгени Евгениев, който посочи, че с него се цели привеждането на българското законодателство в пълно съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, международните стандарти, Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма, както и на задължителни резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.
  Със законопроекта се определят мерките за превенция при използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, организацията и контролът по тяхното изпълнение, както и кръгът на задължените лица.
  Г-н Евгениев посочи, че мерките за превенция включват комплексна проверка на клиентите на задължените по законопроекта лица, събиране, изготвяне и съхраняване на документи и друга информация, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, разкриване на друга информация за целите на закона, контрол върху дейността на задължените субекти и обмен на информация.
  С проекта на закон се предвижда навременен достъп до информация от финансов и административен характер, необходима на звената за финансово разузнаване при изпълнение на техните задачи.
  Изрично е уредена възможността за предоставяне на информация по електронен път с квалифициран електронен подпис или с издаден от Държавна агенция „Национална сигурност” сертификат за достъп, като за определени категории информация е предвидено това да се извършва посредством защитени канали за електронна комуникация при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
  Проектът предвижда контролната дейност по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари да се извършва от дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”.
  В дискусията взеха участие народните представители Филип Попов, Крум Зарков и Данаил Кирилов. Г-н Попов отбеляза, че проектът излиза извън рамките на транспонираната в него директива и повдигна въпроси, свързани с тълкуването на думи и изрази, използвани в законопроекта, които биха създали затруднения при прилагането на закона. Г-н Зарков отбеляза, че парламентарната група „БСП за България“ ще се въздържи при гласуването на законопроекта. Г-н Кирилов заяви, че той ще подкрепи така предложения законопроект и посочи, че при обсъждането между първо и второ гласуване би следвало да се вземат предвид и постъпилите от различни организации становища.

  По законопроекта са постъпили становища от: Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Асоциация на българските застрахователи, Асоциация на организациите на българските работодатели, Българска асоциация за потребителско кредитиране, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, „Пейнетикс“ АД (дружество за електронни пари) и представители на български неправителствени организации.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума