Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
28/06/2017 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 753-03-11/28.06.2017 г.

  Относно: законопроект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 754-01-15, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 01.06.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 28 юни 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 754-01-15, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 01.06.2017 г. .
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-н Попов, който посочи, че с предложените изменения се целят промени в процесуалния ред за прилагане на института на предсрочното освобождаване. Предвижда се отнемане на възможността на осъдените на лишаване от свобода сами да преценяват дали е настъпил момента за предсрочно освобождаване, като се предлага тази преценка да бъде извършвана от органите по изпълнение на наказанието. Предлага се и стесняване на критериите за преценка на основателността на молбата за предсрочно освобождаване чрез заличаване на разпоредбите на чл. 439а, ал. 1 и ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс.
  По законопроекта е постъпило отрицателно становище от „Българския хелзинкски комитет“.
  В дискусията взеха участие народните представители Филип Попов, Симеон Найденов, Явор Нотев и Данаил Кирилов.
  Г-н Найденов отбеляза, че институтът на предсрочното освобождаване е сложен фактически състав и в направените предложения няма разграничителен критерий за кои тежки престъпления ще се прилага и за кои не, и затова няма да подкрепи така внесения законопроект.
  Г-н Нотев посочи, че направените изменения и допълнения през 2017 г. предоставят единствено правото на искане на лишените от свобода за предсрочно освобождаване, а преценката за това се прави от съда.
  Г-н Кирилов изрази своето отрицателно становище към законопроекта, като подчерта, че с приемането на промените в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража през месец февруари 2017 г. са изпълнени изискванията на редица осъдителни решения срещу Република България на Европейския съд по правата на човека.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 5 гласа „за”, 10 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 754-01-15, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 01.06.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума