Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
18/09/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-63/20.09.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерски съвет на 02.09.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 18 септември 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерски съвет на 02.09.2019 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите – г-жа Маринела Петрова – заместник-министър, г-жа Христина Пендичева и г-жа Надя Даскалова – държавни експерти в дирекция „Регулация на финансовите пазари“; от Комисия за финансов надзор – г-жа Мария Филипова – заместник-председател и ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, г-жа Десислава Ласкова – началник в отдел „Инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти“, г-жа Мартина Савчева – главен експерт в отдел „Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби“ и г-н Милен Велев – началник в отдел „Нормативна дейност и методология“.
  Законопроектът беше представен от г-жа Филипова, която посочи, че с него в българското законодателство се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012.
  Със законопроекта се регулира дейността на централните депозитари на ценни книжа, като се обезпечава надлежното, своевременното и непрекъснато приключване на сделките с ценни книжа и се въвеждат изисквания за предоставяне на финансова и бизнес информация чрез изготвяне на финансови отчети, бизнес план и план за възстановяване.
  В изпълнение на Регламент (ЕС) № 909/2014 Комисията за финансов надзор е определена да осъществява функциите по лицензиране и надзор на дейността на централните депозитари на ценни книжа, като при извършване от тях на банкови и спомагателни услуги от банков тип тази задача е възложена на Българска народна банка.
  Предлага се създаването на централен регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, в който се вписват всички ценни книжа, издадени от дружества със седалище в Република България и пуснати в обръщение съгласно законодателството на Република България. Предвижда се „Централен депозитар“ АД да вписва информация за централните депозитари на ценни книжа и регистрираните от тях емисии безналични ценни книжа, като регистрацията, воденето, съхраняването и достъпа до регистъра ще се осъществяват по правила, предварително одобрени от Комисията за финансов надзор.
  Законопроектът съдържа административнонаказателни разпоредби и мерки, обезпечаващи прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 909/2014, урежда института на обвързания агент и въвежда изискванията на Директива 2014/65/ЕС относно предлагането на структурирани депозити от страна на инвестиционни посредници и банки, като предвижда и контролни функции на Комисията за финансов надзор и на Българската народна банка.

  В обсъждането взе участие народният представител Александър Иванов, който изрази подкрепата си към законопроекта.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерски съвет на 02.09.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума